De Teylinger

9 mei 2018

De Teylinger 9 mei 2018


Geen supermarkten in de buitenwijken

Teylingen n Het is het niet mogelijk om detailhandel in dagelijkse goederen, zoals een Hoogvliet en Digros, toe te staan buiten de bestaande winkelcentra. Dit vanwege beleid van provincie en gemeente en gemaakte afspraken, zo maakt een memo van B&W duidelijk.

Door Nico Kuyt

In 2016 verhuisde de Hoogvliet naar een tijdelijke locatie aan de Koetsiersweg in de Postwijk in Sassenheim. De locatie Hortusplein wordt verbouwd naar een nieuwe supermarkt met woningen. Streven voor oplevering is in 2020. Maar een groep bewoners van de Postwijk en omstreken willen de supermarkt niet kwijt. Zij zijn blij met de winkel vlak naast de deur. De supermarkt is ook goed bereikbaar voor bezoekers van buiten de wijk. Ook de ruime parkeermogelijkheden hebben een aantrekkende werking. Echter, er zijn echter ook geluiden van bewoners die er niet blij mee zijn omdat het veel overlast veroorzaakt door veel vrachtwagenverkeer en daarmee gepaard gaande geluidsoverlast.

Al enige tijd geleden heeft het voor-kamp een petitie aan de gemeenteraad overhandigd voor het behoud ervan. B&W is nu met een memo gekomen over de mogelijkheden voor kleinschalige voorzieningen in wijken, mede gelet op de vergrijzing, vereenzaming en andere vragen uit de buurt.

Vitale kernen

Het provinciale detailhandelsbeleid is erop gericht om detailhandel zoveel mogelijk te concentreren in de centra van steden, dorpen en wijken. Dit moet andere winkels en diensten in de centra versterken. Ook in de gemeentelijke visie Detailhandel uit 2014, die is opgesteld door de ondernemers, zijn compacte en levendige winkelgebieden als noodzakelijk betiteld om de aantrekkelijkheid van de centra in de toekomst te behouden. Nieuwe activiteiten en investeringen moeten met name in de kernwinkelgebieden gebeuren en niet kannibaliseren met de bestaande winkelvoorraad. De herstructurering van het Hortusplein met een terugkerende Hoogvliet en de even verderop liggende Digros moeten bijdragen aan een versterking van het winkelgebied.

Geen extra supermarkt

Voor wat betreft het aanbod van dagelijkse goederen geldt dat, gezien de aanwezigheid van vier grote supermarkten in Sassenheim, geen sprake is van uitbreidingsruimte. Extra vierkante meters aan detailhandel buiten de aanwezige voorzieningen in het kernwinkelgebied is daarom niet gewenst, zo meldt de memo.

Verder zijn er afspraken gemaakt met Hoogvliet en andere partijen over de ontwikkeling op het Hortusplein. Deze ontwikkeling is mogelijk gemaakt onder de voorwaarde dat Hoogvliet tijdelijk verplaatst zou worden met de garantie dat deze terug zou keren naar het Hortusplein. Op de tijdelijke locatie aan de Koetsiersweg is woningbouw voorzien. De locatie is gekocht door een ontwikkelaar met die verwachting.

Boekenmarkt

Warmond n Tijdens de Warmondse Boekenmarkt op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei, zijn in ruim 55 kramen allerlei boeken te koop. In het hart van het dorp, van het Kaakspleintje naar het pleintje bij de pomp en in de Dorpsstraat staan de kramen van 11.00 tot 16.00 uur opgesteld.


René van Elburg. Foto: Marieke Voorn

Het verzet in Warmond

Trots dat ik uit zo'n nest kom

Nieuwe poging nieuwbouw bij Woezel

Onvrede over zwerfvuil bij containers

cultuur n Ontmoet de molenaar

Weer een poging voor nieuwbouw op locatie van De Woezel

Het ontwerp voor nieuwbouw op de plek van de Woezel. | Afbeelding: Allard Architecture Foto: pr/Allard Architecture

Warmond n B&W gaat opnieuw de gemeenteraad voorstellen om akkoord te gaan met weer een laatste plan om te komen tot een nieuwbouw op de locatie 'De Woezel' op Schoonoord 23.

Door Nico Kuyt

Het vinden van een toekomstige bestemming voor de locatie, waar tot 2009 peuterspeelzaal 'De Woezel' was gevestigd, kent inmiddels een lange historie. In 2016 is een bestemmingsplan opgesteld voor zes grondgebonden woningen. Er is een inspraak gehouden en op locatie een informatieavond. Bij de omwonenden viel het plan niet in goede aarde. Het had te weinig draagvlak. Er zijn toen elf schriftelijke zienswijzen ingediend, waarvan één namens twee anderen en één namens 28 anderen. Het bestemmingsplan is verder niet meer vastgesteld. Vooral leefden er zorgen bij de omwonenden over de vermindering van het groen en de beleving van het water.

Alternatief plan

Vanuit de omwonenden is een alternatief plan naar voren gekomen voor een kleinschalig appartementengebouw met maximaal negen appartementen, bestaande uit drie lagen en een flauwe kap wat zorgt voor meer publieke ruimte en openbare parkeergelegenheid.

Het nieuwe plan is nu verwerkt in een nieuw bestemmingsplan. Ook hiertegen zijn weer negatieve zienswijzen ingediend. Zo stuiten enkele omwonenden zich tegen het gekozen bouwvolume op zo'n kleine plek, want dat tast het woongenot aan. Het gekozen ontwerp past totaal niet in de omgeving. Er wordt te dicht tegen bestaande de huizen gebouwd. Er zijn problemen met het bestemmingsverkeer. De parkeervoorziening zijn te smal. Een lager, wat groter gebouw met twee woonlagen past beter in de omgeving. Het extra verkeer geeft een onveilige situatie. En er is nog de inkijk vanuit het appartement in de tuin en de woning. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing van het concept bestemmingsplan.

Na een hoorzitting en voorbespreking in de raadscommissie Ruimte op 15 mei, poogt vervolgens de gemeenteraad deze op 31 mei vast te stellen.

Klacht over woningnood ouderen in Warmond

Warmond n Een inwoner van de kern Warmond heeft aan de gemeenteraad een brandbrief gestuurd over het ook als iets ouderen kunnen blijven wonen in het dorp.

Teylingers moeten oud kunnen worden in hun eigen dorp, zo vindt de briefschrijver. Met name voor hen die over een eigen woning beschikken en verder een middeninkomen hebben is het moeilijk. Deze groep kan geen appartementen huren wanneer het hebben van een huis en tuin gezien hun leeftijd en omstandigheden te bezwaarlijk wordt. Voor sociale woningen komt men niet in aanmerking. Tevens zijn de aanleunwoningen in Warmond verdwenen.

De schrijver van de brandbrief hoopt dat de gemeenteraad door bemiddeling hier nog iets kan bereiken, wellicht via het verlenen van bouwvergunningen in het gebied Herenweg-v.Duvenvoordestraat-v.Leydenstraat.

De brandbrief is als ingekomen stuk opgenomen op de agenda van de raadscommissie Ruimte van 15 mei. (NK)

Ruim halve ton voor verplaatsing speelplek

Voorhout n De procedure is gestart om te komen tot een vergunning voor de verplaatsing van het openbare speelveld tegenover de basisschool De Achtbaan in het Cluster in Voorhout.

