De Teylinger

8 februari 2017

De Teylinger 8 februari 2017


Geprek moet bezwaren tegen skeelerbaan wegnemen

Woordvoerder André Mom kwam namens de bewoners inspreken en herhaalde voor de commissie nog maar eens de bezwaren. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Warmond n B&W, de Warmondse IJsclub en de bewoners van de Merenwijk gaan om de tafel om te kijken of de bezwaren tegen de komst van de skeelerbaan op de Warmondse ijsbaan minnelijk kunnen worden geschikt. Dat maakte wethouder Bas Brekelmans maandag bekend in de commissie Welzijn.

Door Nico Kuyt

De bewoners hadden bezwaren ingediend tegen het verlenen van een vergunning voor de aanleg van de skeelerbaan, maar er ontstond enige verwarring. Er was een foutje geslopen in de procedure. De ijsclub diende een aanvraag in, maar na een tijd bleek dat er helemaal geen vergunning nodig was. "Het bestemmingsplan staat de skeelerbaan toe. Het is geen ecologische zone, maar heeft de bestemming sportgebied. Als je een hoog bouwwerk wil neerzetten, dan is wel een vergunning nodig, maar voor de skeelerbaan hoeft het niet", maakte de wethouder helder. Intussen hadden de bewoners echter al de bezwaren ingediend. Zij zien in de skeelerbaan een aantasting van hun woongenot, zoals geluid, licht, parkeeroverlast en verkeersdrukte. En tevens een aantasting van het groene karakter van het gebied door asfaltering en reclameborden. Zij vragen de gemeente een alternatieve locatie voor de skeelerbaan te zoeken.

Nabuurschap

Om de onduidelijkheid op te helderen zette de fractie van Trilokaal de kwestie op de agenda van de raadscommissie. Daar onderstreepten de fracties het belang van een goed nabuurschap. Enthousiast heeft de gemeenteraad destijds het burgerinitiatief voor de skeelerbaan omarmd en het zou zonde zijn als het gaat verzanden in lange juridische procedures. Een roep klonk om het overleg met de bezwaarmakers aan te gaan, want hier moet uit te komen zijn door technische oplossingen en het maken van afspraken. Brekelmans meldde dat de gesprekken gevoerd gaan worden. "Wij willen de skeelerbaan graag realiseren en gaan er nog steeds voor. Maar wij willen ook goede nabuur zijn. Wij gaan in gesprek en kijken de overlast te kunnen beperken en de zorgen weg te nemen. En hopelijk de buren zover te krijgen dat een hele juridische procedure niet nodig is. Ik heb het vertrouwen dat wij eruit gaan komen", aldus de wethouder.

Ondanks bezwaren blijft horeca in theekoepel van Park Groot Leerust

Het terras bij de theekoepel kan komend seizoen weer open voor de horeca. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Warmond n Weliswaar zijn er drie bezwaren van omwonenden tegen kleinschalige horeca bij de theekoepel in Park Groot Leerust ingediend en zijn zij deels in het gelijk gesteld, toch gaat het uitbaten ervan dit jaar voort. B&W heeft op advies van de Bezwaarcommissie enkele kleine puntjes in de vergunning hersteld en besloten deze in stand te houden.

Door Nico Kuyt

Buren rond het park waren vorig jaar niet verrukt met de komst van de pilot om twee jaar horeca toe te laten in het park en tekenden daartegen bezwaar aan. Een tijdje geleden hield de Bezwaarcommissie een hoorzitting over de zaak. Zij kwam tot de conclusie dat er enkele missertjes in de vergunning waren geslopen, zoals een termijn van vier jaar in plaats van twee voor het uitbaten ervan en het niet in de vergunning aangeven van de ontheffing voor het aantal benodigde parkeerplekken. B&W heeft de vergunning alsnog aangepast en vanwege de geringe aard deze in stand gelaten. Ook een melding over eventuele geluidsoverlast was door de uitbater vergeten, die is alsnog gedaan. En als laatste was een noodzakelijke vergunning voor de toiletwagen over het hoofd gezien en daarvoor heeft de uitbater eind 2016 voor het aankomende seizoen alsnog eentje aangevraagd. Deze is in behandeling. Als onderdeel van de pilot is in augustus en september vorig jaar een parkeeronderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de parkeerbehoefte tijdens de opening van de theekoepel niet verhoogd was. Alle overige protesten van de omwonenden zijn ongegrond verklaard.

Wie is de beste Kuipzwammer?

Voorhout n Zes Voorhoutse zwammers gaan op zaterdag 11 februari de kuip in om te strijden om de prijzen van carnavalsvereniging De Bokken. Het kuipzwammen wordt gehouden in de KTS.

Debutanten Guy Bosman en Timo Does, Bert Pilaszek, Jan-Piet Does, Cok van Steijn en Dennis Floor gaan de strijd aan voor de publieks- en juryprijs.

Kaarten kosten 10 euro per stuk, 5 euro voor donateurs, en zijn verkrijgbaar bij Café Welgelegen, Jacoba van Beierenweg 90. Er zijn maximaal 550 kaarten beschikbaar.

Voor de eerste zwammer wordt de Grote Bok binnengehaald. De Grote Bok is volgens carnavalsvereniging De Bokken de vrijwilliger van het jaar.

De Teylinger ook online te lezen

redactie n De Teylinger verschijnt niet alleen iedere week op papier, maar is sinds kort ook online te lezen. Op www.deteylinger.nl staan nieuwsberichten en sportverslagen, maar bijvoorbeeld ook recensies van toneelstukken en optredens. Op de website is ook een agenda met daarin activiteiten in Teylingen te vinden. Een bericht insturen voor de website, kan naar redactie@deteylinger.nl.

| Foto: fbps/ Peter Schipper Foto: Peter Schipper

Hartekindweek

Ze hebben
een
bijzonder
         hartje

Opnieuw fusie basisscholen Warmond

Nieuwe namen op
monument

Bijeenkomst n Alzheimer Café twintig jaar

Raad van State gaat buurtruzie Cayennehof beslechten

Voorhout n Over ongeveer zes weken zal de Raad van State een juridisch einde maken aan het geschil over de afsluiting van een doorgang tussen de Cayennehof en de Dillestraat. Maar het is zeer de vraag of daarmee de onenigheid in de buurt ook vermindert. Volgens een van de bewoners is het een zaak met alleen maar verliezers.

Door Adrie van der Wel

Afgelopen week diende bij de Raad het hoger beroep van bewoners van de Cayennehof. Ze vinden dat de gemeente moet optreden tegen de bewoners van de Dillestraat die de doorgang in 2014 afsloten. De gemeente weigert dat, omdat het nooit een officieel pad was.

De grond waarover de doorgang liep, is door de gemeente verkocht aan enkele bewoners van de Cayennehof en de Dillestraat. Die hebben er tuinen aangelegd. Kinderen van de Cayennehof die naar de speelplaats langs de Schoutenlaan willen gaan, moeten nu een flink stuk omlopen via de Dillestraat.

Vluchtweg

Een bewoner van de Cayennehof wijst ook op calamiteiten. Hun doodlopende straat kan nu maar via één weg worden verlaten bij bijvoorbeeld een grote brand. Bij de bouw van woonwijken is het voorgeschreven dat er meerdere vluchtwegen zijn.

Maar dat is voor de Raad van State nu niet de vraag waarover moet worden beslist. De kernvraag is of de doorgang als openbare weg moet worden gezien. Zo ja, dan kan die niet zomaar door de bewoners van de Dillestraat worden afgesloten en had de gemeente moeten ingrijpen.

Officieel of niet

Het staat wel vast dat de doorgang niet als officieel pad op kaarten van de gemeente is aangegeven. Het is ook niet aangelegd, maar eerder ontstaan doordat buurtbewoners deze korte route vaak gebruikten. Maar als de doorgang minstens tien jaar lang als openbaar pad is gebruikt én door de gemeente onderhouden, dan wordt het wel als officieel pad gezien.

Volgens de voorzitter van de Raad zullen de bewoners van de Cayennehof dat moeten bewijzen. Een luchtfoto uit 2004 zal hen niet helpen. Op die foto is de doorgang niet zichtbaar. Ze moeten het doen met verklaringen van buurtbewoners waaruit blijkt dat de doorgang al in 2004 werd gebruikt. Of die verklaringen voor de Raad aannemelijk genoeg zijn, is de vraag.

Eerder geen bezwaar

De gemeente en enkele bewoners van de Dillestraat verwijten de bewoners van de Cayennehof dat ze jaren geleden geen bezwaar maakten toen er een nieuw bestemmingsplan kwam voor het omstreden stuk grond. Dat plan maakte daar een woning mogelijk en die werd niet gewenst door alle buurtgenoten. Toen namen de bewoners van de Dillestraat het voortouw bij het maken van bezwaar. Bewoners van de Cayennehof maakten toen niet zelf bezwaar, maar ondersteunden de Dillestraatbewoners wel. Ze reageren nu woest op het verwijt aan hun adres. Ook de gemeente is de gebeten hond, omdat die hun belangen zou hebben verkwanseld.

Fusie van basisscholen

n Plan voor samenvoegen De Waaier en Het Landtgoed

Warmond n Het bestuur van Stichting PCPO en de Sophia Stichting heeft de intentie uitgesproken om basisscholen De Waaier en Het Landtgoed, beide gevestigd in de brede school achter Het Trefpunt, samen te voegen. De ouders zijn vorige week donderdag op de hoogte gesteld. Aan de medezeggenschapsraden wordt instemming gevraagd. De fusie moet ingaan bij de start van het nieuwe schooljaar.

De leerlingenaantallen op de scholen zijn afgelopen jaren gekrompen en dit zet de komende jaren verder door. "Beide scholen worden afzonderlijk te klein om kwalitatief goed onderwijs en goede zorg blijvend aan te bieden," meldden de PCPO en Sophia Stichting. Het aantal leerlingen in Warmond is de laatste vier jaar met 15 procent gedaald en met een totaal van 286 is dat lager dan de prognoses van gemeente en Rijk (304/320 leerlingen). Het aantal leerlingen is op beide scholen de afgelopen jaren afgenomen; op De Waaier met 19 procent en bij Het Landtgoed met 12 procent.

De Waaier heeft momenteel 123 leerlingen in vijf groepen, maar de stichtingen verwachten een lichte krimp. Op Het Landtgoed zijn de 163 leerlingen verdeeld over zeven groepen. De PCPO meldt dat de verwachting is dat dit aantal in de komende vijf tot tien jaar zal dalen naar 140 leerlingen, die dan zouden worden verdeeld over vijf groepen. De prognose is dat het aantal leerlingen de komende tien jaar met tenminste nog eens 20 procent daalt. In de kalenderjaren 2013-2016 zijn per jaar 25 tot 35 kinderen in Warmond geboren, dat is vanaf schooljaar 2017-2018 ongeveer een schoolklas per jaar.

