De Teylinger

5 februari 2020

De Teylinger 5 februari 2020


Niet alleen maatregelen voor Van Pallandtlaan

Er is nog twijfel in de gemeenteraad over de plannen voor aanpassing van de Van Pallandtlaan. | Foto: MV Foto: MV

Sassenheim n Een meerderheid in de gemeenteraad wil een algeheel verkeers- en vervoersplan. Dus niet alleen maatregelen voor de doorstroming op de Van Pallandtlaan. Een tekstvoorstel van de fractie van D66 werd vorige week als motie in de gemeenteraad aangenomen. Alleen de fracties van VVD en Trilokaal stemden daar niet mee in.

Door Nico Kuyt

De huidige, nog prille plannen van de provincie om de doorstroming te verbeteren op de Van Pallandtlaan konden in de gemeenteraad geen goedkeuring verkrijgen. Wethouder Marlies Volten wees op de inspraak die nog loopt waar eenieder zijn mening kan geven over een oplossing over de stremming in het verkeer. Zij achtte daarom motie van het CDA overbodig. Die wees naar de vele bouwactiviteiten in het westen van de Bollenstreek en dat het verkeer naar het oosten een kant op moet. Het verkeer na dit regionaal bouwen moet dan ook regionaal worden opgelost en niet perse via de binnendorpse flessenhals van de Van Pallandtlaan.

De N208 (rotonde Van Pallandtlaan) en N443 zijn eigendom bij de provincie Zuid-Holland, maar omdat de rotondes binnen de bebouwde kom in Sassenheim liggen, pakken de provincie en de gemeente het project gezamenlijk op.

Verkeersplan

Voor de VVD en Trilokaal moest eerst het proces van onderzoek moeten worden afgewacht. En dan een oordeel vellen. Maar een meerderheid meende dat bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, het B&W van de provincie, samen met de regiogemeenten van de Duin- en Bollenstreek, er moet worden aangedrongen tot het ontwikkelen en opstellen van een meerjarig integraal regionaal verkeer- en vervoerplan. En dus niet er vanuit te gaan dat met de aanleg van twee turborotondes op de Van Pallandtlaan het regionale probleem wordt opgelost.

Een tweede motie van CDA, GroenLinks en de PvdA over deze rotondes werd aangehouden en dus nog niet in stemming gebracht. Er was vorige week geen meerderheid voor te vinden.

Zeemanskoor

Sassenheim n Zeemanskoor Overal is eind vorig jaar opgeheven, maar een deel van de leden gaat door met zingen. In het nieuwe koor is nog plek voor zangers en muzikanten. De eerstvolgende repetitie is op dinsdag 11 februari, om 20.00 uur in het clubhuis van PV De Blauwband (Vijfmeiweg 39). Inloop vanaf 19.30 uur. Voor meer informatie, neem contact op met Gerard Mens via gerard.mens@ziggo.nl of Izaak de Kooker: ihdekooker52@gmail.com.

De avond werd op charmante wijze geopend door de wethouder van Sportzaken Gerben van Duin. Foto: PR

Van Duin
eerste sport-
formateur

Leerlingen
strijden om
voorleestitel

Na vijf jaar
revalideren
weer het ijs op

uitgeweid n Alles in een lagere versnelling

Grote stap maken naar vitale gemeente

Vragen over nachtsluiting huisartsenpost

Voorhout n B&W is weliswaar overvallen door het bericht dat de huisartsenpost in Voorhout mogelijk in de nacht gaat sluiten per 2021, maar houdt de vinger aan de pols. Er ligt nog geen definitief besluit dat de post ook echt in de nacht dicht gaat. Een onderzoek loopt nog.

Door Nico Kuyt

In de gemeenteraad vorige week uitte Sandra Groenendal (PvdA) haar zorgen over een mogelijke sluiting in de nacht van de post. Er is evenwel volgens wethouder Arno van Kempen hierover nog geen definitief besluit genomen. De post blijft intussen in de avond en in het weekend gewoon open, zo is zijn inschatting. De landelijke normen voor de aanrijdtijden worden in zijn ogen tevens ook nog steeds gehaald. De landelijke normen blijven op de post van toepassing om zo de adequate zorg te borgen. Hij heeft hiertoe contact gehad met de directeur. Er wordt een regiovisie ontwikkeld en daarna pas overgegaan tot een eventuele sluiting. Van Kempen gaat er vanuit dat er weinig voor de zieke veranderd. De centralisatie heeft volgens de post ook voordelen, zo geeft de directeur aan. Er zal altijd een arts aanwezig zijjn. Nu is er als er een arts wordt opgeroepen niemand aanwezig, maar in de nieuwe situatie altijd. De landelijke waakhonden kijken overigens voortdurend toe, zo suste de wethouder de gemoederen.

'Grote stap maken naar een gezonde en vitale gemeente'

Gerben van Duin was eerder sportwethouder in Noordwijk, ook in 2017 toen de gemeente European City of Sport was. | Foto: archief/Joke van der Zanden Foto: Cor de Mooy

n Gerben van Duin is eerste sportformateur van Teylingen

Teylingen n Gerben van Duin gaat vanaf deze maand voor vijf maanden aan de slag als sportformateur voor Teylingen. De voormalige wethouder van Noordwijk gaat zich inzetten om de inwoners van onze gemeente meer in beweging te krijgen zodat ze gezonder en gelukkiger worden. Daarmee verbindt Teylingen het Nationaal Sportakkoord – gericht op meer bewegen - met het Nationaal Preventieakkoord.

Doel van het Preventieakkoord is dat Nederlanders gezondere keuzes maken, waardoor ze minder ziek worden, minder zorg nodig hebben en het goede voorbeeld geven aan hun kinderen. Dat wordt dus gekoppeld aan het Nationaal Sportakkoord. "Wij zijn blij dat Gerben van Duin aan de slag gaat om een lokaal sociaal sportakkoord te ontwikkelen. Met zijn brede kennis en grote netwerk zijn wij ervan overtuigd dat wij een grote stap maken naar een Gezond en Vitaal Teylingen," zegt wethouder Arno van Kempen. Gerben van Duin vult aan: "Dit gaat dus niet alleen over voetballen, hockey, korfbal of tennis. We zijn op zoek naar samenwerking tussen sport, bewegen, onderwijs, gezondheid, zorg, bedrijfsleven en welzijn. We hebben uw inbreng allemaal nodig!".

Nationaal Sportakkoord

Sportminister Bruno Bruins heeft samen met vertegenwoordigers van de sport, bedrijfsleven, gemeenten en maatschappelijke organisaties op 29 juni 2018 het eerste Nationaal Sportakkoord getekend: 'Sport verenigt Nederland'. De uitvoering van dit Nationaal Sportakkoord moet lokaal gaan plaatsvinden, door gebruik te maken van de lokale netwerken, ambities en energie. Daar zit ook de kracht van deze lokale uitwerking. De inwoners gaan samen aan de slag om ervoor te zorgen dat meer mensen in beweging komen en werken aan hun gezondheid, geluk en kwaliteit van leven. Dat doen ze door met de sportformateur om de tafel te gaan. Ook andere partijen uit het sociaal domein, sport en bewegen schuiven aan. De gemeente is een van die partijen. Het is de bedoeling om samen tot een akkoord van en door lokale partners te komen. "Het doel is te vergelijken met Het Beste Idee: sport en bewegen verbinden met de omgeving," laat de gemeente in een reactie weten. "Maar in plaats van een jaarlijkse wedstrijd, zorgt het lokale sportakkoord voor een duurzame samenwerking waar verschillende partijen zich aan verbinden." Van Duin gaat tot en met juni van dit jaar aan de slag. Uiterlijk eind juni moet het lokale sportakkoord er liggen. De uitvoering ervan is vanaf de tweede helft van 2020. De functie wordt mogelijk gemaakt door een rijksbijdrage vanuit het Nationaal Sportakkoord.


Meer onderzoek naar behoefte voor belbus

Teylingen n De gemeenteraad kon zich vorige week donderdag niet scharen achter een motie voor het instellen van een belbus, maar wel achter een onderzoek of er wel daadwerkelijk behoefte is voor zulk een aanvullend lokaal vervoer.

Raadslid Manon van Dijk (CDA) diende enige tijd geleden een motie in om de belbus te organiseren. Er werden 662 handtekeningen voor de invoering ervan vorige week ingediend, maar daar werd ook weer kritiek op geuit. De onderzoeksvraag zou niet specifiek genoeg zijn. Je kan alles willen, maar het moet ook betaald worden, zo hield wethouder Arno van Kempen voor. Zo´n 55.000 euro. "Openbaar vervoer is niet gratis", aldus Van Kempen. Een nader onderzoek is nodig met een 'eerlijk verhaal' te komen over wat het kost. Van een meerderheid van de gemeenteraad kreeg B&W vorige week de opdracht om te bekijken of er wel behoefte is aan zo een buurtbus. Alleen de fractie van de VVD stemde tegen. (NK)

Windows 10 workshops

Warmond n In de bibliotheek van Warmond (Herenweg 80) geeft Seniorweb de komende periode Windows 10 workshops. Op maandag 24 februari is eerste workshop met als thema 'de Basis'.

