De Teylinger

10 juli 2019

De Teylinger 10 juli 2019


Koninklijke Erepenning

Burgemeester Breuer reikt de erepenning uit aan St.Cecilia-voorzitter Marcel Floor. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Voorhout n Een muziekvereniging die al een eeuw lang groeit en bloeit. Waar kan je zo'n jubileum beter vieren dan op een locatie met de passende naam 'De Tulp'. En wat is de kroon op het werk na honderd jaar musiceren? Dat is de Koninklijke Erepenning, die voorzitter Marcel Floor op zaterdagavond 6 juli door burgemeester Carla Breuer kreeg uitgereikt.

Door Piet van Kampen

Het was voor de voorzitter een zowel onverwachte als prettige verrassing dat burgemeester Breuer hem even de microfoon ontnam om een woordje te doen dat niet in het feestprogramma stond vermeld. Dat 'woordje' was niet zomaar een zegje. "Morgen (7 juli red.) is het precies een eeuw geleden dat muziekvereniging St. Cecilia werd opgericht. Wie zou toen hebben gedacht dat er nu nog steeds een vereniging zou staan die zó bloeit, die groeit en vol plannen en ideeën zit? Een vereniging die zich steeds heeft ontwikkeld en tot op de dag van vandaag blijft vernieuwen en vooruit kijken". De lovende volzinnen van de burgemeester waren niet van de lucht in een volle sporthal. "Een grote kracht is volgens mij dat jullie jezelf steeds opnieuw uitvinden, meegaan met de tijd". Zij refereerde aan de introductie van de majorettes, de drumband die op straat speelde en de eigen leerlingenopleidingen. "Een vereniging die zó lang bestaat verdient een bijzonder ereteken. Het symboliseert het respect en de waardering die onze koning heeft voor uw bijzondere verdiensten".

Een passend dankwoord na de uitreiking kun je aan Marcel Floor wel overlaten. "Deze erepenning is echt de 'kroon' op het jubileumweekend. We zijn met een jubileumcommissie, bestaande uit Henriëtte Steemers en Mary Floor, al een jaar intensief aan het voorbereiden om het jubileum groots te vieren. Het was dan ook een grote eer om tijdens dit weekend zo'n mooie onderscheiding te ontvangen. Precies honderd jaar geleden kwamen Voorhouters op 7 juli bij elkaar in Café Boerhaave voor de oprichting van een muziekvereniging. Een maand later hadden ze 32 leden met maar 18 instrumenten. Sindsdien is de muziek niet meer uit Voorhout weg te denken. Geen optocht gaat voorbij, of St. Cecilia is erbij. Samen houden we de muziek in stand!".

Bezwaren tegen horeca in theekoepel ongegrond

WARMOND n Wederom zijn de bezwaren tegen het uitbaten van de kleinschalige horeca bij de theekoepel in Park Groot Leerust ongegrond verklaard.

Door Nico Kuyt

De vergunning blijft daarmee in stand om het terras bij de theekoepel te exploiteren. In de koepel zelf wordt alleen gebrouwen en niet genuttigd.

De tijden van opening zijn wel aangepast van 1 april tot 31 oktober in plaats van 1 april tot 1 oktober. Dat was even een glippertje in de vergunning.

Parkeerplaatsen

Ook is er een ontheffing van het bestemmingsplan gegeven voor gebruik van enkele parkeerplaatsen in de jachthaven Cieco aan de Burgemeester Ketelaarstraat om aan de parkeernorm te voldoen. B&W volgt daarmee het advies van de Bezwaarcommissie om het allemaal zo zuiver mogelijk te maken.

Geen toilet

Voor hen met een zwakke blaas licht er nog wel uitdaging. Een tijdelijke toiletvoorziening is niet in de vergunning ingesloten, alleen het terras. Maar in de horecagelegenheid van de uitbater op Dorpsstraat 114 is een toilet, waarvan gebruik gemaakt kan worden, zo maakt de gemeente na prangende navraag bekend.

Wasbeek vier weken dicht

Sassenheim n Sport- en Recreatiecomplex Wasbeek sluit op vrijdag 12 juli de deuren voor een periode van vier weken vanwege groot onderhoud plaats.

Op vrijdagavond 12 juli om 22.00 uur sluit Wasbeek voor een maand vanwege groot onderhoud. De aard en hoeveelheid werk laat het niet toe om open te blijven voor bezoekers. Voor bezoekers die in het bezit zijn van een meerbadenkaart en/of leskaart, heeft de sluitingsperiode geen gevolgen. De meerbadenkaarten worden automatisch verlengd met vier weken.

Wasbeek hoopt op maandag 12 augustus de deuren weer te openen voor bezoekers.


Foto: pr./Ries IJsselmuiden

Jubileum
in
beeld

St. Cecilia
viert
100ste
verjaardag

Raad stemt voor behoud kastanjes

Barensteel voor zwemjuf Willy

uitgeweid n Wortels

Toch restauratie van carillon Bestuurscentrum

Voorhout n Het carillon zal toch weer vanuit de toren van het Bestuurscentrum klinken. De gemeenteraad heeft besloten om B&W op te dragen nog dit jaar de restauratie van het instrument door te voeren.

Door Nico Kuyt

In de gemeenteraad kwam Kees den Elzen van de Historische Kring Voorhout een vurig pleidooi houden om het klokkenspel in ere te houden. De pijpjes zijn hopeloos verroest, maar Den Elzen verzekerde dat het carillon door het grootste deel van de inwoners hogelijk gewaardeerd wordt en een stukje kunst is in de buitenruimte. Muziek is nu eenmaal een immateriële kunst. Vraagtekens plaatste hij bij het vastroesten van de bronzen voorwerpen en de klachten over het geluid schoof hij terzijde. "Het klokkenspel is een deel van het karakter van Voorhout geworden. Dat geldt voor bewoners en voor alle bezoekers aan het Raadhuisplein en het Kerkzicht, die hier al dan niet toevallig zijn als deze melodieën te horen zijn. We doen een dringend beroep op u om de besluitvorming ten aanzien van het carillon te herzien", zo riep hij de raad op en kreeg meteen gehoor.

Een motie van CDA en GroenLinks riep B&W op om nog dit jaar de klokjes op te poetsen, werkveilig te maken en in een goede staat te brengen. En tevens een meerjarenonderhoudsplan met bijbehorende begroting voor het carillon op te stellen. En dat doet de bellen blijven rinkelen. Met 13 tegen 10 stemmen werd de motie aangenomen. Alleen VVD en Trilokaal stemde tegen.

Raad stemt voor behoud kastanjes

De bomen in de Prins Hendriklaan. | Foto: archief Foto: pr.

Sassenheim n Een 'lelijkheidsprijs', dat vond de PvdA in de gemeenteraad over hoe het zo gelopen is rond de voorgenomen kap van de paardenkastanjes in de Wilhelminalaan, de Prins Hendriklaan, het Koningspark en ook de Rusthofflaan. Unaniem nam de gemeenteraad een motie aan dat voortaan de bomen alleen gekapt mogen worden als zij een risico voor de veiligheid vormen.

Door Nico Kuyt

Het rommelt nu al maanden rond de kastanjes in Sassenheim. Moeten de bomen worden gekapt terwijl ze volgens deskundigen nog jaren kunnen meegaan? Wethouder Rob ten Boden had al een kapvergunning ingediend. Het zorgde voor een steigeren van raadsleden. De emoties liepen op. Had de wethouder niet toegezegd dat hij daarmee zou wachten tot een schouw in augustus heeft plaatsgevonden?

Schriftelijke vragen werden gesteld door GroenLinks en het CDA. De wethouder trok de aanvraag voor de kap weer in, volgens eigen zeggen op de laatste minuut. In de afgelopen raadsvergadering bood Ten Boden zijn excuus aan. Het was nooit zijn bedoeling geweest dat er onduidelijkheid over de bomen ontstaat. De kniebuiging prijst de wethouder.

