De Teylinger

10 juni 2020

De Teylinger 10 juni 2020


>Ook geen Open Monumentendag

Sassenheim n Stichting Oud Sassenheim (SOS) heeft besloten op 12 en 13 september geen Open Monumentendag te houden.

Door de onzekere situatie rond corona moet een streng protocol nageleefd worden. Zo moeten de looproutes op de 13 opengestelde locaties corona-proof gemaakt zijn. De organisatie vreest dat de maatregelen bezoekers zullen afschrikken. De anderhalve meter-regel is voor bezoekers vaak moeilijk te garanderen. Ook het veilig rondleiden van grotere groepen wordt voor rondleiders lastig uitvoerbaar. De SOS kan ook niet instaan voor de gezondheid van de vele veelal wat oudere vrijwilligers. Weinig verwachting is er ook van het verplichte reserveringssysteem per te bezoeken monument.

Ook de Open Tuinendag, die voor het eerst gehouden zou worden, gaat niet door. De SOS is voornemens met andere partijen volgend jaar voor heel Teylingen een Open Tuinendag tijdens OMD te organiseren.

Herenstraat bij mooi weer 's avonds afgesloten

Voorhout n De Herenstraat gaat bij mooi weer op vrijdag-, zaterdag- en zondagavond dicht voor verkeer. Zo kan de horeca tijdelijk de terrassen uitbreiden. De proefperiode duurt de hele maand juni.

Afgelopen weekend was de Herenstraat gewoon open vanwege het minder goede weer. Zodra het zonnig wordt, mag de horeca de terrassen 's avonds op straat plaatsen. De gemeente plaats omleidingsborden voor omwonenden en mensen die naar de omliggende straten willen. Het volledige verkeersbesluit inclusief bijbehorende situatietekening ligt ook ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor in Sassenheim van 3 juni tot en met 15 juli.

uitgeweid n Mensen die naast hun schoenen lopen

Harde
woorden in
raad over OFT

Geslaagd!
Bij wie kan
de vlag uit?

Raad wil dat burgemeester blijft

Wij
voelen
ons hier op onze plek

Harde woorden over Ondernemersfonds

'De tunnel onder het spoor bij de Herenstraat passeert elke twee jaar de raad en de conclusie is steeds dat het niet kan', reageerde een van de raadsleden. | Foto: MV Foto: MV

Teylingen n De raadscommissie gaat een debat voeren over het debacle van het gesneuvelde ondernemersfonds. Een datum wordt nu geprikt.

Door Nico Kuyt

De raad hield vorige week al een interpellatiedebat over de recente uitspraak van het gerechtshof over het fonds. Daarin kregen ondernemers die weinig voordeel ervan hadden, via een retributie de extra betaalde OZB terug. Maar dat mag volgens het gerechtshof niet. Het fonds heeft als pilot in 2016 en 2017 gefunctioneerd. Door grote verdeeldheid onder de ondernemers werd het opgeheven.


Bestuurlijke misstap

Reny Wietsma (CDA) noemde het vorige week een bestuurlijke misstap en wees een beschuldigende vinger naar de VVD die het fonds destijds volgens haar wenste. Het bracht Monique de la Rie (VVD) tot enige toorn, omdat zij niet kon reageren vanwege de regels van een interpellatiedebat. Ook Fred Koot (GLT) uitte harde woorden en noemde het een grote kapitale en bestuurlijke blunder.

Wethouder Marlies Volten meldde dat bekeken wordt naar het 'hoe nu verder' na de uitspraak van de rechter en vroeg om tijd om dat ook zorgvuldig te doen. Er zijn enkele deskundigen op gezet.


Onderzoek

In een interpellatiedebat mogen door de fracties alleen vragen worden gesteld, dus zal in een raadscommissie nader en uitgebreid over de verwikkelingen rond het fonds worden gesproken. Daarbij tevens het voorstel van het CDA om op korte termijn een onafhankelijk raadsonderzoek te doen.

>Geen tunnel of hekwerk bij spoor Herenstraat

Voorhout n De meerderheid van de gemeenteraad kan zich vinden in het opstarten van korte termijn maatregelen om de spoorwegovergang Herenstraat veiliger te maken. Een aantal maatregelen wordt nog nader onderzocht. Maar een voorstel voor hekwerk haalde het niet.

Eén van de maatregelen is het verplaatsen van de hellingbanen naar het perron. Het moet voorkomen dat fietsers en voetgangers de kortste weg nemen en de straat oversteken in de buurt van de spoorwegovergang. De aanpassing gaat 200.000 euro kosten, plus 100.000 euro voor de zebrapaden.