Alleman en Oostergeest

"Het bestuur doet dit voorstel, omdat daarmee voor lange tijd een volwaardige school van voldoende omvang ontstaat waarin onderwijskwaliteit en organisatie goed geborgd en ontwikkeld kan worden," licht Sylvia Spierenburg, lid College van Bestuur, het voorstel toe. "En daarnaast willen we een school met een breed (buitenschools) aanbod realiseren. Het gebouw en de locatie bieden alle kans hiervoor."

De basisscholen verhuisden eind 2015 ieder naar de nieuwe locatie van de brede school achter Het Trefpunt. Enkele maanden eerder, in oktober 2015, zijn de basisscholen De Alleman en CBS Oostergeest samengevoegd en verder gegaan onder de naam basisschool Het Landtgoed.

Brede levensbeschouwelijke school

Het voornemen voor de fusie van de scholen tot één nieuwe basisschool moet ingaan bij de start van het nieuwe schooljaar in augustus. Het is de bedoeling dat het een brede levensbeschouwelijke school wordt, waar ruimte is om verschillende overtuigingen en christelijke religies aan bod te laten komen, zegt Erik van Lingen, lid College van Bestuur a.i. van Stichting PCPO. De Waaier is een rooms-katholieke basisschool en Het Landtgoed een brede levensbeschouwelijke school..

De integratie van de huidige klassen zal in fasen verlopen. Van Lingen: "Het is niet zo dat alle groepen vanaf augustus worden samengevoegd. Een groot deel van de huidige klassen blijven bestaan en krijgen les volgens de methodes die ze al jaren volgen. Met de kleuters die vanaf augustus starten, wordt één nieuwe klas gevormd. Zij zitten in dezelfde groep. In de jaren daarna wordt dat zo verder uitgebreid en wordt rustig een plan gemaakt met daarin keuzes voor leerstof en -methode."

Directeur

Het bestuur streeft ernaar om al per 1 april op beide scholen dezelfde nieuwe directeur fulltime aan te stellen. Die heeft de taak het fusieproces te ontwerpen en gaat samen met het team werken aan een integratieplan en een aansprekend onderwijsconcept. Voor de zomervakantie zal hier duidelijkheid over komen. Fred Boomaars, de huidige directeur van De Waaier, blijft tot 1 augustus in functie, naast de nieuwe directeur. De huidige vaste leerkrachten kunnen werkzaam blijven binnen de nieuwe school, zegt Van Lingen. "De fusie is niet ingezet als bezuiniging en hoeft niet te leiden tot vermindering van het aantal docenten."

Vorig jaar waren er bij de PCPO wel een aantal leraren die afscheid moesten nemen. Dat had te maken met de financiële situatie van de stichting. De Sophia Stichting kwam in 2015 in de rode cijfers, maar staat inmiddels weer in de plus. De PCPO volgde niet veel later, maar verkeert nog steeds in financieel zwaar weer. Eerder werd al de locatie Diligence van basisschool De Rank in Sassenheim gesloten in een poging te bezuinigen.

Toch is de financiële situatie van de PCPO niet de reden voor de fusie, benadrukt Van Lingen. "De financiële middelen van de PCPO om te investeren in scholen zijn op dit moment gering, dat klopt. De Sophia Stichting heeft die wel. Maar het gaat om het realiseren van een goede bijzondere school bij daling van de leerlingaantallen. Als één grote school kunnen we beter zorgen voor ontwikkeling en ontplooiing."

Nieuwe naam

Met de komst van een nieuwe school, is natuurlijk ook de vraag of er een nieuwe naam komt. Van Lingen kan er op dit moment nog geen uitspraak over doen. "Daar wordt nog naar gekeken. Misschien gaat de school in augustus verder onder een nieuwe naam, maar op een later moment is ook mogelijk."

PCPO en Sophia Stichting: 'Beide scholen worden afzonderlijk te klein'

Gemeente koopt grond voor aanleg Noordelijke Randweg

Yvonne van der Hulst en Bas Brekelmans ondertekenen de overeenkomst. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De gemeente Teylingen en bouwbedrijf G.J. van der Hulst B.V. zijn tot overeenstemming gekomen over de verkoop van gronden die nodig zijn voor de aanleg van de Noordelijke Randweg in Voorhout. Ook is er overeenstemming over de verhuur van gronden aan de gemeente, om ze te gebruiken als werkterrein voor de aanleg van de randweg.

De Noordelijke Randweg vormt een nieuwe verbinding voor autoverkeer ten noordwesten van Voorhout. De randweg sluit met een onderdoorgang onder de spoorlijn aan op de provinciale weg N444 en op de Bollendreef, de ontsluitingsweg van de nieuwbouwwijk Hooghkamer. De strook aangrenzend aan de Haarlemmertrekvaart is in provinciaal beleid aangewezen als ecologische verbindingszone. Met de ligging van de Noordelijke Randweg is hiermee rekening gehouden.

Bouwbedrijf Van der Hulst heeft gronden in eigendom aan beide zijden van de spoorlijn, op de plek waar de onderdoorgang onder het spoor wordt gebouwd. Van der Hulst is ook één van de ontwikkelende partijen in de nieuwe wijk Hooghkamer in Voorhout. Directeur Yvonne van der Hulst: "Wij zijn blij met de overeenkomst. Het verbeteren van de bereikbaarheid van Voorhout is belangrijk, ook voor de nieuwe wijk Hooghkamer".

Bouwtijd van twee jaar

Wethouder Bas Brekelmans deelt die mening: "Met de aankoop van deze gronden komt de aanleg van de Noordelijke Randweg weer een grote stap dichterbij. We zijn blij met de overeenkomst, zowel met de aankoop als de tijdelijke huur. De bouwtijd voor de randweg, inclusief de onderdoorgang bedraagt circa twee jaar. In die periode is het belangrijk dat we over voldoende werkterrein kunnen beschikken, dus we zijn blij dat we hier nu goede afspraken over hebben gemaakt."

Aankoop van meer percelen

De gemeente is nog met enkele grondeigenaren in het gebied in overleg over de aankoop van percelen. Het bestemmingsplan Noordelijke Randweg Voorhout is inmiddels onherroepelijk geworden. De planning is dat in de loop van 2018 met de aanleg van de randweg wordt begonnen.

D66 wil weten; gaat het wel goed met de integratie?

Teylingen n Raadslid Bart van der Ploeg (D66) stelt vragen rond de integratie van asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders). Verloopt het wel vlotjes? Hij heeft daarom vragen aan B&W gesteld.

Door Nico Kuyt

Een goede kennis van de Nederlandse taal en samenleving is essentieel voor de integratie. Wie Nederlands spreekt vindt sneller een baan en wie die heeft draagt bij aan de samenleving en kan zich verder ontplooien. In het bijzonder vindt Van der Ploeg het taalonderwijs en scholing daarom belangrijk. Nu publiceerde de Algemene Rekenkamer op 24 januari een rapport met de eerste resultaten van de wet uit 2013 die de inburgering regelt. De conclusie is dat de resultaten achterblijven bij de verwachtingen. Sinds het ingaan van de wet is het niet meer een gemeentetaak, maar de eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer om een cursus te zoeken bij een commerciële taalaanbieder en binnen drie jaar te slagen voor het inburgeringsexamen. De asielzoekers blijken veel moeite te hebben met die verantwoordelijk te nemen. Het merendeel blijkt toch ondersteuning nodig te hebben. En niet voldoen aan die plicht kan tot sancties en boetes leiden en zelfs tot ontzegging van het verblijfsrecht, alhoewel het laatste nog nooit is toegepast. Maar het blijft een feit dat het aantal inburgeraars met een hoger dan verplicht examenniveau na het invoeren van de wet drastisch is teruggelopen, met de gevolgen voor bijvoorbeeld een vervolgopleiding. Het percentage geslaagden binnen de wettelijke termijn is met meer dan de helft gedaald ten opzichte van 2007.

Het beleid in Teylingen is om statushouders en andere nieuwkomers te ondersteunen bij de inburgering, huisvesting, het vinden van werk en de integratie. Van der Ploeg wil weten hoe het nu in Teylingen is gesteld, gelet op de wat magere conclusies van het rekenkamerrapport. De afgelopen jaren zijn tientallen in de gemeente aan een inburgeringstraject begonnen. Hoe is het sindsdien met hen vergaan en welke actieve rol heeft de gemeente daarin gespeeld, zo vraagt hij zich af.

Burgerpanel voor meedenken met gemeente

Teylingen n De gemeenteraad heeft behoefte aan een middel om zich aan te sluiten op wat er leeft in de samenleving. Eén van de middelen is het invoeren van een burgerpanel, een groep inwoners die met de raad meedenkt.

De gemeente is doorlopend op zoek naar manieren om inwoners beter te informeren en te betrekken bij de ontwikkelingen in Teylingen. Een burgerpanel kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren, zo is nu de gedachte, die is geboren uit een ingediend burgerinitiatief van een inwoner uit Sassenheim. Met het panel wordt met de inwoners het gesprek aangegaan, hen laagdrempelig gepeild en van hun expertise gebruik gemaakt. Via het panel toetst de raad of de gemeente wel goed is aangesloten op wat er leeft in de samenleving en de juiste onderwerpen op de agenda heeft. En het kan worden betrokken bij de evaluatie van het beleid om zo met de ingewonnen informatie te kijken of aanpassing nodig is. Het panel moet een brede afspiegeling van de samenleving zijn, met ,afhankelijk van het onderwerp, een selectie van leden op kern-, wijk- of buurtniveau of op specifieke achtergrond of expertise. Het streven is in het tweede kwartaal van 2017 te starten met het panel. Maar eerst moet de gemeenteraad nog een besluit nemen. Op woensdag 8 februari gaat de raadscommissie Bestuur de eventuele instelling ervan voorbespreken. (NK)

Open dag bij basisscholen

Sassenheim n Alle basisscholen in Sassenheim houden op woensdag 22 februari van 8.30 tot 12.00 uur een open dag. Het biedt ouders en kinderen de gelegenheid om eens ongedwongen een kijkje te nemen bij één of meerdere scholen.

Een basisschool kiezen is een belangrijke stap in het leven van jonge kinderen. Ze brengen een groot deel van hun tijd door op school en die tijd moet zo aangenaam en leerzaam mogelijk zijn.

In Sassenheim is een aanbod van zes basisscholen: OBS Het Bolwerk, RKBS De Kinderburg, RKBS De Startbaan, RKBS De Springplank, RKBS De Overplaats en CBS De Rank. Via de websites van de scholen kunnen ouders een selectie maken van de basisscholen die passen bij hun wensen en bij hun kind. Tijdens de open dag kunnen ouders sfeer proeven, een rondleiding krijgen door de school en in gesprek gaan met leerlingen, leerkrachten en directie.

Winnaars foto- puzzelwedstrijd

De (afgevaardigden van) de winnaars samen met Hans Rijerkerk. | Foto: Ruth Eppink Foto: Ruth Eppink

Regio n Bij Rijerkerk Tweewielers in Lisse werden vrijdag de winnaars van de fotopuzzelwedstrijd van week 47 in het zonnetje gezet.