De workshops van elk twee uur worden gehouden op maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Er wordt gewerkt in kleine groepjes van maximaal zes deelnemers. De bibliotheek zet laptops klaar. Deelname is 7,50 euro voor leden, 10 euro voor niet leden. Aanmelden kan bij de balie of via ww.bibliotheekbollenstreek.nl. De overige workshops zijn op 2 maart (Bestandsbeheer), 9 maart (Internet via Chrome) en 16 maart (Veiligheid en onderhoud). Iedere woensdag is ook tussen 13.00 en 15.00 uur het gratis digitale spreekuur voor alle digitale vragen.

Bridgers zijn eerste 'gebruikers' van Teylings beste Topidee

De speelkaarten worden door burgemeester Breuer (r) en Wies Massaro(l) overhandigd aan voorzitter Aad Kaandorp. Foto: pr.

Sassenheim n 'Ben ik als voetganger wel voldoende zichtbaar?' Dat staat op de achterkant van de speelkaarten gedrukt, die burgemeester Carla Breuer bij de bridgevereniging Sassem Troef op dinsdag 28 januari uitgereikt kreeg. De speelkaarten zijn ontworpen door Wies Massaro in het kader van de campagne 'het beste Topidee'.

Vorig jaar riep de gemeente inwoners op om hun beste idee voor een betere verkeersveiligheid Teylingen in te sturen. Op die manier werd hen gevraagd mee te denken bij het opstellen van een nieuw Integraal Veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar. In het beleid gaat het niet alleen over verkeersveiligheid, maar ook over onder andere woninginbraken, diefstal, jeugdoverlast en cybercrime.

Donkere kinderwagen

In totaal kwamen er op de oproep meer dan honderd ideeën binnen. In juni kreeg Wies Massaro te horen dat haar idee door de jury was aangewezen als de winnende. Massaro wist op een herfstavond nog maar net een donkere kinderwagen te ontwijken en bedacht dat meer zichtbaarheid bij voetgangers ook bijdraagt aan meer veiligheid in het verkeer. Ze wilde meer bewustwording creëren bij wandelaars en hun eigen verkeersgedrag. Om haar idee verder te kunnen uitwerken, kreeg ze in de gemeenteraad een cheque van 6.000 euro.

Foto's

Ze ging vervolgens op zoek naar een duidelijk zichtbaar platform. Een plek waar de boodschap goed zichtbaar is en vaak herhaald kan worden. Zodoende kwam de bridgeclub in beeld. Door de boodschap 'Ben ik als voetganger wel voldoende zichtbaar?' op de achterkant van de speelkaarten te laten drukken, worden de spelers keer op keer 'geconfronteerd' met deze vraag. Ook is er een foto met de (on)zichtbaarheid van voetgangers in het verkeer op afgebeeld. Een goede aanzet om er een gesprek over aan te gaan en een mooi zetje richting nog meer bewustwording en hopelijk actie voor beter zichtbare wandelaars.

De komende vier jaar volgen er verschillende uitwerkingen van het 'beste Topidee'. | Foto: pr.

Havencafé biedt gezelligheid

Sassenheim n Ook 2020 is het team van het Havencafé - onderdeel van de Havenkerk (Bijweglaan 4) - weer enthousiast begonnen met de activiteiten. Belangstellenden zijn op de donderdagmiddag (in de even weken) vanaf 14.15 tot 16.15 uur van harte welkom. Buurtbewoners en gasten kunnen elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee ontmoeten, met iets lekkers door de vrijwilligers van het Tolhuis. De middagen worden ingevuld met creatieve activiteiten, zoals een spelletje of bloemschikken. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar een bijdrage in de Havencafé-bus is welkom. Aanmelden is niet nodig.

Ook is er een keer in de vier weken een drie gangen maaltijd, de eerstvolgende op donderdag 6 februari. De inloop is vanaf 17.00 uur, de maaltijd wordt geserveerd om 17.30 uur. De kosten bedragen 5 euro. Er is plek aan tafel voor maximaal 20 deelnemers. Aanmelden kan telefonisch bij Eef Vonk op de maandag in de week van de betreffende maaltijd, vanaf 9.00 uur via 0252-221289.

Voorhout loopt warm voor het Kuipzammmen

Voorhout n De KTS staat op zaterdag 8 februari weer op zijn kop tijdens het jaarlijkse Kuipzwammen van carnavalsvereniging de Bokken.

Dat Kuipzwammen populairder is dan ooit blijkt wel. De kaarten zijn inmiddels al lang uitverkocht en dat bewijst dat veel Voorhouters hier graag bij aanwezig willen zijn. Drie debutanten nemen het dit jaar op tegen drie gerenommeerde deelnemers, waarbij de zes zwammers Voorhout weer op de hak nemen. Zij gaan zeker in op alle politieke en publieke bijzonderheden die zich ook dit jaar weer in het dorp hebben voorgedaan. Het Kuipzwammen is al jaren één van de hoogtepunten in het voorseizoen van het Voorhoutse carnaval.

Bokkenstal

Dit jaar hebben de Bokken ook weer een glanzend magazine verspreid door heel Voorhout. Natuurlijk is hierin het hele programma te vinden, maar zijn er ook achtergrond verhalen te lezen. Voor mensen die het magazine niet hebben ontvangen is er op zaterdag 15 februari de mogelijkheid een exemplaar op te halen bij het stalletje van de Bokken bij de Plus Supermarkt aan de Herenstraat in Voorhout. Voorheen was er de jaarlijkse Bokkenwinkel waar de vereniging drie wekende lang 'huis aan huis' aanbelde met speelkaarten, loten, glazen en plantjes. Dit alles om geld bijeen te krijgen om de kosten te betalen van de vele feesten en activiteiten. Toch bleek dat veel mensen op de zaterdagen niet meer thuis waren waardoor de Bokken vaak voor dichte deuren bleven staan. Daarom kunnen alle Bokkenartikelen op 15 februari tussen 10.00 en 14.00 uur bij het Bokkenstalletje gekocht worden. Zo kunnen de Bokken gesteund worden om feesten voor iedereen te organiseren.

Boezemcafé op nieuwe locatie

Regio n Het Boezemcafé van de regio Duin- en Bollenstreek en Leiden opent op woensdag 12 februari voor de eerste keer dit jaar haar deuren in Oegstgeest. Vanaf 10.00 tot ongeveer 12.00 uur kunnen vrouwen die geraakt zijn door borstkanker in een afgescheiden deel van Brasserie Hemels aan de Terweeweg 5-C in Oegstgeest elkaar ontmoeten. Hier kunnen zij op een open en vrije manier een gesprek met elkaar hebben over borstkanker en de gevolgen daarvan. Koffiel, thee en de toegang is gratis. Na afloop krijgt iedere gast een goodiebag. Aanmelden mag, via boezemcafe@gmail.com, maar is niet verplicht. Voor meer informatie, kijk op www.boezemcafe.nl.

Jongen (15) aangehouden

Voorhout n Een vijftienjarige jongen uit Voorhout is op zondag 2 februari in Leiden aangehouden vanwege een poging tot beroving. Samen met een jongen (16) uit Kaag probeerde hij op het station in Leiden, tussen het platform en de Burger King, een man te beroven. Twee getuigen zagen dat de man werd lastig gevallen en schoten te hulp. De twee jongens sloegen op de vlucht, maar werden al snel door agenten aangehouden. De politie is nog op zoek naar het slachtoffer van deze poging tot beroving.

Open dag tijdens staking

Leerkrachten Judith Warmerdam, Emmy Paauw en Saskia Wiering, en Nadine Beckman (docent Pabo, tweede van links), verwelkomen belangstellenden tijdens de open dag. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Tijdens de grote onderwijsstaking van donderdag 30 en vrijdag 31 januari bleven veel scholen in Nederland dicht. Ook in Teylingen gingen docenten staken. Bij basisschool de Achtbaan bedachten ze een andere actie. Zij zette tijdens de staking juist de deuren open.

Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor belangstellenden voor een baan in het onderwijs konden op vrijdag 31 januari. De belangstelling was groot. Enthousiaste medewerkers lieten aan 26 geïnteresseerden zien wat voor een prachtig beroep ze hebben. De gevarieerde groep kon deze ochtend allerlei vragen stellen over het onderwijs, de weg naar een baan als zij-instromer of onderwijsassistent en alvast proeven aan de sfeer binnen een basisschool. Naast alle informatie, was er een rondleiding langs alle klassen. Ook kon wat langer in een groep worden meegekeken.

Ander gedrag door dementie

Sassenheim n Naast de bekende problemen, kan bij dementie ook het gedrag veranderen. Hoe ontstaat dit gedrag en hoe kunnen betrokkenen hiermee omgaan? Op maandag 10 februari gaat in het Alzheimer Café in Sassembourg (Jan van Brabantweg 1) Yvonne Martens hierover in gesprek met Daphne Hulspas, gz- psycholoog bij Marente. Het programma start om 19.30 uur, de toegang is gratis.

Corsocultuur mogelijk op UNESCO-erfgoed lijst

Regio n Minister van Engelshoven van OCW heeft op woensdag 29 januari aan de Tweede Kamer laten weten dat zij namens Nederland de Corsocultuur gaat voordragen voor de (internationale) Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van UNESCO. Hiermee gaat een lang gekoesterde wens van de Nederlandse corso's in vervulling. De voordracht vindt plaats in maart van dit jaar; UNESCO besluit pas in 2021 of de bijschrijving op de lijst plaatsvindt.

De Corsokoepel, het landelijke samenwerkingsverband van de Nederlandse corso's, vormt samen met het ministerie van OCW en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland de werkgroep die de voordracht gaat voorbereiden. De Nederlandse corsogemeenschappen worden hier nauw bij betrokken.