'Absurde maatregel'

"Erg veel geld", meende Dion Piket (Fractie Piket). Volgens hem leidt de verplaatsing ook niet tot het gewenste resultaat en kwam met een alternatief, namelijk het plaatsen van een hekwerk tussen de rijbaan en het fiets/looppad aan de westkant van de Herenstraat. Zoiets kan tegen lage kosten.


GroenLinks en de PvdA steunden zijn voorstel. "Een absurde maatregel dat verplaatsen, als je let op de kosten die er tegenover staan", becijferde Paul Witteman (PvdA).


Maar de overige fracties gingen niet mee, waardoor het hek het niet haalde. "Ik snap uw argument, maar ik moet kiezen tussen de expertise van de verkeersdeskundige en Piket en dat zal niet in uw voordeel uitvallen", nam Frans Nederstigt (ChristenUnie) stelling.


Tunnel

Wat vorige week ook geen kans maakte is een tunnel onder het spoor, een inmiddels jarenlang geopperd idee van een inwoner en die het opnieuw als inspraak indiende. B&W wijst evenwel naar een eerder uitgevoerde quick-scan uitgevoerd naar de mogelijkheden. Uit het onderzoek blijkt dat, naast de hoge kosten van 300 tot 900 miljoen, er nog een aantal problemen in de uitvoerbaarheid zijn.


"Een ondertunneling is de heilige graal in veiligheid, maar niet haalbaar", meende Frank Beijk (VVD). B&W kan het wel meenemen richting ProRail. "De tunnel passeert elke twee jaar de raad en de conclusie is steeds dat het niet kan", oordeelde Nederstigt. Als je echt meters wil maken, sluit dan de Herenstraat af voor het doorgaande verkeer, zo stelde hij voor. Maar dat schept volgens wethouder Marlies Volten weer andere problemen. Zij wees naar de Noordelijke Randweg die naar verwachting het verkeer op de Herenstraat met circa een derde zal doen verminderen.


De gemeenteraad kon vervolgens het krediet voor de diverse onderzoeken en aanpassing verlenen. De fractie Piket en de PvdA stemden tegen. (NK)

Het Sterrenwerk nieuwe naam voor Sassenheimse fusieschool

Thijs uit groep acht van de Kinderburg bedacht de nieuwe naam van de fusiebasisschool: Het Sterrenwerk. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Basisscholen Kinderburg en Rank in Sassenheim, beide onderdeel van Sophia Scholen, gaan na een intensief fusietraject, op in Kindcentrum Het Sterrenwerk. Hierin werken ze samen met Trias Kinderopvang.

Thijs uit groep 8 van de Kinderburg heeft de naam Het Sterrenwerk bedacht. Iedereen heeft namen mogen bedenken en van alle ideeën is deze naam gekozen. "Een krachtige naam die verwijst naar vertrouwen en geloof in kinderen. Iedereen is een ster op zijn eigen manier," aldus het bestuur van Sophia Scholen.


In het schooljaar 2020-2021 worden de leerlingen en de teams van de twee scholen nog verdeeld over twee locaties. De onderbouw krijgt les in het huidige gebouw van de Rank aan de St. Antoniuslaan. Groep 5 tot en met 8 gaan naar de Kinderburg aan de Knorrenburglaan. Daarna verhuist iedereen voor een tijdelijke periode naar de Antoniuslaan. In die periode wordt er een nieuw Kindcentrum gebouwd aan de Knorrenburglaan.

De nieuwe school moet de twee geloofsovertuigingen Protestants-Christelijk en Rooms-Katholiek samenbrengen. “De nadruk ligt met name op het naleven van normen en waarden, het zorgen voor elkaar en het vieren van feesten uit beide stromingen”, licht Adelheid Bierman, directeur van Het Sterrenwerk toe. “Daarnaast hebben we uiteraard respect voor andere geloven en rituelen."

Jeelo-methode

Er is gekozen om te gaan werken met de Jeelo methode. Hierin staat ontdekkend en onderzoekend leren centraal. “Kinderen leren verbanden leggen tussen wat ze leren op school en in de wereld om hen heen”, vertelt Bierman enthousiast. Op de nieuwe school gaan ze werken met een gestructureerd dagritme waarbij de kernvakken taal, lezen en rekenen centraal staan. Daarnaast krijgen creatieve, culturele en sportieve vaardigheden veel aandacht in het thematische aanbod. Er is bijvoorbeeld veel ruimte voor kunst(geschiedenis) en expressie. Een bewuste houding ten opzichte van het milieu zal over een aantal jaar ook terug te zien zijn in het nieuwe schoolgebouw, het plein en de gekozen materialen. Het nieuwe Kindcentrum is de eerste en tot nu toe enige in de Duin- en Bollenstreek die de Jeelo methode toepast.

