De Teylinger

15 juni 2016

De Teylinger 15 juni 2016


Kritiek op woonunits Langeveld

Tijdens de schouw op het Langeveld ontmoette de gemeente een dertigtal kritische omwonenden. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

SASSENHEIM n Het plan dat B&W aan de gemeenteraad voorlegt om 6 tijdelijke woningen voor 24 vluchtelingen met een vergunning (statushouders) op het veld Langeveld nabij Hoofdstraat 51 te realiseren, heeft de onvrede bij diverse omwonenden opgeroepen. Tijdens een schouw op het veldje en een informatieavond op 7 juni in het Gemeentekantoor klonken er soms harde woorden.

door Nico Kuyt

De gemeenteraad gaat de tijdelijke woonunits op 16 juni bespreken in een extra vergadering van de raadscommissie Welzijn en neemt dan naar verwachting op 30 juni een besluit. Naast de locatie Langeveld is ook voor de Engelselaan in Voorhout eenzelfde gebouw van 2 woonlagen bedacht. Tijdens de schouw op het veldje van Langeveld klonken bij de omwonenden nog wel een paar bedenkingen. Zo staat op een zaterdag het veld nog wel eens vol met geparkeerde auto's die komen naar het sportpark Roodemolen. De parkeerproblemen zullen naar hun inschatting door de komst van de woningen en de tennisvereniging alleen maar toenemen. De ambtenaar zegde toe naar het parkeerprobleem te kijken. De bedoeling is dat de woningen niet langer dan 5 jaar er komen te staan, maar de omwonenden vertrouwen het niet. Ondanks de tegenspraak van de ambtenaar denken zij dat het langer en meer woningen kunnen worden. Hiervoor moet evenwel een nieuwe procedure gevoerd worden, waartegen opnieuw het indienen van bezwaar openstaat.

Andere plek

Tijdens de schouw ontstond een spontane bewonersgroep die de plek niet langs de Hoofdstraat wil, maar in de hoek bij de sportvelden, want langs de straat staat het in de entree van Sassenheim. Bovendien moeten de statushouders dan over het fietspad naar de winkels lopen. De plek langs de straat blijkt evenwel om economische redenen zo gekozen te zijn. De aansluiting op de nutsvoorzieningen is daar gemakkelijker. Maar de gemeente staat open voor alle suggesties, zo klonk het over het veldje. Enkele omwonenden wezen weer op de integratie. Deze plek is niet echt in het centrum.

Lees verder op pag 7

Gemeente als beschermengel voor bomen Vogelbuurt

SASSENHEIM n De bomen in de Nachtegaallaan op de grens met burgemeente Lisse kunnen op de bescherming rekenen van B&W, zo blijkt uit recente besluiten van de gemeente.

door Nico Kuyt

"De gemeente Teylingen is zuinig op haar bomenbestand", zo antwoordt B&W op verzoeken van omwonenden om het groen maar te kappen. "Overlast door bladval, luis, schaduw, pollen, vruchtval en zo verder zijn geen reden om bomen maar te snoeien of te vervangen", aldus de gemeente. Volgens de bewoners veroorzaken de eiken in de straat bijzonder veel overlast. In de lente is er veel stuifmeel, in de zomer veel luizenpoep en in de herfst zijn er de eikels. De bomen zijn ook zeer hoog en houden het zonlicht tegen voor de zonnepanelen of zorgen dat het in het huis het vochtig en donker is. Daarnaast veroorzaken de van grote hoogte vallende eikels schade aan de auto's. Maar helaas, de gemeente zal tegen al dit leed geen maatregelen treffen. De overlast door de bomen in de Vogelbuurt zijn bij haar bekend. Echter, in het nieuwe bomenbeleid is vastgesteld dat de gemeente zuinig is op haar bomenbestand. Overlast is geen reden om bomen te snoeien of te vervangen, zo maakt de gemeente bekend.

Bushalte

SASSENHEIM n Het is inmiddels al enige jaren een wens, maar B&W blijft onverkort gaan voor een bushalte in de Westerstraat voor buslijn 50. Met de overgang van de nieuwe provider Arriva zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd waarmee de omwonenden niet gelukkig zijn. Zo is er de wens dat buslijn 50 weer over de Teijlingerlaan gaat met een lijn over de Parklaan en een over de Teijlingerlaan/Westerstraat. Met name is het van belang omdat er veel senioren langs deze route wonen. Voormalig wethouder John Stuurman heeft zich in het verleden bijzonder sterk gemaakt voor het behoud van de route. De provincie is evenwel het bevoegd orgaan die de contracten met aanbieders afsluit, zoals nu met Arriva. Maar Teylingen handhaaft nog steeds het verzoek om de bus weer te laten rijden over de Westerstraat/Teijlingerlaan vanwege onder andere de route langs Sassembourg en het Gemeentekantoor. Het verzoek is evenwel nog steeds niet door Arriva gehonoreerd. "We blijven hierop aandringen bij zowel de provincie als bij Arriva", zo verklaart B&W vastberaden. De provincie is gewaarschuwd. (door Nico Kuyt)

Voorhout Beweegt

| Foto: Toon van der Poel Foto: Toon van der Poel

bewegen n Eén van de toetjes op Sportpark Elsgeest heet ook dit jaar weer "Voorhout Beweegt". Nog één keer voor de vakantie heel veel sport en spelplezier bij elkaar. Alle verenigingen op het Sportpark heten jullie dan ook van harte welkom op zondag 26 juni. Het evenement start om 10.00 uur en duurt tot 15.00 uur. Voor de kinderen van 4 t/m 8 jaar wordt er centraal op het sportpark een mega groot sport- en spelplein gemaakt. In de leeftijd van 9 t/m 16 jaar is het mogelijk om met je eigen samengestelde team van 5 personen mee te doen met een competitie van handbal, hockey, tennis en voetbal. Voor deze te gekke competitie kun je het team inschrijven via de website van Voorhout Beweegt (klik hier voor de snelste manier om in te schrijven). Je kunt ook gebruik maken van een inschrijfformulier, lever deze in bij één van de adressen op het formulier. Voor de deelname vragen we een bijdrage van 2 euro per persoon. Hiermee ondersteun je dit jaar de Edwin van der Sar Foundation.Meer info: voorhoutbeweegt@gmail.com of https://voorhoutbeweegt.wordpress.com/.

Auto tegen lichtmast in Sassenheim

ongeluk n In de nacht van 13 op 14 juni reed op de Hoofdstraat van Sassenheim een auto tegen een lichtmast. De mast brak door de klap af. De bestuurder is door de politie aangehouden. De auto was zwaar beschadigd. Een berger heeft de wagen afgesleept. (tekst & Foto: Toon van der Poel)

Steun voor plan Zorg-
ombudsman

Musical n Eva en Isa in Wonderland

Was Dodenherdenking een 'aanfluiting'?

Foto: Esdor van Elten

Paul Nooij verlaat Rijnlands Lyceum

Ik heb me hier altijd gelukkig gevoeld

De Rank niet blij met Het Bolwerk in de Diligence

Met plakkaten wordt de komst van Het Bolwerk in de Diligence al aangekondigd.| Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

n Overloop van leerlingen vormt bedreiging

SASSENHEIM n Basisschool De Rank heeft volgens B&W moeite met het intrek nemen van de openbare Het Bolwerk in de lege school op Diligence 19. Enige maanden geleden heeft het schoolbestuur van De Rank besloten de vestiging aan de Diligence te sluiten en alle leerlingen onder te brengen in de Antoniuslaan. De Rank voorziet nu echter een overloop van leerlingen naar Het Bolwerk en ervaart dat als een bedreiging, zo schrijft B&W in zijn besluit voor de uitbreiding van Het Bolwerk.

door Nico Kuyt

De Rank had liever gezien dat de gemeente het pand schuin tegenover Het Bolwerk aan de Menneweg was gaan huren voor de uitbreiding van die school. Dat was één van de drie opties die open stonden. Die mogelijkheid is evenwel voorbij omdat dat pand inmiddels is verhuurd. Het bouwen op de locatie aan de Menneweg is eveneens niet mogelijk. In overleg met de openbare school is gekozen voor de meest voor de hand liggende optie, namelijk het vestigen van twee klassen in de Diligence voor de duur van 3 jaar. Het Bolwerk is de laatste jaren flink gegroeid. Als oorzaak wordt gezien dat de school als eerste in Sassenheim een continurooster heeft ingevoerd, werkt met de methode van projectmatig werken in de middag, de enige openbare school is in Sassenheim en een aantal leerlingen heeft gekregen van scholen uit De Kaag, Lisse en De Rank. De school diende daarom een verzoek in voor uitbreiding en tevens de benodigde onderwijsleerpakketen en meubilair.

Op basis van de leerlingenprognose heeft de school recht op 2 extra lokalen, maar geen recht op permanente uitbreiding,want er is niet minstens 15 jaar behoefte aan die extra lokalen. Het kan op deze lokatie ook maar voor 3 jaar, want in 2020 staat een renovatie gepland van De Kinderburg in de Knorrenburgerlaan en dan moet de Diligence die leerlingen opvangen. Heeft Het Bolwerk dan nog steeds behoefte aan de extra lokalen, dan wordt een passende oplossing gezocht. In overleg tussen de gemeente en de directeuren van De Rank en Het Bolwerk is afgesproken een afgestemd communicatietraject op te starten. Op termijn is verder afgesproken een spreidingsplan op te stellen met alle betrokken schoolbesturen en de gemeente.

Was de dodenherdenking 'een aanfluiting'?

SASSENHEIM n Er is kritiek vanuit de kerken gekomen over de afgelopen dodenherdenking op 4 mei in Sassenheim. Deze zou op diverse punten niet de juiste eerbied hebben gehad.

door Nico Kuyt

Emeritus predikant G.Th.Vollebregt heeft een uitzonderlijk kritische brief geschreven naar de gemeenteraad over de afgelopen herdenking op 4 mei van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog en de vredesoperaties daarna. Evenals bij het monument was de bijeenkomst in de Pankratiuskerk volgens hem duidelijk onder de maat, wat overigens geen kerkdienst is maar een publieke bijeenkomst. In het verleden was B&W verantwoordelijk voor de organisatie en vooraf vond in het gemeentehuis de taakverdeling plaats en werd een strak tijdschema vastgesteld en spreekoefeningen gehouden in de iets door nagalm gekwelde Pankratiuskerk. Maar volgens Vollebregt ging het afgelopen 4 mei in bijna alle opzichten mis. Woorden als 'ronduit klungelig', 'slordig','te weinig begeleiding aan de kinderen', uitte hij in zijn mail en beoordeelde het als een mislukt programma dat in een te snel tempo werd afgewerkt.