Corsocultuur in Nederland

Nederland telt zo'n dertig corso's verspreid over het hele land. Er zijn dahliacorso's in de nazomer, voorjaarscorso's in de Bollenstreek, er zijn allegorische optochten met bloemen, er is een fruitcorso, er zijn bloemendagen met mozaïeken, er zijn varende corso's en er is een papiercorso. Sommige corso's zijn heel klein, maar ook de grootste corso's ter wereld rijden in Nederland.

De kracht van de Corsocultuur, en speerpunt van de UNESCO-voordracht, zit ook in de intensieve samenwerking tussen de corsogroepen en tussen de corso's onderling, bijvoorbeeld in de Corsokoepel. Er wordt samengewerkt op het gebied van dahliateelt, er is uitwisseling van juryleden en ontwerpers, er is een gezamenlijke nieuwssite en een tijdschrift, en er is een corsoacademie. De corso's organiseren bij toerbeurt, samen met de Corsokoepel, een jaarlijks corsocongres. Daarnaast is er samenwerking met corso's in België, Duitsland en Spanje.

Flower Parade Rijnsburg

Het bestuur van Stichting Rijnsburgs Bloemencorso, rijdend onder de naam Flower Parade Rijnsburg is enthousiast over de voorgenomen voordracht. "Met de 75e editie van dit jaar heeft ons corso een vaste plaats op de corsokalender. Ook in Rijnsburg wordt met veel vrijwilligers elk jaar hard gewerkt aan een prachtige parade. Al vanaf 1946 is de organisatie hiervan van generatie op generatie overgedragen. Om die reden alleen al staan wij aan de voorgenomen voordracht," laat bestuurslid Hans Oudwater weten. "Wat zou het mooi zijn dat in de toekomst ook ons corso op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van UNESCO staat."

Voorleeskampioenen in actie

De deelnemers krijgen allemaal een oorkonde, tijdschrift en boekenbon. | Tekst en foto: Esther Akerboom Foto: Esther Akerboom

Regio n De bibliotheek in Lisse was zaterdag 1 februari het decor van de voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. Op dertien basisscholen uit Lisse, Teylingen en Noordwijk was de allerbeste voorlezer uit groep 7 of 8 gekozen en twaalf van deze voorleeskampioenen zetten deze middag hun beste beentje voor.

Voor een groot publiek en onder het toeziend oog van de jury, bestaande uit Lida Wickeren, oud-schooldirecteur, Eline Geursen, projectleider Educatie van de bibliotheek Bollenstreek en kinderboekenschrijfster Carolina Bongers, las ieder kind een stukje voor uit een zelfgekozen boek. Katja Derksen en Brigitte Kerkhoven van de Bibliotheek traden op als gastvrouw.

Kris Matser uit Noordwijk trapte af en deed het publiek sidderen met een spannende passage over een hellehond uit het boek 'Het nieuwe spookhuis'. De Lissese Noa Hammani bleek niet alleen een gekneusde arm, maar ook dyslexie te hebben. "Ik geef niet op" verklaarde ze en las met verve een grappig stuk voor uit 'De eilandenruzie'. Ook Jens van Velzen uit Warmond bleek een beetje dyslectisch te zijn maar las ook prima voor uit een boek over Mees Kees waar hij zelf veel lol om had gehad en waarin verwarring heerste over ADHD en de ANWB. Annefien de Kruijk, van basisschool De Regenboog uit Voorhout, gaf aan graag dikke pillen te lezen en koos een stuk uit de klassieker Ronja de roversdochter. Maxime Verloop uit Noordwijk las een passage uit 'De Heksen' voor. De Noordwijkse Max de Graaf koos voor een fragment uit 'Harry Potter en de Steen der Wijzen'. Cathelijne Pronk, alweer uit Noordwijk, begon gewoon op haar gemak met het voorlezen uit 'Het Winterhuishotel'.

Valerie Koek uit Voorhout bleek naast lezen ook van schrijven van mooie letters te houden. De leerlinge van de Antoniusschool vermaakte het publiek met een passage uit 'Joris en de geheimzinnige toverdrank', die ging over een wel heel erg nare grootmoeder. Lara Heres uit Noordwijk las al voor toen ze in groep twee zat. Nu gaf ze een staaltje van haar kunnen uit 'Razend' van Carry Slee, een droevig stuk over een jongen die geslagen werd door zijn vader. De eveneens Noordwijkse Lynn Wielenga had een mooi kartonnen bord van de kaft van haar boek 'Lampje' meegenomen. Zij trakteerde haar luisteraars op een spannend gedeelte over Martha, die een eng monster moest gaan voeren. Ook de Sassenheimse Belle van Harten, leerlinge van basisschool de Rank, eindigde met een cliffhanger, want was de kat in haar stukje uit 'Meester Pompelmoes' nou echt de pratende kat Joachim? De hekkensluiter was Noëmi Kroon uit Lisse. Een lastige positie, wat niet wegnam dat ze meteen in haar boek "De waanzinnige boomhut" dook en voorlas over een stel kinderen die schipbreuk hadden geleden.

De jury had er er maar moeilijk mee. Uiteindelijk kregen alle kinderen een compliment en gingen Lynn en Noëmi door naar de kwartfinale die in maart plaatsvindt. De winnaars van de kwartfinales gaan door naar de provinciale finale van Zuid-Holland op 8 april. De winnaar van de provinciale finale gaat door naar de landelijke finale.

Marco van Delft te gast in vierde Levenskunst

Voorhout n Marco van Delft, geestelijk verzorgen bij 's-Heeren Loo (voorheen Willem van den Bergh stichting), is op zondag 9 februari van 16.00 tot 18.00 uur te gast in de Paraplu (Herenstraat 53), winkel met een missie van de drie lokale kerken. Hij wordt geïnterviewd over zijn leven. De toegang is gratis.

Tijdens de vierde bijeenkomst van Levenskunst is Marco van Delft te gast. Aanvankelijk was Wilfred van Rijn uitgenodigd, maar hij komt op zondag 8 maart naar de Paraplu.

Erik Hietkamp en Piet Overduin interviewen Van Delft over de kunst van hun leven. Wat betekent voor- en tegenspoed in zijn leven? Wat kan het publiek van hem leren? Van Delft werkt voor en met mensen met een verstandelijke beperking, die steeds vaker wonen in normale huizen, dus ook in Voorhout. Hij neemt de aanwezigen in zijn verhaal mee in zijn werk. Ook zal een cliënt met hem meekomen.

Het doel van Levenskunst is dat bezoekers met de input van de gast napraten over de eigen Levenskunst.

Aandacht voor huisvesting van arbeidsmigranten

Regio n De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen bekijken samen met andere gemeenten in de regio op welke manier het vraagstuk van het toenemende aantal arbeidsmigranten kan worden aangepakt.

Door Arie in 't Veld

De Lissese wethouder Jeanet van der Laan zegt dat er na een aantal jaren van betrekkelijke rust, weer nadrukkelijk aandacht voor het vraagstuk van arbeidsmigranten is. Het is essentieel dat de basisregistratie personen (BRP) een betrouwbaar beeld geeft van de in de gemeente woonachtige mensen. "We hebben als gemeenten onvoldoende zicht op wie waar woont of verblijft en de noodzaak bestaat tot een betere registratie. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor andere (overheids)partijen is de BRP bepalend en maatgevend voor het woonadres van in Nederland verblijvende personen (kiesregister, UWV, SVB, belastingdienst, ISD, politie, justitie, etc.), Iedereen moet er dan ook op kunnen vertrouwen dan het BRP een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid als het gaat om het woonadres van ingezetenen in Nederland. Dat geldt overigens ook voor de andere basisregistratie waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, de basisregistratie adressen en gebouwen."

De lokale en regionale economie leunt voor een deel op de inzet van arbeidsmigranten. In toenemende mate wordt een beroep gedaan op de inzet van EU-arbeidsmigranten en dit beperkt zich niet meer alleen tot de land- en tuinbouw. Ook in de industriële en dienstverlenende sectoren gebeurt dit. Denk in onze regio bijvoorbeeld aan C&A en Menken. Alleen al in het belang van de lokale en regionale economie is het noodzakelijk na te denken over en te komen tot meer huisvesting voor arbeidsmigranten.

Op HLT-niveau

"Het is wenselijk (zo mogelijk op het niveau van de Duin- en Bollenstreek), maar in elk geval op het HLT-niveau met relevante spelers zoals werkgevers, huisvesters, sociale en commerciële verhuurders en uitzendbureaus afspraken te maken over uitbreiding van het areaal huisvestingsvoorzieningen voor arbeidsmigranten en te handhaven op woon- en verblijfssituaties die niet aan de voorschriften voldoen", aldus Van der Laan.

Als uitvloeisel van het nieuw te formuleren beleid zijn toezicht en handhaving nodig. Huisvesters en werkgevers die lak hebben aan de regels om zo goedkoop mogelijk uit te zijn, hebben lagere kosten dan hun collega's die het wel netjes willen doen. Zij belemmeren daarmee investeringen in fatsoenlijke huisvesting. Behoudens dringende omstandigheden in het kader van de openbare orde of volksgezondheid zal het actief inzetten op handhaving evenwel pas aan de orde zijn op het moment dat alternatieve huisvestingsvoorzieningen zijn gerealiseerd. Dan moet worden beoordeeld of deze handhavingstaak binnen de bestaande capaciteit en de te stellen prioriteiten kan worden ingericht of dat aanvullende (tijdelijke) capaciteit nodig is.

