De Teylinger

28 september 2016

De Teylinger 28 september 2016


"Wij zijn zuinige penningmeesters"

n Lasten voor burger blijven gelijk

TEYLINGEN n Als de gemeenteraad ermee akkoord gaat blijven de lasten voor de burger het komende jaar nagenoeg gelijk. Vorige week droeg B&W het concept van de begroting over aan de gemeenteraad. Het is een begroting geworden met bijzonder veel investeringen, terwijl toch het huishoudboekje in balans blijft.

door Nico Kuyt

De OZB gaat met 0,8 procent omhoog, een inflatiecorrectie en een beetje zuur voor huiseigenaren, maar de rest van Teylingen blijft hetzelfde betalen. Het rioolrecht stijgt welisewaar met 3 euro, maar dat wordt weer gecompenseerd met de afvalstoffenheffing die met 3 euro omlaag gaat. De gemeente is juist bezig met een nieuw afvalplan, waarbij het restafval moet worden weggebracht om zo te stimuleren dat er zo min mogelijk restafval overblijft en de Teylinger gestimuleerd wordt het zo optimaal mogelijk te scheiden. "Wij zijn zuinige penningmeesters en doen niet aan uitspattingen. We hebben nooit een nieuw gemeentehuis bij de gemeentelijke fusie in 2006 gebouwd. Ik ben er trots op dat de begroting mooi sluitend is en juich over de gelijke lasten. Het is fantastisch dat het zo kan. Wij doen het niet karig en armoedig in Teylingen. Ik denk meeste mensen die hier wonen tevreden zijn", geeft financieel wethouder Kees van Velzen aan. Voor de afvalstoffenheffing is het nog even een vraag hoeveel voordeel de nieuwe inzameling, waar de gemeenteraad binnenkort over gaat besluiten, gaat opleveren. De doelstelling is dat het niet duurder wordt. De 3 euro aan verhoging per jaar is nodig om te komen tot kostendekkend plaatje voor de vele kilometers aan riool.

Investeringen

De gemeente doet volgend jaar een record aan investeringen. Zoals het sportpark Elsgeest. "Het afgelopen jaar is er hard achter de schermen nagedacht. Hoe kunnen we de voetbal, handbal, hockey, ijsclub en volkstuintjes verenigen. Er zijn weinig mogelijkheden voor uitbreiding nu van de provincie waardevol grasveld niet mag worden gebruikt. Het is een ongelooflijke puzzel geweest, maar we hebben een model gevonden waar iedereen zich kan vinden", meldt sportwethouder Bas Brekelmans. Voor de oplossing moet hij, naast de al 2,2 miljoen, ook nog eens 1,7 miljoen extra vragen aan de raad. "Het is een fors bedrag, maar het gaat ergens over", stelt hij.         Lees verder op pag 7

Geen verbod op seksbedrijven

TEYLINGEN n Een afgezwakte motie van de ChristenUnie om geen prostitutiebedrijven in Teylingen toe te staan, heeft het in de gemeenteraad niet gered. Op dit moment kan de gemeente maximaal één vergunning voor een seksbedrijf en maximaal één voor een escortbedrijf afgeven. Het aantal plaatsen waar zoiets mag is evenwel heel beperkt en het moet aan vele voorwaarden voldoen. De motie riep nu de raad op om zich uit te spreken tegen de uitoefening van een seksbedrijf in de gemeente. Wanneer de nieuwe landelijke wet Regulering Prostitutiebedrijven (Wrp), die een verbod mogelijk maakt, door het Rijk is aangenomen, dan als raad een besluit te nemen om een verbod van seksinrichtingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op te nemen, de zogeheten nuloptie. Eigenlijk wilde de ChristenUnie dat nu al in de APV opnemen vooruitlopend op de komst van de wet, maar dat bleek lastig te gaan. Maar ook de afgezwakte motie haalde het niet. Bij stemming bleek alleen de eigen fractie deze te steunen. Over het algemeen vonden de fracties dat de motie voorbarig was en dat gewacht moet worden op de nieuwe wet en dan een eventuele nuloptie bespreken. Zo vond de PvdA dat het niet via een motie, maar dat een behandeling in raadscommissie en gemeenteraad de juiste weg was. En voor het CDA was de motie niet compleet en concreet genoeg. Zo zijn er verschillende vormen van seksbedrijven. (NK)

Groene wens

SASSENHEIM n Wethouder Kees van Velzen gaat kijken of het groen weer terug kan komen in de middenberm op de kruising Parklaan met de Hoofdstraat nabij de Pancratiuskerk. Enige tijd geleden is het groen om de middenberm vervangen door rood grind. Tijdens de onlangs gehouden Dag van de Democratie hebben twee dames aangegeven het groen terug te wensen. ChristenUnie, VVD en het CDA dienden in de afgelopen raadsvergadering hiertoe een motie in. Navraag bij de ambtelijke organisatie leerde dat de veiligheid van medewerkers tijdens onderhoudswerkzaamheden in het geding was en dat daarom de beplanting is verplaatst naar de rand van het kerkplein. Met de motie riepen de indieners B&W op om toch nog eens te bezien of het mogelijk is om de entree van het dorp weer een groen aanzicht te geven en daarbij rekening te houden met de veiligheid voor de medewerkers. De motie kreeg in de raad unanieme steun. Van Velzen zegde toe het te gaan bekijken.D66 stelde voor om eens te kijken naar hoe het in de Veerpolder is opgelost. Daar staan twee bakken met bomen erin. (NK)

n Huishoudboekje open

Burgemeester en wethouders van Teylingen hebben vrijdag de begroting 2017-2020 gepresenteerd in Sassembourg. Dit woonservicecentrum huisvest vormen van zorg waar alle Teylingers gebruik van maken: van jeugdhulp tot apotheek. "Wij zien dit als inspirerend voorbeeld van zorg en welzijn in zijn nieuwste vorm", aldus wethouder Arno van Kempen.

Rozenkrans bidden in de Matthiaskerk

Warmond n Op de woensdagavonden 5, 12, 19 en 26 van oktober bidden we weer de rozenkrans in de Matthiaskerk. Gebedsleider Lia Spiegeler gaat hierbij voor. U bent van harte welkom om 19.00 uur.

George Germans en Siep Eisenga organiseren de eerste Sassenheimse Korendag. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van kampen

Bijzondere primeur voor Sassenheim

Teylingse vechtscheidingen onder de loep

Het was een grote klus

Singing-Stars n gaan voor Opkikker

Kus voor
nieuwe
Nagelbrug

Regenboogvlag gaat hoe dan ook wapperen

| Foto: Wikipedia/theodoranian Foto: PR

TEYLINGEN n Op 11 oktober, Coming Out Day, steekt de gemeente voor de eerste keer in haar bestaan de Regenboogvlag uit op de gemeentelijke gebouwen in de drie dorpen om daarmee de solidariteit te tonen met de acceptatie van homo's, lesbiennes en transgenders.

door Nico Kuyt

De gemeenteraad hield vorige week een nog wat onverwachte en pittige discussie over het wel of niet willen wapperen van de vlag. Burgemeester Carla Breuer maakte bekend dat B&W al had besloten om deze uit te hangen. "Iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Het lijkt vanzelfsprekend maar dat is nog niet zo. Het is een grote stap, soms gepaard met angst. Hier in Teylingen willen wij een klimaat scheppen om gewoon te zijn wie je bent en je gevoelens niet weg hoeft te stoppen. De overheid moet iedereen gelijk behandelen en iedereen oproepen dat ook te doen. Wij moeten trots zijn op mensen die het lef hebben om te zijn wie zij zijn. Eigenlijk zou zo'n vlag overbodig moeten zijn, maar zolang dat nog niet zo is, hijsen we met volle overtuiging totdat het moment komt dat die niet meer nodig is. Deze zouden we moeten vlaggen", aldus de burgemeester. Het was een opstelling die het CDA niet plezierde, want de huidige Nederlandse driekleur verbindt ook iedereen, vereist een gelijke behandeling en is een symbool voor de grondwet waarin dat is vastgelegd. Er was dus daarvoor in de ogen van deze fractie een Regenboogvlag niet nodig. Inmiddels had vanwege de toezegging van B&W indiener D66 zijn motie weer ingetrokken, wat de discussie ook niet echt hielp. Er was dus geen onderwerp meer om te bespreken, maar het intrekken was weer een reden voor de ChristenUnie om een eigen motie in te dienen, want de fractie wilde het breder trekken dan alleen de Regenboogvlag. Voor de fractie mocht de vlag hangem, maar de belangen van de ene groep moeten niet boven andere groepen staan. Er zijn meerdere waarvoor de gemeente met het hijsen van een vlag aandacht zou kunnen vragen, zoals international dag rechten voor het kind, vluchtelingendag, voor voormalige slaven en wereldgebedsdag. De ChristenUnie riep op tot het opstellen van een vlaggenbeleid en deze volgend jaar aan de raad voor te leggen. En toen was de chaos in de raadzaal een beetje compleet over een vlag die er eigenlijk al was. De motie van de ChristenUnie haalde het overigens niet, alleen de eigen fractie stemde voor, de meerderheid vond extra beleid over vlaggen niet nodig. Maar op 11 oktober zal zonder een verdere stemming in de raad de Regenboogvlag toch gaan wapperen, want die is al door B&W besteld. De burgemeester gaf aan hoe dan ook deze op die dag te zullen hijsen.

Lasten voor burgers nagenoeg gelijk

Vervolg van voorpagina

Dit jaar zal meer dan 50% van de gemeente verlicht worden door Led-lampen. De gemeente is daarmee op de helft van het 10-jarenplan om Teylingen zuinig te laten branden. "We besparen daarmee behoorlijk wat energie. Ik heb de cijfers gezien en het ziet er heel mooi uit. Ik ben er best trots op", meldde Van Velzen. Best trots op. Dat is ook collega Arno van Kempen. Rond duurzaamheid worden er echt slagen gemaakt. In november is er een landelijk congres waarbij de gemeente is gevraagd iets te vertellen over duurzaamheid. De inspanningen zijn niet buiten de gemeente onbekend gebleven. Er wordt ook gewerkt aan het in arbeid brengen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Of zij nu een beperking hebben of langdurig in de bijstand, er is een servicepunt opgericht om hen te begeleiden. De gemeente denkt om hen ook in te zetten tegen de fietsdiefstallen. Het aantal daalt weliswaar aantal, ook op stations Sassenheim. "Maar wij zijn er nog lang niet. Het is te erg voor woorden dat we de fiets niet ergens kunnen neerzetten zonder dat het gestolen wordt. We willen niet direct een koude camera inzetten, maar denken aan warm toezicht. Mensen met een afstand tot arbeidsmarkt inzetten om met hun ogen toe te zien op mensen met minder goede bedoelingen. Dat zijn we aan het onderzoeken", geeft burgemeester Carla Breuer aan. Er zijn nog diverse investeringen die de gemeente doet, zoals in wegen en groen. Op 3 november neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting.

Huur tuin Industriekade wordt in fases hoger

SASSENHEIM n Om te wennen aan de nieuwe marktconforme huurprijs wordt het bedrag voor de grond bij de woonboot op Industriekade 31 in fases verhoogd.

door Nico Kuyt

Bij het afsluiten van een nieuw huurcontract met de woonbooteigenaar aan de Industriekade ontstond een discussie over de hoogte van de huursom. Het nieuwe bedrag is fors hoger dan de huidige. Na protesten in de gemeenteraad van niet alleen de bewoner van nummer 31, maar ook de buren, wil de gemeente nu de bewoner langzaam laten wennen aan het marktconforme tarief. B&W stelt nu voor om voor de eerste vijf jaar een lagere huur te hanteren dan de huur op basis van de feitelijke grondwaarde. De huurder van Industriekade 31 krijgt een korting van 50% op de marktconforme huur. Het komt uit op een maandelijkse huur van 87.50 euro.