Eerbiedwaardiger

Muziekvereniging Crescendo vulde de gaten in het programma op en buíten was Adest Musica nog niet aangetreden. Een paar vliegtuigen vlogen over en de bloemenmeisjes stonden nog niet op hun plek. "Kortom: het is wel eens verzorgder en completer geweest. We misten daarboven een spreker vanuit de kerken, want het geloof en de kerken speelden in de oorlog voor het grootste deel van de bevolking thuis, aan het front, in het verzet en in de kampen een enorme rol. We mogen dat niet vergeten! Zijn wij, de huidige generatie, omringd en bedreigd door demonische en terroristische machten wel voldoende geestelijk toegerust?", vraagt de emeritus zich af. Het stoorde hem dat het Wilhelmus bij het monument door sommigen níet of nauwelijks werd meegezongen, met name het 6e couplet, 'Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer.' Daarbij bleken zelfs de bestuursleden van de Oranjevereniging geen krachtige voorzangers te zijn, zo constateerde Vollebregt. Naar zijn mening zou het weer een verplicht onderdeel van de zangles op de scholen moeten worden. Wel positief is hij over de mooie koraalmuziek door Crescendo en de muzikale bijdrage van Adest Musica. Tevens de goede en heldere toespraak van wethouder Kees van Velzen. "Ik, en velen met mij, zien uit, zo God het wil, naar een meer indrukwekkender 4e mei dan deze", besluit de predikant in ruste.

Onverstaanbaar

Vollebregt kreeg steun van dominee Tim Moll van de Protestantse Gemeente. Ook hij vond het een ´aanfluiting´, zoals het in de kerk toeging. Het geloop van de leden van het comite, de slechte tijdsplanning, de onverstaanbare sprekers, het eeuwige gerommel van de jongelui die de kransen dragen en nooit ljken te weten wie welke krans moet dragen en waarheen stoorde hem. Dat er niet vanuit de kerken gesproken is, ligt naar zijn oordeel volledig bij het Oranjecomite. Zij zijn nu organisatorisch verantwoordelijk, vroeger was dat de gemeente en het leidt nu tot een ongewenste scheiding tussen sprekers binnen en buiten de kerk. "Door de vertegenwoordigers van de overheid buiten te laten spreken, wordt ons inziens afbreuk gedaan aan het publieke karakter van de bijeenkomst in de kerk. Wij vinden dat de wethouder of burgemeester ook in de kerk dient te spreken of alles moet zich buiten afspelen", benadrukt hij en legt de vinger op de naar zijn mening volstrekt betekenisloze bijeenkomst in een overigens heel matig gevulde kerk. "Met deze opzet komt het gebeuren in de kerk er als franje bij te hangen. Maar vanuit de kerken zijn we, als we daartoe worden uitgenodigd, bereid om mee te werken. Echter, zelf overweeg ik, maar dat is persoonlijk, als deze opzet gehandhaafd blijft, niet meer mee te doen", zo besluit hij. De Oranjevereniging Sassenheim gaf als een reactie aan de inhoud van de mails mee nemen in de komende evaluatie van de 4e mei. "Ook wij vinden het belangrijk om de herdenking op 4 mei mooi en waardig te houden", schrijft John Molkenboer, de secretaris van de Oranjevereniging.

Kindergemeenteraad besluit unaniem

Er werd serieus gedebatteerd en besloten. | Foto: PR Foto: PR

kindergemeenteraad n Donderdag 9 juni werd er hevig gedebatteerd in de Kindergemeenteraad. De kinderraadsleden van vijf schoolklassen stonden voor lastige keuzes. Ze moesten namelijk kiezen uit vier goede projecten van verenigingen en organisaties.

Leerlingen van de groepen 8 van De Regenboog (2 klassen), De Achtbaan, de Andreasschool en Antonius vergaderden in de raadszaal van de gemeente Teylingen. De projecten die kans maakten op (een deel van de) 2.000 euro waren: Basketballvereniging Forwodians, met een streetball event waarbij ook aandacht is voor rolstoelbasketbal, Het Voorhouts Kamerkoor vroeg geld voor een nieuwe piano, om te kunnen optreden in de diverse verzorgingshuizen en natuurlijk ook voor andere concerten, Marente wilde graag spellen aanschaffen voor bewoners van de Bernardus. De spellen zijn vooral gericht op bewegen en De stichting Lopen Tegen Kanker verzocht om een bedrag voor een partytent voor hun activiteiten. Over de spellen voor dementerende ouderen in de Bernardus waren de kinderraadsleden het snel eens. Dit vonden ze een belangrijk doel. Ook de partytent voor de stichting Lopen Tegen Kanker sprak de kinderraadsleden zeer aan. Over het Streetball Event en de piano voor het kamerkoor waren de leerlingen erg verdeeld. Er was een heftig debat tussen de vertegenwoordigers van de verschillende klassen. Rond half negen leek het erop dat Forwodians geen geld kreeg voor het Streetball Event, maar 25 minuten later was er door verschuivingen toch 400 euro beschikbaar voor dit project. Uiteindelijk was de kindergemeenteraad zelfs unaniem in de beslissing. De Stichting Lopen tegen Kanker kreeg uiteindelijk 800, voor de spellen het gevraagde bedrag van 425 euro en het Voorhouts Kamerkoor ontvangt 375 euro voor een piano. Het debat op 9 juni is terug te zien via het internet op: www.teylingen.tv.

Excursie voor jongeren naar Tweede Kamer

politiek n Vind je politiek interessant en wil je wel eens zien wat de politici in Den Haag allemaal doen? Dan is dit je kans! Op woensdag 22 juni organiseert CDA-jongeren Bollenstreek een excursie naar de Tweede Kamer, speciaal voor jongeren uit de Bollenstreek.

Om 14.00 uur is de ontvangst op het Binnenhof in Den Haag. Vervolgens wordt een bezoek gebracht aan de fractiekamer van het CDA in het Tweede Kamergebouw. Hier zal CDA-kamerlid Martijn van Helvert vertellen over zijn werk als Kamerlid en is er de gelegenheid om vragen te stellen.

Daarna volgt een rondleiding door de Tweede Kamer, waarbij uiteraard ook de publieke tribune in de grote zaal zal worden bezocht.

De reis naar Den Haag is op eigen gelegenheid. De Tweede Kamer is prima met openbaar vervoer te bereiken en er zal dan ook een groep vanaf station Sassenheim vertrekken. Deelname aan de excursie kost niets. Opgeven kan door een mailtje te sturen naar Arjen Muilwijk via arjen.muilwijk@teylingen.cda.nl . Ook als je vragen hebt kun je contact opnemen.

Scoutingspeurtocht door Voorhout

Speuren door het dorp. | Foto: PR Foto: PR

scouting n Afgelopen zaterdag, 12 juni, was de dorpsspeurtocht van Scouting Boerhaavegroep Voorhout.

Ondanks het natte begin van deze gezellige dag hebben 150 kinderen gespeurd naar de vier posten die in Voorhout te vinden waren.

Bij het startpunt op het Kerkplein konden de kinderen kiezen uit vier verschillende routes. Ze konden foto's volgen naar de smurfenpost, een schatkaart volgen met kruispunten naar de piratenpost, dierenogen volgen naar de junglepost of puzzelen voor de expeditie Robinson post.

Op de posten stond er voor iedereen een bekertje limonade en kon een spelletje gedaan worden.

Vanuit de post konden de kinderen er voor kiezen om door te lopen naar de volgende post op de route.

Bikkels

Voor de kleinere kinderen waren één of twee posten genoeg, maar de bikkels gingen natuurlijk voor een volle stempelkaart met alle vier posten. De stempelkaart kon uiteindelijk bij het startpunt weer ingeleverd worden voor een mooie verrassing, een zaklampje! Mede dankzij de financiële steun van het Jacoba van Beierenfonds Teylingen was deze dag super geslaagd.

Kunst wordt boefproof

TEYLINGEN n De gemeente gaat kwetsbare kunststukken in de openbare ruimte extra goed verankeren aan de sokkel, de verlichting aanpassen en de begroeiing nalopen.

Dit alles om preventief het vandalisme en de diefstal te voorkomen, zo blijkt uit de recent verschenen Nota Kunst in de Buitenruimte.De totale waarde van de Teylingse kunst wordt geschat op een bedrag van bijna 5 ton. Op dit moment is alleen de Buste van Jan Steen verzekerd. Vandalisme valt niet onder die verzekering. B&W vindt het niet nodig om meer kunststukken te verzekeren, maar wel beter te beschermen, met name de bronzen beelden. De ervaring leert dat het bij diefstal vooral gaat om de plek van het kunstwerk en de bevestiging. Is de locatie donker en afgelegen, is het draagbaar, hoe zit het vast aan de sokkel en hoe stevig zit het beeld verankerd in de aarde, dat zijn vragen die bepalen hoe diefstalgevoelig een object is. Het is onmogelijk het altijd te voorkomen, maar aanpassingen zullen het stelen wel vertragen en minder lucratief maken, zoals de sokkel, begroeiing en verlichting. Een andere maatregel kan het chippen zijn, maar een nadeel daarvan is weer dat de boef snel de chip kan verwijderen. Een voorzorgsmaatregel kan verder het maken van een 3D-scan zijn, waarmee een mal kan worden gemaakt om na de diefstal het beeld opnieuw in brons te gieten. (door Nico Kuyt)

Reclameborden mogen niet

SASSENHEIM n De grote, rode reclameborden aan de achterzijde van de Vomar langs de Wilhelminalaan mogen niet meer terugkomen. B&W weigert hiervoor een vergunning. De aanwezigheid van de borden werd op de afgelopen wijkmarkt gemeld. In huize Sassembourg werd deze gehouden voor de wijk 4 van de gemeente, het gebied gelegen tussen de Julianalaan, de groenstrook van de Horsten, de grens met Lisse en de Parklaan. Een bewoner stoorde zich aan de opzichtige borden. Het bleek dat de plaatsing ervan de gemeente even aan de aandacht was ontsnapt. Het ging namelijk over twee bouwwerken op grond van de gemeente en daar is een vergunning voor nodig en die was niet aangevraagd. Het linkerbord gaf een aanwijzing naar het parkeerterrein en het rechterbord was een puur reclamebord. De gemeente heeft bekeken of legalisatie mogelijk is, dan kan er eventueel nog een vergunning verleend worden. Maar een toetsing bij de gemeentelijke Welstandscommissie leerde dat beiden borden niet voor de streling van het vriendelijke oog voldeden en zij gaf een negatief advies. "Natuurlijk staat het de Vomar vrij alsnog vergunning aan te vragen. Echter, zoals ook aan de filiaalmanager is doorgegeven, zal de vergunning dan geweigerd worden. Hiertegen staat wel het aantekenen van bezwaar nog open", aldus B&W. Maar met het niet verlenen van een legalisatie is de slaagkans evenwel bijzonder klein dat de borden er ooit in de huidige opzet terug kunnen komen. (door Nico Kuyt)

Geen handhaving tegen visgeuren

SASSENHEIM n De gemeente gaat niet handhaven tegen de visgeuren die wasemen van de visboer die op woensdag, vrijdag en zaterdag in de Hoofdstraat staat.

