De Teylinger

19 februari 2020

De Teylinger 19 februari 2020


Centrumvisie krijgt steeds meer vorm

In de Herenstraat in Voorhout kan het kerkplein een ontmoetingsplek worden. | Foto: archief/pr. Foto: pr.

Teylingen n De gezamenlijke raadscommissies hielden maandag 17 februari een informatieve sessie over de nieuw op te stellen Centrumvisie. Daarin wordt alles wat de kernen betreft integraal bekeken. Er wordt nog gebeiteld aan een definitieve versie en er liggen wat adviezen. Wethouder Marlies Volten wilde daarover de mening van de commissies proeven. Na nog wat inloopavonden per kern, neemt de gemeenteraad in juli een besluit.

Door Nico Kuyt

De Centrumvisie moet in de toekomst zorgen dat de centra aantrekkelijk worden of blijven en waar inwoners en bezoekers graag komen en voldoen in de behoeften. Een onderdeel is het winkelaanbod. En voor Voorhout valt gelijk op dat het een langgerekte straat is. Voor de toekomst zou het winkelgebied eigenlijk ingekort moeten worden. Het verplaatsen zou tegelijk de leegstand bestrijden. De Albert Heijn wil graag uitbreiden. Dat zou kunnen door enkele daar aanwezige winkels te verplaatsen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Je hebt te maken met ondernemers en vastgoed.

Kernwinkelgebied aanwijzen

Afgelopen maandag klonk er in de raadzaal enige scepsis over de haalbaarheid ervan. Niettemin vindt de conceptvisie het verstandig een kernwinkelgebied aan te wijzen en als gemeente het overleg samen aan te gaan. Het spoor is een hinderpaal, maar ook leven er klachten over de Herenstraat. De snelheid moet er daar uit. Dit zou kunnen door hem visueel smaller te maken, bijvoorbeeld door fietssuggestiestroken. Het kerkplein moet een ontmoetingsplek worden. Je zou het plein door een bepaalde inrichting de straat op kunnen trekken. Het verkeer moet dan over het plein de weg in de Herenstraat vervolgen. Met wat vrolijke kleuren kan de inrichting van de weg worden opgeleukt.

Verkeersmaatregelen kunnen overigens pas worden genomen als de Noordelijke Randweg is voltooid. Dan wordt duidelijk wat het effect van de randweg is op de Herenstraat.

Lees verder op pagina 5 over de plannen voor de centra van Sassenheim en Warmond.

Hersenstichting bedankt gulle gevers

Teylingen n De collecte voor de Hersenstichting heeft in Teylingen 6.624 euro opgeleverd.

Zo'n 40 collectanten gingen tussen 27 januari en 1 februari op pad om voor al die mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen.

De mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. Daarnaast zet de Hersenstichting zich ook in voor het verbeteren van de zorg rondom hersenaandoeningen. Collectant gemist? Een gift is altijd welkom op NL18 INGB 0000 000 860 tnv Hersenstichting, Den Haag. Meer informatie is te vinden op www.hersenstichting.nl.


Bestuurders Hans Al (l) en Willem van Duijn presenteren de nieuwe huisstijl van de fusiecorporatie Stek. Foto: pr.

Corporaties samen verder als Stek

Fusie
met NWS
uit
Noordwijk

Discussie
over korting
bij restafval

Vier ton extra voor renovatie brug

uitgeweid n 'Ik doe ook lekker niks'

Vervolg voorpagina

Sassenheim

De kern Sassenheim heeft het belangrijkste centrumgebied in de centrumvisie. Ook hier kan de leegstand worden aangepakt door het verplaatsen van de winkels in de randen. Ook waar welk soort winkel komt zou naar meer samenhang kunnen worden gemasseerd. Cruciaal is in ieder geval dat de supermarkten Dirk en Hoogvliet weer als trekkers in het centrum terugkeren. De attractiviteit van het centrum kan worden versterkt. Te denken valt aan het kerkplein. Dat is nu rommelig. Met het kappen van wat bomen kan het zicht op de kerk teruggebracht worden en het verblijfsklimaat naar een hoger platform getild. Een aantal parkeerplaatsen kan verdwijnen en elders teruggebracht worden. Nu fietst en bromt men door de Hoofdstraat wat in conflict is met het winkelend publiek. Door een betere inrichting kan die gevaarlijke situatie worden opgelost. Het Hortusplein biedt een kans voor het verblijven, ontmoeten en plezier maken. Er zijn hiervoor een aantal scenario's uitgewerkt die lopen van parkeren op het plein tot eentje zonder auto's. Hoogvliet heeft evenwel aangegeven toch het parkeren op maaiveld te wensen.

Warmond

De kern Warmond kent een eigen karakter. Het huidig economisch functioneren is goed, maar wel kwetsbaar. Het concentreren van winkels in de Dorpsstraat is eigenlijk niet nodig, het is een flaneerstraatje. Er liggen wel kansen in het beleven van het water. De blusboot in de Gemeentehaven kan elders wel een plekje krijgen. Een koffietentje op het plein is ook leuk. Nu stopt de Dorpsstraat bij de Albert Heijn, maar die kan nog een stukje worden opgerekt en samengaan met de Gemeentehaven. Het plein met de pomp zou ook meer binding met het water kunnen krijgen. Een openbaar toilet in het Park Groot Leerust zou handig zijn. Met De Baan, daar liggen ook mogelijkheden. Een soort van tweede entree richting het centrum. Het parkeren blijft een aandachtspunt. Bij de behandeling in de commissie van juni en de raad in juli zal blijken wat de raadsleden van dit en de andere punten in de Centrumvisie vinden.

Fred Koot (D66) stopt tijdelijk als raadslid

Teylingen n Fractievoorzitter Fred Koot treedt tijdelijk terug als raadslid. In een bericht aan het college en de gemeenteraad geeft hij aan vanwege burn-out-achtige gezondheidsklachten genoodzaakt te zijn tijdelijk afstand van de raad te nemen.

