De Teylinger

7 februari 2018

De Teylinger 7 februari 2018


Raad wil precies weten wat er speelt bij Vooruitgang

Woonstichting Vooruitgang is vorig jaar verhuisd naar Sassembourg. | Foto: MV

Teylingen n Alle fracties in de gemeenteraad willen zo snel mogelijk informatie krijgen en documenten inzien over de onrust binnen de Woonstichting Vooruitgang. De gemeenteraad nam daartoe op 1 februari een PvdA-motie aan.

Door Nico Kuyt

In december trad de volledige Raad van Commissarissen (RvC) van de woonstichting op. Vervolgens zette de rijkstoezichthouder, de Autoriteit Woningcorporaties, de woonstichting onder verscherpt toezicht. Dat B&W hierover de gemeenteraad in december niet actief heeft geïnformeerd, trof het ongenoegen van de raad. De enige informatie kreeg de raad door schriftelijke vragen die Trilokaal aan B&W stelde, want deze fractie was benaderd door bezorgde huurders. Maar met de motie van vorige week wil de raad alsnog het naadje van de kous weten, want het is een uiterst belangrijk onderwerp voor de gemeente en inwoners. Wat zijn de gevolgen voor de huurders en de sociale woningen?

Merkwaardige zaak

Wethouder Bas Brekelmans verklaarde dat B&W over de reden van deze ‚merkwaardige zaak' eveneens in het duister tastte. Hij belde de directeur op, maar die wist ook niet waarom de RvC aftrad, volgens Brekelmans. De ontslagbrief van de RvC heeft de wethouder niet gezien en de oud-voorzitter daarvan deed geen uitlatingen over de reden. Het geheel opstappen is volgens de wethouder wel een heel ongebruikelijke zet, want als er spanningen zijn, gaat meestal de directeur de laan uit. Later werd druppelsgewijs meer helder. Er zou een sfeer van onenigheid heersen rond de toekomst van Vooruitgang, de rolverdeling tussen het bestuur en de RvC en verschillen van inzicht rond een verbeterplan. Brekelmans beklemtoonde dat volgens de Woningwet het geen taak van de gemeente is om toezicht te houden. De rol van de gemeente is om te kijken of de afgesloten prestatieafspraken worden nagekomen. En voor 2018 is dat geen probleem en ook voor de huurders heeft het geen gevolgen, zo vernam hij van de directeur. De Autoriteit heeft tot april drie tijdelijke RvC-leden aangesteld. Die hebben gekeken naar de financiële cijfers en goedgekeurd. De investeringen voor dit jaar gaan door, maar voor de jaren erna hangt het af wat er nu gaat gebeuren.

Goed mis

PvdA-raadslid Joost van Doesburg kon vorige week nog melden dat hij de voorzitter van de oude RvC heeft gebeld. Die zou hebben verklaard dat de directie de toezichthoudende rol van de RvC compleet onmogelijk had gemaakt. De antwoorden van de wethouder was voor Van Doesburg geen reden om de motie in te trekken. Hij vermoedde dat er iets goed mis is. Ook voor de andere fracties was er meer aan de hand en moet de onderste steen boven komen. De wethouder zegde toe de raad actief te informeren, maar de informatie nu nog niet te hebben. „Onze rol als gemeente is niet detective zijn, dat is die van de tijdelijke RvC. Dat zijn zij nu aan het doen. Eerst maar laten uitzoeken. Wij zitten er bovenop", aldus de wethouder.

Werk aan Zijldijk start in voorjaar

Warmond n Na het selecteren begin april van een aannemer voor de werkzaamheden aan de Zijldijk in de Boterhuispolder, kan de uitvoering daarvan starten.

Deze maand kiezen de provincie, het hoogheemraadschap, Teylingen en Leiderdorp vijf aannemers voor de volgende ronde. Hieruit wordt in april de meest geschikte gekozen op basis van diverse criteria. Het omgevingsvriendelijk werken is een belangrijk aandachtspunt. De aannemer moet tijdens de werkzaamheden onder andere rekening houden met het vaarseizoen. Vooraf aan de uitvoering zal, samen met de gekozen aannemer, nog een informatiebijeenkomst voor de bewoners worden gehouden over de planning van de werkzaamheden. (NK)

Alaaf bij Saksen en Bokken

Teylingen n Niet alleen onder de rivieren is het feest, maar ook in Voorhout en Sassenheim wordt dit weekend carnaval gevierd. In Sassenheim en Voorhout krijgen respectievelijk de Saksen en de Bokken op vrijdagavond 9 februari de sleutel van hun 'Rijk'. De optocht in Bokkendorp Voorhout is op zaterdag 10 februari om 14.00 uur, die in het Saksenrijk Sassenheim is ook op zaterdag, maar dan al om 12.30 uur.

Inspiratiecafé Verrijk je Buurt

Teylingen n Fonds1818 bestaat 200 jaar en viert dat met inwoners van Sassenheim, Voorhout en Warmond. Op donderdagavond 15 februari is er een Inspiratiecafé, waarin bezoekers in gesprek kunnen om tot goede ideeën te komen. Vervolgens helpt Fonds 1818 om van die dromen concrete plannen te maken. De bijeenkomst is van 20.00 tot 21.30 uur in het Trefpunt (Herenweg 80) in Warmond. De toegang is gratis. Meer op verrijkjebuurt.fonds1818.nl.

Jan en Ria van Steijn 70 jaar getrouwd

Maatregelen voor geluid rond spoor

Bokken kiezen voor Hartekind

interview n 'Vaak in het Holland House'

'Losloopgebieden belangrijk voor de honden'

Teylingen n Brenda Filippo, voorzitter van de Stichting Platform Hondenvrienden, heeft in de afgelopen gemeenteraad ingesproken om zich als platform sterk te maken voor behoud en versterking van een positief gemeentelijk hondenbeleid. De stichting bood zich daartoe aan als adviseur, ervaringsdeskundige, vraagbaak en vertegenwoordiger van hondeneigenaren. Aanleiding was onder andere de herinrichting van de Kagerzoom, ook een uitlaatgebied voor de hond.

Door Nico Kuyt

Er zijn zorgen bij het platform. Tot hun verbazing en teleurstelling bleken de hondenvrienden buiten de planvorming voor de Kagerzoom te zijn gehouden. Zij hopen nog gelegenheid te krijgen om een inbreng te kunnen leveren, want de Kagerzoom moet voor de hond behouden blijven, vinden zij. Meer en meer staan losloopgebieden onder druk. Ook kwam het uitbreidingsplan voor Sport- en Recreatiepark Elsgeest in Voorhout, ook een belangrijk losloopgebied, voor het platform plotsklaps uit de lucht vallen. Het platform wil meer betrokken worden. Met de samenvoeging van de ambtenaren van Teylingen, Lisse en Hillegom, is de ambtenaar 'hondenbeleid' verdwenen en daarmee een aanspreekpunt. Het gevolg is dat de jaarlijkse aftrap van de handhavingsactie in 2017 niet plaats vond, waarmee gemeente en platform aandacht vragen voor het naleven van de aanlijn- en opruimplicht in Teylingen. Het platform voelt zich naar eigen zeggen medeverantwoordelijk en betrokken bij het schoon en veilig houden van de openbare ruimte, en de inrichting daarvan.

Waaks

Het hondenbeleid kan naar de mening van de hondenliefhebbers beter. Zo wenst het platform korte lijnen met de gemeentelijke Toezicht en Handhaving, zodat gericht flyer- en opruimacties kunnen worden gehouden op plekken waar dat waardevol is. Ook wil het platform praten over het landelijke project 'Waaks', waarin hondeneigenaren, politie en gemeente elkaar actief informeren over waarnemingen in de openbare ruimte. Verder heeft het ideeën over meer biodiversiteit in relatie tot losloopgebieden.

Jan en Ria van Steijn vieren platina huwelijk

Het bruidspaar Van Steijn krijgt bezoek van burgemeester Breuer. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

n 'Ik haal mijn fiets wel even'

Sassenheim n Een 70-jarig huwelijk mogen beleven is slechts weinigen gegeven. Jan van Steijn (94) en Ria van Steijn-Ritzen (91) was het echter wel gegund om deze bijzondere huwelijksmijlpaal op zondag 4 februari samen met de familie in de Bernardus te kunnen vieren.

Door Piet van Kampen

"Ik laat het wel op me af komen," lacht de nog vitale bruid voordat er een terugblik op hun lange huwelijksleven wordt opgetekend. Een huwelijk waaruit twee zonen en vijf dochters werden geboren en het paar grootouders en overgrootouders van negentien kleinkinderen en zeventien achterkleinkinderen werd. "En we zijn maar met z'n tweetjes begonnen," glimt de bruidegom droogjes. Jan werd in Amsterdam geboren maar woonde later in Sassenheim waar hij daar tijdens een dansavond de Warmondse Ria ontmoette. "Ik heb niet eens met hem gedanst, maar hij vroeg me of ik hem naar huis wilde brengen waarop ik antwoordde dat het wel een eind lopen was naar Warmond". "Dan haal ik mijn fiets wel even," reageerde Jan adequaat en dat fietstochtje plaveide de weg naar een lang huwelijk.

Hard gewerkt

Het paar heeft een arbeidzaam leven achter de rug. Hun eerste huis stond aan de Emmalaan. Zij begonnen een woninginrichtingzaak in de Rusthofflaan in Sassenheim en verhuisden later naar de Kerklaan. "We hebben samen altijd hard gewerkt," blikt het paar eensgezind terug. "Ik deed het met veel plezier," zegt Jan en Ria vult hem aan: "Ik heb heel veel gordijnen genaaid". Toch was er in hun leven ook tijd om met het gezin op vakantie te gaan zoals naar Zwitserland en Kreta en nog niet zo lang geleden nog naar Lanzarote. "De reis die wij samen naar Indonesië maakten was wel heel bijzonder," blikt Ria terug. Maar ook de zondagen met hun bootje op De Kaag waren steeds plezierig.