Katje Heede burgerraadslid

Teylingen n In de vergadering van de gemeenteraad van woensdag 3 juni is Katja Heede uit Warmond beëdigd als burgerraadslid. Heede zal zich namens de D66-fractie met name inzetten in de commissie Ruimte.

Om deze functie te kunnen invullen legt Katja Heede haar voorzitterschap van de afdeling Teylingen van D66 neer. Ze heeft die rol ruim zes jaar vervuld. Met de inzet van Heede is de fractie van D66 weer op volle sterkte, nadat Fred Koot besloot om als eenmansfractie door te gaan.


Heede heeft rechten gestudeerd in Leiden en Amsterdam en is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na te hebben gewerkt in Brussel en als universitair docent, is zij nu advocaat met specialisatie vastgoed en bestuursrecht in Leiden.

Samen met fractievoorzitter Bart van der Ploeg en raadslid Edith Alkemade zal Heede zich de komende periode inzetten.

>De Werker nieuw raadslid VVD

Teylingen n Kardien de Werker is op woensdag 3 juni als opvolger van Robin Konings voor de VVD geïnstalleerd in de gemeenteraad.

Met het toetreden tot de fractie heeft hij met onmiddellijke ingang zijn functie als algemeen bestuurslid voor de VVD Teylingen neergelegd.


De Werker, vader van twee dochters, is woonachtig in Sassenheim en werkzaam als commercieel manager bij een internationale luchtvaartmaatschappij en verantwoordelijk voor Oost-Europa. In deze functie houdt hij zich met name bezig met communicatie, bestemmingsontwikkeling en productpositionering. Daarnaast is hij tevens gecommitteerde bij de Breda University of Applied Science.

>Coronacijfers blijven stabiel

Teylingen n In Teylingen zijn in totaal tot nu toe 55 coronabesmettingen vastgesteld. Er zijn 13 ziekenhuisopnames (geweest). Dat blijkt uit cijfers van de GGD Hollands Midden. Het aantal mensen met corona in Teylingen is al langere tijd stabiel. In de afgelopen maanden zijn in totaal twee inwoners aan de gevolgen van corona overleden.

Oproep tegen groei aantal vluchten Schiphol

Foto: MV

Teylingen n De raadsfracties PvdA, CDA, GroenLinks en fractie Piket willen dat de vertegenwoordiger van Teylingen in de overleg- en bestuursorganen over Schiphol, de Omgevingsraad en de Bestuursregio, zich ten sterkste uitspreekt tegen de voorgenomen groei van het aantal vluchten en tevens pleiten voor een nachtsluiting.

De fracties hebben een motie ingediend die in de volgende raadscommissie wordt besproken. Reden is het ontwerp Luchtvaartnota voor de jaren 2020-2050. Hierin staat dat het aantal vluchten van en naar Schiphol 1 tot 1,5 procent per jaar mag groeien en daardoor zal het aantal vluchten van nu 500.000 per jaar toenemen tot maximaal 730.000 in 2050, een groei van circa 32 procent. De indieners van de motie constateren dat de reeds bestaande hinder door geluidsoverlast en de uitstoot van onder andere CO2 en fijnstof voor de inwoners van Teylingen zal toenemen. Er wordt door het kabinet gekeken naar de aanleg van een tweede parallelle Kaagbaan, het besluit daarover zal volgend jaar plaatsvinden, met het gevolg de geluids- en milieuhinder voor de gemeente nog extra beduidend zal toenemen. Teylingen moet zich daarom verzetten tegen de optie van de aanleg van een extra parallelle Kaagbaan en pleiten voor een nachtsluiting, zo vinden zij. "Mensen moeten kunnen slapen tussen 23.00 uur en 7.00 uur", zo staat in de motie. De gemeente heeft een vertegenwoordiger in allerlei overlegorganen en die moet zich uitspreken tegen de voorgenomen groei van het aantal vluchten en daarnaast moet B&W een zienswijze opstellen en indienen als reactie van de gemeente op het ontwerp van de Luchtvaartnota. De fracties gaan over de motie op 17 juni spreken in de raadscommissie Bestuur. (NK)

Eikenprocessierups uit eikenbomen in Park Rusthoff verwijderd

Medewerkers van het gespecialiseerde bedrijf verwijderen de rupsen uit de boom. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Vorige week signaleerde een bezoeker de eikenprocessierups op een van de eikenbomen in Park Rusthoff. Op zaterdag 6 juni heeft Van Amsterdam boomverzorging de rupsen verwijderd.