In een persbericht schrijft Koot: "Na mijn ziekte en operatie vorig jaar ben ik enthousiast en vol energie onder andere met betrekking tot het raadswerk - en al wat daarbij hoort - begonnen. Mijn betrokkenheid en intensiteit aangaande al mijn activiteiten vanaf die tijd doen mij nu tijdelijk de das om. Kennelijk heb ik toch te snel en te veel hooi op mijn vork genomen. Gezondheid komt ook voor mij op de eerste plaats. Daarom ga ik de komende tijd aan mijn vitaliteit werken. Echter het raadslidmaatschap is mij dierbaar; juist om daarmee veel -maatschappelijks- te kunnen betekenen voor inwoners en ondernemers. Van de inwoners heb ik daartoe voor vier jaren mandaat gekregen; dat vertrouwen wil ik blijven waarmaken. Door nu rust en afstand te nemen tot aan het zomerreces verwacht ik dan in optima forma terug te kunnen komen."

Raadslid Bart van der Ploeg neemt de rol van fractievoorzitter op zich. De fractie en het bestuur zijn in overleg met de griffie over hoe de verdere werkzaamheden van Koot het beste kunnen worden ingevuld.

Zes raadsleden vertrekken

Koot is niet de enige die de raad vroegtijdig (tijdelijk) verlaat. In de afgelopen anderhalf jaar vertrokken Maarten van Welie (CDA), Lena Budko (GroenLinks), Helmar van der Ploeg (GroenLinks), Caroline Stam - Overhof (VVD), Joren Noorlander (D66) en Joost van Doesburg (PvdA) vanwege uiteenlopende redenen. Daarnaast legde ook wethouders Bas Brekelmans en Rob ten Boden hun functie neer. Gemeentesecretaris Juul Covers stopt na de zomer.

Korting bij acht keer per jaar de restafvalbak aan de straat

Zet je 9 tot 26 keer de bak buiten, dan krijg je geen korting. | Foto: MV Foto: MV

Teylingen n De raadscommissie Ruimte kampte vorige week nog met veel onzekerheden over de nieuwe wijze van het inzamelen van het afval. Met name het verminderde aantal keren dat inwoners de bak met restafval aan de straat moeten zetten om een korting te krijgen, was een punt van discussie.

Door Nico Kuyt

De inwoner moet verleid worden om zo min mogelijk restafval aan de straat te zetten. Hij of zij moet daarvoor aangezet worden tot zoveel mogelijk scheiden. Er is daartoe een korting bedacht op de afvalstoffenheffing. Zet je 9 tot 26 keer de bak buiten, dan krijg je geen korting. Bij vijf tot en met acht gaat de korting in werking en bij lager dan vijf keer een extra korting. Met deze staffel is de stellige indruk dat het mogelijk is de doelstelling van maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar te halen, zo hield wethouder Arno van Kempen de commissie voor.

Hele stap

De commissie toonde zich echter sceptisch. Van 26 naar 8, dat is een hele stap. Wie gaat dat doen en wie haalt dit? En wat krijg je dan als beloning? Geen vast bedrag? "Je moet wel heel goed scheiden om beloond te worden. De inwoners krijg je zo niet in beweging. Ze worden niet geprikkeld", oordeelde Hidde Verhoeve (VVD). Hij denkt erover na om bij de behandeling in de gemeenteraad een amendement hierover in te dienen. Paul Witteman (PvdA) gebruikte nog scherpere bewoordingen. "Die korting, het is een farce. Als we het zo hanteren gaan we het niet halen." Jeroen Tomassen (GroenLinks) stelde een tussenbeloning voor, bijvoorbeeld bij 13 aanbiedingen, zodat de inwoner gaat proberen dat lagere streepje toch te gaan behalen. Ook de andere fracties hadden hun twijfels. Het moet meer stimulerend zijn.

Scherpe staffel

Maar B&W heeft toch gemeend de staffel zo als voorstel voor te leggen, maar de raad maakt de keuze, reageerde Van Kempen. Bij een mindere scherpe staffel wordt het doel van de 100 kilo niet gehaald. De wethouder wees naar de gemeente Woerden met hetzelfde systeem, maar met andere staffel. Mocht het niet werken kan de raad altijd nog bijsturen. Diverse commissieleden gaven aan het nog even in hun fractie te bespreken. Naast andere punten van wens en weifeling, leefde er onder de fracties wel het gevoel dat er toch eens begonnen moet worden. Het meest kritisch was Frans Nederstigt (ChristenUnie). De fractie gaat beraden of dit wel kan worden ondersteund. Het hele nieuwe beleid hing aan zoveel factoren. Ook Tomassen was na de bespreking minder optimistisch dan bij het begin, zoals hij het verwoordde.

De gemeenteraad spreekt op 12 maart verder over het voorstel. Krijgt de wethouder daar de instemming voor het voorstel, dan kan B&W verder met het opstellen van het traject van implementatie.

'Meer iets voor de Amstel Gold Race of voor een bootcamp'

Reny Wietsma en Marco van den Nouland (CDA) nemen de proef op de som. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Omstanders zagen op zaterdag 15 februari raadsleden zwoegen op de trappen die voor de voetganger én fietser zijn aangelegd vanaf de Warmonderweg naar het fietspad richting station Sassenheim. Zij beklommen de trap aan de ene kant en daalden af aan de andere kant En dat bleek met de fiets in de hand niet eenvoudig.

Door Nico Kuyt

De trap aan beide zijden van de weg moet de voetganger en fietser naar en vanaf de Warmonderweg de route naar het station verkorten, maar de trap met fietsgoot is behoorlijk steil. Reny Wietsma (CDA) zwengelde de kwestie aan en uitte zorgen over mogelijke ongelukken. Om de hindernis zelf te beleven gingen de raadsleden afgelopen zaterdag het zelf uitproberen. "Het is niet te doen met een fiets", startte Wietsma de klaagzang, nadat de begane grond weer werd bereikt. "Iets voor de Amstel Gold Race", zei Don Verhoeff (GroenLinks) met enige ironie. "Hier had meer over nagedacht mogen worden. Is hier geen meting gedaan? Die trap is veel te stijl", constateerde Bart van der Ploeg (D66). "Hoe bedenk je dit? Lijkt wel een tekentafel-ontwerp zonder praktijktoets", verwonderde Monique de la Rie (VVD) zich eveneens. "Mooi voor de bootcamp", poogde Edith Alkemade (D66) tenslotte toch nog een praktisch toepassing te vinden.

