De Teylinger

1 februari 2017

De Teylinger 1 februari 2017


Voorstel voor camera's bij station

Raadslid Konings dient de motie in voor het invoeren van cameratoezicht. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Sassenheim n B&W komt in maart met een raadsvoorstel met mogelijke maatregelen die het aantal diefstallen van de fiets bij station Sassenheim terug moeten dringen. Daaronder zal ook het toepassen van cameratoezicht worden bekeken.

Door Nico Kuyt

De raadsfracties van VVD, CDA en D66 hadden in de afgelopen gemeenteraad al een motie ingediend voor het invoeren van (mobiel) cameratoezicht. Het aantal diefstallen laat namelijk een toename zien en zal door het niet doen van aangifte nog wel veel hoger zijn. Ook de raadsleden werden door het leed getroffen. Zo is de fiets van Sabrina van der Lubbe (VVD) ondanks de ketting vier maal gestolen en ook Sybrinne de Vries (CDA) maakte melding van twee ontvreemde exemplaren.

'Wervelstorm'

De motie riep op tot het zo snel mogelijk invoeren van toezicht aan de Warmondse zijde van het station, want deze plek is een Sodom en Gomorrah, zoals Robin Konings (VVD) het betitelde, om zo een einde te maken aan de 'wervelstorm' van fietsendiefstallen. Er volgde een lange discussie in de gemeenteraad. Burgemeester Carla Breuer raadde het af. B&W is nog bezig met het invoeren van andere maatregelen die effect kunnen hebben, zoals recent de komst van de koffiekar. Zij wees op het ingrijpend karakter van camera's, want je gaat zo mensen filmen op de openbare weg. Het eerst maar die maatregelen op hun effect te bekijken, was eveneens de mening van Frans Nederstigt (ChristenUnie) en Joost van Doesburg (PvdA). De motie was ook onvoldoende onderbouwd. De PvdA betwijfelde de werking van cameratoezicht, want wie gaat er 24 uur lang die beelden bekijken. Uiteindelijk werd de motie aangehouden.

Maatregel naar gemeenteraad

B&W stelt eerst een voorstel op met van elke maatregel de kosten, waaronder mobiel cameratoezicht. De nota wordt dan in de raadscommissie Bestuur besproken, waarschijnlijk deze van maart.

Winteravond over schip van Willem Barentsz

Warmond n De Stichting Zeilvaart Warmond houdt op woensdag 8 februari om 20.00 uur een winteravond in Kunstcafé de Oude School (Dorpsstraat 40).

Na een welkomstwoord van de voorzitter van de Stichting neemt Gerald de Weerdt de bezoekers mee op de reis van Willem Barentsz naar de Noord en zijn overwintering op Nova Zembla. Toen Willem Barentsz aan zijn tocht begon waren er nog geen betrouwbare zeekaarten van het gebied. Wat zouden ze tegenkomen? Konden ze via de Noordpool een zeeweg naar China ontdekken?

Expeditieschip

De Weerdt vertelt vooral met verve over de reconstructie van het expeditieschip van Willem Barentsz. Dit unieke project wordt uitsluitend door vrijwilligers gerealiseerd. Daarbij wordt zoveel mogelijk de Hollandse bouwmethode van het eind van de 16e eeuw gevolgd. En dat die reconstructie al aardig vordert horen we natuurlijk tijdens deze avond, maar is dit najaar ook te bekijken. Het "uitstapje" tijdens de busreis naar de start van de Strontrace op 23 oktober dit jaar gaat naar de haven van Harlingen voor een rondleiding op de werf en op het schip.

De toegang is gratis, consumpties voor eigen rekening.

Winterwandeling Koudenhoorn

Warmond n Ontdek hoe mooi Koudenhoorn is in februari tijdens de winterwandeling op zondag 5 februari. Tuin-en landschapsontwerper Ruud Aanhane leidt de wandelaars rond op het recreatie-eiland.

De wandeling heeft als thema 'Bomen in de winter'. Door zijn ontstaansgeschiedenis kom je op het eiland diverse landschappen tegen elk met hun eigen boomstructuren. Elke boom heeft immers een eigen strategie om te overleven in verschillende weersomstandigheden. Maar ook de mens heeft zo zijn invloed op het wel en wee van de bomen. De wandeling duurt twee uur en begint om 14.00 uur bij het Natuur Ontdekkings Centrum Koudenhoorn (NCOK). Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.

Inloopmiddag bij Historische Kring

Voorhout n De inloopdagen van de Historische Kring Voorhout (HKV) gaan na bijna twee jaar 'gedwongen rust' weer van start. Op woensdag 8 februari van 14.00 tot 16.00 uur organiseert de vereniging een inloopmiddag in het Kenniscentrum aan de Bonekruidstraat.

Naast gastvrouw Nelleke van Steijn is er in de Oosthoutzaal een bestuurslid present om vragen, voor zover mogelijk, te beantwoorden. In de zaal liggen zestien fotoboeken met honderden unieke herinneringen uit Voorhouts verleden. Zeer de moeite waard is in de Foranholtezaal de eerste tentoonstelling onder de naam 'Hemels Voorhout'. De tentoonstelling betreft bidprentjes, communieprentjes, foto's, stukken van de dragersvereniging St. Barbara en relevante memorabilia uit de collectie van de HKV en anderen.

De volgende inloop is op zaterdag 18 februari van 10.00 tot 12.00 uur. Daarna zijn er maandelijks inloopmiddagen op de tweede woensdag, van 14.00 tot 16.00 uur.

Foto: Piet van Kampen

Gezocht:
Verhalen van
veteranen

Ik
heb heel
veel te
vertellen

Roep om beter monumenten-
beleid

Patricia Koot snelste op
Gronings ijs

Voorleesdagen n 'Voorlezen is overal goed voor'

Merenwijk wil behoud van rust in Kagerzoom

Warmond n Michel Vorenhout van de Wijkvereniging Merenwijk en André Mom van de VVE Karpers en Forellen hebben vorige week in de gemeenteraad zich uitgesproken tegen intensieve recreatie in de Veerpolder, zoals de skeelerbaan, en het behoud van groen, rust en ruimte in de Kagerzoom. Zij spraken in naar aanleiding van het concept Gebiedsvisie Veerpolder dat als een ingekomen stuk op de agenda stond.

Door Nico Kuyt

De sport en ontspanning die nu al aanwezig is, zorgt voor regelmatige overlast voor direct omwonenden en staat op gespannen voet met de natuurwaarden in het Kagerzoomgebied, zo stelde Vorenhout. Licht, geluid en verkeer laten zich niet inperken door een grens op een kaart. De gemeente krijgt er een stevige verkeerskundige opgave bij, die niet afgewenteld mag worden op de buren. Hij wees daarbij op de komst van de skeelerbaan op het terrein van de Warmondse IJsclub. Het blijkt nu dat de club geen vergunning nodig heeft voor de aanleg. "Het is voor ons een teken dat uw goede nabuurschap blijkbaar geen daadwerkelijke inspraak toelaat. Bij goede nabuurschap hoort niet dat we aan de voorkant lijken mee te praten, terwijl aan de achterkant allerlei plannen vrij baan krijgen. De inwoners van de Merenwijk roepen u daarom op om de ontwikkeling van de Veerpolder niet los te zien van de behoefte aan rust en ruimte in de Kagerzoom", aldus Vorenhout en onderstreepte het belang van inspraak bij een integrale visie op het hele gebied.

Asfalt

Ook Mom wees naar de skeelerbaan. De Teylingse gemeenteraad heeft volgens hem de voorwaarde gesteld dat een vergunning zou moeten aangevraagd waarbij eventuele overlast gewogen kan worden. Dat er nu geen nodig is, is een tussentijdse verandering van de spelregels die de raad passeert en betrokken burgers buiten spel zet. Volgens Mom een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet en een reden dat het vertrouwen in de politiek steeds meer verdwijnt. Hij vroeg de gemeente alternatieve locaties te overwegen voor de professionele skeelerbaan. De landijsbaan is volgens de gebiedsvisie een onderdeel van de groene buffer en daarin past het asfalteren en het plaatsen van reclameborden niet, zo gaf hij aan.

