De Teylinger

9 november 2016

De Teylinger 9 november 2016


Begroting vlot door raad

Elsbeth Koek (PvdA) in een felle discussie met Peter Scholten (CDA). | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Teylingen n Het is de gemeenteraad gelukt om de begroting voor 2017 vast te stellen. Er werd alleen een tekstcorrectie doorgevoerd. Daarna kon de raad unaniem instemmen met de cijfers voor het volgende jaar. Wel deed de gemeenteraad een aantal oproepen aan B&W om in 2017 uit te voeren.

Door Nico Kuyt

Wethouder financiën Kees van Velzen noemde het een 'solide begroting'. De lasten voor de burger stijgen alleen met inflatie en vanaf 2018 laat het een zeer rooskleurig beeld zien. Er kwamen dan ook weinig voorstellen vanuit de raad voor een wijziging. Maar de fracties dienden wel veertien oproepen in aan B&W, de zogeheten moties. Zo wenste de VVD maatregelen voor het verminderen van de diefstal van fietsen bij de stations in Sassenheim en Voorhout. "De diefstal van fietsen rond de stations is onacceptabel. Misschien een koffiekar als sociale controle of een bewaakte fietsenstalling, de mogelijkheden moeten worden bezien", stelde Marlies Volten (VVD). Alleen Trilokaal stemde tegen.

Overlast vliegtuigen

CDA en D66 dienden een motie in om B&W aan te jagen om door overleg met Schiphol de overlast van het vliegverkeer zoveel mogelijk te beperken. Er zijn hierover zorgen. "Ze vliegen regelmatig te laag", constateerde Peter Scholten (CDA). Volgens wethouder Arno van Kempen werden de problemen al met regelmaat aangekaart in de Omgevings Raad Schiphol, waar de regio en Schiphol met elkaar aan tafel zit, maar de gemeenteraad stemde unaniem om het nog een tandje op te voeren. "Er is vaak discussie over met name het aantal nachtvluchten. Schiphol probeert steeds aan de normen te tornen. Het moet nog eens met nadruk worden aangekaart", vond Fred Koot (D66).

Midden- en kleinbedrijf

De ChristenUnie riep op tot het verbeteren van het klimaat voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Teylingen scoort met plaats 51 van de 60 gemeenten in Zuid-Holland niet best op het gebied van de vriendelijkste gemeenten voor het MKB.

Lees verder op pagina 7.

Zie ginds komt de stoomboot...

Teylingen n Vol verwachting klopt het hart van de kinderen in Teylingen. Op zaterdag 12 november komt Sinterklaas om 13.45 uur op de Pakjesboot aan bij de Oosthaven (ter hoogte van de brandweerkazerna) in Sassenheim. Hij wordt daar verwelkomd door burgemeester Carla Breuer. Daarna is de Sint van 15.00 tot 17.00 uur op het Kerkplein in Voorhout. Dit jaar dus op zaterdag in plaats van zondag. Ook nieuw is dat de Goedheiligman niet per boot naar Voorhout komt. De kinderen kunnen hem ontmoeten op het Kerkplein. Van 14.00 tot 16.00 uur uur is er al een leuke puzzeltocht in de winkels.

In Warmond moeten ze er een extra weekje op wachten, maar dat maakt het feest niet minder groot. Sint arriveert op zaterdag 19 november om 13.00 uur in Park Groot Leerust. Samen met zijn Pieten is hij vanaf 14.15 uur in het Trefpunt om zijn verjaardag te vieren met de kinderen uit groep 1 tot en met 4. Het feest duurt tot 15.30 uur.

Inwoners voelen zich veilig

Teylingen n De veiligheidsbeleving onder de inwoners is gestegen. De Teylinger is in het algemeen zeer tevreden over de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente, zo blijkt uit de jaarlijks gehouden Veiligheidsmonitor.

In totaal zijn 631 inwoners van Teylingen benaderd om deel te nemen en uiteindelijk hebben 253 van hen de Veiligheidsmonitor ingevuld. Naast andere beschikbare cijfers blijkt dat de inwoners in toenemende mate tevreden zijn over de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid. Het laat een stijgende lijn zien van 50,4 procent naar 53,2 procent ten opzichte van het vorige onderzoek. De tevredenheid is 7 procent hoger dan Lisse en Noordwijk, 11 procent in vergelijking met Noordwijkerhout en 15 procent hoger met Hillegom. Het rapportcijfer van de leefbaarheid in de woonbuurt is gestegen van een 6,7 naar een 7,3.

Veiligheidsgevoel

Ook het veiligheidsgevoel bij de inwoners is met 4 procent hoger geworden. 88 procent van onze inwoners voelt zich veilig. Ook dat percentage ligt in vergelijking met de buurgemeenten hoger. De lichte daling van het slachtofferschap kan hiermee een mogelijke relatie hebben. Hoe minder je slachtoffer bent van een delict en hoe minder overlast je ervaart in de buurt, des te veiliger je je voelt. 13 procent gaf aan in het afgelopen jaar wel eens slachtoffer te zijn geweest ten opzichte van 16 procent in het jaar daarvoor.

Overlast

De overlast in de buurt, zoals rommel, vernielingen, hondenpoep, dronkenschap, jeugd, buurtbewoners en verkeersoverlast is gedaald met gemiddeld 5 procent. Overlast van het verkeer is het meeste gedaald, maar blijft nog wel de grootste overlastpost. Verder geeft bijna driekwart van de ondervraagden aan zich verantwoordelijk te voelen voor de veiligheid. Een goed voorbeeld zijn de Buurt Whatsapp groepen in de gemeente, die nog steeds groeien. Tenslotte is ruim een kwart van de ondervraagden tevreden over de politie. (NK)


Wijkmarkt

Sassenheim n De eerstvolgende wijkmarkt is op donderdag 10 november om 20.00 uur in De Oude Tol in Sassenheim. De markt is voor bewoners van Sassenheim Zuid-West, de wijk gelegen tussen de Julianalaan, Hoofdstraat en Leidsevaart. De thema's op de wijkmarkt zijn onder andere verkeersaanpassingen voor betere doorstroming op de Rijksstraatweg, bouwplannen bij de Postpromenade, verplaatsing STV en aanleg van LED verlichting in de wijk.


Nieuw telefoonnummer

Redactie n Het telefoonnummer van de redactie van De Teylinger is gewijzigd. Wij zijn voortaan te bereiken op 06-22096895. Contact opnemen kan via dit nummer of (bij voorkeur) per e-mail: redactie@deteylinger.nl.

Foto: Piet van Kampen

Teylingen krijgt eigen jaarkalender

De
mooiste
plekken
op de foto

'Weergaloos Warmond' met nieuwe website

Spoed voor nieuwe lichten Warmunda

auto n Niels Langeveld Europees kampioen

Raad neemt motie aan over omklapwoningen

Vervolg voorpagina

Teylingen scoort met plaats 51 van de 60 gemeenten in Zuid-Holland niet best op het gebied van de vriendelijkste gemeenten voor het MKB. "Ik baal ook van deze score en we moeten er iets aan doen. Ik omarm daarom de motie", stelde wethouder Bas Brekelmans, waarna de gemeenteraad de oproep unaniem steunde.

Zorgen over zorg

Diverse oproepen werden gepleegd rond de zorg, zoals het starten van een proef met zogeheten omklapwoningen om uitzettingen te voorkomen. Daarbij blijven bewoners met een huurschuld in het eigen huis zitten en worden ondersteund. "Nog steeds zetten wij mensen met een huurschuld van 4.000 euro uit hun huis om die vervolgens op te vangen voor 80.000 euro", schilderde Elsbeth Koek (PvdA). Ook deze motie werd gedeeld door de voltallige raad. De jeugdzorg was een ander pijnpunt. "Er zijn wachtlijsten en bij de inkoop van de zorg. Alleen geld zal dat niet wegnemen. Een innovatieve manier van werken is nodig. Dat is tot nu toe niet geweest", gaf Sybrinne de Vries (CDA) aan, een mening die de meerderheid deelde.

Er volgden nog diverse moties die werden aangenomen, zoals het oproepen aan de partners Lisse en Hillegom om ook Fair Trade gemeente te worden (PvdA) en meer eigen regie geven bij een Persoons Gebonden Budget in de zorg (ChristenUnie en PvdA). Verworpen werden twee voorstellen rond duurzaamheid en de duurzaamheidsprijs (PvdA, Trilokaal en D66). Ook haalde het houden van een bijeenkomst voor het behoud van het bollenlandschap (PvdA) het niet, alsook het geld leidend laten zijn maar de behoefte aan zorg (PvdA, Trilokaal en CU) en onderzoek naar initiatieven rond Repair Café Teylingen en Kringloopwinkel Opnieuw in Voorhout (D66). Een motie die het ook niet haalde was het voorstel van de PvdA over het versneld aanpakken van scheefwonen, waarbij gezinnen die veel verdienen en toch in een gesubsidieerde sociale woning zitten en zo de doorstroom belemmeren.

Spoed bij aanleggen verlichting Warmunda

Warmond n De raadscommissie Welzijn gaat op 28 november spreken over het verstrekken van geld voor het aanbrengen van extra kunstlicht voor voetbalvereniging SV Warmunda en het ombouwen naar LED.

Door Nico Kuyt

Op dit moment heeft de vereniging 1,5 kunstgrasveld met verlichting en één natuurgrasveld zonder. Het ledenaantal is evenwel groot en daarom is het wenselijk het natuurgrasveld ook van verlichting te voorzien, zodat in de avonduren meer getraind kan worden. Om een overbelasting van het spanningsnet te voorkomen is het noodzakelijk de huidige verlichting te vervangen door LED. De kosten hiervan komen uit op rond de 50.000 euro. Er staat voor de vereniging weliswaar een renovatie van de toplaag van veld 1 gepland, maar wanneer de reguliere procedure gevolgd wordt, zou het geld voor de verlichting pas bij de begroting van 2018 beschikbaar komen. B&W vindt het echter wenselijk dat de verlichting al in 2017 aan kan worden aangelegd, zodat SV Warmunda zo snel mogelijk de extra trainingscapaciteit kan gaan gebruiken. Het vervangen van de toplaag van het natuurgrasveld kan wel een jaar uitgesteld worden. Na de behandeling in de commissie, gaat de gemeenteraad op 15 december over het voorstel besluiten. Stichting Exploitatie Sportpark Overbos (SESO) zal in samenwerking met SV Warmunda de aanleg van de verlichting aanbesteden en uitvoeren. Zij dienen hiervoor nog wel een vergunning aan te vragen.

Plan voor afstoten gemeentelijke gebouwen

De oude bibliotheek in Voorhout wordt verkocht. | Foto: MV Foto: Marieke Voorn

Teylingen n B&W gaat de gemeenteraad voorstellen om vier gemeentelijke gebouwen te verkopen. Het gaat daarbij om de Kompasschool en de Kastanjehof in Sassenheim en de voormalige bibliotheek en de schoolwoningen van het Cluster in Voorhout.

