De Teylinger

17 juli 2019

De Teylinger 17 juli 2019


Nieuwe wethouder aan de slag

Foto: Nico Kuyt

Teylingen n In de gemeenteraad was op donderdag 11 juli een wissel van wethouders. Bas Brekelmans legde zijn functie neer, oud-VVD-raadslid Marlies Volten is de nieuwe wethouder.

Door Nico Kuyt

Brekelmans wil meer tijd kunnen besteden aan zijn gezin. Hij was vijf jaar wethouder in Teylingen. Eerder vervulde hij deze functie ook in Lisse en Noordwijk. "Ik doe het werk nu al zolang. Ik ben gewend geraakt aan de rol die ik heb, midden in de samenleving, ik geniet er van. Maar toch heb ik besloten om te stoppen. Meer vrijheid in de avonduren, samen met het kostbare bezit thuis. Dat heeft mij het gevoel gegeven, ik moet iets anders ga doen", zo hield hij de gemeenteraad voor en bedankte iedereen. "Het was een prachtbaan en het was een eer dat ik jullie wethouder mocht zijn", zo besloot hij.

Bas Brekelmans krijgt de Jacoba van Beierenpenning overhandigd van burgemeester Breuer. | Foto's: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

VVD-fractievoorzitter Monique de la Rie prees de scheidende wethouder als een man met een missie, die heel snel schakelt en begrijpt wat wordt gevraagd. Ook iemand die soms niet kon opgeven. "De afgelopen jaren heb je hard gewerkt, met zware dossiers. Het heeft veel van jouw energie en inzet gevraagd. Soms moet iemand met die missie, passie en energie erachter komen dat alles niet allemaal tegelijk kan", vatte zij samen en overhandigde hem een dinercheque.

Jacoba van Beierenpenning

Burgemeester Carla Breuer omschreef Brekelmans als een snelle denker met analytisch vermogen. Ook een toegankelijk wethouder en bevlogen politicus. Met taaie dossiers. "Het viel je steeds zwaarder met jouw jonge gezin. We begrijpen dat de verantwoordelijkheid voor jou als vader zwaarder weegt. Maar we gaan je missen." Voor zijn grote verdienste voor de gemeente kreeg hij de Jacoba van Beierenpenning met oorkonde en een stapel boeken. Op dinsdagmiddag 16 juli was er nog een afscheidsreceptie voor Brekelmans in hotel Van der Valk.


Nieuwe wethouder

"Een punt zetten maakt ruimte voor een nieuw begin", citeerde voorzitter Don Verhoeff (GroenLinks) van de commissie, die de geloofsbrieven van opvolgster Marlies Volten onderzocht. Zij kreeg unaniem de ja-stem van de raadsleden om haar te installeren als wethouder. Zij legde daartoe de verklaring en belofte af. Volten is geen onbekende in de gemeente Teylingen; na vier jaar raadslid (van 2002-2006) in Sassenheim te zijn geweest, was zij twaalf jaar (van 2006-2018) raadslid voor de VVD-fractie in de gemeente Teylingen. De laatste zes jaar als fractievoorzitter.

Foto links: Nieuwe wethouder Marlies Volten legt de belofte af.

Fusie Kinderburg en Rank in 2020

Sassenheim n Basisscholen De Kinderburg en De Rank gaan per 1 augustus 2020 verder als één school. Het wordt een interconfessionele school waar zowel de protestantse als katholieke traditie een plek krijgt.

Afgelopen maand gingen de medezeggenschapsraden van beide scholen akkoord met de plannen. De beoogde fusiedatum is 1 augustus 2020. De Kinderburg (katholiek onderwijs) en De Rank (christelijk onderwijs) gaan dan samen verder als interconfessionele school.

Nieuwbouw

De nieuwe school komt ook in een nieuw gebouw. Het college van burgemeester en wethouders heeft de locatie van De Kinderburg aan de Knorrenburgerlaan aangewezen als plek voor de nieuwbouw. Hierover moet de gemeenteraad nog een besluit nemen. De wens is dat er op de nieuwe plek een integraal kindcentrum (IKC) komt met één organisatie voor zowel kinderopvang als basisonderwijs. Tijdens de bouw zouden de beide scholen graag tijdelijk gehuisvest zijn op de locatie van De Rank aan de Sint Antoniuslaan. De gemeente onderzoekt of dit mogelijk is. Lees meer op pagina 17.

Krant op vakantie

Redactie n De Teylinger gaat ook dit jaar weer twee weken op vakantie. Op woensdag 31 juli verschijnt er daarom geen krant. Volgende week vindt u ons nog op de deurmat.

Nog even op een rijtje:

Woensdag 24 juli: wel een krant

Woensdag 31 juli: geen krant

Woensdag 7 augustus: wel een krant

Woensdag 14 augustus: geen krant

Vanaf 21 augustus weer wekelijks De Teylinger in de bus.

Ook een (pers)bericht of foto insturen? Dat kan naar redactie@deteylinger.nl. Onze deadline is iedere maandag om 12.00 uur voor de eerstvolgende editie. Meer nieuws op www.deteylinger.nl.

Foto: pr.

Warmi weer bovenop na brand

De lol
is
het
belangrijkste

Raad kiest voor
belonen bij
afval scheiden

Welkomst-
pakket voor
Warmonders

uitgeweid n Op de geestelijke strepen staan

Raad kiest voor belonen bij afval scheiden

Tijdens de schorsing wordt druk gebeiteld aan het alternatief om zoveel mogelijk fracties over het afval op één lijn te krijgen. | Foto: NK Foto: Nico Kuyt

n Partijen stellen eigen alternatief voor

Teylingen n De gemeenteraad heeft eindelijk een richting aangegeven om te komen tot een beter scheiden van het afval. Daarbij werd het voorstel van B&W niet overgenomen, maar de raad kwam met een eigen alternatief om de Teylinger te lokken. Dat wordt nu verder uitgewerkt in een implementatieplan.

Door Nico Kuyt

Bij de voorbespreking in de raadscommissie Bestuur in juni stelde B&W nog voor om de inwoners zelf het restafval te laten wegbrengen om het scheiden te stimuleren. Daarnaast er ook voor te betalen. Een voor de gemeente goedkoop scenario, dat volgens de cijfers dan het meeste aan scheiding oplevert. Om zo de ambitie te halen van jaarlijks maximaal 100 kilogram restafval per inwoner in 2020 en maximaal 30 kg in 2025. Maar hier bleek in de commissie geen meerderheid voor te vinden. Een gehouden participatie toonde dat daarvoor weinig animo onder de inwoners te vinden is.

In de aanloop naar de raad van 11 juli werden er in de coulissen gesprekken gevoerd tussen de fracties van D66, VVD en CDA en met aanhaken van Trilokaal en PvdA kwamen zij naar de raad met een alternatief.

Belonen

Een aantal prikkels moet de inwoners motiveren beter te scheiden. Het steeds minder aan de straat zetten wordt beloond met een grotere korting op de vaste afvalstoffenheffing. Er komen kleinere restafvalbakken van 140 liter en die wordt voor 2023 nog maar één keer per drie weken opgehaald. Een zogeheten kantelslot op de grijze bak gaat voorkomen dat de buurman er zakken in werpt, of ook zo door de bewoner met open klep aan de straat wordt gezet en daardoor niet opgehaald. Voor de hoogbouw wordt gekeken hoe, net als bij de laagbouw, dat restafval gelijk prikkels kan krijgen. Oud papier en karton wegbrengen wijzigt niet. Het groente-, fruit- en tuinafval (GFT) wordt in de zomermaanden en snoeiperioden frequenter opgehaald, één keer per week.

PMD: zak en bak

Er komt een keuze voor de inwoners om voor plastic, drinkpakken en metaal (PMD) een bak of zak te nemen, maar alleen als een financiële doorrekening geen aanleiding geeft om dit niet te doen. Er zit een investering in de bakken, maar het verschil in kosten voor het ophalen van bak, zak of beide is volgens wethouder Rob ten Boden marginaal. In het najaar moet die doorrekening de raad worden voorgelegd. En verder nog op termijn maatwerk voor bijvoorbeeld luiers en ander onaangenaam of eng spul.

Aangenomen

Na een zeer langdurig debat werd vorige week het alternatief met alleen de ene tegenstem van de ChristenUnie aangenomen, want na een schorsing en een aanpassing kon GroenLinks wel mee. "Dit is het hoogst haalbare in deze raad. Wij willen verder gaan. Wij stemmen nu in omdat belangrijke stappen worden gezet. Een goed signaal aan onze inwoners", meldde Don Verhoeff (GroenLinks) in een stemverklaring. Wel bleef hij zijn zorg behouden over de feitelijke doorrekening die eind 2019 moet komen. Frans Nederstigt (ChristenUnie) kon die stemverklaring wel ondersteunen, maar was toch tegen het alternatief omdat zijn fractie vond dat er teveel onzekerheid in zit vanwege onvoorziene financiële consequenties en in de uitwerking.

