De Teylinger

6 juli 2016

De Teylinger 6 juli 2016


Plan voor huisvesting door raad

De tegenstemmers waren nét met eentje meer over het D66-tekstvoorstel rond de tijdelijke woonunits. | Foto: NK Foto: Nico Kuyt

Teylingen n De gemeenteraad heeft vorige week na een niet al te lange discussie het plan voor de huisvesting van statushouders aangenomen.

Door Nico Kuyt

De behandeling in de raad kon kort zijn, want bij de voorbespreking in de raadscommissie was het al uitgebreid besproken. In plaats van het originele plan om op de korte termijn tijdelijke woonunits voor de statushouders, vluchtelingen met een vergunning, te plaatsen op het veld van Langeveld en de Engelselaan, ligt nu de nadruk op de aankoop van vijftien woningen. De huizen, verspreid over de gemeente, worden geschikt gemaakt voor de huisvesting van circa vier asielzoekers per woning. Deze woningen zijn voor de gemeente redelijk waardevast, want als zij niet meer nodig zijn gaan zij in de verkoop. Deze aanpak zorgt tevens voor een goede spreiding over de drie kernen, is kleinschalig en stimuleert de integratie. De gemeenteraad was het hiermee eens, maar Trilokaal wilde het aantal te kopen woningen verhoogd zien naar 18 om zo de belasting van statushouders op de reguliere sociale woningvoorraad te verlichten en vermindering van het aantal sociale woningen te voorkomen. Alleen de eigen fractie kreeg hiervoor bij stemming de handen in de lucht en het werd verworpen. Het aankopen van woningen door de gemeente moet niet als norm worden verheven. Een ander voorstel van Trilokaal, om een deel van de bestemmingsreserve, waarvoor nog geen concrete plannen zijn, in te zetten voor de bouw van nieuwe sociale woningen, kreeg alleen de PvdA als medestander en haalde het niet. Die reserve is in de toekomst misschien nog hard nodig.

Woonunits

Met een kleinst mogelijke minderheid struikelde eveneens een voorstel van D66 om nog ruimte te houden voor de huisvesting van statushouders in kleinschalige woonunits in de kernen. Vanwege de onzekerheid over de aantallen die in de komende jaren moeten worden gehuisvest moet je niets uitsluiten, zo was de gedachte. De fractie wilde daarom in de tekst opgenomen zien dat de woonunits ´vooralsnog´ niet haalbaar zijn.

Lees verder op pagina 7

Spreekuur Sociaal Team van start

Warmond n Inwoners van Warmond kunnen vanaf donderdag 7 juli ook via het spreekuur terecht bij het sociaal team. Het spreekuur wordt in de oneven weken gehouden op donderdag van 9.00 tot 11.00 uur in de Waagdam 2A achter de huisartspraktijk in Warmond.

Bij het sociaal team kunnen inwoners terecht voor een luisterend oor, vragen over eenzaamheid, mantelzorg, financiën, welzijn of andere zaken waar ze een helpende hand of steuntje in de rug bij kunnen gebruiken. De medewerkers van het sociaal team kijken samen met de inwoners naar een oplossing.

In het sociaal team zitten medewerkers van de organisaties MEE, Kwadraad, de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek, Welzijn Teylingen, ActiVite, Marente en Buurzorg. Het is de bedoeling dat de klant via één ingang zo goed mogelijk geholpen wordt. Wanneer het nodig is, worden andere professionals ingeschakeld.

De dienstverlening is gratis. Van te voren een afspraak maken is niet nodig. Het sociaal team is ook te bereikbaar via 14 0252, sociaalteamwarmond@teylingen.nl of op Facebook: Sociaal-Team-Warmond.

Teylingen bij 20 beste gemeenten

Teylingen n Weekblad Elsevier publiceert jaarlijks een lijst met de top 50 van beste gemeenten. Dit jaar staat Teylingen op nummer 18. Vorig jaar was dat plek 20, in 2014 was er de 19de plek.

In totaal zijn 390 gemeenten door Elsevier en Bureau Louter beoordeeld. Er is gekeken naar waar de beste mix is van wonen, werken, onderwijs, recreatie en cultuur, rust en ruimte. Teylingen is de best scorende gemeente in de Bollenstreek. Lisse staat op nummer 46, Noordwijk op nummer 48.

Foreholte start G-Jeugdteam

Voorhout n Voetbalvereniging Foreholte start in het nieuwe voetbalseizoen een G-Jeugdteam. Een nieuwe uitdaging die zij graag aangaat met een aantal enthousiaste vrijwilligers. Het jeugdteam is voor spelers tussen de 7 en 14 jaar met een geestelijke beperking en die graag op voetbal willen in hun eigen dorp.

Het G-Jeugdteam start met trainen op maandag 5 september van 18.00 tot 19.00 uur onder begeleiding van Ewout Onderwater. Voor meer informatie en aanmelding, neem contact op met Jolanda Volkerijk, Coördinator G – Jeugdteam, via 06-23361519 of stuur een bericht naar jolandavolkerijk@zonnet.nl.

Weinig animo voor sport- en cultuurkorting

Op de bres voor
groen rond
'De Woezel'

Bollenstreek.info n Zomereditie

Geluidsoverlast A44 blijft op de politieke agenda

Sassenheim n De gemeente gaat over anderhalf jaar opnieuw onderzoek doen naar geluidsoverlast bij de woningen langs de A44 en het spoor. Tevens gaan de raadsleden tijdens het zomerreces andere voorstellen bekijken die in de afgelopen gemeenteraad door de fracties werden geuit.

Door Nico Kuyt

De discussie in de gemeenteraad ontstond naar aanleiding van een motie die Joost van Doesburg (PvdA) indiende. Het afgelopen akoestische onderzoek toonde aan dat de waarde slechts 1,8 db onder de norm ligt die Rijkswaterstaat (RWS) hanteert voor het treffen van maatregelen. Ook kwam naar voren dat op termijn die wel nodig zijn, zoals een geluidsscherm. Van Doesburg stelde dan ook voor om begin 2018 een nieuw akoestisch onderzoek te doen of de norm dan overschreden is. Hij kreeg hiervoor unaniem instemming van de gemeenteraad. Ook wethouder Arno van Kempen kon het omarmen. Bert van Leeuwen (CDA) eveneens, al had hij liever gezien de wethouder nu al met een opdracht naar RWS te sturen. Ook John Bosman (VVD) wenste dat in de tussentijd de wethouder toch met RWS in gesprek gaat.

Aanvullingen

Voor een aantal fracties ging de motie nog niet ver genoeg. Zo vond Dion Piket (Trilokaal) dat in 2017 er reeds een traject van participatie kan worden opgestart om te polsen hoe de bewoners denken over het al of niet nemen van maatregelen en welke dan. De bewoners blijken namelijk verdeeld te zijn. Een deel wil geen geluidswal, omdat dat het vergezicht op de Kaag verstoort. Zo krijgen de bewoners de gelegenheid hun zegje te doen. Bart van der Ploeg (D66) ging weer een andere kant op. Er wonen ook mensen in Warmond en Voorhout langs het spoor. Er kon ook wel eens worden bekeken of zij overlast ondervinden.