Omwonenden hebben enige tijd geleden een verzoek om handhaving gevraagd. Deze bewoners grenzen met hun achtertuin aan dit speelveldje en ervaren hierdoor (geluid)hinder. De gemeente is vervolgens in overleg met de bewoners en de basisscholen De Achtbaan en De Regenboog tot een oplossing gekomen. Door het speelveldje te verplaatsen richting de basisscholen verbetert de situatie voor de bewoners. In een convenant zijn nadere afspraken opgenomen tussen de gemeente en de bewoners over het wijzigen van de locatie. De bewoners schorten hun handhavingsverzoek op en kunnen zich erin vinden dat de scholen en de buitenschoolse opvang (BSO) in de tussenliggende periode het speelveldje op de bestaande locatie blijven gebruiken totdat het speelveld is verplaatst naar de nieuwe plek. De verplaatsing gaat ongeveer 65.000 euro kosten. (NK)

Bouwverkeer randweg niet door Voorhout

Voorhout n Het bouwverkeer van en naar het aanleggen van het resterende deel van de Noordelijke Randweg Voorhout en de tunnel onder het spoor wordt buiten de kern Voorhout om heen geleid, zo blijkt uit een schrijven van B&W.

De wagens gaan rijden via de Bollendreef aan de oostzijde van het spoor en via de provinciale weg N444 en een tijdelijke brug over de trekvaart aan de westzijde van het spoor. De bouwroutes via de Spoorlaan, Schoonoord en de Boekenburglaan en andere woonstraten in Voorhout worden vermeden. De afgegraven grond wordt gestort op de aanpalende graslanden en dat levert een besparing op van enkele honderden vrachtwagenbewegingen voor de afvoer ervan. (NK)

'Achteraf is het gemakkelijk om een held te zijn'

De aanwezigen leggen bloemen bij het herdenkingsmonument aan de Herenweg. | Foto: MV

Warmond n 'Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden.' De eerste regels uit het gedicht 'Iemand stelt de vraag' van Remco Campert klinken op vrijdag 4 mei zowel in de Protestantse Kerk als bij het herdenkingsmonument aan de Herenweg.

'Jaar van verzet' is het thema van de landelijke nationale herdenking. Ook in Teylingen wordt aan de hand van dat thema herdacht. In Sassenheim klinkt het verhaal van Engelandvaarder Toon Berbée, in wordt 'Gewetensvol en onbaatzuchtig' voorgelezen.

Ook in Warmond, waar de herdenking wordt georganiseerd door de Vereniging tot Viering van Warmondse Feesten (VWF), samen met de kerken en de gemeente, staat het verzet centraal. Er wordt gesproken over hoe moedig de verzetshelden waren. Ze maakten keuzes die anderen op dat moment niet durfden te maken. Wethouder Bas Brekelmans heeft daarvoor een rake omschrijving: "Achteraf is het makkelijk een held te zijn." Het is niet hoe George van Elburg zichzelf zag. Zijn zoon René (82) vertelt over de verzetsdaden van de Warmondse drukker tijdens de oorlog. George werd in 1944 opgepakt, ter dood veroordeeld, maar kwam door een wonder toch thuis en pakte de draad weer op. "Ik heb mijn ouders één keer zien huilen. Dat was toen mijn vader na zijn gevangenschap weer thuis kwam," schetst Van Elburg het beeld van de Warmondse huiskamer in september 1944. Het verhaal maakt indruk op de volle kerk, en Van Elburg vertelt vol trots over zijn vader (meer in het interview op pag. 15). Hij krijgt ook de lachers op zijn hand, want George was daarnaast ook goed voor andere Warmondse verhalen. "Erg bijzonder als je met zoveel passie over je vader kan vertellen," zegt een bezoeker na afloop. De leerlingen van basisschool De Buitenplaats dragen zelfgeschreven gedichten voor. Het A Capella Koor De Gele Hoed zingt liederen uit Zuid-Afrika en sluit af met The Sound of Silence.

Vervolgens lopen alle aanwezigen naar het herdenkingsmonument, waar de twee minuten stilte worden gehouden. Burgemeester Carla Breuer haalt opnieuw het gedicht van Campert aan. Zo krachtig als de eerste regels zijn, klinkt ook het einde van het gedicht: 'Jezelf een vraag stellen, daarmee begint verzet. En dan die vraag aan een ander stellen'.

Aanpak verwarde personen verscherpt

Teylingen n De gemeente moet van het Rijk voor 1 oktober 2018 een sluitende aanpak ontwikkeld hebben voor personen met verward gedrag. Recent zijn er twee voorbeelden in Teylingen geweest van personen met verward gedrag die een gevaar voor zichzelf of een ander konden opleveren.

Het aantal personen met een verward gedrag neemt toe. Om het aantal incidenten terug te dringen en mogelijk te voorkomen zet de gemeente en de betrokken instanties in op een verbeterde aanpak en het voorkomen ervan. De twee recente personen in Teylingen zijn samen met de inzet van de ketenpartners niet tot een incident uitgemond.

Preventie

Om voor 1 oktober een sluitende aanpak ontwikkeld te hebben heeft het Rijk een landelijk 'Aanjaagteam Verwarde Personen' aangesteld die heeft uitgezocht wat werkt, wat gemeenten nodig hebben en welke aanpassingen er nodig zijn. Voor die uitwerking is in de regio een projectorganisatie opgetuigd. Hiermee is geregeld dat de politie en andere signalerende organisaties de verwarde personen op een snelle en passende manier kunnen doorgeleiden naar de juiste zorg. Wel wordt vooral de nadruk verlegd naar preventie en voorkoming in plaats van op de beheersing van acute situaties. (NK)

Steiger aan de Hofleede mist vergunning

Warmond n De steiger aan de Hofleede is er zonder vergunning neergezet. Inmiddels is een aanvraag voor een vergunning alsnog ingediend.

Door Nico Kuyt

Een inwoner van de gemeente heeft op 25 februari per e-mail contact gezocht met de gemeenteraad over de steiger. Hij gaf aan dat bij het plan Fort Marina momenteel de steigers worden vervangen of verplaatst, maar op de hoek Leede/ Hofleede is de steiger volgens de melder veel te ver doorgetrokken waardoor de ingang aanzienlijk is versmald. Dit geeft een slecht zicht aan beide kanten al men komt aanvaren en het passeren van de boten op die hoek gaat lastig worden. De inwoner vreest dat dit tot gevaarlijke situaties gaat leiden. Naar aanleiding van zijn schrijven heeft raadslid Maarten van Welie (CDA) hierover mondelinge vragen aan B&W gesteld.

Illegaal

Nu blijkt dat de nieuw gerealiseerde steiger zonder de daartoe vereiste omgevingsvergunning is gebouwd. Dit is in strijd met de wet. Inmiddels is een omgevingsvergunning aangevraagd en die is door de gemeente in behandeling genomen. Voor 28 mei moet een besluit door B&W worden genomen op de aanvraag, maar de gemeente heeft nog de mogelijkheid de beslistermijn met zes weken te verlengen. Op dit moment wordt aan diverse partijen advies over de steiger gevraagd, waaronder de commissie Welstand en Rijkswaterstaat, en ziet het er vooralsnog naar uit dat de gemeente gebruik zal moeten maken van de mogelijkheid de termijn te verlengen. Het is dus nog duidelijke of de steiger wel vergund wordt of niet.

Woningen op plek schuur Kastanjelaan

Sassenheim n B&W werkt in principe mee aan de mogelijkheid voor de bouw van maximaal vijf woningen op het perceel Kastanjelaan 13-14-14A in het centrum van Sassenheim.

Het plan is om op het perceel van de bollenschuur drie aaneengeschakelde woningen en twee gestapelde woningen te realiseren. De procedure start nu voor het wijzigen van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming in het bestemmingsplan om de bouw mogelijk te maken. De goot- en bouwhoogte mogen ten hoogste respectievelijk 6,5 en 10 meter bedragen. Het parkeren moet volledig binnen het gebied worden opgelost.

Monument

De bollenschuur is een gemeentelijk monument, maar de Monumentencommissie heeft onder voorwaarden met het plan ingestemd. (NK)

Frisse duik

In totaal negentien duikers openden het nieuwe seizoen van Het Onderwaterbos. De zes cursisten worden in de komende weken klaargestoomd voor hun duikbrevet. | Foto: pr./Hedda van Ooijen Foto: pr./Hedda van Ooijen

Sassenheim n De Sassenheimse duikvereniging Het Onderwaterbos opende op zondag 6 mei het nieuwe duikseizoen.