'Monumentenbeleid verwordt tot sloopbeleid'

De verpaupering van Villa West End in Sassenheim is een van de redenen waarom de historische verenigingen het monumentenbeleid graag aangescherpt zien. | Foto: archief Foto: Nico Kuyt

n Historische verenigingen willen sloop voorkomen

Sassenheim n De raadscommissie Ruimte gaat op dinsdag 7 februari opiniërend spreken over het initiatiefvoorstel van het CDA om het gemeentelijk monumentenbeleid te verbeteren en zo het slopen of verpauperen van de panden te voorkomen.

Door Nico Kuyt

In de afgelopen raad werd het initiatiefvoorstel officieel ingediend en nam Alfred Pop namens de Cultuur Historische Verenigingen HKV (Voorhout), SOS (Sassenheim) en Warmelda (Warmond) via de inspraakmicrofoon alvast een voorschot op de opiniërende bespreking. Pop noemde het een ´helder verhaal´, waarin het gemeentelijk monumentenbeleid van de afgelopen jaren is geanalyseerd en waarin duidelijke aanbevelingen worden gedaan. Het initiatief is een uitgangspunt voor de opzet van de nieuwe gemeentelijke Erfgoedverordening. Die moet nu snel tot stand komen om nog meer onheil voor de lokale monumenten te voorkomen. De cultuurhistorische verenigingen hopen dat de andere fracties de voorstellen zullen ondersteunen.

Villa Rusthoff

Het huidige beleid maakt volgens Pop meer kapot dan lief is. Zo wees hij naar het laatste slachtoffer, de Villa Rusthoff die, ondanks dat deze in goede staat verkeert, tegen de vlakte gaat. "Het bestaat niet dat u destijds bij het aanpassen van het monumentenbeleid dat zo heeft bedoeld. Zo verwordt het monumentenbeleid tot sloopbeleid. Dat kan nooit de inhoud en bedoeling van monumentenbeleid zijn.... Er zijn honderden verontruste berichten op Facebook geplaatst. Alsof de eigen woning is geraakt. Alleen u, als raad, kunt dit soort zaken keren door begrijpelijke en uitvoerbare regels op te stellen die recht doen aan het grote belang van het cultureel erfgoed in onze gemeenschap en zorgen dat dit zoveel mogelijk in stand blijft voor volgende generaties", aldus Pop, die verder nog vroeg om eigenaren van rijks- en gemeentelijke monumenten meer ruimte te geven om andere plannen met hun pand te realiseren door een verruiming van de bestemmingsmogelijkheden van de panden.

Lees op www.deteylinger.nl de ingezonden brief van Peter Vlasveld uit Voorhout over het gemeentelijk monumentenbeleid.

Onderzoek haalbaarheid van de Duurzaamheid Maatschappij

Teylingen n De gemeenteraad ging vorige week unaniem akkoord met het doen van een haalbaarheidsonderzoek naar de oprichting van een Duurzaamheid Maatschappij Teylingen (DMT).

Door Nico Kuyt

Het idee is dat de nieuwe organisatie actief op zoek gaat naar duurzame ideeën en de initiatiefnemers daarbij ondersteunt. De gemeente voert al een aantal projecten uit rond duurzaamheid, de zogeheten duurzaamheidsagenda, maar een DMT kan een goede aanvulling zijn. "Ik ben ervan overtuigd dat in Teylingen nog heel veel duurzaamheidsiniatieven zijn die op dit moment buiten de agenda vallen. Zo kan er nog het laatste restje uit worden getrokken", aldus wethouder Arno van Kempen. De DMT is een initiatief van de fractie Trilokaal, maar bijna al de overige fracties sloten zich erbij aan. Alleen de VVD bleef kritisch tegenover de DMT, maar kon vorige week wel instemmen met het uitvoeren van een onderzoek.

Gesprek over vergoeden juridische kosten voor stichting Molen van Sassenheim

Tijdens een schorsing voeren de fracties overleg over de moties. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Sassenheim n B&W gaat met de stichting 'De Molen van Sassenheim' in gesprek over een mogelijke vergoeding van de juridische kosten die de stichting heeft gemaakt in de gevoerde rechtszaak tegen de onterecht betaalde leges.

Door Nico Kuyt

De fractie van PvdA en Trilokaal hadden in de gemeenteraad een motie ingediend om op de een of andere manier de kosten te laten vergoeden. De stichting claimt dat het bedrag tot rond de 2400 euro is opgelopen. Na de toezegging van B&W voor de gesprekken en later het resultaat terugrapporteren aan de raad, kwam de motie niet meer in stemmen, maar werd door de indieners aangehouden. Een twee motie van PvdA en Trilokaal kwam wel in stemming. Deze vroeg naar het doen van een onderzoek door de rekenkamercommissie naar de mening en ervaring van Teylingers die te maken hebben gekregen met de inzet van externe juristen door de gemeente. En tevens het beleid door een onafhankelijk partij te laten evalueren van de starten van juridische procedures en de inzet van de huisadvocaat. Volgens de PvdA voelen de burgers zich opgejaagd door het wapengekletter van ambtenaren en juristen en dat komt naar de mening van Trilokaal als heel bedreigend over. Bij de juridische procedure voor de molen was terughoudendheid op z'n plaats geweest, vond de ChristenUnie.

Maar burgemeester Carla Breuer gaf aan dat de gemeente altijd probeert te voorkomen om voor een rechter te moeten staan en zal eerst door een goed gesprek tot een oplossingen pogen te komen. Maar vaak kiest de burger zelf om te procederen. De gemeente moet dan haar belang zo goed mogelijk verwoorden en bij onvoldoende kennis de huisadvocaat inhuren. De gemeente voert overigens maar heel weinig zaken, en nog minder wordt in beroep gegaan, zo stipte zij aan. Bij stemming bleek dat uiteindelijk alleen de indieners en de ChristenUnie de motie steunden. De overige fracties vonden het overbodig.

Een motie van het CDA, om als gemeente in de communicatie met inwoners zeer terughoudend te zijn in het gebruik maken van juridische bijstand en waar nodig een redelijk oog te hebben voor (financiële) genoegdoening van de betrokken inwoner, werd door deze fractie weer ingetrokken.

Te gast in het raadstheater

Ook burgemeester Carla Breuer bleef niet gespaard in 'Weet wat je pakken kan man'. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Teylingen n Met een show vooraf aan de raadsvergadering op 26 januari heeft de Theaterschool Teylingen het maandelijkse stokje van de culturele estafette op zich genomen.

Door Nico Kuyt

Het is inmiddels gebruikelijk dat bij elke raadsvergadering een Teylingse culturele vereniging of kunstenaar zich presenteert. Ditmaal gebeurde het met een uitbarsting van theater, een kunst die overigens normaliter in de raadzaal al veel in de praktijk te bespeuren is. Zij zijn al afdoende ervaren in deze praktijk, maar wat natuurlijk niet zo genoemd mag worden.

En met het 'weet wat je pakken kan man' bracht de theaterschool het grof graaien en grijpen in politiek Teylingen wel erg naar de voorgrond. Natuurlijk is het niet zo dat onze lokale politici zich hieraan verzondigen, dat is ondenkbaar.

Burgemeester niet veilig

"Het theater is meer dan pruik op. Het is overal en alom aanwezig en ook in deze raadszaal", prees voorzitster Annemieke van der Ploeg haar club aan, waarna ook letterlijk deze kunstvorm in de raadzaal opbloeide. Daarbij bleek zelfs burgemeester Carla Breuer niet veilig te zijn. Bijkans werd zij door een speler, met ambtsketen en al, uit de zaal te worden weggegraaid. Gelukkig bleek het slechts spel en kwam zij met de schrik vrij en kon blijven voorzitten.

Rondetafel voor beschut wonen voor licht verstandelijk beperkten

Teylingen n De gemeenteraad is het eens de inkoop van beschermd wonen voor Licht Verstandelijk Beperkten (LVB) voor de jaren 2017 en 2018 door de centrumgemeente Leiden met een werkbudget van rond 100.000 euro per jaar. Het is nog niet bekend hoeveel cliënten exact uit Teylingen komen, dus ook niet bekend hoeveel de totale kosten exact zullen zijn en een eventueel tekort bedraagt.