De ChristenUnie en GroenLinks dienden nog drie moties in die allemaal werden verworpen. Het ging daarbij over afvalscheiding op scholen, het instellen van een werkgroep voor scheiding en om in alle gemeentelijke instellingen en de buitenruimte het scheiden te verbeteren.

Toch 'ombudsman' voor bouwprojecten

Teylingen n Er komt toch een omgevingsmanager voor bouwprojecten in Teylingen, een soort ombudsman tussen omwonenden en de gemeente, maar wel vooralsnog tijdelijk. De gemeenteraad heeft ingestemd deze persoon voor één jaar te financieren en daarna verder te kijken.

Door Nico Kuyt

Bij de voorbespreking in de raadscommissie Ruimte leefden er grote bezwaren tegen het instellen van de manager. Deze persoon moet een schakel zijn tussen projectontwikkelaars, gemeente en de inwoners bij bouwprojecten. Diverse Teylingers hebben namelijk aangegeven zich namelijk regelmatig overvallen te voelen als in hun buurt een bouw plaatsvindt met al die overlast en schade. Zij vinden naar hun mening dan nergens gehoor en overgeleverd te worden aan een projectontwikkelaar met eigen belangen. Wethouder Bas Brekelmans stelde daarop een omgevingsmanager voor, een gemeentelijk aanspreekpunt, als pilot voor voorlopig twee jaar. De fracties van PvdA en GroenLinks toonden zich een uitgesproken voorstander hiervan, maar de rest van de commissie had er destijds moeite mee.

Tussenoplossing

Maar de gemeenteraad nam toch een voorstel aan van D66, CDA en Trilokaal, met steun van GroenLinks, om deze manager tijdelijk aan te stellen voor een jaar en dan kijken hoe het loopt. De kosten, 100.000 euro, kunnen wel gedekt worden uit de algemene reserve. Maar daar had de VVD weer problemen mee. Het geld moest gevonden worden binnen de meerjarenbegroting, dus geen greep in de reserves, maar door het schrappen van oude ambities. De reserves zijn bestemd voor incidentele uitgaven en niet structureel. Maar een meerderheid ging daar niet met mee. Alleen de ChristenUnie was het met de VVD eens. De overigen vonden het zeer gewenst zo'n manager direct aan te stellen en dan die te evalueren bij de volgende Kadernota volgend jaar. Don Verhoeff (GroenLinks), iets verklemd geraakt tussen de twee voorstellen, poogde in een schorsing de partijen bij elkaar te brengen, maar slaagde daarin niet. Hij sprak zijn teleurstelling uit over het gebrek aan rekkelijkheid bij de fracties.

Blij

Wethouder Brekelmans was blij met het aannemen. Het liefst had hij natuurlijk geld gezien voor twee jaar, maar er moet snel doorgepakt worden en volgend jaar zien of de manager een rol heeft. Het debat toonde twee uitersten aan in de opvatting over het instellen van zo'n manager. Aan de ene kant Joost van Doesburg (PvdA) met zijn opvatting over die rijke vastgoedjongens die de dienst uitmaken en gefrustreerde, machteloze burgers in de kou laten staan en door de gemeente uit hun handen verlost moeten worden van het grote geld door die permanente manager en ook niet te morren aan het budget. En aan de andere kant Sybrinne de Vries (CDA), die vindt dat het in het standaard DNA van de ambtenaren hoort te zitten. Dat zal wel een forse inzet eisen. Daarom even een buitenboordmotor inzetten van een manager, maar die moet zich op een zo'n kortst mogelijke tijd overbodig maken. Volgend jaar zal blijken of de manager een vaste voet op Teylingse bodem krijgt of niet. Dat is wel een zorg voor wethouder Marlies Volten, want de manager was het laatste punt dat Brekelmans nog in zijn functie in de raad behandelde.

Compliment

Teylingen n Mantelzorgers komen in aanmerking voor het mantelzorgcompliment, een VVV-bon van 100 euro. Samen met de mantelzorger vult de zorgvrager het formulier in en levert het voor 1 november aan bij Welzijn Teylingen (J.P. Gouverneurlaan 40a Sassenheim, eerste verdieping in 't Onderdak). Een voorwaarde is dat de mantelzorger geregistreerd staat bij Welzijn Teylingen. De aanvraag is daarom ook gelijk de registratie bij het Mantelzorgsteunpunt. Het formulier downloaden kan via www.welzijnteylingen.nl.

'Een beeldbepalend, markant, beetje eigenwijs pand'

Arno van Kempen, Bert en Tineke Klaver en Alfred Pop bij het SOS-schildje bij de voordeur. | Foto: PvK Foto: Piet van Kampen

Sassenheim n De Stichting Oud Sassenheim heeft de Restauratieprijs 2019 toegekend aan de woning aan de Parklaan 1, die op zodanige wijze is gerestaureerd dat ondanks de nog betrekkelijk jonge leeftijd –bouwjaar 1956- het hiervoor in aanmerking kwam.

Door Piet van Kampen

In 2012 werd de restauratieprijs in het leven geroepen. Die ging met name naar oudere markante gebouwen in het dorp, zoals het oude postkantoor en het pand Uphoff in de Hoofdstraat. Dit jaar ging de prijs naar de woning van het echtpaar Bert en Tineke Klaver, dat het pand twee jaar geleden kocht en het ingrijpend lieten verbouwen en uitbouwen, maar waarbij de contouren behouden bleven. Er is een siertuin aangelegd en aan de straatzijde is een fraai ijzeren toegangshek aangebracht. Het huis werd in 1956 gebouwd en werd bewoond door de koster van de St. Pancratiuskerk. Het stond wat verder van de weg en was omgeven door veel groen en viel niet direct op. Nu staat er 'een pareltje' zoals wethouder Arno van Kempen het in zijn woordje betitelde. Dichter Irma Ooievaar ging in haar gedicht terug in de tijd (te lezen op pagina 19). Het was een gewaardeerd intermezzo tussen de woorden van SOS-voorzitter Alfred Pop en de wethouder.

'Geen moeilijke keuze'

De voorzitter van de stichting gaf een toelichting op de keuze voor dit pand. Pop: "Het was voor ons geen moeilijke keuze. De woning is geen Rijks- of gemeentelijk monument, maar wel beeldbepalend, een markant, beetje eigenwijs pand. De renovatie werd met mooie passende stenen uitgevoerd en de oude contouren zijn behouden. Een kwaliteitsverbetering van dit pand gelegen aan een hoofdverkeersader. We zijn er allemaal trots op en het open huis dat werd gehouden werd druk bezocht en er zijn veel complimenten gegeven." Voorzitter Pop overhandigde de oorkonde aan het echtpaar, dat zeer dankbaar en vereerd was. Vervolgens gingen de genodigden naar de voordeur om daar het schildje, behorend bij de oorkonde, als zichtbaar bewijs te onthullen.

Eerder ging de prijs naar de eigenaren van Van Pallandtlaan 24, het Uphoffpand, het oude postkantoor, het pand van makelaarskantoor Heemborgh en Villa Nancy. Vorig jaar is er geen restauratieprijs uitgereikt.

Aan laadpaal Gemeentehaven wordt gewerkt

Warmond n Er wordt sinds november gewerkt aan vervanging van de defecte openbare oplaadpaal op de Gemeentehaven. Maar het heeft nogal wat voeten in de aarde. Dit antwoordt B&W op vragen van raadslid Joost van Doesburg (PvdA).

In februari 2018 kwam bij de gemeente via Fixi een melding binnen dat de laadpaal buiten werking was. Eerst is geprobeerd de storing te verhelpen, maar dat bleek niet mogelijk. Sinds november is de gemeente druk doende de paal te vervangen. Reden dat het zo lang duurt, ligt aan een combinatie van omstandigheden, meldt de gemeente. Deze laadpaal is destijds bij de herinrichting van de Gemeentehaven geplaatst vanuit het project, zonder het beheer te regelen. De paal is dus niet door het bedrijf Allego geplaatst waarmee een overeenkomst is. Dit wordt nu rechtgetrokken en er komt een nieuwe, werkende paal van Allego. Maar het overzetten van de elektra-aansluiting en het tijdelijk spanningsloos stellen om te kunnen vervangen, heeft nogal wat voeten in aarde. Hierbij zijn meerdere partijen betrokken, namelijk Allego, de onderaannemer van Allego, Liander, en de onderaannemer van Liander. Allego heeft nu besloten niet meer te wachten tot alle discussies zijn beslecht, maar het eerst maar te laten uitvoeren. In Teylingen zijn er op dit moment 35 openbare laadpalen gerealiseerd en zijn 7 nieuwe laadpalen in voorbereiding. (NK)

Brandweer controleert onaangekondigd horeca en sportscholen

Teylingen n Toezichthouders van Brandweer Hollands Midden zijn donderdag 11 juli gestart met de eerste 100 onaangekondigde brandveiligheidscontroles bij sportscholen, cafés en restaurants binnen de regio Hollands Midden. Ook in Warmond en Sassenheim is gecontroleerd.