Hoger

Overigens hoeven nieuwe kopers niet meer verrast te zijn over de nieuwe marktconforme huur. Zij zijn gewaarschuwd, de gemeente blijft bij het houden van de hogere huursom. In 2006 is er tussen de toenmalige woonbooteigenaren een geschil geslecht over het eigendom van delen van gronden van de Industriekade die door eigenaren in gebruik waren genomen. Dit geschil is opgelost door tussen de gemeente en de gebruikers een huurcontract te sluiten. Deze zijn afgesloten met een volgens de gemeente een 'symbolische' huur. Door deze te sluiten is voorkomen dat woonbooteigenaren de grond door verjaring konden verkrijgen. In de huurcontracten is niet opgenomen dat de huur en de hoogte daarvan eeuwigdurend doorgezet gaat worden naar nieuwe eigenaren van de woonboten. Bij nieuwe huurcontracten zal daarom de huur naar een marktconform niveau gaan, zo stelt de gemeente. Teylingen deed de eigenaar in april 2016 een laatste voorstel om over de periode tot 1 januari 2016 geen huur te betalen, en van 1-1-2016 tot 1-1-2017 120,- euro per maand te betalen. Na 1-1-2017 zou het dan naar 175,- euro per maand gaan. De hoogte van het tarief is gebaseerd op een onderliggende grondwaarde van 437,50 euro per m2 en een vergoedingspercentage voor het gebruik van 5 %. De grootte van het perceel is 96 m2. De maandelijkse huur komt hiermee uit op 175,- euro.

Eerste Korendag: een bijzondere primeur voor Sassenheim

George Germans en Siep Eisenga organiseren de eerste Sassenheimse Korendag. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van kampen

n tweeëntwintig koren, zeshonderd zangers, vier kerken

sassenheim n Korendag, een nieuw begrip voor de inwoners van Sassenheim. Siep Eisenga en George Germans kunnen er alles over vertellen en zijn razend enthousiast dat zij deze dag hebben kunnen organiseren. Op zaterdag 8 oktober zullen er in vier kerken tweeëntwintig koren beurtelings optreden.

Door Piet van Kampen

George Germans is dirigent van het Protestants Christelijke koor De Lofstem. Siep Eisenga is een gewaardeerd zanger in het koor. Hoe kwamen beide mannen er toe om dit evenement in Sassenheim te organiseren? Germans: 'Zes jaar geleden waren wij met ons koor in Monnikkendam waar er een Korendag werd gehouden. Een dag die voor de liefhebbers van koorzang aansloeg.

Op dat moment ontstond eigenlijk het idee om dit ook in Sassenheim te organiseren maar het kwam er vooralsnog niet van'. Eisenga: 'Het is toen in mijn achterhoofd blijven hangen'. Vorig jaar nam De Lofstem weer deel aan de Korendag in Bunschoten-Spakenburg. Een dag die Eisenga wederom inspireerde en zijn dirigent Germans aanspoorde om dit evenement ook naar Sassenheim te halen. De heren waren het eens.

Grote klus

Ga er maar aan staan. Eisinga heeft het geweten. Toch is het hem gelukt om na een jaar van voorbereidingen en koren te benaderen tweeëntwintig koren op zaterdag 8 oktober in vier kerken in Sassenheim op te laten treden. Vanaf 10.00 uur zullen er beurtelings in de Julianakerk, de Dorpskerk, de Pancratiuskerk en de Havenkerk de verschillende koren te beluisteren zijn.

Dankzij een bijdrage van de KCZB (Koninklijke Christelijke Zangers Bond) waarvan Eisinga in deze regio penningmeester is en spontane donaties wordt deze dag mogelijk gemaakt. 'Het was een grote klus om alles te organiseren. Veel koren aanschrijven en pas in maart van dit voorjaar kwamen de eerste reacties. Uiteindelijk zijn we tot dit aantal gekomen waardoor deze dag mogelijk wordt' klinkt Eisenga voldaan. Germans: 'We zijn zeer en zeer tevreden'.

Gevarieerd

Het aanbod voor de liefhebbers is gevarieerd. De deelnemende koren uit de regio en zelfs uit Amsterdam bieden een gevarieerd aanbod. Dameskoren, gemengde koren, een popkoor, een kamerkoor en een oratoriumkoor zorgen voor een mix voor de bezoekers en bereiken hiermee diverse doelgroepen. De dag zal om 16.30 uur in de Julianakerk door De Lofstem en het familiekoor Ichtus uit Katwijk worden afgesloten.

Ruim zeshonderd zangers en zangeressen zullen op deze bijzondere dag acte de présence geven en voor veel liefhebbers een uniek gebeuren verzorgen. In alle kerken is de toegang gratis. Eisenga en Germans: 'We zijn er trots op dit te kunnen organiseren'. Een primeur voor Sassenheim.

Oecumenische Taizéviering

SASSENHEIM n Op zondag 2 oktober zal de eerste oecumenische Taizéviering van dit seizoen gehouden worden in de Dorpskerk aan de Hoofdstraat.

De viering begint om 19.00 uur. Voorganger is ds. T. Moll en het Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim verleent haar medewerking. Swenske Mout en Johan Faas begeleiden de zang met dwarsfluit en klarinet. De Taizédienst voegt iets toe aan de gebruikelijke zondagse kerkdiensten met de specifieke Taizézang, waarin de herhaling van een of twee regels belangrijk is. De stilte krijgt in deze gebedsdienst een belangrijke plaats. Stilte geeft rust en ruimte voor inkeer in deze soms zo onrustige en soms angstige maatschappij om even op adem te komen. Daarbij is er gelegenheid een kaarsje te ontsteken voor een situatie in de wereld of iemand die u in gedachte heeft.

Open dag bij Scouting Scojesa

Op de open dag kun je o.a. broodjes bakken boven het vuur. | Foto: PR Foto: PR

SASSENHEIM n Zaterdag 1 oktober organiseert scoutinggroep Scojesa een open dag.

Kinderen vanaf vijf jaar kunnen tussen 13.00-16.00 binnenlopen bij het clubhuis van Scojesa aan de Sportdreef 6 in Sassenheim, naast sporthal De Korf om kennis te maken met het scoutingspel. Zo kunnen de jongste kinderen bij de Bevers 'knijpervlinders' knutselen en spelletjes spelen of bij de Welpen een mini-wildwaterbaan bouwen en broodjes bakken boven het kampvuur. De oudere kids kunnen meedoen aan een stoere backpack-run of, voor wie er durft, vanaf een hoge toren de kabelbaan bedwingen. Alle activiteiten worden begeleid door de vrijwilligers van Scojesa. Ouders zijn ook van harte welkom, zij kunnen met een kop koffie of thee kijken hoe hun kroost zich vermaakt, een rondleiding door het clubhuis krijgen van een vrijwilliger of informatie over Scouting en de vereniging inwinnen. Voor elk kind dat komt kijken ligt een heuse goodiebag klaar met onder andere een leuke verrassing erin. Bovendien maken de bezoekers kans op kaartjes voor speeltuin Linnaeushof in Bennebroek of een dag klimmen op Klimeiland de Vlietlanden. www.scojesa.nl.

Verbeterde fiets

Foto: PR

teylingen n Fietsmaatjes Teylingen heeft een splinternieuwe duofiets in ontvangst genomen. Deze aanschaf was mogelijk dankzij giften van de Rabobank Clubkascampagne en van de Herfstpremie van Fonds 1818 en het Leidsch Dagblad. De nieuwe duofiets is een technische verbetering ten opzichte van de bestaande duofietsen. Fietsmaatjes Teylingen, Warmerdam de Fietsspecialist en fabrikant Van Raam uit Varseveld hebben met elkaar enkele technisch verbeteringen voorgesteld ten opzichte van de huidige duofietsen, vanwege het zeer intensieve gebruik. Er zijn twee versterkte achterwielen gebruikt, maatje bromfietswielen! Daartussen zit een dikkere achteras. Hierdoor verwacht Fietsmaatjes minder onderhoud te krijgen. Het motorvermogen is tegelijkertijd versterkt omdat de bredere wielen anders te zwaar zouden fietsen. Fietsmaatjes wil haar 5 andere duofietsen op dezelfde manier versterken en hoopt hiervoor via de komende ronde van de Rabobank Clubkascampagne middelen beschikbaar te krijgen. Zij roept leden van de Rabobank Bollenstreek op om in oktober tijdens de Clubkascampagne voor Fietsmaatjes Teylingen te stemmen.

Burendag

warmond n Burendag in de Warmundastraat, van Beveningkstraat, dr. Ammanstraat en burgemeester Ketelaarstraat in Warmond was een groot succes, mede door het mooie weer en zeker door het grote enthousiasme van de bewoners. Kinderen werden vermaakt met schminken, springkussens, stoeptekenen en vele lekkernijen, die de buren voor elkaar hadden gemaakt. De oudere en zieke bewoners kregen een bloemetje en waren met wat hulp allemaal aanwezig. De nieuwe bewoners hebben met elkaar kennis gemaakt. Hopelijk zijn er nieuwe vriendschappen en contacten ontstaan.

Gemeente wil glas-in-lood-raam bewaren

WARMOND n De gemeenteraad heeft een motie aangenomen van D66 en ChristenUnie om een Warmonds glas-in-lood-raam alsnog in handen van de gemeente te krijgen. Er is bij de gemeentelijke fusie iets mis gegaan met het leegruimen van het voormalige gemeentehuis van Warmond aan de Herenweg. Het gebouw is inmiddels verkocht, maar in één van de ramen zit nog een glas-in-lood-raam waarin het wapen van de voormalige gemeente Warmond is uitgebeeld. De gemeente vindt het van historisch belang om een dergelijk raam te bewaren. Het is waarschijnlijk rond 1930 geplaatst toen het gebouw gemeentehuis werd. De motie stelt voor om het raam bijvoorbeeld aan Warmelda te geven of als kunstwerk op te nemen in het Bestuurscentrum, zoals nu in de trouwzaal de Voorhoutse glas-in-loodramen aanwezig zijn. Er zitten wellicht nog andere zaken in- of aan het voormalige gemeentehuis die bewaard zouden moeten blijven, dus moet het nog even worden doorgelopen. Bijvoorbeeld hing er in het verleden nog een wapen aan het balkon dat ook is vergeten. (NK)

Schaduwbomen niet slachtofferen voor zonnepanelen

TEYLINGEN n Het voorstel om bomen weg te halen om daarmee een beter rendement op zonnepanelen te halen, haalde het vorige week in de gemeenteraad niet. D66 diende zulk een voorstel wel in, maar behalve de eigen fractie zal niemand er veel heil in. Ook bij wethouder Arno van Kempen bekroop enige duistere gevoelens bij het lezen van het voorstel. Zo was het naar zijn mening niet echt uitvoerbaar en zijn er voor zulke bewoners met schaduwbomen genoeg alternatieven om toch duurzaam te zijn, zoals het plan voor een zonneweide waar burgers in mee kunnen participeren of het plaatsen van panelen op bedrijfsgebouwen met een optie voor de inwoners om mee te doen. Hij prees evenwel de inzet van de inwoners voor de duurzaamheid, maar daar hoeft naar zijn mening nu niet een boom onder te lijden. Het weghalen ervan bleek eveneens een te grote drempel voor de overige fracties om in te stemmen. Er was bij het begin van de vergadering wel enige steun voor, maar dat brokkelde naar de discussie vorderde steeds meer af, waarna uiteindelijk alleen D66 nog kon instemmen met het eigen voorstel. (NK)

Vervalt wegens IM 3 x 60

Intensief Nederlands leren bij Stichting Kreda

Feestelijke uitreiking van de cerificaten aan cursisten van Kreda op 2 juli. | Foto: PR Foto: PR

Lisse/teylingen n Vanaf dit schooljaar biedt Stichting Kreda lessen Nederlands ook voor mensen die moeten inburgeren. Binnen 40 weken worden de cursisten klaargestoomd naar het taalniveau A2 van het inburgeringsexamen. Daarmee gaat Kreda een nieuwe doelgroep betrekken.