De trekvaart is ook erfgoed

Voorhout n Bij erfgoed denken we vaak aan monumentale gebouwen die we graag voor ons nageslacht willen behouden. Maar erfgoed gaat veel verder dan bebouwing. Een segment erfgoed dat vaak vergeten wordt is water. Dat kunnen kreken of beken zijn, zoals de grotendeels verdwenen Dinsdagse Watering, maar ook vijvers en kanalen horen hier toe. Voorhout heeft circa 7,5 kilometer trekvaart binnen de (voormalige) gemeentegrenzen. Daarmee behoort deze waterweg voor een kwart tot Voorhouts gebied.

In 1657 is met handkracht een trekvaart gegraven tussen Leiden en Haarlem. Dit was toen de toekomst voor het vervoer van personen en goederen. Men hoefde niet meer urenlang in een koets op ongelijke wegen heen en weer geschud te worden. In plaats daarvan is er een redelijk comfortabele kajuit op een trekschuit voortgetrokken door een of meerdere paarden.

De trekvaart Haarlem-Leiden, is ook bekend onder de namen Leidsevaart en Leidse Trekvaart, voor het traject Haarlem - Lisse, en Haarlemmertrekvaart voor het traject Lisse-Leiden.

Herberg De Bonte Koe

Op onregelmatige afstanden zijn er stopplaatsen waar passagiers kunnen in- en uitstappen en de gelegenheid hebben zich op te frissen. Herberg De Bonte Koe bij de Nagelbrug is de Voorhoutse opstapplaats. Indien nodig kunnen hier ook de paarden worden ververst. Ook beurtschippers gebruiken de trekvaart voor het ophalen en wegbrengen van goederen

Erfgoedtafel

Het bestuur van Zuid-Holland hecht veel waarde aan het in stand houden van de verschillende trekvaarten in de provincie. Er is een 'Erfgoedtafel Trekvaarten' waar initiatieven en projecten aan de orde komen die hier direct of zijdelings mee te maken hebben. Er bestaat ook een provinciale subsidiepot om goedgekeurde projecten te ondersteunen.

De Historische Kring Voorhout (HKV) heeft nog geen actief beleid ten aanzien van dit specifieke onderwerp. Toch vindt het bestuur het meer dan de moeite waard om zich op het gebied van waterwegen te bewegen. Daarvoor zoekt de HKV één of enkele personen die zich tot het onderwerp aangetrokken voelen. In een groepje, onder de paraplu van de HKV-monumentencommissie, kan gewerkt worden aan het ontwikkelen van projecten die onze Haarlemmertrekvaart duidelijker op de kaart zal zetten. Belangstellenden die hier wel eens over wil praten, kunnen een email sturen naar info@hkv-voorhout.nl, of langskomen tijdens een van inloopmomenten.

Inloop op 12 februari

De eerstvolgende inloop van de HKV in het kenniscentrum aan de Bonekruidstraat is op woensdag 12 februari van 14.00 tot 16.00 uur. Geïnteresseerden in het project om de Haarlemmertrekvaart meer aandacht te geven, zijn ook dan van harte welkom en kunnen zich melden bij een van de aanwezige bestuursleden.

Kledingtransport gestrand in Polen

Vrijwilligers laden de in totaal 556 dozen in voor het kledingtransport naar Oekraïne. | Foto: pr./Henk Maat Foto: pr./Henk Maat

Sassenheim n Medewerkers van Kringloopwinkel Op Dreef hebben op donderdag 23 januari een kledingtransport voor Oekraïne geladen, maar het transport is niet verder gekomen dan Glogow in Polen.

Nadat in november van het afgelopen jaar een kledingtransport naar Roemenië is gegaan zijn medewerkers van Kringloopwinkel Op Dreef kleding blijven uitzoeken voor het volgende transport, namelijk voor Oekraïne. Binnengebrachte kleding wordt in 'Le Depot', de voormalige gymzaal aan de Kagerdreef, nagekeken, gesorteerd en ingepakt in bananendozen en verhuisdozen. De bewoners en vrijwilligers van Verpleeghuis De Wilbert in Katwijk aan De Rijn hebben gehaakte en gebreide dekens ingeleverd. Voetbalvereniging Ter Leede heeft hun oude doelnetten en ballen gebracht voor de vereniging in Gát. Alle ingepakte dozen worden in de hal tijdelijk opgeslagen.

Lars Flinkerbusch, Jaap Smit, Jan van Rijn, Esther van der Voort en Jan Bout. Foto: Marcel Verheggen


Op donderdag 23 januari stond er om negen uur een trailer voor de deur van Kringloopwinkel Op Dreef om beladen te worden voor Oekraïne met in totaal 556 dozen met kleding, medische artikelen en incontinentiemateriaal. Deze keer stonden er ook 30 sets (tafeltje en stoeltje) schoolmeubilair klaar om geladen te worden voor de kleuterschool in Gát en een elektronisch orgel voor het kerkelijk centrum in Kigyós.

Gewijzigde procedure

De trailer is via Duitsland en Polen op weg gegaan naar Beregowo in Oekraïne. De volgende dag kwam in Sassenheim het bericht binnen dat dit transport toch niet meer welkom was omdat de voorschriften voor de invoer van hulpgoederen onlangs waren gewijzigd. De reden was dat de opgestelde documenten niet meer konden worden aangepast en de gevolgde procedures in Oekraïne waren niet herstelbaar. De trailer met goederen stond inmiddels bij de Pools-Oekraïense grens en kon figuurlijk gezien niet meer vooruit of achteruit. Niet meer vooruit omdat het kledingtransport een deellading was van een transport naar Oekraïne en de gehele lading op de vrachtbrieven stond. Niet meer achteruit omdat het kledingtransport inmiddels in Polen stond en het een kostbare zaak zou worden de kleding weer terug naar Nederland te brengen. Ook het transporteren van deze lading naar Tileagd in Roemenië was niet mogelijk.

Na overleg met de expediteur is toen besloten een vergelijkbaar goede doelen organisatie te zoeken in Polen. Deze organisatie is in de plaats Glogow in Polen gevonden en heeft de naam: Misja Humanitarna Nadzieja.
Kringloopwinkel Op Dreef heeft deze organisatie de hele lading cadeau gedaan, waar ze natuurlijk heel blij mee waren. Zij zouden de lading zelf uit de vrachtwagen halen en tijdelijk opslaan alvorens te verdelen. Bij elkaar vertegenwoordigd deze lading namelijk heel veel bruikbaar materiaal voor arme mensen.

Na het weekeinde werden ook de nieuwe voorschriften voor hulptransporten naar Oekraïne ontvangen. Na bestudering van de voorschriften is gebleken dat deze voor kledingtransporten onwerkbaar zijn. Kringloopwinkel Op Dreef heeft daarom tijdelijk het vizier op Roemenië gezet, zolang de spelregels voor hulptransporten naar Oekraïne niet zijn aangepast.

Economic Board lanceert 'Manifest van de Regio' tijdens jaarevenement

regio n De Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) lanceerde vorige week het nieuwe 'Manifest van de Regio' tijdens haar eerste jaarevenement in Lisse. In dit Manifest worden de uitgangspunten voor de branding van de regio beschreven. Jaap Smit, commissaris van de Koning van de Provincie Zuid Holland, nam het eerste Manifest in ontvangst in een bomvol Floralis.

Tijdens de bijeenkomst presenteerde de EBDB haar activiteiten, resultaten en plannen aan bestuurders, ondernemers en andere betrokkenen.

Verbeteren prestaties

De EBDB is inmiddels ruim een jaar actief en werd opgericht door de vijf gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk. De opdracht die zij kreeg is duidelijk: het aanjagen en regisseren van de Economische Agenda van de Duin- en Bollenstreek. Doel is om de economische prestaties van de regio te verbeteren. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs werken inmiddels nauw samen in projectgroepen aan elf businesscases. Zij hebben zij een relatie met de vier sectoren: Space, Zorg, Greenport en Toerisme. Lees meer op www.deteylinger.nl. | Foto: pr./Marcel Verheggen.

Schaatsster Roxanne wil nog een keer het ijs op

Roxanne Ippel in training voor negen uur lang schaatsen. | Foto: pr. Foto: pr.

n Na vijf jaar revalideren in actie voor Skate4air

Sassenheim n Na vijf jaar revalideren stapt Roxanne Ippel op vrijdag 7 februari weer het ijs op. In Zweden gaat zij samen met Skate4air de Daylight Challange schaatsen. Een uitdaging om van zonsopkomst tot zonsondergang ruim negen uur te schaatsen voor het goede doel.

Tien jaar lang zet Skate4air zich in voor Cystic Fibroris. Op de Weissensee tijdens de Alternatieve Elfstedentocht en sinds vier jaar in Zweden tijdens de Daylight Challange. Roxanne reist af naar Zweden om daar de extreme uitdaging aan te gaan, met de elementen maar ook vooral met haar gezondheid.

Voor Roxanne is het niet vanzelfsprekend dat zij deze tocht even kan schaatsen. Ondanks dat zij al vanaf haar zesde actief schaatser is, kwam daar vijf jaar geleden abrupt een einde aan. Tijdens een schaatstraining kwam ze hard ten val, waarbij zij onder andere een schedelbasisfractuur opliep en een aantal dagen in coma lag. De afgelopen vijf jaar stonden dan ook in het teken van revalideren. Kort geleden ontving Roxanne van haar arts het slechte nieuws met de diagnose dat zij een leveraandoening heeft. Er lopen momenteel veel onderzoeken om het stadium te bepalen en een behandelplan op te stellen.