Tijdens de zogeheten' flitsbezoeken' wordt vooral gekeken naar de vluchtwegen, aanwezigheid van en vrijhouden van blusmiddelen en de brandveiligheid in het algemeen. Naast aandacht voor het naleven van de voorschriften geven de toezichthouders ook adviezen. Deze adviezen zijn er op gericht om de bewustwording onder de exploitanten omtrent hun verantwoordelijkheid over naleven van de voorschriften en brandveilig gedrag te stimuleren.

in Warmond werden zes horecagelegenheden gecontroleerd. Bij één object was het echter onder de maat geteld met de vluchtweg en hierop is gelijk gehandhaafd. Er is een gebruiksbeperking opgelegd. De rest was in orde. In Sassenheim zijn vijf horecagelegenheden en twee objecten met een sportfunctie gecontroleerd, waarbij het meeste in orde bleek. Bij enkele controles trof de brandweer obstakels aan in de vluchtwegen. Deze zijn direct verwijderd. Ook brandden enkele nooduitgangbordjes niet en bevonden zich in de bezochte panden blusmiddelen waarvan de controle niet up-to-date was. Verder was er een horecazaak die meerdere keren, te veel verlengsnoeren en stekkerdozen aan elkaar gekoppeld had. Dit verhoogt de kans op brand. Ook dit is ter plekke verholpen. De controles in Voorhout worden later uitgevoerd.

De brandweer is redelijk tevreden met deze uitkomsten. "Een stijgende lijn is te zien in het brandveiligheidsbewustzijn bij ondernemers. Steeds vaker nemen zij hun verantwoordelijkheid," schrijft Brandweer Hollands Midden in een reactie.

Start aanleg Noordelijke Randweg

Wethouder Bas Brekelmans mocht als een van laatste officiële plichtplegingen voor zijn afscheid een soort van officieel startsein geven op dinsdag 9 juli. | Tekst en foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Voorhout n Vrachtwagens met ladingen zand rijden via een tijdelijke bouwbrug over de Trekvaart (in de volksmond Leidsevaart) af en aan. De aanleg van de nieuwe weg die Noord-West Voorhout in de nabije toekomst gaat ontsluiten is in volle gang. De voorbereidende werkzaamheden gaan door tijdens de zomer en zijn naar verwachting in september klaar. De weg zal worden aangesloten op de N444. Hiervoor zal een rotonde worden aangelegd kort voor de brug bij de Noordwijkerhoek waar nu nog een recreatieplek is. Er komt een vrij liggend fietspad naast en een mooie ecologische zone. In oktober van dit jaar zal worden begonnen met de spoorwegonderdoorgang in het tracé. Als medio 2021 de hele klus is geklaard zal de Herenstraat een stuk rustiger zijn. De nieuwe weg, die ook verbonden wordt met de Teylingerdreef, is de laatste schakel in een perfecte infrastructuur rondom Voorhout.

Woningen voor starters

Regio n Woonstichting Stek heeft op verschillende locaties starterswoningen beschikbaar in Hillegom, Lisse en Teylingen. Dit exclusieve aanbod is bedoeld voor jongeren tussen 18 en 27 jaar uit de regio Holland Rijnland. Zij kunnen in een starterswoning (1 of 2 kamers) gaan wonen mét behoud van inschrijftijd. Huurders moet dan wel ingeschreven blijven staan bij hureninhollandrijnland.nl. De regeling houdt in dat een jonge huurder een tijdelijk contract van maximaal vijf jaar krijgt, met behoud van inschrijftijd bij hureninhollandrijnland.nl. Toewijzing is op basis van inschrijvingstijd. De nieuwe huurprijs is afhankelijk van de woning en het inkomen. Stek wijst 'passend' toe. Dit is een overheidsmaatregel die ervoor zorgt dat mensen met een laag inkomen niet teveel aan huur betalen. Voor vragen of advies, mail naar info@stek-wonen.nl of bel 0252-430500.

Schietpartij blijkt ruzie op camping

Warmond n De melding van een schietpartij op een camping aan de Wasbeeklaan op zondag 14 juli, bleek te gaan om een ruzie. Twee mannen zouden met elkaar op de vuist zijn gegaan. Daarbij is er niet geschoten, maar is wel een persoon met een vuurwapen geslagen en bedreigd. Een verdachte is aangehouden. Ook is de auto in beslag genomen.

Gemeente polst inwoners naar mening over de toekomst van centra

Inwoners wordt in de Herenstraat gevraagd naar hun mening over het centrum van Voorhout. | Foto: NK Foto: Nico Kuyt

TEYLINGEN n Een knaloranje busje stond op zaterdag 13 juli in de centra van Voorhout, Warmond en Sassenheim. Medewerkers van de gemeente in hesjes sprokkelden daar bij voorbijgangers hun mening over wat er in het centrum in de toekomst anders en beter kan. De gemeente is namelijk bezig een centrumvisie voor de drie kernen op te stellen en tapten op 13 juli de ideeën van de bevolking af.

Door Nico Kuyt

Sven en Hayley laten de raadsleden het resultaat horen van hun eigen rap. Foto: Nico Kuyt

De weergoden waren zaterdag niet gunstig gezind. Moedig stonden die morgen bij het busje de medewerkers in hun hesjes op het kerkplein in Voorhout. De koffie dampte en de koek stond op de tafels klaar. De klapstoeltjes uitgeklapt en de panelen opgesteld. Maar die bleken niet bestand tegen de frisse wind en vielen zo nu en dan bijkans de vijver in. Geregeld viel er een regendruppel uit het donkere wolkendek en dreigden de panelen te verweken. Het werden praatjes onder paraplu´s. De voorbijgangers bleken spaarzaam. Niettemin was er nog een aantal te verlokken om de mening de medewerkers mee te delen. Eerder was er op 14 mei een inloopbijeenkomst in Café Graaf Jan in Sasssembourg in Sassenheim. Als vervolg zouden op 15 juni de leden van de gemeenteraad in de kernen de straat op gaan om met de inwoners te spreken over de toekomst, maar die actie werd afgelast vanwege het gebrek aan raadsleden. Slechts één burgerraadslid meldde zich aan. Op 13 juli rolde nog wel het busje door de centra om de ideeën op te halen bij de inwoners en de visie met info te bevochtigen.

Herenstraat

En terwijl opnieuw enig hemelvocht op het busje nederdaalde, werd weerbarstig de Voorhoutse passant bevraagd. En de gebruikelijke onderwerpen kwamen aan bod. Een niet te missen item is de Herenstraat. Die loopt nu eenmaal ook dwars door het centrum heen. Bij de eerdere inloopbijeenkomst in mei klonk al de drukte, handhaving, het laden en lossen, het parkeren, het autoluw maken en de veiligheid, ook op de stoep. Daarnaast een groter centraal winkelaanbod. Klandizie is er wel als maar kwaliteit wordt geboden tegen een gunstige prijs, viel zaterdag te horen. Het groen blijft eveneens altijd een populair onderwerp onder de bevolking. Maar op 13 juli ontbrak ook de nostalgie niet: de bibliotheek in oude vorm weer terug.

Informatiemarkt in najaar

Na twee uur ging het busje op weg naar de markt in Warmond. Daarna parkeerde het nabij de ingang van Park Rusthoff aan de Hoofdstraat in Sassenheim. Al de opgehaalde gegevens worden de komende tijd verwerkt. Eind dit jaar wil de gemeenteraad de visie vaststellen. Vooraf staan in het najaar nog een inloopbijeenkomst en informatiemarkt gepland om de inwoner zijn zegje niet te ontzeggen. Wellicht onder een meer gunstige stemming van de weergoden. Maar daar hebben zij alleen invloed op. Dat leert de toekomst.

Ingezonden: Noodlokalen bij Andreasschool

Ingezonden n "In De Teylinger van 10 juli wordt melding gedaan van het plaatsen van twee tijdelijke leslokalen op het sportveld van de Andreasschool. Het is een opmaat naar het permanent uitbreiden van het schoolgebouw met vier leslokalen, om te groeien van 240 leerlingen naar 360 leerlingen, mogelijk om leerlingen uit de nog te bouwen woonwijk Nieuw Boekhorst te kunnen huisvesten. Voor de omwonenden houdt het in, dat naast een groter gebouw ook de geluids- en verkeersoverlast met 50 procent toeneemt.

Nieuwe leerlingen zullen hoofdzakelijk uit andere wijken komen, dus van grotere afstand en meer auto's. Volgens het geldende bestemmingsplan is de parkeernorm voor scholen 0,8 parkeerplaats per leslokaal exclusief een Kiss en Ride zone (K+R). Voor de dan 12-klassige basisschool zijn er 10 parkeerplaatsen nodig en voor de B.S.O. ook nog een aantal. In de Rembrandtlaan, Jan Steenlaan en in de Mauritsstraat (vóór de school) staan totaal 90 woningen. Met een laag gestelde parkeernorm van 1 parkeerplaats per woning, zijn er dus 90 parkeerplaatsen voor bewoners nodig. In de straten kan slechts aan één zijde van de straat worden geparkeerd, ergo alle beschikbare plaatsen zijn woning gebonden en dan al zijn er 14 parkeerplaatsen. tekort.