Bij de stichting zijn 40 vrijwilligers actief die verschillende activiteiten voor kinderen en volwassenen organiseren, en 60 mentoren-vrijwilligers die met name Poolse kinderen, hun ouders en leraren in het onderwijs in Nederland ondersteunen. In haar eigen leslokalen langs N208 is Kreda - naast de reeds bestaande avondcursussen voor grotendeels Polen - gestart met dagcursussen Nederlands voor inburgeraars en voor andere migranten die geld via DUO kunnen lenen. Kreda beschikt al over het aspirant-keurmerk van "Blik op Werk", dat nodig is om de lessen te mogen aanbieden.

Huiselijke sfeer

Om deze uitbreiding waar te kunnen maken, krijgt Kreda een financiële ondersteuning van Fonds 1818 en Kansfonds. Dankzij deze twee fondsen is het kantoor van Kreda dit jaar tot stand gekomen, waar zowel alle collega-vrijwilligers als de deelnemers met vragen terecht kunnen. Zowel de leslokalen als het kantoor bieden een huiselijke sfeer, waar iedereen zich meteen op zijn gemak kan voelen. De vrijwilligers van Kreda zijn ervan overtuigd dat het nieuw aanbod kan bijdragen aan een goede samenhang en onderling begrip tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de buurt. De dagcursussen Nederlands zijn bestemd voor alle beginners die intensief het Nederlands willen leren en veel willen oefenen in de les, onder begeleiding van een ervaren gecertificeerde NT2-docent. In een kleine groep wordt er klassikaal les gegeven met veel persoonlijke aandacht. Ook anderstalige kinderen kunnen bij Stichting Kreda terecht voor verschillende taallessen.

Voor informatie kan men de site van Kreda raadplegen (www.kreda.nl), of het kantoor bellen, telefoonnummer 0657 64 20 23, bereikbaar op kantoortijden van ma t/m vr 09:30-13:30 uur. Het team van Kreda staat u graag te woord!

Eerste Sassemer Kerkenveiling

sassenheim n De eerste Sassemer Kerkenveiling is een feit. Het is een oud concept wat weer nieuw leven wordt ingeblazen. Op vrijdag 30 september is de eerste editie.

De protestante gemeente Sassenheim heeft 2 prachtige kerkgebouwen, de Julianakerk en de karakteristieke Dorpskerk. De Julianakerk is ook geschikt voor allerlei andere activiteiten of evenementen buiten de zondagsdienst om. De Dorpskerk dateert uit de 16e eeuw en is beeldbepalend voor het dorp Sassenheim. De opbrengst van de veiling is bestemd voor de exploitatie van deze gebouwen.

Kavels

Er is een groot kavelaanbod beschikbaar gesteld door gemeenteleden en bedrijven. Voor ieder wat wils en voor ieder budget. Maar even zo belangrijk is het elkaar ontmoeten in een sfeer van enthousiasme en saamhorigheid. Jong en oud en alles wat er tussen zit. Met elkaar bieden op de artikelen uit de catalogus. Gaat het lukken voor de prijs die je in je hoofd hebt, of gaat een ander ermee vandoor? De Sassemer Kerkenveiling streeft er naar om buiten onze eigen kerkgemeenschap heel Sassenheim en omgeving erbij te betrekken en dit uit te laten groeien tot een jaarlijks terugkerend evenement.

Kinderveiling

In de middag is er een leuk programma voor de kinderen en zelfs een kinderveiling. De echte veiling begint om 19.30 uur. Voor alle informatie en de kavellijst, kunt u kijken op de site www.pgsassenheim.nl/kerkenveiling. Wilt u de veilingcatalogus ontvangen? Stuur dan een mail naar sassemerkerkenveiling@gmail.com. Locatie van de Sassemer Kerkenveiling is de Julianakerk, Julianalaan 6 in Sassenheim.

KBO Teylingen viert de Dag van de Ouderen

teylingen n Jaarlijks organiseert KBO Teylingen in samenwerking met Welzijn Teylingen de 'Dag van de Ouderen', waarbij alle senioren woonachtig in de gemeente Teylingen welkom zijn. Dit jaar is die op woensdag 5 oktober 2016, aanvang 13.30 uur in Hotel van der Valk in Sassenheim. Er is een geheel verzorgd middagprogramma, wat begint om 13.30 uur. U wordt ontvangen met koffie/thee en een Petit Four. Om 15.00 uur volgt er een optreden van Cabaretière Jacquelien de Savornin Lohman met haar voorstelling 'Jacquelien-op-maat'; deze dame is de oudste cabaretière van Nederland. Na vier cabaretprogramma's gooit de hoogbegaafde freule in 2016 het roer om. Voortaan levert zij cabaret-op-maat: haar altijd originele voetnoten bij de actualiteit in combinatie met een keuze uit haar vele liedjes. In een flink tempo jaagt ze iedereen uit de stoelen of in de gordijnen: houd op met zeuren en lééf! Na dit optreden wordt u nogmaals getrakteerd. We eindigen de middag om 17.00 uur. De kosten voor deze middag bedragen € 10,00 (incl. koffie, consumpties en vervoer). Voor vervoer van en naar Hotel van der Valk zijn bussen geregeld. Opstapplaatsen bevinden zich in Voorhout (kerkplein), in Warmond (Trefpunt) en in Sassenheim (bushalte Teylingerlaan, 't Onderdak, bushalte Bernardus). U kunt zich aanmelden bij Netty Havenaar, Kagerdreef 186 te Sassenheim, bij Hans Boere, Julianalaan 27 te Voorhout en bij Cor van Winsen, Irenestraat 17, of Tiny Wolvers, Herenweg 13, beiden te Warmond. Aanmelding is verplicht. Uw aanmelding inleveren in een gesloten enveloppe voorzien van naam en adres en eventueel vermelding van opstapplaats.

Nieuwe ruif voor kinderboerderij Klaprooshof

Er kan weer gegeten worden uit de nieuwe ruif. | Foto: PR Foto: PR

VOORHOUT n Woensdag 21 september is op Kinderboerderij De Klaprooshof in Voorhout een nieuwe ruif geplaatst.

En dat was hard nodig. De oude ruif was er slecht aan toe. De nieuwe ruif is gemaakt door de Mare Groep, die ook de plaatsing hebben geregeld. De Stichting Kinderboerderij De Klaprooshof deed voor de kosten succesvol een beroep op het Jacoba van Beierenfonds.

De nieuwe ruif heeft als groot voordeel dat het hooi veel gemakkelijker in de ruif is te deponeren, omdat aan de bovenkant een klep is gemaakt. Verder is de onderkant geheel afgesloten, waardoor de dieren niet meer van de ene kant van de wei naar de andere kant kunnen.

Vrijwilligers en dieren zijn erg blij met deze nieuwe ruif.

Scouting Boerhaavegroep verkoopt bloembollen

voorhout n Zaterdag 1 oktober vindt de jaarlijkse bloembollenactie van de Scouting Boerhaavegroep uit Voorhout plaats. Tussen 10.00 uur en 15.00 uur gaan de jeugdleden langs de deuren van Voorhout en verkopen zij zakjes met bollen: krokussen, tulpen, narcissen en blauwe druifjes. Begin oktober is een perfect moment om de bollen te planten. Zo heeft u uw tuin klaar voor het voorjaar en draagt u daarnaast bij aan het voortbestaan van onze club. Voor meer informatie, kijk op onze website www.boerhaavegroep.nl/bloembollenactie.

Na Brexit Nexit?

sassenheim n Op woensdagavond 5 oktober houdt CDA Teylingen zijn najaars-ledenvergadering. Het openbare deel van de bijeenkomst is gewijd aan het onderwerp: na de Brexit de Nexit? Spreker is Matthijs Schüssler. Hij is als adviseur verbonden aan de CDA-fractie in het Europees Parlement en heeft dus veel "inside information". Er is ruimte voor discussie. Ook niet-CDA-leden zijn welkom. Aanvang om 20.30 uur in de Blauwe Zaal van de Julianakerk, Julianalaan 6 te Sassenheim.

Teylingse Vechtscheidingen worden onder de loep genomen

TEYLINGEN n Het (v)echtscheidingsprobleem is in Teylingen niet anders of groter dan in omliggende gemeenten. In vergelijking met het landelijk gemiddelde, liggen de cijfers van de gemeente iets lager.

door Nico Kuyt

B&W heeft een notitie gemaakt als aanleiding van een motie die op initiatief van de ChristenUnie door de gemeenteraad is aangenomen. Deze fractie wenst te weten hoe het zit met het kindwelzijn, de ondersteuning en preventie rond echtscheidingen en met name de toename van het aantal problematische echtscheidingen en verbroken relaties, want dit heeft soms grote gevolgen voor de kinderen. In zijn antwoord geeft B&W evenwel aan dat veel informatie over (v)echtscheidingen niet boven tafel te krijgen valt. Zo worden steeds meer relaties niet geregistreerd of de gegevens niet bijgehouden. Maar een conclusie die wel getrokken kan worden, is dat Teylingen op dit gebied niet bijzonder afwijkt vergeleken met andere gemeenten. Cijfers tonen aan dat ongeveer een derde van de huwelijken strandt. Een grote meerderheid slaagt erin om met behulp van advocaten en mediators afspraken te maken. Een deel verloopt conflictueus. Het is evenwel niet te zeggen hoeveel Teylingse kinderen ernstig last hebben van de vechtscheiding van hun ouders, omdat het bij de instanties niet wordt geregistreerd. Vanuit hun beleving geven de Jeugd- en Gezinsteams (JGT) aan vaak te maken te hebben met echtscheidingen.

Weinig gevallen

Vanuit de gemeente Teylingen waren er in 2015 4 kinderen betrokken in een Gezags- en Omgangsonderzoek. Verder is voor 1 gezin de zogenaamde ondertoezichtstelling aangevraagd vanwege een echtscheiding. Bij Veilig Thuis wordt vanaf dit jaar wel bijgehouden of de aanleiding van een behandeling een (v)echtscheiding betreft. Het ging daarbij tot nu toe om 1 geval. De instanties voor jeugdbescherming in de regio geven geen signaal dat Teylingen een groter vechtscheidingsaantal kent en daarom extra in actie moet komen.

Terugdringen

Buiten de onhoudbare gevallen waar scheiden het beste is, vindt B&W het wenselijk als gewerkt wordt aan het terugdringen van ondoordachte en ongeïnformeerde scheidingen, want kinderen zijn vaak de dupe, het kost de samenleving geld en uit onderzoek blijkt dat 54% later spijt heeft van de scheiding. Er wordt al gewerkt aan preventie en nazorg rond scheidingen, zoals het aanbod van het Centrum Jeugd en Gezin, maatschappelijk werk, de JGT en Kwadraad. Er liggen evenwel nog kansen die opgepakt kunnen worden, zoals onder andere een meer laagdrempelige informatievoorziening voor ouders wat de gevolgen zijn voor hen en de kinderen, meer ondersteuning voor heel jonge kinderen en jongeren in het voortgezet onderwijs en de Teylingse notitie inbrengen in de regio Holland Rijnland om te onderzoeken of het probleem gezamenlijk aangepakt kan worden.