Door Nico Kuyt

De vier gebouwen hebben geen rol van betekenis meer voor de gemeente en kunnen dan ook worden afgestoten en na verkoop een nieuw leven tegemoet gaan. Het plan is de Kompasschool aan de Jacoba van Beierenlaan in Sassenheim, een gemeentelijk monument, door de nieuwe eigenaren te laten verbouwen tot minimaal vier en maximaal zes woningen met tuin in het duurdere segment. Het goedkope segment is niet haalbaar vanwege de relatief hoge beheer- en onderhoudskosten van het gebouw, de monumentale waarde en de grootte van het perceel. Het kan volgens B&W interessant zijn om het pand als kluswoning aan te bieden zodat de kopers een maximale vrijheid hebben om de woning zelf in te delen.

De voormalige bibliotheek aan het Raadhuisplein in Voorhout krijgt een door de koper gekozen passende bestemming, maar er mag geen detailhandel in komen. De schoolwoningen aan de Pieter van Slingerlandstraat in Voorhout worden als woningen verkocht. B&W vraagt aan de raad een krediet van 225.000 euro voor het geschikt maken van de schoolwoningen voor bewoning. Zij worden daarmee opgeplust naar de wettelijke eisen van deze tijd.

Statushouders

In de Kastanjehof aan de Sint Antoniuslaan in Sassenheim kunnen acht woningen in het goedkope segment komen en zo indirect een bijdrage te leveren aan het huisvesten van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). Het is de bedoeling dat de nieuwe bewoners in de gemeente een huurwoning achterlaten voor het opvangen van statushouders door de gemeente. De Volksuniversiteit zit nog in het gebouw en daar wordt een passende alternatieve huisvesting voor gezocht. Een interessant alternatief kan Kagerdreef 72 zijn, de voormalige kleuterschool en peuterspeelzaal.

Als de planning gehaald wordt zal, na een voorbespreking in de raadscommissie, de gemeenteraad op 15 december er een besluit over nemen. B&W wil zo spoedig mogelijk overgaan tot het afstoten, want de gebouwen staan deels of helemaal leeg.

Primeur voor Teylingen: een jaarkalender

Bedenker Kees Ligtvoet overhandigt de kalender dinsdag aan de burgemeester. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

n Mooie plaatjes gekoppeld aan evenementen en data

Teylingen n Het eerste exemplaar van de Teylingen Jaarkalender 2017 wordt op dinsdag 15 november aan burgemeester Carla Breuer overhandigd. De bedenker en initiatiefnemer Kees Ligtvoet zal het persoonlijk doen. De man die al 23 jaar in Voorhout woont wil middels zijn kalender 'een sausje over de gemeente schenken'.

Door Piet van Kampen

Ligtvoet heeft een grafische achtergrond en in zijn brein ontsproot het idee om een jaarkalender voor de inwoners van de gemeente Teylingen te maken. Waarom Kees? "Omdat ik iets meer belangstelling voor elkaar in de drie dorpskernen binnen de gemeente Teylingen wil genereren. Het moet een kruisbestuiving worden. In Warmond kennen ze de mooie plekjes en evenementen, maar die kennen ze niet in Sassenheim en Voorhout. Andersom is het ook zo. Warmond is een schat van een dorp en in Sassenheim is er park Rusthoff en zijn de mooie villa's met hun gevelteksten ook dankbare onderwerpen. Voorhout heeft met het luchtkussenfestival en de Oldtimerrace ook bijzondere evenementen." Ligthart kwam op het idee om zichzelf de vraag te stellen: Wat zou nou leuk zijn? Hij nam de camera ter hand, ging op zoek naar verborgen en geheime plekjes in de gemeente, bekend of onbekend onder de inwoners en ging aan de slag. "Ik wil door middel van deze kalender een sausje over de gemeente schenken", is de drijfveer vanuit zijn kennis van zaken en passie om iets unieks voor Teylingen te produceren. Na anderhalve maand speurwerk had hij voldoende fotomateriaal verzameld om er een jaarkalender van te maken.

Voedselbank

Dat het hart van de gepensioneerde graficus op de juiste plaats zit, blijkt uit de schenking van een euro per verkochte kalender aan de Voedselbank Teylingen. De rest van de opbrengst van de kalender wordt ingezet om voor 2018 een nieuwe jaarkalender te produceren, want Ligtvoet gelooft in het succes. De kosten van de eerste druk van de primeur neemt Ligtvoet voor eigen rekening. Het is dus naast zijn voormalige beroep nu een hobby geworden. "Met kalenders maken had ik al de nodige ervaring vooral met oud-Hollandse prenten. Maar nu dus de jaarkalender voor de gemeente Teylingen waarvan vele inwoners elkaar nog niet kennen." De kalender is vanaf 16 november te koop in de Albert Heijn vestigingen in Warmond, Voorhout en Sassenheim en kost 7,50 euro. Er kan ook telefonisch worden besteld: 06-37618181 of via een email aan info@bakkerenrusch.nl.

Geen bommen in Hooghkamer

Teylingen n Er moest nu eenmaal een onderzoek naar onontplofte bommen plaatsvinden in de nieuwbouwwijk Hooghkamer, want vooral langs het spoor in Voorhout zou er nog een blindganger in de grond kunnen zitten. Maar een ingehuurd onderzoeksbureau gaf onlangs het sein 'bomveilig'. De gemeenteraad wordt nu gevraagd om de toch wel hoge nota te sturen naar het Rijk om zo 70 procent vergoed te krijgen.

Het heet officieel de 'bommenregeling van gemaakte explosievenopsporingskosten´. Zit er uit de Tweede Wereldoorlog nog wat naars in de grond, dan kan de gemeente bij het Rijk een beroep hierop doen. Vorig jaar is historisch vooronderzoek uitgevoerd naar onontplofte explosieven voor het te bebouwen gebied. Daarbij werden luchtfoto's gebruikt van het Britse Ministerie van Defensie uit 1944-1945 om de bomkraters te detecteren. Die zouden met name langs het spoor kunnen worden gevonden, want het vervoer was destijds een prominent doel voor bombardementen. Voor die verdachte gebieden is vervolgens veldonderzoek gepleegd. Dat ging niet zomaar, want objecten moesten worden gesloopt, puin geruimd, wat wei gemaaid, vlak gemaakt en dat gaat allemaal niet gratis. Uiteindelijk is het hele gebied in oktober officieel 'explosievenvrij' verklaard.

Geld terug

De kosten voor het onderzoek bedragen 210.000 euro. Maar hiervan kan de gemeente 70 procent vergoed krijgen van het Rijk. De kans bestaat dat de regeling met ingang van 2017 wordt wegbezuinigd of gekort, dus de gemeenteraad maakt over het indienen ervan enige spoed om het voordeel op de valreep alsnog te claimen. Het voorstel wordt daarom op 15 december de gemeenteraad voor een besluit voorgelegd. De wijk Hooghkamer kan in ieder geval opgelucht ademhalen. (NK)

Verhoging in parkeerplaatsen

In het centrum van Sassenheim zijn bij enkele parkeerplaatsen verhogingen aangebracht, zodat de auto's niet kunnen wegrollen. | Foto: MV Foto: Marieke Voorn

Sassenheim n Drie parkeerplaatsen bij de Dorpskerk zijn twee weken geleden voorzien van verhoginkjes om te voorkomen dat de geparkeerde auto's de schoenenwinkel aan de overkant inrollen.

Dat bleek nodig, omdat het meerdere keren is gebeurd dat bestuurders na het parkeren de handrem vergaten. Doordat het terrein iets afloopt, zijn deze auto's achteruit gerold en tegen de gevel van de schoenenzaak aangereden. Om dit in de toekomst te voorkomen, heeft de gemeente de verhoginkjes bij enkele parkeerplaatsen aangelegd. Daarnaast zijn ook paaltjes aangebracht ter hoogte van de betreffende winkel om scherven in de toekomst te voorkomen.

Aanhouden na drugsrit

Teylingen n De politie heeft donderdagmiddag 3 november een man aangehouden die vermoedelijk onder invloed van GHB van Voorhout naar Sassenheim is gereden. Op het bureau is bloed afgenomen om te laten onderzoeken door het Forensisch Instituut. De verdachte bleek ook niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. De politie heeft een proces-verbaal opgemaakt.

Vergoeding voor lekkende kozijnen

Voorhout n Na de oplevering in 2002 van het clustergebouw Hoogh Teylingen aan de Pieter van Slingerlandlandstraat kwamen er jarenlang allerlei bouwkundige gebreken naar voren aan de kozijnen en de gevel. Als laatste vergoedt de gemeente nog een paar lekkende kozijnen.

De gemeente was destijds opdrachtgever voor het oprichten van het gebouw en verkoper van de appartementen. Er kwamen gebreken naar voren en de toen nog zelfstandige gemeente Voorhout en daarna Teylingen heeft daarvoor haar rol vervuld van bemiddelaar en financier. Maar sinds het verlopen van de garantieperiode kan de gemeente niet meer worden aangesproken op de gebreken aan het complex en is de vereniging van eigenaren hiervoor nu zelf verantwoordelijk. De vorderingen zijn volgens de gemeente vervallen en verjaard. Op de valreep kwam er echter op 3 november 2014 bij de gemeente een claim binnen van de bewoner van Pieter van Slingerlandlandstraat 68 vanwege lekkage aan de kozijnen. Eerder wees de gemeente deze in 2015 af, maar op advies van de huisadvocaat wordt het verhelpen van het euvel alsnog gehonoreerd omdat er een verlengde garantieregeling bleek te bestaan tot 1 januari 2015. B&W heeft onlangs het besluit genomen de kosten van 15.000 euro toch te vergoeden. (NK)

Nieuw telefoonnummer

Redactie n Het telefoonnummer van de redactie van De Teylinger is gewijzigd. Wij zijn voortaan te bereiken op 06-22096895. Contact opnemen kan via dit nummer of (bij voorkeur) per e-mail: redactie@deteylinger.nl.

Wilt u een persbericht insturen? Stuur dan een e-mail naar redactie@deteylinger.nl. Onze deadline is iedere maandag om 12.00 uur voor de eerstvolgende editie. Voorbeeld: u wilt een bericht en/of foto in De Teylinger van woensdag 16 november plaatsen, stuur dan voor maandag 14 november 12.00 uur een e-mail.

Kunstweek zet uitroepteken achter thema 'Warmond Kunstdorp'

Maarten 't Hart opent de Kunstweek, die nog tot en met zondag duurt. | Foto: fbps/Peter Schipper Foto: Peter Schipper

Warmond n Is Warmond nu wel of geen kunstdorp? Met enige regelmaat zorgt deze vraag in Warmond voor de nodige discussie. De organisatie van de Kunstweek Warmond heeft dit jaar het heft in eigen hand genomen: ze heeft de Kunstweek Warmond 2016 het thema 'Warmond kunstdorp' gegeven. Tijdens de opening verzorgt voorzitter Hans Goudsmit een vlammend betoog dat de aanwezige kunstliefhebbers én wethouder Van Kempen ervan moet overtuigen dat Warmond inderdaad een kunstdorp is. En zo is de kunstweek al levendig voordat hij officieel geopend is.