Frans Nederstigt (ChristenUnie) had op zijn beurt een heel andere toevoeging. Gewoon RWS vragen voor een groter deel de maximum snelheid op de A44 terug te brengen naar 100 km/u. Dat is beter voor de gezondheid, veiligheid, milieu, brandstofverbruik en het geluid. Nu blijven de automobilisten op 120 zitten, omdat het huidige weggedeelte met 100 maar een klein stukje is waar nooit iemand controleert. Als het meer naar het zuiden wordt verlegd, dan kunnen zij hun snelheid verlagen, wat past voor een weg die zo dicht langs de bebouwde kom loopt. "Als Van Doesburg en RWS het goed vinden, stel ik voor dat ik zelf langs de snelweg ga, de border eruit trek en elders weer neerzet", trachtte hij de simpelheid van de maatregel te benadrukken. Of Nederstigt aan de slag kan gaan, zal na de zomer blijken. Dan gaat de gemeenteraad er verder over spreken. Het akoestisch onderzoek staat in ieder geval voor 2018 al op de rol.

Weinig animo voor 'onbekende' Sport- en Cultuurregeling

Vice-voorzitter Verdegaal overhandigd het rekenkamerrapport over de sport- en cultuurregeling. Foto: Nico Kuyt

Teylingen n Om Teylingers met een smalle beurs toch mee te kunnen laten doen in sport en cultuur, is de Sport- en Cultuurregeling in 2012 ingesteld. Uit onderzoek van de gemeentelijke Rekenkamer blijkt dat er maar weinig gebruik van wordt gemaakt.

Door Nico Kuyt

In de afgelopen raadsvergadering heeft vice-voorzitter Verdegaal van de gemeentelijke Rekenkamer het onderzoeksrapport over het wel en wee van de sport- en cultuurregeling overhandigd aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Carla Breuer.

De sport- en cultuurregeling is er gekomen vanwege de herijking van het subsidiebeleid in 2011 na het uitbreken van de crisis. Veel verenigingen en clubs werden gekort in hun subsidie of verloren die geheel. Het zorgde soms voor verhogingen van de contributie. Om inwoners met weinig geld toch mee te kunnen laten doen in sport en cultuur, is de regeling in 2012 ingesteld. Inwoners met een laag inkomen die er gebruik van willen maken, melden zich bij de vereniging of club waar zij zich willen inschrijven of al lid zijn. De club doet de aanvraag bij de gemeente. Per persoon kan maximaal 70 euro worden aangevraagd. Bij verenigingen met een contributie lager dan 80 euro geldt een vergoeding van de helft van de contributie.

Weinig animo

Van de regeling wordt weinig gebruik gemaakt. Er is wel een gestadige groei in het aantal; vorig jaar waren er 45 aanvragen, maar daarmee wordt slechts 10 procent van de beschikbare gelden uitgegeven. De Rekenkamer heeft nu onderzocht of de regeling wel het doel treft. Is er meer behoefte dat niet wordt aangeboord en hoe kan de regeling dan verbeterd worden. De commissie heeft inwoners uit de doelgroep aangeschreven, gesproken met instellingen en verenigingen en met het gemeentebestuur overlegd. De Rekenkamer concludeert onder andere dat de regeling nog onvoldoende bekend is bij en gebruikt wordt door de directe doelgroep. Naast onbekendheid is schaamte soms een drempel om naar de penningmeester te stappen en ook is soms een hinderpaal de extra kosten, als kleding, reiskosten en materialen. De Rekenkamer doet een aantal aanbevelingen, zoals een effectieve communicatie die aansluit bij de doelgroep en hen er meer bij betrekken.

In een eerste reactie geeft B&W onder andere aan de doelgroep en de uitvoerders van de regeling graag te willen betrekken, bijvoorbeeld door het instellen van een klankbordgroep. En alhoewel er sprake is van een gestadig stijgende lijn, kan de communicatie altijd effectiever en B&W zal zich hierover beraden. Het rapport is nu in handen van de raad en na het zomerreces gaat op 29 augustus de raadscommissie Welzijn erover spreken.

Geen afval over spoor

Voorhout n Het vervoer van afval per spoor vanaf het overslagterrein van het VAB aan de 's-Gravendamseweg is gestopt. Doordat er geen goederenwagons meer hoeven te rangeren op de overgang, is de verwachting dat de wachttijden bij de spoorwegovergang op de 's-Gravendamseweg in de spits aanzienlijk korter worden.

Het transport van het restafval is vanaf 1 juli per vrachtwagen. Het vuilnis wordt afgevoerd naar de AEB in Amsterdam. Een aanmerkelijk korter traject dan naar Attero in Drenthe. Door het afsluiten van een nieuw contract zijn niet alleen de kosten verlaagd en de duurzaamheid verbeterd, maar wordt ook de doorstroming van het verkeer op de 's-Gravendamseweg bevorderd.

Het GFT-afval werd al langer per vrachtwagen vervoerd.

Bewoners rond 'de Woezel' op de bres voor het groen

Omwonende Monique de Wit spreekt de gemeenteraad toe over de wensen van de bewoners en hun alternatieve plannen. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Warmond n Bewoners rond de voormalige peuterspeelzaal 'De Woezel' aan Schoonoord hebben alternatieve plannen voor de herontwikkeling van het perceel om zo het groen meer te sparen. Zij kwamen in de afgelopen raadsvergadering hun ideeën via de inspraakmicrofoon toelichten.

Door Nico Kuyt

Het plan is om op het grondstuk zes grondgebonden woningen te realiseren. Om het mogelijk te maken is een ontwerpbestemmingsplan door de gemeente opgesteld. Een eerder plan enkele jaren geleden stuitte al op fors verzet van omwonenden, maar het huidige verblijdt enkele omwonenden ook nog niet. Meer dan 80 procent van het nu aanwezige openbaar groen zou ermee verdwijnen. Daarbij vinden zij dat er in het huidige plan teveel parkeerplaatsen opgenomen worden, waardoor een gedeelte groen volledig wordt bestraat. "De omgeving wordt steeds meer volgebouwd en hiermee neemt de aantrekkelijkheid, het woongenot, en de natuurbeleving voor onze kinderen af. De groenstrook met waterpartij wordt gebruikt om te wandelen, fietsen, spelen, voetballen en honden uit te laten", verklaart woordvoerster Monique de Wit en wijst onder andere naar de website van de gemeente waarop staat: 'De waarde van de groene ruimte is groot. Groen moet behouden worden voor de volgende generaties'.