PostPromenade eindelijk in ontwikkeling

SASSENHEIM n De gemeenteraad gaat binnenkort beslissen over de ontwikkeling van het voorste deel van de locatie PostPromenade, het gedeelte dat gezien wordt vanaf de Hoofdstraat.

door Nico Kuyt

Er is een nieuw bestemmingsplan 'PostPromenade Hoofdstraat-Koetsiersweg' opgesteld dat de ontwikkeling van 22 grondgebonden koopwoningen en 35 huurappartementen, waarvan 17 sociale huurappartementen, mogelijk maakt. De bestaande verpauperde bedrijfspanden op deze locatie worden gesloopt. De gemeenteraad dient hierover een definitief besluit te nemen. De Holland Property Group uit Warmond en BAM woningbouw Zuidwest uit Rotterdam gaan het gebied ontwikkelen. Op het resterende deel van de locatie PostPromenade, dat in eigendom is bij een andere eigenaar en ontwikkelaar, is het bestaande bedrijfsgebouw voor de komende jaren tijdelijk in gebruik door Hoogvliet. Na beëindiging van dat gebruik zal ook gestart worden met de wijziging van deze locatie naar woningbouw. Het huidige geplande appartementengebouw is opgeschoven richting het plan Beukenhof, dus op nog ruimere afstand van de betwiste villa Nancy. Hierbij is de maximale goot- en bouwhoogte van het hoge deel van het appartementengebouw aan de zijde van het plan Beukenhof met één bouwlaag verlaagd én is het lage deel van het appartementengebouw aan de zijde van Villa Nancy met 1 meter verhoogd. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn zes zienswijzen ingediend. B&W stelt voor deze ongegrond te verklaren. Voornamelijk gaat het om het om de situering van het appartementengebouw aan de Hoofdstraat. In de zienswijzen wordt onder andere voorgesteld om het appartementengebouw midden op de locatie PostPromenade te plaatsen.

Brandweer Warmond wint regionale brandweerwedstrijd

Brandweer Warmond was de beste van de regio. | Foto: PR Foto: PR

warmond n Zaterdag 17 september is Brandweer Warmond 1e geworden bij de regionale brandweerwedstrijden voor brandweerkorpsen uit de regio.

De collega's van brandweer Leiderdorp hadden een scenario uitgezet die onschuldig lee . Eenmaal ter plaatse bij het incident gebeurde er van alles; van een ontploffing en brand met het redden van mensen tot, als of dat al niet genoeg was, het bevrijden van een slachtoffer , dat door de explosie gevaarlijk klem was komen te zitten, met de hydraulische schaar. Brandweer Warmond liet zich niet gek maken, bleef 'cool' toen het heet werd en klaarde de klus als beste van de regio. Naast de 1e prijs namen zij ook de prijs voor de beste bevelvoerder mee. Blijf jij ook 'cool' als het heet wordt en wil je ook graag vrijwilliger worden bij de vrijwillige brandweer van Warmond of heb je interesse, kijk op www.brandweerwarmond.nl of kom gezellig een keertje kijken bij de oefenavond op de Van den Woudestraat 1b in Warmond. Ze oefenen elke dinsdag van 19.30 – 21.30 uur. Heb je vragen neem dan contact op met de Gerrit Vlieland, ploegchef van kazerne Warmond: tel. 06–21111181, gerrit.vlieland@brandweer.vrhm.nl.

Winnaar Boom-spiegelwedstrijd

De heer P. Hoek en zijn buurman ontvingen een gedeelde 1e prijs. Ook konden de Betrokken Voorhouters enkele nieuwe leden inschrijven. | Foto: PR Foto: PR

VOORHOUT n Tijdens de Najaarsfeesten in Voorhout was er op zaterdag 17 september de traditionele braderie, waar de Betrokken Voorhouters ook aanwezig waren. In de kraam konden bezoekers kennismaken met de actie Steenbreek, met de slogan 'Steen eruit, plant erin!". Groen is niet alleen goed voor de natuur, is ook goed voor wateropvang. Hert Hoogheemraadschap voorzag de BV van folder- en documentatiemateriaal. Ook toonden de BV een 'hydrobloc'. Dat is een schuimblok dat veel water opneemt en dit geleidelijk aan de grond afgeeft. Een hydrobloc moet in de tuin onder het terras worden geplaatst. Verder was er een wedstrijd voor de jeugd, die de juiste dieren bij hun sporen moesten zoeken. De winnaar wordt binnenkort verrast. Daarnaast werd de prijswinnaar van de 2e Boomspiegelwedstrijd bekend gemaakt. De heer P. Hoek en zijn buurman ontvingen een gedeelde 1e prijs, in de vorm van een houder met een vogelvoercake en een cadeaubon.

Pub Crawl Voorhout (PCV)

Voorhout n Op vrijdag 30 september 2016 staat de enige echte kroegentocht van Voorhout weer op het programma; de Pub Crawl Voorhout (PCV). Na het daverende succes van de eerste editie van de PCV (juli 2015) zal het organiserende PCV-comité haar uiterste best doen om de tweede editie nog succesvoller en leuker te maken. Het evenement zal dit jaar aanvangen bij 't Soldaatje te Voorhout om 19.45 uur. Hierna zal in ieder geval ook een bezoek worden gebracht aan Cheers!, Café Boerhaave en Sportcafé Luigi's. In gesprek met medevoorzitter Derk Kraakman spat het enthousiasme ervan af. "Dit jaar wordt nog groter dan vorig jaar! We hebben ook 't Soldaatje weten te strikken als deelnemende kroeg en we verwachten toch wel een mannetje of 50 die in ieder geval aan de startlijn zullen verschijnen. Het is natuurlijk maar de vraag hoeveel daarvan het einde halen, haha!" Het PCV-comité wil wel de deelnemers stimuleren om de eindstreep te halen. Zo krijgen de deelnemers een stempelkaart waarop bij elke gehaalde kroeg een stempel kan worden verdiend. Een volle stempelkaart aan het einde van de avond levert een heus PCV-aandenken op. De stempelkaarten zullen vanaf 19.45 uur bij 't Soldaatje te verkrijgen zijn. Voor meer informatie over en aanmelden voor dit evenement zie: https://www.facebook.com/events/1762052794010153/.

11e Lustrum Vrouwennetwerk Sassenheim

sassenheim n Het Koninklijk Vrouwennetwerk Sassenheim viert donderdag 6 oktober haar 55 jarig bestaan! Dit wordt op muzikale wijze gevierd. Zij organiseert bijeenkomsten waarbij dames elkaar kunnen ontmoeten in een ontspannen en gezellige sfeer. Deze worden soms gecombineerd met een lezing of een cursus. Ook is er een bridgeclub; een gespreksgroep; Chi-gong; een zangkoor; en dinerclub; en maandelijks een Happy Hour. Ook zo nu en dan een excursie. Iedere eerste donderdag van de maand is er van 9.45 tot 12.00 uur een bijeenkomst in "t Onderdak aan de J.P. Gouverneurlaan, hoek Parklaan in Sassenheim. Op deze contactochtend is er meestal een lezing over een bepaald onderwerp. In de pauze wordt er thee of koffie geschonken. Iedereen kan eens vrijblijvend komen kijken. NVVH Vrouwennetwerk is een vereniging met leden uit Sassenheim; Voorhout; Warmond; Noordwijk; Lisse en Hillegom. Voor inlichtingen: Lies Rozestraten, telefoon 0252-213063.

IVN wandeling

warmond n Op zondag 2 oktober om 14.00 uur geven de gidsen van IVN Leiden een excursie in het landgoedbos van Huys te Warmont. De herfst begint voorzichtig in het bos zichtbaar te worden. De eerste bladeren al van kleur te verschieten. Maar gelukkig zien we ook, met een beetje geluk, de laatste koolwitjes en atalanta's rond fladderen op zoek naar nectar. Start: ingang Herenweg 139, Warmond. Parkeren (vlakbij) aan de Beatrixlaan. Meer info: www.ivn.nl/leiden.

Jeugdband Adest Musica zoekt talent

sassenheim n Jeugdband Adest Musica is de jongerenafdeling van Drum- en Showband Adest Musica. Op 16-jarige leeftijd stromen de muzikanten door naar de Drum- en Showband van de Sassenheimse muziekvereniging. Daardoor blijft de behoefte aan nieuw talent bestaan.

Bij de jeugdafdeling worden de muzikanten klaargestoomd om te presteren op topniveau in de Europese mars- en showsector van amateurkorpsen. Ben jij een jong muzikaal talent en wil jij deel uitmaken van de Sassenheimse vereniging? Meld je aan bij Jeugdband Adest Musica! Door doorstroming naar de Drum- en Showband is er een voortdurend verloop van kwaliteit en kwantiteit binnen de Jeugdband. Toch weet de Jeugdband op muzikaal niveau te blijven. De Jeugdband heeft gedurende het jaar verschillende optredens, zoals het Nationaal Jeugd Festival (NJF) in Vlissingen. Tijdens de laatste editie werd door de muzikanten van de Jeugdband een mooie derde plaats behaald op het wedstrijdonderdeel mars. Dit jaar stromen er veel leden uit de Jeugdband door naar de Drum- en Showband. Hierdoor is de jeugdafdeling op zoek naar nieuwe muzikale talenten in de leeftijd van 8 tot 16 jaar. Jongens of meiden? Voor beiden is er plaats. Het gaat hierbij met name om de volgende (blaas)instrumenten: trombone, euphonium, f-hoorn en sousafoon. Ben je ouder dan 8 jaar, bespeel je één van de hiervoor genoemde instrumenten en wil je opgeleid worden voor een toporkest? Neem dan contact met ons op zodat we een afspraak kunnen maken om een keer mee te komen repeteren. Meer info: Daisy Waasdorp, coördinator Jeugdband via telefoon 0627170824 of e-mail jeugdband@adestmusica.nl.

Inloopbijeenkomsten St.Oud Sassenheim

sassenheim n SOS mag zich verheugen in een goede belangstelling voor de inloop bijeenkomsten die elke maand worden gehouden in de Witte Zaal van de Julianakerk.

Voor het aankomende vierde kwartaal volgen hieronder de data: 6 oktober Historie van 10.00 tot 12.30 uur; 13 oktober Genealogie van 14.00 tot 16.00 uur. 3 november Historie van 10.00 tot 12.30 uur. 10 november Genealogie van 14.00 tot 16.00 uur. 1 december Historie van 10.00 tot 12.30 uur. 8 december Genealogie 14.00 tot 16.00 uur. Onder het genot van een kopje koffie zullen vrijwilligers uw vragen beantwoorden.

Jubileumjaar Musicalvereniging Singing Stars van start voor Stichting Opkikker

Schminken op de braderie. | Foto: PR Foto: PR

voorhout n Musicalvereniging de Singing Stars bestaat dit seizoen 15 jaar! Als doorstart van het Voorhouts Kinderkoor is de Singing Stars uitgegroeid tot een bloeiende vereniging uit Voorhout waar iedereen vanaf 2 jaar welkom is om te leren.

Zingen, zoals de naam al zegt, is waar de Singing Stars bijna 15 jaar geleden mee begonnen zijn. Dat de vereniging anno 2016 nog veel meer biedt is duidelijk! Enthousiaste docentes uit de musicalwereld met een frisse blik op het maken van theater dagen de leerlingen steeds uit om verder te gaan dan het zingen alleen: dansen, acteren, tekstbeleving, het hoort er allemaal bij. Elk seizoen wordt afgesloten met een theaterweekend waarin de leerlingen hun passie en talent ten tonele kunnen brengen.

Dit jubileumjaar 2016/2017 belooft een echt feestjaar te worden met als klap op de vuurpijl een grootse productie "Lion King". Tijdens de afgelopen Voorhoutse feestweek liep een groep leerlingen mee met de lampionnenoptocht en kreeg het publiek alvast een klein voorproefje van de eindproductie 'Lion King'. De kinderen waren verkleed en geschminkt als leeuwen en voerden al lopend meerdere keren het nummer 'Baas van het land' op.