Oplossing

"De gemeente snapt dat er klachten zijn over de steilheid van de trappen", zo geeft een woordvoerder van de gemeente desgevraagd aan. Op dit moment heeft B&W twee marktpartijen de opdracht gegeven om te onderzoeken of er (technische) aanpassingen aan de trappen/fietsgoten gedaan kunnen worden (zowel naar boven als naar beneden) om het gebruik van de steile trappen voor de fietsgebruikers te vergemakkelijken. Binnen twee weken geven zij hun reactie." De trappen voldoen overigens aan de voorschriften van het Bouwbesluit, de Bouwverordening en de redelijke eisen van Welstand. Op basis hiervan is ook de omgevingsvergunning verleend en zijn de trappen gerealiseerd. "De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer- en onderhoud van de trappen. Bij eventuele ongelukken met deze trappen dient men de gemeente Teylingen aansprakelijk te stellen", aldus de woordvoerder.

Online overheidszaken regelen met Digisterker

Warmond n Doe mee met de cursus 'Digisterker' en regel voortaan zelf online je overheidszaken. De vier lessen zijn in de bibliotheek (Herenweg 80). De eerste bijeenkomst is op dinsdag 3 maart.

Belastingaangifte doen, een afspraak maken met de gemeente of zorgtoeslag aanvragen. Steeds meer zaken regel je via internet. Voor iedereen die in Teylingen woont en nog niet weet hoe dat werkt start in de bibliotheek de cursus 'Digisterker: werken met de e-overheid'. De eerste van de vier lessen is op dinsdag 3 maart.

Tijdens deze cursus leren deelnemers: een DigiD aan te vragen, hoe deze DigiD te gebruiken en om handiger gebruik te maken van overheidssites. Zij leren ook hoe je informatie kan aanvragen bij de gemeente Teylingen en andere overheidsinstanties. Deelnemers maken gebruik van een laptop van de bibliotheek. Om de cursus goed te kunnen volgen is wel wat ervaring met het gebruik van computers en internet nodig. Er wordt zorgvuldig omgegaan met privacy en veiligheid. Na deze cursus hebben deelnemers meer zelfvertrouwen om zaken thuis ook online te regelen.

De cursusdagen zijn dinsdag 3, 17, 24 en 31 maart van 10.00 tot 12.00 uur. De kosten zijn 15 euro voor leden en 20 euro voor niet-leden. Aanmelden kan in de bibliotheek of via www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Inloopspreekuur

Heb je een andere digitale vraag? Kom dan naar het digitale inloopspreekuur. In de bibliotheek van Warmond vindt dit spreekuur iedere woensdag plaats van 13:00-15:00 uur. Inloop is gratis.

Merlijn haalt 500 euro op voor koala ziekenhuis

Sassenheim n Op de voorpagina van deze krant van woensdag 22 januari las u over Merlijn, die samen met zijn broertje Owen geld ophaalde voor het Koala Hospital Port Macquarie in Australie. Na het zien van beelden van de bosbranden in dat land, besloot hij iets te willen doen. Merlijn haalde statiegeldflessen op en zamelde geld in via een donatiepagina op internet. Zijn moeder Joke laat weten dat haar zoons vorige week een donatie van 500 euro aan het koala ziekenhuis hebben gedaan, en daarnaast ook nog drie eucalyptus bomen laten planten. "Ze zijn heel erg blij met het resultaat en hebben op Facebook zelfs een reactie van Freek Vonk gekregen! Heel erg leuk!," aldus een trotse moeder.

Timmy in top bij Lash World Cup

Sassenheim n Timmy Schipper (17) is bij de Lash World Cup in de top tien geëindigd. Het wereldkampioenschap voor het aanbrengen van wimperextensions werd op zondag 16 februari gehouden in het Van der Valk hotel Schiphol.

Schipper startte in 2017 met een eigen salon aan huis in Sassenheim. Inmiddels is hij verhuisd naar een salon in Amsterdam. Naast zijn werkzaamheden studeert de talentvolle wimperstylist International Business and Marketing Management bij ROC Amsterdam.

In totaal deden 350 deelnemers uit 40 verschillende landen mee aan de wedstrijd. Schipper was met zijn zeventien jaar de jongste deelnemer. De Lash World Cup ging uiteindelijk naar een kandidaat uit Vietnam.

Hoe blijf jij vitaal in je bedrijf?

Teylingen n Business Women Teylingen (BWT) organiseert op dinsdag 10 maart een masterclass voor ondernemers, over hoe zij de vitaliteit in hun bedrijf kunnen verbeteren. Gastspreker Elles Jansen, franchiseneemster van Mom in Balance en eigenaresse van de LS Academy, vertelt hoe deelnemers meer rust krijgen in hun bedrijf en hoe ze zich daar goed bij kunnen voelen. Hoe ga je van 'aanstaan en gaan' naar 'rust en bewuste keuzes'? De masterclass is van 19.00 tot 21.30 uur in de kazerne van brandweer Sassenheim (Parklaan 176). Deelname kost 25 euro, vooraf aanmelden is verplicht en kan via businesswomenteylingen@gmail.com.

Polonaise in de Pancratiuskerk

Carnavalsvereniging De Saksen en pastor Owel maken er een feestelijke viering van. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Een week voordat het carnaval los barst, maken ze er een feest van in de Pancratiuskerk. Op zondag 16 februari was de jaarlijkse carnavalsviering. Veel kinderen waren verkleed en carnavalsvereniging de Saksen was goed vertegenwoordigd. Het thema van deze gezinsmis was 'Alles op zijn tijd'. Onder toeziend oog van Prins Martinus, prinses Meike, adjudant Wessel en de pages Lilly en Noah jeugdprins Bas en adjudant Jesse maakte pastor Owel er een feestelijke viering van. Het kinderkoor Vivo zorgde voor vrolijke zang en de Flierfluiters maakte er een echt carnavalsfeest van. Aan het einde van viering nodigde pastor Owel de Prins en Prinses uit om voorop te gaan in de polonaise. Een lange stoet ging er onder meeslepende muziek van de Flierefluiters door de kerk heen. Na afloop brachten De Saksen bloemetjes langs bij Sassenheimers die wel een vrolijk gebaar kunnen gebruiken.

Foto: pr.