Door Mandy van Leeuwen

Alle winnaars gaan met een cheque naar huis. | Foto: pr. Foto: pr./ Sven van der Vlugt

"Dat thema 'Warmond kunstdorp' is uitermate gevaarlijk," toont Goudsmit zich bewust van de controversiële themakeuze. Hij concludeert vervolgens niet zomaar dat het thema gerechtvaardigd is, maar neemt de aanwezigen mee in de afweging. Hierbij trekt hij een parallel met twee andere dorpen die zich 'kunstdorp' noemen: Bergen en Ootmarsum. "Wat zijn de dingen die ons nou eigenlijk verbinden?" Een decor van inspirerende natuur, het aantrekken van vakmanschap en een cultuur van toewijding vormen volgens Goudsmit de drie componenten van een kunstdorp.

Behouden

"Dus ik durf hier met stelligheid

een uitroepteken te zetten achter het thema 'Warmond Kunstdorp'," concludeert Goudsmit. Hij krijgt direct bijval van wethouder Van Kempen: "Ik dacht net al: als jij dat uitroepteken niet gaat zetten Hans, dan ga ik het doen." Nadat de wethouder het belang van kunst heeft benadrukt, concludeert hij: "Dit moet natuurlijk wel behouden blijven, ook in de komende periode." Van Kempen wijst hiermee op eerdere besluiten dat de Kunstweek na 2016 financieel zelfstandig moet zijn. Goudsmit weet direct een afspraak te regelen met de wethouder.

Kunst en zintuigen

Om het thema en de opening kracht bij te zetten, Warmonds schrijver Maarten 't Hart uitgenodigd te vertellen over 'Warmond Kunstdorp'. "Van kunst heb ik eigenlijk helemaal geen verstand," stelt 't Hart meteen. Hij gaat dan ook niet uitgebreid in op de vraag of Warmond een kunstdorp is. Sterker nog: toen hij in Warmond kwam wonen, zo grapt hij, viel iets anders dan de kunst hem op: "Verrek, hier in Warmond heet iedereen Henny." De toon is gezet: 't Hart verzorgt een vermakelijke voordracht, waarbij hij door te spreken over kunst en de zintuigen teruggrijpt op zijn oorspronkelijke vakgebied, de biologie.

Programma

Wie zijn zintuigen wil verwennen met kunst, of Warmond als kunstdorp wil aanschouwen, wordt na de opening uitgenodigd voor de expositie 'Haagweg 4 uitgelicht' in het Oude Raadhuis of voor 'Gluren bij de buren' in de vensterbanken van de Dorpsstraat. De Kunstweek Warmond biedt tot en met zondag 13 november een veelzijdig programma, met onder meer een literair café, een lezing over portretten, talloze workshops en zelfs een fado-avond.

App zet (h)eerlijk winkelen op de kaart

Wethouder Arno van Kempen onthult samen met de deelnemende ondernemers en de werkgroepleden de EerlijkWinkelen kaart. Foto: Marieke Voorn

Teylingen n Waar vind je artikelen die gemaakt zijn onder goede omstandigheden voor mens en milieu? In Teylingen is daar sinds deze week de EerlijkeWinkelen kaart voor, een app waarop te vinden is waar fairtrade, biologische of tweedehands producten te koop zijn.

Fair Trade is sinds 2014 al een van de speerpunten van de gemeente, sinds Teylingen werd benoemd als Fair Trade gemeente. Dat is geen titel die je zomaar krijgt, maar waarbij aan een aantal eisen voldaan moet worden. Om dat voor elkaar te krijgen is er in Teylingen een werkgroep opgericht. Vanuit die groep kwam ook het initiatief om aan te sluiten bij de EerlijkWinkelen kaart. De kaart met fair trade shop routes in onder andere Amsterdam en Den Haag is in 2010 gelanceerd. En nu dus ook in Teylingen, waar in totaal veertien winkels en horeca het predicaat 'Eerlijke winkel' hebben gekregen. Dat was nog niet zo eenvoudig, zegt Bart de Jong, een van de zes vrijwilligers in de werkgroep. "We zijn hier een half jaar geleden al mee begonnen, maar na meerdere oproepen reageerde alleen de Wereldwinkel enthousiast."

Uiteindelijk is de winkelkaart toch aardig ingevuld, al blijft Warmond met één webwinkel wel een beetje achter. In Voorhout zijn staan vijf winkels en horeca op de kaart en Sassenheim acht. Het aanbod is divers; van de Wereldwinkel en kringloopwinkels tot horeca en een bedrijf in woninginrichting. De beoordeling van de winkels op hun 'eerlijkheid' was dan ook echt maatwerk, legt De Jong uit. "Eerlijk winkelen is een beetje een ingewikkelde wereld. Je kan ze niet allemaal langs dezelfde meetlat leggen. Het is belangrijk dat van de aangeboden producten voor een groot deel duurzaam, biologisch of fair trade is. Ook moeten ze ondernemers een certificaat kunnen overleggen. Zo'n keurmerk onderzoeken wij ook grondig, om zeker te weten dat het binnen het Eerlijk Winkelen past."

John de Kooker van Grand Café Graaf Jan hoefde in ieder geval niets extra's te doen voor het keurmerk: "Wij hebben al veel biologische en fair trade producten zoals vlees, wijnen en koffie en thee. Je moet zelf al de lat hoog leggen." De Jong hoopt op zijn beurt dat meer bedrijven dat ook gaan doen. "Als er over een jaar een verdubbeling is, dan ben ik blij." De kaart, ook te downloaden via de EerlijkWinkelen app, wordt regelmatig vernieuwd. Voor diegene zonder mobiel is een Eerlijke Winkel te herkennen aan de sticker op de deur.

Fietsmaatjes en Klaprooshof spekken clubkas met bankcampagne

Teylingen n De tweede editie van de Rabobank Clubkas Campagne werd een groot feest voor twee organisaties uit Teylingen.


Veertien dagen lang konden leden van Rabobank Bollenstreek stemmen op de verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen in de Clubkas Campagne. In totaal heeft ruim 22 procent van de leden zijn stem uitgebracht. De vereniging met de meeste stemmen, Fietsmaatjes Teylingen ging er tijdens de finaleavond in het Northgo College in Noordwijk met een bedrag van 2.491,91 euro vandoor. De Originaliteitsprijs werd gewonnen door Bloemswaard uit Hillegom. De Duurzaamheidsprijs ging naar Corsogroep KAV Noordwijkerhout, maar de Ledenraad van de bank stelde een extra Duurzaamheidsprijs beschikbaar aan Kinderboerderij De Klaprooshof uit Voorhout. In totaal hebben 162 verenigingen en stichtingen die klant zijn van de bank een donatiebedrag ontvangen.

Postzegelverenigingen vieren jubileum met zegel

Teylingen n De Postzegelverenigingen uit Warmond en Sassenheim vieren op zaterdag 12 november respectievelijk hun 55- en 60-jarig bestaan in Het Trefpunt, Herenweg 80 in Warmond. Om dit een feestelijk tintje te geven worden er een ruilbeurs en een tentoonstelling gehouden.

Tijdens de ruilbeurs, van 10.00 tot 13.30 uur, is er gelegenheid in postzegels te kopen en verkopen. Ook is er een handelaar aanwezig. Voor de liefhebbers is er een stand met een modelspoor te bewonderen. De tentoonstelling is te bekijken van 10.00 tot 16.00 uur. Om 14.00 uur zal een officiële opening plaats vinden. Hiervoor zijn de postzegelverenigingen uit de Bollenstreek en omgeving, de Bond en PostNL uitgenodigd.

Eigen postzegel

Ter gelegenheid van de jubilea is er begin dit jaar voor de hoogste klassen van de basisscholen in Sassenheim en Warmond een postzegel-ontwerpwedstrijd gehouden. Van het winnende ontwerp wordt door de verenigingen een persoonlijke zegel uitgegeven. Deze zegel wordt zaterdag ook onthuld.

Verkoop stroopwafels

Teylingen n De donkere dagen komen er weer aan, het is weer tijd voor warme chocolademelk, en wat past daar nou beter bij dan een Tjarda-stroopwafel? Goed nieuws voor alle stroopwafel liefhebbers: tussen van 15 en 23 november komen de bevers, welpen, junioren en verkenners van Tjarda aan de deur in Sassenheim en Warmond met de enige echte Tjarda-stroopwafels. Eén pakje kost 2 euro; twee pakjes zijn te koop voor 3 euro.

Nieuwste website promoot 'Weergaloos Warmond'

Het bestuur van Stichting Promotie Warmond lanceert www.warmondaandekaag.nl. | Foto: fbps/Peter Schipper Foto: Peter Schipper

Warmond n Met een druk op de knop wordt dinsdagavond de nieuwste website in Teylingen gelanceerd: Warmond aan de Kaag. Het online platform moet plek gaan bieden aan informatie over ondernemen, recreatie, kunst en natuurbehoud in Warmond.

'Weergaloos Warmond' is de zogenaamde tagline die op iedere pagina van www.warmondaandekaag.nl staat. Het zegt eigenlijk precies hoe de Stichting Promotie Warmond hun dorp wil promoten. "Er zijn hier al zoveel geweldige dingen. We willen uitstralen: Warmond is een dorp dat de moeite waard is om naartoe te fietsen", legt Rob Westerik uit. "Maar geen taferelen zoals in Giethoorn of Amsterdam. Wij richten ons op de regio." Het is dan ook niet voor niets dat Warmond de toevoeging 'aan de Kaag' heeft gekregen van de initiatiefnemers. Westerik: "In Duitsland is het heel gebruikelijk om op die manier aan te duiden waar een dorp of stad ligt. De ligging aan het water maakt Warmond uniek. Met de 'Warmond aan de Kaag' weet iedereen waar het over gaat".

Kunst en ondernemen

Op de website is naast informatie over (water)recreatie ook informatie te vinden over natuurbehoud en kunst. De VVV Warmond houdt de evenementenagenda bij en neemt daarmee ook afscheid van hun eigen website. Ook alle ondernemers hebben de ruimte gekregen om zich te promoten. Zij zijn nog niet allemaal benaderd, maar kunnen zich via de website eenvoudig aanmelden. Er zijn geen kosten aan verbonden, omdat de website is gefinancierd vanuit het Ondernemersfonds. De Stichting Promotie Warmond heeft dit jaar 26.000 euro ontvangen voor dit project.

Met de eerste grote stap gezet, lijkt de promotie direct op gang te komen. Het filmpje op de homepage en Facebook is in korte tijd al 21.000 keer bekeken. Het is pas het begin, benadrukt voorzitter Arjan Heijl. "Er is nog genoeg werk te doen. We willen de bewegwijzering duidelijk hebben, zodat er meer wandel- en fietsroutes ontwikkeld kunnen worden. Voor de zomer willen we ook alle evenementen op de website hebben staan. Verder is het de bedoeling dat er ook initiatieven vanuit organisaties in Warmond komen. Alle ideeën zijn welkom. Samen gaan we kijken hoe we Warmond nog beter op de kaart kunnen zetten."