Zo'n eerste buitenduik is extra bijzonder voor de cursisten van de duikcursus voor beginners. Zij hebben de hele winter in zwembad De Wasbeek geoefend op allerlei duikvaardigheden. Tijdens de openingsduik oefenen ze voor het eerst in het buitenwater. De vijf cursisten vonden het best spannend het betegelde zwembad te verruilen voor de Vinkeveense Plas. Samen met een instructeur beleefden ze allemaal hun eerste onderwater-avontuur. Ze kwamen met een grote glimlach weer boven: "Voor ik het wist was de tijd voorbij" en "Echt heel gaaf alhoewel ik mezelf nog amper tijd gunde om om me heen te kijken".

Na de duik stond voor de negentien duikers en hun familie een bak dampende nasi en saté met pindasaus klaar. Na drie kwartier in het frisse water liet iedereen zich dat goed smaken.

PvdA ontevreden over formatie

Teylingen n De PvdA hekelt de opstelling van de formerende partijen VVD, Trilokaal en D66. Volgens de partij 'misleiden ze Teylingen met een zogenaamd raadsbreed programma'. "Over twee weken krijgen inwoners slechts vijf dagen de tijd om te reageren op het coalitieakkoord. Dit belooft niet veel goeds qua burgerparticipatie voor de komende vier jaar", aldus de PvdA. Lees verder op www.deteylinger.nl.

Lokauto in de strijd tegen autodiefstal

Vorig jaar zijn zeven auto's gestolen bij Station Sassenheim, alle keren nog voordat het nieuwe parkeerdek er stond. | Foto: archief Foto: Marieke Voorn

n Extra surveillance bij station Sassenheim

Teylingen n In 2017 is er onder leiding van burgemeester Carla Breuer in samenwerking met de partners een toolbox ontwikkeld die ingezet wordt in de stijd tegen autodiefstal en –inbraak. De toolbox is ontwikkeld voor het hele district. Een van de middelen uit de toolbox is de inzet van een lokauto, die sinds kort voor Teylingen beschikbaar is. De politie zal deze op het meest optimale moment inzetten.

De theekoepel in Park Groot Leerust. | Foto: archief/Henk Keijzer De theekoepel in Park Groot Leerust. | Foto: archief/Henk Keijzer

Door Nico Kuyt

Dit maakt B&W bekend op vragen van voormalig raadslid Marlies Volten (VVD). Zij vroeg zich onlangs af waarom in Teylingen, in tegenstelling tot het landelijke beeld, het aantal voertuigdiefstallen in 2017 fors is gestegen naar 21, terwijl dat aantal in 2016 nog 9 was. Maatregelen worden genomen. Naast de lokauto onderzoekt de politie op dit moment ook de mogelijkheid om zogeheten 'Automatic NumberPlate Recognition (ANPR) camera's' te plaatsen op de hoofdwegen. Om zo de boel beter in de gaten te houden. Daarnaast wordt er de komende tijd in de omgeving van station Sassenheim extra gecommuniceerd over autodiefstallen en –inbraken door middel van flyeracties, posters en spandoeken. De gemeente en politie zetten tevens extra surveillance door politieagenten en Boa's in, waarbij afspraken over toezicht met NS/Prorail worden gemaakt. Met een bepaalde regelmaat wordt het flexteam van de politie ingezet om observaties uit te voeren om daarmee de kans op een heterdaadje te vergroten.

Toename in Teylingen

Een groot aantal van de diefstallen en de toename ervan, zowel bij het station als elders in de gemeente, zijn zeer waarschijnlijk terug te brengen naar een mobiele dadergroep buiten ons gebied. Door de ligging van Teylingen, direct aan de A44 en daarbij nog het stationsgebied, is de gemeente een uitgelezen plek om hun slag te slaan. Dit verklaart zeer waarschijnlijk het hoge aantal diefstallen in 2017, zo geeft de politie aan.

In 2017 heeft negentien keer een diefstal van een voertuig plaatsgevonden in Teylingen. Hiervan is zeven keer een voertuig gestolen vanaf de parkeerplaats van station Sassenheim, waarvan zes in de maand april. De zeven voertuigdiefstallen in 2017 hebben allemaal plaatsgevonden voordat de bouw van het parkeerdek bij station Sassenheim is gestart. Nadat het parkeerdek is gerealiseerd hebben er geen voertuigdiefstallen meer plaatsgevonden in 2017. Wel zijn aangiftes gdaan van diefstallen uit voertuigen waarbij het ging om heel specifieke zaken als navigatiesystemen, bijvoorbeeld de ingebouwde varianten uit de merken Volkswagen, Audi, Seat en Skoda.

Warmond Promotie wil verlengen pilot van terras in Park Groot Leerust

Warmond n De Stichting Warmond Promotie heeft in een brief aan B&W gevraagd om de pilot voor horeca in de theekoepel in Park Groot Leerust te verlengen.

De stichting constateert dat de proefperiode van twee jaar geen voortzetting lijkt te krijgen. "Het is ons bekend dat het om een tijdelijke vergunning ging," zo schrijft het bestuur. "Waar de toeristen en inwoners van Teylingen in 2016 nog niet altijd het nieuwe terras wisten te vinden is gebleken dat dit in 2017 een echt succes is geworden. Geholpen door de aandacht van de fotosessie van de koninklijke familie is de 'theekoepel' inmiddels nauwelijks meer weg te denken en de concrete en visuele invulling van ons motto: 'Warmond aan de Kaag'!".

Bezwaar

In 2016 gaf het college toestemming voor de pilot, die stuitte op verzet bij de omwonenden. De Bezwaarcommissie hield begin 2017 een hoorzitting. Daaruit bleek dat enkele punten in de vergunning aangepast moesten worden.

Het bestuur van Warmond Promotie noemt het 'bijzonder teleurstellend' dat het terras niet opnieuw wordt opgesteld aan De Leede. "Inmiddels is het nieuwe watersportseizoen al in volle gang en het terras in Park Groot Leerust is een gemis in het dorp. Als bestuur van de Stichting Warmond Promotie doen we een dringend beroep op u als college de benodigde vergunning te heroverwegen zodat deze kansrijke plek voor promotie van ons mooie dorp niet verloren gaat. Juist de verbinding van het water met het dorp is essentieel voor de bedrijven in Warmond."

Onvrede over zwerfvuil bij containers Kerkeland

Sassenheim n Een bewoner heeft aan de gemeenteraad zijn ongenoegen geuit over het zwerfvuil bij de overvolle containers in Kerkeland.

Volgens de melder is het euvel van het zwerfafval bijna wekelijks aan de orde en nu de nieuwe woningen zijn opgeleverd en straks de appartementen leeft de vrees dat het nog erger zal worden. "Helaas zijn er vele meldingen aan u van bewoners en mij aan de gemeente gedaan die totaal geen reactie gaven. Uiteindelijk heeft er in januari een gesprek plaatsgevonden. In dit gesprek werd beloofd dat er naar een oplossing zou worden gezocht. Niet alleen voor de ondergrondse containers, want papier en glas is ook een probleem, maar ook naar het ophalen van het plastic wat met regelmaat door de wijk waait. Tot op heden hebben wij totaal niets meer vernomen wat ik een zeer kwalijke zaak vind. Wij zouden op de hoogte gehouden worden welke oplossingen voor deze problemen zouden kunnen zijn ook wat betreft het plastic. Tot op heden is er helemaal niets gedaan aan de problemen van het papier en het glas naast de bakken. Wij voelen ons als bewoners van Sassenheim totaal niet serieus genomen. Voor ons is de maat nu echt vol! P.S.: Tot mijn stomme verbazing rijdt er net een servicebus van de gemeente langs de papierbakken kijkt en rijdt vervolgens weer door!", zo schrijft de melder aan de gemeenteraad. (NK)

PvdA hekelt opstelling formerende partijen

Teylingen n Na het CDA is nu ook de PvdA kritisch op de formatie van VVD, Trilokaal en D66. Ze noemen het "zogenaamde raadsbreed programma misleidend".