Na de invoering van de Wmo 2015 is duidelijk geworden dat een deel van de doelgroep LVB tussen de Wmo en de Wet Langdurige Zorg (WLZ) viel. De groep bestaat uit meerderjarigen met een IQ tussen 50 en 85 met een beperkt sociaal aanpassingsvermogen en bijkomende problematiek. Zij hebben behoefte aan een beschermende woonomgeving waarbij toezicht en begeleiding aanwezig of in de nabijheid is. Deze beschutte woonomgeving is vaak tijdelijk nodig. "Deze kwetsbare groep viel tussen wal en schip. Uiteindelijk is de gemeente verantwoordelijk voor deze inwoners. Niet alle mensen in deze groep zijn in beeld, maar kunnen wel door de beperking sneller in problemen komen. Het is belangrijk de groep goed in beeld te krijgen, zodat we kunnen sturen", gaf Reny Wietsma (CDA) aan en stelde de wethouder voor om nog dit jaar een rondetafelbijeenkomst te organiseren met de professionals. Ook Anne Paardekooper (Trilokaal) onderschreef het belang hiervan. Wethouder Arno van Kempen zegde toe zo snel mogelijk het aantal personen concreet te krijgen. Hij schaarde zich volledig achter het idee voor een rondetafel. De gemeenteraad kon vervolgens unaniem instemmen. Het is de bedoeling dat over twee jaar niet Leiden, maar de Intergemeentelijk Sociale Dienst (ISD) de inkoop gaat regelen. (NK)

Gratis belastinghulp voor FNV-leden

Teylingen n De FNV organiseert voor de leden in Teylingen in maart de jaarlijkse gratis invuldagen van de belastingaangifte. Aanmelden kan tot en met 1 maart.

De FNV heeft een speciaal computerprogramma, met een aparte code, waarmee de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting kan worden opgehaald en verstuurd naar de belastingdienst.

Voorhout

Het invullen in Voorhout is in de kantine van voetbalvereniging Foreholte op de woensdagavonden 8, 15 en 22 maart.

De leden van de afdeling Voorhout kunnen zich tot 1 maart aanmelden, bij voorkeur tussen 17.30 uur en 18.30.00 uur. Dat kan door te bellen naar J.W. Angevaare via 0252-215358.

Sassenheim

In Sassenheim is het invullen in het jeugdhonk van de voetbalvereniging Teylingen op de dinsdagavonden 7, 14 , 21 en 28 maart.

Leden van de afdeling Sassenheim/Warmond zich ook tot 1 maart aanmelden. Bel tussen 17.30 en 19.00 uur naar M.v.d. Vlugt op telefoonnummer 0252-215006.

Voorzittershamer Oranje Vereniging overgedragen

Paul Jochemsz (l) overhandigt de voorzittershamer aan Ton Wolvers. Foto: pr.

Voorhout n Tijdens de jaarvergadering van 27 januari 2017 heeft Paul Jochemsz de voorzittershamer van de Oranje Vereniging Voorhout (OVV) overhandigd aan zijn opvolger Ton Wolvers.

Paul Jochemsz memoreerde in zijn afscheidswoord zijn voorzitterschap van 2010 tot en met 2016. Hij vond het tijd om na twee bestuurstermijnen afscheid te nemen als voorzitter. Naast zijn dank aan bestuurs-, commissieleden en medewerkers benadrukte Jochemsz de rol van de OVV voor de Voorhoutse gemeenschap.

In zijn toespraak feliciteerde Jochemsz zijn opvolger Ton Wolvers met zijn voorzitterschap "van de belangrijkste vereniging van het dorp". De OVV zorgt er voor dat de Voorhoutse gemeenschap gedurende het hele jaar bij activiteiten samen komt en samen feest viert. Daarmee staat de OVV nog steeds midden in de Voorhoutse samenleving. De oud-voorzitter sprak het vertrouwen uit in zijn opvolger en liet weten graag als medewerker verbonden te blijven. Na het applaus, en een boeket voor zijn echtgenote, werd een 'komisch' lintje opgespeld bij Jochemsz; een zestal buttons met afbeeldingen uit zijn zes jaar durende voorzitterschap.

SOS-inloop over historie

Sassenheim n Stichting Oud Sassenheim houdt op donderdag 2 februari (van 10.00 tot 12.30 uur) en donderdag 9 februari (van 14.00 tot 16.00 uur) inloopbijeenkomsten in de Witte zaal van de Julianakerk (Julianalaan 6). Ter inzage ligt veel fotomateriaal over oud Sassenheim en haar inwoners. Vrijwilligers staan klaar om vragen te beantwoorden. Er kunnen oude foto's worden gebracht of ter plekke worden gescand en oude voorwerpen worden achtergelaten, die iets met Sassenheim te maken hebben.

Omdat SOS dit jaar een eigen onderkomen krijgt, is oud materiaal over Sassenheim van harte welkom. De stichting zoekt nog mensen die een handje willen komen helpen het archief vorm te geven. Zo ook vrijwilligers die met oud beeldmateriaal (video's) aan de gang willen.

Wat is dat, de oerleefstijl?

Teylingen n Eigenlijk willen we allemaal wel 100 jaar oud worden. Een eeuw leven heeft iets moois.De Bibliotheek Bollenstreek organiseert deze winter de Bollenstreek Betogen rond dit thema. In februari en maart komen vijf auteurs/wetenschappers aan het woord.

Op zaterdag 4 februari komt Remko Kuipers naar Sassenheim. Deze cardioloog in opleiding, neemt je mee op een reis door Afrika, op zoek naar de 'oerleefstijl'. Onze genen zijn gedurende 6 miljoen jaar van evolutie perfect aangepast aan onze omgeving. Hij laat de gevolgen van 'civilisatie' op onze gezondheid zien en legt uit hoe we weer terug kunnen naar de leefstijl van onze voorouders, om ook zelf weer gezond oud te kunnen worden.

Op woensdag 8 februari draait de bibliotheek in de kleine zaal van Theater het Trefpunt te Warmond de film 'De 100 jarige die uit het raam klom en verdween', over een hoogbejaarde man die een roadtrip onderneemt op zijn honderdste verjaardag.

Er zijn nog meer lezingen over gezond ouder worden in de bibliotheken in de Bollenstreek. Kijk voor het complete programma op www.bibliotheekbollenstreek.nl/betogen. Hier zijn ook de toegangskaarten te koop (5 euro voor leden, 10 euro voor niet-leden). Met een passe-partout is het mogelijk om de in totaal zes bijeenkomsten bij te wonen.

Aanhouding voor drugs- en wapenbezit

Sassenheim n Een 19-jarige jongen uit Sassenheim is dinsdag 24 januari aangehouden in Hillegom voor drugs- en wapenbezit.

Tijdens een controle op de Leidsestraat trof de politie meerdere wikkels met vermoedelijk drugs aan bij de man. Verder werd in zijn scooter een mes aangetroffen. De jongen werd hierop aangehouden en afwachtende het onderzoek overgebracht naar het bureau van politie. In de woning van de Sassenheimer werd later nog meer drugs aangetroffen. Ook vond de politie een drietal onechte vuurwapens, maar die niet van echt zijn te onderscheiden. De nepwapens zijn voor afdreiging geschikt en daarom verboden. Bij de huiszoeking vond de politie ook een stroomstootwapen.

Verras jouw Valentijn!

Teylingen n Wil jij jouw Valentijn verrassen in deze krant? Of heb jij bijvoorbeeld hele lieve ouders of vrienden die je in het zonnetje wil zetten? De Teylinger biedt haar lezers de mogelijkheid om mee te doen aan een gratis valentijnsactie. Mail voor donderdag 2 februari een foto van jouw Valentijn (minimaal 1 mb groot) inclusief zijn/haar naam, woonplaats en een lieve boodschap (maximaal 20 woorden) naar redactie@deteylinger.nl. De valentijnsactie staat in week 6 (woensdag 8 februari) in deze krant.