Weer samen

Jan woont sinds kort in de Bernardus, maar over niet al te lange tijd zal Ria die nu nog in de Parkhove woont ook bij haar echtgenoot intrekken. Zij deden altijd alles samen en komen nu dus ook weer samen. Het paar is nog steeds dol op elkaar. Jan: "Liefde, dat is het. Ik ben nog steeds stapelgek op haar" en de levenswijsheid van Ria is "Als er wel eens woorden waren, er samen weer uit komen. Anders bereik je niet het 70-jarig samenzijn".

Motie voor onderzoek naar spoorwegovergang

Voorhout n De fracties van D66 en VVD hebben een motie ingediend om een vervolgonderzoek door B&W te laten uitvoeren naar de verkeerssituatie rond de spoorwegovergang in Voorhout. De gemeenteraad neemt er binnenkort een besluit over.

Door Nico Kuyt

Er waren eerder al vragen aan B&W gesteld over de situatie nadat de afgelopen twee jaar twee ernstige ongevallen hebben plaatsgevonden, waarvan één met dodelijke afloop. Volgens de indieners is de overgang onoverzichtelijk en onveilig. Beide fracties willen met de motie B&W verzoeken om een onderzoek uit te voeren naar de huidige situatie en verschillende scenario's uit te werken voor de spoorwegovergang en de naastgelegen straten, zebrapaden en rotonde waarin de overzichtelijkheid en veiligheid moeten terugkomen.Daarbij moet in een klankbordgroep een selectie van de inwoners, ondernemers en belangengroepen als Veilig Verkeer Nederland, worden betrokken. Vóór 1 oktober kan de gemeenteraad dan de uitkomsten van het onderzoek en de mogelijke oplossingsmogelijkheden bespreken. Over de motie gaat de raadscommissie Ruimte op 13 februari praten en neemt de gemeenteraad er vervolgens op 8 maart een besluit over.

Voorstel gebouwruil Rank, Kinderburg en Bolwerk

Sassenheim n De schoolbesturen en de gemeente Teylingen hebben samen een spreidingsplan opgesteld voor basisscholen in Sassenheim. Het gaat om nieuwbouw van basisschool de Kinderburg, waar in het plan ook basisschool De Rank zijn intrek neemt in het nieuwe gebouw. Basisschool Het Bolwerk vestigt zich vervolgens in het oude Rank-gebouw aan de St. Antoniuslaan.

"De schoolbesturen in Sassenheim en de gemeente Teylingen staan samen voor kwalitatief goed onderwijs. Goede schoolgebouwen, verspreid over Sassenheim met niet te grote en niet te kleine klassen zijn daarbij belangrijk. Het spreidingsplan heeft als doel om vraag naar en aanbod van onderwijs goed op elkaar af te stemmen voor nu en in de toekomst. Dit op basis van leerlingenprognoses, demografische ontwikkelingen en ontwikkelingen op woningbouwgebied. Met dit plan geven de schoolbesturen aan wat zij in de toekomst nodig hebben aan huisvesting," meldt de gemeente in een persbericht.

Wens schoolbesturen

Het bestuur van de Sophia Scholen ziet graag dat de Kinderburg en De Rank samen gaan in een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC). Het bestuur van het Openbaar Basisonderwijs Duin – en Bollenstreek (OBODB), waar Het Bolwerk onder valt, geeft aan graag één unilocatie in combinatie met kinderopvang, in het midden van Sassenheim te willen. De gemeente is vervolgens verantwoordelijk voor goede en adequate huisvesting. Het college kan zich vinden in de plannen en gaat nu onderzoeken of de plannen haalbaar en uitvoerbaar zijn.

Prognoses

De schoolbesturen en de gemeente hebben gekeken naar de verdeling van de leerlingen over de verschillende scholen, nu en in de toekomst. Prognoses laten zien dat het aantal leerlingen de komende jaren redelijk stabiel blijft. Voor de leerlingen van het Bolwerk in de tijdelijke locatie Diligence moet een structurele oplossing komen. Het Bolwerk nam daar zijn intrek in het omdat het schoolgebouw aan de Menneweg te weinig ruimte aan het aantal leerlingen biedt. De locatie Diligence stond na het vertrek van De Rank vorig jaar al leeg. De Rank heeft op basis van het aantal leerlingen te veel aan vierkante meters aan de Antoniuslaan; het is een te groot schoolgebouw gezien het aantal leerlingen.

Integraal Kind Centrum

De stichting Sophia Scholen zou graag zien dat de kinderen van de Kinderburg en De Rank samen in één nieuw Integraal Kind Centrum komen. Dit is een centrum waar kinderen van 0 tot 12 jaar terecht kunnen voor (dag)opvang en onderwijs. De gemeente Teylingen gaat onderzoeken of deze nieuwbouw past op de huidig locatie van de Kinderburg. Het college vraagt de gemeenteraad geld (voorbereidingskrediet) om te onderzoeken of een IKC mogelijk is op die locatie.

Het Bolwerk

Het Bolwerk heeft op dit moment twee vestigingen, waarvan één tijdelijk is. Het schoolbestuur en de MR hebben aangegeven graag één unilocatie, ook in combinatie met kinderopvang, in het midden van Sassenheim voor beide scholen te zien. Wanneer het IKC op de locatie Kinderburg past, dan komt het gebouw van De Rank aan de Sint Antoniuslaan, vrij. Onderzoek moet aantonen welke locatie in het midden van Sassenheim het meest geschikt is voor een unilocatie voor Het Bolwerk.

Diligence

Afgesproken is dat de Diligence een tijdelijke locatie is voor Het Bolwerk tot 1 augustus 2019. Eerst onderzoeken de schoolbesturen en de gemeenten of het mogelijk is om een IKC op de locatie Kinderburg te bouwen en het Bolwerk te huisvesten in het (verbouwde) gebouw van De Rank. Mocht dit mogelijk zijn, dan krijgen de leerlingen van de Kinderburg tijdelijk les in het gebouw van De Rank. Nadat het IKC gereed is, komt De Rank leeg. Dit gebouw kan dan verbouwd worden voor Het Bolwerk. Tot die tijd blijft de locatie Diligence beschikbaar voor het Bolwerk. Naar verwachting opent het Bolwerk dan 2021/2022 de deuren.

Raad herdenkt overleden Leo van der Zon

Wijlen Leo van der Zon even voor zijn aftreden als wethouder. | Foto: archief/NK Foto: pr.

Teylingen n In het bijzijn van familieleden stond op 1 februari de gemeenteraad en B&W een moment stil bij het overlijden van oud-raadslid en -wethouder Leo van der Zon.

Door Nico Kuyt

Burgemeester Carla Breuer noemde Van der Zon als betrokken, daadkrachtig, gedreven en een harde werker die wist wat hij wilde en daarvoor ging. Al was hij niet met je eens bleef hij aimabel. Ook na zijn vertrek als VVD-wethouder bleef hij zich inzetten voor de gemeenschap, zoals het bloemencorso, en via de sociale media hield hij iedereen op de hoogte. "Hij ging voor zaken op reis naar Oeganda en daar heeft hij waarschijnlijk een muggensteek opgelopen die hem fataal geworden. Toen wij het hoorden heerste hier een gevoel van ongeloof", schetste de burgemeester. Ook de fractievoorzitter van de VVD, Marlies Volten, memoreerde de diepe schok die politiek Teylingen ervoer toen het overlijden bekend werd. „Hij was standvastig, energiek, daadkrachtig en een verstandig bestuurder met een enorme dossierkennis", zo typeerde zij hem. Het was een man met een enorm netwerk. „Hij kende iedereen en iedereen kende hem". De burgemeester en Volten wenste de dochter, verdere familie en vrienden veel kracht en sterkte toe in het dragen en verwerken van zulk een groot verlies. Met een moment van stilte werd de herdenking afgesloten.

Komst Duurzaamheid Maatschappij weer stap verder

Teylingen n De gemeenteraad ging vorige week unaniem akkoord met het verder uitwerken van een Duurzaamheid Maatschappij Teylingen (DMT). Het is de bedoeling dat de DMT als een schakel initiatieven van inwoners, bedrijven en organisaties rond duurzaamheid stimuleert, de projecten bijstaat en informatie verschaft. Teylingen gaat geen eigen zelfstandige DMT oprichten, want de raad besloot vorige week tevens om aan te haken bij Meermaker, de organisatie van de gemeente Haarlemmermeer. Zo maakt de DMT gebruik van de bestaande kennis, ervaring en het netwerk van Meermaker. Tevens zijn er dan lagere kosten voor de opstart en exploitatie, maken ze gebruik van de naamsbekendheid en wordt concurrentie voorkomen. In de verdere uitwerking stelt B&W de komende tijd een samenwerkingsconvenant met Meermaker op en een ondernemingsplan. Er moet invulling worden gegeven aan een kennisplatform, voor het op een laagdrempelige manier bijeenbrengen van vragen, kennis en aanbod. Ook het leggen van de verbinding met de al bestaande gemeentelijke duurzaamheidsagenda. En het bepalen van de benodigde inleg in een fonds. Met enkele kleine wijzigingen kon de raad voltallig achter de verdere uitwerking staan. (NK)

Vorig jaar vroeg het collega al een voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw van de Kinderburg. De commissie vond de plannen toen niet helder genoeg. Het college komt nu met een nieuw plan: een IKC op de locatie van de Kinderburg. | Foto: MV

MR hebben aangegeven graag één unilocatie, ook in combinatie met kinderopvang, in het midden van Sassenheim voor beide scholen te zien. Wanneer het IKC op de locatie Kinderburg past, dan komt het gebouw van De Rank aan de Sint Antoniuslaan, vrij. Onderzoek moet aantonen welke locatie in het midden van Sassenheim het meest geschikt is voor een unilocatie voor Het Bolwerk.