Nieuw beleid

Echter, in de afgelopen raadsvergadering dienden CDA, GroenLinks, D66 en de VVD een motie in, in de sfeer van 'eens en nooit weer moet dit gebeuren'. Zij beitelden daarmee gelijk een nieuw beleid in Teylingen hoe hiermee om te gaan. Bomen die geen veiligheidsrisico vormen moeten zoveel mogelijk behouden worden, is de strekking. Als door deskundigen is vastgesteld dat zij een levensduur hebben van tenminste nog vijf jaar en dus de veiligheid niet bedreigen, dan moeten zij in overleg met de omwonenden blijven staan. Is toch een kap hard nodig omdat de boom op iemands hoofd kan vallen, dan in overleg met de omwonenden het gesprek voeren over mogelijke vervanging, waarbij zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met hun wensen ten aanzien van het straatbeeld. En dat moet vanaf nu ook gelijk het nieuwe beleid zijn. Unaniem schaarde de raad zich achter deze motie.

Rust in de emotie

"Teveel gezonde bomen worden gekapt zonder dat de bewoners instemmen. Dit is een ultieme poging enige klaarheid en rust te creëren. Ook voor toekomstige situaties," meende Frank Beijk (VVD). Inmiddels is er een pilot gestart hoe de veiligheidsrisico´s van het groen beter kunnen worden gepeild, zo gaf de wethouder aan. Ten Boden kon de motie dan ook van harte aanbevelen. En zo geschiedde.

Maar het is een eens en nooit meer, onderstreepte de CDA'er Sybrinne de Vries. En ook Sandra Groenendal (PvdA) wilde er nog wat over kwijt: "Hier zet je de participatie met de inwoners op 1-0 achterstand". Maar er is nu in ieder geval nieuw beleid. De emotie kan worden gesust. En het kastanjeblad kan groeien.

Greenportwoningen aan de Akervoorderlaan

Voorhout n In 2015 is op het perceel aan de Akervoorderlaan 57 brand geweest, waarbij een gedeelte van de bedrijfspanden affakkelde. De eigenaar wil nu twee woningen daar realiseren, waarvan één op het grondgebied van Teylingen en de ander in Lisse. Er is daartoe een overeenkomst met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) gesloten. B&W heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan de realisatie van de ene woning in Voorhout.

In januari heeft B&W het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd voor inspraak. Er zijn geen inspraakreacties ontvangen. B&W start nu de procedure om te komen tot een ontwerpbestemmingsplan voor de het perceel. De gemeenteraad moet daar uiteindelijk een besluit over nemen. In Lisse is ook door dat college een positief besluit genomen voor de bouw van één GOM-woning in die gemeente. In de planregels is een verplichting opgenomen om een windhaag of schutting van anderhalve meter hoogte te realiseren tussen de gronden met een agrarische bestemming en de gronden met een woonbestemming. (NK)

Start aanleg Randweg

Voorhout n De gemeente is gestart met de aanleg van de Noordelijke Randweg. Op dinsdag 9 juli verrichtte wethouder Bas Brekelmans de openingshandeling. De weg vormt een nieuwe verbinding ten noordwesten van Voorhout, tussen de N444 en de deels nog aan te leggen ontsluitingsweg. De tijdelijk brug over de trekvaart is inmiddels gereed en is aangelegd voor het bouwverkeer om te voorkomen dat het vrachtverkeer door de bebouwde kom van Voorhout moet rijden. De komende maanden wordt op het tracé van de randweg een bouwweg aangelegd.

Zilveren Barensteel voor zwemjuf Willy van der Lans

Willy van der Lans krijgt de Zilveren Barensteel uitgereikt door wethouder Arno van Kempen. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Voorhout n 'Ik was helemaal van slag toen ik mijn familie binnen zag komen', sprak Willy van der Lans-Conijn (71) nadat zij van wethouder Arno van Kempen de Zilveren Barensteel opgespeld had gekregen. De gemeentelijke onderscheiding gaat naar vrijwilligers die zich zeer verdienstelijk voor de gemeenschap hebben ingezet.

Door Piet van Kampen

Terwijl een aantal leerlingen nog in het zwembad van de KTS zwom, kwam de gedecoreerde even op adem nadat zij haar laatste zwemles had gegeven. Op vrijdag 12 juli wordt zij tijdens een feestje van de zwemclub, die dan het 50-jarig bestaan viert, nog even in het zonnetje gezet. Het zonnetje dat voor Willy na 37 jaar aan de Columbiaan verbonden te zijn geweest nu onder gaat. Van die 37 jaar was zij 34 jaar lang de zwemjuf die de Voorhoutse jeugd de zwemkunst meester heeft weten te maken.

Na het voor haar verrassende eerbetoon biechtte zij eerlijk op: "Ik had dit nooit verwacht maar toch… er werd hier en daar al wat gefluisterd, maar ik dacht bij mezelf: dit kan nooit". Het kon dus wel.

Met dochter Gaby mee

Hoe kwam Willy bij de zwemclub terecht? 'Het kwam eigenlijk door mijn dochter Gaby, die toen zij acht jaar was leerde zwemmen. Ik ging met haar mee ging en ik dacht dat dit wel handig zou zijn om te assisteren." Nadat Willy haar diploma's om zwemles te geven behaalden, stond ze 34 jaar lang week in week uit naast het bad. Tot aan 8 juli van dit jaar is ze nooit meer los geraakt van de Columbiaan. Behalve dat zij zich al zweminstructeur voor de A-, B-en C-diploma's en zwemvaardigheden heeft ingezet, verzorgde zij ook het clubblad voor de vereniging, is actief bij de EHBO-vereniging en voor de Bartholomeus parochie. Voldoende aanleiding voor het gemeentebestuur om haar met de Zilveren Barensteel te onderscheiden. Zelf heeft Willy nooit aan wedstrijden deel genomen, maar neemt nog regelmatig een duik.

Expositie

Vanwege het 50-jarig jubileum van de vereniging is vanaf 15 september een expositie te zien in het gebouw van de Historische Kring Voorhout (HKV).

Raad bindt strijd aan met lachgas

Teylingen n Met de grootst mogelijke meerderheid heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om B&W te laten onderzoeken of er mogelijkheden zijn het gebruik als drug te verbieden.

De fracties van VVD, CDA en Trilokaal dienden vorige week de motie in. "De patronen voor lachgas zijn goedkoop en zeer schadelijk. Het wordt gebruikt door een hele jonge doelgroep die aan deze slagroompatronen komt. Wij snappen dat het vrij lastig is, maar willen toch een manier vinden om dit voor Teylingen op te lossen," zo kondigde Robin Konings (VVD) de motie aan. Volgens de motie is het langdurig gebruik van lachgas zeer schadelijk voor de hersenen, het ruggenmerg en geeft andere neurologische aandoeningen. De motie roept op na te gaan welke mogelijkheden er zijn binnen de Teylingse Algemene Plaatselijke Verordening om het niet medicinaal gebruik van lachgas te verbieden Als er geen mogelijkheden zijn, dan bij de staatssecretaris aan te dringen voor een verbod. Maar in ieder geval een expliciet verbod te hanteren van de patronen in de vergunningvereisten voor festivals of feesten. De motie werd breed gedragen door de raad. (NK)

Klanten tevreden over ISD Bollenstreek

Regio n I&O Research heeft voor de ISD Bollenstreek een klanttevredenheidsonderzoek in de regio uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat de klanten van vijf gemeenten voor de algehele beoordeling de ISD in 2018 een 7,8 geven. In Teylingen is het ook gemiddeld een 7,8.