Nadat de bezoeker op dinsdag 2 juni de gemeente had gewaarschuwd, bracht die Gerard Rutgrink, hoofd groen van het park, op de hoogte. Hij zorgde ervoor dat de betreffende bomen meteen zijn afgezet met roodwit lint. De eikenprocessierups kan in het voorjaar en in de zomer in eikenbomen zitten. De rups heeft brandharen. Deze brandharen kunnen jeuk, bultjes en oogklachten veroorzaken.


Op zaterdag zijn de twee eikenbomen op het eiland, ter hoogte van het Sassennest en de kinderboerderij, schoongemaakt. Daarna is nog een rondje gemaakt door een medewerker van het bedrijf om de andere 200 eikenbomen in het park te controleren. Die bomen hadden geen sporen van de rups. De medewerker was verbaasd over hoeveel eikenbomen er in het park staan. Het zijn er ruim tweehonderd. Dat is te danken aan de heer Zocher, de bekende landschapsarchitect, die het park tweehonderd jaar geleden heeft aangelegd. Hij was een groot liefhebber van eikenbomen, maar tweehonderd jaar geleden was er nog geen last van de eikenprocessierups.

>Wel toestemming voor terras Sassennest

Sassenheim n In tegenstelling tot eerdere berichten mag het terras van paviljoen het Sassennest in Park Rusthoff toch wél open. Eerder zie burgemeester Carla Breuer in een commissievergadering nog dat het terras gesloten moest blijven.

De burgemeester zei op donderdag 28 mei dat ondergeschikte of para-commerciële horeca nog niet open mag. De gemeente heeft contact gezocht met de Veiligheidsregio Hollands Midden. “Uit de noodverordening was voor ons niet eenduidig te herleiden of men open mocht of niet. Navraag bij de veiligheidsregio heeft uitsluitsel gegeven."


Op basis van de vrijdag vastgestelde noodverordening mag het vergrote terras bij het Sassennest open. Iedere woensdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur en er zijn meer stoelen en parasols dan voorheen. De vrijwilligers schenken koffie, thee en fris. Er wordt gewerkt op basis van self-service, dus afhalen bij de bar en bij voorkeur betalen met pin.

>Nieuwe brug Zandsloot

Sassenheim n De brug tussen de Trekschuit en de Zandslootkade wordt vanaf 15 juni vervangen en is een maand lang afgesloten voor fietsers en voetgangers. De brug, aangelegd in 1978, is de kortste route vanaf de Zandslootkade naar de Postwijk. De nieuwe brug is hetzelfde ontwerp, vanwege de verkeersveiligheid en het handhaven van de doorvaarthoogte. De oude brug wordt door aannemer Haasnoot Bruggen verwijderd en, gescheiden op afvalsoort, naar een verwerker gebracht. Haasnoot plaatste eerder ook al de bruggen in Park Rusthoff. De werkzaamheden duren naar verwachting tot 17 juli.15 / 20

17 / 20

Doneren via de QR-code op de kartonnen collectebus

Collectanten komen met kartonnen collectebussen aan de deur. Doneren kan via de QR-code op de bus. Foto: pr.

Voorhout n De collecteweek van de Maag Lever Darm Stichting in Voorhout gaat van start op maandag 15 juni. Corona heeft voor veel veranderingen gezorgd. Ook voor de collecterende fondsen. De Maag Lever Darm Stichting heeft, in overleg met andere fondsen, een manier gevonden waarop collectevrijwilligers met een gerust hart veilig kunnen collecteren.

Dit jaar collecteert de MLDS met een kartonnen collectebus waarop een grote QR-code staat afgebeeld. Er kan mobiel gedoneerd worden door de QR-code te scannen op de collectebus. Deze code kan door de gever vanaf een afstand gescand worden, waardoor de richtlijn van anderhalve meter afstand gewaarborgd blijft. Kwetsbare groepen en 70-plussers worden beschermd door ze niet te laten collecteren. Ook worden contante donaties kunnen niet worden geaccepteerd. De gewone collectebus, zoals we die kennen, wordt dit jaar niet gebruikt.