Diligence

Afgesproken is dat de Diligence een tijdelijke locatie is voor Het Bolwerk tot 1 augustus 2019. Eerst onderzoeken de schoolbesturen en de gemeenten of het mogelijk is om een IKC op de locatie Kinderburg te bouwen en het Bolwerk te huisvesten in het (verbouwde) gebouw van De Rank. Mocht dit mogelijk zijn, dan krijgen de leerlingen van de Kinderburg tijdelijk les in het gebouw van De Rank. Nadat het IKC gereed is, komt De Rank leeg. Dit gebouw kan dan verbouwd worden voor Het Bolwerk. Tot die tijd blijft de locatie Diligence beschikbaar voor het Bolwerk. Naar verwachting opent het Bolwerk dan 2021/2022 de deuren.

Geen klem in huisvesting statushouders

Teylingen n De opgelegde taakstelling aan de gemeente van statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, is voor het eerste half jaar van dit jaar 28 personen.

Vanuit het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) wordt daarbij nadrukkelijk ingezet op nareizigers. Dat betekent dat de gemeente voornamelijk gezinnen zal moeten huisvesten. B&W verwacht deze opgave te kunnen realiseren binnen de bestaande mogelijkheden van huisvesting. Dat zijn de vijf door de gemeente aangekochte woningen waarin doorstroom plaatsvindt en de woningen die de corporaties beschikbaar stellen. (NK)

Bijeenkomst over Liduina

Warmond n De bouwwerkzaamheden bij Luidina zijn gestart. Op woensdag 20 februari kunnen omwonenden nader kennis maken met hun toekomstige buren en het concept van de zorgformule. De bijeenkomst is van 19.45 tot 21.00 uur in Het Trefpunt (Herenweg 80). Inloop vanaf 19.30 uur.

In Liduina worden twee vestigingen van het Gastenhuis Warmond gerealiseerd, met respectievelijk 18 en 20 appartementen voor mensen met dementie. In totaal zijn er daarvan vier geschikt voor bewoning door echtparen. Tijdens de informatieavond stelt zorgechtpaar Peter Hulsen en Petra Luttekes zich voor. Zij worden hierin bijgestaan door Clasien Schakenraad, directielid van het Gastenhuis. Verder zal de architect het ontwerp toelichten en is er een vertegenwoordiger van Amvest aanwezig om eventuele vragen over de bouwwerkzaamheden te beantwoorden.

Stop met goed doen

Sassenheim n 'Stop met goed doen' is het thema van de jongerendienst op zondag 11 februari in de Havenkerk op de hoek Kerklaan/Bijweglaan. Op eigentijdse wijze behandelt Quint Haneveld het thema dat vragen oproept. Aanvang van de bijeenkomst, die muzikaal wordt ondersteund, is 10.00 uur. De toegang is gratis.

Lezing: Islam in Nederland

Sassenheim n De Commissie Vorming & Toerusting van de Raad van Kerken houdt op woensdag 14 februari een thema-avond over de islam in Nederland. Dr. Welmoet Boender, docent en onderzoeker aan de Leiden Islam Academy van de Universiteit Leiden gaat nader in op de vraag of er sprake is van 'de islam' of dat er meerdere gezichten zijn van de islam. Ze bespreekt de ideeën van een aantal Nederlandse publicisten, die allen de vraag stellen hoe als moslim te leven in Nederland. De lezing is in de Julianakerk (Julianalaan 6) en begint om 20.00 uur. De toegang bedraagt drie euro.

Trots op vernieuwde Albert Heijn

Mevrouw Kalis (92) opent de vernieuwde Albert Heijn. Rechts van haar staat manager Nathan Ririhena. | Foto: Willem Krol Foto: Willem Krol

Sassenheim n De sleutel van de Albert Heijn aan het Voorhavenkwartier werd op vrijdag 19 januari ingeleverd. Na bijna twee weken intensief verbouwen is de supermarkt compleet vernieuwd.

Met een schaar in de hand staat ze klaar. Mevrouw Kalis is 92 jaar en zeker nog kwiek genoeg om zelf haar boodschappen te doen. En dat niet alleen, ze neemt ze ook meteen mee voor drie buren die minder mobiel zijn. "Ik word hier altijd zo goed geholpen," spreekt ze de aanwezigen bij de officiële opening op dinsdag 30 januari toe. "We wisten meteen dat zij de nieuwe winkel moest openen," lacht supermarktmanager Nathan Ririhena. "Ze zei na een eerste rondje door de supermarkt ook nog dat we het goed gedaan hebben." Mevrouw Kalis is voorbeeld voor hoe Ririhena graag ziet dat de medewerkers met de klanten omgaan: betrokken en met zorg. "Als mevrouw Kalis heeft afgerekend, pakt een van de medewerkers de boodschappen in zodat zij rustig op een stoel kan zitten. Vervolgens lopen we mee naar de auto om de boodschappen in te laden." De supermarkt heeft volgens de manager een sociale functie. "Daarom wilde we ook heel graag een koffietafel in de winkel. Daar is echt ruimte voor vrijgehouden, zo belangrijk vinden we dat."

Vers en biologisch

Andere grote veranderingen zijn de verlichting, die nu geheel LED is en waardoor de winkel veel lichter oogt, en natuurlijk de nieuwe indeling. "We hebben door middel van klanttevredenheidsonderzoeken de meningen van klanten verzameld. Daar sprong uit dat ze gaan voor kwaliteit en vers. Daarom heeft de nieuwe winkel een groot versplein gekregen. Er is meer aanbod op het gebied van groente, fruit, vlees en vegetarisch. Er zijn meer biologische producten en de brood- en kaasafdelingen hebben een prominente plek gekregen. Ook is het assortiment uitgebreid met meer speciaalbier en exclusievere wijnen."

De eerste dagen is het voor veel klanten nog even zoeken. Maar voor de medewerkers geldt hetzelfde, verzekert Ririhena. "Het is voor iedereen wennen, maar je ziet wel dat het team met veel energie in de winkel staat. Zij hebben de afgelopen dagen actief meegeholpen en zijn ook trots op het resultaat in hun 'Appie'." Daarbij kreeg het team ook een groot verdriet te verwerken. Medewerker Manfred werkte al achttien jaar in de supermarkt, maar overleed eind vorig jaar plotseling. In overleg met zijn vrouw is besloten hem toch op de posters te laten staan, als eerbetoon. "Het geeft aan hoe hecht het team is."

Caissière voor een dag

In de komende weken zijn er nog verschillende acties. In samenwerking met de winkeliersvereniging is er een loterij georganiseerd. Zo kunnen klanten wekelijks verschillende prijzen winnen waaronder een minuut gratis winkelen, een Jura espressomachine en waardebonnen van het Voorhavenkwartier. Voor een winnend lot is er een Auping bed. En ook aan de kinderen wordt gedacht, zij kunnen op woensdagmiddag 14 februari ervaren hoe het is om caissière te zijn en mogen de boodschappen scannen. "We willen de heropening samen met onze klanten vieren. Die betrokkenheid, dat is juist onze kracht."

'Integratie is een langdurig proces'

Teylingen n Anderhalf jaar lang begeleidde Ineke van Winden als coördinator Integratie Statushouders vluchtelingen en vrijwilligers in Teylingen. Vorige week was de laatste van het project sociale integratie statushouders.

"Ik heb veel geleerd van mogelijkheden en onmogelijkheden van integratie. Bij mij is het besef sterker geworden dat statushouders zo snel mogelijk actief willen worden en dat het leren en beheersen van de Nederlandse taal een zeer belangrijkste vereiste is om te kunnen integreren," antwoordt Van Winden op de vraag wat ze de afgelopen anderhalf jaar heeft geleerd in Teylingen. Ze vervolgt: "Wat ik ook heb gemerkt, is dat er veel mensen in Teylingen willen meewerken aan integratie. Maar dat ze soms dat zetje nodig hebben om het te doen. Voor statushouders is het heel belangrijk om een Nederlands netwerk op te bouwen. Dat is niet alleen goed voor de taal, maar ook voor de mogelijkheden om aan stageplaatsen en werk te komen. Ik heb gezien dat er belangstelling is en welwillendheid. Maar soms ook veel angst bij bestaande organisaties om buiten de lijntjes te kleuren en experimenten aan te gaan of echt samen te werken. Terwijl experimenteren juist nodig is bij integratie. Er is geen blauwdruk."

Verschillen

Als taak had Van Winden vooral om, onder de vlag van Welzijn Teylingen, te zorgen voor verbinding tussen statushouders, vrijwilligers, mogelijke werkplaatsen en organisaties. In samenwerking met deze krant werd de serie 'Nieuwe Gezichten' gepubliceerd, om zo een beeld van statushouders in Teylingen te geven. Een idee van Van Winden, die verbinding belangrijk vindt.

"Ik hoop dat in Teylingen inmiddels het besef is gegroeid -mede door mijn werk- dat statushouders een zeer heterogene groep vormen. Ze hebben verschillende achtergronden door land van herkomst en regio (stad en platteland), verschillende opleidingsniveaus, moderne en conservatieve achtergronden en religieus of niet-religieus zijn. Maatwerk en een individuele begeleiding zijn cruciaal voor het slagen van integratie. Statushouders hebben een gezicht gekregen. Ook binnen Welzijn Teylingen is dat gebeurd, en elders in de gemeente. Daarom zijn er inmiddels meer inwoners en organisaties die zich openstellen voor vluchtelingen."

Daarnaast zijn voor Van Winden nog twee dingen duidelijk geworden: zowel statushouders als organisaties hebben behoefte aan informatie. "Statushouders willen bijvoorbeeld meer weten over mondhygiëne, verzekeringen, maar ook over de procedures bij de ISD en over opvoeden in Nederland. Maatschappelijke organisaties willen juist weten hoe met statushouders om te gaan of hoe ze ze kunnen bereiken."

Zelf hun weg vinden

Met het afronden van het project, is de vraag waar statushouders voortaan terecht kunnen met vragen en voor bemiddeling. Van Winden: "Voor een deel bij Welzijn Teylingen, hoewel de capaciteit daar erg beperkt is. Voor een deel hoop ik dat ze zelf hun weg al een beetje kunnen vinden door het netwerk dat ze inmiddels hebben opgebouwd. Daarnaast kunnen ze naar alle professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties die er nu zijn, en dan maar hopen dat ze voldoende geëquipeerd zijn. Tot slot is VluchtelingenWerk er nog voor hun gebruikelijke werk, zoals maatschappelijke begeleiding en gezinshereniging".