In het verleden zijn er voor de school nooit extra parkeerplaatsen gemaakt, de parkeercapaciteit in de wijk is dezelfde als in de jaren 1960. Ten koste van groen en trottoirs, zijn er parkeerplaatsen op de straat, verplaatst naar naast de straat om daarmee de straat als Kiss en Ride zone (K+R) te kunnen gebruiken. Deze situatie doet in geen enkel opzicht aan de eisen die aan een K+R worden gesteld. De verplaatste parkeerplaatsen (parkeerhavens) zijn woning gebonden parkeerplaatsen, maar worden gelabeld als parkeerplaats voor de school. Het is niet het aanleggen maar het verleggen van parkeerplaatsen, er komen geen bij, de school houdt een tekort en een K+R.

Om de school liggen 27 woningen met direct uitzicht op het gebouw en speelveld. Het grootste deel van deze omwonenden heeft de seniorenleeftijd bereikt (tussen de 60 en 91 jaar) en is zonder mantelzorg, door de jaren heen heeft zij zich geschikt naar de huidige situatie. Op nog meer verkeer in de wijk zit niemand te wachten, groen en trottoirs moeten gehandhaafd blijven. De infrastructuur in de wijk is niet geschikt voor een meer dan achtklassige basisschool met een inwonende B.S.O.. Het zal niet worden verwacht, maar de straten om de school met een breedte van ongeveer 5,20 meter zijn 50 centimeter smaller dan de Boerhaavestraat (zo'n 5,70 meter breed) en deze straat geldt in Voorhout als een 'probleemstraat' als het over verkeer gaat. Waarom wel aandacht voor verkeersoverlast in de Herenstraat en minachting voor verkeersoverlast in een woonwijk? En een nog groter schoolgebouw, als zonbelemmering, is in de wijk ook niet gewenst."

Ad Deutekom, Voorhout

Raadsleden rappen er op los tijdens bijzondere Culturele Estafette

Teylingen n De gemeenteraad ging op 20 juni op bezoek bij het jongerencentrum @hok van Ex-Voto in Voorhout. Het leidde tot wel een bijzondere culturele bijdrage van de raadsleden aan de samenleving. Zij zongen een hip hop rap. Vooraf aan de vergadering van de gemeenteraad op donderdag 11 juli, werd door Sven en Hayley het resultaat afgespeeld.

De raadsleden werden bij het bezoek meegenomen in de wereld van het jongerenwerk, met allerlei workshops, zoals een dj-workshop. Sven, vrijwilliger in het jongerenwerk en producer van muziek op de computer, verzon een heel leuk project met de raadsleden. "Ik heb ze laten rappen. Een hip hop beat gemaakt. We hebben een tekst geschreven en opgenomen. Hier een voorproefje van de nieuwe hit die in de zomer in de top tien staat. Superleuk." Even later klonk het resultaat door de raadszaal: ´Samen sterk, samen sterk, het gemeenteraadsteam levert goed werk, want we rappen nu samen met het jongerenwerk´.

Sven bedankte de raadsleden dat ze zo aan deze nieuwe hit hebben meegewerkt. "Ik kan niet wachten tot die rap op Spotify komt", besloot hij. Ondanks de ongekend hoge zangkwaliteiten van de raadsleden, werd het vervolg van de vergadering toch maar niet in rap voortgezet. | Tekst en foto: NK

Welkomstpakket voor nieuwe inwoners

Voorzitter Arjan Heijl overhandigt het pakket aan Erik van Gogh. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Vanaf deze week ontvangen alle nieuwe bewoners van een bestaand of nieuwbouw huis in Warmond een welkomstpakket op hun nieuwe huisadres. Geïnspireerd door de, zeker voor Warmondse begrippen, vele bouwlocaties in het dorp, hebben een aantal ondernemers de handen ineen geslagen en een pakket samengesteld.

Stichting Warmond aan de Kaag, eerder dit jaar ontstaan uit een samengaan van de lokale VVV en Warmond Promotie heeft dit initiatief genomen en stelt de pakketten samen. Het eerste pakket is zaterdag 13 juli door voorzitter Arjan Heijl van Warmond aan de Kaag uitgereikt aan Erik van Gogh (op de foto). Hij woont sinds juni in de Warmundastraat. Naast een aantal informatieve bladen en folders is de doos gevuld met praktische informatie wat er in het dorp en omgeving is te doen, een flink aantal mooie aanbiedingen van Warmondse bedrijven en een paar leuke attenties.

Verhuizen binnen het dorp

Ook wanneer een inwoner binnen Warmond verhuist is het de bedoeling dat hij een pakket ontvangt. De komende weken worden ook nog een aantal bewoners van projecten die recentelijk zijn opgeleverd verrast met een pakket van Warmond aan de Kaag. Laura van Leenen van Bloemenwinkel Passie zorgt voor het rondbrengen. Mochten bewoners onverhoopt niet thuis zijn dan is er een welkomstkaart gemaakt. Met deze kaart kan bij de VVV winkel op de Gemeentehaven een pakket worden opgehaald. Meer informatie staat op www.warmondaandekaag.nl.

Financiële tegenvaller bij kozijnen Hoogh Teylingen

Voorhout n De kozijnen van het clustergebouw Hoogh Teylingen is het gemeentelijk hoofdpijndossier dat bij zijn slot alleen nog migraine oplevert. Het gaf tegenvaller op tegenvaller en kostte een gulzige greep in de gemeentelijke schatkist. Maar dat is hopelijk nu afgesloten.

Door Nico Kuyt

Het was de gemeente Voorhout nog die de opdracht gaf voor de bouw. En als opdrachtgever was Voorhout verantwoordelijk. Na oplevering bleek al spoedig dat de ramen lekten. De kit-spuit werd rijkelijk toegepast. Het bleek slechts een tijdelijke oplossing. Intussen verliep na tien jaar de garantie. De gemeente zat als opdrachtgever opgezadeld met een prangend probleem. En dat heeft Teylingen behoorlijk veel geld gekost, maar nam haar verantwoordelijkheid.

Een miljoen euro

Als laatste zijn in de zomer van 2018 de kozijnen vervangen van het deel van de basisscholen en een restdeel van de appartementen. De gemeenteraad had hiervoor een krediet beschikbaar gesteld van 940.500 euro, maar moest het later weer verhogen met 120.000 euro. De totale kosten liepen daardoor op naar iets meer dan een miljoen euro.

BTW niet aftrekbaar

Echter, de ellende bleef de gemeente in deze afsluitende apotheose nog niet bespaard. Bij het opstellen van de jaarrekening constateerde de afdeling financiën dat de BTW van dit krediet Teylingen niet mag worden afgetrokken. Gemeenten kunnen zo'n vrijstelling krijgen van het betalen van BTW via het zogeheten compensatiefonds. Maar investeringen in schoolgebouwen zijn daarvan uitgesloten.

Om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen gaat de gemeente zich de komende maanden inzetten in het verkrijgen van bredere kennis rondom BTW door onder andere opleidingen.

Stichting SterkSaam kan bijna gaan uitbreiden

Regio n Stichting SterkSaam aan de Heereweg in Lisse mag uitbreiden. Althans als de wijziging in het bestemmingsplan zonder zienswijzen wordt goedgekeurd.

Door Arie in 't Veld

De Lissese wethouder Jeanet van der Laan zegt hierover dat sinds de start van de stichting de behoefte er is aan meer dagbestedingsactiviteiten.

Van der Laan: "In juli 2017 is een principeverzoek ingediend om hiermee de mogelijkheden te onderzoeken, zodat aan de behoefte aan meer dagbesteding kan worden voldaan. Het college heeft hierop positief gereageerd en aangegeven in principe bereid te zijn om medewerking te verlenen aan een bestemmingsplanherziening om het plan mogelijk te maken. Vrijwel tegelijkertijd heeft Stichting SterkSaam een verzoek ingediend bij het college voor een garantstelling. Hierop is in beginsel positief besloten, maar na bedenkingen van de raad is hiervan afgezien in maart 2018. Wel is besloten tot het verstrekken van een eenmalige subsidie van twee keer 12.500 euro, dit in verband met onverwachte opstartkosten. Over 2018 kan de stichting een sluitende begroting opstellen. Kort daarna heeft de stichting alsnog voldoende middelen verkregen om hiermee de beoogde uitbreiding van de dagbestedingsactiviteiten te financieren."