Een verwenpakket van Bakker Ammerlaan ter waarde van 20 euro werd gewonnen door Carlo van Nobelen uit Voorhout (tweede van links), Yvonne Rhijnsburger uit Noordwijkerhout en José Schilte uit Hillegom. De dames konden niet bij de uitreiking zijn en werden vertegenwoordigd door dochter Simone (links) en vriendin Mies (midden). Ank Schopman (rechts) won de hoofdprijs: een waardebon van 150 euro, te besteden bij Rijerkerk. Ze vertelde eigenaar Hans Rijerkerk (tweede van rechts) erg blij te zijn met de prijs en dat er waarschijnlijk een kinderfiets voor de kleinkinderen van wordt gekocht.

De puzzelwedstrijd stond in alle edities die verschijnen bij Uitgeverij Verhagen, waaronder De Teylinger.

'Taboe doorbreken voor een dementievriendelijke samenleving'

Burgemeester Breuer en wethouder van Kempen op bezoek in het Alzheimer café in september 2015. Teylingen wil graag een dementievriendelijke gemeente zijn. | Foto: PR Foto: PR

Teylingen n Vanwege het twintig jarig bestaan van het Alzheimer Café Teylingen is er op maandagavond 13 februari een lezing 'Leven met dementie' in Sassembourg.

Gastspreker Frans Hoogeveen, specialist dementiezorg en schrijver, belicht het onderwerp 'Leven met dementie'. In zijn betoog vertelt hij over het dagelijks leven met dementie. Hoe gaan we om met mensen met dementie? Je kunt daarbij niet vroeg genoeg beginnen met het delen van kennis; 'Jong geleerd is oud gedaan'. Aan de hand van praktijkvoorbeelden vertelt Hoogeveen ook over het (lerend) vermogen van mensen met dementie om zich aan te passen aan hun situatie.

Irma Alfrink is bestuurslid voor Alzheimer Nederland, afdeling Zuid-Holland Noord. Zij maakt onderdeel uit van de werkgroep die maandelijkse bijeenkomsten in de Agneshove en de lustrumbijeenkomst in Sassembourg organiseert.

U vertelt dat de bijeenkomst een feestelijk tintje krijgt vanwege het twintig jarig bestaan. Dat klinkt tegenstrijdig; Alzheimer en feestelijk...

Alfrink: "Ja, dat zou je kunnen denken, maar aan de andere kant mag zo'n feestelijk tintje best, want het is goed dat het Alzheimer Café bestaat. Bezoekers krijgen deskundige informatie en er is ruimte voor onderling contact.

We hebben besloten om met deze bijeenkomst wat meer uit te pakken, ook om het Café nog meer bekendheid te geven. Dat is mogelijk door de giften van Radio Boterbloem en Kringloopwinkel Op Dreef. Daarom kiezen we voor een grotere locatie (in Sassembourg) en een bekende gastspreker in de persoon van Frans Hoogeveen. Hij vertelt over leven met dementie en het lerend vermogen van mensen met dementie.

Omdat leren centraal staat, hebben we ook vertegenwoordigers van basisscholen uit Teylingen, Lisse en Noordwijkerhout uitgenodigd. Zij krijgen het boek 'Oma's hoofd is versleten' cadeau, om daarmee op scholen kinderen op speelse wijze te informeren over dementie."

Waarom is het Alzheimer Café opgericht?

"Twintig jaar geleden bedacht Bere Miesen, klinisch psycho(geronto)loog bij de Universiteit Leiden, het concept van het Alzheimer Café. Hij wilde een ontmoetingsplaats creëren voor mensen met dementie, maar het moest tegelijkertijd ook een plek zijn om informatie te verkrijgen, bijvoorbeeld voor partners en mantelzorgers, maar ook hulpverleners en andere geïnteresseerden zijn welkom. Wat begon in een kleine collegezaal van de universiteit, is via Marienhaven in Warmond en 't Onderdak in Sassenheim, nu maandelijks in de Agneshove in Voorhout. Daar organiseren wij het Alzheimer Café voor mensen uit Teylingen, Lisse en Noordwijkerhout. Het Café in Teylingen is dus een voortzetting van de allereerste bijeenkomst in Leiden, alweer twee decennia geleden."

Is het Café nog steeds nodig?

"In de afgelopen jaren is er veel meer bekendheid gekomen over dementie en Alzheimer. Toch blijft het een taboe. Mensen met dementie of hun familieleden durven er niet voor uit te komen. Gelukkig is er wel steeds meer aandacht voor. Zo wil Teylingen graag een dementievriendelijke gemeente zijn. Dat is een positieve ontwikkeling. Maar een plek waar bezoekers informatie krijgen en waar ruimte is voor onderling contact blijft noodzakelijk en waardevol.

Wanneer denkt u de deuren te kunnen sluiten?

"Oeh, dat is een lastige vraag. Dat gebeurt in een tijd waarin het taboe rond dementie volledig doorbroken is en mensen met dementie een volwaardig onderdeel zijn van de samenleving. Ik weet niet of ik dat nog ga meemaken. Het lijkt me zelfs bijna een utopie. Toch zou het prachtig zijn als dat in de toekomst wel gebeurt."

Het Alzheimer Café is op maandag 13 februari van 19.30 tot 21.00 uur in Sassembourg (Jan van Brabantweg 1 in Sassenheim). De deuren gaan open om 19.00 uur. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig. Vrijwilligers van Welzijn Teylingen kunnen voor vervoer zorgen. Meer informatie bij mevrouw C. van Noort: 06-10918151.

Commissie schaart zich vol achter pilot Zorgombudsman

Burgerraadslid Shari v/d Hout. | Foto: PR Foto: PR

Teylingen n De gemeenteraad gaat een pilot starten met een ombudsman voor zaken op gebied van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en de uitvoering van de participatiewet. De raadscommissie Welzijn was hierover maandag eenstemmig.

Door Nico Kuyt

De bedoeling is de pilot stapsgewijs uit te voeren. De eerste drie maanden bestaat het uit een laagdrempelig Meldpunt Zorgombudsman. Daar kunnen inwoners en zorgverleners vertrouwelijk terecht, als blijkt dat er een vraag naar zorg wel bestaat, maar dat de gemeente door de regelgeving niet voldoet aan de zorgplicht.

Tussen wal en schip

Het gaat de gemeenteraad niet alleen om klachten, maar ook om zo signalen en tips boven water te krijgen waar het wringt rond het sociale domein en waar verbeteringen zitten in de regelgeving, zodat het aangepast kan worden. Zo kan worden voorkomen dat iemand tussen wal en schip valt. Er wordt samen opgetrokken met de Nationale Ombudsman. De pilot duurt twee jaar.

De raadscommissie Welzijn kon de bespreking maandag kort houden. De fracties waren unaniem voor. Evenwel, de naam van 'ombudsman' zorgt tot wat verwarring, omdat de zorgombudsman meer functies omvat. Over een andere titel wordt nog nagedacht.

Complimenten

Complimenten klonken in de commissie voor burgerraadslid Shari van den Hout (ChristenUnie, op de foto), die het initiatief in politiek Teylingen heeft aangekaart en met taaie volharding alle reserveringen

de ene na de andere fractie ervoor heeft gewonnen. Het voorstel moet nog een definitieve beslissing krijgen in de komende gemeenteraad.

Gemeentebestuur geeft het goede voorbeeld

Teylingen n Wethouders en raadsleden van de gemeente Teylingen en van gemeente Oegstgeest zijn vorige week getraind door medewerkers van de Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden in het reanimeren en gebruiken van een AED. Enkelen van hen hebben zich direct opgegeven als burgerhulpverlener. De ambulancedienst vindt dat ze hiermee een mooi signaal afgeven.

'Helpt u ons de eerste zes minuten?' Met deze slogan wil de ambulancedienst inwoners oproepen om zich aan te melden als burgerhulpverlener. De eerste zes minuten kan het verschil worden gemaakt. Natuurlijk doet de ambulance zijn best om zo snel mogelijk ter plaatse te zijn om de reanimatie te starten, maar in de praktijk kan ongeveer twintig procent van de ambulances in de eerste minuten op de plaats van het incident zijn. Omdat de overlevingskansen sterk afhangen van het moment waarop gestart wordt met de reanimatie, kan hulp van de burger van levensbelang zijn.

Op 31 maart is de regionale ambulancevoorziening Hollands Midden gestart met het alarmeren van burgerhulpverleners. De campagne om burgers op te roepen is in volle gang en inmiddels hebben zich al meer dan 4800 vrijwilligers zich aangemeld via de website www.ravhm.nl van de ambulancedienst. Gestreefd wordt naar minimaal één procent van de inwoners van Hollands Midden, wat neerkomt op ongeveer 8000 inwoners. Dit aantal is nodig om een dekkend netwerk van hulpverleners te krijgen. Joost Bernsen, leidt het project namens de RAV: "Het is een fantastisch signaal dat de gemeenten afgeven door zelf een AED-training te volgen. Ik hoop dat veel burgers dit voorbeeld ter harte nemen en zich snel inschrijven voor een training en als burgerhulpverlener". Via de hartstichting is hierover informatie te vinden. Bovendien komen de meeste zorgverzekeraars graag tegemoet in de kosten van een training.

'Met 40 euro per maand, dan koop je geen koffie'

De Lionsclub Bollenstreek zamelt in februari koffiepunten in voor de Voedselbank. | Foto: pr. Foto: Caroline Spaans

Teylingen n Lionsclub Bollenstreek verzamelt in samenwerking met de voedselbank Teylingen weer Douwe Egberts waardepunten. De verzamelde punten worden door DE met een bonus van 15 procent vermeerderd en ingeleverd voor pakken koffie voor de plaatselijke voedselbanken.

Het voltallige college van Teylingen heeft de trainig voltooid. | Foto: pr. Foto: Willemien Timmers

Ondanks het feit dat de economie weer aantrekt, leven er in de Bollenstreek nog veel mensen onder de armoedegrens. Deze streekgenoten komen in aanmerking voor voedselpakketten van de plaatselijke voedselbanken. Koffie bederft niet en wordt dan ook zelden aangeboden door de supermarkten. "Als je van 40 euro per week moet rondkomen is een pak koffie vaak te duur", zegt Cees Pronk van de Lionsclub Bollenstreek. "Mede namens de voedselbanken rekenen wij weer op een grote hoeveelheid Douwe Egberts waardepunten."

Deze waardepunten kunnen heel de maand februari worden ingeleverd bij de Albert Heijn (Warmond, Sassenheim en Voorhout) en bij de Plus (Voorhout).

13 / 28

Weissensee

Ik ben gek van sport. Niet om te doen. Ik ben niet lenig en ook veel te lui. Dat sport goed is voor je gezondheid vind ik een overgewaardeerde stelling. Maar live verslag doen van sport is een van de mooiste dingen om te doen.