(Vrij)bewijs

Sassenheim n Marina van der Wal geeft op maandag 13 februari om 19.30 uur een lezing in de boekhandel Wagner over haar nieuw boek Vrij(be)wijs. Praten over seksualiteit blijkt nog steeds lastig; vragen ervaar je al snel als 'persoonlijk' en 'een brug te ver' om met je kinderen te bespreken. De top drie van onderwerpen: techniek, doe niets tegen je zin en voorkom zwangerschap. Onderwerpen die ver weg liggen van thema's die ouders het meest belangrijk vinden: respect, liefde en kunnen genieten! De toegang bedraagt 5 euro. Aanmelden via www.wagnerwebwinkel.nl of in de winkel.

Verhalen van veteranen worden vastgelegd in bijzonder boek

Na de brainstormsessie poseren de initiatiefnemers van het Veteranenboek. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Teylingen n De Stichting Zegge en Schrijve bracht vorig jaar in Lisse een boek uit waarin oorlogsveteranen hun verhalen deden. Emoties en belevenissen werden op papier gezet. Vreselijke verhalen, maar aan de andere kant soms ook leuke herinneringen. In Teylingen wil de stichting nu ook aan zo'n boek gaan werken.

Door Piet van Kampen

Gesteund door de wijze waarop het naslagwerk in Lisse is ontvangen, werd zaterdag 28 januari in een brainstormsessie in het Veteranenhuis in Sassenheim de officiële aftrap gegeven. Het bestuur van de stichting, een afvaardiging van de Oranje Vereniging Voorhout, burgemeester Carla Breuer en Koos Hoogervorst bespraken de werkwijze. Hoogervorst is wellicht de oudste veteraan in de gemeente en verleent graag zijn medewerking. "Ik heb heel veel te vertellen uit mijn periode in Nederlands Indië," gaf hij al aan. Burgemeester Breuer steunt het initiatief van harte en beloofde namens de gemeente een financieel ruggensteuntje. Alle aanwezigen waren het er over eens dat een dergelijk document zeer waardevol is voor het nageslacht. Het boek gaat verhalen bevatten van veteranen, mannen en vrouwen, uit oorlogsgebieden uit het verleden maar ook uit recente oorlogsgebieden zoals in landen als Irak en Afghanistan waar landgenoten actief zijn geweest.

Benaderen of aanmelden

Tijdens de jaarlijkse Veteranendag zullen mannen en vrouwen worden gevraagd of zij hun mee willen werken aan het boek, dat wordt geschreven door auteur Joep Derksen. Ook andere geïnteresseerde schrijvers mogen hun medewerking verlenen. Veteranen die niet benaderd worden, maar wel hun verhaal kwijt willen, kunnen zich aanmelden. Donaties vanuit het bedrijfsleven of particulieren zijn van harte welkom om de uitgifte van het boek te realiseren.

Contact kan worden gelegd via info@stichtingzeggeenschrijven.nl en informatie is te vinden op www.stichtingzeggeenschrijve.nl. Het bestuur hoopt van harte op een goede respons.

Partyheart voor goede doel

Voorhout n Cheers! is op zaterdag 11 februari het decor van de eerste editie van Partyheart, een feest georganiseerd door de 19-jarige Rajko Acimovic, met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel FAFA in Ghana.

Met een deel van het opgebrachte geld ondersteunt Partyheart een project om een schoolgebouw te bouwen in de Ghaneese hoofdstad Accra. Met een ander deel gaat Acimovic als vrijwilliger voetbaltraining geven in het Afrikaanse land.

Het is het eerste feest dat Acimovic organiseert met zijn eigen evenementenorganisatie Partyheart. De Sassenheimer is gestopt met zijn studie en is gaan doen wat hij echt graag wil: mensen helpen. "Het feit dat ik hier in Nederland ben geboren en alle middelen heb om mezelf te ontplooien tot een volwaardig en gelukkig mens is puur geluk. Heel veel mensen leven in extreem slechte omstandigheden die wij ons niet voor kunnen stellen. Dat is voor mij reden genoeg om mensen te helpen die het meer nodig hebben dan ik."

Partyheart is van 22.00 tot 4.00 uur in Cheers! (Herenstraat 106) in Voorhout. Het feest is een Deephouse editie, waar DJ's Jesse Maas (van 22.00 -00.45 uur) en Chris Stussy (1.00 - 4.00 uur) draaien. Tussen 00.45 en 1.00 uur is er een surprise act. Kaarten kosten 15 euro per stuk en zijn verkrijgbaar via de Facebookpagina van Partyheart.

Stripheld Asterix in Frans Café

Warmond n De stripheld Asterix staat centraal tijdens het Franse Café op donderdag 9 februari in Het Wapen van Warmond (Dorpstraat 90).

Jaap Toorenaar, auteur van 'Asterix, de vrolijke wetenschap' laat aan de hand van veel voorbeelden zien hoe leuk de stripfiguur is; niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen.

Een groot deel van de humor in de Asterixavonturen bestaat uit woordspelingen. Veel Franse zegswijzen zijn echter onvertaalbaar. Daar komt nog bij dat het in een strip vaak gekoppeld is aan een plaatje. Hoe redt de Nederlandse vertaler zich daaruit? Jaap Toorenaar, docent Klassieke Talen aan het Stedelijk Gymnasium in Leiden, geeft antwoord op onder meer deze vraag.

De entree bedraagt vijf euro. Aanmelding graag via mevanniftrik@gmail.com.

IJs-koude dagen

De ijsbaan in Sassenheim was vorige week open. | Foto: pr./www.aerialfootageholland.nl/ Foto: www.aerialfootageholland.nl/

Teylingen n Even leken de schaatsen weer terug in het vet te kunnen, maar het ging vorige week, na twee dagen warmer weer, toch weer vriezen. En zelfs zo hard, dat ook de ijsbaan in Sassenheim open kon.

Op donderdagochtend was IJsclub Warmond de eerste die de seinen op groen zette en 's avonds volgden ook de ijsclubs in Voorhout en Sassenheim. Voor de leden van de clubs een mooi moment: zij konden op de thuisbaan trainen.

De schaatsliefhebbers zullen het de komende weken weer moeten doen met kunstijs in Leiden, Den Haag en Haarlem. Met temperaturen rond de 6/7 graden lijkt de kans op een nieuwe vorstperiode klein.

Voorleesdagen niet voor niets: 'Voorlezen is overal goed voor'

Brigitte Kerkhoven leest voor tijdens het Voorleesontbijt in de bibliotheek Warmond. | Foto: Esther Luijk Foto: Esther Luijk

Warmond n Voorgelezen worden en ook nog lekker ontbijten; het kon zaterdagochtend in de bibliotheek van Warmond. In het kader van de Nationale Voorleesdagen werd daar een voorleesontbijt georganiseerd voor kinderen van 0 tot 6 jaar en hun ouders.

Door Esther Luijk

Bibliothecaresse Brigitte Kerkhoven las de kinderen voor uit het prentenboek van het jaar: De kleine walvis. Het boek kreeg de meeste stemmen van alle jeugdbibliothecaressen die mochten stemmen op de prentenboeken top 10. De kleine walvis gaat over een eenzaam jongetje die een walvis vindt op het strand en hem thuis in bad verzorgt, tot hij hem met z'n vader uiteindelijk terugbrengt naar vader walvis in de zee.

Woordenschat

De Nationale Voorleesdagen werden dit jaar voor de veertiende keer georganiseerd. In deze dagen proberen bibliotheken een positief voorbeeld te geven en voorlezen te stimuleren. Voorlezen is namelijk enorm belangrijk, volgens Kerkhoven. "Voorlezen is overal goed voor. Het stimuleert en prikkelt de fantasie en vergroot de woordenschat. Ook wordt het taalritme beter en leren ze zich beter concentreren. Het is gebleken dat kinderen die vroeger regelmatig voorgelezen werden, later ook meer van lezen houden. We proberen te stimuleren dat voorlezen een dagelijkse gewoonte wordt binnen het gezin."