Alternatieven

De omwonenden hebben twee alternatieven opgesteld voor het zoveel mogelijk behouden van de bestaande bomen en ander struweel. Het eerste alternatief levert vijf woningen op in plaats van zes. Daarbij draaien de woningen die aan het water gepland staan. Bij zes woningen zijn elf parkeerplaatsen nodig, maar bij deze opzet negen en hierdoor zou een gedeelte aan groen behouden kunnen worden. Maar als de achtertuinen kleiner gemaakt en tegen elkaar aan geplaatst worden, hun tweede alternatief, dan zijn alsnog zes woningen mogelijk.

Na het zomerreces gaat de raadscommissie Ruimte het ontwerpbestemmingsplan in behandeling nemen. De bewoners zullen dan weer van zich laten horen.

Crowdfunding Oranje Proms

Antoinette Breedijk van het Jacoba van Beierenfonds Teylingen overhandigde aan initiatienemer Marcel Floor een cheque met het prachtige eindbedrag. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Het was voor het eerst, maar wel meteen een succes: de crowdfundingsactie van Oranje Vereniging Voorhout (OVV) voor Oranje Proms '16. Op vrijdag 16 september is het muziekspektakel met harmonie St. Cecilia, het Oranje Promskoor, de band en solisten, en om dat van de grond te krijgen is natuurlijk geld nodig. Voor de financiering ging de OVV, naast de eigen bijdrage, op zoek naar sponsoren en benaderde men verschillende fondsen. In samenwerking met het Jacoba van Beierenfonds Teylingen werd zelfs ingezet op het middel crowdfunding, een digitale collectebus die de afgelopen twee maanden openstond. Iedereen in Voorhout en daarbuiten die de Oranje Proms '16 een financieel steuntje in de rug wilde geven, konden een zelfgekozen bedrag doneren. Uiteindelijk gaven 283 fans een bedrag van totaal 10.155 euro, waaronder 1.500 euro van het Jacoba van Beierenfonds.

Geslaagd!

Tweede tijdvak

Rijnlands Lyceum Sassenheim

Mavo

Sassenheim

Wiktoria Kasperek

Charlotte ter Maat        

Lars Pijpers

Voorhout

Christel Ouwerkerk

Havo

Sassenheim

Sonja Berg

Annick Kusse

Esmée van der Lans

Vwo

Sassenheim

Tom Kroon

Voorhout

Isabell Haveman

Myrthe van der Meer

Teylingen College Duinzigt
Oegstgeest

VMBO TL

Sassenheim

Jelle Lunenburg

Lynn van Zundert

ChristenUnie zegeviert over zorgombudsman

Nederstigt (CU) pleit vanaf het spreekgestoelte voor het instellen van een zorgombudsman. | Foto: NK Foto: Nico Kuyt

Teylingen n Na hardvochtig volhouden is het de fractie van de ChristenUnie gelukt de gemeenteraad te warmen voor een pilot van een zorgombudsman voor Teylingen. Een meerderheid van de gemeenteraad stemt er in principe mee in.

Door Nico Kuyt

Het initiatiefvoorstel van de ChristenUnie krijgt nog een verdere uitwerking wat op problemen kan stuiten, maar als alles vlot verloopt wordt vanaf 1 januari 2017 een zorgombudsman voor een periode van twee jaar door de gemeenteraad benoemd. Inwoners die zorg aanvragen, niet krijgen vanwege de regelgeving van de gemeente, of als een ingediend bezwaar eveneens tot niets leidt, kunnen bij de onafhankelijke ombudsman vertrouwelijk terecht. Daar wordt hun aanvraag getoetst als zij menen dat de behoefte aan zorg wel degelijk bestaat, maar zij die onterecht niet krijgen en zo niet tussen de wal en het schip van de strikte regeltjes vallen.

'Overbodig'

Wethouder Arno van Kempen meent evenwel dat zo'n ombudsman een 'overbodig figuur' is, zoals hij het noemt. Bij andere gemeenten met een zorgombudsman blijkt dat het slechts gaat om één of enkele gevallen. Daarnaast zijn er zes instanties waar de aanvrager al terecht kan en dan wordt het naar zijn mening met die extra boom in het bos nog onduidelijker voor de burger. Ook is er de hardheidsclausule, waardoor in dit soort gevallen afgeweken kan worden van de regel ten gunste van de aanvrager. Een medestander is Robin Konings (VVD). De omvang van de gemeente past niet bij een lokale ombudsman. Ook hij stipt aan dat er zes instanties zijn waar deze randgevallen opgevangen kunnen worden. De ombudsman levert in zijn ogen dan ook extra bureaucratie op. De inwoners kunnen zich melden bij de wethouder die hen persoonlijk en individueel afhandelt. Er zijn er niet veel, dus hij houdt het belastinggeld liever in de gemeentekoffer.

Niet overbodig

Maar tijdens de stemming blijkt dat de VVD'er in zijn tegenstand alleen staat. Het duurde even, maar burgerraadslid Shari van den Hout (ChristenUnie) heeft het afgelopen jaar de overige fracties die aarzelden langzaam maar zeker naar het instellen van de zorgombudsman gekneed.

De CU-fractie kent gevallen in de gemeente die niet de zorg krijgen waar zij recht op hebben, omdat de verordening er niet in voorziet. "Inderdaad, er is een hardheidsclausule om daarvan af te wijken, maar dat betekent dat de wethouder moet gaan kijken of deze wel en die niet voldoet en dat kan willekeur in de hand werken", vindt Frans Nederstigt (ChristenUnie).

Andere gemeenten in de Bollenstreek hebben al interesse getoond voor de ombudsman. Sybrinne de Vries (CDA) heeft haar aarzeling helemaal overwonnen. "Zo'n zorgombudsman kan heel goed een signalerende functie vervullen om als raad te weten te komen wat er speelt, want gaat het echt om een klein aantal? Weten de aanvragers wel de instanties waar zij terecht kunnen? De ombudsman kan daarbij een goede rol spelen."

Met 18 voor en de 5 van de VVD tegen kan de verdere uitwerking gaan beginnen.

Mijlpaal voor 'Je bent een Sassemer als…'

Beheerders Anneke van der Heiden, Henk van Dijk, Martin Meijer en Harry Witteman vieren 5.000 leden op 'Je bent een Sassemer als...'. Hun collega-beheerder Angela van Houwelingen is op vakantie. | Foto: Willem Krol Foto: Willem Krol

Sassenheim n Oude plaatjes van Het Bruine Paard, afgewisseld met oproepjes over vermiste katten en fotoseries van evenementen in het dorp. De Facebookpagina 'Je bent een Sassemer als…' bereikte op vrijdag 1 juli de vijfduizend leden. 'Het is een allegaartje, maar wel een gezellig allegaartje.'