PDS of coeliakie

Op deze manier kan de Maag Lever Darmstichting zich blijven inzetten voor de vele Nederlanders die kampen met een chronische ziekte in één van de spijsverteringsorganen. Het gaat om ongemakkelijke ziekten als het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) of coeliakie (glutenallergie), die dagelijks de kwaliteit van leven beïnvloedt, maar ook om dodelijke ziekten als darmkanker of alvleesklierkanker.


Bovendien speelt de spijsvertering een cruciale rol voor een goed afweersysteem. Iets wat altijd, en zeker in tijden van corona van cruciaal belang is.


Onderzoek en voorlichting

Met de opbrengst financiert de Maag Lever Darm Stichting wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. In de onderzoeken richt de stichting zich op vroege opsporing van spijsverteringskankers, betere diagnostiek voor maag-, darm- en leverziekten en innovatieve behandelmethoden.


'De gewone collectebus, zoals we die kennen, wordt dit jaar niet gebruikt'

Babbeltruc met coronatest

Regio n In Leiden gaan personen langs de deuren die zich voordoen als medewerkers van de GGD Hollands Midden. Zij proberen bij mensen binnen te komen door te zeggen dat zij een coronatest af komen nemen. Nadat zij binnen worden gelaten stelen zij tassen, portemonnees en andere waardevolle spullen. Tot nu toe lijken vooral ouderen het slachtoffer. De GGD Hollands Midden roept mensen op niet in deze babbeltruc te trappen: “laat ze niet binnen!”.

Met name in de wijk Vogelvlucht (Rijn- en Schiekade) hebben cliënten van Libertas Leiden melding gemaakt van deze babbeltruc. De GGD Hollands Midden benadrukt dat er niet zomaar medewerkers langs deuren gaan om coronatesten af te nemen. In een heel enkel geval worden mensen wel thuis getest, maar dit gebeurt altijd op afspraak en alleen als iemand niet zelfstandig het huis kan verlaten. In dat geval dragen de medewerkers van de GGD die op afspraak bij mensen thuiskomen, altijd een legitimatiepasje bij zich van de GGD Hollands Midden.


De politie is inmiddels door Libertas en de GGD Hollands Midden geïnformeerd.

>Walk&Talk: Concentratie met Max Ohlenschlager

Regio n Soms heb je van die taken te doen die concentratie vereisen. Denk aan het opstellen van een goede sollicitatiebrief. Herken je dat gevoel dat je jezelf er soms gewoon niet toe kan zetten? Op dinsdag 30 juni is van 14.00 tot 16.00 uur de gratis webinar over concentratie met time management-trainer Max Ohlenschlager.

Niet tot actie overgaan, kan komen omdat je veel aan je hoofd hebt of omdat je teveel bent afgeleid. Met als gevolg dat je bepaalde taken gaat uitstellen.


In deze workshop leer je hoe je met aandacht die concentratieklus afmaakt. Deze online workshop wordt verzorgd door Max Ohlenschlager, trainer en coach in time management.


Walk&Talk

Bij deze maandelijkse koffiepauze is iedereen die op zoek is naar (ander) werk van harte welkom. Het doel van de Walk&Talk is je te helpen om zelf de deskundige te worden voor jouw zoektocht naar werk. Want wat is voor jou de beste manier om te solliciteren? Dat ontdek je, samen met andere werkzoekenden, bij de Walk&Talk.


Aanmelden voor deze online workshop kan door een e-mail te sturen naar nharthoorn@biblitheekbollenstreek.nl.

Eerste solosingle Nienke Latten

Foto: pr.

Sassenheim n Nienke Latten uit Sassenheim, momenteel prinses Jasmine in Aladdin Duitsland, hield afgelopen weekend haar eerste soloconcert thuis in Stuttgart en online te zien voor diegene die een kaartje hadden gekocht. Ze zong daarin 14 musicalsongs die voor haar veel betekend hebben in haar nog prille maar succesvolle carrière. Ze werd begeleid achter de piano door de dirigent van Aladdin, Sebastián Neugebauer. En een gastoptreden van Gonzalo Campos, de hoofdrolspeler Aladdin. Samen zongen zij een duet uit Tanz der vampier en het mooiste nummer uit Aladdin wat ze samen in de musical op het vliegende tapijt zingen. Nienke eindigde haar concert met haar eerste zelfgeschreven nummer met de toepasselijk titel in deze tijd: From a distance. Inmiddels is door een producent belangstelling getoond en is het nummer deze week opgenomen in een studio, dus binnenkort waarschijnlijk voor iedereen te beluisteren op spotify.