Langdurig proces

Het werk van Van Winden in Teylingen stopt, maar desgevraagd kijkt ze toch vooruit en antwoordt op de vraag waar in de toekomst in Teylingen aan gewerkt moet worden: "Wat mijns inziens belangrijk is, is dat we beseffen dat integratie een langdurig proces is. Nu de grote instroom van vluchtelingen al weer een hele tijd achter ons ligt, lijkt niet iedereen te beseffen dat het nog steeds van het allergrootste belang is dat we dit onderwerp serieus blijven nemen. Intensieve begeleiding vanuit een integrale aanpak gedurende de eerste jaren is nodig om op termijn mensen goed te laten integreren. Daar ben ik van overtuigd. En in Teylingen, net als in veel andere gemeenten in Nederland doen we dat helaas veel te weinig."

"Enkele maanden geleden kwam het Sociaal Cultureel Planbureau met een rapport over Somaliërs, die slecht geïntegreerd zijn. Als we te weinig investeren zal het met de Eritreeërs en een deel van de Syriërs ook zo gaan. Daarom is het van belang om nu sterker in te zetten op onderwijs en toeleiding naar werk. Laat waar mogelijk statushouders, ook de dertigers, een extra taalcursus doen zodat ze een vervolgopleiding kunnen volgen op MBO-niveau. We zijn nu eenmaal een land van papieren en diploma's. Velen willen graag in de bouw werken of in de zorg, werkvelden waar we steeds grotere tekorten gaan zien in de komende jaren. Laten we de statushouders, die er de capaciteiten voor en interesse in hebben, vaardigheden opdoen, zodat ze nog decennia in die sectoren kunnen werken. Het is in niemands belang dat ze in de uitkering blijven. Ook de statushouders zelf hebben behoefte aan perspectief."

Vrouw gered van spoorwegovergang

Hans de Graaf vertelt op de plek des onheils wat er allemaal gebeurde op woensdagochtend. | Foto Wil van Elk Foto: Wil van Elk

Sassenheim n Hans de Graaf uit Oegstgeest reed woensdagmorgen 31 januari met zijn taxi van Sassenheim naar Voorhout en zag iets om het spoor liggen bij de overgang. "De TomTom gaf aan om via de snelweg te rijden, maar ik dacht ik ga binnendoor, dat is korter", vertelt Hans daags na zijn actie waarbij hij een vrouw redde van het spoor.

Door Wil van Elk

De Graaf zag iets vreemds liggen op het spoor en zette zijn taxi aan de kant, net voor de slagbomen. "In eerste instantie zag ik niet goed wat het was, maar er lag een vrouw, midden op de rijbaan tussen de treinrails. Ze reageerde nergens op en ik besloot haar van het spoor te halen. Ze gaf niet mee en dat was nog best lastig. Ze bleek ook nog vast te zitten met haar voet tussen de rails. Ik heb haar aan de kant van de weg gelegd. Toen er een trein aankwam zag ik dat haar fiets er nog lag en die heb ik snel weggetrokken. Er was nog wel een harde klap toen de trein passeerde, maar dat bleek later haar tas te zijn, zo te zien aan de spullen die een stukje verderop naast de rails in de berm lagen", vertelt hij op de plek des onheils. De chauffeur is zichtbaar nog onder de indruk van de gebeurtenis.

Een passerende Duitse vrouw stapte uit haar auto en vroeg wat er was gebeurd. Hans: "Ze heeft een deken uit haar auto gepakt en over de vrouw heen gelegd. Een andere voorbijganger belde 112. Dat ging blijkbaar moeilijk. Toevallig kwam er net een politiewagen voorbij die snel een ambulance opriep".

'Ik besloot haar van het spoor te halen'

Kortere weg

Voor de dame in kwestie was het maar goed dat Hans een kortere weg nam. De trein had nooit tijdig kunnen remmen. Er is daar druk treinverkeer en ze rijden met een behoorlijke snelheid. Hans: "Ik voelde de luchtdruk toen hij vlak langs me voorbij denderde!". Hans kwam door het voorval later bij zijn klanten, maar die hadden alle begrip voor de vertraging.

Hans is een paar dagen later nog in het ongewisse wat er is gebeurd met de vrouw, hoe het met haar gaat, en wie zij is. "Ik heb mijn telefoonnummer doorgegeven aan de politie". Via de politie hoorde hij dat een zoon van de fortuinlijke dame graag wilde weten wie haar heeft gered.

Campagneleiders gezamenlijk aan de slag voor gemeenteraadsverkiezingen

Foto: pr.

Teylingen n De campagnetijd is begonnen en traditiegetrouw zijn ook de campagneleiders van de zeven politieke partijen in Teylingen van start gegaan met hun gezamenlijke campagneleidersbijeenkomsten. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart spreken de campagneleiders elkaar maandelijks over de verkiezingstijd en activiteiten voor alle partijen.

Tijdens de bijeenkomsten wordt er onder andere gesproken over vormgeving van de verkiezingsmarkt, afspraken omtrent promotie en over gezamenlijke activiteiten zoals deelname aan debatten. Met de bijeenkomsten willen de partijen een eerlijke en goedgeorganiseerde campagnestrijd benadrukken. De campagneleiders doen dit in samenspraak met de griffie van de Gemeente Teylingen.

Foto: pr.

Op de foto alle campagneleiders. Diverse partijen hebben meerdere campagneleiders aangesteld. V.l.n.r: Gerben Dijkstra (CDA), Robin Konings (VVD), Martijn van Duijvenbode (Trilokaal), Arendo Schreurs (D66), Mirjam Mack (ChristenUnie), Wim de Winter (CDA), Sandra Jasperse (Trilokaal), Paul Witteman (PvdA), Wouter van Teylingen (D66) en Helmar van der Ploeg (GroenLinks).

Daten voor 60-plussers krijgt vervolg

Teylingen n Na het succes van vorig jaar heeft Welzijn Teylingen besloten om ook dit jaar een (speed)datebijeenkomst voor 60-plussers te organiseren. Zo krijgen inwoners van de Bollenstreek op zaterdag 24 maart opnieuw de mogelijkheid om weer een nieuwe liefde, vriendschap of activiteitenmaatje te ontmoeten.

De Bollenstreek telt aardig wat alleenstaande senioren. Dat kan zijn door een scheiding of door het overlijden van de partner. Sommige senioren willen graag de rest van hun leven nog met iemand anders delen. Dat hoeft niet direct een nieuwe liefde te zijn, een goede vriendschap is vaak ook al voldoende.

Vorig jaar bleek uit het aantal inschrijvingen dat er echt behoefte is aan een dergelijk evenement. Toen hebben mensen zich niet in kunnen schrijven vanwege het hoge aantal deelnemers. Voor die mensen, maar ook voor diegene die het vorig jaar gemiste hebben, is er dit jaar een tweede kans. Tijdens een datemiddag kunnen inwoners van Teylingen en omstreken elkaar ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. Het verschil met vorig jaar is echter dat de bijeenkomst nu in twee verschillende activiteiten is onderverdeeld; het échte één op één speeddaten voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe liefde en de groepsgesprekken voor diegene die op zoek zijn naar een activiteiten maatje. Via het aanmeldingsformulier op de website van Welzijn Teylingen kan worden aangeven voor welk onderdeel deelnemers zich willen inschrijven.

De datemiddag is op zaterdag 24 maart van 15.00 tot 17.00 uur in een discrete locatie in de buurt van Voorhout. Na aanmelding ontvangt men de definitieve locatiegegevens. De toegang bedraagt 12,50 euro per persoon, dit is inclusief toegang, een hapje en twee drankjes. Aanmelden kan tot en met 1 maart via www.welzijnteylingen.nl of bel 0252-231805. Voor wie wil komen maar geen eigen vervoersmogelijkheden heeft, kan Welzijn Teylingen eventueel een passende oplossing vinden.

'We staan deze Olympische Spelen hopelijk vaak in het Holland House'

Kleintje Pils in Salt Lake City. Foto's onder: in het Holland House en een ontmoeting met koningin Maxima. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Eerder maakten het publiek in Nagano, Salt Lake City, Torino, Vancouver en Sotsji al kennis met Kleintje Pils. De veertien leden van het Sassenheimse dweilorkest vertrekken deze week naar hun zesde Olympische Spelen, in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.

Foto: pr.
Foto: pr.

Deelname aan zes Olympische Spelen is voor topsporters niet weggelegd, maar de mannen van Kleintje Pils zijn er weer bij. Het orkest zorgt al jarenlang voor de sfeer in (Olympische) stadions en ook in Pyeongchang gaan ze dat tien dagen doen.

Welke Spelen zijn jullie het meest bijgebleven en waarom?

"De Spelen in Salt Lake City, die waren een aantal maanden na de aanslag op de Twin Towers in New York. De veiligheidsmaatregelen waren zo streng, maar de organisatie door de Amerikanen was perfect. We hoorden regelmatig de opmerking van het Amerikaanse publiek "Your band makes me smile and I feel happy for the first time since Nine Eleven". Blijkbaar hebben we toen iets los gemaakt bij het publiek."

Hoe bereiden jullie je voor?

"Iedere keer zijn de voorbereidingen anders. De Japanse organisatie van de Spelen in Nagano 1998 lieten niets aan het toeval over. Alles was tot in de puntjes geregeld. In Turijn 2006 was dat wel even anders. De Italianen lieten het programma veel meer afhangen van onze eigen ervaring en invulling. Dat betekende veel improviseren. We hebben gelukkig onze draaiboeken, documenten en checklisten paraat, waardoor we er zelf voor zorgen dat we goed voorbereid zijn en niet meer voor verrassingen komen te staan. We maken daarbij gebruik van ieders talent van de bandleden."

Waar spelen jullie?

We gaan van 8 tot en met 14 februari naar Zuid-Korea. De eerste dagen spelen we bij schaatswedstrijden en op 13 februari bij twee ijshockeywedstrijden.