Toch houdt het de Sassenheimse niet tegen. Ze heeft van de artsen toestemming om naar Zweden af te reizen. Familie en vrienden van Roxanne zien haar als een doorzetter, iemand die niet zeurt en met een positieve mindset. Zelf zegt ze daarover: "Ik wil alles uit het leven halen, genieten van elke dag en mijn dromen najagen. Een jaar geleden heb ik mij voor de Daylight Challange ingeschreven, om mij in te zetten voor Cystic fibroris, maar ook om nog één keer een kunstje te tonen op het ijs!". Wegens de weersomstandigheden is het nog even onzeker of er op het Runnmeer in Falun wordt geschaatst of dat de groep doorreist naar het hogergelegen Lulea waar de tocht geschaatst zal worden op de Botnische Golf.

Het aftellen naar de tocht is begonnen, op woensdag 5 februari stapt de groep vanaf Schiphol het vliegtuig in naar Zweden. Allemaal met maar een doel, schaatsen tot het niet meer nodig is. Roxanne heeft al ruim 2100 euro opgehaald, op www.skate4air.nl/actie/roxann-ippel kun je haar initiatief een warm hard toedragen en een donatie doen.

Paris (14) leest in oude klas voor uit eigen boek

Foto: pr.

Voorhout n Oud-leerlinge Paris Duivenvoorden bracht vrijdag 31 januari een bezoekje aan basisschool de Achtbaan aan de Distelweg. In het kader van de Nationale Voorleesdagen las zij een stukje voor uit haar onlangs verschenen boek 'Verdwaald in 1480' aan de kinderen uit groep zes, zeven en acht. Het boek gaat over twee vriendinnen die in een andere eeuw terechtkomen. Een spannend avontuur vol verrassingen, geheimen en gevaar.

De komende weken zal Paris ook de andere twee locaties van de Achtbaan bezoeken. | Foto: pr.

Natuur centraal in De Pomp

Warmond n In Galerie de Pomp is op zondag 16 februari om 16.00 uur de opening van een nieuwe expositie. Vijf exposanten vertellen over hun werk en Carla Hoogweg speelt piano.

Marianne Wolthaus-de Ridder exposeert met foto-textielen van abstracte landschappen opgebouwd uit zwarten, witten en grijzen. Verknipte zwartwit foto's worden in machinale verwerking geordend tot verrassende structuren en ritmen. Boudewijn Swanenburg doet aan abstracte natuurfotografie. In zijn beelden is het onderwerp vervaagd. Niet de fotograaf maar de verbeeldingskracht van de toeschouwer bepaalt wat er te zien is. Marga Lammertsma maakt sieraden. Zij blijft experimenteren met diverse soorten glas en kleuren met soms verrassende resultaten. Marja van Bezu haalt voor haar keramiek haar inspiratie voor de abstracte vormen onder andere uit het boek 'Art forms in Nature' van Ernst Haeckel. De ovale vorm is leidend. Jos van Alphen's werk is organisch gevormd keramiek. Al het werk heeft een gebruiksfunctie, maar elke vorm moet ook een interessant autonoom object zijn. De expositie is te zien van 13 februari tot en met 18 maart.

Basiscursus voor Android tablet

Sassenheim n Heb je een Android tablet en wil je beter weten hoe je tablet werkt? In de bibliotheek Sassenheim (Kerklaan 42) geeft Seniorweb de vierdelige basiscursus Android tablet. De eerste cursus is op maandag 17 februari van 14.15 tot 16.15 uur.

De cursus geeft deelnemers de kans om de mogelijkheden te ontdekken en om te leren hoe ze de tablet gebruiken. Het maximum aantal deelnemers is zes. Voor de cursus nemen deelnemers hun eigen Android tablet mee. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten; op maandag 17 en 24 februari en 2 en 9 maart van 14.15 uur tot 16.15 uur. Deelname kost 35 euro voor leden van de Bibliotheek Bollenstreek of Seniorweb en 40 euro voor niet-leden. Deelname kan in alle vestigingen aan de balie van de Bibliotheek Bollenstreek geregeld worden en ook via www.bibliotheekbollenstreek.nl. Een andere digitale vraag? Kom dan naar het gratis digitale inloopspreekuur in de bibliotheek van Sassenheim, iedere donderdag van 14.00 tot 16.00 uur.

'Teen Tuesday' in Ex-Voto

Voorhout n Vanwege het succes van de tienermiddag elke donderdag, gooit jongerencentrum Ex-Voto (Jacoba van Beierenweg 118B ) nu ook de deuren open op dinsdag voor een 'Teen Tuesday'. Het programma van februari is voor beide dagen bekend en zit weer vol leuke activiteiten voor de leeftijden tien tot en met veertien jaar.

Doordat er naast de donderdag nu ook op dinsdag tijd en ruimte is voor de tieners van Voorhout, heeft Welzijnskwartier een nog groter en diverser programma voor februari klaarstaan. Op de dinsdag is er de komende maand ruimte om creatief aan de slag te gaan tijdens het maken van sleutelhangers, het graveren van glazen en het maken van de lekkere smoothies. Daarnaast worden de hersenen goed gekraakt tijdens een uitdagend potje 'woordvloer', een leuke mix van 'Wordfeud' en een dobbelspel. Na de dinsdag kan onze donderdag natuurlijk niet achterblijven. Ook hier kan iedereen zijn creativiteit uiten met het maken van koelkastmagneten, het ontwerpen van een heus bloemenmozaïek ter voorbereiding op de Bloemencorso en activiteiten in de keuken tijdens het maandelijkse 'Kook Café'. Ook heeft stagiair Dilana van der Smissen een de activiteit 'Doe wat meer in het verkeer' opgezet. Zoals voorheen zijn de activiteiten van 15.30 tot 17.30 uur. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar nielskrijgsman@welzijnskwartier.nl.

Deze activiteiten worden georganiseerd door het jongerenwerk Teylingen van het Welzijnskwartier uit Katwijk.

Stamppot eten tussen de koeien in de stal

Warmond n Juist in deze maanden toont de natuur zich soms op haar mooist. In de polder zorgt het licht van de zon voor een winterse sfeer. Een winterwandeling in de polder is dan een belevenis. En wat is er nu mooier dan na zo'n wandeling stamppot te eten tussen de koeien? Op zondag 16 februari kan dat.

Het Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn organiseert in samenwerking met familie Vergeer een winterwandeltocht door de Hemmeerpolder. De boeren leiden rond, geven uitleg over de natuur in de polder en tot slot is er een bezoekje aan de stal, waar wandelaars tussen de koeien aanschuiven voor een heerlijke stamppotmaaltijd. Aanmelden is noodzakelijk, want het aantal deelnemers is beperkt. Deelname kost voor volwassenen 5 euro of 8 euro (met stamppotmaaltijd). Kinderen betalen 3 euro of 5 euro (inclusief maaltijd).

De wandeling start om 15.00 uur en duurt tot 17.00 uur en aansluitend is het stamppot eten tot 18.00 uur. Aanmelden kan via info@koudenhoornontdekken.nl.

Simon & Garfunkel herleven in Trefpunt

Joost Botman en Niels van der Gulik nemen het publiek mee naar het New York van de jaren zestig. | Foto: pr. Foto: pr.

WARMOND n De Nederlandse Simon & Garfunkel komen met hun programma 'Sound of Silence' op zaterdag 29 februari naar Het Trefpunt (Herenweg 80).

Joost Botman en Niels van der Gulik laten oude tijden herleven. Ze nemen de toehoorder mee naar de jaren zestig. De muzikale reis vertrekt vanuit New York waar het allemaal begin voor het Amerikaanse duo Simon & Garfunkel. Natuurlijk zijn er de onvergetelijke songs van het tweetal, maar deze worden afgewisseld met beeldende impressies uit die tijd en droogkomische anekdotes. Over hun succes, de professionele scheiding én het legendarische reünie-concert in Central Park in 1981. Kortom een feelgood-concert dat een ander ligt werpt op het bekende repertoire. Het concert begint om 20.30 uur en een kaartje kost 19,00 euro inclusief pauzedrankje. De verkoop loopt via www.theaterhettrefpunt.nl of bij de VVV Warmond (Gemeentehaven 3).

Dubbel muziektheater

Sassenheim n Theater 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40) staat in het weekend van 14 en 15 februari in het teken van muziektheater. Rapalje en Angela Groothuizen staan met hun shows op de Sassenheimse bühne.

Rapalje is op vrijdag 14 februari te gast met 'Still into folk' en deze muzikale reis wordt een ware Keltische beleving. Vuurspuwende doedelzak, gevoelige ballades, stampende reels, alles komt voor de pauze voorbij. Na de pauze wordt het publiek meegevoerd door de nummers op het nieuwe album 'Scotland's Story', en kan zo muzikaal de geschiedenis van Schotland beleven.

De voorstelling begint om 20.15 uur. De zaal is ingericht met zowel zitplaatsen als statafels. Kaarten kosten 19 euro en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl.