I&O Research heeft in april/mei 2019 het klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd over 2018. Het onderzoek bestond uit een schriftelijk onderzoek. De vragenlijsten zijn per ISD gemeente en per onderdeel (Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Schulddienstverlening) opgesteld. Op basis van een steekproef zijn 2341 klanten aangeschreven. Hiervan heeft 32 procent gereageerd. Vorig jaar was dat 36 procent.


Belangrijkste resultaten van het schriftelijk onderzoek zijn dat klanten de ISD voor de algehele beoordeling een 7,8 geven. Vorig jaar was dat een 7,7. Klanten geven de ISD voor de algemene klantgerichtheid een 7,8, in 2017 een was dat 7,7. Klanten zijn tevreden over de medewerkers en geven de medewerkers een 7,8 (in 2017 ook 7,8). Klanten uit de verschillende ISD gemeenten zijn gemiddeld ongeveer even tevreden.

Teylingen

In Teylingen geven de klanten van de WMO de ISD een 7,6. Dat was vorig jaar een 7,4. De klanten van de Schulddienstverlening beoordelen de organisatie met een 8,5 (was 8,2 in 2017) en de klanten in de bijstand met een 7,8 (was een 8,1 in 2017).

Het dagelijks bestuur en het management van de ISD laat in een reactie weten blij te zijn met de uitslag van het onderzoek.

Aanvraag voor noodlokalen bij Andreasschool

VOORHOUT n Het bestuur van de Andreasschool, Sophia Scholen, heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente voor tijdelijke uitbreiding van de Andreasschool met twee lokalen op de korte termijn en permanente uitbreiding van de Andreasschool met vier lokalen op de lange termijn.

Door Nico Kuyt

Het aantal leerlingen op de Andreasschool is de afgelopen twee jaar fors gestegen en zal naar verwachting de komende jaren nog verder stijgen op basis van de leerlingenprognose. De bedoeling is om twee tijdelijke leslokalen op het sportveld van Sophia Scholen te plaatsen en een permanente uitbreiding met vier lokalen op de eerste verdieping van het bestaande schoolgebouw. Voor het plaatsen van de twee tijdelijke leslokalen is evenwel een vergunning nodig en die is onlangs door B&W verleend. In september vraagt B&W de gemeenteraad geld beschikbaar te stellen voor het realiseren van de twee lokalen en tegelijk vervolgstappen te nemen voor de permanente uitbreiding.

Restauratieprijs naar Parklaan 1

De restauratieprijs, bestaande uit een oorkonde en een SOS-muurschildje, gaat naar Parklaan 1. De prijs is in 2012 ingesteld om meer aandacht en bewustzijn te creëren voor beeldbepalende panden in Sassenheim. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Het aangebouwde en gerenoveerde pand op Parklaan 1 heeft door Stichting Oud Sassenheim de Restauratieprijs 2019 toegekend gekregen. Het in 2017 door familie Klaver aangekochte pand is gelegen op een markante plaats en vormt een wezenlijke verbetering van het dorpsbeeld ter plaatse, aldus de SOS. De prijs wordt op vrijdag 12 juli uitgereikt.

Het oorspronkelijke pand dateert uit 1956 en is gebouwd als kosterswoning van de St.Pancratiuskerk. De oude contouren van dit pand zijn herkenbaar gebleven en in stijl aangebouwd. Er is een siertuin aangelegd en aan de straatzijde is een fraai ijzeren toegangshek aangebracht. Het op een markante plaats gelegen vernieuwde woonhuis is, aldus SOS-voorzitter Alfred Pop, een aanwinst voor Sassenheim. "De SOS-restauratieprijs hoeft niet altijd naar een rijks-of gemeentelijk monument te gaan, maar kan ook betrekking hebben op een object of beeldbepalend pand".

Ter Leede start met derby

Sassenheim n Ter Leede begint het seizoen in de Derde Divisie met een thuiswedstrijd tegen streekgenoot VVSB. Op zaterdag 24 augustus om 18.00 uur is de aftrap tegen de Noordwijkerhouters op sportpark Roodemolen. De andere derby, tegen FC Lisse, is pas op zaterdag 2 november. Dan spelen FC Lisse en Ter Leede tegen elkaar op sportpark Ter Specke. De aftrap is om 14.30 uur.

Eikenprocessierups in zo'n 120 bomen

Vooral in Voorhout en Warmond zijn veel bomen met processierupsen. | Foto: archief/Wil van Elk. Foto: Wil van Elk

Teylingen n Er zijn bij de gemeente ongeveer 120 bomen bekend die last hebben van de eikenprocessierups. Het gaat dan om bomen op gemeentelijk grondgebied.

Een enkele boom staat in Sassenheim, maar een meerderheid van de 'besmette' bomen staat in Voorhout en Warmond, laat de gemeente in een reactie weten. Alle eiken op openbaar terrein worden gecontroleerd. Inwoners met besmette bomen op eigen terrein, zijn zelf verantwoordelijk voor de bestrijding.

De eikenprocessierups kan van half mei tot augustus voor ongemak zorgen. De rups is berucht vanwege zijn brandharen die bij mensen en dieren hevige reacties kunnen veroorzaken. De microscopische kleine haartjes met hun weerhaakjes dringen makkelijk de huid in. De meest voorkomende klacht is rode bultjes die gekmakend jeuken maar ook irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen komt voor. Directe aanraking met een rups is niet eens nodig om er last van te hebben; de haartjes kunnen ook via de wind op huid of kleding terecht komen. Om de besmette bomen komt een rood-wit lint. Hier worden de rupsen zo snel mogelijk verwijderd. Sinds enkele weken is een gespecialiseerd bedrijf, Van Amsterdam, in opdracht van de gemeente de rups aan het bestrijden. Dat gebeurt via afzuiging.

Aanpassing verordening Erfgoedcommissie aangenomen

Teylingen n In de vorige gemeenteraad staakten de stemmen. De nieuwe verordening voor de Erfgoedcommissie werd daardoor niet aangenomen. Maar vorige week kon de gemeenteraad toch nog een besluit nemen. De nieuwe verordening is er.

De Erfgoedcommissie geeft aan B&W advies over monumenten en beschermd erfgoed. De aanpassing van de verordening betrof het gelijktrekken met deze in Hillegom en Lisse. Maar in Teylingen diende het CDA en D66 een wijziging in. Expliciet moet in de verordening worden aangegeven dat het erfgoed zowel materieel en immaterieel betreft. Eigenlijk slechts een kleine tekstuele aanpassing. Maar de stemmen staakten. En daarom moest vorige week de gemeenteraad er nog een keer over stemmen. VVD en Trilokaal stemden tegen, maar dat was een minderheid met één stem. Ook het meer gebruik maken van de lokale kennis die aanwezig is bij de lokale historische verenigingen in Warmond, Voorhout en Sassenheim, een wens van het CDA, kreeg eenzelfde kleine meerderheid van de stemmen. De zo aangepaste verordening zelf werd overigens unaniem aangenomen. (NK)

Honderd jaar jong

Jubileum 100 jaar 7 juli 2019 Foto: pr./Jasmin Hilhorst

Voorhout n Muziekvereniging St. Cecilia kijkt terug op een geslaagd jubileumweekend. Het dak van sporthal De Tulp ging er op zaterdag af tijdens de A-mee-Zing 100 Party, en op zondag genoten 500 bezoekers van de voorstelling 'Cielke maakt muziek'. | Foto's: pr./Ries IJsselmuiden

Foto: pr./Ries IJsselmuiden
Foto: pr./Ries IJsselmuiden
Foto: pr./Ries IJsselmuiden
Foto: pr./Ries IJsselmuiden
Foto: pr./Ries IJsselmuiden
Foto: pr./Ries IJsselmuiden
Foto: pr./Ries IJsselmuiden

Jubileum St. Cecilia

13 / 20

'Traditie is niet de as koesteren, maar de vlam brandend houden!'