Adest zamelt geld in voor Stichting KanjerKetting

Leden van de Jeugdband zetten zich in voor Stichting KanjerKetting. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De Stichting KanjerKetting zet zich in voor kinderen met kanker. De behandeling van kinderkanker duurt lang en is zwaar. Om kinderen met kanker te steunen heeft de vereniging Ouders, Kinderen en Kanker de 'KanjerKetting' ontwikkeld. Adest Musica steunt dit initiatief en zal in de maand november geld inzamelen.

De KanjerKetting, bestaande uit diverse kralen, heeft twee functies. Op de eerste plaats een beloningssysteem en daarnaast een wegwijzer. Elke kraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis. Zo zijn er kralen voor een chemo-kuur, bestraling, prikken, een scan, een lumbaalpunctie, haarverlies, een supergoede dag, een vreselijke rotdag, een operatie of verblijf op de intensive care. Kinderen met kanker krijgen deze KanjerKralen aan een ketting. Die ketting, de KanjerKetting, vertelt hun verhaal.
Adest Musica wil dit initiatief steunen en daarom staat november bij de Sassenheimse muziekvereniging in het teken van de KanjerKetting. Er zijn de hele maand acties om geld in te zamelen voor dit goede doel. Bijvoorbeeld door de verkoop van fraaie polsbandjes. Woensdag 16 november kunnen kinderen om 18.30 uur taaitaai poppen komen versieren in de Adest-ruimte in SCC 't Onderdak aan de J.P. Gouverneurlaan. Momenteel wordt het organiseren van diverse andere acties nog verder onderzocht. Op zaterdag 3 december zal het eindbedrag feestelijk bekend worden gemaakt.

Voor meer acties, blijf de social-mediakanalen van Adest Musica in de gaten houden. Meer informatie over de Stichting KanjerKetting is te vinden op www.kanjerketting.nl of bij Adest Musica in het clubgebouw, iedere zaterdag geopend van 10.00 tot 12.00 uur. Daar liggen ook de folders over de Stichting KanjerKetting.

'Oude liefde roest (niet)'

Warmond n Toneelgroep Sint Matthias speelde op zaterdag in Het Trefpunt het blijspel 'Oude liefde roest (niet)' van Rob Vriens. Ze staan deze week nog twee keer op de planken.

Het verhaal speelt zich af in het Brabantse Biest-Houtakker en is speciaal voor de plaatselijke toneelvereniging aldaar geschreven door één van de leden. Het stuk is echter zo leuk dat inmiddels veel toneelverenigingen het ook op de planken gebracht hebben. Het nieuwe regisseursduo Brenda Keijzer en Johannetta van Velzen is, et enige aanwijzingen van de oude regisseur Stan Lambregts, voortvarend aan de slag gegaan met de spelersgroep. In die groep zitten maar liefst drie debutanten, Camilla Haag, Pauline Capel en Marcel Vooren. Nieuwe gezichten -en dus nieuwe elan op de planken- in combinatie met de vertrouwde ervaren spelers lijken de formule voor succes. De ervaren spelers Els Versluys, Esther van Leeuwen, Saskia Neuijen en Bram van Leuveren hadden er duidelijk plezier in de nieuwelingen mee te nemen in de wereld van het speelplezier bij Matthias.

'Oude liefde roest (niet)' wordt door Matthias nog twee keer gespeeld op vrijdagavond 11 november en zaterdagavond 12 november in de theaterzaal van Het Trefpunt aan de Herenweg 80 in Warmond. De toegang bedraagt 6 euro per persoon en kaarten zijn verkrijgbaar voor aanvang aan de deur van het theater. Donateurs van Matthias verkrijgen gratis toegang op vertoon van hun donateurkaart. De voorstellingen beginnen om 20.15 uur.

Bijeenkomst over sfeerverlichting

Foto: pr./ John van der Tol

Voorhout n Bijna twee weken hangt de nieuwe feestverlichting in de Herenstraat, de Jacoba van Beierenhof en het Oosthoutplein. Het is het eerste project waarvoor het platform OF Voorhout een financiele bijdrage heeft ontvangen vanuit het Ondernemersfonds. Op donderdag 10 november organiseert het platform vanaf 19.30 uur een borrel in restaurant Boerhaave om dat te vieren. Ook stelt citymanager John van der Tol zich voor. De deelnemers van het Ondernemersplatform Voorhout zijn (van links naar rechts op de foto): Floris van Dam, Jeroen Schulte, Jolanda Boskma, John Voordouw, Joop van Dijk en Ab van Kesteren.

Saksen kiezen nieuwe prins

Sassenheim n Carnvalsvereniging de Saksen kiezen op zaterdag 12 november hun nieuwe Prins Carnaval. Vanaf 19.30 uur is het feest in 't Onderdak, J.P Gouveneurslaan met optredens van pretband de Flierefluiters en de dj's van Splash. Om 23.11 uur wordt de nieuwe prins bekend gemaakt. Vlak daarvoor wordt afscheid genomen van Prins Francis'kus' en Jeugdprins Siem. Kaarten zijn aan de deur verkrijgbaar.

Geef je mening over aangepast vervoer

Teylingen n Inwoners van Teylingen kunnen volgende week hun ervaringen met (aangepast) vervoer voor volwassenen telefonisch doorgeven aan Welzijn Teylingen of de gemeente Teylingen. Op 14, 15 en 17 november kan men tussen 13.30 en 16.30 uur bellen naar het nummer: 0252-745093. Een telefoonpanel met medewerkers van de gemeente of van Welzijn Teylingen zit deze week klaar om bellers te woord te staan. Zo kan men in gesprek komen met wethouder Arno Van Kempen, een raadslid of een medewerker.

Er zijn binnen Teylingen verschillende mogelijkheden voor mensen die niet over eigen vervoer beschikken, niet zelf kunnen rijden of daar begeleiding bij nodig hebben. Bijvoorbeeld via de Regiotaxi of met hulp van vrijwilligers van Welzijn Teylingen. De gemeente en Welzijn Teylingen willen graag weten of het aanbod past, of de mogelijkheden bekend zijn en wat de ervaringen zijn met de vervoersmogelijkheden. De Meldweek Vervoer gaat over de vervoersmogelijkheden voor volwassenen, niet over het leerlingenvervoer. Een vragenlijst invullen kan ook via www.welzijnteylingen.nl.

De informatie wordt door de gemeente en Welzijn Teylingen gebruikt om de dienstverlening te verbeteren.

Bijeenkomst over eerste signalen van dementie

Voorhout n Iedereen vergeet wel eens iets en dit wordt meer naarmate je ouder wordt. Wanneer moet je je hierover zorgen gaan maken? Hoe wordt de diagnose dementie gesteld? Moet je altijd naar het ziekenhuis bij een vermoeden van dementie? Het 'niet pluisgevoel' staat centraal tijdens het Alzheimercafé Teylingen op maandagavond 14 november.

Yvonne Martens gaat in gesprek met Nienke de Mos, specialist ouderengeneeskunde in opleiding. Tijdens de pauze is er gelegenheid om met elkaar én de aanwezige professionals in gesprek te gaan.

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en hulpverleners. Het Café wordt gehouden in de Agneshove 81 in Voorhout en is geopend vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Aanmelden is niet nodig, de toegang is gratis. Vrijwilligers van Welzijn Teylingen kunnen voor vervoer zorgen, bel voor meer informatie mevrouw C. van Noort via 06-10918151.

Een warm welkom voor Sint en Piet

Nog een paar nachtjes slapen, dan komt de stoomboot weer aan. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Zet die schoen maar klaar, want Sint en Piet komen op zaterdagochtend aan in Maassluis. 's Middags zijn ze dan al in Sassenheim en Voorhout. Een week later bezoekt Sinterklaas ook Warmond.

Sassenheim

Sinterklaas meert op zaterdag 12 november om 13.45 uur aan in de Oosthaven (bij de brandweer). Dat is eerder dan andere jaren. Na het welkomstwoord en -lied vervolgt Sinterklaas zijn tocht richting het winkelcentrum. Zoals ieder jaar worden ze hierbij vergezeld door de Pietenband. Voor de ingang van het park (nieuwe plek dit jaar) zal Sinterklaas alle kinderen begroeten vanuit zijn mooie zetel. Uiteraard kunnen de kinderen ook weer op de foto met Sinterklaas.


Eén week voor de intocht deelt de organiserende TOV op alle basisscholen voor groep 1 tot en met 4 in Sassenheim een knutsel 'mijter' uit. Ook liggen er exemplaren in de diverse winkels. Verven, knutselen, versieren, alles mag. En is de mijter klaar? Dan de kunnen de kinderen de mijter meenemen naar de intocht en het dorp. Op deze manier wordt Sinterklaas extra feestelijk verwelkomd deze middag. De meest originele mijters worden beloond met een prijs van een indoorspeeltuin.


Omroep BO (in de ether 105.3 FM, 88.1 op kabel van Ziggo of via internet www.bollenstreekomroep.nl (Bo Omroep Van de Bollenstreek)) zendt de intocht live uit tussen 12.00 en 14.30 uur op de radio.

Voorhout

De Sint doet het in Voorhout dit jaar anders dan anders. In plaats van op zondag, is hij al op zaterdag 12 november in het dorp. Geen pakjesboot dit jaar, want er zijn werkzaamheden rondom de Nagelbrug.

Van 14.00 tot 16.00 uur is er een puzzeltocht in het winkelgebied van Voorhout. In elke deelnemende TOV-winkel/ horeca staat een Piet. De kinderen kunnen op eigen gelegenheid deze winkels langs om een letter op te halen bij de Pieten. Als de kinderen alle winkels langs zijn geweest en dus alle letters verzameld hebben, wordt er een slagzin gevormd. Met deze slagzin kunnen ze bij Sinterklaas op het Kerkplein een presentje ophalen. De flyer downloaden en uitprinten kan via facebook/tovvoorhout. Sinterklaas zal van 15.00 tot 17.00 uur plaatsnemen op het Kerkplein. Natuurlijk mogen de kleintjes ook Sinterklaas bezoeken zonder de puzzeltocht gedaan te hebben.

Warmond

Sinterklaas komt ook dit jaar natuurlijk weer naar Warmond toe! Op zaterdag 19 november zal Sinterklaas rond 13.00 uur arriveren in het Park Groot Leerust samen met zijn Pieten. Na aankomst kan iedereen hem vergezellen tijdens een optocht door Warmond. Hij wordt dit jaar bijgestaan door een feestelijke Pietenband. Hij zal een aantal straten in Warmond aandoen op weg naar het Trefpunt, waar hem een warm onthaal te wachten staat van vele kinderen. Vanaf 14.15 uur zijn alle kinderen uit groep 1 tot en met groep 4 welkom om samen met de Vereniging tot viering van Warmondse Feesten Sinterklaas te ontvangen en te genieten van een gezellige middag. Ook kinderen van buiten Warmond zijn welkom. De deuren van het Trefpunt gaan om 14.00 uur open. Het feest duurt tot ongeveer 15.30 uur. Sinterklaas zal ook een bezoek brengen aan Mariënhaven. Kijk voor meer informatie op www.vwf-warmond.nl.