Er klinkt een 'ploing' en dus pakken Henk van Dijk en Anneke van der Heiden hun telefoon. Een melding van een persoonlijk bericht (PB'tje) van Facebook. "We moeten toch even kijken, misschien is er iets aan de hand," verontschuldigt Van der Heiden zich. "Of het is Angela, die vanaf vakantie een berichtje stuurt dat we de vijfduizend hebben aangetikt", lacht ze. Op deze donderdagmiddag 30 juni staat de teller immers al op 4.994 leden.

Samen met Martin Meijer en Harry Witteman en de vakantievierende Angela van Houwelingen vormen Van Dijk en Van der Heiden het beheerdersteam van de Facebookpagina 'Je bent een Sassemer als…'. Begin 2013 opgestart door Janet, de vrouw van Martin. Haar moeder wees op andere pagina's rond 'Je bent een…als…'. Dat wilde ze ook wel voor Sassenheim. De pagina is vanaf de oprichting in 2013 al populair. Ter vergelijking: Je bent een Amsterdammer als… heeft iets meer dan 5.000 leden. In Leiden moeten ze het doen met bijna 4.000 leden. Echte Voorhouters heeft ruim 1.800 leden. Bij de buren van 'Je bent een Warmonder als' staat de teller op 1.400.

Groei

Het is de eerste keer dat ze in levende lijven met zijn vieren bij elkaar zitten. En net zoals op 'Je bent een Sassemer als…' zijn de beheerders op een prettige manier aanwezig. Ze praten, lachen en kunnen eigenlijk niet geloven dat 'hun' pagina zo snel al zoveel leden heeft. Van honderd op de eerste dag, naar 750 leden op dag drie. Meijer: "Het groeide hard. In de begindagen was de opzet zo min mogelijk bemoeienis van hogerhand op de pagina, maar al snel bleek dat niet te kunnen". Coördinatie van de site bleek nodig; op de pagina is geen ruimte voor reclame en het is ook geen marktplaats. Bewaking van de privacy rond bijvoorbeeld 112 incidenten is belangrijk. Scheldpartijen worden niet toegestaan. Om alles te monitoren werden Van Dijk en Van der Heiden als beheerders toegevoegd. Later volgden Van Houwelingen en Witteman.

De pagina verwelkomde op vrijdag 1 juli het vijfduizendste lid. Het zijn niet alleen Sassenheimers die lid worden. Van der Heiden: "We hebben ook veel oud-inwoners die zijn verhuisd. Zelf mensen tot in Amerika en Nieuw-Zeeland."

Soms vallen er dus leden af, maar per dag komen er gemiddeld twee nieuwe bij. Voor sommigen betekent de pagina veel. Van Dijk: "Nog niet zo lang geleden was er een lid dat wist dat ze zou gaan overlijden. Ze heeft een dank- en afscheidswoord geschreven, wat pas na haar overlijden geplaatst mocht worden. Zoiets maakt natuurlijk indruk."

Katten en ooievaars

In de afgelopen drieënhalf jaar is er een onderwerp dat qua aantallen er bovenuit springt: vermiste katten. En de ooievaars in Park Rusthoff: zijn zij er nu wel of niet? De pagina is wat dat betreft veranderd, zeggen Meijer en Van Dijk. "We begonnen als site met foto's van historisch Sassenheim, maar op een gegeven moment droogt dat een beetje op en zie je dat er andere onderwerpen besproken worden. En nu is het allegaartje", lachen ze.

De pagina schuwt ook geen actuele onderwerpen. Zo post Van der Heiden regelmatig artikelen uit de lokale en regionale kranten. Een oproep van Van Dijk om fietsendiefstal op station Sassenheim te melden, gaf ruim 50 reacties. Bij sommige onderwerpen kan het er soms pittig aan toe gaan. De beheerders zien er op toe dat het item niet uitmondt in een scheldkanonnade. Leden die zich misdragen, worden verwijderd, legt Van Dijk uit. "In dat soort gevallen overleggen we eerst. Dan sturen we elkaar een PB'tje en komen we samen tot een oplossing." En ook reacties worden niet zomaar verwijderd, zegt Meijer. "Dat bespreken we eerst onderling. Daarna sturen we vaak de persoon in kwestie een PB met het verzoek zelf het bericht te verwijderen. Zo geven we ze kans om de eer aan zichzelf te houden. Doen ze dat niet, dan doen wij het alsnog."

Maar het is vooral heel erg gezellig op ' Je bent een Sassemer als…', zeggen de beheerders. Of ze nog zonder kunnen, is de vraag. Witteman geeft toe wel eens een dag of twee niet op Facebook te kijken. De andere drie beheerders kijken dagelijks. "Zelfs op vakantie", lacht Van der Heiden. "Ik ga er niet heen als er geen wifi is."

Cheques voor OV en orgel

Foto: pr.

Voorhout n De Stichting Luchtkussen Festival (LKF) heeft vrijdagavond twee cheques uitgereikt. In de pauze van het Singer-songwriter evenement werden de Oranje Vereniging Voorhout en de orgelcommissie van het Lohman orgel uit de Protestantse Kerk in Warmond verblijd met mooie bedragen. Voor de OV was er in hun jubileumjaar een cheque van 5.000 euro. De orgelcommissie ontving 1.000 euro als bijdrage voor een nieuw pedaal. Op de foto krijgt hoofdoganist Roelof Assies de cheque overhandigd.

De LKF heeft het geld opgehaald tijdens het Springkussen Festival dat begin juni werd georganiseerd aan de Herenweg. LKF is onderdeel van de Rotaryclub Voorhout.

Natuur dialoog

Warmond n Het landgoed Huys te warmond is het decor voor de natuurdialoogwandeling op vrijdag 8 juli. Van 10.00 tot 12.15 uur gaan de wandelaars kijken naar de prachtige natuur, maar ook voelen, ruiken, luisteren. De natuurwandeling wordt begeleid door Anja van der Zwan (dierentolk) en Hilde Koudijs-Meijer (kruidenvakvouw). Voor inschrijving, route, data en meer informatie zie www.natuurdialoog.nl.

Saskia Noort signeert

Sassenheim n Saskia Noort komt op vrijdag 8 juli tussen 14.00 en 15.00 uur haar nieuwste thriller 'Huidpijn' signeren bij boekhandel Wagner in Sassenheim. Het boek vertelt het verhaal van Anne, Nederlands populairste televisiepresentatrice en journaliste, die alles op alles zetten om - na haar grote liefde- niet ook nog door haar vrienden, familie en eigen verstand in de steek gelaten te worden. De toegang is gratis.

Vakantieweek met de KBO

Teylingen n KBO Sassenheim en KBO Warmond hebben gezamenlijk een geheel verzorgde vakantieweek van 13 tot en met 20 augustus georganiseerd. De reis gaat naar Hotel 'Het Landhuis', een familiehotel, gelegen aan de rand van Oldenzaal. Om gezondheidsredenen hebben enkele echtparen moeten afzeggen. Hierdoor zijn enkele tweepersoonskamers vrij gekomen. Voor aanmelding, neem contact op via kbosassenheim.secretariaat@gmail.com of bel 0252 224126.