Pastoor Goumans draagt de herdersstaf over aan pastoor Martien Straathof. Foto: caroline spaans

n Afscheidnemende pastoor Goumans en opvolger Martien Straathof in gesprek

Regio n "Ik ben moe. Moe van het creatief blijven in mijn werk. Het is tijd voor mijn emeritaat." Het is inmiddels geen nieuws meer: pastoor André Goumans gaat met pensioen en geeft zijn herdersstaf officieel op 1 september door aan pastoor Martien Straathof. Het afscheidssymposium, georganiseerd door Palliam en gehouden in een bomvolle Victorkerk in Noordwijkerhout vorige week, ervoer hij als een geestelijk testament. Het thema Kerkvernieuwing wordt door zowel Goumans als zijn opvolger binnen parochie Sint Maarten omarmd: "Vernieuwing móet, maar de boodschap die we hebben moet daarin wel doorgegeven worden. Als we durven zeggen dat God liefde is, dan maakt elke generatie mee hoe liefde je raakt. We leven nu in een periode dat er steeds minder wordt getrouwd, maar dat wil niet zeggen dat er minder liefde is. Die liefde zoekt dus andere wegen en dat zou de kerk ook moeten doen. Palliam bouwt voort om de warme traditie van onze kerk, maar concentreert zich met het pastoraal team op kerkvernieuwing die wij met de parochie op de kaart willen zetten."

Foto's en tekst: Caroline Spaans

Zondag 7 juli nam Goumans afscheid met een eucharistieviering in 'zijn' Noordwijkerhoutse Jozefkerk. Ik spreek beide pastoors in de pastorie van de Jozefkerk, de donderdag voor het officiële afscheid van Goumans. Een drukke dag voor hen, waarin ze toch tijd maken voor mij, de niet-kerkganger, de niet Rooms-Katholieke. Het wordt een boeiend gesprek. Voor hen, vermoed ik, hoop ik, omdat ik vragen stel die ze niet gewend zijn en voor mij leerzaam, intrigerend en emotioneel.

Brabantse inslag

Martien Straathof (Rijnsaterwoude, 1961) ging na zijn militaire dienst een aantal jaren werken om op zijn 26ste theologie te gaan studeren. Hij is de oudste van zes (vier broer, één zus). Thuis hadden zijn ouders een melkveehouderij met koeien en schapen: "Ik ben een boerenzoon van moeders- én vaderskant. Dat ik herder ben geworden, lag in de lijn der verwachting. Bovendien: als je goed om kan gaan met koeien, kan je ook goed omgaan met mensen", voegt hij er glimlachend aan toe. "Eenmaal priestergewijd in juni 1996, zocht ik naar een plek waar ik m'n eerste stappen zette in het pastoraat. Ik heb altijd geroepen: ik moet een koe kunnen zien. Ik moet ruimte om me heen kunnen voelen." Goumans herkent dat wel: "Ik heb zulke ruimte van huis uit niet meegekregen, maar heb dat wel ervaren in Noordwijkerhout."

Goumans (Venray, 1953) koos na zijn studie Theologie voor het bisdom Den Bosch waar hij werd gewijd door bisschop Bluyssen in 1981. "In 1993 maakte ik de overstap naar Noordwijkerhout, destijds nog onderdeel van het bisdom Rotterdam, geleid door monseigneur Bär. Hij verwees mij expliciet naar de Jozefkerk, omdat het een 'Brabantse inslag' zou hebben en dat zou goed bij mij passen. Daar had hij gelijk in. Ik werd hier zó onwijs hartelijk ontvangen. Het parochiebestuur zei destijds het 'helemaal niet erg te vinden' dat er een 'ander soort' pastoor zou komen. Meer leven, meer reuring, verwachtten ze. En ze kenden me nauwelijks! Maar omdat ik uit de stad kwam, dachten ze: een ander type, laat we het maar eens proberen. En het pakte wonderwel goed uit. Boven de pastorie is het toen verbouwd, waardoor ik werkruimte en privé gescheiden kon houden."

Glazen huis

Belangrijk, volgens Goumans, die de vergelijking maakt met een glazen huis. "En dat bedoel ik niet per se negatief: een glazen huis betekent voor mij dat mensen met je meeleven en dat is heel fijn, maar er is ook een grens. Onopgemerkt door het dorp lopen is bijvoorbeeld uitgesloten. De laatste tijd zeggen mensen: 'Het zit er bijna op hè. Maar u bent zo lang pastoor geweest, dat u het wel verdient om met emeritaat te gaan.' Mooi vind ik dat."

Straathof: "Bijzonder dat ik iemand mag opvolgen die 25 jaar bij deze parochie heeft gewerkt. Vroeger kreeg je er kapelaans bij, tegenwoordig zijn dat parochies. Dat komt door de inkrimping. Er worden nog nauwelijks priesters gewijd. Als de kerken leeglopen, wordt het aantal roepingen, het aantal mensen die priester worden, ook minder."

'God op de reservebank'

Goumans: "Toen ik begon in '93, waren er gedurende het weekend drie vieringen in de Jozef- en drie in de Victorkerk. Maar de krimp van het aantal kerkgangers was zó groot, dat één viering per kerk per weekend volstond. Als je dat na 25 jaar constateert, zou je er zwaarmoedig van kunnen worden. Maar er is zó enorm veel veranderd in een kwart eeuw tijd. Wat me bijvoorbeeld is bijgebleven, is wat een echtpaar zei, dat in onze parochie hun zilveren huwelijksjubileum vierde: 'Onze kinderen komen wel hoor, maar we hebben een beetje het idee dat ze God op de reservebank hebben gezet.' Met andere woorden: Hij is niet helemaal weg, maar Hij wordt alleen ingezet wanneer nodig. Misschien is dat tekenend voor veel gelovigen van vandaag: we zijn van een volkskerk gegroeid naar een keuzekerk. We zijn van een stille naar een winkelzondag gegaan. Mensen hebben zoveel keuzes waarmee ze hun zondag kunnen invullen tegenwoordig."

'Je gelooft altijd in iets'

Goumans is zeer geraakt door de huidige Paus, Paus Franciscus. "De wijze waarop hij mensen inspraak geeft in de kerk, vind ik geweldig." In december 2013 wilde de paus weten hoe katholieken wereldwijd denken over seksualiteit, huwelijk en gezin. De door het Vaticaan opgestelde vragenlijst, met soms lastige theologische vragen, die ook bij Goumans terecht kwam, werd door Goumans her en der aangepast en –gevuld en uitgereikt aan de afzonderlijke kerken van de Parochie Sint Maarten tijdens de vieringen rond Kerstmis. Een bewuste timing, want zo bereikte Goumans ook kerkgangers die alleen op hoogtijdagen komen.

Hij kreeg ruim 1600 (!) reacties waarvan hij de 'Paus-enquête' maakte; een 60 pagina's tellende conclusie, vertaald in het Italiaans en het Engels, die hij zelf naar het Vaticaan bracht. Opmerkelijk is dat veel enquêteurs van mening zijn dat de kerk meer compassie zou moeten tonen en minder veroordelend zou moeten zijn en dat het verplichte celibaat stuit op hartgrondig verzet. Een boeiend relaas; het inkijkexemplaar mocht ik lenen en het intro, de conclusie emotioneerde me, zélfs mij, de ongelovige... Straathof: "Je gelooft altijd in íets. Als het God niet is, geloof je misschien in jezelf of je partner of je kind. Zet jezelf niet in een hokje. Vraag elkaar eens: 'wat raakte jou', na het zien van een film of het bijwonen van een concert. Als je, zoals André ook zegt, durft te zeggen dat God liefde is, dan is het delen van liefde, in welke vorm dan ook, een uiting van geloof in God."