Sinterklaasbingo voor ouderen

Sassenheim n De KBO heeft in de komende week twee activiteiten op het programma staan. Op maandag 14 november wordt vanaf 14.30 uur de film '12 Years a Slave' getoond in zaal 6 van 't Onderdak, J.P. Gouverneurlaan. De film vertelt het verhaal van Solomon Northop, die in de 19e eeuw, voorafgaand aan de Amerikaanse burgeroorlog, leeft als vrije man met zijn gezin in New York. Dan wordt Solomon ontvoert en verkocht als slaaf in het zuiden van het land.

Op donderdag 17 november 2015 gaan de ballen weer rollen tijdens de sinterklaasbingo voor de leden van KBO Sassenheim. Vanaf 14.00 uur start de verkoop van de bingokaarten, de bingo begint om 14.30 uur. De zaal (ook zaal 6 in 't Onderdak) is open vanaf 14.00 uur.

Shantyfestival het Joppekoor

Warmond n De vijfde editie van het Shantyfestival in Warmond is op zondag 13 november van 12.30 tot 18.00 uur bij Dekker. Er zijn optredens van Kokkels en Mokkels (Harderwijk), 't Bollenhart (Noordwijkerhout), de Torren (Lisse) en natuurlijk het organiserende Joppekoor uit Warmond. 't Joppekoor bestaat uit 50 koorleden, afkomstig uit Warmond, Sassenheim, Noordwijk, Noordwijkerhout en Oegstgeest. Ze zingen de bekende zeemansliederen, maar ook populaire liedjes. Meezingen is dan ook geen probleem zondag! De toegang tot het festival is gratis.

Sjaak Bral zegt Vaarwel 2016

Warmond n Voor trouwe bezoekers van theater Het Trefpunt is Sjaak Bral een bekende verschijning zo aan het eind van het jaar. Op vrijdag 18 november speelt hij zijn oudejaarsconference 'Vaarwel 2016'.

Bral verzorgt al twee decennia lang klassieke en filosofische oudejaarsconferences in Nederlandse theaters. Befaamd en verfijnd. Alle glorie en schande van het afgelopen kalenderjaar benadert hij met een scherpe dosis humor. 'Nog één keer omkijken. Daar gaat een helende werking van uit', aldus de cabaretier. Het jaar 2016: met een lach, een snik en uiteraard een moreel tintje.

De voorstelling begint om 20.30 uur. Kaarten kosten 18 euro en zijn te reserveren via www.theaterhettrefpunt.nl of 45 minuten voor aanvang van de voorstelling aan de zaal.

Lezing 'Morten'

Sassenheim n Na tien succesvolle edities staat in de maand november niet meer één boek centraal, maar een thema: Democratie. Op zaterdag 12 november is er over het boek 'Morten' van Anna Levander om 15.00 uur een lezing in de bibliotheek in Sassenheim. Anna Levander is een pseudoniem van het duo Annet de Jong (De Telegraaf) en Dominique van der Heyde (NOS/Nieuwsuur). De toegang bedraagt 10 euro, leden betalen 5 euro.

Kindermusical over Sinterklaas

Sassenheim n De kindermusical 'Sinterklaas en de Peper…. Pepernoten' is op zondag 27 november te zien in 't Onderdak. De twee voorstellingen, gespeeld door de Sinterklaasgroep Bollenstreek, starten om 13.00 en 15.30 uur.

In 'Sinterklaas en de Peper…. Pepernoten' gaat er weer behoorlijk wat mis. De Bakkerpiet van Sinterklaas bakt de lekkerste pepernoten van heel Nederland, van heel Europa, nee, van de hele Wereld. Maar dan, op de dag van het grote feest van Sinterklaas bezorgt de Postpiet ladingen brieven van erg boze kinderen. Er is iets mis met de beroemde pepernoten. Iedereen in grote paniek. Wat nu te doen? Sinterklaas besluit om zelf maar eens in de keuken te gaan kijken om vast te stellen wat er aan de hand is.

Wat een schrik, de Bakkerpiet en de Kokpiet zijn nergens te vinden. Wat nu? Het hele feest dreigt in duigen te vallen. Sinterklaas zonder pepernoten, dat gaat natuurlijk niet. Dan krijgt de goede Sint een geweldig idee. Hij doet zelf een bakkersschort aan en...

Kaarten kosten 7,50 euro per stuk en zijn te koop via www.hetonderdak.nl en bij de Primera aan de Hoofdstraat 208 in Sassenheim. Verkoop aan de zaal, op de dag van voorstelling, is vanaf 45 minuten voor aanvang. Er wordt aangeraden de kaarten in de voorverkoop al aan te schaffen.

Chocolade Sint

Voorhout n Jeugdtoneel Cultuur Verheft speelt op zondag 27 november de voorstelling 'Chocolade Sint' om 12.00 en 15.00 uur.

Een verdwenen chocolade sint is de aanleiding voor een grote zoektocht met een aantal vreemde verdachten. Wie weet er meer van? Kees-Jan? Mevrouw van Blaricum tot Wassenaar? Fleur, het winkelmeisje, misschien? Lukt het commissaris Inn Braak het mysterie op te lossen voordat Sinterklaas om de chocolade sint komt? De voorstellingen wordt gespeeld in Cheers, Herenstraat 106 in Voorhout. Kaarten a 5 euro per stuk zijn te koop bij Toys2Play, Herenstraat 92 in Voorhout.

Uitgeverij Verhagen en Omroep Bo gaan samenwerken

Leo van der Zon (Omroep Bo) en Dirk Bouman (Uitgeverij Verhagen) zijn blij met de samenwerking. | Foto: SvdV Foto: Sven van der Vlugt

redactie n Dirk Bouman, directeur van Uitgeverij Verhagen, gaat voortaan niet met een camera op pad en Leo van der Zon, voorzitter van Omroep Bo, duikt niet in de nieuwsbladen. Wel hebben ze de intentie uitgesproken met elkaar samen te werken en de lezer, luisteraar en kijker te laten meegenieten van elkaars expertise.

"Daar doen we het voor", zegt Dirk Bouman. "De bewoners van de Bollenstreek nog meer bieden en hen op de hoogte houden van het lokale en regionale nieuws. Bo is een gevestigde naam in de Bollenstreek. Zij worden met hun programma's door velen gewaardeerd. Zij zijn sterk in radio en ook met televisie volop in ontwikkeling. Bo richt zich op vijf plaatsen in de Bollenstreek, een gebied waar wij met onze lokale bladen zeer actief en sterk zijn."

Versterken

Ook Leo van der Zon is blij met de samenwerking. "Uitgeverij Verhagen is al een lange tijd een bekende uitgever in de Duin- en Bollenstreek, die in de haarvaten van de samenleving actief is en populaire kranten uitgeeft. Wij vullen elkaar perfect aan. Het is goed te ontdekken waar ieders expertise ligt en deze te versterken."

Hoe de samenwerking precies ingevuld wordt, vereist nog uitwerking. Eén stap is al gezet. Bo krijgt in de kranten van Verhagen wekelijks ruimte om het reilen en zeilen van de omroep bekend te maken. Een kans die de omroep met beide handen beetpakt. Uitgeverij Verhagen is bezig met plannen zich ook via radio en tv te laten horen. Een samenwerking met toekomst.

Samen

Foto: Marieke Voorn

Teylingen n "Samenwerking is hét toverwoord". Steeds vaker hoor je die uitdrukking. Uitgeverij Verhagen en Bo, de omroep van de Bollenstreek, geven er invulling aan.

De uitgeverij is al lange tijd een bekende uitgever van populaire kranten. Bo is een relatief nieuwe partij die zich richt op het maken van radio en tv. Beide organisaties brengen ook nieuws online. Landelijk wordt aangemoedigd dat partijen gaan samenwerken om elkaar te versterken. Aangezien Uitgeverij Verhagen en Bo beide actief zijn in de vijf gemeenten in de Bollenstreek was een afspraak snel gemaakt. Hoe de samenwerking precies ingevuld gaat worden, vereist nog uitwerking, maar één stap wordt al gezet. Bo krijgt in de kranten van Verhagen wekelijks ruimte om het reilen en zeilen van de omroep bekend te maken. Een kans die de omroep met beide handen beetpakt, want de naamsbekendheid van de omroep kan altijd beter.

Bollenstreek

Aangezien dit onze eerste verhaal is, dan toch maar even een korte voorstelling. Rond 1987 begonnen echte radiomakers een omroep vanuit Noordwijk. In 2003 kwamen Noordwijkerhout en tv er bij. De naam Noordwijk Radio paste niet meer en de omroep werd omgedoopt tot Nens, een afkorting van Noordwijk En Noordwijkerhout Samen. Aangezien wij een publieke omroep zijn, hebben wij te maken met landelijk beleid. De richting waarvoor een paar jaar geleden landelijk werd gekozen, was een professionele streekomroep met een uitzendgebied van meer dan 100.000 inwoners. Nens kon hieraan voldoen omdat de zendvergunningen voor Teylingen, Lisse en Hillegom vrijkwamen en Nens de gemeenten kon overtuigen voor ons te kiezen. Opnieuw klopte de naam van de omroep niet meer en vanaf september 2013 heet de omroep Bo, de omroep van de Bollenstreek. Omdat de omroep in 2013 van een sloopgebouw verhuisde naar een nieuw onderkomen was de spaarpot om pr-acties te houden leeg.

Dankzij Uitgeverij Verhagen kunnen we ons voorstellen aan de Bollenstreek en daar zijn we hartstikke blij mee.

Ard Zandbergen,
hoofdredacteur BO

'Het oude bankgevoel in een modern jasje'

Erik Seisveld heft -omringd door familie, vrienden en klanten- het glas op de nieuwe SNS bank in Voorhout. | Foto: fbps/Peter Schipper Foto: Peter Schipper

Voorhout n Waar andere banken hun kantoren sluiten, maakt de SNS bank een omgekeerde beweging. Op vrijdag en zaterdag was de officiële opening van de vestiging in de Herenstraat, het enige bankkantoor in Voorhout.

'Wat fijn dat ik binnen kan lopen met een vraag' hebben ze de afgelopen dagen al vaker gehoord bij de SNS in Voorhout. Het nieuwste bankfiliaal ging half oktober open, met enthousiaste reacties tot gevolg. "Dicht bij de klant staan, dat is wat we willen", legt franchisenemer Erik Seisveld uit. Na kantoren in Lisse en Nieuw-Vennep, is de vestiging op nummer 69 in de Herenstraat het derde filiaal in zijn klantgebied. "Naast dat het geografisch perfect ligt, was voor mij ook van belang dat Voorhout een fijn dorp is. Ik heb hier en daar rond gevraagd en werd steeds enthousiaster." SNS past in de winkelstraat met nog veel ambachtelijke winkels, zegt Seisveld. "Ik zie ons werk ook als een ambacht, maar dan wel in deze tijd. Wij bieden het oude bankgevoel in een modern jasje. We zijn een internetbank, maar we helpen klanten graag in de winkel als ze vragen hebben of hulp wensen. Persoonlijk contact vinden we belangrijk en we nemen de tijd voor onze klanten. Niet iedereen komt er met internetbankieren uit. Dan is het fijn dat je zo even binnen kunt lopen." En dat kan zes dagen in de week en tijdens koopavond op vrijdag. Het winkelend publiek is niet alleen welkom met vragen over internetbankieren, maar ook voor hypotheken en verzekeringen. Ook mensen die informatie willen inwinnen over een eventuele overstap naar de bank zijn van harte welkom. Dat is eenvoudig en kan met één handtekening geregeld worden. Daarnaast biedt SNS ook workshops aan. Op woensdag 23 november is van 10.00 tot 12.00 uur de gratis workshop 'Wegwijs mobiel bankieren'. Aanmelden kan via internet, maar natuurlijk ook gewoon in de winkel.