Trakteren

Ook was de vereniging aanwezig op de braderie die zaterdag 17 september plaatsvond. Bij de kraam werden bovendien de eerste acties voor het goede doel 'Stichting Opkikker" verzorgd. Initiatiefneemster en docente Mieke Kortekaas lichtte het publiek toe 'wie jarig is trakteert'. En wij willen ons jubileum graag kracht bijzetten met een donatie aan Stichting Opkikker.' Er werden daarom zelfgebakken cupcakes verkocht met thema's Opkikker, Lion King en Singing Stars. Daarnaast waren twee leerlingen geschminkt als hoofdrolspelers leeuwen Simba & Nala uit 'Lion King' en voor een kleine bijdrage konden kindjes ook geschminkt worden tot leeuw en met Simba & Nala op de foto. Het was het een gezellige drukte tijdens de 2 mini-voorstellingen die de leerlingen verzorgden. Een gevarieerd aanbod aan liedjes uit diverse musicals werden met veel enthousiasme gebracht! Gedurende het jubileumjaar zullen natuurlijk nog meer acties worden gehouden voor Stichting Opkikker! Wilt u uw kind aanmelden of wilt u meer weten over de Singing Stars, neemt u dan contact op via singingstars@live.nl of kijk op de website www.singingstars.nl. Op 21 en 23 september vinden de open repetities plaats en bent u welkom om te kijken.

Opkikker

Langdurig ziek zijn vraagt veel doorzettingsvermogen en energie van een kind. Ook voor de overige gezinsleden heeft de ziekte vergaande gevolgen. In een moeilijke periode worden mooie, leuke momenten heel intensief beleefd. Ze dragen bij aan de mentale gesteldheid van het kind én de rest van het gezin. Stichting Opkikker verzorgt deze lichtpuntjes. Zo'n tweeduizend keer per jaar verrassen zij gezinnen met een langdurig ziek kind met een onvergetelijke Opkikkerdag. Na afloop ontvangt het gezin beeld- en videomateriaal om de dag nog eens her te beleven. Een Opkikkerdag duurt hierdoor veel langer dan één dag.

Cabaretduo Niet Schieten! in Het Trefpunt

warmond n Na de spetterende opening van het seizoen met een snel uitverkochte try-out van de nieuwe voorstelling van cabaretier Jochem Myjer is het tijd voor de tweede voorstelling. Wederom staat er cabaret op het programma. Een genre waarmee het Warmondse theater inmiddels een reputatie hoog te houden heeft.

Het duo Niet Schieten! brengt op zaterdag 8 oktober het programma "Kusje erop!". In deze voorstelling, die in april 2015 in première ging, vragen Arend Edel en Maarten Hennis zich af waar de helden gebleven zijn. Ze missen namelijk de Don Juan's en Mega Mindy's, mannen en vrouwen die wanneer nodig lef tonen en fatsoen. En juist deze tijd vraagt meer om helden dan ooit vinden zij. Edel en Hennis, die sinds 1994 al vijftien shows maakten, schuwen niet om als eerste naar zichzelf te kijken. De heldenmeetlat wordt dan ook ter hand genomen om het groeiend cynisme tegen te gaan. En denk vooral niet dat u als toeschouwer buiten schot blijft, want kijken naar u levert ook leuke antwoorden op. Kent u bijvoorbeeld het verschil tussen goed & kwaad nog? En durft u er dan vervolgens naar te handelen? Veel om te lachen in deze fysieke en hilarische voorstelling, Af en toe zal het een beetje pijn doen, maar dan... kusje erop! Allemaal met als doel nieuwe helden te vinden. Want worden nieuwe helden gevonden, dan wordt de wereld een stukje mooier. Aanvang 20.30 uur. Een kaartje kost 18,50 euro. Voor kaartverkoop zie www.hettrefpuntwarmond.nl

Kamerkoor Akkoord in Mariëngaerde

Kamerkoor Akkoord. | Foto: PR Foto: PR

warmond n Kom zaterdag 1 oktober luisteren naar Kamerkoor Akkoord uit Leiden. Delen uit het Requiem van Fauré maar ook opzwepende moderne muziek met een Spaans tintje staan op het programma.

SezaH was de winnaar van de 2015 editie: SezaH| Foto: PR Foto: PR

Op zaterdag 1 oktober is Kamerkoor Akkoord te gast in de kapel van Mariëngaerde in Warmond. Na een dag repeteren geeft het koor rond 16 uur een concert voor de bewoners van Mariëngaerde en Mariënhaven. Ook bezoekers en belangstellenden van buiten zijn van harte welkom. Het belooft een afwisselend optreden te worden! Toegang is gratis.

Grote Prijs van de Bollenstreek

regio n De Grote Prijs van de Bollenstreek gaat weer beginnen. Dé bandjeswedstrijd van de Rijn-, Duin- en Bollenstreek barst op 1 oktober los en zal op 18 december tot een spectaculair slot komen met de finale in popzaal Gebr. De Nobel.

Het belooft weer een mooie editie te worden met twintig getalenteerde artiesten en een bomvol prijzenpakket. Zo maken de deelnemers kans op een opnameweekend in een professionele studio, optreden in platenzaak Velvet Music en bij radiozender UnityFM en kunnen ze een shoptegoed winnen bij muziekwinkel Music All-In.

De voorrondes worden gehouden in Leiden (Qbus, 1 oktober), Katwijk (Scum, 15 oktober), Hillegom (Solution, 29 oktober), Sassenheim (Fascinus, 12 november) en Voorhout (Ex-Voto, 26 november) met op 10 december een halve finale in Hoofddorp (Duycker). Een leuke, muzikale avond gegarandeerd dus kom langs en support je favoriete artiest.

'Kus' voor de nieuwe Nagelbrug

Krijgt de nieuwe Nagelbrug een kunstzinnige kus? Foto: PR

voorhout n Rotaryclub Voorhout viert haar 25-jarig bestaan en wil daarom iets speciaals voor de gemeenschap doen. Zij wil de nieuwe turborotonde op de Nagelbrug duidelijk markeren en verfraaien met kunst.

Rotary Voorhout wil op de rotonde het kunstwerk 'De Kus' van de Rijnsburgse kunstenaar Joop van Egmond te realiseren. Dit beeld symboliseert het contact tussen mensen en daarmee de verbinding(swegen) tussen Voorhout, Oegstgeest, Rijnsburg en Noordwijk. Ook zijn er plannen om in de onderdoorgang voor fietsers en wandelaars een wandschildering aan te brengen, waarbij het onderwerp van de beschildering in samenspraak met de gebruikers zal worden vastgesteld. De eerste gesprekken met de provincie Zuid-Holland, de gemeente Teylingen en de aannemer Boskalis zijn gevoerd en alle partijen zijn enthousiast. Rotaryclub Voorhout start binnenkort een fondsenwervingsactie. De kunst zal afhankelijk van de werkzaamheden in de loop van 2017-2018 worden gerealiseerd.

Wereldwijd

Rotaryclub Voorhout, onderdeel van de wereldwijde Rotary organisatie, heeft 36 leden en komt op donderdagen bijeen in restaurant Cheers, voor borrel, maaltijd en presentatie over een onderwerp. De leden onderschrijven de missie van Rotary 'Service Above Self', die de dienstbaarheid aan de samenleving verwoord. Verschillende locale en internationale projecten zijn door inspanningen van de leden gerealiseerd, jongeren zijn voor buitenlandse stages uitgezonden en vanuit het buitenland ontvangen, kinderen van minderbedeelden wordt vakantie aangeboden en actief wordt meegewerkt aan het Luchtkussenfestival en andere Voorhoutse evenementen. Het grootste project van de wereldwijde Rotary organisatie is End Polio Now, het streven naar uitroeiing van de ziekte Polio. Sinds Rotary die actie startte is het aantal nieuwe ziektegevallen teruggebracht van jaarlijks 300.000 in 125 landen naar enkele tientallen in drie landen. Rotaryclub Voorhout bracht op 17 september op de Voorhoutse braderie de noodzaak tot uitroeien van Polio onder de aandacht.

Marinus van der Berg spreekt bij Over-Leven

sassenheim n Zondag 2 oktober is de start van het nieuwe seizoen van Rouw- en Verliescafé Over-Leven.

Dit derde seizoen start met stamgast Marinus van den Berg; gerenommeerd spreker en bekende auteur van boeken die voornamelijk over rouw en verlies gaan. Tijdens deze bijzondere bijeenkomst zal gesproken worden over de zin en troost van lotgenotencontact. Dit café is bedoeld voor iedereen met een rouw- of verlieservaring die hierin steun wil vinden in een vertrouwde en ontspannen omgeving. Vanaf 14.15 uur bent u van harte welkom in de bibliotheek van Sassenheim, Kerklaan 42. De toegang is gratis. Het is wel wenselijk om vooraf aan te melden. Dit kan t/m vrijdag 30 september 13.00 uur bij Welzijn Teylingen, via de agenda op www.welzijnteylingen.nl of telefonisch 0252-231805.

Herfstsferen in Sassenheim

sassenheim n Op zondag 2 oktober organiseren de ondernemers van het Voorhavenkwartier voor de derde keer op rij een HerfstFair. Van 12.00 tot 17.00 uur vindt de braderie plaats. Bezoekers kunnen deze middag de laatste trends voor het najaar en de winter bekijken en kopen. Het belooft een gezellig buitenevenement in Teylingen te worden. Het aanbod varieert van woningdecoratie tot etenswaar en van sieraden tot kleding. De kramen zijn verdeeld over het Voorhavenkwartier en de Kerklaan. Naast de handelaren staan ook VVV Warmond, Kasteel Teylingen, Stichting Oud Sassenheim en lokale ondernemers op de markt. Behalve een gezellige opgezette markt is er ook entertainment. Zo is er een kastanjepoffer die vanuit een sfeervolle stand verse kastanjes poft. Kinderen kunnen lekker herfstknutselen. Ook kan men leren boogschieten. Voor alle dierenliefhebbers heeft de organisatie Dierenpraktijk Teylingen weer uitgenodigd. Daarnaast treedt musicalgroep Up2Stage uit Sassenheim twee keer op. Zij zullen een voorproefje geven van hun nieuwe productie 'Oliver in New York'. Tevens is het succesvolle kinderpretplein, met springkussens, weer van de partij. Kortom, een gezellige buitenactiviteit voor het hele gezin op de zondagmiddag.De meeste winkeliers en horecagelegenheden zijn geopend deze koopzondag. Speciaal voor de gelegenheid zullen zij hun najaarsproducten extra in the spotlights zetten deze dag. Om een extra sfeer te creëren op en rond om de winkels zal een straatmuzikant aanwezig zijn.

Voedselbank krijgt duurzame energiepakketten

teylingen n Op maandag 26 september heeft Koos Burgmeijer van energie intermediair EE Care maar liefst 35 duurzame energiepakketten overhandigd aan voedselbank Teylingen. "Wij wilden graag ons steentje bijdragen aan gezinnen die het iets moeilijker hebben door hen te ondersteunen met energiebesparende producten. Het is belangrijk dat energiekosten betaalbaar en beheersbaar blijven. Juist bij huishoudens met lagere inkomens komen energielasten als terugkerend thema naar voren. Ons energieadvies en het energiepakket gaan hen hierbij zeker een handje helpen", aldus Koos Burgmeijer. In de energiepakketten zitten een aantal LED lampen, een tijdschakelaar en een temperatuurmeter/weerstation. Tevens kunnen de gezinnen zich gratis aanmelden voor goedkope en groene energie. De pakketten zijn de opbrengst van het 15 jarig bestaansjubileum die EE Care 21 juni jl. heeft gevierd. In plaats van een cadeau werd genodigden gevraagd om een geldbedrag te doneren aan de Voedselbank Teylingen.