Vieringen in vastentijd

Warmond n In de Sint Matthiaskerk (Herenweg 78) zijn de komende weken veel vieringen. Op Aswoensdag 26 februari is om 19.00 uur een viering. Diaken Bertijn Prins en lia Spiegeler gaan hier in voor. Op de woensdagen 4, 11, 18, 25 maart en 1 april zijn er vespervieringen. Op woensdag 8 april is een boeteviering. De vieringen starten om 19.00 uur. Voorganger is Lia Spiegeler.

Fusie woningcorporaties

Bestuurders Hans Al (l) en Willem van Duijn presenteren de nieuwe huisstijl van de fusiecorporatie Stek. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n De eerder ingezette krachtenbundeling van de woningcorporaties Stek Lisse, de Vooruitgang Teylingen en De Noordwijkse Woningstichting (NWS) heeft geleid tot een feitelijke fusie. Dat werd deze week officieel bekend gemaakt. Ze gaan verder onder de naam Stek.

Door Wim Siemerink

Volgens bestuurders Hans Al (Stek) en Willem van Duin (NWS) was bundeling van krachten nodig om ook voor de toekomst voldoende betaalbare huurwoningen te blijven bouwen, om echt te investeren in duurzaamheid en om te blijven innoveren. Gezamenlijk durft men de strijd aan met het huidige, zeer complexe, sociale woningbouw vraagstuk. Maar ook vanuit organisatorisch oogpunt is er winst te halen want op bedrijfslasten en ICT bespaart de nieuwe grote corporatie alleen al 1,3 miljoen euro.

De Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw gingen vorige week akkoord met de gewenste fusie. Stek, Vooruitgang (die in juli 2019 al fuseerden) en Noordwijkse Woningstichting zijn na de fusie één krachtige, lokaal gewortelde woningcorporatie die in de Bollenstreek 11.600 woningen beheert. De focus ligt daarbij op goede, betaalbare huurwoningen. Vooral voor mensen die niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien.


De nieuwe corporatie gaat verder onder de naam woningcorporatie Stek. Daarbij wordt een nieuwe huisstijl gelanceerd compleet met de uiting 'Je huis, je thuis'. Tot de organisatorische fusie op 1 juli werkt de Noordwijkse Woningstichting nog onder deze naam vanuit het kantoor aan de Van Panhuysstraat in Noordwijk. Voor Stek/Vooruitgang geldt hetzelfde met het kantoor aan de Hobahostraat in Lisse en het steunpunt in 't Onderdak in Sassenheim. Er wordt gezocht naar één centraal onderkomen in de Bollenstreek. Maar ook dan blijven er lokale steunpunten waar de huurders terecht kunnen.

Directeur/bestuurder Willem van Duin zegt met enige nadruk: 'Het nieuwe Stek is meer dan een optelsom van het 'oude' Stek, aangevuld met Vooruitgang en de NWS. Het afgelopen jaar is gewerkt aan een compleet nieuwe organisatie. Waarbij in het beleid en processen steeds is gekozen voor de beste werkwijze. Tot 1 juli blijft er sprake van een overgangsperiode, waarin afdelingen worden samengevoegd en het nieuwe computersysteem wordt ingericht.

Antonius van Padua

De vraag dient zich aan of deelnemen aan de fusie door het Noordwijkerhoutse Antonius van Padua niet beter was geweest. Willem van Duin benadrukt dat dit altijd al de voorkeur genoot en dat het zeker jammer is dat er geen 'Bollen 4' is ontstaan. Padua koos, na aanvankelijk mee te hebben gedaan, onverwacht toch voor een eigen route koos. Hans Al vult aan dat de samenwerking wel erg goed is en dat daar waar nodig ook wordt samengewerkt.

Geen rubbergranulaat voor kunstgrasvelden

Foto: pr.

Teylingen n Bij vervanging of aanleg van nieuwe kunstgrasvelden zal als infill niet meer het rubbergranulaat worden toegepast. Dit vanwege de mogelijke gezondheidsrisico's en milieuschade.

Door Nico Kuyt

Rond de rubberkorrels is landelijk een hele discussie en verontrusting ontstaan. Volgens wethouder Arno van Kempen is uit onderzoek met enige zekerheid vast te stellen dat het granulaat schade toebrengt aan het milieu, maar zijn er nog onzekerheden of ook de gezondheid wordt geschaad. Niettemin wil de gemeente af van de korrels. Wat ervoor als infill in de plaats komt is nog onzeker. De ontwikkeling daaromtrent is nog steeds gaande. Er is kurk. Er is TPE, maar dan heb je weer te maken met microplastics. Er wordt op dit moment zelfs gekeken naar gemalen olijfpitten. De wethouder wil pas een beslissing de gemeenteraad voorleggen als een kunstgrasveld moet worden aangepakt. "Dat wij meer kwijt zijn aan een andere infill dan bij rubberkorrels, is evident", zo waarschuwde hij vorige week de raadscommissie Welzijn alvast, waarin het nieuwe beleid werd besproken. De commissie stond positief tegen het voorstel. "De gezondheid van onze inwoners en milieu staat voorop, we moeten geen enkel risico neme, zo was de teneur. VVD-raadslid Rolf Duindam wees nog op mogelijke schadelijke stoffen onder de toplaag van de velden. Hij schatte het saneren ervan per veld op rond te ton en met 8,5 velden in Teylingen een behoorlijke kostenpost. De wethouder verklaardenog geen beeld te hebben, maar komt met een indicatie op basis van andere gemeenten.

Voorzitter Rogier Hoeijmans van Voorhoutse voetbalclub Foreholte nam de kans te baat om in te spreken in de commissie. De vereniging sprak zich uit geen kurk als alternatief te wensen. Daaraan kleven ook weer nadelen, bijvoorbeeld dat het gaat drijven bij harde regen. Tevens kaartte hij de renovatie van de velden drie en vier aan, maar dat viel buiten het agendapunt, zo weerde voorzitter Frank Beijk een discussie erover onder de raadsleden.

Wandelen met alpaca's

Warmond n Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten (VTV) Leiden is gestart met twee nieuwe vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Op zaterdag 1 februari hebben de deelnemers gewandeld met alpaca's, de hokken schoongemaakt en de konijnen op de hoeve geknuffeld. Zij komen nu elke maand één zaterdagochtend helpen op de Alpacahoeve in Warmond. | Foto: pr.