'We hebben elkaar nodig als we in balans willen leven'

Araa Al Jaramani werd de laatste dagen al veel geïnterviewd vanwege haar bijzondere initiatief. Naast haar drukke baan heeft ze toch nog tijd om te vertellen over Stichting Syrische Vrouwen in Nederland.

Foto: Esther Luijk

Ik spreek met Araa Al Jaramani over Nederland, Syrië, haar cultuur, mijn cultuur en de verschillen en overeenkomsten.

Door Esther Luijk

Door de stromende regen komen we allebei aanfietsen, en door het regenpak duurt het even voordat ze door heeft dat ik degene ben die haar komt interviewen. Maar zodra ze me herkent, komt de typisch Syrische gastvrijheid in Al Jaramani naar boven. Ze biedt me een stoel en koffie aan. "O, er is geen koffie hier. Wacht, ik bel mijn dochter." Voordat ik haar kan zeggen dat ik eigenlijk niet eens zo van koffie houd, en dat water ook prima is, heeft ze haar dochter al opdracht gegeven om door het noodweer koffie te komen brengen. Ik word direct met mijn neus op de verschillen tussen onze culturen gedrukt. Al Jaramani lacht als ik haar op het gegeven wijs dat Nederlanders waarschijnlijk niet zoveel moeite zouden doen voor koffie. "Ja, het was zeker wennen, toen ik hier in Nederland kwam. Ik wil niet zeggen dat Nederlanders ongastvrij zijn, helemaal niet. Jullie zijn erg hartelijk en hebben een groot hart, maar onze culturen verschillen enorm."

De verschillen zijn direct ook de aanleiding van dit interview. Al Jaramani bedacht zich zo'n zeven maanden geleden dat nieuwe Syrische vluchtelingenvrouwen geholpen moesten worden bij de integratie in Nederland. Ze wilde ze meer kennis bijbrengen over de verschillen en overeenkomsten tussen hun eigen en de Nederlandse cultuur. Ze vond steun bij de gemeente en bij Welzijn Teylingen. Op zondag 10 juli wordt Stichting Syrische Vrouwen in Nederland (SVNL) officieel geopend in SassemBourg.

Smokkelaar

Al Jaramani richtte de stichting op op basis van haar eigen ervaringen. Zelf kwam zij in augustus 2013 in haar eentje naar Nederland. "In Syrië was ik een soort documentairemaakster. Ik maakte onder andere een serie over de corruptie op een universiteit. Daar was de regering niet blij mee en mijn familie en ik werden bedreigd. Ik wilde via Turkije naar een vriend in Zweden vluchten. Ik verkocht mijn sieraden en auto en betaalde een smokkelaar een hoop geld, die mij in een vrachtwagen naar Zweden zou brengen. Maar toen we in Nederland waren, zei hij ineens: 'Ik heb geen zin meer om verder te rijden, hier moet je eruit', en hij gooide me eruit en reed weg. Ik ben dus eigenlijk bij toeval in Nederland terecht gekomen. Een man op straat heeft me naar de politie gebracht, waarna ik naar het asielzoekerscentrum in Ter Apel werd gebracht. Uiteindelijk kreeg ik een verblijfsvergunning en na een paar maanden mocht ook mijn familie overkomen uit Syrië. Via het COA kregen we uiteindelijk een huis in Sassenheim. Daar zetten we ons leven voort."

'Jullie zijn erg hartelijk en hebben een groot hart'

Nederlandse cultuur

Al Jaramani ging het traject in dat alle statushouders doorlopen, maar kwam erachter dat ze iets miste. "We leerden de taal en ik ging inburgeringscursussen doen, waar ik leerde over klompen, grachten en molens. Natuurlijk is dat onderdeel van de Nederlandse cultuur, maar het zijn niet de dingen waar je als vluchteling behoefte aan hebt. Ik wilde leren over de politie, over de winkels, over de politiek, maar vooral over het gedrag van Nederlanders. Daarom ben ik bijeenkomsten gaan organiseren, iedere zondag, waarin we elke week een ander thema bespreken. Ik heb bij de oprichting hulp gekregen van een Nederlandse vriendin van mij, Maartje Kersten. Toen ik haar vroeg of zij misschien mensen kende die ons iets zouden kunnen leren over de Nederlandse cultuur, had ze de volgende dag al zestien vrouwen bij elkaar. Iedere week komen er een paar van deze groep vrouwen om ons over een ander thema iets te leren. De volgende bijeenkomst komt er iemand praten over spreekwoorden en gezegden."

Leren van elkaar

Het is niet alleen goed voor de Syrische vrouwen dat de stichting er is, volgens Al Jaramani. "De stichting is er in het belang van iedereen. We leven nu eenmaal in een gemixte samenleving en als we in balans willen leven en wonen, is het goed dat we elkaar begrijpen. We willen ons niet isoleren. Iedereen bedoelt het allemaal goed, maar als de communicatie niet klopt, botsen we door onze verschillende culturen."

Als ik vraag of ze een voorbeeld kan noemen waarbij het botste in het verleden, weet ze er zo een op te noemen. "Het is bij ons in de cultuur bijvoorbeeld de gewoonte om altijd op een uitnodiging in te gaan, ook al heb je al andere plannen. Als de buurvrouw belt en vraagt of ze koffie zal komen drinken, mag je volgens de Syrische gewoontes geen nee zeggen, al heb je het nog zo druk. Dat is onbeleefd. Maar hier zijn de mensen directer en krijg je wel 'nee' te horen. Het is goed dat we leren hoe het in elkaars cultuur werkt."

Sterk en zelfstandig

Syrische mannen worden overigens niet toegelaten tot de bijeenkomsten. Al Jaramani: "Syrische vrouwen komen veelal uit conservatieve gezinnen, waarbij ze niet veel rechten hebben. Ik wil ze sterk en zelfstandig maken en zorgen dat ze in zichzelf gaan geloven en durven dromen. Bij deze bijeenkomsten kunnen ze vrijuit lachen, praten en vooral dingen vragen, ook persoonlijke dingen."

Al Jaramani wil de vrouwen voorbereiden op een leven in Nederland, maar dat wil niet zeggen dat ze hen hun herkomst wil doen vergeten. "Ik wil ze leren een balans te vinden tussen hun geboorteland en Nederland. Een toekomstplan van mij is bijvoorbeeld ook om kinderen Arabische les te geven. De kinderen groeien hier in Nederland op, leren de Nederlandse taal foutloos en spreken bijna geen Arabisch. Ik wil ze de taal gaan leren. Op sommige Nederlanders komt dat over alsof we ons niet aan willen passen, maar het betekent voor ons dat onze kinderen met hun grootouders kunnen praten die in Syrië zijn achtergebleven, dat ze zich thuis kunnen gaan voelen als ze over een aantal jaar ineens teruggestuurd worden naar Syrië. Het gaat allemaal om balans, en ik hoop dat de stichting een zetje is in de goede richting."