Frank de Bruyn bij Wagner

sassenheim n 'Ik werd meegenomen en gevangengezet. Het enige wat ik wist was dat mijn leven als gigolo voorbij zou zijn. Dat ik mijn kinderen, ouders, zus en vrienden voorlopig niet zou zien. Mijn leven zou zich de komende twee jaren afspelen in een Italiaanse gevangenis. En zo stortte mijn hele leven in. Niets was meer wat het leek.' Zo eindigt Frank de Bruyn zijn eerste boek. Onlangs verscheen 'Achter de tralies schijnt de zon', het vervolg hierop. Naar aanleiding van deze uitgave zocht boekhandel Wagner contact met Frank de Bruyn en nodigde hem uit in Sassenheim zijn verhaal te komen vertellen. Donderdag onderdag 29 september, aanvang 20.00 uur. Ontvangst is vanaf 19.30 uur waar een kopje koffie of thee klaarstaat. In verband met de te verwachte hoge opkomst, graag vooraf aanmelden. Dit kan in de winkel, telefonisch (0252-212778) en/of via de webwinkel www.wagnerwebwinkel.nl

Eendentrapjes in Park Rusthoff

sassenheim n In het voorjaar van 2016 werd het bestuur van de Stichting Beheer Park Rusthoff (SBPR) door bezoekers van het park er op attent gemaakt dat door het ontbreken van eendentrapjes jonge eendjes met de allergrootste moeite vanuit het water op de kant konden klauteren. Omdat het plaatsen van de trapjes een taak van de gemeente Teylingen is, heeft de SBPR de gemeente hier op attent gemaakt. Bij de revitalisatie van Park Rusthoff in 2002, zijn er tevens eendentrapjes geplaatst maar deze zullen de tand des tijds niet hebben kunnen weerstaan. Inmiddels heeft de gemeente toegezegd de trapjes te gaan plaatsen. Na overleg is besloten dat er ruim voor de start van het komende broedseizoen twaalf trapjes worden geplaatst, verdeeld over de oevers van de diverse waterpartijen in het park.

'Taart' op 8 oktober

sassenheim n Vorige week stond op pagina 15 van De Teylinger de aankondiging van de cabaretvoorstelling 'Taart' van caberetier Joep Onderdelinden in 't Onderdak. Hier werd de datum helaas niet in genoemd. Dat moet zijn: zaterdag 8 oktober, aanvang 20.15 uur.Kaarten zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl, info@hetonderdak.nl, telefonisch (0252-225874) op werkdagen van 10.00-11.00 uur, bij Primera Sassenheim en 45 minuten voor aanvang aan de kassa.

De Zonnebloem op de braderie

Goede zaken bij De Zonnebloem. | Foto: PR Foto: PR

voorhout n Ook dit jaar stond de Zonnebloem, afdeling Voorhout op 17 september weer op de braderie in Herenstraat. Het was een groot succes; de bekende envelopjes met daarin de lootjes waarop geschreven staat: Jokerprijs", ofwel "hoera, een prijs" en tot slot "helaas geen prijs", gingen als zoete broodjes over de toonbank.

De uitgestalde prijzen waren er dit jaar dan ook naar. De vrijwilligers van de Zonnebloem hadden leuke cadeautjes gekocht en gedoneerd. Ook de plaatselijke middenstand van Voorhout had zich niet onbetuigd gelaten: de bekende tegoedbonnen van de slager, de bakkers, de vishandel en de horeca, waren erg gewild. Daarnaast had de overige middenstand diverse fraaie cadeaus ter beschikking gesteld, zodat op de stand een overvloed aan prijsjes en prijzen werd geëtaleerd. Na wat aanloopproblemen in de ochtend vanwege de late opstelling van de kramen in de Herenstraat kwam de loop er zo rond tien uur goed in. Het weer hielp mee en rond twaalf uur was het spitsuur toen zes vrijwilligsters tegelijk aan het verkopen waren, hielpen bij het uitzoeken van een prijsje en het uitdelen van cadeautjes en ballonnen aan de kinderen,en - niet te vergeten - het incasseren van de 50 eurocent per verkocht envelopje. Om vier uur in de middag was de kraam nagenoeg leeg en kon de kas worden opgemaakt. Een opbrengst van 900 euro waarvan weer een gezellige middag voor een groot deel van de vaste Zonnebloemgasten kan worden georganiseerd. Omdat het allemaal voor een goede zaak is, geeft het elk jaar weer een voldaan gevoel aan de medewerkers, maar ook een zucht van verlichting als het afgelopen is en de opbrengst geteld.

Kinderboekenweek met als thema: 'Voor altijd jong!'

teylingen n Opa's en oma's staan centraal tijdens de Kinderboekenweek onder het motto: Voor altijd jong! Tijdens het tien dagen durende evenement zijn er in het hele land allerlei activiteiten rond het kinderboek. Zo ook in de vestigingen van de gemeente Teylingen.

Woensdag 5 oktober

10:00 uur: Voorlezen in vestiging Warmond, speciaal voor peuters.

14:30 uur: Voorlezen in vestigingen Sassenheim en Voorhout. Neem je opa en/of oma mee en luister samen naar een mooi verhaal. Na afloop wordt er geknutseld.

Vrijdag 7 oktober:

10:00 uur: Mamacafé in vestiging Sassenheim. Het Mama Café is er om te ontmoeten, ervaringen te delen, bijwonen van uiteenlopende thema's en het krijgen van deskundig advies bij opvoedvragen. Voorop staat gezelligheid en ontmoeting.

Voor (aanstaande) moeders & kinderen van 0-4 jaar.

Zaterdag 8 oktober

12:00 uur: In samenwerking met Stichting Kreda wordt de Poolse boekencollectie onthult. Er wordt voorgelezen voor de kinderen en uiteraard is er wat lekkers te eten en te drinken.

Woensdag 12 oktober

15:00 uur: theatervoorstelling "Opa is jarig" in vestiging Sassenheim. Voor kinderen van 3-8 jaar. Toegang is gratis, wel graag aanmelden in verband met het aantal plaatsen. via www.bibliotheekbollenstreek.nl/kinderboekenweek

Woensdag 5-16 oktober

In alle vestigingen kan je meedoen aan de Kinderboekenweekquiz. Los 'm op en krijg een verrassing!

De kinderboekenweek wordt van 5 tot 16 oktober gevierd in de vestigingen Sassenheim, Voorhout en Warmond. Meer info: www.bibliotheekbollenstreek.nl/kinderboekenweek.

Langs de deuren voor de club in Sassenheim

Sassenheim n De Grote Clubactie begint dit jaar op zaterdag 1 oktober. Ook uit Sassenheim doen clubs mee aan de jaarlijkse actie om de clubkas te vullen. Kinderen komen in de maanden oktober en november langs de deuren om loten van de Grote Clubactie te verkopen. Maar liefst 80% van de opbrengst van de loten gaat direct naar de verenigingen. Clubs hebben dit geld hard nodig om rond te komen.

Uit onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat clubs hun inkomsten gemiddeld voor 55% uit contributie halen. Naast sponsoring, reclameborden, entreegelden, subsidies en kantine inkomsten, wordt 8% gerealiseerd door financiële acties, zoals sponsorlopen en lotenverkoop.

Bijna alle ondervraagde verenigingen (91%) organiseren activiteiten die extra geld opleveren. Twee derde (66%) van de verenigingen organiseert de Grote Clubactie om extra inkomsten te werven. De opbrengst van financiële acties wordt vooral gebruikt voor algemene verenigingskosten (72%), zoals materiaal, activiteiten, de huur van een accommodatie en begeleiding.

Dit jaar doen in Sassenheim de volgende clubs mee: - V.C.S.; Gymnastiekvereniging Return Sassenheim; -Badmintonclub Dynamo Sassem; Kinderkoor de Lenteklokjes; Universele Gevechtskunst Sportvereniging; Christelijke Harmonievereniging Crescendo; Ren en Tour Vereniging de Bollenstreek; RKVV Teylingen; Kerkkoor de Lofstem.

Bijna 6.000 deelnemende clubs

Aan de Grote Clubactie nemen dit jaar in totaal bijna 6.000 clubs deel. Verenigingen halen met deze actie vaak een bedrag tussen de € 1.000,- en € 10.000,- op. Verenigingen zijn de basis voor een gezonde samenleving. Daarom organiseert de Grote Clubactie een landelijke loterij waarmee verenigingen extra inkomsten werven. Inwoners van Sassenheim kunnen ook dit jaar de clubs uit hun omgeving weer steunen. Naast de hoofdprijs van € 100.000,- zijn in de loterij van de Grote Clubactie veel mooie prijzen te winnen.

Contributiegeld

Dit jaar is het alweer de 44e editie van de Grote Clubactie. Directeur Frank Molkenboer: "Veel verenigingen zijn afhankelijk van de inkomsten van de Grote Clubactie. Omdat clubs de contributie betaalbaar willen houden voor hun leden, zijn financiële acties zoals de Grote Clubactie essentieel." Uit het onderzoek van het Mulier Instituut komt naar voren dat 59% van de verenigingen de opbrengst van een actie gebruikt om de contributie betaalbaar te houden. Molkenboer: "Het verenigingsleven is veel waard en vervult een belangrijke functie in onze samenleving. Dit willen we koesteren, ook in de toekomst. Het moet dus voor iedereen bereikbaar en betaalbaar blijven. Bij ons is elke club welkom, of het nu om sport, cultuur of hobby gaat. Van elk verkocht lot van € 3,- gaat € 2,40 direct naar de vereniging. Een uniek hoog percentage voor financiële acties."

Mooie collecte-opbrengst Parkdienst

Een mooi bedrag voor de aanschaf van leermiddelen voor Syrische vrouwen. | Foto: PR Foto: PR

sassenheim n Woensdagmiddag 21 september kreeg de vertegenwoordigster van de Stichting Syrische Vrouwen in Nederland een cheque overhandigd door de voorzitter van de Oranjevereniging Sassenheim. Het bedrag van € 2700,00 wat daar op stond was de opbrengst van de collecte die gehouden is bij de Parkdienst. Een geweldig bedrag dat deze Stichting gaat gebruiken voor de aanschaf van lesboeken en woordenboeken. In Sassenheim komen wekelijks 30 Syrische vrouwen bij elkaar om de Nederlandse taal te leren en om meer te weten te komen over Nederland, zodat zij beter kunnen integreren hier in Sassenheim. Zij worden daarbij geholpen door bijna net zoveel vrijwilligers. Op ontroerende wijze werd door de vertegenwoordigster verteld wat het belang is van deze Stichting voor de integratie. Voor haar mooie en duidelijke woorden kreeg zij een groot applaus van alle aanwezigen.

Training Assertiviteit

warmond n Veel mensen vinden het moeilijk om voor zichzelf op te komen, om nee te zeggen en grenzen aan te geven. Voor deze mensen organiseert Verdegaal Coaching en Counseling al bijna tien jaar kleinschalige trainingen Assertiviteit voor werk en privé. De 32e editie start op 4 oktober. De training neemt zes dinsdagavonden in beslag en wordt gehouden in Warmond. Meer informatie op www.verdegaalcoaching.nl of bel of mail Joan Verdegaal, 06-15516765, info@verdegaalcoaching.nl.

Try out Jörgen Raymann in Theater 't Onderdak:

sassenheim n Na ruim drie jaar brengt Jörgen Raymann een nieuw soloprogramma. Hij wordt spoedig 50 en kijkt toch anders naar de wereld dan toen hij 30 was. Op zaterdag 1 oktober staat hij om 20.15 uur in Theater 't Onderdak met 'Zo kan het ook'.