Jammer dat het er op zit? Goumans: "Ook, maar ik ben er echt aan toe. Ik ben ook moe van het altijd weer opnieuw kijken of de Bijbelteksten waar je over wil preken op een goede manier overbrengt. Ik heb me nooit een goed predikant gevonden. Ondanks dat ik terugkijk op een geweldige periode. Ik ben enorm gelukkig met de mensen die ik hier heb leren kennen en heb omgegaan en, misschien is dat wel de kern van het pastoraat, die mij zo bij voorbaat in vertrouwen namen wanneer er iets bijzonders in hun leven speelde. Dat ontroert me. Als pastoor maak je deel uit van zoveel bijzondere facetten in het leven van de gemeenschap." Straathof vult aan: "Juist op kwetsbare momenten." Goumans knikt instemmend: "Kwetsbaarheid vind ik een sleutelwoord in het pastoraat."

Kaarten met de kapelaan

Hoe is Straathof benaderd voor deze parochie? "Ik was in de periode 1996 - 2000 kapelaan in de Sint Bartholomeuskerk in Voorhout, bij pastoor Van Bocksmeer. Ieder jaar kom ik op de tweede donderdag in januari terug voor de kaartavond, georganiseerd door de parochieveiling Voorhout. Tijdens de laatste kaartavond werd gezegd: weet je al dat Goumans weggaat? Is dat niets voor jou? Tja, dat André weg zou gaan, dat wist ik al. Maar of het iets voor mij zou zijn? Zeven kerken! Toch wist ik in mijn hart gelijk dat het goed zat. Ik wachtte veertien dagen met het sturen van een mail naar de benoemingenadviseur. En kreeg direct een mail terug. Uiteindelijk kwam ik in maart op gesprek en werd me verteld dat ik met ingang van 1 september aan de slag kon. 'Je bent een mensen-mens, laagdrempelig, nuchter en trouw: dat wordt gewaardeerd dus met jou willen we verder', zeiden ze. Op 10 november word ik geïnstalleerd als pastoor van parochie Sint Maarten en neem ik mijn intrek in deze pastorie."

En Pastoor Goumans? "Ik vertrek. Naar elders", glimlacht hij. Als ik doorvraag zegt hij: "Ken je dat niet, Elders? Leuke plek hoor!" Blijft zijn nieuwe woonplaats geheim? "Nee, ik ga naar Amsterdam. Voor de rust", voegt hij toe. Dat lijkt me een contradictio in terminis.

Volgens Goumans komt dat helemaal goed en heeft hij alle rust om eindelijk te lezen, naar het theater te gaan en cultuur op te snuiven. "Ik ben ver weg genoeg om echt 'weg' te zijn, en dichtbij genoeg om, na zeker een jaar, weer eens te kijken waar en hoe ik op ontspannen wijze nog wat kan toevoegen aan de kerk."

'Soms lijkt het mooi, maar zit er achter de deur veel leed'

'Levend geloof'

Wat is er zo mooi aan deze parochie? "Er bestaat hier een heel vanzelfsprekend verenigingsleven en gemeenschapsgevoel. Dat is heel warm." Als pastoor Straathof in september het stokje van Goumans overneemt zet hij in op 'Levend geloof': "Ik hoop dat mensen blij zijn met hun geloof en dat het ze helpt om hun leven draagbaar te houden. Soms lijkt het mooi, maar zit er achter de deur heel veel leed. Soms weten we geen raad meer met onze vragen. Ik hoop dat we weer een aanzuigende werking kunnen creëren met bijvoorbeeld Palliam waar de gemeenschappelijke deler Christus en het evangelie is."

Tot slot zegt Goumans: "Wij zouden het niet redden zonder inzet van een fantastisch pastoraal team. Ik wil met nadruk zeggen dat ik het in alle jaren dat ik hier heb meegedraaid enorm getroffen heb met mijn collega's. En met de medewerking van heel veel vrijwilligers die de kerk dragen. Ik hoop dat we dat in de parochie door kunnen zetten!"

'Taal op de Werkvloer werkt drempelverlagend'

Vlnr. Hans Portengen, Marco Zeeman, Ruud Eygen en Rinco Knoop. Foto: Esther Akerboom

n Taalhuis bindt strijd tegen laaggeletterdheid aan

REGIO n Tijdens een gezellige bijeenkomst in de kantine van de MareGroep in Voorhout werd op dinsdag 2 juli een belangrijk document getekend. Hans Portengen, directeur van Bibliotheek Bollenstreek en Rinco Knoop, directeur van de MareGroep, zetten hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst om de laaggeletterdheid onder de werknemers aan te pakken.

Nicci Gerrard en Sean French dopen de Nicci French-tulp. | Foto: pr./ Edwin van der Wijngaard. Foto: pr./Edwin van der Wijngaard

Door Esther Akerboom

Om goed mee te kunnen draaien in de maatschappij, zowel privé als op het werk, is een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift noodzakelijk. Niet alleen om breder inzetbaar te zijn, maar ook voor de productiviteit, veiligheid en kwaliteit van het werk is het belangrijk om goed te kunnen communiceren. Het Taalhuis van de Bibliotheek Bollenstreek biedt de MareGroep daarom na de vakantie het lesprogramma 'Taal op de Werkvloer' aan, een cursus die de werknemers onder werktijd kunnen gaan volgen.

Tot aan de directie

Portengen raakte een jaar geleden over dit onderwerp in gesprek met Knoop. Hij geeft aan blij te zijn met de samenwerking. "In Nederland zijn 1,3 miljoen mensen laaggeletterd, dat is een enorme handicap. Bij de activiteiten van het Taalhuis hadden we vorig jaar 4700 bezoekers en het is onze ambitie om nog veel meer mensen te bereiken. We zijn er trots op de cursus hier te mogen geven, vanaf de werkvloer tot aan de directie."

Directeur Knoop stemt hier volmondig mee in. "Het is voor de directie ook belangrijk om eenvoudig en duidelijk te communiceren met de werknemers. Bij de MareGroep werken 800 mensen waarvan een groot deel moeite heeft met lezen, taal en rekenen. Dat de trainingen op de werkvloer worden gehouden, werkt drempelverlagend en dat is belangrijk, want het blijkt in de praktijk moeilijk te zijn om zelf om hulp te vragen."

Tekens worden letters

Marco Zeeman spreekt als ervaringsdeskundige. Hij ging vanaf zijn veertiende jaar werken en had heel veel verschillende baantjes. "Ik had flink wat stress. Telkens als ik hogerop kwam, viel ik door de mand. Ik kwam uiterlijk wel zeker over, maar van binnen was ik dat helemaal niet." Zeeman ging op zijn 46ste terug naar de schoolbanken, nadat een manager zijn ontslagbrief zag en hem op de mogelijkheid naar school te gaan attendeerde. "Doordat je kunt lezen en schrijven gaat je capaciteit op de werkvloer vooruit en de leidinggevenden zien je staan", vertelt hij. "Toen tekens letters werden, letters woorden en woorden zinnen, ging er een ongeziene wereld voor me open."

En dat is iets waar MareGroep-medewerker Ruud Eygen zich erg op verheugt. "Ik moet altijd mijn dochter om hulp vragen; daar voel ik me schuldig over. Als ze het huis uit gaat, wil ik graag zelf mijn rekeningen kunnen betalen." Eygen vindt het prettig dat hij de training in een vertrouwde omgeving kan volgen. "Ik werk hier nu 13 jaar, heb het erg naar mijn zin en voel me op mijn gemak bij mijn collega's. Ik schaam me er niet voor en begin liever vandaag dan morgen." In september gaat Taal op de Werkvloer van start; het project zal een jaar beslaan.