Ik deed verslag van een triathlon vanuit een boot, volgde marathons vanaf de motor en liep met dunne poep in mijn broek tussen de paarden tijdens een concours hippique. En wat kreeg de omroep afgelopen week weer een mooi sportcadeau: Lisa van der Geest uit Warmond won de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. Na de finish kwam er weinig tekst uit: ze zat helemaal kapot. We hebben haar de volgende dag gebeld en toen klonk ze fris en vrolijk. Mooi verhaal van Lisa. Schaatsers en wielrenners. Dat zijn de bikkels uit de Hollandse sport. Bijna dood over de finish, maar hang er een microfoon onder en ze staan je te woord. Zouden voetballers nog wat van kunnen leren. Weet u wat een plopkap is? Dat is zo'n ding over je microfoon. Het zorgt ervoor dat de heel harde klanken iets gedempt worden en bij harde wind biedt een plopkap de juiste bescherming. De internationale voetbalbonden eisen van omroepen dat ze plopkappen gebruiken met het logo van de voetbalbond er op. Interviews vinden plaats voor een reclamebord en de rust van voetbalwedstrijden zit voor 90 procent volgepropt met reclame. Toch hoop ik dat VVSB kampioen wordt in de Tweede Klasse (wordt lastig), FC Lisse in de derde divisie de beste blijkt (heel goed mogelijk) en Ter Leede en Noordwijk promoveren vanuit de hoofdklasse (gaat lukken). Maar als omroep van de Bollenstreek hebben we ook: SJC, SV Hillegom, Foreholte, Teylingen, Van Nispen en Warmunda. Voor het sportprogramma op zondagmiddag zijn zo'n 11 vrijwilligers van ons actief. De hoofdmoot blijft voetbal met verslaggevers langs de lijn, maar uiteraard berichten we ook over TOP, the Bassets en nog veel meer leuke sporten. Sport op de radio blijft zijn eigen, unieke sfeer houden en het trekt altijd veel luisteraars. Maar tussen die vaste competities zijn de unieke prestaties van schaatsster Lisa van der Geest, zwemmer Marc Evers en snowboardster Yvette Heijt toch een paar mooie, extra krenten in de pap. Waarom deze lofzang van sport op de radio? Wij zijn als omroep soms net een sportvereniging. Soms valt er een gaatje in ons vrijwilligersbestand. We zoeken sportverslaggevers, technici en regisseurs. Wat het je oplevert? Stel, je hebt net als ik nooit een sportprijs gewonnen en een voldoende voor gym gehaald op basis van inzet. Je maakt bij Bo de sport van zo dichtbij mee, het lijkt net of je zelf mee doet, zelf wint. Daarom was het voor mij een geweldige week: ik heb 200 kilometer geschaatst op de Weissensee en gewonnen!

Ard Zandbergen
Hoofdredacteur Bo
ard@bollenstreekomroep.nl

KTS schenkt zwemgeld aan ISK Katwijk

Leerlingen van de KTS overhandigen de cheque aan hun leeftijdsgenootjes van de Internationale Schakelklas. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Het Teylingen College locatie KTS is woensdag 1 februari op bezoek geweest bij de ISK (Internationale Schakelklas) om op officiële wijze hun ingezamelde bijdrage van de kerstmarkt te overhandigen. In totaal is er een bedrag van 3.098,89 euro opgehaald.

"Daar is de ISK super blij mee," zegt ISK-teamleider Marian de Jong. Het geld wordt besteed aan zwemlessen voor de leerlingen die nog geen zwemdiploma hebben. Mocht er nog geld over zijn, dan staan er nog genoeg sportfaciliteiten hoog op het verlanglijstje van de ISK.

De KTS organiseert ieder jaar een kerstmarkt waarbij de school elk nieuw schooljaar op zoek is naar een nieuw goed doel binnen de Duin- en Bollenstreek om geld voor in te zamelen.

Wie verdient een bloemetje van de Saksen?

Prins Johannes 1 en zijn gevolg brengen op zondag 19 februari de bloemetjes rond in Sassenheim. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Net zoals zijn voorgangers, gaat ook Prins Johannes op pad om bloemetjes langs te brengen bij mensen die ze verdienen. Kandidaten hiervoor aanmelden kan via danielle@hduivenvoorden.nl.

Elk jaar houdt carnavalsvereniging De Saksen de traditie in ere om bij Sassenheimers die het afgelopen jaar niet zo fortuinlijk of een tijd aan bed gekluisterd waren, met een gezellig bloemetje te verblijden en even een luisterend oor te bieden.

Op zondag 19 februari gaan Prins Johannes 1 en Prinses Karin voorop om bij de families in Sassenheim op visite te gaan. De bloemetjes worden gesponsord door oud-prins Thijs van Tol. Aanmelden van kandidaten kan bij Danielle Duivenvoorden door een e-mail te sturen naar danielle@hduivenvoorden.nl.

Agenda

De Saksen werken toe naar het carnavalsfeest van 2017. Op vrijdag 24 februari is om 21.45 uur de sleuteloverdracht aan de Prins van het Saksenrijk, gevolgd door een feest. Op zaterdag 25 februari is de optocht in Sassenheim van 15.00 tot 16.00 uur. 's Avonds is het natuurlijk weer feest in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40A). Op maandagmiddag 27 februari wordt om 13.30 uur het boerenhuwelijk voltrokken in de gemeentewinkel. Aansluitend is hyet bruiloftsfeest met om 18.00 uur boerenkool eten.

Nieuw bestuurslid Ondernemersfonds Teylingen

Foto: pr.

Teylingen n André Hoek is sinds vorige week toegetreden tot het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Teylingen (OFT).

Door het vertrek van John van der Tol per 1 november 2016 ontstond een vacature. Het bestuur is op zoek gegaan naar een kandidaat die zelf ondernemer is in de gemeente Teylingen. "We kwamen al snel uit bij André Hoek," vertelt voorzitter Esther Overweter. Hij is directeur/eigenaar van Hoek Hoveniers in Voorhout en Ursem en had al eerder interesse getoond om zich in te gaan zetten voor het Ondernemersfonds. We zijn blij met zijn komst, waarmee het bestuur weer compleet is en we met volle energie het OFT verder kunnen uitbouwen." André Hoek: "Ik wil graag bijdragen aan verdere samenwerking tussen de Teylingse ondernemers en heb er veel zin in om de uitdagingen van het OFT met elkaar op te pakken".

Collectieve plannen

Het Ondernemersfonds Teylingen is per 1 januari 2016 van start gegaan voor een proefperiode van twee jaar en heeft als doel om collectieve initiatieven door het bedrijfsleven te financieren en zo de economie van Teylingen te versterken en onderlinge samenwerking te bevorderen. In 2016 is een aantal collectieve plannen ingediend en gerealiseerd. Ook voor 2017 zijn er alweer plannen ingediend.

Rouw- en Verlies Café: Alles wordt anders

Sassenheim n Verdriet is er niet alleen omdat je je dierbare verloren hebt, maar ook omdat je je leven zoals het tot dan toe was kwijt bent geraakt. Het Rouw-en Verlies Café 'Over-Leven'op zondag 26 februari heeft als thema 'Alles wordt anders'.

Het antwoord op een verlies noemen we rouw. Een hele leefwereld aanpassen rond het gat dat geslagen is. Telkens komt men na een verlies weer nieuwe dingen tegen die een antwoord vragen. Het verlies maak men niet ongedaan, maar men moet ermee verder leren te leven. Waar ben ik in terecht gekomen? Hoe doe ik dat? Wat kom ik tegen in die zoektocht? Met deze vragen men actief aan de slag onder leiding van Sylvia Romijn, rouw- en verliesbegeleider. Met haar grote ervaring in de vele ontmoetingen met rouwenden kan zij aanwezigen een eindje op weg helpen in het zoeken en vinden.

De bijeenkomsten van het Café Over-Leven zijn bedoeld voor iedereen met een rouw- of verlieservaring, die hierin steun wil vinden in een vertrouwde omgeving, waar tijd en aandacht is. De erkenning en de herkenning van lotgenoten kunnen steun bieden.

Deze bijeenkomst begint om 14.30 uur en wordt gehouden in de bibliotheek (Kerklaan 42) in Sassenheim. De toegang is gratis.Voor meer informatie, neem contact op met Laura Methorst, lid van de werkgroep en welzijnsadviseur bij Welzijn Teylingen, via 0252-231805.

Fietstocht langs mooie regionale initiatieven

Regio n Hoe mooi is het dat buurtbewoners samenwerken om een kinderboerderij op te knappen of de vrijwilligers die ouderen vervoeren naar activiteiten. Voor veel mensen is dit heel normaal, maar het maakt de straat, buurt of dorp wel heel leuk en speciaal om in te wonen. Zaterdag 18 februari is er de kans om initiatieven onder de aandacht van de Tweede Kamer te brengen. Op die dag maakt het regionaal VVD Kamerlid Leendert de Lange een fietstocht langs Voorschoten, Wassenaar, Katwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom, Noordwijkerhout en Noordwijk.

Het is mogelijk om een eigen initiatief aan te melden via www.facbook.com/leendertdelangevvd, voorzien van een korte toelichting en foto. De 'Leendert Luistert fietstocht' zal zaterdag 18 februari om 10.00 uur starten in Voorschoten en tegen de avond eindigen in Noordwijk.

Park Overbosch voor nog eens tien jaar in beheer stichting

Wethouder Kees van Velzen en voorzitter van de stichting Joep Derksen (r) tekenen de nieuwe beheerovereenkomst. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Voorhout n De gemeente Teylingen heeft veel vertrouwen in de vrijwilligers van de Stichting Park Overbosch. Dat werd afgelopen maandag bezegeld door wethouder Kees van Velzen, die zijn handtekening zette onder de vernieuwde beheerovereenkomst, die met tien jaar is verlengd.

Door Piet van Kampen

Vijf jaar geleden werd de stichting in het leven geroepen. Een aantal vrijwilligers met hart voor de natuur maakte zich sterk om Park Overbosch te behouden en te revitaliseren. 'Wat bezielt die mensen om daar zoveel energie in te stoppen?' vroeg de wethouder zich destijds af. Nou wat die mensen bezielde is de laatste jaren duidelijk geworden. Paden werden begaanbaar gemaakt en er werd een nieuw toegangshek geplaatst. Ook werden er nieuwe planten aangebracht en voor de wandelaar die even een pauze wil nemen, ontbreekt het zitmeubilair ook niet. Het succes van deze aanpak werd bekroond door het toekennen van de Groene Vlag.

In 2016 is een evaluatie gehouden tussen de gemeente en de stichting en is vastgesteld dat de stichting in haar doelstelling is geslaagd.

Samenwerking

Van Velzen prees de samenwerking tussen de stichting en de gemeente. "Jullie zijn een goede partner en de samenwerking is uitstekend. Wij als gemeente hebben veel vertrouwen in de toekomst vandaar dat de beheerovereenkomst met tien jaar wordt verlengd. Het is een hele bestendige situatie. De kwaliteit van het park is toegenomen. Mijn welgemeende complimenten."