'Ik leerde over klompen en molens, maar niets over het gedrag van Nederlanders, en dat is wel nodig'

'Heel Teylingen is trots op jullie prestatie'

De Minioren van de Columbiaan worden gehuldigd door wethouder Brekelmans. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

n Miniorenploeg Columbiaan medailles omgehangen

Voorhout n Wethouder Bas Brekelmans heeft vorige week in het clubhuis 'Drijf in' medailles uitgereikt aan de minioren van zwemvereniging Columbiaan, want zij zijn Nederlands kampioen geworden.

Zeemeerminnen in de Wasbeek. | Foto: pr. Foto: pr.

In de honk van de Columbiaan werd de jaarlijkse afsluiting gehouden van het seizoen. Een bijzonder seizoen, want er zijn behoorlijke resultaten behaald. Zo is de Columbiaan 1 vanuit a-klasse gepromoveerd naar de hoofdklasse en daarmee heeft Voorhout de grote steden voorbij gezwommen en behoort de Columbiaan tot de top 15 van Nederland. Maar de absolute top werd bereikt door de minioren van 7 tot 11 jaar die in mei kampioen werden van Nederland. Het klapstuk kwam aan het eind toen de zwemmers van de Columbiaan sneller zwommen dan enige vereniging ooit in de afgelopen 22 jaar. Met het kampioenschap heeft de ploeg de gemeente op de kaart gezet. "Jullie zijn niet alleen kampioen geworden van de Bollenstreek, niet alleen van de provincie, maar van heel Nederland. Heel Teylingen is trots op jullie. Ik ben ook tot mijn achttiende wedstrijdzwemmer geweest en weet hoe het is om op het startblok te staan. Heel bijzonder", blies de wethouder de loftrompet en deelde daarna de 23 medailles uit.

Leren zwemmen als een zeemeermin

Sassenheim n Zwembad Wasbeek gaat deze zomer Zeemeermin Zwemles aanbieden.


Tijdens de anderhalf uur durende les (gegeven door een ervaren zwemonderwijzer) leer je alle ins and outs over het zeemeermin zijn. Hoe kun je bijvoorbeeld zwemmen met zo'n prachtige staart? Hoe blijf je langer onderwater? En misschien wel het allerbelangrijkste: hoe zwem je veilig met zo'n staart en wat doe je in een noodsituatie? Na de les weten de kinderen precies hoe ze zich door het water kunnen bewegen als een echte zeemeermin. Aan het einde krijgen zij dan ook een oorkonde mee naar huis.

Aanmelden

De workshop is niet alleen voor meiden, maar zeker ook voor jongens. De les is voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar, die minimaal in het bezit zijn van een B-Zwemdiploma. Iedere maandagochtend in de zomervakantie worden twee lessen gegeven: van 8.45 tot 10.15 uur en een tweede les van 10.30 tot 12.00 uur. Per les kunnen tien kinderen mee doen. De kosten per les bedragen 12,50 euro. Inschrijven kan via www.wasbeek.nl en via 0252 215594. Vol is vol.

Barbert maakt kwartet vol

Barbert van John de Leeuw is de grote winnaar van de Harddraverij in Warmond. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Barbert en John de Leeuw hebben zaterdag hun favorietenrol helemaal waargemaakt in Warmond. Op de Herenweg wonnen zij voor eigenaar Stal de Groningers hun vierde kortebaan op rij. Co Swagerman en Frans van der Blonk eindigden als tweede voor Casanova (John Dekker) en de moegestreden titelverdediger Tamburini met Jan Thijs de Jong.

Na drie zeges in evenzoveel starts in 2016 leek een overwinning voor Barbert in Warmond een abc'tje. Eerder won het paard bijvoorbeeld ook al in bij de Harddraverij in Sassenheim. Makkelijk werd het echter niet. Hoewel Barbert eenvoudig de laatste zes bereikte, wankelde hij in het slot van de koers twee keer. De start rechtsom ging moeizaam waardoor hij in de derde omloop een galoppade maakte tegen Sammarco. Deze Zweed met Manon Pools ging echter in de andere twee ritten met voorsprong in galop.

Karakter

In de halve finale won Casanova verrassend de eerste rit van Barbert. De Amerikaan van trainer Hans Bot toonde echter karakter en knokte zich in de andere twee ritten alsnog naar de finale. Daarin had hij weinig te vrezen van Co Swagerman, die in 2014 ook al als tweede was geëindigd in Warmond. Ondanks een starthandicap van vijf meter had hij knap de finale bereikt. Waar wel bij moet worden gezegd dat hij na de derde omloop na verlies tegen Casanova werd bijgeloot. In de finale leek hij het beste gegeven te hebben en liep hij nauwelijks in op de uiteindelijke winnaar. Tamburini eindigde als vierde. In de troostfinale was hij moegestreden na een zware koers. Vooral zijn ritten in de halve finale tegen Co Swagerman waren om van te smullen.

De organisatie kan tevreden terugkijken op de race. Het weer en de publieke belangstelling waren goed. De omzet bij de totalisator was met bijna 19.000 euro meer dan vorig jaar.

Bromfietser gewond door aanrijding op Vinkenweg

De scooter ligt op de oprit van de A44 na de aanrijding bij de Verlengde Vinkenweg. | Foto: Toon van der Poel Foto: Toon van der Poel

Sassenheim n Bij een verkeersongeval op zondagavond op de Verlengde Vinkenweg in Sassenheim is de bestuurder van een bromfiets gewond geraakt.

Iets na 23.00 uur botste de personenauto en bromfiets op elkaar bij de Verlengde Vinkenweg, ter hoogte van de oprit van de A44. De bromfiets kwam vanaf de Vinkenweg en reed naar de Verlengde Vinkenweg, richting Sassenheim. De auto kwam juist vanuit die richting en reed vanaf de Verlengde Vinkenweg naar de oprit van de A44. Daar moet de auto de weg oversteken om op de snelweg te komen. Op die plek vond de frontale aanrijding plaats.

Getuigen gezicht

De politie is op zoek naar getuigen die iets gezien hebben. Zo vragen ze of rond het tijdstip van het ongeval (tussen 23.08 en 23.09 uur) een persoon of personen gezien zijn die zich verdacht ophielden of die zich vreemd gedroegen in de omgeving Vinkenweg? En ook willen ze weten of er rond het tijdstip verdachte voertuigen (auto's, bromfietsen) gezien in de straat of in de omgeving? Getuigen kunnen zich melden bij de politie via 0900-8844 of door te bellen met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Jubileum Warmond Open bij TV Overbos

Warmond n Bij TV Overbos in Warmond wordt van 30 juli tot en met 7 augustus weer het jaarlijkse open tennistoernooi het 'Warmond Open' gehouden. Een bijzondere editie omdat het toernooi voor de 25e keer wordt georganiseerd. Met nog even te gaan draait de organisatie, onder leiding van Wil Danes en Cees Waasdorp, op volle toeren.