Omwonenden hebben onlangs geklaagd over een stankoverlast van de geurende vissen en of er niet wat aan gedaan kan worden. Een ambtenaar van de Omgevingsdienst West-Holland, de daartoe bevoegde milieudienst, toog na het indienen van de klacht hiervoor speciaal naar Sassenheim om met zijn neusorgaan het ervaren euvel zelf daadkrachtig op te snuiven. Maar na een diepgravende inademing kon de ambtenaar evenwel geen sterke geur waarnemen, zo is uit het recent verschenen verslag te lezen. De gemeente neemt dan ook geen verdere acties tegen het wel of niet hinderlijk geuren van de vis. (door Nico Kuyt)

Laatste Repair Café voor zomer

duurzaamheid n De laatste Repair Café voor de zomervakantie wordt georganiseerd in Sassenheim in het Jongeren Centrum Fascinus (linksachter de Wasbeek). Kom naar het Repair Café Teylingen op zaterdag 18 juni tussen 13:00 en 16:00 uur en laat uw spullen gratis repareren. Kapotte truien of broeken, defecte elektrische apparaten of mankementen aan fietsen: u gooit ze toch niet weg? U gaat naar het Repair Café bij Fascinus. U bent welkom voor de gezelligheid en een kopje koffie of thee. Toegang gratis.

Textielmarkt in Warmond

Warmond n Op zondag 19 juni van 11.00-16.00 uur organiseert de Galerie Het Oude Raadhuis de jaarlijkse Textielmarkt rond het Dorpsplein bij de pomp. Het belooft een fantastische textielmarkt te worden. Er zijn dit jaar 45 kramen met een breed aanbod aan textiele materialen en producten. Materialen om zelf te vilten, breien, quilten en borduren. Van bijzondere vezels en garens, (quilt)stoffen, hand geverfde stoffen, Afrikaanse stoffen en interieurtextiel tot schapenvachten en mixed media materialen. Daarnaast ook handgemaakte kleding, shawls, hoeden, tassen, quilts, viltwerk, speelgoed, borduurwerk, textielcollages en textieldesign. Er zijn demonstraties van onder meer spinnen, weven, vilten, quilten, kantklossen; diverse printtechnieken zoals gellyprints, blockprints en ecoprints. Bovendien zijn de Galeries" Het Oude Raadhuis" en "De Pomp" aan het plein open. Adres: Dorpsstraat 38, 2361 BE Warmond. www.hetouderaadhuisvanwarmond.nl.

vervalt wegens IM

CU Voorstel Zorgombudsman kan rekenen op steun

Burgerraadslid Shari v/d Hout. | Foto: PR Foto: PR

ingezonden n Deze maand beslist de gemeenteraad van Teylingen over een initiatiefvoorstel van de ChristenUnie om voor de vorig jaar gedecentraliseerde zorgtaken van de gemeente een Ombudsman in te stellen. Het voorstel kon maandag 13 juni in de commissie Welzijn in elk geval op steun rekenen van een meerderheid van de raadsfracties. CDA, PvdA en Trilokaal schaarden zich achter het plan. D66 twijfelt nog. De VVD is tegen.

Volgens de ChristenUnie is de instelling van een gemeentelijke ombudsman een 'nuttige en noodzakelijke aanvulling' op de mogelijkheden die inwoners hebben als de zorgplicht van de gemeente niet goed wordt ingevuld, bijvoorbeeld als er sprake is van een weeffout of van verschillende interpretaties van regelgeving. Ook stelt de ChristenUnie dat de ombudsman bedoeld is om de gemeenteraad te ondersteunen, bijvoorbeeld door het signaleren van trends of het geven van advies over hoe de regels verbeterd zouden kunnen worden. Shari van den Hout (ChristenUnie): 'De gemeenteraad heeft er sinds vorig jaar een complexe en zeer grote verantwoordelijkheid bijgekregen voor de jeugdhulp, WMO, Passend Onderwijs en Participatie. Allemaal terreinen die aan het meest kwetsbare van mensen raken. Als mensen tussen de wal en het schip dreigen te vallen, kunnen inwoners of zorgverleners of familie met dit voorstel naar de ombudsman die laagdrempelig is, onafhankelijk en onpartijdig. Hij is er namens de gemeenteraad om in dat soort situaties te luisteren, helpen oplossen en leren wat beter kan'. Veelgehoorde vraag in het debat is of inwoners niet gewoon een klacht in kunnen dienen bij hun zorgverlener, jeugdteams, ISD of bij de gemeente. Van den Hout: 'Dat kan, en dat blijft ook gewoon, maar de ombudsman is juist bedoeld voor situaties waarbij een inwoner wel zorg nodig heeft, maar het niet krijgt omdat de regels daar nu eenmaal niet in voorzien. Door de decentralisatie is er veel meer bijgekomen. Dan zou het vreemd zijn te beweren dat je het als raadslid, wethouder of ambtenaar allemaal meteen in de vingers hebt, aldus Van den Hout.

Wettelijk toekomen

'Begrijp me niet verkeerd. Ik vind dat wij een goede wethouder Welzijn hebben. En toch durf ik niet te beweren dat alle kinderen die hulp nodig hebben, mensen met een beperking en hulpbehoevende ouderen in beeld zijn of de toegang hebben gevonden die hen wettelijk toe komt. Het kan heel goed zijn dat een inwoner hulp wordt geweigerd doordat de regels -ondanks alle zorgvuldigheid- verkeerd worden geïnterpreteerd.

De Ombudsman kan de gemeenteraad adviseren welke regels aanpassing nodig hebben. Ook als zaken elders in het land spelen en wij dat in Teylingen niet zien, kan hij adviseren hoe wij dat soort problemen voor onze inwoners voor kunnen zijn. Daarom hebben we in ons voorstel ook een onderzoeksbudget opgenomen'.

Regionale belangstelling

Inmiddels is er in de regio meer belangstelling voor het Teylingse voorstel. De WMO Adviesraad adviseerde onlangs positief over het idee en het CDA in Noordwijk is van plan om een motie in te dienen die oproept om aan te sluiten bij het initiatief van de ChristenUnie. In Teylingen vragen ook Trilokaal en CDA om een regionale insteek. Het CDA riep de vrienden in de regio op om zich bij de pilot aan te sluiten. D66 deed de ChristenUnie de suggestie om de HLT gemeenten als startpunt te nemen.

Van den Hout: 'Dat was ook onze stip op de horizon. De vijf gemeenten in de Bollenstreek delen immers een groot deel van de regelgeving waar de ombudsman over zou gaan. We hebben daar dan ook best even over moeten nadenken. Als er, net als in Noordwijk, gemeenteraden nu al zouden willen aanhaken dan zou dat mooi zijn. Tegelijkertijd lijkt het ons ook goed om in elk geval in Teylingen vast te beginnen. Mijn hoop is dat de andere Bollenstreekgemeenten ook mee gaan doen, maar dan is het wel goed als ze zelf ook doordrongen raken van het nut en de noodzaak."

Kritiek op woonunits Langeveld

Vervolg van voorpagina

Koop nu een paar gewone huizen en verdeel ze. "Je moet die mensen niet isoleren op een veld tussen de koeien", stelde een man. De ambtenaar wees erop dat het veld binnen de bebouwde kom van Sassenheim valt. In het voorstel van B&W aan de gemeenteraad wordt ook het aankopen van woningen aanbevolen. Het voordeel van de woonunits is de snelheid waarmee zij zijn te realiseren. Er wordt door diverse instellingen, zoals vluchtelingenwerk, Welzijn Teylingen en de kerken, stevige inzet gepleegd om die mensen bij de samenleving te betrekken.

Angsten klonken er over mogelijke overlast door de statushouders. "Het gaat meestal om alleengaande mannen. Die zitten de hele dag niks te doen. Het is toch logisch dat er extra controle aanwezig is. Zij trekken weer mensen aan, vrienden die op bezoek komen", vond een bewoonster, die overigens verklaarde niet tegen buitenlanders te zijn. Een man wees verder op de kwetsbaarheid van de kinderen die naar het sportveld komen. "Er zit van alles tussen. Je weet niet welke mensen er komen. Die kunnen rottigheid gaan uithalen tussen die mooie huizen hier", aldus een vrouw. "Ze worden een klein beetje aan hun lot overgelaten. Als je ze in verschillende huizen neerzet is er betere sociale controle. Daar kun je toch vier of vijf in een huis gooien. Er staan er best wel in de gemeente leeg", meende een ander. De ambtenaar gaf aan dat er geen bijzondere maatregelen worden getroffen, zoals hekken, maar ze worden wel begeleid. "Als er wat aan de hand is, kunt u bellen naar het gemeentehuis." Maar dat vonden de omwonenden iets te kras. Zo kun je op een mooie avond om 11 uur een boel rumoer krijgen en dan is de gemeente niet te bereiken. De oproep werd gedaan door een stevige extra controle door politie en handhavers. De ambtenaar antwoordde dat er maatregelen genomen worden. De gemeente heeft volgens hem best wel oog voor eventuele problemen. "Hoe zou u het zelf vinden als dit voor je huis krijgt. Je kunt moeilijk bezwaar tegen maken als het er eenmaal staat", vond een vrouw. En passant werd de gemeente beticht van onbehoorlijk bestuur, want pas drie dagen geleden kregen de omwonenden pas bericht via een brief. "U heeft zo de wijk het harnas ingejaagd", foeterde een omwonende. Zuur werd opgemerkt dat, omdat de bewoners rond de Boekenburglaan in Voorhout tegen zijn, ze nu op Langeveld worden gedumped. Waarom niet Oosthaven? Maar dat blijkt een duurdere oplossing te zijn met minder plekken. Tenslotte wees een bewoner op het dalen van de waarde van zijn woning, want kopers staan niet te trappelen 'bij deze mensen te wonen'. De gemeente wees evenwel op de aanwezigheid van planschade als compensatie. De aanwezigen gingen vervolgens naar de informatieavond, waar diverse formulieren met opmerkingen werden ingevuld. Het kon nog wel eens een hete zomer worden.

n Little Dresses for Africa

|Foto: PR Foto: PR

Voorhouter Wessel Boelema gaf afgelopen zaterdag een huisconcert om geld in te zamelen voor Little Dresses for Africa. De bezoekers doneerden in totaal 500 Euro waarmee de jurkjes kunnen worden verstuurd naar Afrika. De jurkjes worden genaaid door een groep enthousiaste naaisters uit de Bollenstreek. Op dinsdagochtenden komt een aantal van hen samen op Kastanjelaan 5 in Sassenheim. Ook interesse om mee te naaien? Kijk op Facebook op Little Dresses for Africa the Netherlands of mail Liz Wassenaar via elizabeth.wassenaar@gmail.com.

Steeds meer betonnen fietspaden

SASSENHEIM n B&W gaat een aantal stukken fietspaden in zuidelijk Sassenheim binnenkort uitvoeren in betonnen platen.

Het gemak van de fietser wordt daarmee verhoogd.De fietser die komt vanaf Teylingereind richting de Rijksstraatweg bij de spoorlijn zal straks op vernieuwde betonplaten de fietsband laten rollen. Het huidige pad is op het deel Rijksstraatweg bijzonder verouderd en smacht naar een vernieuwing. Tevens wordt de bocht vanaf Teylingereind richting de Rijksstraatweg flauwer gemaakt en daardoor gebruiksvriendelijker en veiliger. Ook het fietspad langs Akzo Nobel wordt uitgevoerd in betonplaten tussen het spoor en de onlangs aangelegde bypass met de nieuwe ingang van dat bedrijf. Tenslotte wordt het stukje fietspad in de bocht van de Rijksstraatweg bij Akzo Nobel richting de N444 bij de bypass ook uitgevoerd in betonplaten. Voorheen was het grond van de provincie, maar is nu in beheer van de gemeente. Volgens de planning worden alle werkzaamheden nog vóór de zomervakantie uitgevoerd.