Dia-avond met beelden van bloembollencultuur

Sassenheim n De jaarlijkse dia-avond van de Stichting Oud Sassenheim (SOS) staat op woensdag 16 november in het teken van de bollenschuren en -boeren. Ook worden beelden getoond van de plaatsing van het kruis op de St. Pancratiuskerk.

Voor de pauze verzorgt Neerlandica Marca Bultink uit Hillegom een beeldpresentatie met als titel: "Landschap en erfgoed van de bloembollencultuur in de Bollenstreek". Zij is medeauteur en eindredacteur van het gelijknamige boek (2015). De presentatie zal zich toespitsen op bollenschuren en vooraanstaande personen uit de bollenwereld in Sassenheim. Ofschoon in Sassenheim nauwelijks nog bloembollen worden geteeld, zijn de sporen vanuit het verleden op dit gebied nog duidelijk zichtbaar en leven herinneringen voort. Voor de pauze zal de uitreiking plaatsvinden aan twee prijswinnaars van de SOS-fotowedstrijd tijdens Open Monumentendag 2016.

Na de pauze laat SOS-lid Frans van der Wiel nieuwe beelden zien van het intussen welbekende thema 'Kent u ze nog, de Sassemers'. Hieraan voorafgaand worden spectaculaire beelden vertoond van de plaatsing in april van het kruis op de spits van de St. Pancratiuskerk met daarin de tijdcapsule van de stichting Oud Sassenheim.

De bijeenkomst wordt gehouden in de kerkzaal van de Julianakerk en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.

Lezing over grootste radiotelescoop ter wereld

Sassenheim n De VERON afdeling Leiden houdt op dinsdag 15 november een lezing over 's werelds grootste radiotelescoop, de LOFAR.

Mevrouw Orru is Radio Astronome en Support Scientist voor LOFAR bij ASTRON. Bij ASTRON is zij het aanspreekpunt voor ondersteuning. Naast haar ondersteunende rol bij de LOFAR telescoop, is zij betrokken bij de ontwerp fase van de telescoop. Ook is zij betrokken bij het testen en implementeren van nieuwe functies van de telescoop. De lezing wordt gehouden in het Engels.

Dwingeloo

Mogelijk dat tijdens deze bijeenkomst een excursie naar Drenthe besproken worden om het LOFAR project en de radiotelescoop van Dwingeloo te bezichtigen.

De lezing is in het clubhuis van Scouting Scojesa, Sportdreef 6 in Sassenheim en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.

Derbywinst voor Foreholte

Anne Leltz in actie. | Foto: pr./Arjen Vervoort Foto: pr./Arjen Vervoort/Schaatspeloton.nl

Voorhout n De belangrijkste wedstrijd van het jaar, zo wordt de derby tussen buren Foreholte en Teylingen steevast aangekondigd. Na twee jaar kon het publiek weer genieten van het duel, dat werd beslist in het voordeel van de thuisclub.

Christian Guijt kopt de gelijkmaker binnen. | Foto: Orange Pictures / Pieter Platteel Foto: OrangePictures

4         Foreholte

1         Teylingen

Belangrijk voor de wedstrijd was met name dat trainer IJzendoorn op de aangekondigde Teylinger 4-4-2 antwoordde met het opstellen van maar drie Foreholte-verdedigers. De Voorhouters verschenen in een 3-4-3 opstelling in het veld en zo werd het erg druk op het middenveld op het eerste veld van De Elsgeest.

Onmiddellijk in de openingsfase sloeg Teylingen toe. Een vrije trap van Mark van der Vlugt viel af op de 16 meter lijn en broer Tom van der Vlugt kegelde de bal achter de jarige keeper Matthijs Guijt (0-1). Heel lang liet het antwoord van Foreholte niet op zich wachten, want vanuit de tweede Voorhoutse corner kwam de bal bij Christian Guijt die de stand weer gelijk trok (1-1).

Na de gelijkmaker kwam er evenwicht in de wedstrijd. Teylingen was uit de startblokken geschoten, maar de Voorhouters hadden niet alleen met het doelpunt van Guijt de balans hersteld. Goed voetbal viel er nog te genieten in de eerste helft. Beide ploegen leverden veel strijd, wat ook in een derby verwacht mocht worden. Na 27 minuten verbrak Foreholte de status quo toen zij opnieuw vanuit een standaardsituatie wisten te scoren. De altijd aanwezige Sam Lemmers dreunde de bal vanuit de corner achter Teylingen-keeper Wessel Zonjee (2-1).

De tweede helft kenmerkte zich in het beeld van de wedstrijd dat zich in de laatste fase van de eerste helft had voorgedaan. De Voorhouters hinkten op twee gedachten: proberen we de veilige 3-1 te maken of de minimale voorsprong proberen te verdedigen? Teylingen greep z'n kans en Tom van der Vlugt ging alleen op doelman Guijt af, maar de Voorhouter-goalie bleef, zoals zo vaak in dergelijke situaties, baas in eigen doelgebied. Het spelpeil daalde in vergelijking met de eerste helft. Van beide kanten werd er slordig gespeeld, maar de spanning vergoedde veel voor het talrijke publiek. De Voorhouters kwamen niet verder dan mogelijkheden, daar waar de Teylingers nog een grote kans teniet deden via opnieuw Tom van der Vlugt, alvorens beide ploegen de absolute slotfase ingingen. Beide trainers wisselden optimaal en het was invaller Rik Brabander die de wedstrijd in Voorhouts voordeel besliste. Na een indraaiende vrije trap verscheen juist hij bij de tweede paal om binnen te tikken (3-1). De wedstrijd was gespeeld en Foreholte bevestigde de winst enkele minuten later toen Christian Guijt doorbrak over de rechterflank en uiteindelijk de bal aflegde op de volledig vrijstaande Rik Brabander die de bal in het lege doel plaatste (4-1). De Voorhoutse armen gingen omhoog in het besef dat de winst weliswaar verdiend, maar wel enigszins geflatteerd was.

Van der Geest derde in schaatsmarathon

Warmond n Lisa van der Geest, schaatsster van de Warmondse IJsclub en marathonploeg MKBasics.nl, is zaterdag derde geworden tijdens de schaatsmarathon van Tilburg. Ook de Voorhoutse Anne Leltz zette een goede prestatie neer.

Van der Geest maakte samen met club- en ploeggenote Iris van der Stelt onderdeel uit van een kopgroep van negentien die een ronde voorsprong op het peloton pakte tijdens deze derde wedstrijd van de KPN Marathon Cup. Van der Stelt koos de aanval en opende na het afsprinten van het peloton zo de finale. Ze kon echter niet uit de greep van de grote groep blijven waarna de wedstrijd uitliep op een sprint. Hierin was de Italiaanse ploeggenote van Van der Geest en Van der Stelt, Francesca Lollobrigida, voor de derde keer dit seizoen de sterkste. Elma de Vries werd tweede en Lisa van der Geest mocht als derde naar het podium waar ze ook opnieuw het Witte leiderspak voor de beste Jongere in ontvangst mocht nemen. Iris van der Stelt finishte moegestreden de wedstrijd als achttiende. De derde WIJC-dame, Loesanne van der Geest, rijdend voor Vakantieplaya/Nedflex en een van de jongsten van het peloton, finishte knap als 25e, haar beste prestatie in de marathon tot nu toe. Bij de heren wiste Leander van der Geest (Topdivisie) en Kees Heemskerk (Beloften) geen punten te pakken.

Anne Leltz tiende

Voorafgaande aan KPN cupwedstrijd was er in Tilburg een marathon voor de beste schaatsers uit de regionale competities die nog niet op het hoogste landelijke niveau uitkomen. In deze 'Regiotop' kwam Anne Leltz van de Warmondse IJsclub tot een knappe tiende plaats. De 19-jarige Voorhoutse komt normaal uit in het 6-Banentoernooi net onder de landelijke competitie.

Eerste teams VCS behalen belangrijke punten

Heren 1 pakt belangrijke punten tegen concurrent Kratos '08. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Het was afgelopen weken een druk programma voor de eerste teams van Volleybalclub Sassenheim. Dames 1 speelde deze week, net als heren 1 vorige week, maar liefst twee wedstrijden. Op maandag was de tegenstander Haaglanden en op donderdag kwam Jupiter op bezoek in de Wasbeek. Heren 1 ging zaterdag richting Delft om bij Kratos '08 de aansluiting met de middenmoot proberen te maken.

Dames 1 gaf maandag een trainingsavond op om in Voorburg de vijfde competitiewedstrijd van het seizoen te spelen tegen het tweede damesteam van Haaglanden. VCS Dames 1 was goed op dreef, de servicedruk was in orde en er werd hard gewerkt voor ieder punt. In de derde set werd het nog even spannend, maar een mislukte aanvalsbal van Haaglanden zorgde voor een 3-0 voorsprong. De vierde set was nog slechts een formaliteit en de tweede 4-0 overwinning van het seizoen was binnen.

De dames waren gemotiveerd om het succes van maandag voort te zetten bij de thuiswedstrijd op donderdag. Die wedstrijd bleek echter iets anders te lopen dan gehoopt. VCS Dames 1 liep weliswaar in de eerste set uit naar 12-2, maar Jupiter gaf zich nog niet gewonnen. Na een spannend einde van de set kwam het team uit Oudewater als winnaar uit de bus: 26-28. De rest van de wedstrijd was een bizarre vertoning. VCS pakte set twee en vier met ruime cijfers (25-8 en 25-9), terwijl Jupiter tussendoor de derde set binnensleepte (22-25). De vijfde set moest de beslissing brengen en bleek Jupiter aan het einde net even scherper. Dames 1 speelt op donderdag 17 november in De Wasbeek tegen het Scheveningse Kalinko.

Heren 1

Na een moeizame laatste oktoberweek, met twee nederlagen op zak, ging VCS Heren 1 de eerste zaterdag van november naar Delft om directe concurrent Kratos '08 te treffen. Hoewel coach Peter Bosch en libero Martijn Boersma ontbraken, startte het team vol enthousiasme aan de wedstrijd. Dat leverde direct een flinke voorsprong op, maar VCS hield het tot het einde spannend. Gelukkig was het team weer op tijd bij de les, zodat de set met 25-23 werd gewonnen. Spannend tot het einde bleek het motto van deze wedstrijd, want na het nipte verlies van de tweede set (22-25), ging VCS via set drie (28-26) en een knappe inhaalrace in set vier (14-21 achter, 26-24 gewonnen) naar een 3-1 overwinning. Donderdag 10 november speelt Heren 1 in De Wasbeek tegen Dosko uit Stolwijk.