Joep Derksen, voorzitter van de stichting, schetste in korte bewoordingen wat er zoal de laatste vijf jaar is bereikt. Het volgende punt op het wensenlijstje is een opknapbeurt voor de vijver.

Van Velzen dacht nog even verder vooruit. 'Het zou ook mooi zijn als er hier een aanlegsteiger komt voor de toeristen, want er varen er tijdens de mooie dagen heel veel langs. Het zou ook voor het toerisme voor Voorhout bevorderlijk zijn," sprak hij zijn wens uit. Nu de beheerovereenkomst met tien jaar is verlengd tot 31 december 2026, blijft Park Overbosch in vertrouwde handen van de vrijwilligers die er hun ziel en zaligheid in steken.

Wie wordt de Teylingse voorleeskampioen?

Sassenheim n Wie leest het mooiste een zelfgekozen fragment uit zijn of haar favoriete kinderboek voor? Op zaterdagmiddag 11 februari strijden leerlingen uit de groepen 7 en 8 uit Teylingen en Lisse om deze eer tijdens de voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd.

De vijf voorleeskampioenen van basisscholen uit Lisse en Teylingen treden tijdens deze voorronde voor het voetlicht. Op school wonnen zij de wedstrijd en zij zijn dan ook allen in het bezit van de titel 'Voorleeskampioen van de school'.

Tijdens de eerste voorronde draait het om een plek in een van de kwartfinales. Wie door gaat naar die volgende ronde ligt in de handen van een bijzondere jury, bestaande uit de wethouders van Lisse en Teylingen met het bibliotheekwerk in de portefeuille: Adri de Roon en Arno van Kempen.

De kampioenen van de voorrondes gaan door naar de kwartfinale die op 29 maart wordt gehouden in de bibliotheek in Leiden. De winnaars van de kwartfinales gaan door naar de provinciale finale van Zuid-Holland op 19 april De winnaar van de provinciale finale gaat door naar de landelijke finale op 17 mei.

Omtzigt op Pensioentour

regio n Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) is op pensioentour en komt op woensdag 15 februari naar de Duin- en Bollenstreek.

Omtzigt heeft al een flink aantal plaatsen in Nederland aangedaan met zijn pensioentour en trekt steeds volle zalen. Pensioen is een thema waarover veel Nederlanders zorgen hebben. Al sinds 2003 houdt hij zich als Kamerlid met dit onderwerp bezig. In 2012 werd hij met voorkeurstemmen herkozen en in de afgelopen jaren ontwikkelde hij zich tot de luis in de pels van de regering. Ook bij de aankomende verkiezingen staat hij als kandidaat voor het CDA op de kieslijst.

De bijeenkomst begint om 19.00 uur en wordt gehouden in het bedrijfsrestaurant van het complex van FloraHolland in Rijnsburg. Allereerst presenteert Julius Terpstra zich. Hij is de CDA-kandidaat van de jongeren en de regio. Ook andere regionale kandidaten stellen zich voor. Daarna zal gastheer FloraHolland een korte uitleg geven over het belang van de veiling voor de wereldwijde bloemenhandel. Vervolgens is de microfoon voor Omtzigt, die vertelt over onder andere de pensioenen. Ook is er gelegenheid om hem vragen te stellen.

De toegang is gratis, vooraf aanmelden niet nodig. De bijeenkomst is met borden aangegeven. Volg (vanaf de snelweg A44 en vanuit Oegstgeest/Rijnsburg) de richtingwijzers FloraHolland en daarna de bordjes met 'CDA-bijeenkomst'.

Ontspanmoment voor vrouwen met kanker

Warmond n Daphne Vasen, eigenaresse van de schoonheidssalon gevestigd in Healtchclub prolife, zet zich in de maand februari in voor KWF. Van iedere schoonheidsbehandeling die ze geeft, gaat tien procent van de betaling naar KWF. Ook geeft ze vijf vrouwen die te maken hebben met kanker, een gratis verwenmoment in de salon. Zij kunnen zich aanmelden via www.lookgoodfeelbetter.nl.

Valentijn in koopcentrum

Sassenheim n Tijdens de Valentijnsactie op zaterdag 11 februari kunnen stelletjes een diner voor twee winnen op Valentijnsavond. Tussen 12.00 en 15.00 uur kunnen mensen meedoen met twee spellen: 30 seconden zoenen met hun geliefde of een hartenballon zo snel mogelijk opblazen. Er zijn uiteindelijk acht prijswinnaars die op 14 februari kunnen eten bij een van de restaurants in Sassenheim. Deze actie is financieel mede mogelijk gemaakt door Teylingen Ondernemersfonds en Teylingen Ondernemers Vereniging.

Ontbijt op bed

Ook de winkeliers van het Voorhavenkwartier in Sassenheim zijn in een romantische bui. Op vrijdag 10 en zaterdag 11 februari kunnen consumenten hun hartenwens achterlaten bij de winkeliers op het Voorhavenkwartier of op de Facebookpagina van de winkeliersvereniging. De tien mooiste reacties worden beloond met een romantisch ontbijt op bed tijdens Valentijnsdag.

Open lessen bij Up2Stage

Sassenheim n In de hele maand februari is er bij musicalgroep Up2Stage op dinsdag een open les. Bij Up2Stage krijg je les in zang, dans en spel om toe te werken naar een grote show in november.

Jongeren in de leeftijd van 12-27 jaar, vanaf groep 8, kunnen zich aanmelden via info@up2stage.nl. De repetities zijn op dinsdagavond van 19.00 tot 20.45 uur in de kleine studio van Dansstudio Sonja, Menneweg 107 in Sassenheim.

Film: 'Carol'

Sassenheim n New York, begin jaren '50. Therese Belivet (Rooney Mara) werkt in een warenhuis in Manhattan en droomt van een meer vervullend leven als ze Carol Aird (Cate Blanchett) ontmoet. De vonk slaat onmiddellijk over. Wanneer de verhouding aan het licht komt, neemt Carols echtgenoot wraak door haar geschiktheid als moeder aan te vechten. Een onverwachte gebeurtenis gooit hun beider levens overhoop. De film is te zien op donderdag 9 februari om 20.15 uur in theater 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40A). Kaarten à 5 euro zijn verkrijgbaar vanaf 30 minuten voor aanvang.

Viggo Waas over Cruijf

Zelf meedoen bij Op Sterk Water. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Viggo Waas speelt op zaterdagavond 11 februari zijn voorstelling 'Cruijff & Pipo' in Theater 't Onderdak. De try-outs van het eerste soloprogramma van de NUHR-cabaretier waren in maart al begonnen – twee weken voordat Johan Cruijff stierf. Maar de voorstelling die hij wilde maken, met een verwijzing naar twee van zijn jeugdhelden in de titel, heeft er niet zichtbaar onder geleden. Integendeel: de jongensjaren waarop hij terugkijkt, zijn door Cruijffs dood des te onherroepelijker voorbij. De voorstelling begint om 20.15 uur en is in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). Kaarten à 20.00 euro zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl en 45 minuten voor aanvang van de voorstelling.

Improvisatieavontuur bij Op Sterk Water

Warmond n Cabaretgroep Op Sterk Water staat op zaterdag 11 februari op de planken van theater Het Trefpunt. Dit collectief van wisselende cabaretiers, acteurs, muzikanten en taalkunstenaars maakt al vele jaren van iedere uitvoering een unieke gebeurtenis. Er wordt namelijk niet een van tevoren bedachte show opgevoerd, maar ter plekke op aanwijzingen van het publiek iedere keer een nieuwe voorstelling in elkaar geknutseld. Inhoud van de avond is dus nog niet bekend, maar een aanslag op de lachspieren is in ieder geval verzekerd.De voorstelling begint om 20.30 uur, kaarten kosten 16,50 euro per stuk en zijn te koop via www.theaterhettrefpunt.nl of bij de VVV te Warmond.

Artistic Hair viert feest met nieuw concept: Colorize

Antoinette Brussee van Artistic Hair presenteert het nieuwe concept: Colorize. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Samen met kleindochter Aylin (2) onthulde Antoinette Brussee vorige week het logo dat hoort bij het nieuwe concept van hair en beautysalon Artistic Hair. "Met Colorize kunnen we klanten bewust maken van hun sterke punten."

'With the personal touch' is al vanaf het begin de slogan die past bij Artistic Hair. In de dames- en herensalon aan de Dorpsstraat 47 staat aandacht met stip op nummer één. Alles draait om de perfecte uitstraling meegeven aan een blije klant. De losse onderdelen op gebied van haar, make-up en stijladvies zijn al vijftien jaar een succes en dus besloot Antoinette het verder uit te werken tot een totaalconcept.

Het resultaat is Colorize; een totaalpakket waarbij de stylisten zich richten op vijf gebieden. Het team bekijkt niet alleen samen met de klant wat het beste kapsel is, maar ook welke kleuren passend zijn (Hair). Een uitgebreide haaranalyse en een passende haarverzorging zijn de volgende stap (Care). Voor de wenkbrauwen wordt gebruik gemaakt van de bekende Anastasia Brow treatment (Browz), waarbij echt wordt gekeken naar de vorm van het gezicht. Tips voor de juiste make-up is de vierde stap (Make-up), waarbij de schoonheid van de vrouw echt het uitgangspunt is. Antoinette: "We passen de make-up aan aan de vrouw, in plaats van de vrouw aan de make-up". Tot slot kunnen klanten ook terecht voor advies bij het bepalen van hun persoonlijke kleuring en styling (Styling).

En ook voor mannen is er advies op maat. Wie bijvoorbeeld zijn baard of snor wil laten trimmen, scheren of bijknippen (op ouderwetse manier met scheermes en een hot towel), kan terecht bij Barbierra Elly. Zij geeft desgevraagd ook advies over welke baard of snor het beste bij de gezichtsvorm past en hoe deze ook thuis goed te verzorgen en te stylen zijn.

Team

Antoinette is ontzettend blij met de vernieuwde salon. De reacties na de verbouwing en op de presentatie van Colorize zijn lovend. "Klanten zien de meerwaarde in. 'Ik word echt gezien, jullie kijken echt verder', zeggen ze." Belangrijk onderdeel van het succes is de inbreng van het team stylisten, besluit Antoinette. "Het team is heel erg belangrijk voor me. We doen het echt samen. Dat compliment krijg ik ook vaak van klanten: een fijn team zorgt voor een fijne sfeer. Ik wil mijn team dan ook graag bedanken voor hun inzet en loyaliteit om Colorize tot een succes te maken." Meer op www.artistic-hair.net.

Fonds zoekt ondernemende vrienden!

Jacoba van Beierenfonds Teylingen speurt naar bedrijfssponsoren. | Foto: pr. Foto: pr.