Angela Groothuizen

Angela Groothuizen speelt op zaterdag 15 februari om 20.15 uur haar voorstelling 'Lueke Binge'. "Ik gaa met je lueke binge" staat er op de strippenkaart die Angela zestien jaar geleden op Moederdag kreeg van haar dochters. Nu Angela 60 jaar wordt en haar dochters volwassen zijn, is het hoog tijd om die strippenkaart te gaan innen. Samen met haar muzikale kompaan Nico Brandsen viert Angela hun 25-jarige bestaan in de theaters. Alleen: Angela is niet van de jubilea, van het omzien in nostalgie. Welnee, da's zonde van de tijd. Voorwaarts! Maar toch, hoe nu verder de komende dertig jaar? Moet het roer niet radicaal om? In Lueke Binge bepaalt Angela haar positie in deze steeds sneller draaiende wereld. Deze rasverteller pakt je bij de kladden met een prachtig verhaal en wondermooie nieuwe liedjes die je in je kern raken. De toegang bedraagt 19 euro. Kaarten zijn te koop via www.hetonderdak.nl.

Helpende handen voor Kunst in 't Overbosch

Lekker schilderen in de natuur tijdens Kunst voor Kids. | Foto: archief Foto: pr.

Voorhout n Ook dit jaar is er weer een editie van Kunst in 't Overbosch en Kunst voor Kids! De vrijwilligers, die deze jaarlijkse kunstmanifestatie organiseren, hebben de data bekendgemaakt.

De achtste editie is op zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Dat derde weekend in augustus is het Overbosch aan de Rijnsburgerweg compleet omgetoverd tot kunstenaarsbos. Tientallen schilders, beeldhouwers, poëten en fotografen komen dan voor Kunst in 't Overbosch naar dit bos om er ter plekke nieuwe kunst te creëren. Zoals altijd is de toegang gratis voor alle bezoekers. Al waardeert de organisatie natuurlijk wel een vrije gift, om de kosten van het evenement te dekken. Op zondag 16 augustus – tussen 11.00 uur en 14.30 uur – kunnen kinderen tussen 5 en 12 jaar weer hun creativiteit kwijt. In het bos kunnen ze werken met natuurlijke materialen als hout en touw, maar ook met klei en verf. Dat kunnen ze zelfstandig doen, onder begeleiding van een van de vrijwilligers of samen met hun (groot)ouders. Om het evenement voor de langere termijn veilig te stellen zijn er dringend nieuwe vrijwilligers nodig, die de komende jaren 'warm kunnen draaien'. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden op onze website: www.vriendenvanhetoverbosch.nl. Voorzitter Joep Derksen: "Jouw inzet vergt wel wat meer dan enkele uurtjes maar je wordt beloond met een prachtig resultaat: een weekend lang vertoeven met enthousiaste kunstenaars, creatieve kinderen en blije bezoekers!''.

Stan & Ollie

Sassenheim n Stan en Ollie, beter bekend als Laurel en Hardy, zijn heet grootste komische duo dat Hollywood ooit gekend heeft. Met een gouden tijdperk op zak, besluit het duo jaren later hun triomfantelijke afscheidstournee te plannen in Groot- Brttanië en Ierland. Ondanks de druk die op hen ligt wegens een hectisch schema weten ze met de steun van hun echtgenotes hun status veilig te stellen bij het aanbiddende publiek. De film 'Stan & Ollie' is op donderdag 13 februari om 20.15 uur te zien in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). De entree is 5 euro.

Andermans Veren

Sassenheim n Het gaat goed met Nederland. Beter dan ooit. We zijn rijk, we zijn mooi, we zijn gelukkig. En aan wie is dat te danken? Aan de cabaretiers natuurlijk! Zij hielden ons wakker. Porden onze politici. Scherpten hun tong en trokken ten strijde. Tien jaar lang al trakteert Andermans Veren Live! ons op de beste cabaretliedjes uit het Nederlandstalige repertoire. Ze staan op vrijdag 7 februari om 20.15 uur in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). Kaarten a 19,50 euro zijn te koop via www.hetonderdak.nl.

Foreholte krijgt geen grip op RKDEO

Voorhout n En opnieuw lukte het Foreholte niet om vanuit Nootdorp, al was het maar, één punt mee terug te nemen naar Voorhout. De einduitslag zou bijna nog doen vermoeden dat het een spannende wedstrijd zou zijn geweest. De werkelijkheid was echter ontluisterend.

Foreholte kon deze zondag niet beschikken over Rick Brabander. Boyd Slobbe en Ivo Smits begonnen opnieuw op de bank. Vanaf de aanvang was duidelijk dat Sebastiaan Bloemendaal aan de gevaarlijke RKDEO-middenvelder Haitam el Marid was gekoppeld. Na een ongelukkige botsing moest Wytse Ligtvoet met opnieuw een knieblessure zich laten vervangen door Boyd Slobbe.

Keeper Guijt wist nog net redding te brengen op een inzet van Marid, maar Foreholte was de greep op de wedstrijd volledig kwijt. Concentratieverlies vanuit de vele wisselingen leidde tot het openzetten van de deur waarin El Marid werd vrijgezet voor Guijt. Prachtig verdween de bal met een boog over de Voorhoutse keeper in het doel (1-0). Nog geen vijf minuten later kon Tommie Simonis, nauwelijks gehinderd, over links opkomen. Zijn lage voorzet vond de volkomen vrijstaande El Marid die hard binnenschoot (2-0).

Tot dan was RKDEO-keeper Luc Vurens nauwelijks in gevaar geweest. Volkomen onverwacht kreeg Foreholte de kans op de aansluitingstreffer toen de voorzet van Guido Drewes werd ingekopt door Toni Arroyo. Vurens verrichtte een prachtige redding en voorkwam daarmee een zeker doelpunt. Daarna was het Sam Lemmers die zijn kopbal vanuit een voorzet van Jelle Geerlings net naast zag gaan.

Zoals zo vaak speelde Foreholte in de tweede helft met meer lef. Met de 2-0 achterstand kon de ploeg natuurlijk ook niet anders. De ploeg van trainer Bloemheuvel gaf meer druk naar voren. Na tien minuten kwam RKDEO met tien man te staan na een krankzinnige overtreding van Youni de Bruin. Scheidsrechter Mourabit strooide daarna nog wat met gele kaarten, maar het was RKDEO dat ondanks de numerieke minderheid op zoek bleef naar uitbouw van de stand. Lang liet dat niet op zich wachten. Veel te makkelijk sneed de Nootdorpse-aanval weer door de broze verdediging. Het was opnieuw Haitam el Marid die het vonnis voltrok over de spartelende Voorhouters (3-0).

In de laatste tien minuten plooide RKDEO terug en konden de Voorhouters op zoek gaan naar een beter resultaat. Eerst was het Stan Spies die vanaf de 16 meter-lijn zijn schot via de binnenkant van de paal in het doel zag verdwijnen (3-1). Vanuit een corner wist Sam Lemmers raak te koppen (3-2). Scheidsrechter Mourabit liet zeker nog vijf minuten naspelen, maar Foreholte was onmachtig om tegen 10 moegespeelde RKDEO-ers nog een vuist te kunnen maken en eerlijk gezegd zou het eventuele gelijke spel volkomen misplaatst zijn geweest.

Matig Teylingen hard onderuit tegen Altior

Sassenheim n Teylingen heeft zich gistermiddag geblameerd tegen Altior. De Sassenheimers gingen met 2-4 onderuit en op die nederlaag viel helemaal niets af te dingen. Altior speelde frivool en bij Teylingen lukte er bar weinig. Dat er in 2020 nog geen velddoelpunt is gemaakt spreekt eveneens niet tot de verbeelding.

Teylingen begon direct niet goed aan de wedstrijd, waar Ed van der Weijden namens Altior zijn ploeg aan de leiding hielp. In het vervolg bleef Altior bovenliggend, mede dankzij de wind in de rug, maar Teylingen kwam op gelijke hoogte uit een makkelijk gegeven penalty. Pascal de Ridder nam zijn verantwoording en schoot goed binnen, 1-1. Kort voor de rust was het uitblinker Tim Heikoop, hij strooide met mooie passes, die maar weer eens iemand goed weg stuurde. Ed van der Weijden was wederom het eindstation en zo ging Teylingen met een achterstand de rust in (1-2).

In het tweede bedrijf had Teylingen wel wat meer de bal, maar tot hele grote kansen kwam het niet. Altior nam al vrij snel een 1-3 voorsprong. Vanuit een corner mocht Davey Smits, geheel vrij, hard en hoog binnen koppen. Met invallers Mark van der Heijden, Dirk Zwetsloot en Rik Prange probeerde Teylingen de druk te verhogen, wat zo nu en dan ook lukte, maar meer dan blaffen deed het niet. In de slotfase kreeg doelman Wessel Zonjee de lachers op zijn hand door veel te traag te handelen en Rick Keijzer zijn makkelijkste doelpunt uit zijn loopbaan te laten maken. De wederom veel te gemakkelijk gegeven strafschop in de 93ste minuut was er één voor de statistieken, Pascal de Ridder maakte hierbij zijn tweede van de middag. Een 2-4 nederlaag tegen een extreem jong Altior is pijnlijk te verteren.

Teylingen is gedaald naar een onwaardige twaalfde plaats van de in totaal veertien teams. Er zijn slechts drie wedstrijden winnend afgesloten na veertien speelrondes. HVV uit is een mooie gelegenheid om eerherstel te laten zien.