Gratis informatieavond over zonnepanelen in Wasbeek

SASSENHEIM n In sportcomplex Wasbeek is woensdag 22 juni een informatieavond over zonnepanelen. De toegang is gratis. Iedereen die graag meer wil weten over kosten, rendement of plaatsing van zonnepanelen is welkom.

De informatieavond 22 juni begint om 19.45 uur en is speciaal bedoeld voor particulieren. De avond wordt via het Duurzaam Loket ondersteund door de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. Spreker op de informatieavond 22 juni is bouwadviseur Albert Versluis uit Sassenheim. Hij is ook beschikbaar voor het beantwoorden van vragen: technische vragen, maar ook vragen over kosten en rendement van zonnepanelen. Daarnaast kunnen bezoekers meer informatie krijgen over het gebruik van een voordelige duurzaamheidslening bij de gemeente, over subsidies en over belastingvoordelen. Op de informatieavond in Wasbeek kunnen bezoekers ook vragen stellen aan Enne-Pieter Wakelkamp, solarspecialist met veel kennis van zonne-energie.

Tweede informatieavond op 29 juni

De informatieavond van 22 juni is met name bedoeld voor particuliere woningbezitters. Woensdag 29 juni volgt nog een informatieavond, die vooral gericht is op bedrijven en instellingen. Belangstellenden die niet kunnen op één van beide data, zijn ook op de andere datum welkom om hun vragen te stellen.

Vooraf aanmelden is niet verplicht, maar wordt op prijs gesteld. Dit kan via www.versluisgroep.nl/nieuws/informatieavond-zonnepanelen.

Opruwen

Foto: PR

TEYLINGEN n Het is niet nodig om alle bochten op de betonnen fietspaden op te ruwen om zo het uitglijden in de winter te voorkomen, maar alleen deze bij de Wasbeek, vindt B&W. Zij antwoordt daarmee op vragen die de fractie van de PvdA onlangs stelde. Het raadslid Timon Zuurmond plaatste over de gladheid opmerkingen in de raadscommissie Ruimte van april. Naar aanleiding daarvan heeft wethouder Kees van Velzen de situatie bekeken en geconstateerd dat de bocht van het fietspad naar de Wasbeek afwijkt van andere bochten die voorzien zijn van Easypath-paden. Besloten is om daar extra voorzorgmaatregelen te treffen door deze op te ruwen. Dat hoeft volgens de wethouder niet voor alle bochten van de in de gemeente geplaatste betonnen paden. De aanrijdroute naar deze bocht is zeer ruim en het is tevens een harde haakse bocht. Deze combinatie maakt dat fietsers hier relatief hard rijden en bij enige vorm van gladheid hierdoor sneller ten val kunnen komen. Op andere locaties met de Easypath-platen zijn de bochten in hoofdzaak flauw en glooiend en zijn volgens de gemeente niet gladder dan andersoortige fietspaden. (door Nico Kuyt)

Sassemse sikkel te zien in RMO

erfgoed n Een bijzondere archeologische vondst uit de gemeente Teylingen is vanaf 14 juni te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Het gaat om een vuurstenen sikkel, ontdekt nabij de Klinkenberg, tijdens de landverbetering van een perceel teelland in juni 1943. De sikkel is te zien in een tien meter lange ladekast, 'Archeologie uit je achtertuin', te midden van archeologische vondsten uit in totaal 120 gemeenten. De kast zal in de loop der tijd aangevuld worden, tot er van elk van de 390 Nederlandse gemeentes, inclusief Bonaire, Saba en Sint Eustatius, een vondst te vinden is. De voorwerpen zijn ook online te zien via www.archeologieuitjeachtertuin.nl. De sikkel is de meest zuidelijke vondst van dit type sikkel, dat vooral bekend is uit West-Friesland. Uit recente proeven blijkt dat ze vooral gebruikt werden voor het snijden van graszoden of veenplaggen. De 'Sassenheimse Sikkel' wordt geschat op 3000 jaar oud! Onder de 120 deelnemende gemeenten die hun mooiste of meest bijzondere objecten uitkozen zijn verder bijvoorbeeld Rotterdam, Maastricht, Alkmaar, Groningen, Utrecht en Lelystad. Samen vertegenwoordigen ze de enorme rijkdom en verscheidenheid van het Nederlands nationaal archeologisch erfgoed. Open je een laatje, dan sta je oog in oog met een voorwerp uit onze bodem, dat een bijzonder verhaal uit de geschiedenis van die stad of dat dorp illustreert. De gemeente Teylingen investeerde mee in de lade en amateurarcheologen uit Teylingen hebben de lade ingericht.

"Ik heb me hier altijd gelukkig gevoeld"

Foto: Esdor van Elten

pensioen n Maar liefst 41 jaar was Paul Nooij (bijna 65) leraar natuurkunde op het Rijnlands Lyceum. Per 1 september gaat de oudgediende met (vervroegd) pensioen. Op 6 juli neemt hij op het Rijnlands officieel afscheid. "Ik heb altijd graag lesgegeven, en gezien de reacties die ik krijg als ik door Teylingen loop, heb ik toch veel mensen een plezier gedaan." Paul is (ook al 41 jaar) getrouwd met Pauline. Samen hebben zij twee kinderen.

Door Esdor van Elten

Een geroepen leraar?

Eerder een gekozen. Nadat ik klaar was met mijn middelbare school, HBS B, ging ik natuurkunde studeren in Amsterdam. Maar tijdens mijn doctoraalstudie kreeg ik mijn bedenkingen: met mede- theoretici iedere dag in een kantoor met grijze wanden zitten. Is dat mijn voorland? Toen de conrector van mijn oude school, het Keizer Karel College, mij vroeg een half jaar in te vallen als leraar heb ik dat gedaan.

En dat beviel blijkbaar...

Dat beviel heel erg goed. Het was een stuk sprankelender dan de theoretische groep. Ik was zelf nog jong en het werken met jonge mensen beviel me heel goed. Ik heb mijn studie wel afgerond, maar heb dus niet voor het bedrijfsleven of een wetenschappelijke carrière gekozen.

Heb je daar achteraf geen spijt van?

Nee. Ik heb me altijd gelukkig gevoeld. Les geven is intensief, maar ook leuk. En het is prachtig dat je iets kunt betekenen in iemands leven. Dat merk ik als ik door het dorp loop en oud-leerlingen of de kinderen daarvan ontmoet.

het is prachtig dat je iets kunt betekenen in iemands leven

Hoe ben je in Sassenheim terecht gekomen?

Na mijn ervaring in Amstelveen zocht ik naar een school die tussen Amstelveen en Delft, waar ik een bijvak deed, lag. Het Rijnlands bestond toen net drie jaar en ze zochten er een leraar natuurkunde. Ik ben er gekomen en nooit meer weggegaan. We hebben hier altijd een hecht team gehad. De eerste jaren pendelde ik nog tussen Amstelveen en Sassem. Later verhuisde ik naar Hillegom, want ik vond dat ik in Sassenheim toch net te dicht op de leerlingen woonde. Pas in 1992 ben ik hier komen wonen en inmiddels ben ik wel een echte Bollenstreker geworden. We gaan hier na mijn pensioen ook echt niet weg.

Is er veel veranderd sinds je als jonge leraar aantrad?

Leerlingen zijn in wezen niet veranderd. Pubers blijven pubers. De ouders vind ik wel veranderd. Die bemoeien zich meer met het onderwijs en niet altijd in positieve zin. Status is belangrijker geworden lijkt het. Daarnaast is er ook vanuit de overheid steeds meer op het bord van het onderwijs geschoven. Meer zorgplichten. Minder vakinhoud. Ik vind mezelf vooral een vakdocent. Kennisoverdracht is belangrijk. Je hebt het nodig bij wat je later gaat doen. En bovendien is natuurkunde gewoon enorm interessant. Natuurkunde stelt de vraag: hoe zit alles in elkaar?? Het geeft enorme voldoening als je dat een beetje gaat begrijpen. Het kost moeite om het te begrijpen. Dat moet je leerlingen bijbrengen. Maar áls ze het dan gaan zien... daar doe je het voor.

De status van leraren is gezakt. Ook door maatregelen van de overheid. Geen wonder dus dat er een tekort aan leraren is, met name voor de exacte vakken. Als je na de studie de keuze hebt tussen het bedrijfsleven of het onderwijs, dan ligt het bedrijfsleven voor de hand. Meer status, beter salaris en je hoeft niet nog een jaar te studeren om les te mogen geven.

Waarom zou je dan toch het onderwijs kiezen?

Ik zou zeggen aan afstudeerders: probeer het eens! Je wordt er echt gelukkig van als het goed gaat. Ook onder de huidige omstandigheden zou ik er denk ik weer voor kiezen. Het is leuk werk, het is dankbaar werk.

Vindt je het jammer dat je stopt?

Ik vind het niet echt een bezwaar om te stoppen. Ik heb het lang genoeg gedaan. Zo'n laatste half jaar is natuurlijk wel vreemd. Je staat niet helemaal meer in het schoolleven. Ik ben nu nog wel bezig met het schrijven van het practicum van volgend jaar, maar dat zal waarschijnlijk mijn laatste klus zijn.

Niet bang voor 'het zwarte gat'?

Welnee! Na mijn pensioen heb ik nog genoeg te doen. Ik heb veel hobby's: ik teken, schilder, ets, maak graag meubels en bewerk hout. Daarnaast fiets ik en speel ik golf. Dat kost ook tijd!

Je staat niet helemaal meer in het schoolleven.

Eva en Isa in Wonderland

Eva en Isa kijken uit naar de voorstelling. | Foto: PR Foto: PR

musical n Ze zijn er klaar voor! De Voorhoutse meiden Eva van Gent (13 jaar) en Isa Kappe (12 jaar) staan voor de uitdaging om Alice te gaan spelen in de musical "Alice in Wonderland".

"Toen ik hoorde dat ik de rol kreeg zat ik echt te stuiteren!" aldus een hele vrolijke Isa. In haar klas, groep 8 van basisschool Regenboog Distelweg, reageerde iedereen heel enthousiast toen zij erover vertelde. "Er spelen nog meer klasgenoten mee in de musical wat het extra leuk maakt." vertelt de spontane meid door die voor de vijfde keer met de musicalschool het theater in gaat.