De formerende partijen maakten vorige week bekend dat het nieuwe coalitieakkoord op maandag 14 mei openbaar wordt. Inwoners wordt gevraagd daarop te reageren en aanvullingen te doen. Ook in de raad wordt het programma besproken. Op 22 mei komen de partijen bijeen en kunnen de overige partijen, waaronder CDA en PvdA, op de voorstellen van de nieuwe coalitie reageren.

Dicht

Toch is dat wat de PvdA dwars zit. "Ruim zes weken wordt er door de VVD, Trilokaal en D66 in achterkamertjes vergaderd over een nieuw coalitieakkoord. De drie partijen willen ons doen geloven dat het een 'raadsbreed programma' gaat worden waar zowel de volledige gemeenteraad als de inwoners van Teylingen over mee mogen denken. Niets is minder waar. Al zes weken zit de deur naar de formatietafel potdicht," schrijft Joost van Doesburg namens de PvdA. Hij vindt dat inwoners met vijf dagen maar een beperkte reactietijd krijgen. "Dit belooft niet veel goeds qua burgerparticipatie voor de komende vier jaar," is de mening van de PvdA.

Schijnvertoning

De PvdA is van mening dat tijdens deze onderhandelingen gekozen had moeten worden voor bestuurlijke vernieuwing. Dat is nu volgens de partij niet gebeurd, omdat in een vroeg stadium niet de overige partijen en maatschappelijke organisaties betrokken zijn bij het onderhandelingsproces. Van Doesburg: "Het hele proces heeft niets weg van een 'raadsbreed programma', maar is slechts een ouderwets coalitieakkoord. Mocht de beoogde coalitie het beeld niet rechtzetten dat het hier slechts om een coalitieakkoord gaat, dan is de PvdA Teylingen genoodzaakt om - net als het CDA Teylingen - ook niet aanwezig te zijn bij de schijnvertoning die voor 22 mei op de Teylingse raadsagenda staat".

Omwonenden bezorgd over bouwplan Dirk

Sassenheim n Bewoners van de Concordiastraat, Kastanjelaan en Hoofdstraat maken zich grote zorgen over de bouwplannen op de voormalige locatie van supermarkt Dirk van den Broek in Sassenheim, zo leest een brandbrief die zij naar de gemeenteraad hebben gestuurd.

De bedoeling is dat op de plek van de voormalige supermarkt Dirk van den Broek een nieuwe en grotere supermarkt wordt gevestigd met daarop drie verdiepingen met appartementen. ''Onveilig, te weinig parkeerruimte, te hoog en een slechte communicatie", zo leest de brief.

De verontruste bewoners vinden dat de gemeente Teylingen te weinig rekening houdt met eerder geuite bezwaren en een plan neerlegt dat onder andere onveilig is, gebaseerd is op onjuiste berekeningen van parkeerruimte en door de kolossale afmetingen het karakteristieke dorpse karakter van Sassenheim teniet doet. Zij roepen de politici in Teylingen op zich te verdiepen in hun zorgen. Zo zal in hun ogen de panden aan de Hoofdstraat worden overschaduwd, de inrit naar de Concordiastraat onoverzichtelijk zijn en een voortdurende strijd om de voorrang met ladende en lossende vrachtauto's. Verder is ook de vrees de onveiligheid langs het pand van de Concordiastraat naar het horecaplein als kinderwagen en winkelwagen elkaar moeten passeren. (NK)

Gast in de raad

Teylingen n Gast in de raad is op dinsdag 15 mei in het Bestuurscentrum (Raadhuisplein 1) in Voorhout. Burgemeester Breuer ontvangt belangstellenden om 19.30 uur en geeft samen met raadsleden uitleg over wat het gemeentebestuur doet. Aanmelden: gemeenteraad@raadteylingen.nl of bel 14 0252.

Het verzet van drukker George van Elburg

René van Elburg.

Warmond n Drukker George van Elburg had in de oorlog een belangrijke rol in het verzet. Hij vervalste Ausweisen en drukte extra voedselbonnen, bijvoorbeeld voor Joodse onderduikers in de streek. De Warmonder werd in 1944 opgepakt en ter dood veroordeeld, maar kwam als door een klein wonder toch weer thuis. Zijn oudste zoon René maakte het mee en vertelde er tijdens de Nationale Herdenking over.

'De Elburgen' staat op de doos die René van Elburg (82) uit de grote kast in zijn werkkamer haalt. De foto's die erin zitten zijn familiefoto's van zijn vader. Vader George staat samen met negen andere broers en zussen op de foto. Zijn ouders in het midden. Twee broers ontbreken. "Allemaal foto's die ik van mijn vader heb gekregen. Hij had alles in lades, ik alles in dozen,' verklaart Van Elburg zijn systeem.

Een tekening uit 1957 van George van Elburg, gemaakt door Pieter Geraedts. | Afbeelding: pr. Foto: pr.

Zwemmer

Het is vijf mei, Bevrijdingsdag, en de zon schijnt volop. Alles staat in bloei, de molen staat bijna letterlijk in de achtertuin. Een dag eerder scheen ook de zon tijdens de Nationale Herdenking. Alleen de vogels waren niet stil tijdens de twee minuten stilte in Warmond. Even daarvoor sprak Van Elburg – op uitnodiging van de organisatie- een volle Protestantse Kerk toe over zijn vader George. Een verhaal dat begint in Den Helder, waar hij werd geboren. "Aan het Marsdiep," zegt Van Elburg. "Mijn vader kon erg goed zwemmen. In 1932 heeft hij langs de route van de toen aan te leggen Afsluitdijk gezwommen. Dat is 32 kilometer. Dat heeft hij wel eens verteld, want daar was hij ook trots op."

De vader van George is beschuitbakker, maar gaat failliet. Hij besluit zijn geluk aan de overkant van de oceaan te beproeven. Het hele gezin verhuist naar New York. George gaat daar 's avonds naar school en werkt overdag in een drukkerij. Het is bepalend voor het verloop van de rest van zijn leven. Na een aantal jaar krijgt moeder heimwee en dus gaat het gezin terug naar Nederland. Oudste broer Henk blijft, maar tweede zoon George gaat weer mee naar Holland. In Nederland wordt jongste broertje André geboren. George studeert om leraar Engels te worden, maar zijn aanstaande schoonvader vindt dat maar niets. Of drukker niet wat voor hem is? Via via vinden ze een drukkerij die te koop staat en zo belandt George bij toeval als eigenaar van drukkerij Immerzeel in Warmond. Het dorp waar zijn leven in de oorlog een andere wending krijgt.

Bij toeval in het verzet

Zijn oudste zoon René is vijf jaar als de oorlog uitbreekt. "Ik weet daar eigenlijk weinig meer van. Het leven ging voor mij als kind gewoon door." Ook zijn vader zet zijn werkzaamheden aanvankelijk gewoon door. Totdat hij in het verzet rolt. "Dat was puur toeval, volgens mij. De joden kregen natuurlijk geen voedselbonnen meer en de vraag was of mijn vader die illegaal kon drukken. Natuurlijk kon hij dat. En als je een beetje avontuurlijk bent aangelegd – en dat was mijn vader zeker- dan rolde je van het een in het ander." Naast voedselbonnen, werden er ook illegale Ausweisen gedrukt, kopieën van de vergunningen die de nazi's afgaven aan mensen waardoor ze op een bepaalde plaats mochten zijn.