Schrijversduo doopt Nicci French-tulp

Sassenheim n Schrijvers Nicci Gerrard en Sean French hebben op zondag 7 juli hun eigen tulp gedoopt tijdens een signeersessie in Park Rusthoff.

Aanleiding voor het bezoek was het verschijnen van het duo's nieuwste boek 'Huis vol leugens'. Na afloop van de signeersessie, georganiseerd door Willemien Wagner, kreeg het schrijversechtpaar nog een verrassing. Zij mochten hun eigen Nicci French-tulp dopen. De tulp is afkomstig van kweker Maveridge via bollenexporteur Unex Inc, uit Voorhout. "We adore tulips!" zei Nicci French totaal ontroerd. "Andere auteurs hebben de Nobelprijs, wij hebben de 'Nicci French-tulp" was de reactie van Sean. De tulp komt over twee jaar op de markt.

Klaprooshof viert jubileum met barbecue

De buurtbarbecue van de Klaprooshof. | Foto: pr.

VOORHOUT n Bijna vijftig bewoners en oud-bewoners vierden op zaterdag 6 juli het 25-jarig bestaan van de Klaprooshof met een buurtbarbecue. Op 11 juli 1994 kregen de bewoners van het rijtje van tien huizen, dat parallel aan het spoor staat, de sleutels van hun huis.

Van de oud-bewoners waren nagenoeg alle gezinnen aanwezig. Wonen in dit blokje van tien brengt saamhorigheid mee, zo ervaren de bewoners. Bijna tien jaar geleden zette een flink deel van de bewoners van dit rijtje zich in om Kinderboerderij De Klaprooshof in stand te houden, nadat de gemeente Teylingen had aangegeven de financiering stop te zetten.

Behalve de barbecue is ook het initiatief genomen om een boek te maken over alle bewoners van de tien huizen. Bewoners en oud-bewoners hebben verhalen en foto's ingeleverd, die zijn samengevoegd tot een kijk- en leesboek, dat over een paar maanden verschijnt. Met dank aan het Jacoba van Beierenfonds, dat dit initiatief van harte heeft ondersteund, kon de prijs van het boek laag worden gehouden, zodat menig bewoner één of meer boeken kan aanschaffen.

Zestig nieuwe vrienden voor Adest Musica

Met een klap op de trom geeft wethouder Rob ten Boden het startsein voor de laatste Adest Musica vriendenactie. | Foto: pr.

SASSENHEIM n Adest Musica heeft op dinsdag 2 juli een vriendenactie in de omgeving Teijlingerlaan gehouden. De omgeving was de laatste wijk die nog bezocht moest worden. Wederom was de actie een groot succes. Aan het eind van de avond konden zestig nieuwe vrienden worden verwelkomd en de verwachting is dat in de loop van de week het aantal nog toeneemt.

Wethouder Rob ten Boden heeft voorafgaande aan de rondgang door de Teijlingerlaan de aftrap voor de laatste vriendenactie gegeven. Hij had lovende woorden voor de actie die Adest Musica al drie jaar doet en benadrukte het belang van vriendenacties voor verenigingen. Adest geeft een goed voorbeeld hoe bewoners van Teylingen te binden aan de vereniging. Ten Boden gaf aan dat meer verenigingen langs de deuren zouden moeten gaan om bekendheid te geven aan hun vereniging.

definitieve eindstand

Voorzitter Wim van Vliet is blij met deze nieuwe vrienden: "Prachtig resultaat, het was een mooie avond. Waar we aanbelden, kregen we alleen maar waardering voor onze muziekvereniging. In de afgelopen jaren hebben we inmiddels 430 vrienden gekregen. De komende week kunnen we de definitieve eindstand van de actie opmaken."

IB English bij RLS

Sassenheim n Alle leerlingen van de zesde klas van het tweetalig vwo van het Rijnlands Lyceum Sassenheim hebben op vrijdag 5 juli te horen gekregen dat zij zijn geslaagd voor hun examen International Baccalaureate 'English Language & Literature'. Het examen was in de meivakantie. Aan het begin van het nieuwe schooljaar worden de certificaten uitgereikt. Lees meer op www.deteylinger.nl.

The Barrel Challenge: 'Een ervaring om nooit te vergeten'

Team Buurman & Buurman haalt met zeven dagen rijden in hun 'barrel' een mooi bedrag op voor KiKa. | Foto: pr. Foto: pr.

n Buurman & Buurman halen 2.500 euro op voor KiKa

Voorhout n In totaal hebben ze 5.300 kilometer door Europa afgelegd tijdens The Barrel Challenge. En niet in een sportieve auto, maar in een vierwieler van meer dan twintig jaar oud. Onderweg kwamen ze onbegaanbare wegen, haarspeldbochten en adembenemende uitzichten tegen. Jeroen van der Nagel en Bart Keultjes, beter bekend onder de teamnaam Buurman & Buurman, hebben heel wat om op terug te kijken.

Met een oudere auto in tien dagen door tien landen in Europa rijden. Die uitdaging gingen Van der Nagel en Keultjes maar al te graag aan. Niet voor zichzelf, maar met de aandacht voor hun avontuur hebben zij vrienden en bekende gevraagd hun steunen met 'Helpende Handjes' voor Stichting KiKa. Via hun actiepagina is ruim 2.500 euro opgehaald voor het goede doel.

De start van de rally was op zaterdag 22 juni in Oude Pekela. Onderweg kreeg het team allerlei opdrachten die voltooid moesten worden. Geen dag was hetzelfde en de tocht bleek vol verrassingen te zitten, vertellen de Voorhouters. "'s Ochtends krijgen wij als deelnemer pas te horen wat de route van die dag is. De route is niet bij de deelnemers bekend."

Niet begaanbaar

De roadtrip, die duurde tot en met 28 juni, ging door onder andere Polen, Tsjechië, Roemenië en Hongarije. De verschillen tussen de gebieden waren enorm. Van der Nagel: "Welvaart en armoede wisselde elkaar in hoog tempo af in de dorpen en steden waar zij door heen kwamen. Wegen waren soms niet meer dan een hoop stof." Keultjes vult aan: "Sommige wegen waren met een gewone personenauto niet begaanbaar. Voor ons strandde zelfs een bestuurder uit Roemenië. Gelukkig hadden wij een 4x4 auto, maar ook onze auto had ook moeite met de weg. De kuilen en stenen wisselde elkaar af, in hoog tempo. Het bracht ons wel naar afgelegen plekken met fantastisch natuur."

Het hoogtepunt was de Transfagarasan, deze weg loopt van Sibiu naar Pitesti, in Roemenië een van de mooiste wegen van de wereld. Een weg met vele haarspeldbochten. dwars door de bergen heen. De weg is in de jaren '70 aangelegd en maar een deel van het jaar open. Een groot deel van de tijd is de weg dicht, dat deze helemaal besneeuwd is. Van der Nagel: "Op de top van de Transfagara?an lag er eind juni nog sneeuw. Het uitzicht is nog mooier dan de foto's, ik wil hier zeker nog een keer naar toe. Op de weg naar beneden hebben we wilde beren langs de weg zien zitten! Een ervaring om nooit meer te vergeten."

Theaterschool Teylingen speelt My Fair Lady

Foto: pr.

Voorhout n Een bijzondere theatervoorstelling van Theaterschool Teylingen. Zij spelen op zaterdag 20 juli om 11.00 uur My Fair Lady, het verhaal van Eliza Doolittle en professor Higgins, in de bibliotheek (Herenstraat 48). De toegang is gratis.