Raymann denkt niet dat hij in een midlifecrisis zit, maar hoezo niet? In elk geval gaat alles een tikkie anders dan voorheen. Nooit gedacht dat ouder worden leuk is? Volgens Raymann kan het. Nooit gedacht dat je huwelijk met de jaren steeds beter wordt? Volgens Raymann een buitenkans. Nooit gedacht dat het nu beter is dan vroeger? Raymann gelooft dat! Een avond filosoferen tegen de draad in en even niet meegaan met de waan van de dag. Volgens Raymann lacht het leven je toe als je keihard durft terug te lachen. Zo kan het ook! zaterdag 1 oktober, aanvang 20.15 uur. Kaarten à €18.00 zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl, info@hetonderdak.nl, telefonisch (0252-225874) op werkdagen van 10.00-11.00 uur, bij Primera Sassenheim en 45 minuten voor aanvang aan de kassa van het theater.

Unieke tentoonstelling van Meccano in Bernardus

Sassenheim n Meccano, speelgoed herinneringen uit onze jeugdjaren of is het nog steeds technisch speelgoed voor jong en oud?

Welke jongen heeft in zijn leven, al of niet met hulp van vader, gespeeld met meccano. Boutjes en moertjes moesten aaneen worden geschroefd om te komen tot een kraan, auto etc. De mogelijkheden om te bouwen zijn oneindig. Het aloude constructie speelgoed is nog steeds een levendige hobby, al zijn er natuurlijk aanpassingen gemaakt aan de wensen van de huidige tijd. Modellen die werkten op opwindmotortjes zijn vervangen door elektromotoren of radio bestuurbare modellen. Op 8 oktober organiseert Meccano Gilde Nederland een expositie in de Tuinzaal van Bernardus, Hoofdstraat 82, Sassenheim. Hier zullen fraaie constructies te zien zijn als werkende hijskranen, auto´s en andere machines, kortom interessant voor jong en oud. Vanaf 11.00 tot 15.00 uur is iedereen van harte welkom: de toegang is gratis.

Cultuur & Samenleving

Handballen op het strand

Jong en oud vermaakte zich prima met een bal op het zand. | Foto: PR Foto: PR

voorhout n Ter hoogte van strandtent Beach Break in Noordwijk werd zondag 23 september rond de klok van 10 het jaarlijks gehouden Beachhandbaltoernooi van HV Foreholte geopend. Onder een strak blauwe lucht waren 3 velden uitgezet en tenten opgezet voor een hapje en drankje voor de handballeden en vrijwilligers.

Organisatoren Rob en Clara Kolster boden aan ongeveer 100 leden in de leeftijd van 5 tot en met 59 een programma met de bal aan met verschillende wedstrijdelementen. De warming up werd gegeven door Kim Schuurbiers ( Nederlands kampioen Beachhandbal) en Saskia Kolster, beiden speelsters uit de Dames 1 van Handbalvereniging Foreholte uit Voorhout. Daarna werden de leeftijden gesplitst en was er voor de allerkleinsten onder leiding van Jet Warmerdam allerlei spelmateriaal uitgezet op het strand om de kinderen spelenderwijs met de bal te laten oefenen. De overige leden streden om de beste plek in de competitie of een gooi naar beste keeper. Aan het einde van de ochtend was het voor de jeugd na het eten van een broodje knakworst en het ontvangen van medailles tijd om naar huis te gaan. De andere team speelden tot 16:30 uur hun wedstrijden en shoot -outs.

Vrijwilligers

De hele dag werd ondersteund door veel vrijwilligers want om dit allemaal mogelijk te maken zijn er opbouwers/ begeleiders/ scheidsrechters/ cateringmedewerkers e.d. nodig. Ook was er veel publiek langs de lijn. Het programma werd om zes uur afgesloten in de kantine 'De Break-Out' in Voorhout waar iedereen werd getrakteerd op een patatje met een snack. Met de haren door de war en sommigen nog met zand tussen de tanden van het duiken naar de bal, werd het winnende team bekend gemaakt en en individuele personen geprezen vanwege de goede prestaties. Iedereen werd bedankt voor zijn inzet voor deze dag en Clara en Rob Kolster werden nog even extra in het zonnetje gezet door de voorzitter van HV Foreholte, Kees Kraakman.

Hockeydames Voorhout delen punten met Wassenaarse Kieviten

Voorhout op zoek naar de gelijkmaker. | Foto: PR Foto: PR

voorhout n Na 1 winst- en 1 verliespartij speelden de dames van Voorhout tegen de Kieviten uit Wassenaar. Het werd een enerverende partij hockey. Beide teams gingen beiden voor de winst. De uiteindelijke 2-2 was een goede afspiegeling van de wedstrijd.

Beide teams gaven elkaar niets toe en voor de neus van beide keepsters werden kansen gecreëerd. Tot de 20ste minuut hielden beide partijen zich in evenwicht totdat Kirsten Bogert de ban brak. Zij werd op de rechter kant van de cirkel vrij gespeeld en haalde in de cirkel verwoestend uit. De bal verdween hoog in het doel en Voorhout stond met 1-0 voor. De verwachting was dat Voorhout deze voorsprong kon behouden tot de rust, maar niets was minder waar. In de 30ste minuut kregen de dames uit Wassenaar een strafcorner. Deze werd met een mooie variant keurig benut en liet de Voorhoutse keepster Mariska van Vliet kansloos achter. Na de 1-1 werd Voorhout nog een keer verrast door een splijtende pass uit een counter en met een mooie tip-in werd het 1-2. Met deze stand gingen beide teams de rust in. De tweede helft gaf hetzelfde beeld. Het spel golfde heen en weer. Voorhout ging op zoek naar de gelijkmaker. Sanne Dijkstra vond die na 20 minuten door één van de zeven strafcorners. Het team van de Kieviten probeerden door 1 op 1 te gaan spelen de wedstrijd te forceren. Het werd een spannend laatste kwartier, waar Voorhout met goed spel de beste kansen kreeg. Na het laatste fluitsignaal verlieten de beide teams met een 2-2 eindstand het veld. Allebei met een dubbel gevoel dat er meer in gezeten had.

Foreholte onderuit tegen Groeneweg

voorhout n Het was negen jaar geleden toen het jeugdige Foreholte kansloos werd weggespeeld tegen een veel zwakker geacht Groeneweg: Anno 2016 is er sprake van een déja-vu…

Foreholte startte in dezelfde opstelling waarmee het zeven dagen eerder RVC'33 kansloos terug naar Reeuwijk-Dorp had gestuurd. Op een hachelijk moment in de 12e minuut na, waarbij keeper Matthijs Guijt maar net op tijd was om de bal voor de aanstormende Groeneweg-voorwaartsen weg te kapen, stond de ploeg meer dan goed en kwam vervolgens toe aan het creëren van kansen en mogelijkheden om de score te openen. En die mogelijkheden regen zich gedurende 45 minuten aaneen. Eerst stond Sam Lemmers plotseling oog in oog met keeper Niels Heijkoop, waarbij de doelman nog als winnaar te voorschijn kwam. In de 24e minuut was het wel raak. De afgemeten voorzet van Christiaan Guijt werd door een Groeneweg-verdediger verlengd naar het hoofd van Rik Grondel, die volkomen vrijstaand hard binnenkopte (0 – 1). Foreholte drong Groeneweg ver terug en Sam Lemmers had pech dat zijn inventieve omhaal maar net over het doel verdween. Middenvelder Bas Jongbloed had echter wel degelijk moeten scoren toen hij vanaf een meter of vier de bal toch nog tegen een Groeneweg-verdediger wist te plaatsen. De terugkaatsende bal was voor Christiaan Guijt lastiger, maar ook zijn inzet werd geblokt. Opgelucht zocht Groeneweg na 45 minuten de kleedkamer op.

Verdwaasd

Geen idee wat de mannen van IJzendoorn hebben gedaan in de kleedkamer? Maar na rust bleek dat het de thuisploeg was die de mouwen in de rust had opgestroopt. De Voorhouters stonden er bij en keken er een beetje verdwaasd naar. Keeper Matthijs Guijt wist al die sloom-, slordig- en luiheid nog even te compenseren, maar in de 51e minuut was er geen houden aan. Joost van Dam was opgestoomd richting de aanval, maar bij het daaropvolgende balverlies stonden er veel te veel Voorhouters voor de bal. De Groeneweg-counter was eenvoudig en effectief, centrale verdediger Thomas Breugem liep Matthijs Guijt met bal en al voorbij en plaatste de bal in het lege doel (1 – 1).

Wie dacht dat de Voorhouters nu wel bij de les zouden zijn kwam bedrogen uit, want Groeneweg creëerde kans op kans. Paal, lat (verschillende keren) en Guijt (ook verschillende keren) hielden de stand op 1 – 1. Elf Groeneweg-werkpaarden stonden tegenover elf Voorhoutse paradepaarden en niemand binnen de Foreholte-formatie was in staat om de situatie te kantelen. Trainer IJzendoorn wisselde Rick Brabander en Sejad Navabi in de ploeg, waarbij de laatste zichzelf en zijn trainer bijna beloonde toen hij de bal keurig vrijmaakte en vol op de Groeneweg-lat plaatste. In het slot van de wedstrijd gingen beide ploegen voor de volle winst, maar het was in het beeld van de wedstrijd dat in de 93e minuut Oscar Arroyo de bal onder de voet liet doorlopen, waarna de bal werd breed gelegd op de volkomen vrijstaande Joey Grootscholten (2 – 1).

Met een zeker, begroijpelijk, ongeloof, maar met niet minder enthousiasme werden de drie winstpunten de Groeneweg-kleedkamer binnen gedragen en gezien de inzet en het presteren in de tweede helft kon het niet eens onverdiend genoemd worden.

Geen scheids, geen wedstrijd

sassenheim n Voor de rugbyers van The Bassets uit Sassenheim stond afgelopen zaterdag de derde competitie ronde op het programma. Zij ontvingen de Castricumse rugbyclub. Helaas ging voor alle betrokkenen de wedstrijd op het laatste moment niet door.

De scheidsrechter van die middag was in geen velden of wegen te bekennen. Door meerdere communicatiestoringen wist de man in het zwart nergens van. De clubs wisten wel wie de wedstrijd zou leiden, maar de Nederlandse rugbybond had door een onverklaarbare storing de beste man niet op de hoogte gebracht. De uitnodiging die The Bassets hem per mail hadden gestuurd was niet aangekomen, omdat het emailadres die The Bassets van de NRB had gekregen niet klopte. Terwijl beide teams omgekleed en al op het veld stonden kwam langzaam het besef dat de scheidsrechter niet zou komen opdagen. Bij tal van sporten zou dan de tweede of derde official de fluit ter hand nemen, maar de rugbysport staat nog in hele kleine kinderschoenen zodat er in de hoogste klasse van Nederland slechts 1 scheidrechter kan worden ingedeeld.

Geen alternatief

The Bassets hadden nog wel een alternatief. Een gediplomeerde scheidsrechter van de eigen club zou bereid zijn gevonden de wedstrijd te leiden, maar helaas ging Castricum hiermee niet akkoord zodat beide aanvoerders hun team weer lieten omkleden en de teleurgestelde supporters huiswaarts keerde. Het ziet er naar uit dat de wedstrijd op een door de NRB vastgestelde datum zal worden ingehaald.