Daarnaast heeft de familie Van Elburg ook een Engelse zender in hun huis aan de Kerpsdam staan. Regelmatig is de huiskamer een verzamelplaats voor mannen uit het dorp om te luisteren naar berichten van overzee. "Tegenover ons woonde schoenmaker De Vroomen. Hij kwam ook vaak luisteren. Al die mensen, dat maakte flink wat herrie. Daardoor kon ik niet slapen. Dus mocht ik dan bij de schoenmaker thuis slapen."

'Mijn vader moest zijn eigen graf graven'

Ter dood veroordeeld

Het is ook de plek waar René in eind augustus 1944 uit het raam kijkt en ziet dat alle personeelsleden van de drukkerij worden afgevoerd. Zijn vader is dan al op 25 augustus gearresteerd. De nazi's zijn op zoek naar de drukker van het illegale verzetsblad Christofoor. "Mijn vader maakte dat blad helemaal niet. Maar hij werd wel opgepakt. Eigenlijk was iedere drukker in Nederland verdacht." George wordt voor verhoor overgebracht naar de Steenstraat in Leiden. "Hij realiseerde zich niet dat hij met het illegaal drukken zijn leven op het spel zette. Hij is, zover ik weet, gevangen genomen en heeft gezegd: 'Mijn personeel heeft niets gedaan. Ik neem de schuld op me'. Hij is overgebracht naar de gevangenis in Scheveningen, ook bekend als het Oranje Hotel. Daar is hij weer flink verhoord en -denk ik- ook flink geslagen. Dat ging toen zo. Vervolgens is hij ter dood veroordeeld en heeft zijn eigen graf moeten graven. Zijn testament had hij al geschreven."

Huilen

In Scheveningen had het leven van George kunnen eindigen. Tot 5 september 1944, Dolle Dinsdag. Het leven neemt alweer een abrupte wending. De Duitsers vluchten en het verzet weet op een of andere manier het dossier van de Warmondse drukker te vernietigen.

Na Dolle Dinsdag komen er nieuwe Duitsers, die niet weten wat ze met George aan moeten. Hij wordt overgeplaatst naar Rotterdam, ook een gevangenis met nieuw personeel. "Ook daar wisten ze niet wat ze met hem moesten. Mijn vader kon zich onschuldig voordoen. Hij was een goede toneelspeler, tegelijk ook een passie van hem. Bij de toneelvereniging is hij jaren actief geweest."

In Rotterdam wordt George door het verzet bevrijd. De geruchtenmachine in Warmond draait dan al op volle toeren: 'Drukker Van Elburg zit in de trein op weg naar Warmond!'. Op 12 september stapt George weer binnen in zijn woning. Hij heeft dan een kleine drie weken gevangen gezeten. Het is het moment dat René zich nog goed herinnert. "Ik zie het zo voor me. Mijn moeder zat op een stoel en mijn vader kwam binnen. Mijn vader knielde voor haar neer. Het is de enige keer dat ik ze heb zien huilen. Mijn zus heeft die bewuste stoel nog in haar bezit."

Onder de grond slapen

Lang wordt er niet stilgestaan bij wat George heeft moeten doorstaan. Het leven gaat door binnen het gezin Van Elburg. "Mijn vader kon zich niet lang gedeisd houden. Hij ging gewoon verder. Zo ging hij tijdens de hongerwinter op pad met Cees de Vroomen om aardappelen te halen nabij Anna Paulowna. Het enige wat hij wel deed, was onder de grond slapen, want hij was bang dat de Duitsers hem nog een keer op zouden pakken. In de drukkerij zat een groot luik onder de snijmachine en iedere avond ging hij daar slapen."

Niet alleen George verstopt zich in zijn huis. Eerder al in de oorlog zit zijn jongste broer André bij zijn oudere broer ondergedoken. Hij is betrokken bij een inbraak in het gemeentehuis in Alkmaar op 25 februari 1944. De verzetsgroep wil daar het bevolkingsregister vernietigen. Alles lijkt goed te gaan, maar op het laatste moment loopt het mis. Ze worden verraden. André weet te ontkomen, maar Jan Hoberg wordt gearresteerd. Hij wordt uiteindelijk op 14 april 1944 op negentienjarige leeftijd op de Waalsdorpervlakte in Scheveningen gefusilleerd. Jan is daarmee op dat moment de jongste gefusilleerde Nederlander. André woont een tijdje bij de familie Van Elburg in huis. "Hij was verkleed als vrouw, want anders werd je ontdekt. Dat weet onze huishoudster van toen, Riet Hekker, nog precies."

Dronken hoofdmeester

Maanden gaan voorbij in Warmond en dan is in het voorjaar van 1945 de bevrijding. René ziet op het dak van een kleine bollenschuur aan de Lokhorstlaan hoe de geallieerden brood en andere levensmiddelen uit de vliegtuigen gooien. Thuis was het feest. "Ja, daar was behoorlijk wat drank bij. Bill Heijl en nog wat mannen namen allemaal jenever mee. Mijn vader kon daar ook wel mee terecht. Ze dronken en zongen liedjes. Ik weet nog dat opeens drie man onder de tafel zat. Mijn vader, maar ook de hoofdonderwijzer. Dat was normaal een hele stijve man, maar hij was nu dronken van geluk."

Verenigingen

Langzamerhand wordt het leven weer opgepakt in bevrijd Nederland. Ook bij de familie Van Elburg. "De kinderen gingen weer naar school. Mijn vader ging door met drukken. Hij verkocht heiligenplaatjes aan katholieke basisscholen, verkocht bidprentjes -geschilderd door Pieter Geraedts- en importeerde ook kruisbeelden. Hij nam vertegenwoordigers in dienst om die te verkopen." Drukkerij Van Elburg draait goed. Het Warmonds Advertentieblad blijkt een gouden greep. George stort zich daarnaast ook in het verenigingsleven, is lid van de toneelvereniging, de voetbalclub en richt een stichting op ter bevordering van geordend zwemmen. In 1950 aan het eind van de Lommerlustlaan een klein zwembadje geopend. "De opening kan ik me nog goed herinneren. Mijn vader ging het water in en kwam met bloed op zijn hoofd weer boven. Hij was op scherven gedoken."

Twee broers

De oorlog lijkt ver weg en er wordt ook niet over gesproken. "Alles wat ik weet, heb ik uit documenten, van onze huishoudster Riet Hekker en van Gerard van Moorsel, een van de oudste personeelsleden. Daar hoorde ik wel eens dingen van over mijn vader." Een keer laat George nog iets los. "Dat was tien jaar na de bevrijding. "Mijn vader kwam binnen met een doos gebak. 'Ik trakteer een keer, en daarna wil het er niet meer over hebben', zei hij."

Toch is op foto's de oorlog nooit ver weg. Op de gezinsfoto, jaren na de bevrijding, ontbreken twee broers. "Kijk, dit is een foto van oom Niek." De man op de foto draagt een uniform van de Nederlandse marine. In de oorlog sluit hij zich aan bij de bezetter en gaat naar Duitsland. "Daar is hij neergeschoten. We weten niet precies wanneer. Thuis spraken we er nooit over. Het was wel bekend, maar daar liep je niet mee te koop natuurlijk. Ik heb ook geen idee wat mijn vader ervan vond."

Een andere foto komt uit de doos. "En deze mooie krullenkop is oom André," wijst René. André overleeft de oorlog en gaat daarna als vrijwilliger in militaire dienst. Hij wordt uitgezonden naar Indië en sterft op 1 juli 1946 op twintig jarige leeftijd in Semarang. Het bidprentje is gedrukt door 'Typ. G.G. van Elburg'; zijn broer George.

Geweldig nest

George overlijdt uiteindelijk in 1994 op 86-jarige leeftijd. Ondertussen heeft René de drukkerij in Sassenheim verder uitgebouwd. Zijn vader maakt het mee en is trots op zijn zoon. Die is dat op zijn beurt ook op zijn vader. George wordt tijdens de millenniumwisseling uitgeroepen tot Warmonder van de eeuw. Alles wat zijn vader voor Warmond heeft gedaan, vervult René met trots. Hij kan er nog uren over vertellen. "Het is gewoon geweldig dat je uit zo'n nest geboren bent."