Sprookjeswereld

Voor Eva is dit haar vierde lesjaar waarin zij eerder dit jaar al meespeelde in de productie "The Project", geïnspireerd op het waargebeurde verhaal The Wave. "Dit is een hele andere voorstelling. Als Alice kom ik in een sprookjeswereld terecht waarin alles heel groot is en gekke mensen en dieren wonen. Ik kom levensgrote vlinders, rupsen en een Gekke Hoedenmaker tegen en uiteindelijk kom ik bij de Hartenkoningin waar het wel heel spannend wordt! Ik heb ook heel veel zin om mijn sololied te zingen. Best spannend in zo'n groot theater, maar wel heel leuk!" Op de vraag aan de meiden wat zij spannend vinden aan het spelen van de rol antwoorden de dames allebei: "Dat ik mijn tekst vergeet!" Lachend haakt de docente Mieke Kortekaas hierop in. "De meiden staan 2 uur onafgebroken op het podium, dus ze moeten heel veel tekst onthouden. Gelukkig zijn de meiden heel fanatiek en serieus ermee bezig. Ze zijn sinds de start er helemaal voor gegaan, dus ik verwacht dat ze gaan stralen in het theater!" voegt zij toe. "Het is ongelofelijk leuk om te zien dat niet alleen deze meiden maar ook alle andere kinderen zoveel plezier kunnen beleven aan het maken van een musical. Van de 4 jarige Mini Stars die voor het eerst in een theater komen en een vleermuis dans opvoeren tot aan de kinderen die als piraat een lied brengen, het zijn allemaal sterren voor ons waar wij hele leuke lessen mee hebben mogen beleven.

Voorpret

Zelfs de oudste leerlingen die achter de schermen komen helpen beleven nu al veel voorpret. Wij hopen hier met de hele club nog heel lang mee door te mogen gaan!" Of de meiden later ook de theaterwereld in willen weten zij nog niet. Ze gaan nu in ieder geval genieten! Alice in Wonderland is te zien in theater Floralis in Lisse op zaterdag 25 en zondag 26 juni. De toegang is € 10 voor volwassenen en € 5 voor kinderen t/m 12 jaar en kaarten zijn verkrijgbaar bij Primera Voorhout of online via singingstars@live.nl.

Optreden Sassembourg

muziek n Het gospelkoor Soul2Soul werkt samen met Stichting Present Bollenstreek om een optreden te arrangeren voor de cliënten van het Raamwerk en de bewoners van Activite in Sassembourg. op donderdag 23 juni van 19.30-21.30 uur. Uiteraard zijn de inwoners van Teylingen en passanten van harte welkom tijdens dit evenement. Het gospelkoor Soul2Soul zal samen optreden met de Bollenband. De organisatoren hopen vanzelfsprekend op mooi weer, maar als dit tegen zit, dan treedt het koor op in de hal van Zorgcentrum Sassembourg. De entree is gratis. Het Soul2Soul koor bestaat uit ongeveer 30 personen en staat bekend om zijn enthousiaste uitvoeringen van het befaamde black en white gospel genre. Dit brengen zij zowel in het Engels als in het Nederlands ten gehore. Sommige liederen zijn traditionele koorstukken, maar zij zingen ook solo's. Het uitgangspunt van het Soul2Soul koor is vernieuwende muziek brengen met een persoonlijke twist, door met dynamiek en meerstemmigheid te zingen. Elke donderdag komt het koor bij elkaar om te repeteren voor hun optredens, die op het programma staan. Zoals binnenkort de parkdienst in het park Rusthof en een tournee naar Praag dit jaar. De Bollenband hoeft eigenlijk iet voorgesteld te worden want het is de ritme groep die op festiviteiten van de partij is. In de Klinkenberghal bij het steken van de corsowagen was het jaarlijkse optreden en nu samen met Soul2Soul. De Bollenband is de ritmegroep van Stichting de Zevensprong. De Zevensprong is een vrijwilligersorganisatie die al 45 jaar actief is op het gebied van vrijetijds-besteding voor mensen die niet zelf hun vrije tijd kunnen organiseren.

Old School Soul & Disco party in Warmond

muziek n De Leidse Danssalon haalt de plateauzolen van zolder want op 18 juni worden er vele soul & disco klassiekers gedraaid in de Kunstlokaal De Oude School in Warmond.

Barry White, Earth, Wind & Fire, Dan Hartman, Wild Cherry en de BeeGees maar ook minder bekende grootheden zullen de voeten naar de dansvloer dwingen. Het feest der herkenning begint om 21:00 uur en bij de toegangsprijs is ook nog een drankje inbegrepen. Op de website www.kunstcafewarmond.nl of op Facebook vind je meer info en kan je kaarten (€10 pp) reserveren. Aan de deur kopen kan ook.

Lokatie: Kunstlokaal de Oude School, Dorpsstraat 40 in Warmond, entree € 10 pp (incl 1 drankje). De zaal is open vanaf 19:00 tot 1:00 uur ."

Maarten 't Hart bij Boek Kado Enzo

boek n Warmonder Maarten 't Hart is een van Nederlands meest gelezen schrijvers. Hij debuteerde in 1971. Magdalena is het dertigste boek dat bij de Arbeiders Pers wordt uitgegeven.

De inhoud zal wellicht een ander beeld geven van zijn jeugd. In Magdalena botsen moeder en zoon over haar onwankelbaar geloof waarover 't Hart zoals bekend is zo zijn bedenkingen heeft. Hij had zijn moeder belooft na haar overlijden erover te schrijven. Zij overleed in 2012. Iets later dan verwacht komt nu zijn 'moederboek' op de markt.

Dat heeft te maken met Maartens moestuin. een tv-serie die verleden jaar op de buis kwam. Hij liet de kijker kennis maken met moestuinieren, iets dat hij leerde van zijn vader en grootvader. 'Zo uit de grond op het bord. Lekkerder kan niet. Moestuinieren doe ik al dertig jaar. Een dubbel jubileum dus.' Geen wonder dat hij het een aardig idee vond om zijn nieuwe boek te introduceren in zijn broeikas.

Voor lezers uit Teylingen houdt de auteur zijn signeercessie op zaterdag 14 maart van 10.30- 11.30 uur bij Boek Kado Enzo, Dorpsstraat 106 in Warmond.

Boekverkoop bibliotheek Sassenheim

bieb n Vanaf zaterdag 25 juni vindt in de Bibliotheek Bollenstreek, vestiging Sassenheim, weer een verkoop van afgeschreven boeken plaats. Handig voor de zomervakantie! Afgeschreven boeken mee naar de camping, het strand of gewoon lekker in de tuin!

Het zijn deze keer voornamelijk afgeschreven jeugdboeken. Er zitten deze keer ook een aantal tijdschriften bij. De boeken kunnen van eigenaar wisselen voor slechts € 0,50 per stuk, of € 2,00 voor vijf boeken. Daarnaast kunt u zelf een pakket van vijf tijdschriften samenstellen voor € 1,00! Een goede gelegenheid om eens rond te neuzen, wellicht zit er iets van uw gading tussen. Iedereen is van harte welkom in de bibliotheek, Kerklaan 42, te Sassenheim. De verkoop vindt plaats tijdens openingsuren en duurt t/m zaterdag 16 juli.

Zomer Braderie Sassenheim

braderie n Op vrijdag 17 juni organiseert de Teylingen Ondernemers Vereniging (TOV) Sassenheim de inmiddels welbekende traditionele Zomer Braderie.

De braderie vindt plaats op de Hoofdstraat, Kerklaan en Kerkplein van 11.00 tot 18.00 uur. Maar liefst 70 kramen vol sieraden, (kinder)kleding, schoenen, schoonmaakartikelen, leuke vaderdagcadeau's en nog veel meer. Ook is er aan de kinderen gedacht. Voor de jeugd is er de bekende Bungee trampoline, draaimolen en minicars. Ook is er een simulator surfboard, treedt er een rapper op en wordt het publiek geboeid en vermaakt door de gevarieerde optredens van Clown Cees.

Schilderworkshop in de bibliotheek

Dafne Zonneveld geeft een schilderworkshop voor kinderen. | Foto: PR Foto: PR

workshop n Heb je altijd al eens les willen hebben van een echte illustrator? Dat kan op woensdag 29 juni in de bibliotheek van Warmond. Schrijfster en illustrator Dafne Zonneveld komt naar de bibliotheek in Warmond.

Haar prentenboek, Merlijn wil gewoon een konijn zijn, komt ze voorlezen in de bibliotheek. Na het voorlezen geeft Dafne een schilderworkshop voor kinderen vanaf 6 jaar. Aan deze workshop kunnen 10 kinderen meedoen. Het is dus belangrijk om je van tevoren in te schrijven. Tijdens de workshop gaan de kinderen aan de slag met aquarelverf en na afloop neemt iedereen een zelfgemaakt en ingelijst schilderijtje mee naar huis. Voor kinderen die lid zijn van de bibliotheek kost de workshop €5,00. Voor niet-leden kost het €10,00. Tip: Kinderen tot 16 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. Als je nog geen lid bent, kun je dus gratis lid worden en voor slechts €5,00 aan de workshop meedoen. Wanneer: 29 juni, vanaf 14:00 uur voorlezen, vanaf 14:30 uur start de workshop Waar: De Bibliotheek Bollenstreek, Herenweg 80, 2361 ET Warmond. Voor meer informatie: www.bibliotheekbollenstreek.nl

Kortingstijd bijna voorbij

theater n Begin mei heeft Theater 't Onderdak het complete programma voor het komende theaterjaar bekend gemaakt. Daarbij is gemeld dat in de voorverkoop opnieuw de vroegboekkorting wordt gegeven en wel tot 1 juli. Het programmaboekje voor het nieuwe seizoen is begin mei huis-aan-huis verspreid in Sassenheim en aangrenzend gebied. Het boekje is voorts terug te vinden op de site www.hetonderdak.nl en is daarop ook te bestellen. Het theaterjaar start in september. Gebruik voor uw bestellingen de bestellijst middenin het boekje. Met eventuele vragen kunt u op werkdagen tussen 10 en 11 bellen op 0252 - 22 58 74. Met uitzondering van de maanden juli en augustus. Welke vroegboekkorting kunt u tot 1 juli verdienen? De korting hangt uitsluitend af van het aantal voorstellingen dat u bezoekt. Het is een misverstand dat het aantal personen waarmee u komt van invloed is. Boekt u voor 1, 2 of 3 voorstellingen, dan krijgt u op alle toegangskaarten 5% korting. Bij 4 voorstellingen wordt dit 10% en bij 5 voorstellingen of meer bedraagt de korting 15%, steeds op alle kaarten. Kijk spoedig eens in het programma-aanbod en zoek uit welke voorstellingen u het meest aantrekken. En bestel de kaartjes voor 1 juli. Door de korting verdient u gemakkelijk een aantal consumpties.

Tamburini verdedigt titel tijdens kortebaan Warmond

Weet Tamburini zijn titel te prolongeren? | Foto: PR Foto: PR

paardensport n Waarschijnlijk gaat de meeste aandacht van de trouwe liefhebbers tijdens de kortebaan van Warmond uit naar Tamburini. Vorig jaar won de ruin de koers over de Herenweg en de kans is groot dat de stal van Rob de Vlieger samen met pikeur Jan Thijs de Jong deze titel op zaterdag 2 juli wil verdedigen. De aanvang is 13.00 uur. De eerste start valt om 13.30 uur.