Populair

Of het aan de voorleesdagen te danken is, weet Kerkhoven niet zeker, maar de uitleencijfers van de bibliotheken in de Bollenstreek zijn in 2016 wel degelijk gestegen. Kerkhoven: "Vooral de 'Young Adultboeken' zitten in een lift, dat zijn boeken voor jeugd vanaf 14 jaar. Ik denk dat de stijging vooral te danken is aan films zoals the Hungergames en Divergent die uitgekomen zijn de laatste jaren. De boeken waarop die films gebaseerd zijn, worden erg veel uitgeleend."

In vrijwel alle vestigingen van de bibliotheek Bollenstreek wordt iedere eerste woensdag van de maand een voorleesmoment georganiseerd. Kijk op www.bibliotheekbollenstreek.nl voor meer informatie.

Verkiezingen

Een foute, blonde vent die vrouwen in het kruis pakt. Met die kwalificaties kan je tegenwoordig de Amerikaanse presidentsverkiezingen winnen. Ook de Tweede Kamerverkiezingen komen er weer aan. Dat is een keer in de vier jaar, maar gelukkig hebben we dankzij het internet overal verkiezingen voor.

Op de redactie krijgen we dan een vlammend persbericht. Meestal zijn er meerdere rondes en genomineerden waarop gestemd kan worden. Dat levert uiteraard ook weer vervolgpersberichten op. Verkiezingen worden meestal georganiseerd omdat het free publicity (gratis reclame) oplevert. Het tv-programma Rambam bracht onlangs dat er een verkiezing is waar je fors voor moet betalen om mee te doen. Dan verzint die organisatie een subcategorie waardoor je altijd wint. Bo zou winnaar worden van de verkiezing beste lokale omroep van Nederland met meest kale hoofdredacteur, of zoiets. Nou ben ik laatst zelf opgenomen in een verkiezingslijstje. Ik stond nogal laag genoteerd in de lijst van meest invloedrijke Bollenstrekers. Nou heb ik volgens mij ook maar beperkt invloed. Zelfs bij mijn eigen vrouw zit ik onder de plak en mijn kinderen luisteren alleen als ik dreig met zakgeldvermindering. Gemeentes zijn ook gek op verkiezingen. Juichende wethouders omdat de gemeente van 450 gemeenten in de top 20 staat en het best geklasseerd van alle Bollenstreek-gemeenten. Geen idee wat dat inwoners oplevert (anders dan opgewonden wethouders). Laten ze verkiezingen organiseren over de gemeente met meeste stille armoede, gemeente met meeste eenzame ouderen, gemeente met meest onveilige rotonde. Als je dan wint, moet je aan het werk. Dan heeft het nut. Maar al die verkiezingen hebben me wel op een idee gebracht. Bo gaat ook een verkiezing organiseren. De verkiezing WIE VERZINT DE LEUKSTE VERKIEZING IN DE BOLLENSTREEK. Wie wint bijvoorbeeld de verkiezing 'Gemeente met het meeste openbare water'. O shit, dan krijg ik ruzie met Teylingen en Noordwijk. Herstel: de verkiezingen met het meeste zoute openbare water (Noordwijk met de Noordzee) en de verkiezing gemeente met het meeste zoete openbare water (Teylingen met de Kaag). De verkiezingen voor mooiste tuin in de Bollenstreek (Keukenhof). Maar wat te denken van voetbalclub met het lekkerste broodje bal, beste zanger onder de douche, beste plek in de Bollenstreek met meeste zon, meest sexy buurvrouw, beste veterstrikker bij de schaatsclub. En wat kan je winnen? Daar houden we dan eerst een verkiezing over. Eén verkiezing is net geweest. De verkiezing beste lokale omroep van de Bollenstreek. Glansrijk gewonnen door Bo, aldus juryvoorzitter Ard Zandbergen. Olé, olé, olé, olé, olé, olé.

Ard Zandbergen
Hoofdredacteur Bo
ard@bollenstreekomroep.nl

Keuze voor rust, ruimte en natuur op Kagerzoom

Teylingen n Koester de rust, ruimte en natuur op de Kagerzoom. Dat was de belangrijkste boodschap uit de online enquête en straatinterviews waaraan in september ruim 1000 mensen deelnamen. Zij reageerden op de vraag van de gemeente Teylingen: wat kan zowel de natuur als de recreatieve waarde van de Kagerzoom versterken? Gemeente Teylingen verwerkt de resultaten tot een ontwikkelplan voor de Kagerzoom.

Rust, ruimte, stilte en natuur zijn veel genoemde kwaliteiten die volgens de deelnemers aan de enquête versterkt moeten worden. Maar ook het zwemmen in natuurwater, de wandel- en fietsmogelijkheden en golfen in de natuur. Ideeën om dit te realiseren waren bijvoorbeeld: plekken ontoegankelijk maken, meer controle, handhaving en onderhoud. Maar ook laarzenpaden, meer afvalbakken, de natuur haar gang laten gaan, wildbloemen zaaien, fluisterbootjes, onverharde paden, natuurspeurtochten, ecologische vakantiewoningen en uitkijktorens.

Recreëren

'Welke recreatieve faciliteiten en voorzieningen moet de Kagerzoom u bieden?' Een greep uit de antwoorden op deze vraag uit de enquête: fiets- en wandelmogelijkheden, excursies, natuureducatie en eenvoudige zwemmogelijkheden en picknickveldjes. Maar ook bankjes, een theehuisje, meer afvalbakken, natuurrecreatie, zelfreinigend toilet, beweegtoestellen, beter onderhoud en een blote voetenpad.

Polders

Over de kwaliteiten van de Oud Hollandse polders (Boterhuis-, Zweiland-, Zwanburger-) waren er ook ideeën genoeg. Stel de polder het hele jaar open en verbeter de wandelmogelijkheden, werd regelmatig geantwoord. Net als de natuur haar gang laten gaan, informatie over flora en fauna, dieren in de wei, vogelkijkhuisjes, begeleide tours, betere fietsverbindingen en verkoop van biologische streekproducten.

Tot slot werd gevraagd hoe het centrum van Leiden voor de recreant op een originele manier verbonden kan worden met de gebieden Kagerzoom en de Oud Hollandse polders. Wandelpaden, watertaxi's, zomer station NS en waterbussen, was het antwoord. Of fluisterbootjes, promotie, vaarroutes, informatie en bewegwijzering.

Vervolg

De honderden reacties geven richting aan de manier waarop zowel de natuur als de recreatie op de Kagerzoom (inclusief Strengen en Tengnagel) in de toekomst versterkt worden. In april en mei worden twee werkbijeenkomsten gehouden met circa 50 kenners en gebruikers van het gebied. Met behulp van alle verzamelde kennis, visies op het gebied en alle ideeën, ontstaat een ontwikkelrichting. Gemeente Teylingen verwerkt vervolgens alle resultaten tot een ontwikkelplan voor de Kagerzoom. Dat wordt in het najaar gepresenteerd.

Nieuw boek over de Heren van Warmond en Woude (985-1503)

Het middeleeuwse Huys te Warmont. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Aan het einde van de middeleeuwen werd het gebied van de latere gemeenten Warmond, Woubrugge en Alkemade bestuurd door één machtige familie: de hoge heren van Warmond en Woude. Over deze heren wordt binnenkort een nieuw boek gepubliceerd: "Heren van Warmond en Woude (985-1503)".

Aanleiding is het zeshonderdste sterfjaar van een van de meest illustere van deze heren: Jan van den Woude (gestorven in 1417). Hij woonde op de voorganger van het Huys te Warmont, bouwde twee Warmondse kloosters en vocht als ridder in bekende veldslagen in Friesland en het land van Arkel.

Het boek leert de lezers alle oude heren van Warmond en Woude kennen, van de eerste sporen van hun bestaan rond het jaar 1000, totdat deze middeleeuwse heren kort na 1500 uitstierven. In de circa 200 pagina's neemt auteur Mathieu Fannee de lezers mee in een duizelingwekkende reis door de tijd.

Intekenen

Voorafgaand aan de daadwerkelijke publicatie -de verwachting is maart van dit jaar- kan vanaf nu alvast ingetekend worden op de site van de uitgever, het Historisch Genootschap Warmelda. Voor leden van Warmelda die intekenen kost het boek 14,90 euro, overige geïnteresseerden betalen 19.90 euro.