Tekst: Marieke Voorn

Heere Schouten in de vaart

Warmond n Voetveer De heere Schouten is sinds zaterdag 5 mei weer in de vaart om de eerste kuikentjes van de Kaag gade te slaan. Dat is bijna vijf weken later dan gepland, omdat de restauratie van het berghout en onderliggend scheepsstaal meer tijd heeft gevergd dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Mensen kunnen op het prachtig gerestaureerde salonbootje uit het begin van de vorige eeuw instappen in Warmond bij de hoofdsteiger op het recreatie-eiland Koudenhoorn, te bereiken via Gemeentehaven aan de Jan Steenlaan bij het VVV-kantoor. Voor twee euro per persoon worden bezoekers dan twee keer overgezet: van Koudenhoorn naar de Zwanburgerpolder en na een wandeling over de dijk van de polder vervolgens naar het schiereiland Tengnagel bij de Leidse Merenwijjk.

Het voetveer vaart elke vrijdag, zaterdag, zondag tussen 10.00 en 16.30 uur. Vanaf mei wordt ook op woensdag gevaren. Voor meer informatie: www.zwanburgerroute.nl.

Wegwijs in zorgland

Regio n Het Alzheimer Café maakt bezoekers op maandag 14 april wegwijs in zorgland tijdens de bijeenkomst in Puyckendam (Pilarenlaan 4 P1 in Noordwijkerhout).

Als de diagnose dementie gesteld wordt kun je bij verschillende hulpverleners en instanties aankloppen voor zorg. Denk aan begeleiding, huishoudelijke hulp, thuiszorg of dagopvang. Maar hoe weet je bij wie je terecht kunt? En hoe worden alle verschillende vormen van zorg betaald? Welke rol heeft de gemeente hierin? Willy Gillissen gaat hierover in gesprek met Cynthia Fikkert-Ligthart, zij werkt als wijkverpleegkundige en casemanager dementie bij Activite in de gemeente Teylingen.

Het Alzheimer Café is geopend vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig. Voor meer informatie, bel naar mevrouw C. van Noort op 06-10918151.

Ontmoet de Zuid-Hollandse molenaars

De Lakermolen aan de noordzijde van de Laeck op een eiland in de Kagerplassen. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout/Warmond n De 46ste Nationale Molendagen zijn op zaterdag 12 en zondag 13 mei. Dit jaar is het thema: 'Ontmoet de molenaar!', naar aanleiding van de UNESCO inschrijving van het Nederlands molenaarsambacht op de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. In Zuid-Holland doen ruim 120 molens mee, waarvan er zes in Warmond en een in Voorhout staan.

De Zweilandermolen (Sweilandpolder) van molenaar Cees de Haas is op zaterdag open tussen 13.30 en 17.00 uur. Ook op zondag is de molen te bezoeken.

Bij de Broekdijkmolen (Broekpolder 1) zijn rondleidingen op zowel zaterdag, tussen 10.00 en 16.00 uur, als zondag, van 10.30 tot 15.00 uur.

De Nieuwe Hofmolen (Sprietlaeck) is alleen op zaterdag open tussen 10.00 en 17.00 uur.

De Klaas Hennepoel Molen (Adr. van Royenlaan, Oegstgeest) van molenaar Frans Verra is ook alleen op zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur te bezoeken.

De Lakermolen (de noordzijde van de Laeck) is op zaterdag open van 10.00 tot 17.00 uur.

De Zwanburgermolen (Zwanburgerpolder 3) is alleen per boot bereikbaar. Op zaterdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Er zijn die dag ook rondleidingen. Op zondag is de molen open van 10.30 tot 15.00 uur.

Hoop doet Leven (Eerste Elsgeesterweg 1) in Voorhout is alleen op zaterdag open tussen 10.00 en 17.00 uur.


Vele molenaars en vrijwilligers organiseren extra activiteiten om er een gezellige dag van te maken. Voor kinderen ligt op elke deelnemende molen gratis het Molen-Ontdekboekje klaar.

De Nationale Molendag wordt georganiseerd door vereniging De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Het volledige programma is te vinden op www.molens.nl.

Enthousiaste bewoners van Kagerbuurt gezocht

Sassenheim n Welzijn Teylingen zoekt mensen die de initiatiefgroep Kagerbuurt willen komen versterken. Buurtbewoners die meer willen maken van de Kagerbuurt, Planetenbuurt en Bomenbuurt van Sassenheim. Mensen met leuke ideeën voor de buurt of die graag meewerken om onderlinge hulp in eigen buurt te stimuleren.

Samen met enthousiaste buurtgenoten, medewerkers van Welzijn Teylingen, het nieuwe digitale platform BUURbook en wat eigen vrije tijd maken ze deze buurten nog leuker om in te wonen.

BUURbook Kagerbuurt is hierbij een hulpmiddel dat net van start is gegaan. De bedoeling is om een levendig digitaal buurtplatform te maken; voor, door en met buurtbewoners. En van het een komt het ander: een leuke barbecue met de straat, samen meedenken over de binnentuin van de Kagerflats, een maatje vinden om eens mee te gaan vissen. Door elkaar te leren kennen wordt dit allemaal veel gemakkelijker.

Voor meer informatie over de initiatiefgroep of om je daarvoor aan te melden, neem contact op met Margriet Duivenvoorde via 0252-231805 of 06-44085472. Wie alvast kennis wil maken met BUURbook kan zich aanmelden op https://kagerbuurt.buurbook.nl of zich wegwijs laten maken in Buurtkamer De Inloop (Kagerplein 30) elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.

Voorjaarsmarkt vol zomerbloeiers

De Voorjaarsmarkt wordt ieder jaar gehouden in Park Rusthoff. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Ook dit jaar organiseert de evenementencommissie van Park Rusthoff weer een Voorjaarsmarkt, op zaterdag 12 mei van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

Zoals ieder jaar verandert Park Rusthoff weer in een gezellige markt met meer dan veertig kramen vol prachtige zomerbloeiers, kunst, accessoires en handgemaakte cadeautjes. Er is ook informatie te krijgen over zeer uiteenlopende onderwerpen, zoals de schooltuin van Park Rusthoff, theater en bijenhouders. Wat eten en drinken kan bij Paviljoen 't Sassennest en een gokje wagen bij de loterij. De prijzen zijn beschikbaar gesteld door standhouders en winkeliers.

Kringloop ook aanwezig

Ook Kringloopwinkel Op Dreef uit Sassenheim is op met meerdere kramen aanwezig. Er zijn spullen voor in de tuin, zoals grote en kleine bloempotten, rieten manden en zinken bakken, picknickmanden, vogelhuisjes en nog veel meer. Ook liggen er genoeg tuinboeken, natuurgidsen, reisgidsen en wandel- en fietsgidsen/kaarten. De andere boeken, zoals romans, thrillers, streekromans en kinderprentenboeken ontbreken ook niet. De opbrengt uit de verkoop gaat geheel naar goede doelen.

Kringloopwinkel Op Dreef (Kagerdreef 90) is die dag ook gewoon geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

Laatste soos en bingo bij KBO

Sassenheim n Voor de leden van KBO Sassenheim is het einde van het activiteitenseizoen in zicht. Het bowlen, bridgen en klaverjassen zijn al afgesloten. Op maandagmiddag 14 mei is de laatste Soos met de ontroerende speelfilm Lion. De Indiase jongen Saroo Brierley komt als vijfjarig jongetje per ongeluk terecht op een trein die hem duizenden kilometers door India voert; ver weg van zijn thuis en familie. Ook het bingoseizoen wordt afgesloten. Op donderdagmiddag 17 mei worden drie bingorondes gespeeld. Aansluitend is een loterij.