Als maatschappelijk verantwoord ondernemer draagt u natuurlijk uw steentje bij aan de Teylingse gemeenschap. U sponsort de sportvereniging, waarvan u lid bent of het team van uw kinderen. U plaatst regelmatig een advertentie in het blad van een buurtvereniging, draagt bij aan enkele plaatselijke evenementen en u doet ook jaarlijks iets goeds voor de Teylingse natuur en cultuur. Inmiddels is het misschien zoveel en zo versnipperd, dat u het overzicht kwijt bent. Hoe makkelijk zou het dan zijn, om eens per jaar een mooi bedrag in te zetten, dat voor heel veel verschillende maatschappelijke projecten wordt ingezet? Projecten, waarvan zoveel inwoners van de gemeente Teylingen blij worden.

Dat kan door sponsor te worden van het Jacoba van Beierenfonds Teylingen. Dit fonds is er voor burgers, verenigingen, stichtingen en andere organisaties zonder winstoogmerk uit de gemeente Teylingen en draagt jaarlijks bij aan uiteenlopende projecten. Lokale ideeën en initiatieven, die het leven in onze gemeente nog leuker maken.

Projecten ondersteunen

Was u afgelopen jaar al bedrijfssponsor van het Jacoba van Beierenfonds Teylingen geweest, dan had u bijvoorbeeld bijgedragen aan een rolstoelbasketbalfestijn, een podium voor een schoolplein, een cultureel straatfestival, vervanging van kleding voor een jeugdband, een speurtocht voor de jeugd, een nieuwe ruif voor een kinderboerderij en de aanleg van een buurttuin. Het is zomaar een kleine greep uit de projecten, die vorig jaar mede dankzij het fonds konden worden gerealiseerd.

Een verzoek tot bijdrage wordt overigens niet zomaar gehonoreerd. Het Fonds toetst elke aanvraag aan de vastgestelde voorwaarden, voordat tot toekenning wordt overgegaan. Zodat ook elk goedgekeurd project daadwerkelijk een breed draagvlak heeft en de kwaliteit van leven in Teylingen verbetert.

Overweegt u als bedrijf sponsor van het Jacoba van Beierenfonds te worden? Weet dan dat uw bedrijfsgiften aftrekbaar zijn binnen de vennootschapsbelasting. Op de website leest u, hoe u sponsor kunt worden.

Particuliere schenking

Bent u geen ondernemer, maar wilt u wel graag financieel bijdragen aan een mooiere, leukere en socialere Teylingse samenleving? Als particulier kunt u natuurlijk ook sponsor of vriend van het Jacoba van Bierenfonds worden. Of een eenmalige schenking doen. Dat is door onze ANBI-status bovendien vrij van schenkbelasting, dus uw bijdrage kan volledig worden ingezet. Lees op de website, hoe dat werkt.

Stimuleringsregeling groene initiatieven

Teylingen n Inwoners van Zuid-Holland die starten met crowdfunding voor een groen initiatief in hun buurt maken kans op een bijdrage van de provincie Zuid-Holland. Ook kunnen zij via crowdfundingplatform 'Voor je Buurt' extra begeleiding krijgen bij het opzetten van hun campagne. Inmiddels hebben de eerste tien groene initiatieven in Zuid-Holland al een financiële bijdrage van de provincie gekregen. Meedoen kan nog steeds: per initiatief draagt de provincie maximaal 5.000 euro bij aan de crowdfundingcampagne.

De provincie wil met de zogenoemde 'Groene Verdubbelaar' initiatiefnemers groene initiatieven een duwtje in de rug geven. Vijf projecten zijn dankzij de crowdfundingcampagne en de bijdrage van de provincie inmiddels volledig gefinancierd. Deze projecten worden de komende maanden gerealiseerd. Natuurbelevingstuin De Bult in Nieuwe Wetering krijgt een uitkijktoren, Buitenplaats Sion in Rijswijk heeft geld ingezameld voor een Buurtboomgaard, in Voorschoten wordt de binnentuin van de bibliotheek omgetoverd tot ontdektuin, in Voorhout komt er een nieuwe kruiwagen voor woonzorglocatie het Overbosch en in Zwijndrecht kunnen bezoekers van recreatiegebied Hooge Nesse straks via webcams naar vogelnesten kijken. In totaal haalden deze vijf projecten 27.000 euro op waarvan de provincie 13.000 euro heeft bijgedragen. De overige vijf projecten starten in februari en maart met hun crowdfundingcampagne.


Aanmelden

De provincie Zuid-Holland heeft voor het jaar 2017 in totaal 50.000 euro beschikbaar gesteld voor het ondersteunen van crowdfundingcampagnes. Initiatieven kunnen maximaal 5.000 euro en 50 procent van hun doelbedrag ontvangen mits ze de andere helft via crowdfunding ophalen. Ga voor meer informatie over de bijdrage van de Provincie en het starten van een campagne naar: www.voorjebuurt.nl/zuid-holland.

Musicalgeschiedenis komt tot leven

In het verhaal van Into the Woods worden bekende sprookjes op de hak genomen. | Foto: pr./Monica Stuurop Foto: pr.

Teylingen n Theaterschool Teylingen kan terugkijken op een weekend om niet snel te vergeten. Ontroerend, komisch, maar vooral verrassend was de voorstelling Geloof in je Eigen Talent in @Hok in Voorhout, waarin de cast het publiek meenam naar hoogtepunten uit de musicalgeschiedenis. Liefhebbers herkenden liedjes uit hitmusicals zoals Elisabeth, Evita en Annie en voor vooral de jongere bezoekers was dit hét moment om ermee kennis te maken. Aangrijpende producties werden afgewisseld met meer lachwekkende scènes uit onder meer Chicago en Into the Woods.

Vier punten voor VCS dames

Sassenheim n Na de misser van vorige week gingen de speelsters van Volleybalclub Sassenheim er donderdag weer vol goede moed tegenaan tegen VV Haaglanden 2. Helaas nog steeds zonder Esther, die een nare griep te pakken heeft, maar wel weer met Iris, die vrijwel hersteld is van een enkelblessure.

Het team ging van start met Denise, Iris, Nanke, Debbie, Esther S., Jessica en libero Rineke. Na een wat aarzelende opening ging de machine lopen. Er werd goed gepasst en van alle kanten scoorden de aanvallers punten. VV Haaglanden kon nog wel aardig meekomen, maar capituleerde tegen het einde van de set: 25-20.

Moeilijk serveren

In de tweede werd de servicedruk verder opgevoerd, waardoor VV Haaglanden niet echt meer aan haar spelletje toekwam. Denise liet nog even zien dat je ook een driemeteraanval kan prikken, Debbie wist keer op keer het gat te vinden op de diagonaal en zo was het vrij snel 25-14. En toen die derde set. Je kan als coach alleen maar waarschuwen: let op, ze komen terug, blijf alert, voer je taken goed uit. Het mocht deze keer niet baten. VV Haaglanden besloot om opeens een stuk moeilijker te gaan serveren en bij VCS liep alles even wat minder goed. Ondanks een aantal wissels ging de set verloren met 18-25.

De wissels bleven staan in de vierde set en VCS nam in het begin telkens een kleine voorsprong. De tegenstander kwam echter iedere keer weer op gelijke hoogte en zo bleef het spannend. Toen het einde van de set naderde, vond Hilde het wel mooi geweest: met een aantal kill blocks beslechtte zij de strijd (25-19). Met 3-1 behaalden de dames dus weer een overtuigende overwinning.

Deze week is de enige echte thuiswedstrijd van coach Jesse, want dan spelen de dames in Utrecht, 20.00 uur in De Galgenwaard. De tegenstander is dan VV Utrecht dames 4.

Lisa van der Geest ook de beste in Alternatieve Elfstedentocht

Luka Fredrikze en Patricia Koot met hun gewonnen bekers. | Foto: pr./Paul Fredrikze. Foto: pr.

Warmond n Lisa van der Geest heeft vanmiddag de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee gewonnen. Op het bevroren meer in Oostenrijk versloeg ze op een seconde Ankie Ytsma. Anne Tauberop werd derde op slechts twee seconde.

Lisa van der Geest (m) op het podium, samen met Ankie Ytsma (tweede) en Anne Tauberop (derde plaats). | Foto: pr./ Arjen Vervoort Foto: pr./Arjen Vervoort

De Warmondse had op de Weissensee lange tijd geen uitzicht op het goud, maar doordat Elma de Vries vlak voor de finish viel, ging Van der Geest juichend over de streep. De Vries eindigde als vierde. Van der Geest finishte met een tijd van 7.57.51.

Het is voor Van der Geest het derde succes in korte tijd. Eerder dit jaar won ze de eerste marathon op natuurijs en pakte ze ook de winst in de wedstrijd op haar verjaardag.

De andere Warmondse in het peloton, Iris van der Stelt, wist eerder in de wedstrijd de aandacht op zich te vestigen. Ze ontsnapte zo'n 60 kilometer voor het einde uit de kopgroep, maar kon dat niet volhouden. Op 30 kilometer werd ze door de zes andere rijdsters weer ingerekend. Ze eindigde uiteindelijk op de zesde plaats.Bij de mannen ging de winst naar Crispijn Ariëns.

Aart Koopmans Memorial

Een paar dagen later zou de Aart Koopmans Memorial verreden worden op de Weissensee. Een wedstrijd die Lisa van der Geest vorig jaar won. Door de dooi en het vele water op het ijs is in overleg met de KNSB de wedstrijd afgelast. De veiligheid van de schaatsers kon niet gegarandeerd worden.

Op 22, 25 en 26 februari worden er in Zweden (in Lulea en in Falun) nog drie wedstrijden verreden om de KPN Grand Prix.

TOP laat zich niet verrassen door AW/DTV

Nick Pikaar is voorbij zijn tegenstander, maar komt er nog een tegen. Vakgenoot Paul Anholts (l) kijkt toe. | Foto: pr./René van Dam Foto: pr./www.renevandam.nl

Sassenheim n De wedstrijd van de nummer 3 tegen de nummer 9 in de Korfbal League werd, zoals van tevoren verwacht, gewonnen door TOP/Quoratio met 24-21. Toch was het geen makkelijke wedstrijd. TOP begon met een snelle voorsprong, maar AW/DTV knokte zich terug waarna het lange tijd gelijk op ging. De wedstrijd werd uiteindelijk pas tien minuten voor tijd echt beslist in het voordeel van TOP.

TOP stond heel goed te spelen en gaf AW/DTV weinig kansen. Na een snelle voorsprong van 9-3 herpakte AW/DTV zich en knokte zich op inzet en een hoog afrondingspercentage bij 14-14 weer naast TOP. TOP speelde op dat moment te gehaast. De vele kansen die er wel waren werden niet verzilverd en dit gaf AW/DTV de kans om terug in de wedstrijd te komen. In de laatste 38 seconden voor rust wist Celeste Split een minimale voorsprong op het scorebord te zetten: 15-14.