Ook DOS'46 te sterk voor TOP

Dos'46-speler Max Malestein (r) werd uitgeroepen tot Speler van de wedstrijd. | Foto: pr./René van Dam Foto: pr./René van Dam

Sassenheim n TOP/SolarCompleet is er niet in geslaagd om de draad weer op te pakken na het verlies van vorige week. In de wedstrijd tegen DOS'46 uit Nijeveen werd verloren door een slechte eerste helft waarin teveel doelpunten werden geïncasseerd. Na rust herstelde de ploeg zich enigszins en kroop langzaam dichterbij. De inhaalrace was niet voldoende en zo werd de tweede wedstrijd op rij verloren. Daarmee heeft TOP de koppositie verloren en staat het nu op de tweede plaats in de Korfbal League.

Het was puzzelen voor de trainers met de opstelling, want met een aantal niet-fitte spelers en een zieke Sanne Jousma was de keuze niet heel ruim. Ook Nick Pikaar is nog steeds geblesseerd. Celeste Split begon wel weer in de basis. Tegenstander DOS'46 speelt tot nu toe een wisselvallig seizoen en staat daardoor op plaats zes in de ranglijst. De uitwedstrijd had TOP vrij eenvoudig gewonnen, maar deze wedstrijd verliep vanaf de eerste minuut heel anders. Harjan Visscher, international en de laatste weken uitstekend op schot, opende de score en ook de 0-2 was al snel voor DOS'46. TOP kon de achterstand vrij snel wegwerken en kwam daarna een aantal keer op voorsprong. Toch zat DOS'46 al veel beter in de wedstrijd dan TOP. De aanval had moeite om tot spel te komen tegen het achterverdedigen van DOS'46. Er kon geen tempo worden gemaakt waardoor het spel voorspelbaar was en de rebound te vaak voor DOS'46. Een zeldzaamheid, maar wel een illustratie dat TOP niet lekker in de wedstrijd kwam, was het missen van twee strafworpen achter elkaar door Mick Snel. Daarna schoot hij wel alsnog de 7-7 binnen. Dit was de laatste keer dat de ploegen op gelijke hoogte stonden. Een groene kaart voor Tim Flokstra na inspringen op zijn tegenstander zette een run van doelpunten in gang en DOS'46' liep zuiver schietend uit naar een 7-12 voorsprong. TOP liet de schoten een aantal keer te gemakkelijk toe en DOS'46 kwam in de welbekende flow. Ieder doelpunt van TOP werd gelijk beantwoord met een tegengoal en zo bleef de ruime voorsprong voor DOS'46. TOP speelde met te weinig beleving en wist geen oplossing te bedenken voor het zuivere schot, vooral ook door spelers die normaal minder scoren wisten de korf gemakkelijk te vinden. Met rust was de stand 11-17.

Groene kaarten

Na rust was het weer de al genoemde Visscher die gelijk raak schoot. Hierna kwam TOP eindelijk beter in de wedstrijd. Er werd meer strijd geleverd, langere aanvallen gespeeld en onder aanvoering van met name Mick Snel en Barbara Brouwer kroop TOP dichterbij. Frustraties over de leiding die alle moeite had om de wedstrijd in goede banen te leiden leverden Paul Anholts en Roos Verheugt een groene kaart (en vervolgens geel) op en dat was niet in het voordeel van TOP. Een noemenswaardig doelpunt was de variant op de vrije bal die door Barbara Brouwer tussen de benen van Frank Mostard naar de vrijstaande Julia Schuiling werd gespeeld die de bal koel binnenschoot. Het publiek ging achter TOP staan en in de laatste tien minuten kwam de ploeg nog heel dichtbij want met nog drie minuten op de klok was het Snel met de 26-28. De daarop volgende aanvallen van TOP werden helaas niet benut en DOS'46 had het laatste woord, eindstand 26-29. Een verdiende overwinning voor een goed spelend en gedreven DOS'46. Voor TOP wordt het zaak om weer te gaan winnen, want door het verlies is er tussen de nummer 1 en 6 nog maar vier punten verschil.

Twee keer gelijk spel

Mick Bosman schiet na break-out de bal tussen de palen. Foto: pr.

Voorhout n De heren van Foreholte hebben het runner-up Saturnus heel erg lastig gemaakt. De dames wisten een punt over te houden aan het duel tegen Hercules.

Foreholte kon afgelopen weken de wedstrijden prima naar hun hand zetten en pakten keer op keer de winst. De wedstrijd van afgelopen zaterdagavond voor thuispubliek van Foreholte was en genot om te kijken. Spannend was het tot op de laatste seconde. Foreholte moest het hebben van explosiviteit en snelheid in de aanval. Beide ploegen streden voor elk punt wat een gelijkspel 25-25 opleverde als eindstand. Hierdoor blijft Foreholte ruim aan kop met dit jonge team.

Dames

Hercules zou voor de dames van Foreholte gezien de stand in de competitie geen probleem moeten zijn. Vanaf het begin liep Foreholte achter de feiten aan. Kans op kans werd gemist. Het tempo van Hercules was zeer traag en tactisch werkte dat goed. Creëren van kansen was geen probleem en de mooi uitgespeelde aanvallen lukten prima maar de afronding door paal, naast gooien en of op de keeper deed Foreholte weer terug sturen om te verdedigen. Met de rust stonden de dames van Foreholte 14-10 achter. In de tweede helft werd weer kans op kans gemist, maar wist de thuisploeg er toch nog een gelijkspel uit te slepen (24-24).

Rode loper naar kampioenschap uitgelegd

Robin van der Voort benut strafworp en zet Sassenheim op voorsprong. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim m Met een volgepakte tribune in de Wasbeek hebben de mannen van Sassenheim Heren 1 zaterdag 1 februari hun eerste plaats in de 3e klasse Bond veiliggesteld. In een zinderende wedstrijd waren de mannen een maatje te groot voor de Futen uit Amstelveen, dat het wel nog heel spannend maakte.

Met maar liefst 118 man publiek zat de tribune van de Wasbeek bomvol. De verwachtingen waren hoog maar bij de start van de wedstrijd was de spanning in het zwembad te voelen. Twee weken geleden was Sassenheim in Amstelveen een maatje te groot, maar dat geeft geen garantie voor weer een winstpartij.

Chest Heren 1 #1

Niet alleen de spelers hadden zich voorbereid op deze wedstrijd. Ook de supporters keken uit naar deze avond en hebben een t-shirt laten maken. Coach Geert Lambers kreeg deze voor de wedstrijd nog snel toegestopt met daarop de tekst "Chest Heren 1 #1". Dit is de naam van de chatgroep van Heren 1, die deze naam te danken heeft aan de brede borst van de Sassenheimse keeper. Ook een groot deel van het publiek droeg deze shirts als support voor de mannen uit Sassenheim.

Na twee minuten kwam Sassenheim op voorsprong door Robin van der Voort. Het antwoord van de Futen bleef niet lang uit; na vier minuten spelen waren ze langszij en stond Sassenheim op 1-2 achterstand. Oud-international Gert de Groot (de Futen) werd net als twee weken geleden mede door sterk verdedigend spel op de mid-achter van Martijn Nieuwenhout goed geneutraliseerd. Toch kregen de Futen genoeg schotkansen die efficiënt benut werden. Tot en met het einde van periode 2 ging het gelijk op. Vlak voor de helft van de wedstrijd verstreken was, kon aanvoerder Rens Geurds met drie doelpunten op rij Sassenheim aan de leiding helpen (8-7). Ondanks dat de Futen degelijk bleef spelen, kon Sassenheim als goed zwemmend team in uitstekende conditie, het verschil te maken. Door te blijven zwemmen liep Sassenheim langzaam uit op de Futen in de tweede helft van de wedstrijd. De wedstrijd eindigde in een 14-11 score in het voordeel van Sassenheim.


Met deze gewonnen wedstrijd staat Sassenheim nu zes punten voor op de Futen. Aangezien ook de nummer drie tweemaal verslagen is door Sassenheim en er van de andere ploegen met ruime cijfers gewonnen is in de eerste helft van de competitie, kan Sassenheim zich gaan opmaken voor het kampioenschap.

Ter Leede door naar kwartfinales in de beker

Sassenheim n Op een winderig sportpark Roodemolen hebben de Ter Leede Vrouwen een ruime overwinning van 4-1 behaald op Excelsior Barendrecht, een ploeg die uitkomt in de eredivisie.

Door een fout bij de KNVB werd deze wedstrijd op een bijveld gespeeld. De wind stond recht over het veld. In de helft speelde Ter Leede tegen de wind in. Excelsior probeerde direct veel druk te zetten op de achterhoede van Ter Leede hetgeen leidde tot enkele kleine kansen. Excelsior verzuimde gebruik te maken van het windvoordeel en bleef kort combineren op de overvolle speelhelft van Ter Leede. De weinige schoten op het doel werden gepareerd door sluitpost Van Riemsdijk. Ter Leede kreeg een enkele kleine kans maar kon verder geen potten breken.

Doelpunten

In de tweede helft maakte Ter Leede wel optimaal gebruik van de windvlagen. Trainer Hassan Azoum had zijn speelsters op het hart gedrukt uit de tweede lijn te gaan schieten. Het eerste Ter Leede doelpunt werd gemaakt na een prachtige combinatie die Jill Gotink alleen voor Excelsior-keepster Isa Pothof bracht. Gotink rondde bekwaam af (1-0). Excelsior ging een tempo hoger spelen, maar kon ook nu de hechte Ter Leede defensie niet verontrusten. Na 18 minuten mocht Marleen Joore een vrije trap rond de middenlijn nemen. Als een granaat verdween de bal achter de tevergeefs graaiende Excelsior doelvrouw (2-0). Nu gooide ook Excelsior alle schroom van zich af en ging nog aanvallender spelen. Een miscommunicatie in de Ter Leede verdediging stelde Excelsior in staat de aansluitingstreffer te maken (2-1).