Beide activiteiten zijn in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a) en beginnen om 14.30 uur. De zaal gaat open om 14.00 uur. De toegang is gratis.

nieuws/cultuur

Fairtrade Week

Teylingen n De Fairtrade Week is dit jaar van 5 tot en met 13 mei. Het internationale is Stand4Fairness. De werkgroep Teylingen Fairtrade heeft een kraam tijdens de Voorjaarsmarkt in Park Rusthoff in Sassenheim. Meer informatie op www.teylingenfairtrade.nl.

Een rondje met de paardentram op de Dag van het Kasteel

De paardentram op weg tussen een van de drie kastelen en landgoederen in Warmond. | Foto: archief/Esther Luijk Foto: Esther Luijk

Warmond n Tijdens de Dag van het Kasteel, op maandag 21 mei, openen negentien kastelen, landgoederen en buitenplaatsen in Zuid-Holland de deuren voor het publiek. Het thema van dit jaar is 'Verborgen verhalen verteld'. In Warmond doen Buitenplaats Vroenhof, Huys te Warmont en Buitenplaats Oostergeest mee aan de Dag van het Kasteel.

Bezoekers stappen terug in de tijd op een heel bijzondere manier. Tussen 10.00 uur en 16.00 uur rijdt de paardentram door Warmond. Je kunt gratis op- en afstappen ter hoogte van Huys te Warmont, voor het huis bij buitenplaats Oostergeest en voor het huis bij buitenplaats Vroenhof.

Wandeling met Warmelda

Daarnaast kun je deelnemen aan de rondwandelingen die de Historische Vereniging Warmelda verzorgt. Om 10.30 uur, 12.30 uur en 14.30 uur start de wandeling op het parkeerterrein van Huys te Warmont (ingang Herenweg). De wandeling is gratis en duurt ongeveer anderhalf uur. Vooraf aanmelden is vereist via info@warmelda.nl.

Wandel in het parkbos bij Landgoed Oostergeest of Huys te Warmont, of luister ieder heel uur tussen 11.00 en 15.00 uur naar klassieke miniconcerten in de tuin bij Vroenhof.

Ruïne van Teylingen

Ook de Ruïne van Teylingen is op Tweede Pinksterdag geopend. Er is muziek en verhalenvertellers nemen bezoekers mee terug in de tijd. Ook is er gelegenheid om te boogschieten.

Buitenplaatsen

De Dag van het Kasteel is een landelijk evenement en wordt georganiseerd door de Nationale Kastelenstichting. In de regio Zuid-Holland wordt deelgenomen aan de Dag van het Kasteel met 'Hollands Buiten': een reeks landgoederen en buitenplaatsen tussen Hillegom en Den Haag. Tijdens de Dag van het Kasteel krijgt het publiek de kans om verschillende landgoederen en buitenplaatsen te bezoeken die normaal voor het publiek gesloten zijn.

Er is op Tweede Pinksterdag van alles beleven. Zo kun je rondleidingen volgen, boogschieten, oude ambachten bekijken, genieten van theateroptredens en concerten, de heerlijkste historische gerechten proeven en nog veel meer. Kijk voor de activiteiten per locatie, route en bereikbaarheid op www.dagvanhetkasteel-zh.nl De Zuid-Hollandse deelname wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Zuid-Holland en Fonds 1818.

Enquête naar 1646 ondernemers

Teylingen n De Teylingen Ondernemers Vereniging (TOV) heeft sinds 5 maart een interim-bestuur, dat als doel heeft om een nieuwe en op de toekomst gerichte vereniging voor alle ondernemers binnen de gemeente Teylingen te ontwikkelen. Daarom is een enquête voor alle ondernemers binnen Teylingen opgesteld, die vanaf 14 mei wordt verstuurd.

Het bestuur wil inzichtelijk krijgen wie de ondernemers zijn, wat zij nodig hebben om succesvol te zijn in hun branche en welke rol een ondernemersvereniging daarin kan spelen. Het interim-bestuur benadrukt: "Alleen met de antwoorden van ondernemers binnen Teylingen op de enquête kunnen we helpen om een gezond ondernemersklimaat voor ondernemers binnen de gemeente Teylingen te creëren". Voor het opstellen van de enquête heeft het bestuur een aantal partijen geraadpleegd, zoals de gemeente Teylingen, het Citymanagement, de Vrije Ondernemers Teylingen (V.O.T.) en diverse andere ondernemersnetwerken.

De enquête wordt uitgevoerd in samenwerking met het Erasmus Center for Business Innovation. Er wordt vertrouwelijk met antwoorden omgegaan en de resultaten worden anoniem verwerkt. Het Erasmus Center for Business Innovation vertaalt de uitkomsten van de enquête in een rapportage. In de week van 14 mei wordt de online enquête verstuurd aan ruim 1600 ondernemers binnen Teylingen. Ondernemers die de enquête niet hebben ontvangen, kunnen contact opnemen met de TOV via enquete@teylingenov.nl.

Dwars Op: De geschiedenis van automobielbedrijf Bierman

Voorhout n Bierman was ruim 50 jaar onder verschillende namen gevestigd in Voorhout en is een belangrijke Voorhoutse werkgever geweest. In de tijd dat auto's nog vaak doorgesmeerd moesten worden en de olie ververst, was het niet meer dan logisch dat het merendeel van de nieuwe auto's bij een lokaal garagebedrijf gekocht werden. Het is dus net zo logisch dat in Voorhout naar verhouding veel auto's van het merk Simca, DAF en later Talbot en Peugeot rondreden. Van het begin aan de Van den Berch van Heemstedeweg ging Garage Bierman naar de Herenstraat, met Auto Foreholte naar de Prins Bernardstraat en tenslotte met Auto Bierman naar de Jacoba van Beierenweg. Hier wordt in 1975 een betrokken. Daarna is een periode Aanpassingsbedrijf Bierman gevestigd, een afgeleide van Auto Bierman en met een nadruk op autovervoer voor mindervaliden. Dit laatste bedrijf is zo succesvol dat de ruimte te klein wordt en ze in het begin van deze eeuw naar Nieuw-Vennep verhuist. Daarmee komt een einde aan een halve eeuw Bierman automobielbedrijven in Voorhout.

In de recente uitgave van Dwars Op, het tijdschrift van de Historische Kring Voorhout (HKV) wordt hier uitgebreid bij stilgestaan.

Luchtkussen Festival

Voorhout n De dertiende editie van het Luchtkussen Festival in de Herenstraat is op zondag 3 juni van 13.00 tot 17.30 uur. Zo'n dertig luchtkussens staan opgesteld in de Herenstraat, op het kerkplein en op het parkeerterrein bij de oude Plus.

Diverse verenigingen verlenen hun medewerking aan het evenement. Ook meehelpen? Mail dan naar info@luchtkussenfestival.nl.

De entree is gratis, maar om op de springkussens te mogen, betalen ouders 5 euro voor een middag onbeperkt springplezier hun kind. Ook dit keer worden er weer goede doelen gesteund: Harmonie St. Cecilia (bestaat in 2019 honderd jaar) en kinderboerderij de Klaprooshof.

De Herenstraat is op 3 juni van 8.00 tot 20.00 uur afgesloten voor al het verkeer.

'Opstaan uit verdriet'

Voorhout n Trainer en coach Karin Wiebenga start op maandag 14 mei met de driedelige workshop over over hoe je verdriet kunt verwerken. Karin is een ervaren trainer & coach die zelf alle gevolgen van een groot verlies heeft meegemaakt. Na een positief verwerkingsproces wil ze graag anderen helpen met het ontdekken van hun eigen krachtbron. In deze workshop leert zij hoe om te gaan met al het lijden, terwijl iedereen gewoon doorgaat. Wat daarbij helpt en wat niet. Met als doel om in balans te komen met het leven zoals het is. Inschrijven kan via www.palliam.nl De bijeenkomsten zijn op 14 mei, 28 mei en 11 juni van 19.30 tot 21.30 uur in De Roef (Herenstraat 47). Deelname kost 45 euro. De opbrengst gaat naar Palliam.