Tenniskampioenen

Foto: pr.

Sassenheim n Nog niet alle laatste ballen zijn geslagen, toch kunnen vier teams van de Sassenheimse Tennis Vereniging (STV) het kampioenschap in de najaarscompetitie vieren.

Zaterdag Heren 2 (op de foto; Bas, Johan, Ronald, Rob, Peter, Loukas, Sjoerd, Hans en Thijs) mocht dit jaar wat jong bloed in de gelederen opnemen, wat direct resulteerde in een eerste plaats. Ook het vrijdagavond team Mix 1 (Jan, Ron, Casper, Mark, Els, Madelon, Linda en Erika) behaalden de eerste plek, waardoor ze het volgend jaar, net als twee jaar geleden, weer in de eerste klas gaan proberen. De champagnekurken bleven ploppen, want ook het gezellige Zaterdag Dames 3 (Leonie, Manon, Lisette, Lieke, en Liset) en het Zaterdag Mix 2 waren te sterk voor de concurrentie. En wie weet volgen er nog meer teams, want dit weekeinde worden de laatste wedstrijden gespeeld.

Niels Langeveld kampioen SEAT Leon Eurocup

Niels Langeveld (achter) viert het kampioenschap op het circuit van Barcelona. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Na een regelrechte thriller in twee episodes is Niels Langeveld op het circuit van Barcelona Europees kampioen geworden.

In de vrije trainingen zag het er direct uitstekend uit voor Langeveld. Hij reed een eerste en een tweede tijd en wist dat de set-up die zijn team, samen met zijn coach, steun en toeverlaat Herman de Jager , erzorgd hadden op de Spaanse piste de juiste was. In de kwalificatie reed de Sassenheimer de derde tijd, twee posities voor concurrent Paulsen en direct achter de nummer drie in het klassement, Azcona.

De start van de eerste race op zaterdag was heftig. Op het rechte eind leek Langeveld door twee concurrenten ingehaald te worden, maar de leider in het kampioenschap hield zijn rug recht en kwam toch op de derde positie de eerste bocht uit. De top drie sloeg direct een gaatje naar de achtervolgers en ging ronden lang als aan een touwtje over het Spaanse asfalt. Langeveld zocht continu een mogelijkheid om Azcona te passeren, maar pas in de achtste ronde had hij succes. Maar ook Paulsen wist Azcona te verschalken, dus had Langeveld nu beide titelconcurrenten achter zich en hij wist dat het cruciaal was om geen fouten te maken.

In de laatste drie ronden bouwde Langeveld zijn voorsprong uit naar vier seconden en scoorde zijn vijfde zege van het seizoen. Paulsen kwam in de laatste meters goed terug en dus zou de allerlaatste race van seizoen de kampioen van 2016 gaan leveren. Azcona werd vierde en haakte daarmee af in de titelstrijd.

Enorme knal

In de laatste race van het seizoen ging Langeveld als gevolg van de omgekeerde startlijst als achtste van start, direct achter zijn enige overgebleven titelconcurrent Stian Paulsen. Met een voorsprong van 20 punten wist Langeveld dat hij de Noor feitelijk alleen maar hoefde te volgen om voldoende punten te scoren. De start verliep voor Langeveld prima, maar in de eerste bocht werd hij juist door Paulsen keihard in zijn rechterflank geraakt. Beide auto's raakten naast de baan. "Het was echt een enorme knal, maar ik kon door en zag in mij spiegels dat Paulsen bleef staan." Langeveld maakte geen fout en zijn vijfde plaats betekende het kampioenschap.

Bij zowel Langeveld, zijn team als zijn coach De Jager liepen de emoties hoog op. "Echt geweldig dat het gelukt is," zei de dolgelukkige Europees kampioen. "Ik ben echt zo blij met mijn team, mijn engineer Joan en Herman. Samen hebben we dit seizoen echt een topprestatie geleverd. Ik ben ontzettend trots dat ik in mijn debuutjaar in deze zeer sterke klasse kampioen ben geworden. Ik wil dan ook mijn team, mijn ouders, mijn sponsors en Herman ontzettend bedanken voor hun ondersteuning dit seizoen. Dit kampioenschap is voor ons allemaal!"

Sportcafé bij Forwodians

Voorhout n Het laatste Sportcafé Teylingen van dit jaar is op maandag 21 november in de thuislocatie van basketbalvereniging Forwodians, sporthal De Schans aan de Nijverheidsweg 6 in Voorhout.

Tijdens deze bijeenkomst zal er een korte presentatie van de gastvereniging worden gehouden en is er de gelegenheid om mee te kijken bij een training én een wedstrijd. Het sportcafé start om 18.00 uur. Voor meer informatie, mail naar secretaris@sportcafeteylingen.nl.

Olympisch MiniHandbal Spelfeest in De Tulp

Fanatiek gooien de kleinste handballers de pionnen om. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Het zevende MinihandbalSpelfeest van handbalvereniging Foreholte stond zaterdag in het teken van de Olympische Spelen.

De handbalkrachten werden spelenderwijs gemeten onder de 63 aanwezige kinderen. Natuurlijk werd er door de 6- tot 8-jarigen een wedstrijdje gehandbald, maar ook waren er een estafette, verspringen, valworp oefenen, kogelstoten met hele zware ballen en proberen alle pionnen van de bank af te gooien. De kinderen uit Voorhout en Sassenheim speelden gezellig met elkaar. En ook de meisjes van sv Hilegom, sv Roac en Stompwijk '92 werden verdeeld over de teams. De jongste jeugd van 4 en 5 jaar mocht eerst laten zien wat ze allemaal al met een bal konden doen: omhoog gooien, laten stuiten en weer vangen, daarbij ook in je handen klappen en stuiteren met de bal. Vervolgens gingen ze in kleine groepjes diverse onderdelen doen. Als afsluiting van het feest ontvingen alle kinderen een medaille.

_____________________________

Foreholte strijdt om koppositie tegen concurrent

Voorhout n Afgelopen weekend heeft het team van Foreholte Dames 1 haar koppositie moeten afstaan aan DSVD uit Deurningen. Zij staan nu een punt voor op Foreholte. Op zaterdag 12 november is de kraker tegen DSVD. De thuiswedstrijd in sporthal De Tulp start om 20.45 uur. Om 19.00 uur speelt Heren 1 tegen Oliveo.

Basketbaldames ongeslagen

Foto: pr.

Voorhout n Het dames 1 team van Forwodians heeft ook de vijfde wedstrijd in de competitie met winst afgesloten. Na winst in de vier voorafgaande wedstrijden, stonden de basketbaldames uit Voorhout zaterdag tegen directe concurrent LUSV uit Leiden. In een spannende wedstrijd kwam de eerste score uit handen van Emma Brocken. Ook Fenny van de Nouland, Sabine den Oss en Els Nouwens wisten te scoren. Vrije worpen van Marion van Egmond en Zeneb Mansour Baker zorgden ervoor dat de eerste periode met 11 punten werd afgesloten. Door een sterke verdediging scoorde LUSV maar 7 punten. In de tweede periode kwamen de Leidse studenten sterk terug, maar wist Forwodians de voorsprong te behouden: 15-24. In de derde periode lukte het Brocken en Van de Nouland om de bal meerdere keren in het net te leggen. LUSV maakte een hoop fouten, Forwodians kon maar liefst zes keer scoren vanaf de vrije worp lijn (33-44). De vierde periode werd spannend, met LUSV dat terugkwam tot 56-58. Door een aantal vrije worpen werd de wedstrijd in het slot gegooid en kon Forwodians met de winst naar huis (56-60). De Voorhoutsen blijven door de winst koploper. Zij ontvangen op zaterdag 12 november om 18.00 uur de dames van Cady'73 in sporthal de Schans.

Cursus penningmeester

Teylingen n De penningmeester heeft tot taak alles netjes te administreren, en regelmatig verslag te doen aan het bestuur en aan de kascommissie. Stichting Welzijn Teylingen biedt een tweedelige cursus aan die praktische informatie biedt en deelnemers bijpraat over het penningmeesterschap. Op dinsdag 29 november van 19.30 tot 22.00 uur en op dinsdag 6 december van 19.30 tot 22.00 uur. Ter sprake komen onder andere het efficient voeren van de administratie, de jaarrekening, en verzekeringen, ANBI en subsidies. Aanmelden kan bij Welzijn Teylingen via www.welzijnteylingen.nl of bel 0252-231805.

'Lieve Bertha'

Sassenheim n Lieve Bertha cabaret speelt op vrijdag 18 november om 20.15 uur de voorstelling 'Prachtexemplaar' in theater 't Onderdak. De grappige, prachtig gezongen liedjes van Lieve Bertha zweven ergens tussen nederpop en kleinkunst in. Spontaan, recht voor zijn raap, met veel humor en lef. Kaarten kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl of 45 minuten voor aanvang aan de kassa van het theater.

Bassets niet scherp genoeg

Foto: pr.

Sassenheim n De rugbyers van The Bassets, die prima meedraaien in de competitie, waren in de inhaalwedstrijd thuis tegen de Castricumse rugbyclub niet scherp genoeg om een derde wedstrijd op rij te winnen.

Tackles werden gemist, ballen kwamen niet aan en het team verzaakte om als een hecht collectief samen te werken. En dit deed tegenstander Castricum juist wel. Zij konden uitlopen naar een 0-11. De frustratie zat er bij The Bassets diep in. Met veel kunst en vliegwerk viel de schade aan het eind van de eerste helft met 8-14 nog enigszins mee. Een opbouwende speech van trainer Phil Leck moest het team scherper maken. Castricum kwam in de tweede helft zwaar onder druk te staan, maar in een wedstrijd als deze moet alles tot in de puntjes verzorgd zijn en dit was het net als in de eerste helft net niet. Een driepunter was het enige echte wapenfeit van de thuisclub. De tijd en de echte wil om te winnen raakte op, zodat The Bassets teleurgesteld in hun eigen falen met een 11-14 als verliezer van het veld stapte.


Door interlandverplichtingen van het Nederlands rugbyteam, met daarin Bassets-speler Erik Wijten, ligt de competitie tot 26 november stil.

Goed gemutst voor het goede doel

Foto: pr.

Sassenheim n Molenmeisjes heeft goed nieuws: dankzij het grote succes van de vorige edities is de Goedgemutste Breicampagne dit jaar terug. Ook deze winter dragen alle smoothies een kleine wollen mutsjes voor het goede doel. Van elke gemutst flesje schenkt producent Innocent 20 cent aan het Nationaal Ouderenfonds, dat er projecten mee organiseert voor eenzame ouderen. Gehaakte en gebreide mutsjes kunnen tot en met 5 december ingeleverd worden bij de pilaar in de hal van Sassembourg, Jan van Brabantweg 7. Geen wol maar wel mee doen? Bel voor een gratis bolletje naar 06-51031549 of mail molenmeisjes@hotmail.com. | Foto: pr.

Op de bodem een potje voetballen

Foto: pr.