Verkoopochtend bij Kledingbank Teylingen

Sassenheim n Kledingbank Teylingen organiseert op zaterdag 29 februari een kledingbeurs met de verkoop van tweedehands kleding. Tussen 10.00 en 12.00 uur staan de deuren aan de Parklaan 176d (achter de brandweerkazerne) open.

Aan het einde van elk seizoen wisselt de kleding in de winkel van de Kledingbank. Daaraan voorafgaand kan iedereen langs komen om kleding die in de rekken hangt te kopen.

Het overgrote deel van de kledingstukken wordt verkocht voor twee euro per stuk. Soms is de prijs iets hoger.

Van de opbrengst schaft de Kledingbank voor haar klanten pyjama's en onderkleding aan. Op het lijf gedragen goed nemen zij namelijk niet in, maar daar is natuurlijk ook bij de doelgroep vraag naar. Ook wordt opbrengst gebruikt om bedrijfslasten, zoals huur en energiekosten, te bekostigen.

Kledingbank Teylingen is nog op zoek naar vrijwilligers die het team willen versterken. Voor meer informatie, kijk op www.kledingbankteylingen.nl.

Diplôme d'Études de Langue Française bij RLS

Sassenheim n De eerste lichting 'DELF-leerlingen' uit havo 3, vwo 3 en tvwo 3 van het Rijnlands Lyceum Sassenheim ontving op dinsdag 12 februari het Diplôme d'Études de Langue Française (DELF). Dit is een internationaal erkend certificaat voor beheersing van de Franse taal dat door het Franse ministerie van Onderwijs wordt afgegeven en aansluit bij het niveau van de leerlingen aan het eind van de derde klas.

"Vorig jaar bood onze sectie Frans onze leerlingen voor het eerst aan om mee te doen aan DELF", vertelt Willem Visser, conrector onderbouw havo-vwo.

"En de ervaringen zijn positief, al de 32 kandidaten die zich ervoor aanmeldden, slaagden en wel met heel goede cijfers! Vandaag ontvingen ze het certificaat, dat in Frankrijk is gemaakt en per diplomatieke koffer naar het Institut Français in Nederland is gestuurd van waaruit het Sassenheim bereikte."

Extra Franse les

"Afgelopen januari startten we met een volgende groep 'DELF-leerlingen' ", zegt mevrouw Smits van de sectie Frans. "Deze groep is zeker zo enthousiast, één keer per week volgen deze leerlingen een extra les Frans, in een kleine groep. Daarbij besteden we, aan de hand van een lesboek, aandacht aan de vier vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en spreken. Tijdens de lessen laten we de stof zo praktisch mogelijk toepassen en bereiden we iedereen voor op het examen.

Het mondelinge examenonderdeel spreekvaardigheid is daarbij extra spannend voor hen omdat dat op een andere school moet worden afgelegd, bij voor hen onbekende docenten. Voor de eerste lichting is dat absoluut geen probleem gebleken, we zijn trots op hen!".

Vier ton extra voor Warmonderhekbrug

De vervanging van de Warmonderhekbrug gaat een miljoen euro kosten. | Foto: MV Foto: MV

Warmond n De raadscommissie Ruimte kon knarsetandend akkoord gaan met nog een extra 423.000 euro voor vervanging van de Warmonderhekbrug. Dat komt boven de 597.000 euro die er al voor gereserveerd stond.

Door Nico Kuyt

Voor de vervanging van de brug is deze in 2016 globaal geïnspecteerd. In 2018 is de planning ervoor gestart en vorige jaar bleek dat ook de fundering vervangen moet worden. Tevens liggen er veel kabels en leidingen. "Ook het college van B&W vindt het bijzonder vervelend dat het zoveel duurder is. Er is gedacht dat wij een minder grote investering moesten doen. Daar komt het op neer", hield wethouder Marlies Volten de commissie voor. Dat de commissie met een bijna verdubbeling van de kosten onaangenaam was verrast, is een understatement. Men vroeg zich af hoe het heeft kunnen gebeuren dat het opeens zoveel meer geld kost. "Maar zeg maar eens nee tegen zoiets", vatte Don Verhoeff (GroenLinks) het maar samen. De commissie kon unaniem akkoord gaan. Paul Witteman (PvdA) vroeg zich wel af of dit nou echt een incident is of kan de commissie nog meer verrassingen kan verwachten in andere projecten. Met de scholen is zoiets ook al voorgekomen met grote bedragen, voegde Bart van der Ploeg (D66) toe. Daar zal nog naar worden gekeken.

De werkzaamheden hebben nu nog meer haast gekregen. In september zal de brug voor vijf tot zes maanden worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor (brom)fietsers en voetgangers wordt gedurende de uitvoering een tijdelijk fiets/voetgangersbrug over het water aangelegd.

Kringloopwinkel Op Dreef wordt niet uit opslag gezet

Sassenheim n Kringloopwinkel Op Dreef wordt niet met dwang uit de voormalige gymzaal op Kagerdreef 51a gezet. Alleen als er een alternatief is gevonden voor het depot, dan kan de zaal weer gebruikt worden voor sportactiviteiten.

Wethouder Arno van Kempen herhaalde dit nogmaals in de afgelopen raadscommissie Welzijn. Dat deed hij op vragen van raadslid Manon van Dijk (CDA). Nadat de wethouder het vorige maand in de commissie meldde, heeft voorzitter Krieno Bolt van de kringloopwinkel een brandbrief gestuurd naar wethouder en gemeenteraad. De teneur hiervan was dat, als de kringloop geen gebruik meer kan maken van 'Le Depot', deze zal moeten sluiten. Maar daar is volgens de wethouder helemaal geen sprake van. "Ze hoeven niet bang te zijn op straat gezet te worden, maar we gaan gezamenlijk kijken naar een andere mogelijke locatie", aldus de wethouder. Hij heeft zich verbaasd over de reactie. "Wij zijn gewoon in gesprek met elkaar. Het bericht is waarschijnlijk verkeerd overgekomen." (NK)

Slechte staat van muurtje rond oorlogsmonument

De 32 leerlingen uit de derde klas ontvangen hun certificaat, dat door het Franse ministerie van Onderwijs wordt afgegeven. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Raadslid Edith Alkemade (D66) meldde tijdens de rondvraag van de raadscommissie Welzijn de niet echt ogende staat van het muurtje van het oorlogsmonument aan de Hoofdstraat.