>Scouting Scojesa voor iedereen

Sassenheim n Alle jeugdgroepen van Scouting Scojesa op vrijdag en zaterdag zijn weer begonnen, en draaien programma volgens een speciaal protocol. De versoepeling van coronamaatregelen voor jongeren tot 18 jaar geeft scouts de ruimte om het scoutingspel te spelen met aangepaste richtlijnen. In deze tijd waarin er nog niet voor elk kind wat te doen is, en sommige sporten nog niet begonnen zijn, wil Scojesa niet-leden graag uitnodigen om mee te komen doen.


Wereldwijd zijn er meer dan 40 miljoen meiden en jongens lid van scouting. Bij scouting maakt het niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, het is een veilige en leerzame speelomgeving. Bij Scojesa krijg je het beste van alles. Van paaltjesvoetbal tot knutselen, van een brug bouwen tot ren-je-rot en van een vossenjacht tot een horrorkamp. Laat je uitdagen, en draai tot de zomervakantie vrijblijvend en gratis mee bij de scouts van Sassenheim. Graag wel van te voren aanmelden via bestuur@scojesa.nl. Doe dit uiterlijk de woensdag vóór de opkomst. Meer informatie op www.scojesa.nl.

>GeZZond Check

Zakelijk n Marente organiseert, in samenwerking met Zorg en Zekerheid, de GeZZond Check, geheel volgens de COVID-19-maatregelen van het RIVM. Deze check is eens per twee jaar gratis wanneer deelnemers bij Zorg en Zekerheid aanvullend verzekerd zijn. Voor meer informatie of een afspraak, bel op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur naar de Ledenservice via 071-4093223, mail naar ledenservice@marente.nl, of kijk op www.marente.nl.

Een lastige scheiding

Regio n Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert 23 juni in samenwerking met Tischa Neve een webinar voor ouders van kinderen van 2 tot 16 jaar, die te maken hebben met een lastige scheiding. Tischa geeft tips hoe je kinderen goed kan begeleiden tijdens en na de scheiding.

"Een scheiding heeft een hele grote impact op kinderen. Zeker als de scheiding niet makkelijk verloopt. Helaas komt het vaak voor dat scheidingen veel schade toebrengen aan kinderen. Zit je midden in een pittige scheiding en wil jij zorgen dat jouw kinderen zo goed mogelijk door en uit jouw scheiding komen? Wil je niet blijven hangen in boosheid of verslagenheid maar er alles aan doen wat jij zelf kunt om er voor je kinderen te zijn?" In dit webinar (een online lezing die je thuis vanachter je computer volgt) deelt kinderpsycholoog en opvoedkundige, maar ook ervaringsdeskundige Tischa Neve haar tips.


Dit webinar is dinsdag 23 juni duurt van 20.30 tot 21.30 uur. Aanmelden voor de gratis CJG-webinar kan via www.cjgcursus.nl. Er is een beperkt aantal aanmeldingen mogelijk. Na het webinar is deze een maand terug te kijken.

>Online lezingen over uitstelgedrag en vechten met jezelf

Regio n De komende tijd kan je bij Palliam online inloggen voor de volgende twee events: maandag 15 juni van 19.30 tot 20.00 uur.

In ‘Niet meer uitstellen’ legt de Noordwijkse trainer/coach Max Ohlenschlager uit hoe je kunt leven en werken zonder uitstelgedrag. Hij helpt om allerlei dromen om te zetten in daden. Op woensdag 17 juni neemt de bekende psycholoog Vincent Duindam (o.a. Happinez) van 10.00 tot 10.30 uur deelnemers mee in het eeuwenoude verhaal over dat we niet kleine losse stukjes zijn, maar één geheel. Voor een beter evenwicht moet je ontdekken wie je ten diepste eigenlijk bent.


Aanmelden

Inschrijven kan via www.palliam.nl Je ontvangt daarna een linkje voor de online bijeenkomst die ruim een half uur zal duren. Palliam wil met dit initiatief omzien naar iedereen die dat op prijs stelt.

Kans maken op een uur bowlen en een bittergarnituur bij Lucky's Bowling in Warmond (als het weer mag natuurlijk)? Stuur de juiste oplossing uiterlijk zondag 14 juni, samen met uw naam en adres per post naar: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of mail naar: redactie@deteylinger.nl. Winnaar week 23: Eline Rovers uit Voorhout. De oplossing was: Waterspiegel.