Inclusieve samenleving

Het college vindt dat in Lisse iedereen meetelt. Het voorstel draagt dan ook bij aan een inclusieve samenleving door een goed geoutilleerde zorgboerderij met voldoende dagbestedingsactiviteiten passend binnen een goede ruimtelijke ordening mogelijk te maken. "Het bestemmingsplan is de planologische verankering van een eerder verleende uitgebreide omgevingsvergunning uit 2015 en daarnaast maakt het de beoogde uitbreiding van de dagbestedingsactiviteiten mogelijk. In het bestemmingsplan is geborgd dat de activiteiten te allen tijde gerelateerd zijn aan de primaire maatschappelijke functie van de zorgboerderij."

Academie

Het plan houdt in dat in de monumentale wagenschuur de kookacademie/tearoom en twee B&B-kamers worden ondergebracht. De buitenzijde van de wagenschuur wordt niet aangepast. De Erfgoedcommissie heeft een positief advies uitgebracht. De Kookacademie en de B&B hebben als doel om deelnemers op te leiden naar (betaald) werk in de horeca. De tearoom is overdag geopend tijdens de openingstijden van de dagbesteding. Deelnemers leren hier klanten bedienen.

Bollengrond onttrokken

Verder zal een perceel bollengrond van 1044 m2 worden omgezet voor hobbymatig agrarisch gebruik, zoals het houden van dieren en de teelt van gewassen. Omdat hierdoor bollengrond wordt onttrokken, is met de GOM een bollengrondcompensatieovereenkomst gesloten. Ten slotte komt er ondergeschikte detailhandel in een deel van het bijgebouw van de zorgboerderij. Hier vervaardigen deelnemers diverse van hout gemaakte producten en verkopen deze.

Ter inzage in zomervakantie

Het plan moet zes weken ter inzage worden gelegd bij de gemeente Lisse, met de mogelijkheid voor iedereen om bij de gemeenteraad een zienswijze kenbaar te maken. Daarna worden eventuele ingekomen zienswijzen behandeld en zo nodig wordt het bestemmingsplan aangepast. Vervolgens kan de raad besluiten om het bestemmingsplan vast te stellen.

In dit geval vindt de tervisielegging overigens plaats tijdens de zomervakantie. In beginsel is dit onwenselijk. Echter, in dit geval wordt ervoor gekozen om het ontwerpbestemmingsplan toch ter visie te leggen. Dit omdat de wijzigingen ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan relatief klein zijn en er geen signalen zijn dat er andere zienswijzen aanwezig zijn.

Zorgen bij Historische Kring na brand in monumentale bollenschuur

De monumentale bollenschuur aan de Loosterweg is een rijksmonument. | Foto: pr./HKV

Voorhout n De Historische Kring Voorhout (HKV) heeft de recente restauratie van de bollenschuur van P. van Reisen aan de Loosterweg 8 met veel belangstelling gevolgd. Immers het is een potentiele kandidaat voor de jaarlijkse HKV-Restauratieprijs. Maar net als de rest van Voorhout is de vereniging op maandag 1 juli opgeschrikt door een grote brand. Dat is opnieuw een grote aanslag op het monumentale erfgoed van Voorhout. Op dit moment is nog niet zeker of het voorste deel van de bollenschuur behouden kan blijven. Dat het achterste gedeelte verloren is, was al wel duidelijk.

De bollenschuur is in 1925 door de Sassenheimse aannemer Cor Kiebert gebouwd in opdracht van zijn zwager Piet van Reisen. De op een rechthoekige plattegrond opgetrokken schuur bestaat uit drie bouwlagen onder een met mastiek en grind gedekt plat dak. De overstekende houten gootlijst steunt op klossen. De bakstenen gevels worden horizontaal geleed door sier metselwerk met daarin luchtspleten boven de dubbele droogdeuren. Die deuren zijn recht-gesloten en hebben houten kozijnen en waterdorpels. Elke halve deur is voorzien van vier ruiten. De gevelindeling is symmetrisch. De beide kopgevels tellen drie en de zijgevels vier vensterassen. Op allebei de kopgevels is de naam van het bedrijf aangebracht. De schuur is voorzien van zesduizend m2 stellingen. De zogenaamde droogdeuren kunnen geopend worden om de bollen die op deze stellingen liggen door natuurlijke ventilatie te laten drogen. De schuur is verder voorzien van de nieuwste elektrische liften, ventilatoren, sorteermachines enzovoorts. Aan de achterkant van het gebouw is een haven gegraven die via de zandsloot te bereiken is. Daarmee kunnen bollen over water en per vlet vervoerd worden.

Van het interieur was nog een groot aantal elementen aanwezig. De lift is later verplaatst en vervangen. In 1958, 1968 en 1989 zijn aan de noordzijde bedrijfsruimten vastgebouwd. De deuren in de zuid- en westgevel zijn vervangen door hardhouten exemplaren uit één stuk, die echter de originele vormgeving hebben.

Rijksmonument

Op 16 november 1999 is de karakteristieke bollenschuur ingeschreven als rijksmonument. "Daarmee werd dit stuk bollenerfgoed deel van de Voorhoutse monumenten en beschermd voor degenen die na ons komen. Er staan maar 14 monumenten uit Voorhout op deze lijst en het is van het grootste belang dat daar zorgvuldig mee om wordt gaan," schrijft de HKV. De recente brand heeft de toekomst van dit monumentale gebouw onzeker gemaakt. HKV hoopt dat er een maximale inspanning gedaan wordt om de oorspronkelijke vorm zoveel mogelijk te herstellen. De vereniging zegt de ontwikkelingen nauwgezet te volgen.

Vakantieweek Warmi is er weer helemaal bovenop na brand

Na de brand hebben veel acties Warmi er weer bovenop geholpen. Foto: pr.

n 'De band met Warmond is hartverwarmend'

WARMOND n Warmi is al ruim dertig jaar een begrip. De vakantieweek eind augustus is voor kinderen van de basisschool, met het doel om een leuke tijd met leeftijdsgenoten te beleven. Vorig jaar brandde de stal op Koudenhoorn af, de plek waar alle spullen lagen opgeslagen. Dankzij de inzet van het dorp kwam de vereniging er weer helemaal bovenop, vertelt Machteld Dekker-Bruijning, voorzitter van de organiserende Stichting Kindervakantiewerk Warmond (SKW). 'De lol die de kinderen hebben, is voor ons het belangrijkste.'

Bij mooi weer staat Warmi in het teken van buitenactiviteiten. | Foto's: archief Foto: Esther Luijk

Door Lotte Zoet

Warmi is een vakantieweek voor kinderen van vier tot twaalf jaar, vertelt Dekker. ''Van maandagochtend tot vrijdagmiddag, tussen 10.00 en 15.30 uur, worden de kinderen vermaakt met verschillende activiteiten. Leerlingen uit groep één tot en met groep acht mogen meedoen. De oudere kinderen, vanaf groep zes, kunnen op woensdagavond ook blijven slapen, dan doen is er meestal een spooktocht. Daar kijken ze echt naar uit.''

Dekker is sinds dit jaar voorzitter, maar zet zich al zes jaar in. ''Het bestuur bestaat uit negen mensen. Daarnaast kunnen we niet zonder de hulp van vrijwilligers. Dat zijn er nu ongeveer zestien, zij helpen mee met de werkgroepen en gaan bijvoorbeeld mee het bos in. Ouders kunnen zich aanmelden als vrijwilliger, wij zijn altijd erg blij met deze hulp."

Brand

De band die Warmi heeft met Warmond is erg sterk. ''De vakantieweek wordt al meer dan dertig jaar georganiseerd. Het is erg leuk om te zien dat mensen die toen zelf meededen, nu hun eigen kinderen brengen. We merken ook dat kinderen die nu te oud zijn voor de vakantieweek, alsnog hun steentje willen bijdragen. Zo helpen ze mee met de spooktocht."

Ook in moeilijke tijden merkt Dekker dat de band goed. "Vorig jaar brandde de stal op Koudenhoorn af, daar stonden al onze spullen in. Dit was zes weken voordat de vakantieweek begon. Op dat moment staat alles even stil. Gelukkig kwamen er al snel acties op gang. We zijn enorm geholpen door de Warmonders. Iedereen hielp op zijn eigen manier. Er was een doneeractie en oud-bestuursleden of bedrijven maakten geld over. Hartverwarmend om mee te maken. Onze spullen staan nu in een kelderbox die we huren van de woningbouw. Dankzij alle acties was alles op tijd af en kon de vakantieweek vorig jaar ook gewoon doorgaan.''

Samen de natuur in

Ruim tweehonderd kinderen hebben op Koudenhoorn, het vaste eiland van Warmi, genoeg ruimte om te spelen. ''Wij zijn daar enorm blij mee. Koudenhoorn is groot genoeg voor springkussens, het bouwen van hutten en voetballen. Als het warm weer is, wordt er natuurlijk met water gespeeld. De veiligheid van de kleine kinderen is belangrijk, daarom zorgen we dat er altijd goed wordt opgelet bij het water. Het is geweldig om alle kinderen samen te zien spelen in de natuur.''