Door Nico Kuyt

Vorig jaar is het monument schoongespoten om het er weer proper te laten uitzien, maar daarbij zijn helaas enige voegen uit het muurtje gespoeld. Zij was hierover door een inwoner aangeklampt. Het euvel is wel door deze gemeld, maar enige actie door de gemeente bleef tot nu toe uit.
Zij is er even naar gaan kijken en vond het er niet uit zien. Met het oog op de komende herdenking dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd, spoorde Alkemade in de commissie B&W aan om het muurtje daarvoor nog op te knappen.

It's nog my garbage, but it's my planet

Veel afval is ook afkomstig van bouwprojecten. Foto: pr.

Bijna iedereen ergert zich aan zwerfafval. Denkt 'dat ziet er toch niet uit..' of 'wat een ellende voor de natuur, de dieren en onszelf...'. Toch loopt bijna iedereen eraan voorbij omdat rommel van een ander oprapen snel een stap te ver is. Oké, het is begrijpelijk dat wanneer je in je nette kleding loopt, een boodschapje doet of onderweg bent naar een afspraak je niet snel iets (vies?) van de grond raapt en in de afvalbak gooit. Maar er zijn ook momenten dat je tijdens een wandeling (bijvoorbeeld met de hond) een tas kunt meenemen en eventueel een handschoen en onderweg het nodige opraapt wat je ziet liggen. Of dat je op een vrij moment bewust op pad gaat met zak en grijper en een heleboel afval oppakt. Waarom? Omdat dat de enige manier is om er vanaf te komen! De gemeente heeft te weinig middelen, mensen om het zwerfafval op te ruimen, of geeft hier in elk geval geen prioriteit aan, wat zeer te betreuren is. Maar laten we dit gebeuren? Blijven we toekijken hoe onze leefomgeving steeds verder vervuilt? Hoe het milieu er onder lijdt? Dat de dieren moeten leven tussen de troep, in vervuild water? Dat planten en vissen doodgaan door de vele peuken? Dat de koeien sterven door het blik dat ze in de maag krijgen? En ga zo maar door. Ook veel afval is afkomstig van bouwprojecten.

Foto: pr.

Een fijne leefomgeving!

Laten we met elkaar wat doen aan de vervuiling. Het hoeft niet veel tijd te kosten, iedereen heeft wel eens een uurtje over. Tijd die je nuttig kunt besteden, waarvoor iedereen je heel dankbaar is en waardoor je veel buiten en in beweging bent. Je kunt het in je eigen straat en buurtje doen of op plekken waar je vaker komt. Of juist eens een andere, grotere route lopen want in de buitengebieden ligt helaas ook veel troep.

Geen grote prullenbak

Dat zwerfafval opruimen symptoombestrijding is, weten we. Dat veroorzakers aangepakt moeten worden en er gedragsverandering en bewustwording moet komen, is natuurlijk een zaak waar we óók voor strijden. Hierin is nog een lange weg te gaan. Maar we blijven niet werkeloos toekijken. U ook niet, hopen we. Heeft u een suggestie voor aanpak? We horen het graag!

Help je ook mee?

Je hoeft je niet aan te melden, maar dat mag natuurlijk wel: voorhoutschoon@gmail.com. Wij plaatsen ook regelmatig iets op onze Facebook-pagina 'VoorhoutSchoon' of op 'Je bent Voorhouter als...' en organiseren eens in de zoveel tijd opruimacties. U denkt dat het wel meevalt? Dan nodigen wij u zeker uit om eens mee te lopen om te zien wat wij allemaal weghalen.

Laatste weken expo over Columbiaan

Voorhout n Zwemvereniging de Columbiaan is opgericht in 1969. Voor wie altijd heeft willen weten hoe de Voorhoutse zwemvereniging vijftig jaar geleden is ontstaan en hoe de vereniging de afgelopen jaren is veranderd, organiseert de Historische Kring Voorhout momenteel een bijzondere tentoonstelling; "Sprong in het diepe. Een halve eeuw de Columbiaan". Op zaterdag 29 februari is de expositie voor de laatste keer te bezoeken.

De opening van de expositie was afgelopen september op de landelijke Open Monumentendag. Vele bezoekers hebben afgelopen maanden de expositie bezocht, er zijn leuke reacties achtergelaten in het gastenboek. Naast de vele bijzondere bekers en trofeeën liggen er medailles, foto's, documenten en bijzondere voorwerpen in het Kenniscentrum van de HKV. Daaronder valt bijvoorbeeld de "Denemarken-beer", een gevulde sporttas en een van de eerste zwemdiploma's. De paspoppen dragen clubkleding en er hangen vrolijke fotocollages. De complete serie met clubbladen ligt ter inzage.

Tot 29 februari

De expositie is nog te bewonderen op woensdag 19 februari en 26 februari van 14.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag 29 februari van 10.30 tot 12.30 uur is de tentoonstelling voor de laatste keer geopend. Het Kenniscentrum van de Historische Kring Voorhout ligt aan de Bonekruidstraat 13. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.

Zonnebloem trakteert gasten op Valentijnslunch

Voorhout n Dertig gasten en drie vrijwilligers van de Zonnebloem Voorhout genoten op woensdag 12 februari van een Valentijnslunch bij Welgelegen.

Dick en Jol Kraakman, eigenaren van Welgelegen, nodigen al jaren gasten uit om aan te schuiven. Na het eerste drankje volgde de maaltijd: carpaccio vooraf, hachee met aardappelpuree bij het hoofdgerecht en een dessert bestaande uit drie smaken chocoladeijs en een dikke toef slagroom.

Bij het naar huis gaan werd het echtpaar Kraakman met een cadeaubon bedankt voor de smakelijke lunch. De gasten werden dankzij de chauffeurs weer veilig thuisgebracht en konden in de dagen erna nog genieten van chocoladehartjes, die zij als presentje mee hadden gekregen.

Van Moorsel stopt als voorzitter Zonnebloem

Bernadette van Moorsel en Barbara Oudshoorn. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Bernadette van Moorsel stopt als voorzitter van Zonnebloem Warmond Op dinsdag 11 februari legde zij in een vrijwilligersvergadering haar functie neer.