Vorig jaar stond Tamburini nog aan het begin van zijn kortebaancarrière. De troef van de familie Balkenende had indruk gemaakt tijdens zijn eerste drie starts, maar had daarin nog geen 750 euro bij elkaar gedraafd. Dit betekende reglementair een ontheffing van vijf meter. In Warmond profiteerde hij daar direct optimaal van. Na een mooie strijd kon hij na afloop de ereronde rijden. Hoewel Tamburini nog steeds tot de kortebaantop behoort, kon hij sindsdien niet meer winnen. Wel werd hij nog vier keer tweede, waaronder twee keer in het huidige seizoen. In Warmond kan de zesjarige ruin hier verandering in brengen. Het deelnemersveld met tips is vanaf donderdag 30 juni te vinden op www.kortebaandraverijen.nl. Op deze site staan tevens uitslagen, statistieken, video's, uitleg over de sport en wedmogelijkheden.

Het team van Dekker Tennis keert terug in de Hoofdklasse. Da's klasse! | Foto: PR Foto: PR

Meer informatie specifiek over het evenement in Warmond staat op de website van de organisatie www.harddraverij.nl.

De Springplank wint de wisselbeker

Het team van De Springplank mag de beker meenemen. Foto: PR Foto: PR

korfbal n De basisschool De Sprinkplank heeft afgelopen zaterdag 11 juni de wisselbeker gewonnen tijdens het TRIAS schoolkorfbaltoernooi bij TOP Quoratio in Sassenheim. Het toernooi was weer een grandioos succes zowel voor de deelnemers, het publiek als voor de organisatie van dit jaarlijks terugkerend evenement.

Na drie weken van training als voorbereiding op dit toernooi deden ruim 360 kinderen uit groep 3-8 in 39 teams mee met het toernooi. In de ochtend speelden de jongste kinderen en 's middags de oudere basisscholieren. Kinderen uit groep 1 en 2 konden 's ochtends meedoen aan een training die werd gegeven onder leiding van TOP ´kangoeroe´-trainers. De korfballende kinderen, hun ouders, leerkrachten en overige supporters zorgden voor een gezellige sfeer op en rond het korfbalveld aan de Sportdreef. De prestigestrijd tussen alle scholen om de 32 jaar oude wisselbeker was dit jaar minder spannend dan andere jaren. Op indrukwekkende wijze en voor het eerst sinds 1993 wist de Springplank de beker binnen te halen. De eindstand: 1e Springplank (78% van het maximaal te behalen wedstrijdpunten), 2e Kinderburg (44%) en 3e Overplaats (42%).

Extra korfbaltrainingen

Op woensdag 15 en 22 juni van 17.00-18.00 uur zijn er speciaal extra trainingen voor kinderen uit groep 2 t/m 8 die graag nog een keer willen komen trainen. Opgeven is mogelijk door een e-mail te sturen naar tcjeugd@kvtop.nl met je naam en geboortedatum. De "kangoeroes" van TOP (kinderen uit groep 1 en 2) trainen na de schoolvakantie elke zaterdag van 10.00-11.00 uur. Iedereen is van harte welkom om eens vrijblijvend mee te trainen.

Succesvol judoweekend voor de jongens van Team Bollenstreek

vlnr: Meester Sven Eberwijn, Giel Smit, Ilker Ciftci, Meester Johan Zagers. Voor: Bram de Bruijn, Bo Lin| Foto: PR Foto: PR

judo n Zaterdag 11 juni waren er de Zuid-Hollandse kampioenschappen voor de jongens en meiden onder 12 jaar. Judo Team Bollenstreek werd vertegenwoordigd door 9 jongens in dit sterk bezet toernooi.

Er werd erg goed gejudood door de judoka's van Judo Team Bollenstreek. Helaas vielen sommige al af in de voorrondes, maar Bo Lin en Bram de Bruijn (judovereniging Noordwijkerhout) wisten beide de kruisfinales te halen. Helaas was hier hun tegenstander een maatje te groot. Giel Smit (judovereniging Noordwijkerhout) en Ilker Ciftci (Barends Sport) wisten beide zilver te bemachtigen na een zware poule en kruisfinales. Een mooie kroon op een heel jaar hard trainen.

Meester

Zondag 12 Juni was het de beurt aan Meester Johan Zagers om examen af te leggen voor zijn judoleraar B en trainer/coach B opleiding (dit is de hoogst mogelijke lesgeefbevoegdheid die de Judobond Nederland erkent). Voor het examen werd er met 12 judoka's en steun van toeschouwers afgereisd naar Wijk bij Duurstede, alwaar Johan les moest geven ten overstaan van 3 examinatoren. Na een judo les en een wedstrijdtraining te hebben gegeven en flink aan de tand te zijn gevoeld door de examencommissie was de examencommissie het met elkaar eens. Meester Johan was geslaagd voor zijn opleiding!

Slipexamen

Uiteraard is het judoseizoen nog niet afgelopen. De kinderen op de les zijn zich momenteel alweer volop aan het voorbereiden op hun komende slip-examen, pas daarna mag er gerust worden.

Forwodians blij met bijdrage

ingezonden n Op donderdag 9 juni vergaderde de kindergemeente raad over de verdeling van €2000 die zij over een viertal projecten mochten verdelen. Basketbalvereniging Forwodians heeft ook een aanvraag ingediend voor een basketbalevent voor volgend jaar waar er nog meer aandacht moet komen voor rolstoelbasketbal voor alle groepen. Uit het enthousiasme van afgelopen toernooi bleek dat niet alleen de kinderen uit de groepen 7 en 8 oud genoeg waren voor de rolstoelbasketbalclinic maar ook jongere kinderen interesse hadden in deze clinic.In eerste instantie leek het of de Forwodians geen geld zou krijgen. Ten slotte is zo'n toernooi maar voor een dag, was een van de opmerkingen. Tot dat een van de raadsleden aan het woord kwam, zij snapte precies wat de bedoeling was van het project. Dit raadslid is chronisch ziek en zit zelf in een rolstoel. Ze legde uit: "Het is heel goed wat ze willen, ze proberen andere kinderen even te laten ervaren hoe het is om te sporten in een rolstoel. Ze proberen te laten zien dan we niet zielig zijn maar wel dat we net zo veel respect verdienen als ieder ander." Annet van der Putten die namens basketbalvereniging Forwodians inspreekt licht later nog toe: "We spelen tijdens het toernooi volgens de STAR-waarden van de Nederlandse Basketbalbond. STAR staat voor Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect. Daar horen rolstoelbasketballers ook bij."

Het belangrijkste vindt de basketbalclub dat kinderen met elkaar een leuke dag beleven, samen sporten. Kinderen in een rolstoel kunnen niet zomaar uit hun rolstoel stappen om mee te sporten. Maar kinderen die gewoon kunnen lopen kunnen wel in een rolstoel gaan zitten. Op de vraag of Forwodians blij is met de verdeling van het geld antwoordt van der Putten optimistisch: "Ja hoor, ik vind het heel mooi om te zien hoe de kinderen discussiëren over het te besteden geld. Wij hebben alvast een beginnetje en we hebben nog een heel jaar om sponsoren voor het volgend toernooi te zoeken. Want dat toernooi gaat er gewoon komen, en rolstoelbasketbal blijft een deel van ons toernooi!"

Dekker Tennis terug in Hoofdklasse

tennis n Het eerste team van Dekker Horesca-Horecavo promoveerde afgelopen weekend naar de Hoofdklasse door 7-1 te winnen van Bilthoven. Hierdoor is de Dekker formatie weer terug in de hoogste landelijke reguliere competitie.

Andrea Vanc is het boegbeeld van het Dekker Horesca-Horecavo team, zij is de enige speler die de gehele competitie ongeslagen is. Het tweede team van Dekker Horsman & co., moest nog wel strijden voor de laatste punten. Ze moesten namelijk nog twee punten binnenhalen voor het kampioenschap. De heren single's werden gespeeld door Ramon Vos en Dogan Aytug, zij wonnen beide overtuigend in twee sets. Dit zelfde gold voor Charlize Bernardus zij won haar single met 6-0 6-0. Na de single's was het duidelijk dat het tweede team van Dekker zou promoveren van de vierde naar de derde klasse. De basis van dit succes is de onderlinge betrokkenheid van de teams. Voor Dekker Tennis was dit een succesvolle afsluiting van de voorjaarscompetitie 2016.

Rugby op sportdag Fioretti

rugby n Op 10 juni was er voor alle leerlingen van het Fioretti college Lisse weer de jaarlijkse sportdag georganiseerd. Er kon daarbij aan veel sporten geroken worden en dit jaar was dat ook aan rugby. Rugby is de snelst groeiende sport in Nederland. Daarom vond de sectie lichamelijke oefening dat leerlingen van het Fioretti ook met deze tak van sport kennis konden maken. Er werd contact gezocht met rugbyclub The Bassets uit Sassenheim en die waren bereid om te helpen. Drie gediplomeerde trainers waren de hele sportdag aanwezig om rugby clinics te geven, die werden gretig bezocht en veel leerlingen waren daarbij dolenthousiast. Tackelen, samenspel en balhandeling ging er in als zoete koek. Het vooroordeel dat rugby alleen voor grote stoere kerels is verdween als sneeuw voor de zon, want al snel bleek dat rugby er voor iedereen is.

Elsgeestercross bij Voorruiters

Naomi Scheurwater sleepte de hoofdprijs van de Elsgeestercross in de wacht. | Foto: PR Foto: PR

paardrijden n De Rijverenging "Voorruiters" uit Voorhout heeft zondag 12 juni haar jaarlijkse paardencross gehouden. Met een dreigend vooruitzicht van regen, onweer en wind is onder ideale weersomstandigheden een crosswedstrijd voor pony's en paarden verreden. Mede door de inzet van 40 vrijwilligers werd dit goed georganiseerde evenement wederom een succes.

Linda van der Zijden. | Foto: PR Foto: PR

Waar er vorig jaar 63 deelnemers geteld konden worden hebben er aan deze zevende paardencross maar liefst 76 combinaties meegedaan. De deelnemers waren onderverdeeld in de categorieën: pony's laag, pony's hoog, paarden laag en paarden hoog. Voor de organisatie was de uitdaging des te groot omdat er 2 starts per combinatie waren ingeroosterd. Hierdoor waren er dit jaar maar liefst 152 starts, 26 meer dan vorig jaar. Het parcours was dit jaar wederom opgebouwd uit natuurlijke hindernissen, zoals een waterpartij, boomstammen, een hooiberg, hooiruiven, tractorbanden, een bezembak, een coniferenring, en zelfs een hindernis van wijnvaten en een paddenstoel met rood en witte stippen. Voor de ruiters een enorme uitdaging en voor de toeschouwers prachtig om naar te kijken. In de diverse categorieën, waarin ook deelnemers van andere verenigingen, vielen de Voorruiters goed in de prijzen. In de categorie pony's laag ging de hoofdprijs, net als vorig jaar naar Sabine van Gelderen met Covergirl. Bij de categorie pony's hoog ging hoofdprijs eveneens naar Sabine van Gelderen met haar pony Casanova. Bij de 1e categorie paarden laag ging de hoofdprijs Els Janson van de Voorruiters. In de 2e categorie paarden laag werd de hoofdprijs weggesleept door Britt Jansen van de Duinruiters (met een minimale neuslengte verschil op Lisa van de Velde, Florine Jonkers en Suzanne Zwetsloot) Aan het einde van de dag wist Naomi Scheurwater van de Voorruiters de hoofdprijs in de wacht te slepen net voor Hannah Warmerdam.