My Fair Lady speelt zich af in 1912. Professor Higgins, een spraakdeskundige, komt in contact met Eliza Doolittle, een bloemenmeisje van de straat. Met de nodige inspanning weet hij van haar een keurig sprekende dame te maken. Hij neemt haar zelfs mee naar de paardenrennen in Ascot. Iedereen is enthousiast over zijn succes, maar niemand prijst Eliza. Zij zoekt troost bij Freddy Eynsford-Hill, die zij ontmoet heeft in Ascot en besluit met hem te trouwen. Higgins is razend en realiseert zich dat hij verliefd is op haar. Ook Eliza komt tot het besef dat zij van hem houdt en keert naar hem terug.

Zomerprogramma

Bibliotheek Voorhout heeft ook deze zomer weer leuke activiteiten in de bibliotheek. Tijdens de zomervakantie wordt er iedere woensdag vanaf 14.30 uur weer voorgelezen. Op 24 en 31 juli en 7, 14, 21 en 28 augustus zijn de kinderen van harte welkom in de bibliotheek (Herenstraat 48). Deze activiteit is voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Toegang is gratis en je hoeft geen lid van de bibliotheek te zijn.

Jeugdband Adest Musica in nieuw uniform

Sassenheim n De Jeugdband van Adest Musica heeft tijdens het zomeravondconcert van zaterdag 6 juli haar nieuwe uniform onthuld. De uniformen zijn speciaal ontworpen door Ilona van den Abeele, ontwerpster bij 'Saynomore exclusive designs'.

Het oude uniform van de Jeugdband, inmiddels 20 jaar oud, moest nodig vervangen worden. Van den Abeele kreeg daarom van Adest Musica de opdracht om, samen met haar team, een nieuw uniform voor de jeugdband te ontwerpen. Van den Abeele: "We bemerkten dat een belangrijke wens vanuit de vereniging was dat het nieuwe uniform van de Jeugdband een naadloze aansluiting moest hebben op het huidige uniform van de Drum- en Showband." Het team heeft alle wensen meegenomen in het ontwerptraject. "Wij, en ook de muzikanten, zijn erg blij met het eindresultaat."

Donaties en giften

Arthur Volten, voorzitter van de Jeugdafdeling, is een blij man. "Het nieuw uniform van de Jeugdband is mede tot stand gekomen door verschillende donaties van instanties, stichtingen, fondsen en particulieren. De aanschaf van een nieuw uniform is een flinke investering voor de vereniging. Mede dankzij deze gulle giften is het mogelijk gemaakt om de muzikanten van de Jeugdband te presenteren in een nieuw uniform. Een fantastisch en mooi moment voor de club!".

Chloe Benjamin

Foto: pr.

De onsterfelijken

Een betoverend boek, dat ik even moest laten bezinken toen ik het uit had. Vier kinderen krijgen van een waarzegster te horen op welke dag ze zullen sterven. De vier groeien op en worden balletdanser, goochelaar, legerarts en chemicus. Maar hoe leef je je leven als je weet wat je sterfdatum is? Prachtig en spannend boek over een Joods gezin dat uit elkaar groeit en weer bij elkaar komt.

Aminatta Forna

De paradox van geluk

Dit boek is een tip van mijn favoriete boekhandel in Utrecht, die tot mijn grote verdriet gaat sluiten. Een fijn boek over een biologe en een traumaspecialist die in Londen op zoek gaan naar een voor de vreemdelingenpolitie weggelopen jongen en daarbij hulp krijgen van een groep nachtwerkers. Je krijgt een inkijkje in het oude Londen, de opkomst van vossen in het stedelijke gebied en wat traumaverwerking met mensen kan doen. Drie zeer verschillende thema's die mooi met elkaar verweven worden.

Nico Dijkshoorn

Huilen en lachen

Een grappig boekje met korte verhalen van Nico Dijkshoorn: lekker leesvoer voor op vakantie. Zo lees je over vakantiehuisjes, eten, kuifapen, mango's en zijn angst voor klaverjassen. Na Huilen en lachen kijk je nooit meer hetzelfde naar alles om je heen. Vermakelijk en soms zelfs ontroerend!

Foto: Marieke Voorn

Zomerse temperaturen, een lekker koud drankje aan de rand van het zwembad of op het strand en natuurlijk een heel grote stapel boeken! Dit zijn de zomertips voor u van Dionne Dinkhuijsen, programmamanager van onze Bibliotheek: boeken om heerlijk van te genieten, waar u ook bent.

Cheque van Luchtkussenfestival voor Voorhoutse IJsclub

Erik van der Veld, Claus van der Zalm (bestuurslid Voorhoutse IJsclub) en Ruud Neuteboom poseren met de cheque.

n 6.000 euro voor onderhoud clubhuis

VOORHOUT n De Voorhoutse IJsclub kreeg op vrijdagavond 5 juli een cheque van 6.000 euro overhandigd tijdens het Singer-songwriter Zomeravond concert van de Rotary Voorhout. De bijdrage werd geschonken door de stichting Luchtkussenfestival.

Panic Launcher en John de Leeuw winnen op de Herenweg | Foto: pr. Foto: pr.

Door Lotte Zoet

De stichting Luchtkussenfestival kiest elk jaar een goed doel uit om te ondersteunen. Voorzitter Ruud Neuteboom: ''Al veertien jaar organiseren wij met veel plezier het luchtkussenfestival. Op zondag 2 juni waren 1.600 kinderen samen met hun familieleden in de Herenstraat. Er waren dus ongeveer 3.500 mensen. Met de hulp van sponsoren en een kleine bijdrage van de kinderen houden we elk jaar nog een mooi bedrag over om te schenken aan een goed doel in de buurt. Dit jaar is dat de IJsclub geworden.''

Oudste sportvereniging

Erik van der Veld, vicevoorzitter van de IJsclub, is erg blij dat zijn club dit jaar het goede doel is. Van der Veld: ''De club bestaat dit jaar 120 jaar en is daarmee de oudste sportvereniging van Voorhout. Ons clubgebouw bestaat nu 25 jaar en heeft veel achterstallig onderhoud. Met het geld dat we krijgen, kunnen we het clubgebouw opknappen en verduurzamen. Mede omdat wij meewerken met het Luchtkussenfestival, is het extra bijzonder dat wij dit jaar het goede doel zijn. We zijn dan ook erg vereerd.''

De vijftiende editie van het Luchtkussenfestival is op zondag 7 juni 2020.

Panic Launcher en John de Leeuw slaan toe bij harddraverij Warmond

Warmond n Panic Launcher en John de Leeuw hebben zaterdag 6 juli de kortebaan in Warmond gewonnen. De combinatie versloeg in de tweede omloop de grote favoriet Doc Holiday en pakte uiteindelijk ook de eindzege na winst op de verrassende Viking Cehere (Micha Brouwer) in de finale. Chief One (Jaap van Rijn) eindigde als derde voor Gaya Vip en John Dekker.

Vooraf was Doc Holiday, na twee zeges dit jaar, de huizenhoge favoriet. De ruin moest echter zijn meerdere erkennen in de snelle Panic Launcher die zich ook in voorgaande starts goed had laten zien. In Venhuizen won de merrie al een rit van Doc Holiday en nu rekende ze zelfs definitief met hem af. Daarvoor had ze in de eerste omloop gewonnen van Ima Cheerleader.

Geen strobreed in de weg

Na in de derde omloop ook Broer van Bremen verslagen te hebben, legde Chief One de uiteindelijke winnaar geen strobreed in de weg. In de finale leek het nog even mis te gaan, omdat Panic Launcher na een lange middag druk was geworden. Met hulp in het startvak van John Dekker kon de troef van Stal de Groningers het uiteindelijk toch afmaken.

Geslaagde middag

Voor Viking Cehere was de middag al geslaagd met een finaleplaats. De grote outsider was onder andere verantwoordelijk voor de uitschakeling van de snelle Evison en Barbert. In de halve finale versloeg hij na drie ritten ook Gaya Vip van de Super Vrienden van Kortebaandraverijen.nl. De merrie liep een uitstekende koers, maar een galoppade en een minder moment na de start van de kamprit in de halve finale werden haar uiteindelijk fataal.