Sassenheim n Bij het vijfde NK Onderwatervoetbal zijn de duikers van Het Onderwaterbos op de zesde plek geëindigd. Onderwatervoetbal wordt gespeeld met een zware basketbal gevuld met zout water. De spelers hebben een fles perslucht op de rug en zijn verzwaard met veertien kilo lood om stevig op de bodem van het zwembad te kunnen staan en lopen. Door de weerstand van het water is bewegen onder water zeer vermoeiend. Daarom duurt een wedstrijd ook maar vijf minuten. Het team van de Voorschotense duikvereniging Palmare mag zich een jaar Nederlands kampioen noemen. | Foto: pr.

n Drumfanfare St. Cecilia presteert goed op concours

St. Cecilia is als laatste aan de beurt in Schiedam. Het marcherende werk kan rekenen op enthousiasme van het publiek. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Drumfanfare St. Cecilia heeft tijdens het muziekconcours in Schiedam een eerste prijs behaald. Toch waren de muzikanten niet helemaal tevreden.

Het 'Marching & Music contest en Showconcours' in Schiedam werd dit jaar voor de 26ste keer georganiseerd. Drumfanfare St. Cecilia nam voor de zevende keer deel aan dit concours en speelt daarin in de eerste divisie (de hoogste bereikbare divisie).

De drumfanfare mocht voor een propvolle zaal het laatste optreden van het middagprogramma verzorgen. Het marcherende werk dat tijdens de wedstrijd werd uitgevoerd was The King's Squad van componist Richard Waterer. Het is een prettig in het gehoor liggende, maar lastig te spelen mars die goed aansloeg bij het aanwezige publiek (inclusief de meegereisde fans uit Voorhout). Ondanks dat de zenuwen bij veel muzikanten door het lijf gierden, zag het optreden er verzorgd uit.

Van de 100 te verdelen punten kreeg St. Cecilia van de jury 82 punten toebedeeld, wat zich automatisch vertaalt in een eerste prijs. Het was desondanks toch iets minder hoge score dan waar velen tijdens de voorbereiding op hadden gehoopt. De oorkonde en herinneringstrofee werd tijdens de prijsuitreiking uitgereikt aan tamboer-maître Paul Does, waarna de groep muzikanten met de bus waar naar Voorhout afreisde om het resultaat te bespreken.

Snoeien bij Boerhaave

Foto: pr.

Voorhout n Tijdens de jaarlijkse Natuurwerkdag, op zaterdag 5 november, zijn in Voorhout twintig vrijwilligers aan de slag gegaan om de uitlopers van de twee unieke lindenberceaus in de Boerhaavetuin te snoeien. Na een korte uitleg werd onder uitstekende weersomstandigheden gestart met de snoeiwerkzaamheden. Rond de klok van 12.00 uur verhinderde een fikse regenbui dat de klus helemaal kon worden geklaard. De tuinvrijwilligers ronden de snoeiwerkzaamheden binnenkort af. | Foto: pr.

Arcadië Trio

Foto: pr.

Sassenheim n Het ensemble Arcadië Trio geeft op zondag 20 november een concert in Bernardus, Hoofdstraat 82 in Sassenheim. Het ensemble Arcadië Trio, bestaande uit Steven Geraads (klarinet), Timothée Busch (cello) en Henriëtte Wirth (piano), brengt een gevarieerd klassiek programma met werken van onder andere Beethoven, Brahms, Ravel en Nino Rota. De musici leerden elkaar kennen tijdens hun studie aan het Utrechts Conservatorium. Het optreden begint om 10.30 uur. Het programma duurt zowel voor als na de pauze 30 minuten. De toegang is gratis. | Foto: pr.

week in beeld

Van avondvierdaagse tot zwemvereniging

Foto: pr.

Teylingen n Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in 'Van A(vondvierdaagse) tot Z(wemvereniging)'.

Naam:Stichting Sportparkpop

Opgericht in: 2005

Aantal leden: 5 bestuursleden

Wie zijn we en wat doen we?

Stichting Sportparkpop organiseert inmiddels voor het twaalfde jaar, op voorheen Koninginnedag en nu Koningsdag een muzikaal evenement op het sportpark in Voorhout. Tijdens Koningsdag kunnen jong en oud genieten van een goed muzikaal programma onder het genot van een hapje en drankje. Voor de kinderen is er ook van alles te doen; klauteren over de stormbaan, er is een springkussen, kinderen kunnen limonade uit een koe halen, suikerspin eten en ze kunnen zich laten schminken.

Waarom is het zo'n leuke stichting?

Het evenement hanteert geen toegangsprijs en bovendien zijn alle activiteiten voor de kinderen gratis! Daardoor is het voor veel mensen toegankelijk. De opbrengt van het evenement komt ten goede aan de jeugdopleiding van Handbalvereniging Foreholte. Dit omdat vele vrijwilligers van HV Foreholte, (ongeveer 60) van toiletjuffrouw tot barmedewerker, hun handen uit de mouwen steken op Koningsdag om het iedere bezoeker tijdens het evenement naar het zin te maken.

Wat is jullie ambitie?

Sportparkpop kan al jaren bouwen op een vast publiek. We hoeven niet groter te worden. De uitdaging ligt altijd in een goed muzikaal programma binnen het budget neer te zetten. We streven naar een ontmoetingsfeestje, vergelijkbaar met de kermissfeer. Tevredenheid is er op het moment wanneer de bezoekers het naar hun zin hebben tijdens het evenement en tevreden zijn over het muziekaanbod en de service die we op die dag geven. Het plezier staat voorop, maar wanneer er ook nog een mooi bedrag op de cheque kan worden ingevuld om aan HV Foreholte te schenken kan het bestuur supertrots terugkijken op de georganiseerde activiteit.

Meer informatie is te vinden op: www.sportparkpop.nl.

Deze rubriek wordt samengesteld in samenwerking met Welzijn Teylingen. Alles over vrijwilligerswerk vindt u op www.welzijnteylingen.nl en klik op 'vrijwilligerswerk'.

Wilt u uw vereniging ook in deze rubriek, en wilt u weten hoe u dat doet? Stuur dan een e-mail naar Marian Kofoed van Welzijn Teylingen: m.kofoed@welzijnteylingen.nl.

Havencafé wint iedere maand aan populariteit

Sassenheim n "Gewoon maar beginnen", was het motto van kerkelijk werker Andries Bakker toen het idee voor een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners en belangstellenden werd geopperd. En zo werd, zonder veel omhaal, het initiatief van het Havencafé in de Havenkerk aan de Bijweglaan werkelijkheid. Met ondersteuning van enkele gemeenteleden draait het Havencafé inmiddels enkele maanden en groeit het bezoekersaantal.

"Kennelijk voorziet het in een behoefte", concludeert Bakker. Steeds meer mensen hebben de afgelopen tijd de weg naar het Havencafé ontdekt. Op de donderdagmiddagen om de week is het café geopend van 14.00 tot 16.00 uur. Wijkbewoners en belangstellenden ontmoeten elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij. Wie wil kan deelnemen aan een activiteit. "De sfeer is ontspannen en gemakkelijk. De reacties van de bezoekers motiveren om door te gaan. We hebben de middagen inmiddels uitgebreid met de mogelijkheid om eens per maand een warme maaltijd te gebruiken", vertelt Gerry Bosma enthousiast. Met behulp van vrijwillige koks uit Voorhout en Sassenheim komen er gezonde, verse en lekkere maaltijden op tafel. "We zijn echt verrast door het succes. Vooraf heb je veel vragen over een dergelijk initiatief. Zullen er wel mensen komen? En hoe krijgen we voldoende koks? Maar als je gewoon begint dan komen de antwoorden soms op een heel verrassende manier naar je toe", aldus Marian van Zelst.

Bingo en spelletjes

De komende tijd staan de volgende activiteiten op de agenda die gratis toegankelijk zijn: donderdag 17 november is er sfeerlichtjes maken, op donderdag 1 december bingo in sinterklaassfeer met kleine prijsjes en op donderdag 15 december worden er gezelschapsspelletjes gespeeld. Iedereen is van harte welkom op genoemde data van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Schuif aan

Een keer per maand wordt een warme maaltijd aangeboden. Inloop 17.00 uur, aan tafel om 17.30 uur. Voor de maaltijd wordt een bijdrage van 5 euro gevraagd. De eerstvolgende maaltijden zijn op donderdag 17 november en donderdag 15 december. Vooraf aanmelden is noodzakelijk bij Eef Vonk ( 0252-221289) of via havencafe.sassenheim@gmail.com (op maandag of dinsdag in de week van de betreffende maaltijd). Er is plaats voor 20 personen. Het Havencafé is te vinden in de Havenkerk , Bijweglaan 4, Sassenheim. Voor meer informatie zie ook www. havenkerksassenheim.nl.

Woensdag 9 t/m 16 november


Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Geen viering, wel Sint Maartensviering in de Maria ter Zeekerk in Noordwijk

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217) zondag 19.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, jeugddienst, voorganger: Dhr. B. van Laar

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, geen viering

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, Oogstdienst, voorganger: Ds. T. Hop uit Hillegom

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur: geen viering

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: mv.ds. L. van der Meijden, Noorden

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): geen informatie

Wings of Healing (Veerpolder 6a): vrijdag 19.30 uur: genezingsdienst, zondag 10.00 uur: onderwijsdienst, 19.00 uur: genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra

Sassem Troef wint Jaap Bruinsma bokaal

De bridgers van Sassem Troef winnen het kampioenschap van de Bollenstreek. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Voor de veertigste keer streden afgelopen zaterdag acht clubs om het kampioenschap van de Bollenstreek. Bridgeclub Sassem Troef legde wederom beslag op de felbegeerde Jaap Bruinsma bokaal met een voorsprong van twee procent op B.C. De Vuurbaak uit Noordwijk. Zij werden, net als vorig jaar, tweede. B.C. Rijnland uit Oegstgeest eindigde op de derde plaats.

KBO-dagtocht tijdens Kerst

Teylingen n Dit jaar organiseert KBO Teylingen (de drie gezamenlijke seniorenbonden) een dagtocht voor senioren op Tweede Kerstdag.

Vanaf de eerste opstapplaats rijdt de bus richting Apeldoorn waar de deelnemers in een restaurant worden ontvangen met koffie. Daarna volgt een mooie natuurtocht door de bossen van Beekbergen en Hoenderloo, onder leiding van een gids. Aansluitend is er een kerstdiner. Het vertrek is om 8.45 uur vanaf het Kerkplein in Voorhout, om 9.10 uur vanaf 't Onderdak in Sassenheim, en om 9.30 uur bij Huize Liduina (v.d Leydenstraat/ Marijkestraat) in Warmond. Terugkomst in Warmond rond 17.00 uur, in Sassenheim om 17.15 uur en om 17.30 uur in Voorhout. Deelname kost 50 euro voor leden en 55 euro leden voor niet leden. Betaling verplicht via de Rabobank NL62RABO0357208714 ten name van de Bond van Ouderen Sassenheim onder vermelding van "Dagtocht 2de kerstdag". Na ontvangst van de reissom is de inschrijving definitief. Aanmelden kan ook bij het KBO-secretariaat, Kagerdreef 186, 2172 HR Sassenheim, tel. 0252-224126 of per email: kbosassenheim.secretariaat@gmail.com.