Jeugdtalent Linda van der Zijden kiest voor TOP/Quoratio

korfbal n Het bestuur en de TC Topsport van TOP/Quoratio zijn enthousiast bekend te kunnen maken dat jeugd-international Linda van der Zijden komend seizoen de overstap naar TOP/Quoratio maakt.

Het 19-jarige talent, op dit moment uitkomend voor KVS/Maritiem uit Scheveningen, is ambitieus en wil graag het maximale uit haar korfbalcarrière halen. De in Scheveningen woonachtige Van der Zijden – in maart werd zij voor de tweede keer wereldkampioen met Oranje U19 – ziet de selectie en de faciliteiten van de Sassenheimse club als de ideale locatie om zichzelf verder te ontwikkelen. Linda over het keuze voor TOP/Quoratio: "Veel spelers van TOP ken ik al, het is een mooie groep en daar wil ik graag deel van uitmaken. Ik wil grote stappen maken in mijn persoonlijke ontwikkeling en uiteindelijk het hoogste niveau bereiken". De TC Topsport is erg blij met de uitbreiding en versterking van haar selectie. Met de komst van Linda verwacht TOP/Quoratio invulling te geven aan haar doelstelling om zich als Korfballeagueclub elk seizoen te plaatsen voor de playoffs.

Opstapteam 3 badmintonclub Dynamo Sassem is kampioen

Boven: Tessa Floor, Jade Sutterland, Nisreen Soltan, coach Tessy Verbree, Nikita van Beelen Onder: Hidde Pool, Dylan Messemaker, en Martijn van der Kruk. | Foto: PR Foto: PR

Sassenheim n Opstapteam 3 van badmintonvereniging BC Dynamo is dit competitieseizoen kampioen geworden. De spelers, uitkomend in de categorie tot 12 jaar, hebben dit jaar allemaal voor het eerst competitie gespeeld.

Het opstapteam bestaat uit drie spelers van BC Dynamo Sassem, drie spelers van Bacluvo en één van BIOS. Martijn: 'Ik vond het een leuk seizoen en heb er zelfs nieuwe vrienden aan over gehouden, want ik kende nog niet iedereen.' Van de in totaal tien gespeelde wedstrijden werd er geen een verloren. Het team stond gedurende de competitie afwisselend eerste en tweede. Bij de kampioenswedstrijd tegen Apollo uit Roelofarendsveen had het team vijf punten nodig om kampioen te worden. Nikita van Beelen en Nisreen Soltan hadden de eer om samen in de dubbel het kampioenspunt binnen te halen. De kampioenswedstrijd werd uiteindelijk met 6–2 gewonnen. Jade: 'Ik was heel zenuwachtig voor de kampioenswedstrijd, maar ik ben zo blij dat we kampioen zijn geworden!' Een eervolle vermelding is op zijn plaats voor Nikita van Beelen, want zij heeft met ruim 95% de hoogste score van alle 38 spelers uit de poule. Ook Dylan Messemaker staat met een nette vijfde plek in de top tien. Het opstapteam werd op vrijdag 10 juni gehuldigd in sporthal de Wasbeek.

Veenbokken winnen Bollenstreek rugby toernooi

rugby n Zoals ieder jaar organiseerde rugbyclub The Bassets uit Sassenheim afgelopen zaterdag het Bollenstreek toernooi.

Dit jaar deden er maar liefst 8 teams mee, die samengesteld waren uit de horeca, bedrijven, vriendengroepen en studenten uit de Bollenstreek en omgeving. Ieder jaar lijken de teams beter beslagen te ijs te komen. Enkele weken voor het toernooi krijgen ze van The Bassets diverse gasttrainingen om de spelers op het toernooi voor te bereiden. In twee poules van vier proberen de teams een plaats in de finale te veroveren. Daar wordt dan gestreden om de Bert Groeneveld bokaal, vernoemt naar de geestelijk vader van het toernooi. De wedstrijden gingen op het scherpst van de snede en de uiteindelijke finale ging dit jaar tussen de Veenbokken uit Roelofarendsveen en de roeivereniging Stercus Tauri. De Veenbokken wonnen deze spannende finale met 3-0, zodat zij dit jaar de cup met de grote oren mee naar huis mochten nemen.

Duiven in het nieuws

duivensport n Het lijkt wel of de weekend weergoden de duivensport niet gunstig gezind zijn. Ook nu weer op zaterdag geen weer om de duiven op tijd te lossen vanuit Vierzon en Peronne.

De oudere liefhebbers zullen wel verzuchten: 'waar is die tijd is gebleven dat onze postduiven om 7 uur of nog eerder gelost werden'. Verschillende afdelingen zagen de (denkbeeldige) bui al hangen en weken uit naar vrijdag of zondag. Het welzijn van onze duiven gaat natuurlijk boven alles en de vooruitzichten voor vrijdag en zondag zagen er wat hoopvoller uit. Het afgelopen weekend had de vlucht overal wel wat nadelige sporen achtergelaten. Verschillende lege plekken in het hok en duiven die niet meer in de juiste conditie waren. Wat de oorzaak is geweest, daar is men nog niet over uit. Een tweetal deskundige dierenartsen gaan dit nader uitzoeken, in de hoop dat men het een volgende keer kan voorkomen. Op zaterdag was het niet verantwoord om de duiven te lossen en werd alles verschoven naar zondag waar de lossingscommissie meer kansen zagen op goed duivenweer. Op zondag was het weer even wachten geblazen. De duiven van Vierzon werden teruggebracht naar Pont St. Maxence en werden daar om 11.00 uur gelost met mooi weer en een zwakke WZW wind. Ook in Peronne knapte het weer op en onze duiven werden daar om 11.45 uur gelost. Vanuit Peronne was het de combinatie Wim & Ria van de Kooy die met hun bovenste van de lijst de eerste prijs pakte. Het werd voor hun een dubbele overwinning. Dora Bervoets-Bakker pakte de derde prijs. De wedvlucht vanuit Pont St. Maxence werd een vierdubbele overwinning voor Piet v.d. Hulst-Wiranda.( 1e,2e, 3e en 4e prijs) De snelheid van de eerste duiven van deze twee vluchten lag nagenoeg gelijk, 93 km/uur om 91 km/uur.

Casper Hoogervorst zwemt prima bij Regio kampioenschap

| Foto: PR Foto: PR

Van de vijf starts die Casper maakte zwom hij maar liefst 4 maal naar de overwinning en 1 maal naar de bronzen stek. Ook Yente Bouwmeester won 5 medailles, 1 gouden, 2 zilveren en 2 bronzen. Maar liefst 23 minioren van de Columbiaan kwamen aan de start bij deze kampioenschappen, wat al een prestatie op zich is! Elise Vink versloeg voor het eerst haar clubgenoot en concurrent, Yente Bouwmeester op de 100m schoolslag. Ze veroverde hiermee de tweede en derde plaats. Yente was dit toernooi nog niet in topvorm, dit moet over drie weken gebeuren bij de jaargangfinales. Toch perste ze er nog een hele mooie 1.09 uit op het koninginnenummer, de 100m vrije slag. Ze pakte hiermee de overwinning. Kimberly Ruiter was ook goed op dreef. Ze zwom op de eerste dag twee maal naar de hoogste trede. Op de 50 vlinder en 100vrij was ze heer en meester. Op de tweede dag kwam ze net een vingerlengte tekort op de 200m wisselslag en werd tweede. Casper Hoogervorst was de beste van team De Columbiaan. Hij liet op vier afstanden zien de sterkste van de regio te zijn.Op 3 juli wordt de laatste wedstrijd gezwommen, Nederlandse Kampioenschappen voor minioren. Dan zullen we zien of we deze toppers nog scherper zullen krijgen….

Jonge honden STV kampioen

tennis n Vorig jaar tennisten ze nog bij de jeugd, maar tijdens de afgelopen weken bewezen ze toch echt volwassen te zijn geworden. Heren 1 van de Sassenheimse Tennis Vereniging, met daarin de broers Pieter en Pepijn Vis, Wouter de Klerk Wolters, Robbert Verbaas en Dirk Hoekstra, mepten hun tegenstanders van de baan en veroverden daarmee de kampioenstitel in de Voorjaarscompetitie. Maar zij waren niet de enigen van STV die er met de felbegeerde prijs vandoor gingen. Ook Maandag Dames 4 (Ellen Eggink, Carla Knijnenburg, Carla Kovacs en Miriam Rotteveel), Maandag Dames 5 (Leonie Rozenbroek, Marian vd Berg, Marry Oorschot en Herma de Graaf), Zaterdag Mix 3 (Dominique Eggink, Lois Krop, Karst vd Borg, Eveline Eggink, Rosanne de Groot en Joost Jansen) en Zondag Dames 4 (Miranda van Beelen, esther Hoogervorst, Eline vd Meij, Jenny van Beek, Marjorie Waasdorp en Ilona Woltjer) waren te sterk voor hun tegenstanders. Bij de overige teams is tevens hard gestreden, waarbij een paar teams net niet eerste zijn geworden in hun poule, dus dat belooft wat voor de Najaarscompetitie!

Ballen verkopen voor ballen in vluchtelingenkampen

Met een bal spelen verbindt. | Foto: PR Foto: PR

ingezonden n Een bal kan kinderen met elkaar verbinden, want met een bal speel je samen. Het maakt niet uit wat voor een bal. Of het nu gaat om een tennisbal, een rugbybal, een voetbal of een basketbal. Je gooit een bal over naar elkaar, je rolt de bal naar elkaar toe. Je speelt samen met de bal of je speelt tegen elkaar Er is geen ander speelgoed dat kinderen zo met elkaar kan verbinden als een bal.

En wat hebben de stichting Movement on the ground, de Ricardo van Rhijn stichting, de Speelbrug kinderopvang en basketbalvereniging Forwodians nu met elkaar te maken? Ze hebben allemaal ballen! Movement on the ground is een organisatie, onder andere opgericht door Johnny de Mol jr, die de leefomstandigheden van de vluchtelingen in de kampen op Lesbos en bij Athene wil verbeteren. Samen met de Ricardo van Rhijn stichting bedachten zij dat het project "Ieder kind een bal" ook voor de vluchtelingen in Griekenland veel kan betekenen. De kinderen in de kampen hebben niets anders dan een plek om te slapen en de kleren aan hun lijf. Die bal kan de ellende van veel kinderen even doen vergeten. Het geeft de kinderen het gevoel dat zij nog niet zijn vergeten. Marjolein van Zanten, mededirecteur van de Speelbrug, hoorde van de ellende van de kinderen in de (afgesloten) vluchtelingenkampen in Griekenland. Ze besloot haar eigen vakantie in te vullen als vrijwilliger en reist daarom in de zomer af naar Griekenland.