Hoe ziet een dag in Pyeongchang er voor jullie uit?

"De schaatswedstrijden worden daar in de avonduren gereden. Er is acht uur tijdsverschil met Nederland, zodat het hier overdag op tv komt. We treden ook op bij ijshockeywedstrijden en bij ceremonies en hopelijk ook vaak in Holland House. Want het moet daar een feestje worden als de Nederlandse sporters medailles winnen!"

Hebben jullie een vast ritueel?

"Ontbijten is altijd een mooi startpunt van de dag. We hebben in Gangneung, op korte afstand van het schaatsstadion, een eigen huis tot onze beschikking met daarin een grote keuken, dus dat wordt elke ochtend eieren bakken en veel kopjes koffie drinken om de dag goed te starten. We bepalen altijd pas ter plaatse in het stadion welke muzieknummers we gaan spelen. De samenstelling van het publiek is daarbij essentieel. Zelfs voor welk vak we staan is van groot belang. Dat merken we met onze ervaring snel genoeg."

Worden jullie herkend door atleten en hun staf?

"We hebben natuurlijk contact met de sporters en coaches, maar we zullen ze nooit storen in hun concentratie. De atleten hebben vier jaar hard getraind om een topprestatie te leveren. Dan is de ontlading extra groot bij medaillewinst. Dat moet gevierd worden en dan zijn wij erbij. Dus meestal pas na de wedstrijd is er contact."

Wat is jullie favoriete nummer om te spelen?

"Ons repertoire bestaat uit ongeveer driehonderd nummers. Toch blijft er meestal een selectie van tachtig tot honderd topnummers. Gelukkig vernieuwen we nog steeds, waardoor het voor ons en voor het publiek verrassend blijft."

Hoe zien kijkers snel dat Kleintje Pils erbij is?

"Onze Hollandse oranje outfit, compleet met klompen is ook een beetje ons handelsmerk. En… toeval of niet, ons koninklijk paar en onze premier zijn precies bij de schaatswedstrijden als Kleintje Pils daar ook is!".

Bokken kiezen voor Hartekinderen tijdens carnaval

Prinsenpaar Ron en Sandy, en jeugdprinsenpaar Cas en Noor steunen stichting Hartekind, waar Esther van Beelen zich voor inzet (derde van rechts). | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Elk jaar laten de Bokken hun sociale gezicht zien door een bloemetje, een fruitmand en fijn gesprek te brengen naar ouderen, zieken en mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit jaar steunt de carnavalsvereniging Stichting Hartekind.

Dagelijks worden er in Nederland vier kinderen geboren met een hartafwijking. Dagelijks krijgen drie kinderen een openhartoperatie om te kunnen overleven en helaas overlijdt er in Nederland nog elke twee dagen een kind aan de gevolgen van een hartafwijking. Stichting Hartekind wil door middel van het financieren van wetenschappelijk onderzoek de overlevingskansen en dagelijkse kwaliteit van leven van deze 25.000 hartekinderen verbeteren, zodat ze gewoon kind kunnen zijn, met als motto: 'Kind zijn, hart nodig!'.

Doneren

De carnavalsvereniging vertelt alle feestvierders kort wat de stichting doet en vraagt ze een donatie te doen. Ook wordt dit jaar actief gecollecteerd voor Stichting Hartekind. Het werk van de stichting sluit nauw aan bij de gedachten van de carnaval: Iedereen heeft recht op een lach, feest en even een moment om de zorgen te vergeten. Of zoals Stichting Hartekind het verwoordt: Kinderen met een hartafwijking hebben recht op een gezond leven, overleven is niet genoeg!

Feest voor iedereen

De meest voorkomende aangeboren hartafwijkingen zijn tegenwoordig goed te opereren en de overlevingskansen zijn enorm verbeterd. Helaas is dit voor alle 25.000 hartekinderen in Nederland niet genoeg. Wat kunnen we doen om te zorgen dat ze goed meekomen op school, feest kunnen vieren, polonaise kunnen lopen bij de Bokken en later een zo normaal mogelijk leven kunnen lijden? Dat is waarom de Bokken zoveel mogelijk geld wil ophalen, voor wetenschappelijk onderzoek voor deze kinderen, zodat ze gewoon kind kunnen zijn.

Jeugdcarnaval en optocht

Om extra aandacht te geven aan de kinderen dit jaar zullen De Bokken dit jaar extra uitpakken tijdens het jeugdcarnaval op zaterdag 10 februari, van 12.00 tot 13.30 uur in Cheers!. Tijdens deze activiteit is het mogelijk om een carnavalsdiploma te behalen en is er gratis lunch. Aansluitend trekt om 14.00 uur de optocht door de straten van Bokkendorp. Vanaf 20.00 uur is het feest in Cheers! Het thema is 'Proud to be fout'. De entree is 10 euro. Op zaterdag 11 februari is om 10.00 uur de carnavalsviering in de Bartholomeuskerk. De afsluiting, het Bokverzuipen, is op dinsdag 13 februari om 20.30 uur in Cheers!.

Rotweek

Maandagochtend kregen we het bericht: Leo van der Zon is overleden. Zo'n bericht komt heftig binnen. Donderdag voor zijn overlijden had ik hem nog gezien. En opeens: weg. Je denkt direct aan zijn dochter en familie. Daarna aan wat het voor de omroep betekent. Voorzitter plotseling overleden, betekent voor ons een dubbel verlies: een aardige vent valt weg en je hebt bestuurlijk een gat. Hoe veel mensen zijn er te kwalificeren als Bollenstreker, hoe veel mensen hebben een enorm netwerk en hoe veel mensen kunnen met gemak een wethouder, waar dan ook, direct bellen? Die zijn schaars. Zo niet, onvindbaar. Voordeel van Leo als voorzitter was ook dat we een prima samenwerking met het Bloemencorso van de Bollenstreek hadden.

Ik zat wekelijks met Leo de dagelijkse zaken te bespreken. Mijn mogelijkheid om even te sparren over allerlei zaken. Al die dingen vallen in een keer weg. Het is niet te vergelijken met het persoonlijk leed, maar als omroep moet je verder. Ik vind wel dat er een Bollenstreek promotieprijs moet komen die naar Leo van der Zon wordt vernoemd. Dat zou een mooi eerbetoon zijn. We zitten als omroep net in de fase dat we met alle gemeenten het gesprek aan gaan om de zendvergunning voor vijf jaar te verlengen. We zijn tot de conclusie gekomen dat het anders moet dan de afgelopen vijf jaar. Met dezelfde mensen en dezelfde begroting werken als in de periode dat we alleen omroep waren van Noordwijk en Noordwijkerhout, dat kan niet meer. We hebben een ambitieus plan geschreven en dat zouden we – gekoppeld aan de verlenging van de zendvergunning – met de vijf gemeenten bepreken. Wie zou dat gaan bespreken? Leo natuurlijk, bijgestaan door een tweede bestuurslid. Dat moeten we nu anders gaan organiseren. We moesten snel handelen want het eerste gesprek stond al afgelopen week in de agenda.

De afloop van de gesprekken met de vijf gemeenten leest u later, wij gaan er in ieder geval vol voor: we geloven heilig in de rol die een goede – op zijn taak goed uitgeruste – streekomroep kan spelen in de Bollenstreek. Die mooie streek, met zijn mooie mensen. Die streek moet het voortaan doen zonder een echte Bollenstreker. Een man met een groot hart voor de streek. En voor de omroep. Leo, bedankt.

Ard Zandbergen

Hoofdredacteur Bo

ard@bollenstreekomroep.nl

Alzheimer Café bespreekt dementievriendelijk

Sassenheim n Het volgende Alzheimer Café is maandagavond 12 februari in Sassembourg (Jan van Brabantweg 1) en gaat over de dementievriendelijke gemeente.

In een dementievriendelijke gemeente bestaat uit meerdere componenten. Zo kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk mee blijven doen in de samenleving en maakt de gemeente begeleiding op maat mogelijk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook vergroot de gemeente de kennis van dementie binnen de eigen organisatie en de gemeenschap, bijvoorbeeld door het aanbieden van trainingen Omgaan met dementie.

Acceptatie

Zo ontstaat een gemeenschap waarin iedereen dementie accepteert: van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent. Waarin mensen met dementie gewoon boodschappen doen, hun bankzaken regelen, naar hun vereniging gaan en de bibliotheek of een museum bezoeken. En waarin de gemeenschap hen een handje toesteekt wanneer zij het even niet meer weten.

Werkgroep

Yvonne Martens gaat hierover in gesprek met leden van de werkgroep dementievriendelijke gemeente Lisse, die al ruim anderhalf jaar haar best doet om van Lisse een meer dementievriendelijke gemeente te maken. Daarnaast wordt er ingegaan op de enthousiaste initiatieven die in Teylingen worden ontplooid.

Het Alzheimer Café vindt elke tweede maandag van de maand plaats en is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere geïnteresseerden. De bijeenkomsten zijn afwisselend in Teylingen en Noordwijkerhout. Het Alzheimer Café op 12 februari in Sassembourg is geopend vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Aanmelden voor deze avond is niet nodig. Voor meer informatie, neem contact op met mevrouw C.van Noort via telefoonnummer 06-10918151.

Uitgevallen op school? Project Skillzz helpt

Teylingen n Het jongerenwerk van Welzijnskwartier organiseert, voor jongeren die uitgevallen zijn op school en of geen zinvolle dagbesteding hebben, het project 'Skillz'. De start is op 20 februari en deelname is gratis.

Doel van het project is om jongeren, die niet weten wat ze willen, een duwtje in de rug te geven en kennis te laten maken met de verschillende werksectoren om zo hun interesse te wekken voor één of meerdere werksectoren. Verder worden jongeren gestimuleerd met elkaar samen te werken, wordt er een stukje structuur geboden en is het mogelijk naar gelang het project te werken aan individuele vaardigheden.