Na rust was het eerste schot van AW/DTV raak en de stand weer gelijk. Voor AW/DTV rook kansen en zette hun topschutter Ilona van den Berg, net terug van een blessure, in. Dit was ook het sein voor coach Jan Niebeek om Hendriks weer van vak te laten wisselen om de verdediging van Van den Berg op zich te nemen. Bij 16-16 was het voor de laatste keer gelijk. TOP nam het initiatief weer in handen. De 20-18 van Nick Pikaar was de inleiding voor de beslissende fase. Na drie damesgoals op rij betekende dat 23-18 en hiermee was de wedstrijd gespeeld. Belangrijk was ook het doelpunt van invalster Sanne Jousma, die na een blessure weer op de weg terug lijkt. De eindstand werd 24-21 en de punten gingen naar TOP.

TOP stijgt door deze overwinning weer een plekje op de ranglijst omdat LDODK ruim verloor van koploper PKC. Op vrijdag 10 februari wordt de wedstrijd tegen DOS'46 gespeeld. De wedstrijd start om 20.45 uur in de sporthal De Korf en wordt live uitgezonden door Ziggo Sport.

Verlenging contract

Het bestuur van TOP heeft de contracten met de volledige trainersstaf van haar seniorenselectie verlengd. Zowel de TC Topsport als de trainersstaf zijn erg tevreden over de huidige samenwerking met hoofdcoach Jan Niebeek. Het wordt het vijfde seizoen van de Amsterdammer in Sassenheim. Zijn assistent Frits Haan en coach van het tweede team, Ruben Boode hebben ook voor een jaar bijgetekend.

Lees verder op www.deteylinger.nl.

Eerste verlies The Bassets

Sassenheim n De winterstop duurde voor de rugbyers van The Bassets langer dan verwacht. De tweede competitie helft had al lang in volle gang moeten zijn, maar het winterse weer zorgde er twee weken lang voor dat de velden onbespeelbaar waren. Tot zaterdag, met de wedstrijd in en tegen Castricum.

Castricum is een ploeg bestaande uit taaie duinranders en buitenlandse gastspelers, maar ook een ploeg die The Bassets goed ligt. Bassets-trainer Phil Leck moest door vele afwezigen vanwege de griepgolf veel in zijn team omzetten, maar voelde zich zeker niet kansloos. Hoewel zijn team vocht voor wat het waard was konden ze niet echt voor gevaar zorgen. De schade bleef voor de bezoekers tot de rust beperkt, 14-3.

Direct na de thee werd het 14-6, maar het gebeuk ging zijn tol eisen zodat de Sassenheimse equipe steeds verder werd terug gedrongen. Het wachten was op de Castricumse genadeklap en die viel halverwege de tweede helft. The Bassets waren op en daar maakte Castricum leep gebruik van en bepaalde de eindstand op 29-6.

Op zaterdag 11 februari speelt The Bassets om 15.00 uur de uitwedstrijd in Den Haag.

Schaatsbekers voor Luka en Patricia

Warmond n Op de ijsbaan De Uithof in Den Haag worden elk seizoen meerdere wedstrijden per leeftijdscategorie georganiseerd over verschillende afstanden. Op zondag 5 februari was de finale wedstrijd voor de pupillen. Een 500 en een 700m moest er nog gereden worden. Luka Fredrikze bij de pupillen A en Patricia Koot bij de pupillen B stonden na afloop op de hoogste trede.

Deze twee leden van de Warmondse IJsclub waren in hun leeftijdscategorie de beste rijders over vijf wedstrijden. Rens Vergeer miste door een polsblessure de eerste wedstrijd en daarmee punten voor een goede eindklassering. Ook bij junioren C stonden WIJC'ers op het podium, Rianne Koot werd tweede en Tessa van Schie haalde brons.

Thialf

Op zaterdag 4 februari deed Okke Mouwen (WIJC, pupillen A) mee met een wedstrijd in Thialf in Heerenveen. Hij reed 2.19.82 op de 1500m en verbeterde daarmee het negen jaar oude WIJC clubrecord Kees Heemskerk (2.21.45). Op de 500 meter wist Okke ook een nieuw persoonlijk record te rijden: 44.75 (was 46.49).

Foreholte naar winst na pittige strijd

Naomi Hoogervorst in de aanval. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Nog acht wedstrijden winnen en dan promoveren de handbalsters van Foreholte naar de eredivisie. De eerste stap is alvast gezet met een zwaarbevochten overwinning tegen Targos Bevo in Panningen.

De wedstrijd bleek een kopie te worden van de eerste wedstrijd in oktober. Toen werd in sporthal De Tulp na een 14-14 ruststand met 30-22 gewonnen. Ook nu was het in de eerste helft een gelijk opgaande strijd, waarin BEVO behoorlijk stevig verdedigde en Foreholte niet soepel draaide. Er was ook geregeld balverlies en daar wisten de vrouwen uit Limburg wel raad mee. Foreholte speelde in die fase meer en meer tegen zichzelf.

Na rust kwam de ploeg van Ricardo Clarijs meer in het spel en vielen de scores om en om. Onder aanmoediging van supportersgroep Purple United lukte het Foreholte toch om BEVO op de knieën te krijgen. Na 13 minuten maakte BEVO de 21-21 en vervolgens wisten zij door goed verdedigings- en keeperswerk van Foreholte vijftien minuten niet te scoren. De Voorhoutsen scoorden gemakkelijk. Met name rechter hoekspeelster Saskia Kolster kwam goed uit de verf met haar vijf doelpunten. De laatste twee minuten waren voor BEVO met nog twee doelpunten. De eindstand was 23-28.

Op zaterdag 11 februari is de thuiswedstrijd in sporthal De Tulp tegen de nummer drie van de ranglijst. Winst betekent opnieuw een stap dichterbij promotie. De wedstrijd tegen Virto/Quintus 2 begint om 20.45 uur.

Doelpunten: Saskia Kolster (5), Wendy Smits, Kim Schuurbiers en Marisha vd Geest (allen 4), Dana Vincenten (3), Ramona Vink en Naomi Hoogervorst (2) en Britt van Leijden, Nikki van der Post, Melanie Zwaan en Chantal Slegtenhorst (allen 1).

Foreholte opnieuw maatje te groot voor ROAC

Voorhout n Foreholte had een makkelijke middag tegen het bezoekende ROAC. Na drie doelpunten in de eerste helft was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld.

Natuurlijk, na afloop was het weer beregezellig samen met de spelers en supporters vanuit Oud Ade-Rijpwetering. De Foreholte-kantine was afgeladen vol en er werd ongecompliceerd lol met elkaar gemaakt. Negentig minuten voetballen tegen elkaar tot je erbij neervalt, maar daarna is het klaar en gaan we gezamenlijk de derde helft in. Zondagvoetbal in optima forma.

Toch werd één ding duidelijk tijdens de wedstrijd. Zo langzamerhand wordt de VV Foreholte voetballend een maatje te groot voor de SV ROAC. Dat kan ook moeilijk anders, de verenigingen en met name de jeugdafdelingen verschillen kwantitatief gigantisch van elkaar en dat verschil betaalt zich inmiddels uit in het voordeel van de Voorhouters.

De wedstrijd was nog nauwelijks op gang toen Foreholte voor de eerste keer toesloeg. Vanuit de achterhoede verstuurde Pim Spreeuw de lange bal langs de lijn naar de diepgaande Rik Grondel. Zijn voorzet werd door Christian Guijt teruggelegd op spits Sam Lemmers, die met een lastige halve omhaal keeper Bob Brugman kansloos liet (1-0). Vlak daarna moest rechter vleugelverdediger Jacco den Hollander de ROAC-defensie behoorlijk geblesseerd verlaten, waarbij hij vervangen werd door Loek van As. De wedstrijd had nog een ander verloop kunnen krijgen als na een mooie ROAC-aanval via de linkerkant juist hij het doel had getroffen. Nu verdween zijn harde schot rakelings over het Foreholte-doel.

Op het half uur beslisten de Voorhouters de wedstrijd. Vanaf de rechterkant liet aanvoerder Tom Bleijswijk de bal bij de tweede paal neerdalen, waar Joost van Dam binnenschoot (2 -0). Een minuut later schoot middenvelder Sejad Navabi vanaf achttien meter de bal droog en hard achter een verraste keeper Bob Brugman (3 -0). Met nog een kwartier te spelen vergaten de Voorhouters om juist in die fase nog meer afstand te nemen. Sejad Navabi veroorloofde zich een hoogstandje daar waar gewoon binnenschieten meer voor de hand lag nadat hij door Rik Grondel was vrijgezet voor keeper Brugman.

In de tweede helft bracht trainer Hein Leliveld de van een lastige blessure teruggekeerde aanvalsleider Martijn van Trigt, maar ook hij was niet in staat om de wedstrijd te kantelen. Foreholte bleef gecontroleerd voetballen, zette voortdurend en vroegtijdig druk op de ROAC-balbezitter, hetgeen telkens tot balverlies leidde. Slechts eenmaal kwam de Foreholte-verdediging in de problemen toen Thijs van Seggelen met een achteloze voetbeweging Loek van der Star vrij zette voor Matthijs Guijt. Ook in dit duel kwam Guijt als winnaar naar voren. ROAC bleef de gehele tweede helft proberen om de eretreffer op het scorebord te noteren. Aan de andere kant vergaten de Voorhouters om werkelijk aan het doelsaldo te werken. Wellicht dat de mannen van trainer IJzendoorn het wel genoeg vonden. De overwinning was er, meer was niet nodig, ze hoefden het er niet in te wrijven.

Opnieuw Zekerbewegen voor senioren

Voorhout n Vroeger ook veel gesport of bewogen, maar lukt of durft u dat nu niet meer? Vanaf donderdag 16 februari start er bij Barends Sport-Voorhout een cursus ZekerBewegen voor senioren.

Ouderen die bang zijn om te vallen lopen juist een groter risico. Zij gaan activiteiten vermijden, minder de deur uit, waardoor hun conditie en spierkracht achteruit gaan. Hierdoor raken zij ook sociaal geïsoleerd.

Ook afgelopen jaar kwamen weer duizenden van hen na een valongeluk bij de spoedeisende hulp, waarvan bijna de helft werd opgenomen in het ziekenhuis.

Zes weken cursus

De cursus start op donderdag 16 februari en duurt zes weken. De lessen zijn iedere donderdag van 10.45 tot 11.45 uur in de sportschool aan de Herenstraat 126-B in Voorhout.

Er zal worden gewerkt aan beweeglijkheid, kracht en balans, maar vooral ook veilig vallen, opstaan en weer doorgaan. Wie kan dat beter leren dan een judoleraar, die de hele week zijn leerlingen leert vallen zonder pijn. En als je toch valt, dan maar op een zachte judomat.

Voor meer informatie of inschrijving, bel 071-5174800 of mail naar barendssport@planet.nl.

Forwodians blijft aan kop

Fenny van de Nouland laat Zoebas achter zich. | Foto: pr. Foto: pr,

Voorhout n Nadat de dames van Forwodians vorige week de wedstrijd reglementair geworden hadden omdat de dames van Leiderdorp zich een avond van te voren afmelden waren ze nu toch wel blij dat ze hun punten gewoon met een mooie pot basketbal konden verdienen.