Er kan worden ingeschreven voor diverse (dubbel- en mix-)onderdelen in de speelsterktes 5 t/m 8. Voor de onderdelen in de leeftijdscategorie 50+ worden de wedstrijden overdag gespeeld in de periode 1 t/m 5 augustus, de overige onderdelen spelen de wedstrijden in de avonduren. Inschrijven voor het toernooi kan nog tot 21 juli via www.toernooi.nl.

Op vrijdagavond 5 augustus zal er ook, om 25 jaar Warmond Open passend te vieren, een demonstratiewedstrijd tussen gerenommeerde topspelers gespeeld worden.

'We hebben met elkaar zoveel moois te bieden'

De wethouders verrichten de openingshandeling. | Foto: PvK Foto: Piet van Kampen

n Zomereditie van Bollenstreek.info gepresenteerd

zakelijk n Het prachtige recreatie-eiland Koudenhoorn, met haar paviljoen en de historische salonboot Heere Schouten, was het toepasselijke decor voor de presentatie van het zomernummer van Bollenstreek.info. Uit handen van Dirk Bouman, directeur van Uitgeverij Verhagen, kreeg wethouder Kees van Velzen het eerste exemplaar uitgereikt.

De Heere Schouten is een toepasselijk decor voor de zomereditie van Bollenstreek.info. | Foto: Sven van der Vlugt Foto: Caroline Spaans

'Water' is de rode draad van de zomereditie van Bollenstreek.info, de recreatiekrant die Uitgeverij Verhagen twee keer per jaar uitgeeft in samenwerking met de VVV's en Citymarketeers van Leiden, Katwijk, Teylingen, Hillegom, Lisse, Noordwijk en Noordwijkerhout. Er is nogal wat water in de Bollenstreek: de Kagerplassen, de Leidse grachten, het Comomeer, de Ringvaart én de zee natuurlijk. In het blad staan de mooiste plekjes aan het water in de Bollenstreek en er is een uitgebreide kaart, waarop ook het sloepennetwerk in de regio is opgenomen. En natuurlijk ontbreken ook de talloze evenementen en activiteiten in de verschillende plaatsen niet, want deze zomer is er van alles te doen en te beleven in de Bollenstreek!

'Van alles te doen en beleven in de Bollenstreek'

Zoveel moois

De uitgebreide evenementenagenda in Bollenstreek.info is de gids voor grote en kleine activiteiten en wegwijzer voor diegene die op zoek zijn naar rustige plekjes, mooie natuur of de gezellige centra van de dorpen in de Bollenstreek. Meer dan elkaar beconcurreren vullen de plaatsen elkaar aan, en zo biedt de Bollenstreek iets voor iedereen. "We zijn blij met dit blad en met de samenwerking", aldus Dirk Bouman. "En we merken dat het voorziet in een behoefte. Regelmatig vragen verspreidpunten om extra exemplaren." Ook wethouder Van Velzen roemde de samenwerking tussen alle partijen: "De Bollenstreek heeft zoveel moois te bieden. Het is goed om dan ook mét elkaar naar buiten te treden."

Deze week wordt Bollenstreek.info huis-aan-huis verspreid. Daarnaast zijn er ruim 400 verspreidpunten.

Voorbeeldfunctie met zonnepanelen

Voorhout n Sinds vorige week woensdag is het hele bedrijf van de Gebroeders van der Slot aan de Johan Speelmanweg van zonnepanelen voorzien. Maar liefst 1400 elementen bedekken de daken van het tulpenkweek- en broeibedrijf. Een investering die milieuvriendelijk en duurzaam is.

Door Piet van Kampen

De wethouders Bas Brekelmans en Arno van Kempen waren door Jan en Frans, samen met vader Theo eigenaar van het bedrijf, uitgenodigd om de openingshandeling te verrichten. Na uitvoerige uitleg door de beide broers stelden de bewindslieden de apparatuur in werking. Na twee eerdere grote projecten met zonnepanelen in de gemeente Teylingen, twee sporthallen en zwembad De Wasbeek, is nu het derde grote project in de gemeente van de panelen voorzien. Het verschil is echter dat deze investering een particulier initiatief is. "Jullie vormen een voorbeeldfunctie", prezen de beide wethouders de ondernemers.

Met de investering wordt het bedrijf de leverancier van de eigen energie. In een eerder stadium had Van der Slot al in diverse duurzame en energiezuinige bedrijfsapparatuur geïnvesteerd. Nu hadden de broers er ruim drie ton voor over. "Juist in de zomermaanden verbruiken met name onze ventilatoren de meeste stroom en dan is er ook relatief de meeste zonneschijn", licht Jan toe. "Als er teveel overcapaciteit is dan schakelen wij de apparatuur uit. Het is een hele investering maar die verdient zich in de loop der jaren weer terug."

'Te weinig huurwoningen'

ingezonden n "Geen aanleiding voor extra sociale huurwoningen, laat het gemeentebestuur van Teylingen weten. In andere media laten directeuren van omliggende sociale verhuurders hetzelfde geluid klinken. Men rekent zich arm of rijk om maar aan te tonen dat extra sociale huurwoningen niet nodig zijn. Heel jammer en ik begrijp er niets van, want het blokkeert de doorstroming. Vooral ouderen blijven noodgedwongen wonen in hun te grote eengezinswoning. Er wordt te vaak een aanbod geweigerd. Waarom dan niet aparte inschrijvingslijsten gemaakt voor woonpuntenspaarders en serieuze zoekenden die een aanbod willen hebben? Kennelijk zijn de zoekers ook te kritisch, te weinig flexibel. Misschien zijn er dan onvoldoende passende huurwoningen? Het aanbod in Sassenheim bestaat voor een belangrijk deel uit woningen die al vijftien jaar of langer als afbraakpanden te boek staan, met alle gevolgen van dien. Over het algemeen willen senioren pas verhuizen als daar een fysieke noodzaak toe is. Minder woonruimte is dan evident, maar een hoge(re) huur betalen voor een slecht onderhouden woning met ongelukkige trappen en drempels, geen lift, nauwelijks ruimte om met de rollator of scootmobiel te bewegen, ver weg van de nodige voorzieningen en een behoorlijk stukje groen voor de dagelijkse wandeling is natuurlijk geen optie. Er is immers geen zicht meer op betere woonomstandigheden, waar jongeren dat wel hebben. De plannen met betrekking tot de huursubsidie voor de "betere" sociale huurwoningen zijn ook niet erg motiverend. Het advies om daar maar buiten de eigen gemeente te zoeken is bepaald niet nieuw, maar klinkt wel erg onaangenaam in een tijd waar gemeentes zelf voor de zorg opdraaien. Weg met die kostenposten! Maar waarom zou een oudere gaan wonen in een gemeente waar hij/zij niemand kent en de weg niet weet? Je wordt toch geacht zorg te krijgen van familie, vrienden, buren en andere kennissen?"