Tussen 13 en 23 jaar

Jongeren tussen de 13 en 23 jaar kunnen zich aanmelden voor het project waarin verschillende werksectoren aan bod komen. Vanaf 20 februari start het project iedere dinsdagochtend, tien weken lang, van 9.00 tot 12.30 uur met iedere keer met een ander thema.

De activiteiten zijn gericht op zorg & welzijn, kunst & cultuur, techniek, sport & bewegen en consumptief. Het project is in samenwerking met organisaties als Repair Café Teylingen, de Combibrug, Holland Rijnland en Welzijn Teylingen opgezet. Verder zetten vrijwilligers met kennis van bovenstaande gebieden zich in om de jongeren te begeleiden.

Aanmelden

Aanmelden voor het project kan via hulpinstanties als het JGT, zorgcoördinator school, sociaal team of leerplicht maar kan ook, wanneer je niet leerplichtig bent, door ouders of voogd of door zelf te reageren. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Na inschrijving volgt er een kort intakegesprek met de deelnemer, ouder/voogd en eventuele hulpverlener. Inschrijven kan door een mail te sturen naar johanbraaksma@welzijnskwartier.nl Voor meer informatie over het project bel: 06-36184030.

Bij voldoende inschrijvingen zal het project op aangeven datum starten. Deelnemers worden verwacht bij jongerencentrum Ex-Voto (Jacoba van Beierenweg 118b in Voorhout).

KBO-soos

Sassenheim n Bij de KBO Sassenheim is op maandagmiddag 12 februari voor KBO-leden de presentie "Onder het oog van de slechtvalk", in zaal 5/6 van 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). Vanaf 14.00 uur worden zij ontvangen met koffie of thee. Om 14.30 uur start Herman van Amsterdam met de presentatie. Vier seizoenen aaneen werkte Herman als vrijwilliger op een kerkhof en in de tuin van de pastorie van de Pancratiuskerk. Over zijn bevindingen heeft een zeer beeldende novelle geschreven. Hij vertelt over de reis die de grafstenen van zijn ouders maakten, de bootvluchtelingen die hij op de begraafplaats introduceerden, een onverwachte invasie van lieveheersbeestjes, het weerbarstige onkruid, de narcissenfluisteraar en het tuinteam waar hij deel van uitmaakte. Dat alles onder het spiedend oog van een opmerkelijke Zweedse slechtvalk die haar intrek heeft genomen, hoog in de kerktoren.

Kleurplatenactie voor Hartekind

Voorhout n Elk jaar worden er in Nederland 1.500 kinderen geboren met een hartafwijking. Stichting Hartekind zet zich in voor onderzoek naar de gevolgen van hartafwijkingen, de ontwikkeling van behandelingen en het verbeteren van de leefomstandigheden van hartekinderen. Omdat februari de maand van de liefde i, met Valentijnsdag als hoogtepunt, heeft Stichting Hartekind de week van 12 tot en met 18 februari uitgeroepen tot de Hartekindweek. In Voorhout en Sassenheim is er een speciale kleurplatenactie. Alle kinderen uit de twee dorpen krijgen op school een kleurplaat, die ze tussen 12 en 16 februari kunnen inleveren bij De Voogd in Sassenheim of Stef's en Jeff's in Voorhout. Ook Total Move, voorheen Dansschool Sonja, besteedt aandacht aan de Hartekindweek. Op zaterdag 17 februari worden de winnaars van de kleurplatenactie gebeld.

St. Matthias op weg naar de honderdste verjaardag

Warmond n Muziek- en toneelvereniging St. Matthias bestaat op 8 maart honderd jaar. Het jubileum wordt op zaterdag 26 mei groot gevierd.

De hele meidag zal in het teken staan van muziek en toneel. De bedoeling is dat er die dag als vanouds een rondgang door het dorp plaatsvindt met de aankondiging van het feestprogramma dat om15.30 uur begint. De feestelijkheden zijn bij Dekker Warmond die hun zalen beschikbaar hebben gesteld. Er zal doorlopend muziek en optredens zijn van de afdeling toneel, de harmonie, Ex BTW, Als je maar bekend bent band, het Joppekoor en het Schippertjeskoor. Omstreeks 19.00 uur begint het slotstuk van toneel en harmonie gezamenlijk waarna aansluitend omstreeks 21.00 uur de band 'De Deik' optreedt met tussenpozen van DJ Rowan. De entree is gratis. Er zal een grote loterij zijn met mooie prijzen. De loten gaan eind maart in de verkoop en zijn tevens verkrijgbaar bij Albert Heijn Warmond. Aan alle inwoners van Warmond zal een jubileumboekje worden verstrekt en bij het aanbieden heeft u de mogelijkheid loten te kopen. Meer informatie is te vinden op www.sintmatthias.nl.

Rapworkshop met Luwis Kelly

Voorhout n In jongerencentrum Ex-Voto (Jacoba v. Beierenweg 118b) is op de vrijdagen 16, 23 februari, 2 en 9 maart van 15.45 tot 17.15 uur een rapworkshop voor jeugd van 10 tot 14 jaar. De workshop staat onder begeleiding van een jongerenwerker van Welzijnskwartier en van Luwis Kelly, die momenteel zelf met rappers als Hef actief is. Luwis gaat deelnemers leren op basis van gevoel en creativiteit een rapnummer te schrijven. Op een viertal basistracks (zonder tekst) gaan ze de muziek schrijven, oefenen en uitvoeren. De laatste twee sessies wordt de track opgenomen. Inschrijven kan door een e-mail met naam, adres en telefoonnummer te sturen naar: johanbraaksma@welzijnskwartier.nl . Kosten bedragen 5 euro voor de gehele workshop.

Roué Verveer helemaal Heppie de Peppie

Roué Verveer treedt met zijn soloprogramma Heppie de Peppie op in Warmond. | Foto: pr. Foto: PR

Warmond n Stand-up comedian Roué Verveer treedt op vrijdag 16 februari op in Theater Het Trefpunt (Herenweg 80).

Eerder speelde Verveer samen met zijn gabbers Jandino, Philippe Geubels en Guido Weijers met gemak meerdere avonden de Ziggo Dome vol, maar richt zich nu weer op zijn achtste soloprogramma Heppie de Peppie. Zijn kenmerkende speelstijl, die zowel geestdriftig als gevat valt te noemen, zal zeker weer aanwezig zijn evenals zijn levendige vermogen tot improviseren. Een voorstelling met gegarandeerd een stortvloed aan hilariteit, waar ook de nodige zelfspot zeker niet zal worden geschuwd. De voorstelling begint om 20.30 uur. Kaarten kosten 19,50 euro en zijn te koop via www.theaterhettrefpunt.nl, op de avond zelf aan de zaal of bij de VVV aan de Gemeentehaven 3 in Warmond.

About Ray in Onderdak

Sassenheim n De film 'About Ray' is op donderdag 15 februari om 20.15 uur te zien in theater 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a).

'About Ray, Three Generations' (2015), vertelt het verhaal van de spontane tiener Ray (Elle Fanning). Hij leeft samen met zijn alleenstaande moeder Maggie (Naomi Watts) en zijn levendige oma Dolly (Susan Sarandon) in New York. Wanneer Ray, die al van jongs af aan weet dat hij in het verkeerde lichaam geboren is, besluit om een jongen te worden, moet de hechte familie om leren gaan met deze ingrijpende verandering. Dolly, die zelf lesbisch is, vindt het moeilijk te accepteren dat ze nu een kleinzoon heeft en Maggie wordt als moeder gedwongen om grote beslissingen te nemen. Om de transformatie in gang te zetten moeten ze de vader van Ray opsporen zodat hij zijn wettelijke toestemming kan geven voor de geslachtsverandering. Three Generations is een ontroerende film over de identiteit van een jonge tiener en de kracht van een liefdevolle familie. Kaarten kosten 5 euro en zijn verkrijgbaar vanaf 30 minuten voor aanvang in het theater.

Native Art te zien in de Warmondse Dorpsstraat

Barend en Rebecca Elshout brengen kunst uit West Canada en Nieuw Zeeland naar Warmond. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n In Warmond is een nieuwe kunstonderneming ArtWise.com gevestigd, die zich richt op Native Art uit West Canada (First Nations) en Nieuw Zeeland (Maori). Deze kunstvorm, veelal houtsnijwerk maar ook brons, worden door Barend en Rebecca Elshout via Warmond geïmporteerd voor de Europese markt.

ArtWise.com zal in de week van 19 tot en met 24 februari haar deuren openen voor het lokale publiek. Hiervoor wordt de Dorpsstraat 86 in Warmond ingericht als galerie. Iedereen is gedurende deze dagen welkom om te komen kijken. In maart zal de volgende expositie in Maastricht zijn.

Onderbelicht

Met meer dan 31 jaar ervaring in de zakelijke dienstverlening, heeft het echtpaar Elshout vorig jaar de keus gemaakt om zich op deze nieuwe kunstvorm te richten. Volgens Barend is deze Native Art vorm onderbelicht en kom je deze niet tegen op de grote Europese kunst beurzen. Na meerdere reizen naar deze gebieden te hebben gemaakt, heeft het stel daar de contacten gelegd en zowel voor de kunstenaars als de Europese markt een nieuw verdienmodel gemaakt. "Wij gaan enkele top kunstenaars helpen om hun unieke werk in Europa te verkopen. Daarnaast geven wij jaarlijks 2,5 procent van onze bruto verdiensten terug aan deze culturen. Dit kan de lokale carving school of culturele projecten zijn".

Klaverjassen met de Bokken

Voorhout n Het jaarlijkse carnavals klaverjassen van de KBO Voorhout en carnavalsvereniging de Bokken is op maandagmiddag 12 februari in De Verdieping (dr. Aletta Jacobslaan 1). Er wordt gekaart volgens het systeem verplicht gaan. Prins Ron en Prinses Sandy zullen even langskomen. De prijzen worden beschikbaar gesteld door de carnavalsvereniging. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro en hiervoor krijgen deelnemers ook een kopje koffie of thee en één consumptiebon. Inschrijven vanaf 13.15 uur, het toernooi begint om 14.00 uur.