In de troostfinale was Chief One in twee ritten te sterk. In de derde omloop waren de rollen nog omgedraaid, waarna Chief One werd bijgeloot.

Inzet

De Stichting Harddraverij Warmond kan terugkijken op een mooi evenement. Het begon halverwege de middag licht te regenen, maar het merendeel van het publiek bleef langs de hekken staan. Bij de totalisator werd ruim 3.000 euro (23.279 euro) meer ingezet dan vorig jaar.

Ingezonden: 'Graag het eerlijke verhaal over afval scheiden'

ingezonden n "Heftig discussieert de raad over afval scheiden. Wij burgers doen het wel, maar blijkbaar niet goed genoeg. Straf! De inzet is nu: de vervuiler betaalt, de burger meest aanbrengt moet de portemonnee trekken. Of we maken de grijze restcontainers kleiner. Of we voeren diftar in.

Dit zijn achterhoedegevechten. Ten eerste heb je recht op een eerlijke kostenberekening. Wat levert het scheiden aan de bron op (wat wij moeten doen) en wat kost de afvalscheiding in de eindfase (wat afvalverwerkers doen)? We scheiden keurig ons oud papier. Dat is mooi. Hoera! Bij het plasticafval en onze drinkpakken, ligt dat een stuk ingewikkelder. Want, wat schieten we er mee op? Niet zo heel veel, laten de wetenschappers zien.

Wat is het probleem? Bij kunststoffen gaat het om PVC, PET, HDPE, LDPE, Polystyreen etc, etc. De burger denkt: plastic in de plastic zak en gooi die drinkpakken er ook maar bij. Immers, dat zegt onze gemeente. Weet de burger veel welke kunststoffen recyclebaar zijn en welke niet? Erger nog: weet de gemeente dat wel? Ik vrees van niet.

Waar je als burger ook recht op hebt, is op eerlijke communicatie vanuit de gemeente over het percentage gescheiden afval dat uiteindelijk in de vuilverbrandingsovens belandt. Gebeurt dat dan echt met ons afval? Jazeker, dat kan zelfs oplopen tot 40-50%. Dit laat onverlet dat het is goed is om van gebruikt materiaal nieuwe grondstoffen te maken. Maar belangrijker nog, als de nationale overheid geen rem zet op verpakkingsmaterialen van de producten die wij kopen, geleverd door producent en supermarkt, wordt het nooit wat. Dan kun je scheiden tot je een ons weegt…".

René van der Horst,

Voorhout

Zomer in de bibliotheek met spel 'Break-in box'

Kinderen spelen de omgekeerde escape room in de bibliotheek. | Foto: pr.

TEYLINGEN n Deze zomer kunnen kinderen vanaf acht jaar bij de Bibliotheek Bollenstreek een spannend spel spelen: de Break-in box, een omgekeerde escape room. Van 22 juli tot en met 31 augustus staan de boxen in vestigingen in de Bollenstreek.

Er zijn in totaal drie verschillende boxen: Archeologie, Landgoederen of AtlantikWall. De bibliotheken Voorhout en Sassenheim hebben de box Archeologie. Bibliotheek Warmond heeft de box Landgoederen.

omgekeerde escape room

Een break-in box is een soort omgekeerde escape room: in tegenstelling tot een escape room moet je er niet uit, maar in zien te komen. Dat kan door het oplossen van een reeks vraagstukken. Via een aantal puzzels moet je een kist open krijgen. Zodra de kist open is, komen er nog meer raadsels. Deze raadsels leiden uiteindelijk tot een ontknoping. Het spel duurt ongeveer een uur en kan alleen of met een groep van maximaal zes kinderen gespeeld worden.

Kaartjes

Doe mee met dit spannende spel en neem een moderne duik in de geschiedenis. Kaartjes voor leden zijn 1,50 euro. Niet leden betalen 2 euro. Meer informatie en kaartjes zijn verkrijgbaar op www.bibliotheekbollenstreek.nl of in een vestiging van de Bibliotheek Bollenstreek.

Warmond gastheer NK Bowlen 2020

Warmond n Lucky's Bowling is volgend jaar het strijdtoneel van de vernieuwde editie van het NK Bowlen.

De Nederlandse Bowling Federatie organiseert gedurende een seizoen diverse Nederlandse kampioenschappen, voor alle verschillende doelgroepen, zoals senioren, jeugd, 50+, leden met een beperking, een speciaal NK voor basisschoolleerlingen. In 2020 worden al deze evenementen voor het eerst gebundeld tot één evenementen: de NK 2020. Lucky's Bowling in Warmond is van mei tot en met juli 2020 gastheer voor de eerste editie van dit evenement.

Las Vegas

Verder is Lucky's op zondag 21 juli ook de locatie voor de laatste gezamenlijke dames- en herenteamtraining van de veteranen bowlers van het Nederlands Team. Zij doen begin september mee aan het WK bowlen voor 50-plussers in Las Vegas.

19 / 20

Wortels

Toen ik ging studeren verliet ik na bijna 19 jaar het dorp waar ik geboren was. Het zag er toen al naar uit dat dat voorgoed was. Niet alleen profeten, maar ook predikanten moeten er vanuit gaan niet te worden geëerd in hun vaderstad. Een mooi renteniersdorp is het evenmin. Familie heb ik er nauwelijks meer. Geen enkele reden dus om er ooit terug te keren. In de 40 jaar die sindsdien verstreken zijn, heb ik voor mijn werk in zes verschillende plaatsen gewoond. Hier wat korter, daar wat langer. Sinds twee jaar woon ik weer ergens anders, en als het aan mij ligt is dit mijn laatste woonplaats. Hoewel ik het nooit erg heb gevonden, zo'n zwervend bestaan. Ergens naartoe verhuizen en weten dat je over een jaar of wat ook daar weer zult vertrekken, geeft ook vrijheid. Ik heb wel altijd de neiging gehad me te hechten. Ik werd lid van de plaatselijke historische vereniging, verdiepte me in de lokale geschiedenis en zag het als een uitdaging zoveel mogelijk mensen aan elkaar te kunnen linken: dat is een broer van hem, dat zijn neven en nichten en die en die hebben dezelfde overgrootvader. Een soort nestelen is dat, de tentpinnen van je tijdelijke behuizing toch wel vast en stevig in de grond slaan. Ooit verhuisden we voor een korte tijd en namen de moeite om dat tijdelijke huis grondig te schilderen en te behangen. Iemand zei 'zonde van het geld, over een paar jaar ga je hier weer weg!' Als ik haar serieus had genomen, hadden we overal uit verhuisdozen en koffers geleefd. Zelfs wanneer ik een paar dagen op een hotelkamer vertoef, neem ik de moeite m'n overhemden netjes op te hangen en m'n sokken en ondergoed ergens in een kast te leggen. Noem het een tic. Of beter: noem het mindfulness in de alledaagse praktijk. Het hele leven is van voorbijgaande aard. Het wordt in een moordend tempo geleefd. Maar ik wil zolang ik leef wel voelen dat ik leef. En waar ik leef. Een beetje wortelschieten dus. Met kluit, dat wel. Kun je ook zó weer weg.

egbert van der weide

10 t/m 17 juli

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd Koor, voorganger: Diaken Prins

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag, geen viering

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: dhr. A. van den Os

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Terugkomviering Vormsel/Eucharistieviering, voorganger: Th. Blokland

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, geen informatie ontvangen

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. E. v.d. Weide

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: André Huiting

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur, eredienst, 19.00 uur genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra.

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 14 juli bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

De oplossing van vorige week: KORENBLOEM.

De winnaar is: L. Molenaar-Stoffer uit Sassenheim.