In het wild

En zoals veel vakantieweken, werkt ook Warmi met een thema. ''Dit jaar is dat 'Warmi in het wild'. We hebben vier werelddelen uitgekozen, Australië, Amerika, Afrika en Azië, en verzinnen daar activiteiten omheen. Zo kunnen de kinderen bijvoorbeeld een Afrikaanse dans leren. Als ze dat leuk vinden, want er zijn geen verplichtingen. Met genoeg knutselspullen, buitenactiviteiten en spelletjes is er altijd wel wat te doen. We willen het leuk maken voor ieder kind.''

Inschrijven tot 22 juli

De vakantieweek is voor kinderen die banden hebben met Warmond. ''Wij proberen er altijd voor te zorgen dat de week betaalbaar is voor elk gezin. Voor 39,50 euro kan een kind een hele week meedoen met alle activiteiten en er zit ook nog een gratis t-shirt bij. Als er ouders zijn die dit niet kunnen betalen, mogen de kinderen ook gewoon meedoen." Dekker vat het goed samen: "De vakantieweek is voor iedereen."

De vakantieweek is dit jaar van 26 tot en met 30 augustus. Inschrijven voor de vakantieweek kan tot 22 juli op www.warmi.nl. Op de website staat ook meer informatie.

'Het is geweldig om alle kinderen samen in de natuur te zien spelen'

Voorhout fietst mee met de jubileumtocht Bokkies

Enthousiaste fietsers tijdens de Bokkenrijders fietstocht. Deelnemers konden kiezen uit drie routes met ieder een ander thema. | Foto: pr.

Voorhout n Ruim 150 sportievelingen deden op zondag 14 juli mee aan de fietstocht van 22 kilometer die carnavalsvereniging de Bokken organiseerde. Die afstand was bewust gekozen; komend jaar bestaan de Bokkies - de jeugdafdeling van de Bokken - namelijk 22 jaar.

Naast feesten en carnaval, organiseerde de Bokken voor het eerst een ander sociaal evenement voor iedereen die maar mee kon fietsen, van jong tot oud. De Bokkenrijders fietstocht startte vanaf Sportcafé de Eijk waar iedereen een bijzondere bidon en route kreeg.

De deelnemers konden kiezen om dezelfde route vanuit drie verschillende thema's te beleven. Meest populair was de Historische route, het bleek dat veel Voorhouters erg nieuwsgierig waren naar de geschiedenis en bijzonderheden waarlangs de route dwars door Teylingen liep. Maar ook de 'Quizthema' route was erg geliefd. Zo werd de parate kennis op de proef gesteld, en waren niet alle vragen via Google te beantwoorden. Voor alle kinderen was er ook de Kidsfun-thema route. De jongste deelnemers werden op alle vijf tussenstops vermaakt met leuke spelletjes, limonade en even een momentje van rust.

Extra activiteiten

Volgend jaar is het 22-jarig jubileum (2x11) van de Bokkies. Dat zal gevierd worden met veel extra activiteiten voor alle jeugd in Voorhout. Daarnaast is 22 jaar natuurlijk ook twee keer het gekkengetal en dat past weer perfect bij de carnaval.

De fietstocht eindigde 22 kilometer later op het terras bij Café Restaurant Welgelegen waar vele sportievelingen met een drankje en spanning uitkeken naar de prijsuitreiking. De Bokkenrijders fietstocht is alweer de eerste activiteit van de Bokken dit seizoen 2019-2020.

Confetti voor scholenfusie

Leerlingen van De Rank en De Kinderburg ontmoeten elkaar halverwege de twee huidige schoolgebouwen. | Foto: pr. Foto: pr./Frank van Beek

Vervolg voorpagina

Sassenheim n Basisscholen De Kinderburg en De Rank gaan per 1 augustus 2020 verder als één school. Op donderdag 11 juli hebben de leerlingen van De Rank en De Kinderburg elkaar tussen beide scholen in ontmoet.

De leerlingen van groep vijf tot en met acht vertrokken van school met een vlag met daarop het logo van hun school. Ze troffen elkaar op de Narcissenlaan, waar de beide vlaggen in een grote toverdoos werden gestopt. Onder geknal van confettikanonnen werden er twee nieuwe vlaggen tevoorschijn getoverd met op elk de logo's van beide scholen. Voor de kinderen markeerde dit feestelijke moment de start van het fusietraject voor beide scholen.

'Soepele overgang'

"We hebben er heel veel zin in. Dit is een uitgelezen kans om ons onderwijs onder de loep te nemen en het beste van beide scholen mee te nemen in een nieuwe school voor de toekomst," zegt Adelheid Bierman, directeur van beide basisscholen. De scholen maken zich er hard voor dat de overgang vooral voor de kinderen zo soepel mogelijk moet verlopen. Ze zullen dan ook steeds bij het proces betrokken worden. Bierman: "Bij elk besluit dat we nemen stellen we onszelf de vraag, wat is goed voor de kinderen? Tenslotte willen we niets liever dan hun een fijne basisschooltijd bieden."

Zomerexpo in De Pomp

Warmond n Grote diversiteit aan werk in Galerie de Pomp deze zomer. Op zaterdag 20 juli om 16.00 uur is de opening van de zomerexpositie, waar het werk van vijf kunstenaars is te zien.

Fotograaf Pim Rusch heeft voor deze expositie gekozen voor abstracte foto's van het menselijk lichaam uit de serie 'Skin 'n' Bones' als reactie op de beelden van een mede-exposant. De serie is ontstaan vanuit het idee dat onze huid en onze botten door houdingen en bewegingen een steeds veranderend beeld laten zien en zo op zichzelf staande kunstwerken vormen. Geschoten in zwartwit en met vervreemdende perspectivische onscherpte hoopt Rusch de lichaamsvormen een extra dimensie mee te geven.

Bij de beelden van Wim Kornmann is het menselijk lichaam meestal het uitgangspunt, met name het gezicht. Het zijn geabstraheerde beelden waarbij er ruimte is voor een eigen invulling van de kijker. Centraal staat hoe een steen 'tot leven komt', hoe er dynamiek en balans in de steen komt, het geen losliggend stuk steen blijft, maar ook hoe de omgeving erbij betrokken wordt; een neus is bijvoorbeeld niet altijd in het beeld aanwezig maar juist in de leegte waardoor een verrassend effect ontstaat. De beelden zijn zowel handmatig als machinaal gemaakt van onder andere marmer, graniet en serpentijn.

Na afronding van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, werkte Margriet als ontwerper voor Nike Europe. Daarna verbleef ze negentien jaar in het buitenland, waaronder New York, Brazilië en Hong Kong. Nu woont en werkt zij weer in Nederland. Haar doel bij het tekenen en schilderen is de sfeer. Zij probeert de sfeer te treffen.

Jetty Ouwendijk maakt in de winter realistische schilderijen in acryl aan de Vrije Academie in Sassenheim. In de zomer zit ze graag op het Hollandse, Franse of Spaanse platteland en maakt pentekeningen. Uitstapjes naar papier maché leveren diverse dieren op. In verloren uurtjes vormen groenten, fruit, bloemen en vogels de onderwerpen voor wens- en cadeaukaartjes.

Joyce van der Stad werd gedurende haar hele leven aangetrokken door bijzondere kleuren, materialen en technieken. Dit komt naar voren in haar werk als sieradenmaakster. Met een fascinatie voor 'oude methodes' ontwerpt zij kettingen, armbanden en oorbellen waarbij zij onder meer Balinese snake weaving gebruikt. Materialen komen uit het verre Oosten, waar zij twee keer per jaar rondreist. Edelstenen, parels, zilver. Al doende heeft zij zich ontwikkeld tot een vakvrouw die alles zelf ontwerpt en maakt.

Tijdens de opening vertellen de exposanten over hun werk. Deze zomerexpo is te zien tot 21 augustus.

Voorspeelavond harmonie St. Matthias

De kinderen van harmonie St. Matthias zorgen voor een muzikale avond in Het Trefpunt. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n De theaterzaal van Het Trefpunt vulde zich op maandag 8 juli met familie, die vol verwachting kwam luisteren en kijken naar de jeugd van harmonie St. Matthias. Zo'n 90 toeschouwers bij elkaar, want ook de leden van het harmonieorkest kwamen hun toekomstige mede-muzikanten aanmoedigen.

Op het podium zat het jeugdorkest aan de ene kant opgesteld en aan de andere kant de AMV-leerlingen, die vanaf mei een workshop van acht lessen hadden gevolgd. Het jeugdorkest, onder leiding van Patricia Kerkdijk, opende de avond met 'Hallo allemaal', gevolgd door 'Jambo le-le'. Daarna was het de beurt aan de AMV-leerlingen onder leiding van Rivka van Vliet. Prima in de maat speelde Isaac, Naar, Ramsey, Tygo en Naira op klokkenspel onder andere 'Mieke heeft een lammetje' en 'Vader Jacob' Kiki en Jip 'liepen door de G' . Daniël is gevorderd AMV'er en speelde solo onder andere Roodkapje.