Bingo bij KBO

Sassenheim n KBO Sassenheim houdt op donderdag 15 februari vanaf 14.30 uur voor leden en introducees een bingo in de theaterzaal van 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). Zowel voor en na de pauze worden twee rondes gespeeld. De zaal is open vanaf 14.00 uur. De entree en het eerste kopje koffie of thee zijn gratis.

Kindervoorstelling: Bang Mannetje

Warmond n Actrice Joes Boonen speelt op woensdag 28 februari in theater Het Trefpunt (Herenweg 80) de komische voorstelling Bang mannetje, voor kinderen vanaf vier jaar. Bang mannetje vindt het niet fijn dat hij overal bang voor is. Hij wil daarom raad vragen aan de Toverboom, maar dan moet hij wel eerst door het Wilde Woeste Woud. De voorstelling begint om 15.00 uur, vanaf 13.30 uur kunnen kinderen zich laten schminken. Kaarten kosten 8,50 en zijn te koop via www.theaterhettrefpunt.nl, op de middag zelf aan de zaal of bij de VVV.

Brackman brengt Bach

Warmond n Pianist Bernd Brackman komt op zondag 25 februari de middag muzikaal opluisteren in Het Trefpunt (Herenweg 80).

Ruim vijftig jaar pianospel zit er in de vingers van deze pianist, die ook vaak in duo's te horen is, maar deze keer met een soloprogram-ma komt. Kenmerkend is zijn veelzijdigheid in repertoirekeuze die loopt van oude klassieken tot moderne muziek. Deze middag brengt Brackman enkele partita's van J.S. Bach. Het concert begint om 15.00 uur en kost 20 euro. Kaarten kopen kan via www.theaterhettrefpunt.nl, op de middag zelf aan de zaal of bij de VVV aan de Gemeentehaven 3 in Warmond.

Teylinger online

redactie n De Teylinger is ook online te vinden! Kijk op www.deteylinger.nl voor meer nieuws, achtergrond en uitgaanstips. Ook een link naar de krant staat op de website.

n Verwarming laag, extra warme trui aan

Foto: pr.

Sassenheim n 'Verwarm jezelf, niet de wereld"; met dit motto melden elk jaar weer honderdduizenden Nederlanders zich aan voor Warmetruiendag, georganiseerd door Klimaatverbond Nederland. Ook alle leerlingen en docenten van basisschool De Rank deden op vrijdag 2 februari mee. Het zorgde voor 170 dikke truien en minstens zoveel sjaals, handschoenen en wollen mutsen in het schoolgebouw aan de Antoniuslaan.

Vier graden lager

De dag begon voor de leerlingen met een warming-up, niet toevallig op het lied 'Klimaat top tien' van Kinderen voor Kinderen. Daarna stond iedere klas op een eigen manier stil bij klimaatverandering en hoe zij zelf kunnen zorgen dat die wordt tegengegaan.

De verwarming werd ondertussen vier graden lager gezet dan normaal, maar veel was daar niet van te merken. Doordat de zon scheen, werd het schoolgebouw op een natuurlijke manier alsnog verwarmd.

Douchetimer

De deelname aan de Warmetruiendag was een initiatief van de ouderraad, vertelt Nathalie van Beek. "We hebben vooral meegedaan om iedereen ervan bewust te maken, dat er een klimaatsverandering aan de gang is en dat je zelf ook moet veranderen om dit te kunnen stoppen." Diezelfde raad zorgde er ook voor dat de kinderen ook buiten school bewust bezig kunnen zijn; alle leerlingen kregen van sponsor Grohe een douchetimer voor thuis.

Saksen zetten bloemetjes buiten

Foto: pr.

Sassenheim n Prins Michel en Prins Ronald hebben samen met hun pages Ilse en Marieke en met jeugdprins Daan op zondag 4 februari 250 bloemenmandjes langs gebracht bij zieke Sassenheimers. Het is inmiddels traditie bij de Saksen dat het prinsenpaar dit doet. Zo gingen ze onder andere langs in de Bernardus (zie foto). Ook voor de Sassenheimse carnavalsvereniging komt het belangrijkste weekend er nog aan. Op vrijdagavond 9 februari is de sleuteloverdracht in 't Onderdak, op zaterdag 10 februari is de optocht in Sassenheim en doen de Saksen mee in Lisse. Op zondag 11 februari zijn ze ook bij de optocht in De Zilk.

CDA bezoekt KTS en Maregroep

Sybrinne de Vries (midden) en Carla Hilverda (derde van rechts) op bezoek bij leerlingen van de KTS in Voorhout. | Foto: pr. Foto: PR.

Teylingen n De Teylingse CDA-fractieleden zijn druk met het bezoeken van bedrijven en scholen in Teylingen. Sybrinne de Vries en Carla Hilverda (foto) hebben afgelopen week kennisgemaakt op de KTS. In een samenzijn met directeur Ton de Groot kregen de leden inzicht in de manier waarop de middelbare school in Voorhout de leerlingen ondersteuning biedt. Daarnaast bezocht een delegatie van CDA'ers ook de MareGroep in Voorhout. Het bedrijf maakt momenteel de transitie door van een sociale werkplaats naar een regionaal ontwikkel- en re-integratiebedrijf. Lees meer over beide bezoeken op www.deteylinger.nl.

Ode in collage

Foto: pr.

Sassenheim n In Sassembourg hangt op dit moment een werk met de titel 'Ode aan Teylingen' van kunstenares Lisette Hogewoning. Hogewoning maakt collages van papier. De knipsels in het werk, zeggen iets over het onderwerp. Voor deze collage is dan ook dankbaar gebruik gemaakt van het magazine Ode aan Teylingen, dat eind vorig jaar huis aan huis verspreid werd. In de collage zijn 33 namen van bedrijven uit Teylingen verwerkt. Meer werk van Lisette Hogewoning is tot en met 31 maart te zien in de blauwe zaal van de Julianakerk in Sassenheim.

Ruimte- vlucht

Een deel van het team van cosine bij de HyperScout. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n De eerste HyperScout is op vrijdag 2 februari gelanceerd vanaf het Jiuquan Satellite Launch Center in China. HyperScout is een uitvinding van het in Warmond gevestigde bedrijf cosine en is de eerste geminiaturiseerde slimme hyperspectrale camera ter wereld. Daarmee kan data worden verzameld, bijvoorbeeld over bosbranden en overstromingen, om die vervolgens direct terug naar de aarde te sturen. Het project is gefinancierd door ESA en ondersteund door de nationale ruimtevaart instituten. Ook is samengewerkt met S&T, TU Delft, VDL en VITO.

week in beeld

Ondanks sterke wedstrijd geen punt voor Foreholte

Chantal Slegtenhorst eindigt de wedstrijd met vijf doelpunten en is topscoorder bij Foreholte. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Cabooter Group/Handbal Venlo, dat drie plekken hoger staat op de ranglijst, was gisteren op bezoek in sporthal Tulp. De bezoekers uit Limburg kwamen voor twee punten om zo de kampioenspoule veilig te stellen. Thuisploeg Foreholte knokte voor wat het waard was, maar moest na een gelijke ruststand de punten toch aan Venlo laten.

Na de slechte uitwedstrijd waarin met elf doelpunten verschil werd verloren, waren de Voorhoutse handbalsters van plan om dit recht te zetten. Dat het lastig zou worden wisten de speelsters wel, maar Venlo moest er diep voor gaan. Beide teams hielden het bij een defensieve verdediging, dus afstandsschoten hadden het meest succes. En dat was nou net het mindere punt bij Foreholte. Aan de inzet lag het niet, die was formidabel. En keepster Mayra de Boer stond weer als een huis. Enkele keren kreeg ze ook schoten richting en bovenop haar gezicht. Dit was de aanleiding voor de scheidsrechters om een speelster van Venlo vlak voor rust met rood van het veld te sturen.

Rommelig voor rust

De score ging geheel gelijk op. Beide teams moeite hadden met elkaars verdediging en met het afronden van kansen. Toch lukte het Foreholte om vijf minuten voor de rust op 13-10 voorsprong te komen. Dit kon de thuisploeg niet vasthouden, want door rommelige situaties stond het bij rust 13-13.

Lek

Na rust scoorde Foreholte als eerste, maar daarna viel de productie twaalf minuten stil. Terwijl Venlo gewoon door ging met scoren, probeerde Foreholte het lek boven te krijgen. Het verdedigen onder aanvoering van een sterke Britt van Leijden ging goed, maar dichterbij dan twee doelpunten kwamen de Voorhoutse ploeg niet meer. Halverwege de tweede helft was 17-19. Trainer coach Ken van Hasselt deed beroep op zijn gehele selectie, maar het mocht niet baten. Op het einde werd de score van 19-23 naar 21-23 werd getild, maar meer zat er niet in voor Foreholte. Op zaterdag 10 februari om 19.00 uur speelt Foreholte tegen Borhave in Borne.

'Voorhouts dagje' levert dubbele winst op

Voorhout n Aan het eind bleek het aan de Jan van Beersstraat in Den Haag 'een Voorhouts dagje'. In de vroege zondagmiddag behaalden de reserves van Foreholte een 1-2 overwinning op de gastheren uit Laakkwartier en aan het einde van de middag ging de Voorhoutse hoofdmacht met hun tweede overwinning in deze competitie van het veld.

Hoewel juist de mannen uit Laakkwartier aan een goede reeks bezig waren, was het Foreholte dat het initiatief nam. Na 10 minuten stond Toni Arroyo oog in oog met keeper Veugelers, waarbij de laatste als winnaar uit de strijd kwam. Even later kreeg Sten Admiraal een wellicht nog mooiere kans. Ook zijn inzet werd door het uitgestoken been van Alessandro Veugelers gepareerd. De eerste de beste Haagse aanval was wel raak. Rechtsachter Vedat Kepikiran trok de bal naar spits Verschoor. Terwijl mandekker Tjeerd van der Zwaan uit alle macht een doelpoging probeerde te voorkomen, legde Verschoor de bal af naar de opstomende middenvelder Galid Belmakran die eenvoudig de bal langs doelman Guijt schoof (1-0).