Teams VCS goed van start

sassenheim n Hoewel menig volleyballer door het mooie weer nog met zijn hoofd bij het beachvolleybal zat, ging vorige week het nieuwe zaalvolleybalseizoen weer van start. Net als vorig seizoen komen de eerste teams van VCS uit in de promotieklasse. VCS Dames 1 heeft dit seizoen een selectie van maar liefst twaalf speelsters. Deze brede basis biedt trainer/coach Jesse van Rijn veel mogelijkheden, aangezien elke speelster een toegevoegde waarde is voor het team. Dat bleek tijdens de openingswedstrijd in de Wasbeek tegen het gepromoveerde Waterlanders. Niet alleen werd er echt als team gevolleybald, ook individueel voerden de speelsters hun taken geconcentreerd uit. Buitenaanvaller Iris van Rijn leverde veel servicedruk en diagonaal Henrike de Muinck scoorde op de belangrijke momenten met een overtuigende aanval. VCS won met 4-0. Het eerste herenteam van VCS heeft de nodige veranderingen ondergaan. Twee spelers stopten; aanvulling kwam er uit het tweede team in de vorm van middenman Jochem Aalders en van SKC kwam buitenaanvaller Sven Bakker naar VCS. Met een selectie van negen spelers begon Heren 1 het seizoen met een uitwedstrijd in Scheveningen tegen Kalinko. VCS behaalde een 3-1 overwinning. Beide teams hebben dus een goede start gemaakt in de nieuwe competitie en zij hopen daar deze week een goed vervolg aan te kunnen geven. Heren 1 speelt donderdag 29 september om 21.00 uur in de Wasbeek tegen RVV en Dames 1 gaat vrijdag 30 september in Delft op bezoek bij Punch.

Derde winst op rij voor Voorhoutse handbalsters

voorhout n Ondanks dat Foreholte tegen Gemini een van haar mindere wedstrijden speelde, waren de Zoetermeerders niet bij machte om het de dames van trainer/coach Ricardo Clarijs lastig te maken. Na een 9-17 ruststand werd het 23-32. Aanvallend liep het bij Foreholte nogal stroef. Er werd te weinig aandacht geschonken aan de vaak vrijstaande speelsters op de hoeken en op de cirkel. In dezewedstrijd waren sommige speelsters te individualistisch bezig, zodat eenvoudige oplossingen over het hoofd werden gezien. Toch had dit Gemini moeite om het opgelegde tempo bij te houden en zakte aan het eind van de eerste helft wat weg. Rust 9-17. In de tweede helft werden de Voorhoutsen wat nonchalanter in de afspeelmogelijkheden, zodat een aantal keer de Zoetermeerse dames de bal konden onderscheppen en in de break konden. Het was dat de beide keepsters van Foreholte zo goed hun werk deden én Lot van Kampen twee grandioze breaks afrondde in een bepaalde fase, dat hierdoor het verschil op 9 scores bleef staan. De tweede helft werd uiteindelijk 14-15, waaruit bleek dat Foreholte teveel technische fouten maakte. Maar daar hebben de dames de wedstrijd van zaterdag 1 oktoberin de Tulp om 20.45 uur tegen concurrent Bentelo weer voor, om te laten zien hoe het gaat zoals het moet en niet andersom. Desondanks een overwinning.

Van avondvierdaagse tot zwemvereniging

Foto: PR

Vereniging/organisatie/stichting:

Klaverjasclub Teylingen Troef.

De voetbalvereniging R.K.V.V. Teylingen is opgericht 6 juni 1924. Het klaverjassen is daarbij voor zover de herinnering gaat een activiteit geweest welke georganiseerd werd voor leden en supporters. De organisatie werd uitgevoerd door een commissie

Aantal leden: Er zijn nu een drietal commissies. Deze bestaan op zich weer uit 3 of 4 leden.

Zo is er een commissie voor het herenkaarten en het dameskaarten. Daarnaast is er een commissie die jaarlijks een klaverjasmarathon organiseert en aan het einde van het jaar een Oliebollendrive houdt.

Wie zijn we en wat doen we?

Zowel voor het dameskaarten en herenkaarten worden er 15 clubavonden en een slotavond georganiseerd. Er wordt weliswaar een competitie bijgehouden van de 10 beste avondresultaten per deelnemer maar gewoon een keertje mee kaarten is altijd mogelijk. De dames hebben hun clubavond om de week op dinsdagavond en de heren op vrijdagavond. Het inleggeld gaat volledig op aan de avondprijzen en de feestelijke slotavond. Er vindt twee keer per jaar een klaverjasavond plaats op een vrijdag voor teams van 8 personen die dan met andere teams de strijd aan gaan. Daarnaast wordt voor de Oranjevereniging het koppelkaarten georganiseerd bij de festiviteiten rondom Koningsdag en de najaarsfeesten. Deze worden jaarlijks om en om gehouden bij de R.K.V.V. Teylingen en v.v. Ter Leede.

Waarom is het zo'n leuke/fijne vereniging/stichting/organisatie?

Voor veel deelnemers is het de gelegenheid om er een avondje uit te zijn. Zeker voor de alleenstaande ouderen een goede manier om de eenzaamheid te ontvluchten. De activiteiten vinden plaats in een vertrouwde veilige omgeving en gezelligheid voert ondanks het competitie element altijd de boventoon. Voor de voetbalvereniging wordt vormgegeven aan de binnen de vereniging gevoerde slogan: Meer dan voetbal alleen.

Wat is jullie ambitie?

Onze ambitie is om met elkaar plezier te beleven. Werd er vroeger veel gespeeld in de huiselijke kring, bij de eerste kennismaking met je a.s. schoonfamilie werd de vraag of je kon klaverjassen als een van de eerste gesteld, is het door de daling van het aantal personen per huishouden en opkomst van andere bezigheden het klaverjassen een beetje in onbruik geraakt. Velen vinden het echter toch leuk af en toe gezellig een potje te kaarten.

Meer informatie is te vinden op:

Op de website www.rkvvteylingen.nl zijn de speeldata te vinden. Gestart wordt om 20.00 uur en er worden 4 rondjes van 16 spelletjes per avond gespeeld. De clubavonden vinden plaats in het clubhuis van de R.K.V.V. Teylingen aan de Rodemoolenweg 8 in Sassenheim. De bar is daarbij altijd geopend voor een kopje koffie of een drankje.

Woensdag 28 september t/m 5 oktober


Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering m.m.v. het Gemengd Koor. Voorganger: pastor M. Claassens

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217) zondag 19.00 uur, Ds. T. Moll Meditatieve dienst

Julianakerk (Julianalaan 6): Zondag 10.00 uur Ds. A.A. Bosma. Bevestiging ambtsdragers

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur Dhr. B van Laar

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eucharistieviering m.m.v. Kinderkoor 'De Vrolijke Nootjes'. Voorganger: Th. Steekelenburg

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, ds. J.W. v.d Berg. Israëlzondag

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag 19.00 uur 19:00 uur Eucharistieviering met het Herenkoor. Voorganger: Pastor Owel

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: mw. ds. H.G.T. van Welie-Kaai

Baptistengemeente Kaleb (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ds. W.F. van Rijn. Heilig Avondmaal

Wings of Healing (Veerpolder 6a): Zondag 10.00 uur:eredienst o.l.v. Jan Zijlstra, 19.00 uur, genezingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra.

Mantelzorgcafé in Mariënhaven

warmond n Het mantelzorgcafé zal elke laatste vrijdag van de maand plaatsvinden. Het eerstvolgende mantelzorgcafé staat gepland op vrijdag 30 september 2016, 10.00-11.00 uur in het Beleveniscentrum in Mariënhaven, Monseigneur Aengenentlaan 1, GB Warmond.

Dit mantelzorgcafé is georganiseerd voor mantelzorgers van jonge mensen met dementie en staat in het teken van elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. U komt in contact met lotgenoten en u kunt als u dat wilt ervaringen uitwisselen. Angelique Werba, Teamleider Welzijn en Louise Koster, Maatschappelijk Werker zijn betrokken bij het mantelzorgcafé. Zij zullen om de beurt of samen aansluiten bij het mantelzorgcafé. Heeft u een specifieke vraag of een thema, dat u graag wil bespreken, dan vernemen wij dit graag van u. Wilt u komen? Vriendelijk verzoek om u aan te melden bij Angelique Werba, Teamleider Welzijn, Angelique.Werba@marente.nl.

Burgemeester en wethouder bezoeken Bernardus

De burgemeester en de wethouder spraken met bewoners van bernardus. | Foto: PR Foto: PR

sassenheim n Vrijdag 23 september. heeft Burgemeester Carla Breuer van Teylingen samen met wethouder van Kempen een werkbezoek gebracht aan Bernardus. Tijdens de rondleiding namen zij ruim de tijd om mee te doen aan activiteiten en in gesprek te gaan met bewoners, cliënten en bezoekers uit de wijk.

Deelnemers van de zangactiviteit vonden het prachtig dat de burgemeester spontaan een lied men hen meezong. Er was tijdens de rondleiding ook even aandacht voor de Wensboom met daarin wensen van bewoners en cliënten met de bedoeling dat deze door medewerkers, vrijwilligers of mantelzorgers worden vervuld. Spontaan bood de burgemeester aan om samen met de ambtenaren van de gemeente Teylingen een aantal wensen te realiseren. Burgemeester Breuer en wethouder Van Kempen vonden het spijtig dat zij geen tijd meer hadden voor een lunch in Het Binnenhof. Vanzelfsprekend zijn zij altijd welkom om op een ander moment. Wilt u ook een wens van de Wensboom vervullen, neemt u dan contact op met Ineke Maarssen Ineke.Maarssen@marente.nl of Anneke Pleij Anneke.Pleij@marente.nl teamleiders Welzijn.

Kaartenactie voor bewoners ActiVite

Teylingen n In het kader van Week tegen Eenzaamheid van 22 september t/m 1 oktober, organiseert ActiVite in al haar woonservicecentra speciale acties voor de oudere bewoners. Er worden kaarten gemaakt door vrijwilligers en medewerkers. Op vrijdag 7 oktober worden alle kaarten bij de bewoners bezorgd. Een klein gebaar om te laten zien dat er aan hen gedacht wordt.

Van 22 september t/m 1 oktober is de zevende landelijke Week tegen Eenzaamheid. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. In de Week tegen Eenzaamheid vraagt Coalitie Erbij aandacht voor dit probleem. ActiVite doet hier actief aan mee door mensen op te roepen: 'Kom erbij' en help mee bij activiteiten voor de bewoners! Activiteiten waar vooral mensen met een klein sociaal netwerk nieuwe contacten op kunnen doen en bestaande contacten kunnen versterken. Met de kaarten die tijdens de Week tegen Eenzaamheid zijn gemaakt, gaan vrijwilligers langs bij bewoners. Samen schrijven zij een kaart voor een medebewoner. Op 7 oktober worden de kaarten vervolgens bezorgd bij de bewoners. In alle woonservicecentra zijn er verschillende mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Wie wil helpen bij activiteiten voor de bewoners, kan contact opnemen met de coördinator vrijwilligersdiensten via (071) 516 14 15 of e-mail: vrijwilligerswsc@activite.nl.

Drie avonden Mindfulness

SASSENHEIM n In deze tijd is het niet gemakkelijk om voldoende rust te vinden. In werk en privéleven is er veel dat tijd en aandacht vraagt.

Mindfulness kan hierbij een helpende hand bieden. Vanuit de christelijke traditie is er genoeg dat past binnen de ideeën van en over mindfulness. Drs. Katrijne Bezemer zal op donderdag 4 en 25 oktober en 15 november drie avonden verzorgen die in het teken staan van mindfulness in christelijk perspectief. De avonden vinden plaats in de Julianakerk in Sassenheim. Vooraf aanmelden is gewenst en kan via tineke.braam@hetnet.nl. De avonden beginnen om 20.00 uur en per avond geldt een eigen bijdrage van drie euro.