De leden van het jeugdorkest hebben allemaal individueel les op instrument; Ivan speelde 'Row your boat' en Jill 'Yankee doodle', allebei op trompet. Job met de Chicago-song, Serge met 'Hey brother van Avicii' en Nick & Dorus met 'De acrobaten' allen op saxofoon. Met de 'Fietskwijtrap-canon' door het jeugdorkest en 'The ghost of Tom' werd de muzikale avond afgesloten. Meer informatie over muziekles via www.sintmatthias.nl onder 'opleiding' of mail naar info@sintmatthias.nl.

Kunstenaars 't Bollenpallet genomineerd

Een deel van het kunstwerk 'Paradijsvogel' van genomineerde Ron. Foto: pr.

Sassenheim n Michel, Ron en Gerard van Atelier 't Bollenpallet exposeren met hun kunstwerken in de Nicolaïkerk te Utrecht. Zij zijn genomineerd en maken kans op de Special Award 2019 publieksprijs.

De Special Award is dé vierjaarlijkse landelijke beeldende kunstwedstrijd voor kunstenaars met een handicap, georganiseerd door Special Arts. De expositie is tot en met 15 september te bezoeken. Via www.specialaward.nl kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriete kunstenaar voor de Special Award publieksprijs.

Vikingen op bezoek in Ruïne

Wouter Broere krijgt zijn diploma van docent Leroy van der Poel. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De Vikingen komen eraan, en wel op zaterdag 17 en zondag 18 augustus. Dan staat de Ruïne van Teylingen (Teylingerlaan 15a) in het teken van de vroege Middeleeuwen, met onder andere een markt, ambachten, workshops en gevechtsdemonstraties. Beide dagen is de Ruïne open van 11.00 tot 17.00 uur. De entree bedraagt 5 euro voor volwassenen, 3 euro voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar en nog jongere bezoekers krijgen gratis toegang.

Kubb-toernooi bij Scojesa

Sassenheim n Een gezellig potje Kubb spelen met mensen uit de buurt? Dat kan deze zomer bij scouting Scojesa. Op woensdag 28 augustus om 14.00 uur start het eerste toernooi aan de Sportdreef 6.

Kubb is een spel dat iedereen kan spelen, of je nu oud of jong, sportief of liever lui bent. Het woord 'Kubb' betekent 'houten blok' in een dialect van het Zweeds. Het is buitenspel waarbij houten blokken om worden gegooid door er houten stokken tegenaan te werpen. Kubb kan worden omschreven als een combinatie van bowlen, jeu de boules en schaken. Het spel is al jaren favoriet in de zomervakantie.

Aanmelden per team (vanaf drie personen, maximaal acht) kan via www.scojesa.nl/kubb. Deelname kost 2,50 euro per team.

Muziek maken bij St. Cecilia

Voorhout n Bij muziekvereniging St. Cecilia was op donderdag 11 juli de laatste AMV-les van het seizoen. Alle leerlingen hebben de cursus afgerond en kregen als bewijs een diploma (zie foto onder).

Vanaf september start St. Cecilia weer met de AMV-lessen weer. Bij Algemene Muzikale Vorming (AMV) leren kinderen van 7 tot 10 jaar noten lezen, ritmes oefenen en muzikale kennis. De kinderen leren blokfluit spelen om het geleerde direct toe te passen in de praktijk. In de tweede helft van het jaar introduceert de docent verschillende instrumenten.

Aanmelden voor de cursus kan via www.stceciliavoorhout.nl.

cultuur/verenigingen

Leo van den Ende over het Panorama

Regio n Nieuwsgierig naar de achtergrond van Panorama Tulipland? Op zondag 28 juli, van 14.00 tot 14.30 uur vertelt Leo van den Ende over het ontstaan van het door hem zelf geschilderde Panorama. Voor deze instaprondleiding op elke laatste zondag van de maand kunnen geintereseerden zich op de dag zelf aanmelden aan de balie. Deelname is gratis, wel betaal je de reguliere museumentree. Of neem je Museumkaart mee. Behalve op 28 juli is er ook een instaprondleiding op 25 augustus, 29 september en 27 oktober. Museum De Zwarte Tulp zit aan de Heereweg 219 in Lisse.

n Vierdaagse cheque voor Vakantie Evenementen Teylingen

Foto: pr.

Voorhout n In totaal 600 euro, dat is het bedrag dat Vakantie Evenementen Teylingen (VET) kan bijschrijven op de rekening. Op donderdag 11 juli kregen zij de cheque overhandigd van gulle gevers Oranje Vereniging Voorhout (OVV) en Ladies Circle Voorhout.

Ton Wolvers (voorzitter OVV) en Lisette Mendelovitzz (voorzitter Ladies Circle Voorhout) mochten de cheque overhandigden aan Bryan van den Berg, voorzitter Vakantie Evenementen Teylingen.

Ieder jaar wordt tijdens de Avondvierdaagse in Voorhout geld ingezameld voor een lokaal goed doel. Het bedrag kwam tot stand doordat van elke, door de OVV verkochte deelnemerskaart, 50 eurocent naar dit goede doel ging. Ladies Circle verkocht op de laatste dag van het wandelevenement bloemen en haalde hiermee een deel van de donatie op.

Op de foto, v.l.n.r Ton Wolvers (OVV), Bianca Handgraaf, Bryan van den Berg, Johan Plug (VET) en Lisette Mendelovitzz (Ladies Circle Voorhout).

De Kaag op

Foto: pr.

Sassenheim n De Zonnebloem Sassenheim heeft met 35 gasten en vijf vrijwilligers op dinsdag 9 juli een rondvaart gemaakt over de Kagerplassen. De zon liet zich de hele dag zien, dus het was genieten; van het varen, het uitzicht, de drankjes, de lunch en van elkaars gezelschap. In de zomer worden activiteiten aangeboden. Op het programma staan onder andere een ritje met de strandrups, een spelletjesmiddag en een tripje naar Madurodam. Ook aanmelden? Voor meer info, neem contact op met secretaris, Gerard van der Horst via 0252-214759.

Geslaagd toernooi

Foto: pr.

Sassenheim n De Sassenheimse Tennisvereniging (STV) kijkt terug op een succesvolle editie van de 25ste editie van het Open Jeugdtoernooi. Naast wedstrijden in het enkelspel, stonden ook de dubbel en mixdubbel op het programma voor de jonge sporters. Op zaterdag 6 juli werd het toernooi afgesloten met een waardige finaledag, waar ook de winnaars van de 'dagprijsvragen' hun prijs op kwamen halen. | Foto: pr.

Regen geen spelbreker voor Adest

Foto: pr.

Sassenheim n Adest Musica sloot het seizoen op zaterdag 6 juli af met een zomershow. Het was even flink improviseren, omdat buiten door het slechte weer niet gespeeld kon worden. Uiteindelijk was het Zomeravondconcert, dankzij de medewerking van het theater, in 't Onderdak. Alle geledingen van Adest Musica lieten van zich horen. Tijdens deze avond stal de Jeugdband de show met de presentatie van de nieuwe uniformen, mede mogelijk gemaakt door de nodige donateurs waaronder kringloopwinkel Herenstraat 63 in Voorhout. Het was het laatste optreden voor de zomervakantie, in september is Adest Muscia weer overal te zien.

week in beeld

Recreanten VCS spelen leerzaam nationaal kampioenschap

VCS XR1 gaat volgend jaar in de TOP-poule spelen en kon op het NK alvast wennen aan het niveau. | Foto: pr.

SASSENHEIM n Meedoen aan een nationaal kampioenschap is voor elk sportief en fanatiek team een uitdaging. De uitnodiging aan het recreanten-mixteam VCS XR1 voor dit landelijke toernooi kwam van volleybalbond NeVoBo. Op zaterdag 13 juli ervoer het Sassenheimse team wat het is om op het hoogste niveau te spelen.

Volleybalclub Sassenheim (VCS) is al veertig jaar een actieve vereniging: voor kinderen (mini's en junioren) en competitie voor volwassenen. Enthousiaste volwassenen spelen dit teamspel op recreatief niveau. Elke woensdagavond wordt getraind en gespeeld in sporthal de Wasbeek in Sassenheim.

De familie Van Schooten is een trouwe sponsor van Foreholte. | Foto: pr. Foto: pr.

Recreatief wil overigens niet zeggen dat er geen fanatisme is. Want ook binnen de recreanten kan worden deelgenomen aan een competitie tegen andere teams in de regio. Een mix-team bestaat uit dames en heren, dat geeft een bepaalde dynamiek aan het spel, wat wezenlijk anders is dan bij een damesteam of herenteam.