Foreholte pakt punt na winterstop

Foreholte-speler Sam Lemmers (l) in duel met Christiaan Laan van Meerburg. | Foto: Orange Pictures / WJ Dijkdrent Foto: Orange Pictures / WJ Dijkdrent

Voorhout n Wie dacht dat nummer drie Foreholte een eenvoudige middag zou hebben tegen nummer tien Meerburg, kreeg een hele andere wedstrijd voorgeschoteld. De Voorhouters hadden het in Zoeterwoude Rijndijk alles behalve makkelijk.

0         Meerburg

0         Foreholte

Dat het een lastige middag zou kunnen worden was al vroeg duidelijk. Het 'recht toe recht aan' spel van Meerburg ligt de Voorhouters nou eenmaal niet. Daar kwam bij dat vanwege blessures het ontbreken in de basis van verdedigers Lucas Wiering en Tjeerd van der Zwaan de rust in de laatste linie niet bevorderde. Meerburg ging voortvarend van start en bestookte de gehele wedstrijd de Foreholtedefensie vanaf de eigen helft middels de lange bal en het was de bedoeling dat aanvoerder Joeri van der Voort en spits Mats van der Poel er dan iets gevaarlijks mee zouden gaan doen. Deze wijze van spelen werd de Voorhouters bijna te machtig, maar met kunst en vliegwerk en de klasse van doelman Matthijs Guijt bleef Foreholte ternauwernood overeind.

De eerste kans was voor Foreholte, waar na een voorzet van Rik Grondel Sam Lemmers niet voldoende kracht kon geven aan de kopbal. Doelman Patrick Bom de bal betrekkelijk makkelijk kon vangen. Foreholte speelde uitermate onrustig en onwennig. Na zeven weken rust was het kennelijk heel vreemd om weer te proberen elkaar de bal toe te spelen waarbij Meerburg snel druk zette op de Voorhouter in balbezit. Daar waar de Voorhouters normaal gesproken goed in de combinatie zijn en op deze wijze trachten gevaar te stichten, bleek dat combineren op de kunstgrasmat deze zondag een lastige opgave.

Er ontstonden dan ook vele kleine mogelijkheden aan Zoeterwoudse kant om de score te openen. Toch was het Rik Grondel die op het half uur nadat hij zijn tegenstander Levi Paulides voorbij was gegaan de grootste kans had. De verre hoek lag open, maar Grondel mikte de bal naast de paal. De grootste kans was voor de Meerburgers toen scheidsrechter Straver een indirecte vrije trap moest geven in het strafschopgebied. Joeri van der Voort leek door een woud van benen te scoren, maar opnieuw was het Matthijs Guijt die de ook nog getoucheerde bal uit de hoek dook.

Was de wedstrijd voor de rust nog in evenwicht, na de thee greep Meerburg het initiatief en kwamen de Voorhouters nauwelijks meer in het spel voor. Het Voorhoutse middenveld kwam niet in de wedstrijd omdat de bal in de meeste gevallen over hen heen vloog op weg naar het Voorhoutse doel en vanuit de rood-witte verdedigingsblok was het vaak opruimen geblazen. De hoekschopverhouding liep op naar een 11 – 2 stand wat tegelijkertijd een aardige afspiegeling was van de aanvalskracht. T

erwijl de wedstrijd het einde naderde werd het nog meer 'vrouwen en kinderen eerst' en proberen het eindsignaal van scheidsrechter Straver ongeschonden te halen. Beide ploegen wisselden nog maximaal en de broers Rick en Casper Brabander wisten enige aanvalskracht op het doel van Patrick Bom uit te oefenen, maar het absolute slot was opnieuw voor Meerburg toen de bal in de allerlaatste minuut via de arm van doelman Guijt toch nog net naast het doel verdween na een inzet van Joeri van der Voort.

Teylingen scoort drie keer, maar blijft met lege handen achter

Sassenheim n Onder nieuwe trainer Marc van Wonderen is Teylingen de tweede helft van de competitie gestart met een nederlaag.

4         RKDEO

3         Teylingen

Teylingen kon meteen na de winterstop voor rust zorgen door te winnen van RKDEO. Met drie punten erbij is een stap naar de middenmoot gezet. Maar datzelfde gold ook voor de tegenstander, die voor de competitiepauze veertien punten verzamelde.

Vooraf had trainer Van Wonderen aangegeven dat het vooral verdedigend beter moet. Het aantal tegendoelpunten terugbrengen, dat is wat de vervanger van Laurens Mouter wilde zien. Hij kwam bedrogen uit, want Teylingen stond na balverlies in de vijftiende minuut met 1-0 achter. Teylingen kon de achterstand snel recht trekken en kwam door een doelpunt van Jaap Zwetsloot op 1-1. Uit het niets kwam RKDEO op 2-1 door opnieuw Tommy Simonis. Met die stand gingen de ploegen ook de rust in.

De tweede helft begon voor Teylingen dramatisch. De corners van de thuisploeg leverde dusdanig veel problemen op, dat er twee tegendoelpunten vielen. Daarbij gingen de bezoekers niet vrijuit. Er werd niet geconcentreerd verdedigd bij de dode spelmomenten, waardoor de afvallende bal vaak ook voor RKDEO was. In tweede of derde instantie werd er alsnog gescoord. De 4-1 achterstand bleek niet meer te overbruggen.Tom van der Vlugt scoorde nog tegen in de 74ste minuut: 4-2. Teylingen kwam zelfs terug tot één punt, maar het doelpunt van invaller Huub van der Vlugt was het sluitstuk. Door de 4-3 nederlaag moet Teylingen naar beneden blijven kijken en zijn punten nog steeds meer dan welkom. Op zondag 5 februari is de volgende mogelijkheid in de thuiswedstrijd tegen TOGB.

Ter Leede blijft eerste door winst in Breukelen

Sassenheim n Ter Leede kende geen enkel probleem met hekkensluiter FC Breukelen. In de tweede helft namen de Sassenheimers afstand en kwamen geen moment in de problemen.

0         FC Breukelen

2         Ter Leede

Het eerste doelpunt viel pas na rust, al kreeg Ter Leede in de eerste helft een aantal kleine kansen op de voorsprong. Oussama Siali schiet net aan over, Mitchell Kappenberg ziet zijn inzet gekeerd door Breukelen-keeper Turksma. Marc de Kruijs is vlak voor rust nog gevaarlijk met twee voorzetten, maar ook die leveren geen doelpunt op voor de koploper. Ter Leede-keeper Bogdan Constantin had het rustig, maar blijkt wel alert bij een kans van Breukelen in de 41ste minuut. Dankzij zijn ingrepen gingen beide ploegen met 0-0 de rust in.

Na de pauze schiet Ter Leede uit de startblokken en krijgt kansen via Boelee, Tomas Arroyo en Siali. Maar verzilveren wil nog niet lukken. Daar hebben de Sassenheimers Vincent Ammerlaan voor. In de 56ste minuut draait hij knap weg bij zijn tegenstander en schiet de bal in de kruising. De routinier heeft onlangs bekend gemaakt aan zijn laatste seizoen bezig te zijn. Ook Youssef Ait-el-Houssi, Rene Troost en Mitchell Kappenberg hebben te kennen geven te vertrekken uit Sassenheim.

Tien minuten na het eerste doelpunt is de wedstrijd gespeeld. Ter Leede scoort nog een keer via Marc de Kruijs. Voor Breukelen wordt het alles of niets, waardoor er meer ruimte ontstaat. Daar kan Ter Leede niet van profiteren, omdat Siali rood krijgt, omdat hij zich niet kan beheersen nadat er eerder een overtreding op hem werd gemaakt. Met tien man speelt Ter Leede de resterende tijd uit en kan drie punten bijschrijven. Een goede zaak in de strijd om het kampioenschap. Op zaterdag 4 februari speelt Ter Leede de thuiswedstrijd tegen RVVH.

Ook halverwege is PKC te sterk voor TOP

Met vijf doelpunten is Celeste Split de belangrijkste speelster tegen PKC. | Foto: pr./Rene van Dam Foto: pr./Rene van Dam

Sassenheim n De eerste helft gaf hoop voor het tweede deel van de wedstrijd, maar daarin nam PKC redelijk eenvoudig afstand van TOP. De confrontatie tussen de koploper en nummer twee werd niet het spektakel waar vooraf op werd gehoopt.