P. Honders,
Sassenheim

Woensdag 6 t/m 13 juli


Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. Het Gemengd Koor, voorganger: Diaken B. Prins. Aansluitend is er een koffieconcert.

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217):

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Dhr. A. Bakker

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eucharistieviering m.m.v. het Schola Cantorum, voorganger: A. Simonis

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Vrijdag 10.00 uur, Eucharistieviering met samenzang, voorganger: Pastor Spruit; Zaterdag 19:00 uur Woord- en communieviering met Iriskoor, voorganger: Jan Timmermann

?Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: mw. ds. H.G.T. van Welie-Kaai

Baptistengemeente Kaleb (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Rien van der Toorn

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur Eredienst, 19.00 uur Genezingsdienst

Droomdag voor gezin

Yvonne, Kees en hun dochters Merel, Temba en Nicky krijgen een verwendag. | Foto: pr./ Foto: pr.

Sassenheim n Yvonne, Kees en hun dochters Merel, Temba en Nicky uit Sassenheim zijn vrijdag getrakteerd op een bijzondere Individuele Super Droomdag. Aanleiding van deze dagen is de ziekte van één van de ouders in het gezin.

Foto: pr.

Thuis werd het gezin verrast door de vrijwilligsters Ellie en Petrie van Stichting Droomdag. Voor de drie meiden waren er speciale Droomkussens. Moeder Yvonne ontving bloemen, taart, bonbons en voor het hele gezin een fruitmand van Van der Veer. Na behandelingen door schoonheidsspecialisten en pedicure gaven kapsters Diana, Annet en Miranda alle gezinsleden een nieuwe coupe. Natuurlijk waren al die behandelingen niet voor niets. In kleding van Jo! Woman en Melman poseerde het gezin voor een fotoshoot. Na afloop ontvingen ze van fotograaf Jan Wessels een ingelijste foto.

Stichting Droomdag verzorgt een onvergetelijke geheel verzorgde (te) gekke dag voor gezinnen waarvan een ouder kankerpatiënt, of levensbedreigend of langdurig ziek is. De dromen van het gezin staan hierbij centraal. Het jongste kind van het gezin moet onder de zestien jaar zijn.

Trots op voorleesdiploma

Teylingen n Trots kijkt Jackson (4) naar het papiertje op tafel. Een glimlach van oor tot oor verschijnt op zijn gezicht. Wethouder Kees van Velzen heeft hem zojuist gefeliciteerd met zijn Voorleesdiploma. "Net zo belangrijk als je zwemdiploma", merkt de wethouder op. Samen met de Koreaanse Jackson ontvingen nog zes kinderen donderdagmiddag hun diploma uitgereikt in de bibliotheek van Sassenheim. Zij hebben allemaal twintig weken meegedaan met de VoorleesExpress, een initiatief van de bibliotheek, waarbij vaste vrijwilligers op bezoek komen en voorlezen.

De volgende ronde van de VoorleesExpress in Teylingen start in september. Ook dan gaan de vrijwilligers ruim vier maanden voorlezen bij een kind thuis. Dat voorlezen voor alle kinderen belangrijk is, kan projectleider Willemien Free niet vaak genoeg benadrukken. "We geven het alle ouders mee; elke dag minimaal tien minuten voorlezen is goed voor de taalontwikkeling bij kinderen. Met de VoorleesExpress hopen we daar een extra steentje aan bij te dragen. Het is voor de kinderen het begin van hun reis door de boeken."

Verrassing voor Ruud

Kinderkoor Vivo sluit zangseizoen 2015 2016 feestelijk af in De Efteling. | Foto: pr. / José Waasdorp Foto: pr./ Jose Waasdorp

Sassenheim n Een grote verrassing voor Ruud de Zwart uit Sassenheim. Drum- en Showband Adest Musica deed een aanvraag bij het VriendenFonds voor dinerbonnen voor de trouwe vrijwilliger en zijn vrouw Annie. Wouter Firet, secretaris bij Adest: "Ruud is sinds de jaren '50 al betrokken bij de club. Eerst al muzikant en de laatste tientallen jaren verzorgt hij de koffie tijdens repetities, doet de afwas en maakt de bar schoon. Ook maakt hij wekelijks het clubgebouw schoon en dat allemaal op 79-jarige leeftijd! Als club willen we hem bedanken voor zijn vele jaren inzet." Voorzitter Wim van Vliet reikt de bonnen uit. De Zwart is blij met de waardering: "Wat geweldig! Dit waardeer ik heel erg. Ik ben er helemaal stil van. We gaan er goed van genieten." | Foto: pr.

Foto: pr.

Kinderkoor Vivo sluit zangseizoen af in Efteling

Sassenheim n Kinderkoor Vivo van de Sint Pancratiusparochie sloot afgelopen zaterdag het zangseizoen feestelijk af met een uitje naar de Efteling.

Na de wekelijkse repetities op woensdagavond breekt voor de kinderstemmen van het 24-koppige koor onder leiding dirigent en zangdocent Aukje van der Neut de vakantieperiode aan. Nog eenmaal klonken vorige week tijdens de laatste repetitieavond vrolijke noten uit de Pancratiuskerk. "De kinderen gaan steeds vrijer zingen, zijn enthousiast en geven veel energie. Plezier maken en lol hebben, dat is wat er tijdens de repetities en optredens gebeurd. Is er niet gelachen dan is de repetitie niet geslaagd", vertelt Van der Neut die nu een jaar het kinderkoor dirigeert. De elfjarige Veerle is vijf jaar lid en speelt gitaar en keyboard. "Zingen is zo leuk. Het maakt mijn hoofd lekker leeg", glimlacht ze. Laura, Marta en Kasia ginnegappen: "De uitjes maken lid zijn extra leuk, maar ook alle liedjes zijn grappig. 'Hemels Blauw' is de aller-leukste." Vivo heeft een breed en luchtig repertoire. Spelenderwijs besteedt Van der Neut aandacht aan stemvorming en ritme. Naast de wekelijkse repetities en het zingen in vieringen zijn er veel uitjes voor de koorleden.

Woensdag 24 augustus start het nieuwe zangseizoen. Basisschoolkinderen uit groep 3 tot en met 8 kunnen vrijblijvend binnenlopen en meezingen tussen 18.30 en 19.45 uur in de pastorie van de Pancratiuskerk aan de Hoofdstraat.