Kampioen

Sinds enkele jaren heeft VCS meerdere wedstrijd-mixteams. Afgelopen seizoen is het eerste team van VCS (XR1) kampioen geworden in de A-poule. Dat betekent dus; promoveren naar een hogere klasse, de TOP-Poule. Voor het eerst in de geschiedenis van VCS gaat een recreantenteam spelen in deze poule.

NK

Ter voorbereiding op het komende seizoen wil dit eerste team heel graag alvast ervaren wat het niveau van de TOP-poule nou precies is. Om hier alvast eens aan te 'ruiken' is de uitnodiging van de NeVoBo voor deelname aan het Nationaal Recreanten Kampioenschap in Utrecht met enthousiasme aangenomen. De strijd gaat tussen kampioen-teams uit de A-poule, TOP-poule en Masters uit andere regio's. Het VCS XR1 team ziet deelname aan dit toernooi als 'snuffelstage' en hoopt op duidelijkheid over wat ze kunnen verwachten.

Op zaterdagochtend 13 juli rijden de vier dames, vijf heren en de trainer/coach Marion Middendorp naar sportcomplex Olympus. Gedurende de dag worden er zes wedstrijden gespeeld van twee keer twaalf minuten. Bij de eerste wedstrijd zijn er wat knikkende knietjes bij de VCS'ers. Al worden alle wedstrijden best goed gespeeld door VCS XR1, toch wordt nipt gewonnen door de tegenstanders.

Kruisfinale

In de kruisfinale speelt VCS XR1 om de dertiende of veertiende plaats. De laatste set van het toernooi is gewonnen door VCS XR1 met 24-14. Dat gaf een goed gevoel, als afsluiting van het toernooi.

Diep van binnen is bij eigenlijk alle spelers wel wat teleurstelling, maar ook wel realisme. Heel duidelijk is geworden waar ze vanaf augustus vol enthousiasme op gaan trainen.

Ook eens meedoen met de recreanten van VCS? Kom gerust langs op woensdagavonden in sporthal De Wasbeek. Meer informatie op www.volleybalclubsassenheim.nl.

Goud en brons voor triathlete Tessa Kortekaas

Voorhout n Tessa Kortekaas heeft bij het Nederlands Kampioenschap Middle Distance Triathlon in Klazienaveen de derde plaats behaald. Een week eerder, op zondag 7 juli, won ze na een bizarre race de eerste editie van de triathlon in Hoorn.

Kortekaas had in Klazienaveen nog last van de aanrijding een week eerder. Tijdens de triathlon in Hoorn werd ze op de fiets aangereden door een motor van de organisatie. Ondanks de klap kon ze haar race vervolgen en wist ook nog als eerste te finishen in een tijd van 2:11:56. Tweede werd Talisa van der Fluit (2:13:38) en de derde plaats was voor Sophie Engels (2:19:27). De Olympische afstand bestond uit 1,5 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen.

Op zondag 14 juli was de tweede wedstrijd binnen zeven dagen voor Kortekaas, tegenwoordig woonachtig op Lanzarote, maar afkomstig uit Voorhout. Zonder al te hoge verwachtingen reisde ze af naar Klazienaveen, met de klap van een week eerder nog in het lijf. Die bleek nog iets te veel aanwezig. De strijd om de nationale titel werd uiteindelijk gewonnen door Yvonne van Vlerken, een ervaren triathlete. Kortekaas moest ook Miriam van Reijen voor laten gaan, en finishte zelf als derde in een tijd van 4:24:38.

Selectie Foreholte ook volgend seizoen voorzien van hoofdsponsor

Voorhout n Tijdens een zeer druk bezocht eindfeest van handbalvereniging Foreholte is de samenwerking met de Sam en Peter van Schooten voortgezet door het ondertekenen van een driejarig sponsorcontract.

Sam en Peter van Schooten, respectievelijk van de bedrijven Sam van Schooten bloembollen en Peter van Schooten bouwmaterialen, dragen de handbalvereniging als hoofdsponsor al jaren een heel warm hart toe. Onder toeziend oog van vader Jan van Schooten, een van de trouwste supporters van Foreholte, zal de naam van de bedrijven de komende drie jaar op de kleding en tassen van de damesselectie staan.

Tijdens het eindfeest bij de Break-Out krioelde het van de (jeugd) spelers en ouders, die na een dag beachhandbal getuigen konden zijn van de huldigingen van de kampioenen van afgelopen seizoen, en afsloten met een barbecue.

Op de foto: Sam van Schooten, (klein)zoon Van Schooten, Jan van Schooten en Peter van Schooten bij de ondertekening van het sponsorcontract.

Diploma's bij Columbiaan

Trots tonen de zwemmers hun B- of C-diploma. Foto: pr./Dennis van Gent

Voorhout n Bij zwemvereniging de Columbiaan was op zaterdag 13 juli het laatste afzwem-moment voor de zomervakantie. Voorhout is 22 A-, B- en C-diploma's rijker.

Zwemvereniging de Columbiaan is vijftig jaar geleden opgericht, ondanks dat er speciale jubileumactiviteiten zijn gaat het afzwemmen op de gebruikelijke manier gewoon door. Er waren ditmaal 22 geslaagden. Dit lijkt een klein aantal, maar er wordt in kleine groepjes gezwommen zodat er veel persoonlijke aandacht is voor ieder kind. De Colombiaan heeft onlangs de zwemlicentie gehaald, zodat de kinderen tijdens de lessen de nieuwste zwemtechnieken leren.

Veel kinderen behaalden hun A-diploma. | Foto's: pr./Dennis van Gent Foto: pr./Dennis van Gent

Geslaagden

Voor het A-diploma slaagden; Elin, Mats, Anas, Guus, Matts, Rudie, Kevin, Milou, Femke, Flynn en Yuna.

Voor het B-diploma slaagden; Lynn, Djamilla, Rezan, Jayden, Bas en Jurian.

Voor het C-diploma slaagden; Daan, Tsigera, Phileine, Skye en Joye. Zij maakten met dit C-diploma het Zwem-ABC compleet.

23 / 24

Strepen

Ik stam uit de tijd dat je dominees met eerbied bejegende. Voor hem (het waren altijd mannen) en voor de pastoor ging je op straat een stapje opzij. Nog weer eerder deed je je hoed voor hem af. Nederland is niet altijd een land zonder voetstukken geweest. Als beginnend predikant werd je er onherroepelijk op gehesen. Ook mensen wier kleinzoon ik had kunnen zijn toen ik begon, zeiden steevast 'u'. Hetzelfde aanzien omwille van hun ambt genoten burgemeesters, huisartsen, bovenmeesters, fabrieksdirecteuren en nog een hele rits beroepen meer. Ministers, bijvoorbeeld. Die werden excellentie genoemd en nimmer, maar dan ook nimmer geïnterrumpeerd door verslaggevers. Tegenwoordig heten ze Mark en Erik en laat niemand ze uitpraten. Bij dominees wordt gezegd dat de klad er in kwam toen zich met hun voornaam lieten aanspreken. Eerlijk gezegd geloof ik dat niet. Je moet sowieso naar iedereen toe beleefd zijn. Maar respect moet je verdienen. Je hebt er geen recht op omdat je toevallig dominee bent. Respect verdien je door de manier waarop je je ambt of taak vervult. Daarbij moet je er zelf voor zorgen gepaste afstand te bewaren tot de mensen voor wie je dokter of dominee bent. Kritische distantie, heet dat. Er zijn predikanten die dat niet zo goed kunnen inschatten – die kunnen zich beter dominee en u laten noemen, dat is veiliger. Er zijn mensen die te gauw jij-en en jou-en tegen de dominee - voor hen blijf ik 'u'. En nog altijd zijn er dominees die op hun geestelijke strepen staan. Zoals die predikant die ooit per se bij een huisarts wilde wiens praktijk echt vol was. Toen hij bij de assistente deswegen nul op rekest kreeg, richtte hij zich rechtstreeks tot de huisarts in kwestie. Geen plek, zei deze. Maar weet u wel wie ik ben, antwoordde de geestelijke enigszins verontwaardigd: ik ben de dominee! Waarop de huisarts antwoordde 'al was u de koning van Spanje, vol is vol…' Ik vraag me af of hij dat volgehouden zou hebben wanneer er echt een telefoontje uit Madrid kwam, maar dat zullen we nooit weten. Voor de rest ben ik het met hem eens: leve de gelijkheid!

egbert van der weide

17 t/m 24 juli

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering met samenzang, voorganger; Lia Spiegeler

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 19.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, Avondmaal, voorganger: Ds. A.A. Bosma

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: dhr. Aart van Rijn

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eucharistieviering, voorganger: Th. Blokland

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, Woord en Communieviering met Cantores, voorganger: Lia Spiegeler

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Drs. R. Prang, (Amsterdam)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ds. W.F. van Rijn

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur, eredienst, 19.00 uur onderwijsdienst o.l.v. Jan Zijlstra.

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 21 juli bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

De oplossing van vorige week: RUPSVOERTUIG

De winnaar is: A. Hoogeveen uit Sassenheim.