Alle kampioenen en geslaagden. | Foto: PR Foto: PR

1500 ballen

Marjolein wil het liefst 1500 ballen meenemen naar Athene en Lesbos. Op de Speelbrug verkopen ze voetballen om geld in te zamelen voor 1500 ballen. Ondertussen hoorde basketbal vereniging Forwodians van deze actie en besloot van Zanten te helpen. Zij verkopen basketballen.

Met de opbrengst van een kinderbasketbal (€15) kan de Ricardo van Rhijn stichting 3 ballen kopen voor de kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen. De volwassen dames en heren maten kosten €20 per stuk en leveren maar liefst 4 ballen op.

Als de Forwodians 100 ballen weet te verkopen komt Germain Henriquez, de voorzitter van de Ricardo van Rhijn stichting, bij de Forwodians een clinic geven.

Interesse in een basketbal? Neem contact op met mariekesmit67@gmail.com. Interesse in een Speelbrugbal? Neem contact op met info@speelbrug.nl.

Vrijpionnen schaken voor het Clubkampioenschap

schaken n Zondag 13 juni organiseerde Jeugdschaakvereniging de Vrijpionnen haar jaarlijkse Clubkampioenschappen als afsluiting van het seizoen. Tijdens dit toernooi streden de Vrijpionnen in twee leeftijdscategorieën om de titel: t/m 10 jaar en t/m 16 jaar.

Het toernooi bestond uit acht rondes Zwitsers met tot slot een finale ronde. In beiden categorieën zetten de deelnemers alles op alles om een zo'n hoog mogelijk eindnotering te behalen. In de categorie t/m 10 jaar wilde Tom Hubert (Warmond) graag zijn titel prolongeren en dat lukte hem goed. Met acht uit acht pakte hij de eerste plaats en ook de finaleronde tegen Robert Koot wist hij te winnen waarna de buit binnen was. De categorie t/m 16 jaar liet een ietwat wispelturiger verloop zien. Alle ogen waren gericht op Arjen Knoppert maar die liet in de tweede ronde al meteen punten liggen in zijn partij tegen Sebastiaan van der Klaauw. Gelukkig voor Arjen lieten ook zijn directe concurrenten steken vallen en pakte Arjen na het zilver van vorig jaar nu het goud.

Eindstand t/m 10 jaar (top drie):
1. Tom Hubert (10)
2. Robert Koot (10)
3. Arthur Sanosian (9)

Eindstand t/m 16 jaar (top drie):
1. Arjen Knoppert (12,)
2. Sebastiaan van der Klaauw (11)
3. Sep Groothuis (13)

Mantelzorgcafé in Marienhaven

zorg n Marienhaven organiseert elke laatste vrijdag van de maand een 'mantelzorgcafé jonge mensen met dementie'.

Dit mantelzorgcafé is voor mantelzorgers van jonge mensen met dementie en staat in het teken van elkaar ontmoeten, in contact komen met lotgenoten en indien gewenst het uitwisselen van ervaringen. Heeft u een specifieke vraag of een thema, dat u graag wil bespreken, dan vernemen wij dit graag van u. Het eerstvolgende mantelzorgcafé staat gepland op vrijdag 24 juni van 10.00 tot 11.00 uur in het Beleveniscentrum in Marienhaven. Wilt u komen? Vriendelijk verzoek om u aan te melden bij Angelique Werba, Teamleider Welzijn, Angelique.Werba@marente.nl.

lokaal & regio

Woensdag 15 t/m 22 juni


Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Zondag 19 juni 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00: Ds. A.A. Bosma. 19.00 uur Zangdienst Ds. A.A. Bosma

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting. Viering Avondmaal. Koffiedrinken achteraf.

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. T. Posthuma

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor. Voorganger: A. Goumans

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, Familiedienst voorganger: ds. J.W. V/d Berg.

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag 18 juni 19:00 uur Woord en Communieviering met Papillon. Voorganger: Bertijn Prins

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: mw. ds. H.G.T. van Welie-Kaai. Heilig Avondmaal

Baptistengemeente Kaleb (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ds. W.F. van Rijn

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur Eredienst, 19.00 uur Onderwijsdienst o.l.v. Jan Zijlstra

Op verhaal komen: Over-Leven

Waardering voor het verleden, hoop voor de toekomst. | Foto: fbps/Peter Schipper Foto: Peter Schipper

rouw n Op zondag 19 juni is de laatste bijeenkomst van dit seizoen van het Café Over-Leven in de bibliotheek in Sassenheim. Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom, om 14.30 uur start het programma. De toegang is gratis.

De bijeenkomst staat niet in het teken van een vooraf bepaald thema, maar er is volop ruimte voor het delen van verhalen. Ieder mens heeft een verhaal. Het wil verteld en gehoord worden. Verhalen over verlies, over rouw, over gemis en verlangen. Het is bijzonder om te ervaren hoeveel (h)erkenning dat bij de andere bezoekers oproept.Het Café Over-Leven is bedoeld voor iedereen met een rouw- of verlieservaring, die hierin steun wil vinden in een vertrouwde en ontspannen omgeving. De bijeenkomsten vinden elke 3e zondag van de maand plaats. Om de maand wordt een speciaal thema behandeld en worden ervaringen uitgewisseld. In de andere maand is er meer ruimte om elkaars verhalen te delen. Dit is de laatste bijeenkomst voor de zomerstop, medio oktober wordt er weer gestart. Meer info: Laura Methorst, lid van de werkgroep en welzijnsadviseur bij Welzijn Teylingen, tel. 0252-231805.

Dakloze jongeren in Nacht Zonder Dak

goed-doel n De jeugdgroepen Solid Friday, Solid Friends en Marafi laat de ijsbaan van Sassenheim op zaterdagavond 25 juni 2016 in een grote krottenwijk veranderen. De jeugdgroep organiseert een 'Nacht Zonder Dak', waarbij circa 20 jongeren in zelfgebouwde hutten van karton en plastic de nacht door gaan brengen.

Met deze actie halen ze geld op voor straatjongeren in Bolivia, Kenia en India, die hun nacht altijd op deze manier moeten doorbrengen. De actie Nacht Zonder Dak is een initiatief van de christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie Tear. De opbrengst van deze actie is bestemd voor projecten die Tear steunt in Bolivia, Kenia en India. Deze projecten helpen straatjongeren een toekomst op te bouwen door het geven van onderdak, begeleiding en onderwijs. Tijdens de Nacht Zonder Dak kunnen de deelnemers genieten van een afwisselend programma. Door de Nacht Zonder Dak hebben jongeren de mogelijkheid om daadwerkelijk iets te doen voor leeftijdsgenoten die dagelijks op straat leven. Wie mee wil doen kan zich opgeven bij Piet van der Lans, tel. 06-82947832 of per email: phvanderlans@gmail.com. www.nachtzonderdak.nl

Rotary Voorhout viert het verleden en ziet uit naar de toekomst

Jubileum n Rotary Voorhout vierde op 12 juni een feestje: Op de dag af 25 jaar daarvoor was de club opgericht. Reden om, 'for old times sake', bij elkaar te komen op de locatie van oprichting: 't Alternatief in de Herenstraat.

Om verhalen te vertellen, anekdotes op te halen, maar ook om uit te zien naar de toekomst. Rotary Voorhout ontving in de persoon van Martje van der Brug, gouverneur van het district 1600 = Zuid-Holland, een speciale gast die bovendien een speciale felicitatie meenam: een officiële brief van dhr. Ravindran, voorzitter van Rotary International vanuit het hoofdkantoor in Evanston, USA, met zijn felicitaties aan de club. "Voor de toekomst hebben we mensen nodig die aan het rad van de Rotary willen draaien", aldus de gouverneur. "Zodat we een club houden die flexibel is, passend bij deze tijd, en die aantrekkelijk is voor toekomstige leden."

Inzamelingsactie snoeisel taxus baccata 15 juni-31 augustus

Uit het snoeisel van de taxus baccata wordt baccatine gewonnen, een belangrijke grondstof voor chemotherapieën. Foto: PR

goed-doel n Veel VHG-hoveniers, waaronder Hoek Hoveniers, leveren een bijdrage aan de strijd tegen kanker door mee te doen aan de actie 'Snoeien voor Leven'. Bij hun werkzaamheden staat in de maanden juni, juli en augustus de taxus centraal.

Genevieve van Panhuys. | Foto: PR Foto: PR

Uit het snoeisel van de taxus baccata – de meest voorkomende taxussoort - wordt baccatine gewonnen, een belangrijke grondstof voor chemotherapieën. Hoveniers knippen en verzamelen de jonge scheuten. Eén kubieke meter snoeisel levert genoeg baccatine op voor één chemotherapeutische behandeling. De beide vestigingen van Hoek Hoveniers in Ursem en Voorhout nemen deel aan de actie. Algemeen directeur André Hoek zegt erover: 'Iedereen kent in zijn familie of vriendenkring wel mensen die met die akelige ziekte worden geconfronteerd. Door verzamelen en inleveren van taxussnoeisel dragen we bij aan het laag houden van de kosten van een chemotherapie. Het is mooi om op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan de strijd tegen kanker'. De hoveniersbedrijven werken bij de actie 'Snoeien voor Leven' samen met de stichting Vergroot de Hoop. Deze stichting neemt het transport van het snoeisel voor haar rekening. Ook particulieren kunnen bij Hoek Hoveniers taxus snoeiafval inleveren. 'Snoeien voor Leven' is een initiatief van VHG, branchevereniging voor ondernemers in het groen.

Stichting JWC zoekt opvolger (m/v)

Warmond n Geneviève van Panhuys ijvert al ruim vijftien jaar, voor goede betrekkingen tussen Warmond en Champigné, het bijna 800 kilometer zuidelijker gelegen plaatsje nabij Angers in de Loire-streek. Ze leidde met veel verve tientallen uitwisselingen tussen scholen, sport- en culturele verenigingen in beide plaatsen. Binnenkort neemt zij afscheid als voorzitter van de Stichting JWC, omdat ze vindt dat het tijd is voor een nieuwe wind en omdat zij haar zakelijke activiteiten verder wil ontwikkelen.

Geneviève heeft altijd met veel overtuiging de naoorlogse Europese idealen uitgedragen. Elkaar beter leren kennen op microniveau draagt bij aan een beter wederzijds begrip en respect tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de EU, op macro niveau. De uitwisselingen - op wat voor manier dan ook - zijn daar mooi gereedschap voor. "Ik geloof meer dan ooit dat het belangrijk is om elkaar te ontmoeten om elkaar beter te leren kennen en respecteren. Internet ondersteunt de ontmoeting, maar respect, begrip, plezier saamhorigheid ervaren en delen met elkaar doe je toch echt in levende lijve", aldus Van Panhuys.

Opvolger (m/v)

Het bestuur van de Stichting JWC zoekt een opvolger (m/v). Voor geïnteresseerden is een profielschets gemaakt. Deze kan worden opgevraagd via het e-mailadres: jumelagewarmondchampigne@gmail.com. Geen interesse in het voorzitterschap, maar wel in een bestuursfunctie bij de Stichting JWC? Ook dan biedt de profielschets een goed inzicht in de activiteiten van de stichting en is een reactie via eerder vermeld e-mailadres zeer welkom.