Enige amateurclub

Met nog een klein kwartier te spelen kon het nog spannend worden, maar binnen drie minuten wist Romy van Beelen en Justine Jansen te scoren en brachten de eindstand op 4-1. Door de overwinning staat Ter Leede, als enige amateurclub, in de kwartfinale.

Patricia Koot en Yves Vergeer snellen naar nationale schaatstitels

Patricia Koot is de snelste juniore en plaatst zich voor de Vikingrace. | Foto: pr./Hanneke Mennens Foto: pr./Hanneke Mennens

Warmond n Patricia Koot is allround kampioen geworden tijdens het NK voor junioren C. Yves Vergeer behaalde de titel op de 5.000 meter en werd Nederlands kampioen op de mass start.

Pien Hersman wordt gecoacht door haar vader Martin. | Foto: pr. Foto: pr.

Tijdens het gecombineerde toernooi op de schaatsbaan in Enschede werd op de eerste twee dagen van februari het NK allround voor junioren verreden en waren er voor de junioren A en B tegelijkertijd nationale afstandstitels te behalen op de 500, 1000 en 1500 meter en massastart. Ook leden van de Warmondse IJsclub (WIJC) namen deel.

Allround titel

Bij de C junioren stonden dertig jongens en dertig meisjes aan de start. Zij reden hun NK op zaterdag met de 500 meter en de 1.500 meter. Patricia Koot werd tweede op de 500 meter in 41.94, 0.11 sec. achter de winnares Jillian Knook. Op de 1.500 meter was de afstandstitel voor Patricia met een tijd van 2.07.81, bijna een seconde sneller dan nummer twee Sanne Oosterwijk (2.08.64). Zij won daardoor ook de allround titel en heeft zich geplaatst voor de (internationale) Vikingrace op 28 en 29 februari. Ook op de marathon is Patricia snel. In januari werd zij kampioen van Zuid-Holland en op 8 februari neemt zij deel aan het KPN-NK Jeugdmarathon dat in Hoorn wordt verreden.

Bij de jongens Junioren C reed Rens Vergeer, WIJC'er en dit jaar trainend bij STS-KGM. Hij werd achttiende op de 500 meter (41.23) en reed met een persoonlijk record van 2.08.05 naar de 22ste plaats op de 1500 meter. Okke Mouwen was een van de 30 heren junioren B die streden om de afstandstitel en om het klassement over 500, 1000, 1500 en 3000 meter. Hij begon goed met een persoonlijk record op de 500 meter, 38.82. De andere resultaten leverde een zestiende plaats in het klassement op, maar in dit veld toch nog niet snel genoeg om ook de afsluitende 3 kilometer te mogen rijden. Wel reed Okke op de mass start naar de zesde plaats.

Yves Vergeer

Yves Vergeer is wat meer van de lange afstanden. In het allround klassement werd hij zevende, de optelsom van een veertiende plaats op de 500 meter (38.09), een zesde plaats op de 1500 meter (1.53.52), de elfde plaats op de 1000 meter (1.14.39) en de eerste plaats op de 5000 meter in 6.46.92. Op de afsluitende Mass Start over tien ronden werd Yves Vergeer Nederlands kampioen met een tijd van 5.04.14. Binnenkort hoort Yves of hij zich heeft geplaatst voor het WK voor junioren.

Goud en brons voor schaatsers STS-KGM

Sassenheim/Regio n Ward Dielissen heeft bij het NK-allround in Enschede de allround titel bij de c-junioren behaald. Pien Hersman werd bij de meisjes derde op de 500 meter.

De selectie voor het NK van STS-KGM bestond afgelopen weekend uit vijf schaatsers, op zich al een unieke prestatie. Daar kwamen nog eens drie medailles bij. Ward Dielissen (14), woonachtig in Vogelenzang, had een zwaar voorseizoen door ziekte, maar won overtuigend de 500 meter in 39,27. In een spannende strijd en de zesde plaats op de 1500 meter in 2.04.53, wist het talent de allround titel bij de c-junioren te behalen en hij mag zich Nederlands kampioen noemen. Na Martin Hersman, nu trainer van de STS-KGM clubselectie en geboren Sassenheimer, is er geen Nederlands kampioen allround junioren meer geweest. Voor Pien Hersman (16) begon het NK-allround, dat voor de B-junioren over twee dagen plaatsvond, direct goed. Op haar eerste afstand, de 500 meter, snelde ze naar een tijd te van 41.27. Het sprinttalent kreeg de bronzen NK-afstanden medaille omgehangen. Ze eindigde als twaalfde op het NK allround. Ook de andere STS-schaatsers deden ook van zich spreken. Eerste jaars C-junior, Rens Vergeer, werd knap 20ste. Sterre van Schaik uit Vinkeveen ging als 28ste het C-junioren toernooi in en werd uiteindelijk 19de. Bij de teamsprint werd ze tweede.

'Bijzondere prestatie'

Trainer Martin Hersman kijkt heel tevreden terug op het NK weekend in Enschede: "Alle schaatsers hebben gepiekt en mooie persoonlijke prestaties geleverd. Dat is waar we als club ontzettend trots op zijn. Dat we dan ook medailles winnen, maakt het heel bijzonder. Het seizoen is nog niet voorbij. Aankomend weekend wordt het NK marathon verreden. Over twee weken is het NK kortebaan en we sluiten af met het NK supersprint. Tijdens die NK's doen nog meer schaatsers van de vereniging mee. Deze startplekken en prestaties zijn echt uniek, door een vereniging die gerund wordt door vrijwilligers en draait zonder sponsors. Voor de continuïteit is er ruimte en behoefte naar meer vrijwilligers en sponsors om de toekomst te kunnen waarborgen. We hopen met deze prestaties ons in de kijker te hebben gereden".

Slow down

De minister van Landbouw wil dat er een wettelijke norm komt voor de snelheid waarmee in Nederland varkens worden geslacht. In een economie waar kostprijs en winst de belangrijkste aspecten zijn van alle dingen, moet dat slachten snel gebeuren. Dat is goedkoper. Geheime opnames laten zien wat dat voor de varkens betekent… De minister kreeg buikpijn van die beelden en neemt dus maatregelen: het mag wel een beetje minder snel. Ik juich dat toe, maar ik stel óók voor dat ze de beelden aan de voltallige ministerraad laat zien. Als meer tijd een uitkomst is voor stervende varkens, dan ook voor levende dieren. Het leven van legkippen, melkkoeien en mestkalveren wordt er een stuk beter op wanneer ze iets minder snel hoeven te leggen, iets minder uitgemolken worden en net wat meer tijd krijgen om vetgemest te worden. Ik raad haar meteen aan deze slow down-maatregel te bespreken met haar collega's van veiligheid, onderwijs en zorg. Want wat voor dieren geldt, geldt ook voor mensen. Iets meer tijd om gewassen, aangekleed en geholpen te worden. Iets meer tijd om kinderen van alles te leren en ze voor te bereiden op de maatschappij. Iets meer tijd om allerlei regels en wetten te handhaven. Laat de minister van Economische Zaken ook even aanschuiven: iets minder nadruk op winst en dividend en iets meer op geluk en samenhang. Iets minder hoogdravend over koopkracht en welvaart en iets meer aandacht voor welzijn. Laten we zelf ook notie nemen van dat kabinetsberaad en ons afvragen of het niet hier en daar iets minder kan. De schrikwekkende beelden van die varkensslachterij moeten ons aan het denken zetten. Denk dan ook even aan de kinderen in Afrika die naar kobalt graven, naar goud of naar wat er maar nodig is voor uw nieuwe mobieltje. Doe wat langer met de oude. Alles in een lagere versnelling. Laten we er daarom van genieten dat de maximumsnelheid straks naar beneden gaat. Slow down. Iemand roept: dat is niet goed voor de economie! Nee, vast niet. Maar het is wel beter voor onszelf.

egbertvanderweide

Kans maken op een uur bowlen en een bittergarnituur bij Lucky's Bowling in Warmond? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 9 februari binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl. De winnaar van vorige week is Tamara Schoon uit Warmond. De oplossing was: fluitconcert.

Woensdag 5 t/m 12 februari

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd Koor, voorganger: diaken Lamberts

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur, E-meeting, voorganger: Ds. H.R. Betting

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, geen informatie

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, presentatie vormelingen, voorganger: Pastor Th. Blokland

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. S. Kurtzahn (Leiderdorp)

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag 19.00 uur, uur Eucharistieviering met Cantores, voorganger: Pastor Owel

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): Zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. C. van Vliet (Rijnsburg)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Teun van der Leer

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur eredienst o.l.v. Armand Lefeu, 19.00 uur genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra.

Fietsendieven aangehouden

Sassenheim n De politie heeft op donderdagavond 30 en vrijdagochtend 31 januari twee jongens aangehouden op verdenking van heling en diefstal van meedere fietsen uit Voorhout. De 15- en 16-jarige jongens uit Sassenheim zitten nog op vast.