Dames 1 van Zoebas uit Zoetermeer was de tegenstander. Zoebas staat bijna onderaan in het klassement. Forwodians torent bovenaan met 26 punten uit 14 gewonnen wedstrijden.

Emma Brocken opent in de tweede minuut de wedstrijd voor Forwodians met een score en doelpunten maken blijft ze de hele wedstrijd doen. Inge Gouw weet drie maal te scoren van de driepuntslijn en ook Fenny van de Nouland, Sabine den Os en Emma Brocken zijn trefzeker van afstand. Zeneb Mansour Baker en Lotte van der Hulst, beide ijzersterk in de verdediging, maken het hun tegenstanders verdedigend moeilijk. Marjon van Egmond, sterk in de rebound, wordt bovendien topscoorder met achttien punten. Ilse Smit maakt in de laatste minuut een doelpunt en bepaalt de eindstand op 77-38 voor Forwodians. Met tussenstanden van 14-5; 38-15 wisten de dames al dat ze de wedstrijd niet meer konden verliezen, maar het spel is pas afgelopen na het eindsignaal dus speelden ze nog twee periodes. De derde periode werd afgesloten met een tussenstand van 61-27.

Op vrijdag 10 februari speelt Forwodians om 20.45 uur tegen Grasshoppers in Katwijk. Zij staan tiende in het klassement.

Volleybal Doe Dag

Sassenheim n Alweer een paar weken zijn kinderen van groep 3 en 4 tijdens de gymlessen aan het volleyballen. Volleybal is een teamsport, waar je zowel kracht, snelheid en mooie technieken gebruikt om samen voor elk punt te strijden. De kinderen zijn tijdens de lessen aan de slag gegaan met diverse onderdelen van volleybal. Er is aandacht voor het gooien en vangen van de ballen, maar ook het passen, smashen en het serveren is aan bod gekomen. De lessen worden gegeven door 'Stichting de Combibrug' in samenwerking met Volleybalclub Sassenheim (VCS).

Op woensdag 1 maart wordt van 10.00 tot 12.00 uur het volleybalproject afgesloten met een speciale dag: de Volleybal DOE dag. In de grote zaal van De Wasbeek zal VCS alles uit de kast halen om te laten zien hoe leuk volleybal is. Denk hierbij aan een speciale duikmat, een springkussen waardoor je extra hoog kunt springen bij de aanval en een snelheidsmeter voor je smash. Aanmelden is mogelijk via www.combibrug.nl.

Goede generale Ter Leede

Sassenheim n Voorafgaand aan de weken van de waarheid, speelde koploper Ter Leede een makkelijke wedstrijd tegen RVVH. Jesse Dingjan, in de basis voor de geschorste Oussama Siali, schoot de 1-0 binnen. Na rust waren de Sassenheimers veel te sterk. Marc de Kruys en Vincent Ammerlaan schoten de 2-0 en 3-0 binnen. Op zaterdag speelt Ter Leede het uitduel tegen nummer drie Spijkernisse. Een week later komt nummer twee Achilles Veen op bezoek op sportpark de Roodemolen.

Teylingen komt er niet aan te pas

Sassenheim n Teylingen startte nog aardig tegen TOGB, met kansen voor Mark van der Vlugt en Dorus van der Voort. Daarna zakte de thuisploeg wat meer in en kregen de bezoekers meer ruimte. Daar profiteerde spits Mourits van door de 0-1 binnen te schieten. Na de rust leek Teylingen het helemaal kwijt. Binnen vier minuten scoorde TOGB drie keer en waren de kansen voor de ploeg van trainer Marc van Wonderen verkeken. Hilkemeijer mocht ook nog scoren bepaalde de eindstand op 0-5.

Warmunda pakt een punt

Warmond n Warmunda heeft aan de uitwedstrijd tegen Nicolaas Boys een punt overgehouden. De Warmonders hebben de punten hard nodig in strijd tegen degradatie. In de derde klasse A staan alleen ASC, Voorschoten '97 en MMO lager. De thuisploeg uit Nieuwveen zakt door de puntendeling een plaatsje.

Op zondag 12 februari speelt Warmunda de thuiswedstrijd tegen Kickers'69, een ploeg die samen met Warmunda met twaalf punten op de tiende plaats staat.

Teylingen van A tot Z

Foto: pr.

Teylingen n Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in 'Teylingen van A(vondvierdaagse) tot Z(wemvereniging)'.

Naam: Vereniging van Postzegelverzamelaars Sassenheim (VvPVS)

Opgericht: 15 november 1956

Aantal leden: 50

Wie zijn wij en wat doen we?

De vereniging is opgericht op 15 november 1956 en had toen 30 leden en 3 jeugdleden. Het ledenaantal groeide met de jaren en in 1989 hadden we 177 leden en 17 jeugdleden. Na dit top jaar staan we nu op 50 leden en hebben geen jeugdleden meer. Het bestuur bestaat uit drie leden, wat eigenlijk te weinig is voor het werk wat gedaan moet worden.

Wij zijn een vereniging tot bevordering van postzegel verzamelen maar ook andere verzamel gebieden hebben onze aandacht (bijvoorbeeld munten, telefoonkaarten en prentkaarten).

Waarom is het zo'n leuke vereniging?

Wij organiseren elke maand een ruil en veiling avond, dit doen we negen keer per jaar. Op die avond wordt er ook een loterij gehouden.

Op deze avonden zijn ook niet leden van harte welkom om eens kennis te maken met onze vereniging en onze mooie hobby het verzamelen van postzegels. Dit kan op vele manieren: landen verzamelen, brieven met zegels erop of stempels, ook kan je een thema kiezen bijvoorbeeld sport, bloemen, dieren of schilderijen en zo zijn er nog vele manieren om het verzamelen leuk te maken en vooral betaalbaar te houden.

Wat is jullie ambitie?

Het ledenbestand uit te breiden met meer leden en vooral jongeren in de leeftijd van 8 t/m 20 jaar maar eigenlijk is iedereen welkom. De schoolgaande jeugd willen wij benaderen via de scholen van de gemeente Teylingen d.m.v. een tekenwedstrijd met als item een bezienswaardigheid in de gemeente. Van de winnende tekening zal dan een postzegel worden gemaakt. Voor de winnende school is er ook nog geldprijs te verdienen. Ook wordt gedacht om in samenwerking met de bibliotheek op een woensdagmiddag een informatie/doe middag te organiseren om de jeugd te laten kennis maken met het verzamelen van Postzegels.

Informatie:

Voor meer informatie, neem contact op met Ben Doornekamp: bel 0252-216740 of stuur een e-mail naar bgd194500@gmail.com.

Ook kunt u langs komen op een van de clubavonden, die elke derde maandag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur (uitgezonderd de maanden juni, juli en augustus) worden gehouden in het gebouw van de postduivenvereniging "De Blauwband" aan de Vijfmeiweg 39 in Sassenheim.

Deze rubriek wordt samengesteld in samenwerking met Welzijn Teylingen. Alles over vrijwilligerswerk vindt u op www.welzijnteylingen.nl en klik op 'vrijwilligerswerk'.

Wilt u uw vereniging ook in deze rubriek, en wilt u weten hoe u dat doet? Stuur dan een e-mail naar Marian Kofoed van Welzijn Teylingen: m.kofoed@welzijnteylingen.nl. Alle eerdere edities van Teylingen van A tot Z staan op www.deteylinger.nl.

Foto: pr.

Kleine Kerk in de steigers voor restauratie muur

Voorhout n De restauratiewerkzaamheden van de Kleine Kerk zijn in volle gang en nemen in totaal vier weken in beslag.

Om de technische staat van de monumentale panden van Protestantse Gemeente Voorhout in de gaten te houden wordt tweejaarlijks een rapport opgemaakt over de technische staat van onder meer de Kleine kerk, het Baarhuisje en de kerkmuur. Hierin wordt een prioritering toegekend aan het benodigde onderhoud.

Het College van Kerkrentmeesters had bij de restauratiewerkzaamheden als uitgangspunt dat de restauratie duurzaam moest worden aangepakt, zodat recht wordt gedaan aan de monumentale status van de panden. Voor de uitvoering van de restauratiewerkzaamheden is daarom een aannemer gespecialiseerd in monumentenonderhoud betrokken.

Turfsteen

Door de jaren heen hebben reeds de nodige restauratiewerkzaamheden aan de monumentale Kleine kerk plaatsgevonden. In de afgelopen vijf jaar is onder meer de leiendakbedekking vervangen (2012), het orgel gerestaureerd en aangepast (2013) en zijn de draagbalken in de zijbeuk vervangen vanwege bruinrot en houtworm (2014).

Uit het rapport, dat heeft geleid tot de huidige restauratiewerkzaamheden, kwam als aandachtspunt onder meer de turfstenen muur aan de zuidoostkant van de Kleine kerk naar voren. "Turfsteen is een natuurproduct en wordt bijvoorbeeld in Duitsland gewonnen. Het gaat ongeveer honderd jaar mee en wordt met name aangetast door optrekkend vocht, vorst en zoutbelasting. De turfstenen muur was tot een hoogte van 1,20 m aan het einde van zijn levensduur. Helaas was de oorspronkelijke kleur turfsteen was niet meer te verkrijgen, omdat de groeve waaruit deze kwam was uitgeput. De kleur is groeve afhankelijk. Gekozen is voor een turfsteen die qua kleur het meest vergelijkbaar is met de oude steen," aldus Mart Ouwehand en Ruud Overbeek van het College van Kerkrentmeesters en beiden nauw betrokken bij de restauratiewerkzaamheden.

Nieuwe bepleistering

Ook de binnenmuur was op verschillende plaatsen aangetast door optrekkend vocht en zoutbelasting. De oude mortel was in combinatie met een 'dichte' verf te weinig vocht regulerend met als gevolg afbladderende verf en bepleistering. Om dit in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen zijn van de oude bepleistering monsters genomen om vast te stellen wat de beste restauratiemortel zou zijn. Op de muur zit inmiddels een ademende bepleistering met silicaatverf.

Gedurende de restauratie worden de kerkdiensten in de naastgelegen Verdieping gehouden. Op zondag 19 februari is de eerste kerkdienst in de gerestaureerde kerk.

Woensdag 8 t/m 15 februari

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het Herenkoor, voorganger: Diaken B. Prins

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. T. Moll

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur; Kerk en Schooldienst?, voorganger: Ds. A.A. Bosma

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. C. Affourtit

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor, voorganger: A. Goumans

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): vrijdag 10.00 uur, Eucharistieviering met samenzang, voorganger: Pastor Spruit; zaterdag 19.00 uur: Woord en Communieviering met Iriskoor

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. R. van Zwieten (Amsterdam)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Rob Kool

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zaterdag 19.00 uur Jeugdavond; zondag 10.00 uur: Eredienst, 19.00 uur: Genezingsdienst