28         PKC

21         TOP

Ze zullen er in Sassenheim op wijzen dat de finale in Ziggo Dome pas op zaterdag 8 april is. Dat is de dag dat TOP er moet staan, er vanuit gaande dat de Sassenheimse korfballers zich plaatsen voor het slotstuk van de Korfbal League. Dat in die finale dan de tegenstander PKC is, lijkt slechts een formaliteit. De Papendrechters draaien een goed seizoen en verloren nog geen wedstrijd. TOP stond voor deze wedstrijd al op twee verliespartijen; na de thuiswedstrijd tegen PKC werd ook van LDODK verloren.

Bij TOP startte Wessel van Noort in de basis op de plek van de geblesseerde Nick Pikaar en begon goed aan de wedstrijd. In het eerste kwartier had de ploeg van Jan Niebeek ook steeds het initiatief. Bij PKC stond het vizier nog niet echt op scherp en TOP profiteerde daar prima van door uit te lopen naar 2-5. Hierna kwam PKC iets beter in de wedstrijd en kroop dichterbij. Na 16 minuten spelen wist PKC langszij te komen en vervolgens op voorsprong 8-7. TOP bleef door met name Celeste Split (vijf doelpunten) in het spoor en de ruststand van 15-13 was geen onoverkomelijke.

Na rust was de wedstrijd al vrij snel gespeeld, want in korte tijd liep PKC uit naar 18-13. TOP noteerde pas na vijf minuten spelen de eerst goal en dit gaf gelijk aan waar het zwakke punt in de tweede helft zat: er werd te weinig gescoord en TOP had te weinig rebound waardoor de bal vaak na een schot weer voor PKC was. De Papendrechters kwamen steeds beter in de wedstrijd en ging ook steeds gemakkelijker spelen én scoren. TOP kreeg geen moment meer grip op de wedstrijd en zag lijdzaam toe dat de score opliep. Hierdoor ging de wedstrijd een beetje als een nachtkaars uit.

Voor de Sassenheimers is de verliespartij niet heel erg, maar wel zakte de ploeg een plek op de ranglijst. De eerste vier ploegen plaatsen zich voor de play-offs en maken daarin onderling uit wie de finale op 8 april speelt. De nummer vier speelt de play-off tegen nummer één en met de wetenschap dat PKC die plek niet meer weggeeft, is het TOP er veel aan gelegen om als tweede of derde te eindigen.

Koot wint Nederlands Pupillen Toernooi

Patricia Koot wordt gefeliciteerd met haar winst. | Foto: pr./Niels Bakker Foto: Niek Bakker

Warmond n Patricia Koot was zaterdag 28 januari de snelste van de pupillen B bij het Nederlands Pupillen Toernooi in Groningen. Pupillen van de Warmondse IJsclub, Okke Mouwen en Rens Vergeer, werden kampioen in hun categorie van KNSB District Sassenheim.

Ramona Vink neemt haar team op sleeptouw met in totaal vijf scores. | Foto: pr. Foto: pr.

Patricia Koot was de snelste op het ijs van Kardinge in Groningen. Met twee nieuwe clubrecords voor de Warmondse IJsclub reed zij naar een overtuigende eerste plaats tijdens het Nederlands Pupillen Toernooi 2017. Met een tijd van 45.51 op de 500 meter en 1.04.54 op de 700 meter liet zij de andere 27 deelnemers in haar categorie achter zich. De 500 meter tijd was een verbetering van het WIJC clubrecord dat Patricia zelf in december 2016 reed. Het clubrecord op de 700 meter stond nog op naam van Flory Oltshoorn en dateerde uit februari 2014, Patricia verbeterde dat oude record met 4 seconden.

Van Leiden naar Groningen

Ook Rens Vergeer (pupillen B) en Okke Mouwen (pupillen A) waren uitgenodigd voor het toernooi in Groningen. Rens Vergeer reed persoonlijke records. De 500 meter reed hij in 51.24 en de 300 meter werd afgelegd in 32.02. In het eindklassement werd Rens Vergeer elfde.


Okke Mouwen was 's ochtends in Schaatshal Leiden kampioen van KNSB district Sassenheim geworden bij de pupillen A. Okke was in Leiden met 37.69 over twee rondjes en 20.20 over een rondje ruimschoots sneller dan zijn concurrenten. In Groningen reed hij naar 46.88 op de 500 meter en de 1000 meter legde Okke af in 1.35.62. In de eindklassement werd hij twintigste.

District Kampioenschappen

Op 14 januari waren de District Kampioenschappen voor welpen in Schaatshal Leiden. In eerste instantie werd Rens Vergeer als tweede geklasseerd, maar na controle van de uitslagenlijsten bleek er een klein foutje te zijn gemaakt en bleek Rens beide afstanden te hebben gewonnen. Hij werd alsnog kampioen Welpen van KNSB District Sassenheim.

Op zondagochtend, 29 januari, werd op De Uithof in Den Haag de finale van de Baancompetitie voor junioren C over 1500 meter verreden, ook klasse 2 Pupillen mochten daaraan deelnemen. Met zeven rijders was de Warmondse IJsclub hier vertegenwoordigd. Voor een aantal rijders was het de eerste kennismaking met de schaatsmijl. Voor Patricia Koot was het reden om een derde clubrecord in 24 uur te rijden. Ze verbeterde haar eigen tijd van vorig jaar maart met ruim 9 seconden. Het clubrecord 1500m dames pupillen staat nu op 2.25.49.

Foreholte wint door goede tweede helft

Voorhout n Fiqas/Aalsmeer, voor de wedstrijd nog op de zesde plaats, maakte het Foreholte in de eerste helft lastig. De tweede helft stelden de handbalsters uit Voorhout orde op zaken en won verdiend.

Foreholte moest spelen zonder schutter Dana Vincenten. Zij zat aan de kant met een enkelblessure.

Fiqas hanteerde een 3-2-1 verdediging met veel fysiek contact. Als Foreholte daar doorheen kwam, dan werden helaas een aantal kansen om zeep geholpen. Na een 2-0 voorsprong van Foreholte, pakte Fiqas de leiding en wist de hele eerste helft voor te blijven. Het was maar goed dat beide keepsters, Mayra de Boer en Williënne van der Plas, in een goede vorm staken. De ruststand werd bepaald op 9-9.

Vink belangrijk

Foreholte nam de tweede helft meteen het initiatief en liep uit naar 13-10. De 16-12 kwam met name door het bikkelen van Ramona Vink aan de cirkel. Zij scoorde vijf doelpunten en nam samen met Wendy Smits - goed voor zeven goals- haar ploeg op sleeptouw.

Pas na 18 minuten in de tweede helft viel de eerste tijdstraf voor Fiqas en mede hierdoor kon Foreholte wat meer afstand nemen. Met nog tien minuten te gaan was de stand 19-14 en via 22-16 was het na zestig minuten 24-17.

Op zondag 5 februari speelt Foreholte tegen Bevo in Panningen. Op zaterdagavond 11 februari komt nummer drie Quintus op bezoek in sporthal De Tulp.

Nederlagen voor eerste teams van VCS

Sassenheim n De eerste teams van Volleybalclub Sassenheim leden afgelopen week beide een nederlaag. Dames 1 wist nog wel een puntje te pakken tegen Thor 2 (1-3), heren 1 lukte dat niet tegen Leython DC 2 (0-4).

Bij VCS dames 1 was het ontbreken van de normaal zo hoge servicedruk het grootste manco. De tegenstander uit Bergambacht maakte dankbaar gebruik van de hoge foutenlast van VCS. Met een degelijk spelletje liepen zij vrij eenvoudig uit naar 0-3.

In de vierde set besloot VCS toch nog even gas te geven; een overtuigende 25-15 winst was het resultaat. Met deze 1-3 nederlaag komt er een einde aan de mooie reeks overwinningen van de dames.

Op donderdag 2 februari krijgen zij weer de kans om een nieuwe zegereeks te starten. Dan staat om 21.00 uur de thuiswedstrijd tegen VV Haaglanden 2 op het programma.