Annemarie Piters, Hetty van Driel, Marjolein Zwetsloot en Dimphy Caspers. | Foto: pr. Foto: pr.

Van Moorsel is negen jaar voorzitter geweest, en heeft de vrijwilligers op voortreffelijke wijze leiding gegeven. De manier waarop zij de groep van ruim twintig enthousiaste vrijwilligers heeft gestuurd en begeleid mag met recht indrukwekkend genoemd worden. Voor haar is het tijd om andere wegen in te slaan. De Zonnebloem is nog in gesprek met een opvolger. Ook Barbara Oudshoorn nam na zes jaar afscheid van het bestuur. Haar persoonlijke benadering, waarbij ze veel Warmonders een bezoekje heeft gebracht om kennis te maken, werd erg gewaardeerd. Zij blijft nog wel actief als vrijwilliger. Ook meehelpen? Aanmelden kan bij Lia Smit via 0252-232966.

Nieuw beheerteam voor Paviljoen Sassennest

Sassenheim n Hetty van Driel, Dimphy Caspers, Annemarie Piters en Marjolein Zwetsloot vormen het nieuwe beheerteam van het Sassennest, het paviljoen in het midden van Park Rusthoff.

De vier dames volgen Karin ter Beest op, die tot 1 januari jarenlang veel taken op zich nam.

Bruiloften

In het nieuwe team zijn Hetty en Dimphy verantwoordelijk voor de aanname en planning van feesten, bruiloften en andere activiteiten waarvoor Het Sassennest gehuurd kan worden. Kinderpartijtjes is niet mogelijk. Samen met vrijwilligers leiden zij de activiteiten in goede banen. Desgewenst kunnen ze een cateraar inschakelen.

Annemarie is volop in de slag met de werkschema's van en de bezetting door vrijwilligers en daarnaast heeft zij de verantwoording over de financiën en de administratie. Marjolein is de contactpersoon voor de diverse leveranciers en verantwoordelijk voor de inkoop.

Openingstijden

Het Sassennest is geopend op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 16.00 uur. Inwoners die willen helpen als gastheer of -vrouw, ook voor een dagdeel in de maand, kunnen zich aanmelden tijdens de openingstijden, via paviljoensassennest@gmail.com of www.parkrusthoff.nl.

Met de Jan Steen-gidsen op stap in Warmond

Astrid Hennekam geeft uitleg over de beroemde Jan Steen schilderijen en hun relatie tot Warmond. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Er is opnieuw gelegenheid om mee te gaan met de Jan Steen-wandeling onder begeleiding van Anja Schrage en Astrid Hennekam. Op zondag 1 maart laten zij zien hoe het historische Warmond zichtbaar is in het werk van de beroemde schilder uit de Gouden Eeuw, zoals het inmiddels verdwenen middeleeuwse kasteel Lockhorst. Vele leuke en interessante weetjes geven een nieuwe blik op de eeuwenoude schilderijen. Deelname is gratis.

Jan Steen schilderde verschillende wereldberoemde werken in zijn Warmondse jaren. Op diverse locaties in de dorpskern wordt stilgestaan bij schilderijen van de meester. Wat zei dat 'huishouden van Jan Steen' nou helemaal, was het een weerspiegeling van zijn leven of was Jan Steen meer een moralist? Op deze en andere vragen wordt dieper ingegaan.

De wandeling start om 14.00 uur bij het hek van de Oude Toren (Monseigneur Aengenentlaan. Duur is ongeveer anderhalf uur en het eindpunt is bij de VVV aan de Gemeentehaven. Het aantal deelnemers is beperkt. Daarom graag aanmelden via info@vvvwarmond.nl, telefonisch via 071 301 0631 of bij de VVV-winkel op de Gemeentehaven 3.

Singlescafé: daten 60+

Teylingen n Welzijn Teylingen en Welzijn Noordwijk organiseren op zaterdag 28 maart weer een nieuwe editie van Daten 60+; het Singlescafé. Een gezellige avond in de buurt van Sassenheim waar vrijgezelle vrouwen en mannen gezellig en vrijblijvend met elkaar in gesprek kunnen gaan. Dit alles onder het genot van een hapje, drankje en muziek.

Iedere alleenstaande vanaf 60 jaar, wonend in Sassenheim, Voorhout, Warmond, Noordwijk of Noordwijkerhout, is van harte welkom.

Het Singlescafé 60+ is op een locatie in de buurt van Sassenheim en begint om 19.30 uur. Deelname bedraagt 15 euro per persoon. Dit is inclusief koffie/thee, hapjes en twee consumptiebonnen. Aanmelden kan tot 14 maart via Welzijn Teylingen: www.welzijnteylingen.nl of telefonisch via 0252-231805. Deelname is pas definitief na ontvangst van de schriftelijke bevestiging. Om de locatie discreet te houden, ontvangen bezoekers de locatiegegevens bij de bevestiging.

Rondje Kunst: 2 Men's JoKe

Jos Leijen en Kees van Hooff treden op als duo 2 Men's JoKe. | Foto: pr.

Voorhout n Jos Leijen en Kees van Hooff maken al achttien jaar samen muziek onder de naam 2 Men's Joke. Op zondag 8 maart treden ze op tijdens de zesde editie van Rondje Kunst.

"We ontmoetten elkaar bij een Open Podium bij wat indertijd nog Café Het Soldaatje was", vertelt Kees. "De organisator kende ons en vond dat we eens kennis moesten maken. En het klikte eigenlijk meteen; zowel muzikaal als persoonlijk. Ik ging door een heel zware periode omdat mijn vrouw was overleden en ik was echt een beetje op zoek naar een doel in mijn leven. En dat vond ik in de muziek."

De twee vormden al snel een duo, de naam geïnspireerd op de voornamen van de muzikanten. Ze hebben een meerstemmig repertoire. "We hebben zo'n tweehonderd liedjes uit de 60- en 70-er jaren die we kunnen spelen waarbij we alles tweestemmig kunnen zingen. En trouwens, de mondharmonica van Jos past zo mooi bij mijn gitaar dat het soms lijkt alsof we meer instrumenten bespelen. Dan gebeurt er iets bijzonders. Dat is echt magisch."