Doelpunt Jongbloed

De Voorhouters hadden enige tijd nodig om van deze tegenslag te bekomen. Kansen deden zich aan beide kanten nauwelijks voor. Betrekkelijk onverwacht kwam Foreholte op gelijke hoogte. In de 37e minuut kwam de voorzet van Sten Admiraal. Middenvelder Bas Jongbloed was naar de eerste paal gesneld en kopte de bal fraai over Veugelers in het doel (1-1).

Voorsprong

Nog voor rust moest Toni Arroyo worden vervangen door Jelle Geerlings. In de rust volgde Patrick Roukema dat voorbeeld voor de geblesseerde Tjeerd van der Zwaan. Opnieuw begonnen de Voorhouters voortvarend aan de tweede helft. De Voorhouters toonden zich als een voetballende eenheid, waarbinnen zich met name Sten Admiraal zich ging manifesteren. Overgestoken naar de rechterkant kreeg hij de bal doorgestoken en zijn schot met de linkervoet was te machtig voor de Laakkwartier-goalie (1-2).

Strafschop

In plaats van uit te gaan van eigen voetbalcapaciteiten verloren de mannen van Laakkwartier zich veel te veel aan de emoties van de achterstand, dan wel het eventuele onrecht wat hen werd aangedaan. Ondertussen voetbalde Foreholte rustig door en loerden op de vergroting van de voorsprong. Het was vervolgens Jelle Geerlings die doorbrak over de linkerflank. Terwijl hij de bal over de Laakkwartier-doelman plaatste en op de lat werd hij in de zelfde actie naar de grond gehaald door de keeper. Scheidsrechter Gossen floot voor strafschop, maar moest eerst minutenlang wat Haagse branden blussen. Aanvoerder Tom Bleijswijk liet zich niet afleiden en schoot vanaf elf meter koel raak (1-3).

In de slotfase krulde opnieuw Sten Admiraal een vrije trap om de muur heen. De hardheid van het schot noopte Veugelers tot loslaten en de toegesnelde Geerlings plaatste de bal in het lege doel (1-4).

TOP pakt vier punten

Sanne Jousma, hier met Daniel Harmzen, speelde opnieuw een sterke wedstrijd en scoorde vier keer. | Foto: archief/Rene van Dam Foto: pr./Rene van Dam

Sassenheim n Na de midweekse inhaalwedstrijd tegen Avanti die zakelijk werd gewonnen (16-26) was op zaterdag 3 februari Fortuna/DeltaLogistiek de tegenstander van TOP/SolarCompleet. Vooraf was vooral de vraag of aanvoerder Mick Snel zijn duizendste doelpunt in de Korfbal League zou gaan maken. Hij zat daar nog slechts acht goals vandaan.

De beginfase was nog voor Fortuna, dat over enorm veel reboundkracht beschikt en daardoor vaak kon herhalen. Zo was het snel 3-0 en had TOP al twee vrije kansen laten liggen. Sanne Jousma, de laatste weken goed op dreef, nam TOP bij de hand met een mooie onehander en zij zorgde ook voor de 4-4 en de 5-6. Vanaf dat moment nam TOP de wedstrijd over en liep het langzaam uit door in de aanval veel effectiever te zijn dan Fortuna. De voorsprong liep op naar 7-13 en Nick Pikaar bepaalde van afstand de ruststand op 8-14.

Net geen duizend

Na rust was het wedstrijdbeeld hetzelfde, Fortuna met lange aanvallen en veel rebound, maar te weinig scores en TOP dat veel gemakkelijker scoorde. Het eerste kwartier liep de ploeg van Jan Niebeek zelfs uit naar 12-20 en de wedstrijd was daarmee gespeeld. Mick Snel scoorde de 17-23 en 19-24. De wedstrijd eindigde bij 22-25.

TOP blijft door de dubbele winst op de tweede plaats staan, op één punt achterstand op de nummer één: PKC. Voor Mick Snel lukte het overigens net niet. Hij is nog twee doelpunten verwijderd van de duizend. Die zullen ongetwijfeld volgende week in de thuiswedstrijd tegen KZ door de korf verdwijnen.

Gelijkspel voor Warmunda

Teylingen n Achilles Veen dacht tegen Ter Leede met rust de punten al in de tas te hebben, maar niets bleek minder waar. Het eerste Sassenheimse doelpunt, de 1-3, kwam van de schoen van Marc de Kruijs. Na rust stelde Ter Leede orde op zaken. Na de benutte strafschop van Jeffrey Bok zorgt Oussama Siali voor de gelijkmaker (3-3). Ian van Otterlo wordt uiteindelijk matchwinnaar door de 4-3 binnen te schieten.

Teylingen had het opnieuw moeilijk tegen ROAC en zag door drie persoonlijke fouten de onoverbrugbare 3-0 op het scorebord staan. Alleen George Hulsbosch wist te scoren voor de Sassenheimers, maar zijn 3-1 kwam te laat om er nog een wedstrijd van te maken.

Warmunda wist tegen FC Aalsmeer niet te scoren, maar datzelfde gold voor de bezoekers en dus stond het na negentig minuten nog steeds nul tegen nul. Het levert de Warmondse ploeg een punt op, waar Wouter de Vos zijn debuut maakte in de hoofdmacht, mede door de schorsing van Selmo Kurbegovic. De pas 18-jarige aanvaller kwam dit seizoen over uit Voorhout. Warmunda staat met achttien punten op de achtste plaats in de Derde Klasse A.

Wandeling door Warmond

Dina Leergaard (l) is geslaagd voor de opleiding leraar Do-In Yoga. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Wat Warmond zo uniek maakt, is de ligging op het snijvlak van verschillende landschappen. Hoe dat precies in elkaar zit wordt op zondag 11 februari door landschapsarchitect Ruud Aanhane uit de doeken gedaan. Na een korte presentatie in het Natuur Ontdekkings Centrum op Koudenhoorn (NOCK), gaat hij met het publiek naar buiten voor wandeling om de kenmerken van de verschillende landschappen te duiden. De lezing begint om 14.00 uur, de landschapppenwandeling duurt tot 16.00 uur. Deelname is gratis, een financiële bijdrage wordt op prijs gesteld.

iPad-cursus voor beginners

Voorhout n De Bibliotheek Bollenstreek organiseert samen met Stichting Seniorweb een iPad cursus voor beginners in de bibliotheek van Voorhout. Doel van deze cursus is de basisvaardigheden op de iPad onder de knie te krijgen en weten wat de mogelijkheden van deze tablet zijn. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een Apple iPad en deze mee te nemen naar de cursus. Er is geen basiskennis vereist. In de cursus komen aan de orde: bediening, verbinding maken met WiFi; surfen en e-mailen en apps gebruiken. De vier lessen van twee uur zijn in groepjes van maximaal zes personen. Twee docenten van Seniorweb zorgen voor de begeleiding. Deelname kost 40 euro. De lessen zijn op 9,16, 23 en 30 maart van 10.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek (Herenstraat 48) in Voorhout. Aanmelden kan via www.bibliotheekbollenstreek.nl/cursus en aan de balie bij één van de aangesloten bibliotheken in Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Sassenheim, Voorhout of Warmond.

Do-In diploma voor Dina

Voorhout n Do-In Yoga docent Dina Leergaard (links op de foto) uit Voorhout is onlangs geslaagd voor de full teacher opleiding Do-In Yoga. De opleiding is het vervolg op de basisopleiding, die ze in mei vorig jaar heeft afgerond. Beide opleidingen worden gegeven door Claudia Heijdel, oprichtster van de Do-In Yoga school in Nederland.Do-In is een Japanse bewegingsvorm die lijkt op yoga en is een combinatie van deze twee bewegingsvormen. Een les bestaat uit bewegen, strekken, ademoefeningen en ontspanning. De lessen worden sinds een jaar aangeboden bij Sportschool Kaizen en Barends Sport in Voorhout.

7 t/m 14 februari

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): 10.00 uur: Woord- en Communieviering met Gemengd Koor, voorganger: Pastor M. Claassens

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur: Kerk & Schooldienst, voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, geen informatie

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering met Middenkoor, voorganger: B. Prins, woensdag 14 februari 19.00 uur, Aswoensdagviering, voorganger: M. Claassens

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur: geen informatie

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag 19.00 uur: geen informatie

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur: Ds. H.G.T. van Welie – Kaai

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Fokke Kooistra

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zaterdag 19.00 uur, jeugd-bar, zondag 10.00 uur, eredienst, 19.00 uur: onderwijsdienst o.l.v. J. Zijlstra.

Bloemencorso zoekt vrijwilligers

Het Bloemencorso kan bestaan dankzij sponsoring en de inzet van heel veel vrijwilligers. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n De 71ste editie van het Bloemencorso van de Bollenstreek rijdt op vrijdagavond 20 april en zaterdag 21 april door de streek. Voorafgaand zijn op 18,19 en 20 april de opbouwdagen in Teylingen. Er zijn meerdere vrijwilligersvacatures, waaronder stekers, hand- en spandienstenhulp, kassamedewerkers en rondleiders tijdens de opbouwdagen, die minimaal Engels of Duits. Ook welkom zijn gastvrouwen of -heren voor bij de tribunes op zaterdag 21 april. Voor verkeersvrijwilliger verzorgt stichting Bloemencorso de instructie, voorafgaand aan het corso. Deze taak is geschikt als maatschappelijke stage. Minimale leeftijd 18 jaar. Aanmelden bij Nancy Remkes via vrijwilligers@bloemencorso.info of 06 34934738. Meer op www.bloemencorso.info/vrijwilligers.

Wilt u in aanmerking komen voor een Cinema Floralis Arrangement (eten en filmbezoek voor 1 persoon), zorg dan dat uw oplossing uiterlijk zondag 11 februari binnen is, samen met uw naam en adres.

Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl o.v.v. Puzzel.

De winnaar van de puzzel van week 5 is: B. Oostdam uit Voorhout . De oplossing was: Strooizout.