Perfetti Sconosciuti

Sassenheim n Het Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a) sluit het filmseizoen af met de Italiaanse filmhit Perfetti Sconosciuti. Zeven oude vrienden komen samen voor een etentje. Ze besluiten ieder tekst bericht, e-mail en telefoontje dat ze ontvangen met elkaar te delen. Dit ontsluiert een hoop geheimen, wat hun onderlinge relatie aan het wankelen brengt. De film begint om 20.15 uur. Kaarten à 5 euro zijn verkrijgbaar vanaf 30 minuten voor aanvang in het theater.

Volleyballen

Sassenheim n Nu de competitie is afgelopen, maken de teams van volleybalclub Sassenheim zich op voor de zomerstop vanaf juni. De vereniging kijkt terug op een sportief seizoen met veel gezelligheid, onder andere de viering van het 40-jarig jubileum. Vanaf eind augustus starten de trainingen weer voor een nieuw seizoen, met bij de volwassenen vijf damesteams, vijf herenteams en twee recreantenteams. Tot eind mei is het mogelijk om mee te trainen. Meer informatie via tc@volleybalclubsassenheim.nl.

nieuws/cultuur

'Plezier overbrengen met clinic rolstoelhandbal'

'Rolstoelhandbal is een echte teamsport,' zegt Beerent Vos, organisator van de clinic.| Foto: pr.

Voorhout n Beerent Vos studereert ergotherapie en is daarnaast fanatiek handballer bij Foreholte. Vanuit dat enthousiasme wil hij mensen met een beperking ook het plezier in handbal laten ervaren. Daarom is er op zaterdag 12 mei van van 10.00 tot 12.00 uur een gratis clinic rolstoelhandbal in sporthal de Tulp (Jacoba van Beierenweg 118a).

Peter van der Heiden. | Foto: pr. Foto: pr.

Voor wie is de clinic?

Beerent Vos is enthousiast over de clinic, die hij samen met zijn mede-student en -handballer Damon, en vrijwilligers Govert en Daniëlle organiseert. Eerder gaven ze al een clinic voor iedereen en daar kwamen enthousiaste reacties op. Een tweede clinic is een logisch vervolg, dit keer wel alleen voor mensen met een fysieke beperking.

Rolstoelhandbal is nog onbekend in Nederland en is een sport in ontwikkeling. Vos is in ieder geval enthousiast over handbal als rolstoelsport. "Rolstoelhandbal is een hele vlotte sport, er zit veel tempo in, fysiek contact is aanwezig, het vergt teamspel en samenwerking voor een optimaal resultaat. Iedere training of wedstrijd is weer anders. Daarnaast is rolstoelhandbal een echte teamsport. Het is ook heel goed voor sociale interactie tijdens de training, maar ook daarna. Mensen de mogelijkheid geven om weer lekker te sporten maar ook sociaal bezig te zijn, dat is het mooiste dat er is."

Aanmelden

Iedereen die 16 jaar of ouder is en graag wil kennismaken met rolstoelhandbal is van harte welkom bij de clinic. Er zijn voldoende sportrolstoelen aanwezig om het eens uit te proberen. Aanmelden kan door een mail te sturen naar rolstoelhandbalteam@hvforeholte.nl. Via dit mailadres kunnen ook vragen worden gesteld.

Lees het hele interview op www.deteylinger.nl.

Topsportprijs voor Teylingen

Teylingen n De gemeente Teylingen is winnaar van de dertiende editie van de verkiezing 'topsportgemeente van het jaar'. Deze jaarlijkse verkiezing is een initiatief van sporteconomisch adviesbureau Sport2B. Clubs uit Teylingen hebben vorig jaar de beste sportprestaties geleverd, gemeten over veertig landelijke sportcompetities en gerelateerd aan het aantal inwoners. Teylingen was met vier teams actief in de onderzochte competities: naast het landskampioenschap van TOP, ook het kampioenschap van Ter Leede vrouwen 1 in de topklasse en de tweede plaats van Ter leede in de zaterdag hoofdklasse. Rugbyclub The Bassets werd in 2017 vijfde in de ereklasse. Wethouder sport Bas Brekelmans is in zijn nopjes: "Wat een topprestatie van deze teams. Ik ben razend trots op ze! Het is een enorme eer, die uiteraard geheel toekomt aan de sporters zelf." De officiële prijsuitreiking is op zaterdag 12 mei, voorafgaand aan de korfbalwedstrijd TOP-DOS'46.

Hoge onderscheiding voor scheidsrechter Peter

Sassenheim n Na een 50-jarige carrière als KNVB-scheidsrechter heeft Peter van der Heiden op dinsdag 24 april bij Ter Leede uit handen van KNVB ambassadeur Floris Thoolen een gouden speld ontvangen. Dit is de hoogste KNVB onderscheiding.

Behalve voor de KNVB heeft Van der Heiden als vrijwilliger ook veel voor Ter Leede betekend. Hij is jarenlang scheidsrechterscoördinator, consul en lid van vrouwencommissie geweest. Daarnaast heeft hij maar liefst tot dit jaar voor 27 keer het schoolvoetbal binnen Sassenheim georganiseerd. Jeugdvoorzitter Michiel Rambat vat de terechte onderscheiding kort samen: "Zulke vrijwilligers zijn natuurlijk goud waard!".

Gratis training

Sassenheim n Voetbalvereniging Teylingen organiseert drie trainingen voor kinderen van groep één tot en met vier van de basisscholen, op woensdag 16 mei, 23 mei en 6 juni van 16.30 tot 17.30 uur Op zondag 10 juni is een toernooi van 10.30 tot 11.30 uur. Deelname is gratis. Aanmelden via www.combibrug.nl.

9 t/m 16 mei

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Woord- en Communiedienst, voorganger: B. Prins

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur: voorganger: Ds. T. Moll

- Julianakerk (Julianalaan 6): -

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. S. Pos

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Schola Cantorum, voorganger: Th. Blokland

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, Heilig Avondmaal, voorganger: ds. J. Anninga (Heinenoord)

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, eucharistieviering, voorganger: A. Goumans

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): donderdag 10.00 uur (Hemelvaartdag), voorganger: Ds. H.J. Hemstede, zondag 10.00 uur: voorganger: Ds. H.G.T. van Welie-Kaai

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): donderdag 10.00 uur, voorganger: W.F. van Rijn; zondag 10.30 uur, doop- en toetrededienst

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur, eredienst, 19.00 uur genezingsdienst, voorganger: Jan Zijlstra

Orgelconcert in Pancratiuskerk

Organiste Edith Yam speelt een try-out voor haar examen aan het Conservatorium. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Edith Yam geeft op zaterdag 19 mei om 20.00 uur een orgelconcert in de Pancratiuskerk (Hoofdstraat 188). Het concert is een try-out voor haar komende eindexamen aan het Conservatorium. De toegang is gratis.

De Australische Yam is een organiste van internationale allure. Ze heeft recent een Masters studie gedaan aan het Conservatorium van Amsterdam en studeerde orgel bij Pieter van Dijk en Matthias Havinga en continuo bij Spanyi en Robilliard. Ze voert binnenkort haar examen recital uit op het Van Hagerbeer/Schnitger orgel in de Grote Sint Laurenskerk in Alkmaar. Bij het concert in Sassenheim worden zowel het Vermeulen orgel (barok) als Vollebregt orgel (romantisch) bespeeld.

Wilt u in aanmerking komen voor een Cinema Floralis Arrangement (eten en filmbezoek voor 1 persoon), zorg dan dat uw oplossing uiterlijk zondag 13 mei binnen is, samen met uw naam en adres.

Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl o.v.v. Puzzel.

De winnaar van de puzzel van week 18 is: B. de Boer uit Sassenheim. De oplossing was: Bloemgieter.