Teugels vieren

Heren 1 werd een dag later in Leiderdorp juist enorm onder druk gezet door een sterke service van Leython DC. De eerste twee sets kwam het team er nauwelijks aan te pas (tweemaal 11-25). Pas in de derde set ging het beter lopen. Leyton liet de teugels wat vieren, zodat VCS makkelijker in de buurt bleef. Op 23-23 maakte de scheidsrechter jammer genoeg een verkeerde beslissing, waardoor Leython DC uiteindelijk alsnog de set met 24-26 won. De vierde set was een formaliteit; VCS kon geen echte tegenstand meer bieden. Geen punten dus voor heren 1, terwijl ze die goed kunnen gebruiken in de strijd tegen degradatie.

Op vrijdag 3 februari volgt de uitwedstrijd in Alphen a/d Rijn tegen Castellum, waarbij hopelijk meer punten worden gepakt.

Teylingen van A tot Z

Foto: pr.

Teylingen n Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in 'Teylingen van A(vondvierdaagse) tot Z(wemvereniging)'.

Naam vereniging: Jeu de boules vereniging De Vaste Voet (DVV)
Opgericht in: 1980
Aantal leden: 70 leden en ongeveer 30 vrijwilligers zijn actief.

Wie zijn we en wat doen we?

We zijn enthousiaste spelers die met elkaar gezellig, ontspannen en sportief, in de buitenlucht bezig willen zijn. Onze club telt veel vrijwilligers, die hand- en spandiensten verrichten. Dan hebben we het bijvoorbeeld over bardiensten, onderhoud van het terrein, schoonhouden van het clubhuis etc.

Petanque is de wedstrijdvorm van het bekende Franse balspel Jeu de Boules en kan door werkelijk iedereen en bijna overal worden gespeeld, man of vrouw, jong en oud, wel of niet in clubverband. Kortom een spel of sport voor jou en voor het hele gezin. Het is een sport die beslist niet alleen als senioren sport betiteld mag worden.

Het is gemakkelijk te leren en je hoeft er geen kostbare "materialen"voor aan te schaffen. Het vraagt weinig ruimte en kan op verschillende ondergronden worden gespeeld. Een sport die rijk is aan spelcultuur.

Je kunt bij onze vereniging regelmatig deelnemen aan interne en regionale toernooien. Voor de hoogte van de contributie hoeft het lidmaatschap zeker geen beletsel te zijn want, financieel gezien is het een laagdrempelige sport.

Waarom is het zo'n leuke vereniging?

Bij onze vereniging heerst een leuke en ontspannen sfeer. Je voelt je snel thuis bij onze club. Er zijn veel momenten in de week dat er gespeeld kan worden. Zelfs op zondagmiddag is de baan geopend. Wil je de sportieve strijd aangaan en plezier beleven, kom dan eens geheel vrijblijvend kennis maken met deze sport voor jong en oud.

Wat is jullie ambitie?

We proberen het spelplezier op niveau te houden. Er zijn mogelijkheden om lessen te krijgen, om zodoende de regels en de techniek beter te leren kennen. Om de vereniging draaiende te houden vinden we het belangrijk dat het ledenbestand blijft groeien. Onze vereniging is en moet een plek zijn waar mensen zich thuis voelen zowel nu als in de toekomst.

Er bestaat een mogelijkheid om bij De Vaste Voet, met familie, vrienden of collega's als groep het spel jeu de boules te spelen. Wij zorgen graag voor boules en begeleiding.

Meer informatie is te vinden op: www.devastevoet.nl

Onze accommodatie is gevestigd aan de:

Van Alkemadelaan 16

2171 DH Sassenheim

Ons magazine is via het internet te downloaden.

Deze rubriek wordt samengesteld in samenwerking met Welzijn Teylingen. Alles over vrijwilligerswerk vindt u op www.welzijnteylingen.nl en klik op 'vrijwilligerswerk'.

Wilt u uw vereniging ook in deze rubriek, en wilt u weten hoe u dat doet? Stuur dan een e-mail naar Marian Kofoed van Welzijn Teylingen: m.kofoed@welzijnteylingen.nl. Alle eerdere edities van Teylingen van A tot Z staan op www.deteylinger.nl.

Vrijwilligers op pad voor Kerkbalans

Pastor Theo Blokland en vrijwilligster Marga Oostveen. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n De vrijwilligers van de parochie Sint Maarten zijn reeds een week onderweg en zetten zich nog tot en met zondag 5 februari in voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

Het thema dit jaar van Kerkbalans is 'Mijn kerk verbindt'. Pastor Theo Blokland zegt hierover: "We verbinden mensen met elkaar, groot en klein, arm en rijk, vreemde en vriend en ook in vreugde en verdriet, in geloof, hoop en liefde. Met financiële steun van velen kan deze verbindende waarde van de kerk blijven bestaan".

Pastoor André Goumans sluit zich bij die woorden aan: "Met zeven katholieke kerken in Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim, Voorhout en Warmond willen we mensen in geloof met elkaar verbinden. En ja, natuurlijk dat kost geld. Denk bijvoorbeeld aan verwarmingskosten, onderhoud van de gebouwen en de pastorale aanwezigheid. En de kerk heeft geen andere inkomstenbron dan de financiële steun uit de parochie".

Armoede

Recent werd het rapport Kerk en Armoede gepubliceerd waarin duidelijk werd hoezeer de kerken in Nederland zich inzetten als het alleen al gaat om de armoedeproblematiek. De deelnemende kerken roepen dan ook dit jaar al hun leden, maar ook hen die de kerk in hun wijk of dorp waarderen, op gul te geven voor Kerkbalans.

Klok luiden als start

Deze jaarlijkse Actie Kerkbalans ging voor het hele bisdom Rotterdam vorige week, op zaterdag 21 januari, van start. Die dag heeft pastoor Dick van Klaveren, bekend van de zondagse televisie-missen vanuit Bodegraven, de klok geluid. Van Klaveren: "Elk jaar zetten zich, speciaal hiervoor, twee weken lang vele vrijwilligers in die in hun eigen woonplaats de Actie Kerkbalans organiseren en veelal bij alle parochianen langs gaan om de bijdrage op te halen. Zij zijn de mensen die in stad en dorp persoonlijk de brieven overhandigen van Actie Kerkbalans". Zo gaan ook de vrijwilligers uit de Bollenstreek op pad.

De startbijeenkomst was bedoeld om alle Kerkbalans vrijwilligers een hart onder de riem te steken. Er is een filmpje van gemaakt.

Woensdag 1 t/m 8 februari

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor. Voorganger: pastor J. Straathof

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): geen viering

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur; voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: dhr. B. van Laar; 10.00 uur Jeugdkerk

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eucharistieviering m.m.v. Schola Cantorum, voorganger: Th. Blokland

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met het Herenkoor, voorganger: Pastor Blokland

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Mevr. Ds.H.G.T van Welie - Kaai

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ds. W.F. van Rijn (Heilig Avondmaal)

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur: heilig avondmaaldienst, 19.00 uur: genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra

Palliam Pastoraal Café met pastor Peter Owel

Sassenheim n 'Bidden helpt?!' is het thema van het Palliam Pastoraal Café, dat wordt gehouden op dinsdag 14 februari van 20.00 tot 21.30 uur in het parochiecentrum van de Pancratiuskerk.

In de joods-christelijke traditie neemt bidden een belangrijke plaats in. In de Bijbel staan veel verhalen van mensen die onder allerlei omstandigheden bidden. Maar, luistert God wel echt? En wat doet Hij dan met dat gebed? Waar is het eigenlijk goed voor? Peter Owel zegt hierover: "De bijbel leert ons dat bidden spreken tegen God is. Een middel om de relatie met Hem te onderhouden. Bidden doe je met je hart".

Vanuit het Boek der Psalmen wordt het thema 'bidden' van verschillende kanten belicht. Inschrijven kan via www.palliam.nl Het Palliam Pastoraal Café wordt gehouden in het parochiecentrum St. Pancratius, Hoofdstraat 188, Sassenheim. Er zal een vrijwillige bijdrage worden gevraagd. Meer informatie op www.palliam.nl.