2Men's JoKe treedt ook af en toe in het buitenland op. Jos: "Kees woont een deel van het jaar in Zuid-Frankrijk en heeft daar regelmatig solo-optredens. Maar af en toe worden we als duo gevraagd en dan reis ik af naar Frankrijk en maken we er een mooie show van."

Het duo speelt tijdens Rondje Kunst in de Kleine Kerk. De optredens zijn om 13.30, 14.30 en 15.30 uur. De toegang bij Rondje Kunst, georganiseerd door Rotary Club Voorhout, is gratis.

Filmavond: Queen of Hearts

Foto: pr.

Sassenheim n De film 'Queen of Hearts is op donderdag 27 februari te zien in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a).

Anne heeft een succesvol advocatenkantoor gespecialiseerd in jeugdrecht. Ze is gelukkig getrouwd met Peter, met wie ze een tweeling heeft. Het leven van de familie wordt verstoord wanneer Gustav, Peters roekeloze tienerzoon uit een eerder huwelijk, bij hen intrekt. Terwijl Peter het moeilijk heeft met het opbouwen van een relatie met zijn lang verloren zoon, is Anne gewend aan moeilijke jongeren in haar werk. Ze krijgt een band met Gustav. Gaandeweg verandert hun relatie en wanneer Anne Gustav verleidt, brengt ze zowel haar carrière als haar familie in gevaar. Al snel staat ze voor een keuze met onvoorstelbare gevolgen. De film begint om 20.15 uur, de entree bedraagt 5 euro. Reserveren kan via www.hetonderdak.nl.

BV Agnes leert keezen

Voorhout n De activiteitencommissie van de BV Agnes heeft haar leden kennis laten maken met het steeds populair wordende gezelschapsspel Keezen. Bij de meesten was dit spel al bekend maar een aantal had geen flauw idee wat dit spel precies inhield. In totaal 48 deelnemers luisterden naar de uitleg van Keezenkoning Ferry van der Vlugt. Hij legde uit wat precies de bedoeling was en nadat elk koppel met enig zoekwerk de juiste tafel had gevonden kon men van start gaan. Gelukkig gaven de wat ervarener keezers regelmatig uitleg aan de leken op dit gebied wat zo nu en dan wel enig geduld vereiste. Gezien de rode hoofden in de zaal kostten het de nodige inspanning om alles te onthouden.

Ferry had ervoor gezorgd dat alle deelnemers nog een bosje tulpen mee naar huis konden nemen en voor de winnaars was er een extra bosje, zodat niemand met lege handen huiswaarts keerde.

Handsome Poets speelt 'Lieve Schatten'

Sassenheim n Handsome Poets staat op vrijdag 6 maart om 20.15 uur op het podium van theater 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a) met hun muziektheater 'Lieve Schatten'. Want dat zijn ze toch altijd gebleven?

Tien jaar na hun ontmoeting aan een keukentafel in een boerderij in Gouda en vele hits, radio & tv optredens en festivals later, maken de leden van de Handsome Poets de balans op. Iedereen herkent de eerste noten van Sky on Fire en kan de tune van de Olympische Spelen meezingen. Ze hebben alle grote festivals plat gespeeld, van Pinkpop en Lowlands tot Vrienden van Amstel. Ze hebben een volgepropte prijzenkast met platinum platen en alle mogelijke fraai vormgegeven prijzen. Maar uiteindelijk zijn en blijven de Handsome Poets gewoon die lieve schatten van tien jaar geleden.

Benieuwd naar hoe zij de afgelopen tien jaar beleefd hebben? Neem je lief, zus, oma en andere lieve schatten mee naar deze hartverwarmende feestelijke avond met een schat aan mooie liedjes van zichzelf en andere artiesten.

Kaarten kosten 19 euro per stuk en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl.

Sweet Mary jane in de Twee Wezen

Sassenheim n De ervaren rock blues formatie Sweet Mary jane speelt op zondag 23 februari om 16.30 uur op in de Twee Wezen. De band brengt een ode aan de bluesrock uit de 60's en 70's, denk aan Rory Gallagher, Thin Lizzy, Gary Moore, ZZ Top en Hendrix maar er zitten ook verrassende songs uit andere decennia in de set. Leden van de band speelden onder andere in voorprogramma's van Golden Earring, Rory Gallagher, Argent en Luther Allison. Aan podiumervaring geen gebrek. De toegang is gratis.

Actieve voorjaarsvakantie in zwembad Wasbeek

Sassenheim n Zwembad Wasbeek heeft in voorjaarsvakantie, van 24 februari tot en met 1 maart, weer extra activiteiten en openingstijden op het programma staan.

De extra activiteiten zijn tijdens het recreatiezwemmen. Zo ligt op dinsdagmiddag het diepe bad vol met allerlei materialen voor een behendigheidsrace. Op woensdagmiddag kan iedereen meedoen met een workshop aquajogging en op donderdagmiddag wordt er een speurtocht in het zwembad uitgezet.

Wasbeek sluit de week feestelijk af met op vrijdagavond discozwemmen op de muziek van DJ Do.

Spellenavond

Sassenheim n Boekhandel Wagner organiseert iedere eerste donderdag van de maand de Sassenheimse Spellenavond. Op donderdag 5 maart komen de makers van 'Formula' en 'Paco Sako' hun spel uitleggen. Daarna gaan bezoekers de spellen zelf spelen, waarbij ze ook nog een prijs kunnen winnen. De spellenavond begint om 19.15 uur. Aanmelden vooraf is niet verplicht, maar heeft wel de voorkeur voor de organisatie. Dat kan in de boekhandel zelf of via hun website. De toegang en deelname zijn gratis.

'Mijn zoon heeft mij er doorheen gesleept'

Jojan Froeling bereikt na vijf dagen klimmen, samen met zijn zoon, de top van de Kilimanjaro. | Foto: pr Foto: pr.

n Huisarts Froeling haalt 7.000 euro op voor goede doelen

Warmond n Huisarts Jojan Froeling nam vlak voor Kerst afscheid van Warmond. Hij vroeg een donatie voor twee goede doelen. De opbrengst was ruim 7.000 euro. Froeling dankt de bewoners van Warmond heel hartelijk voor de bijdrage. Van het bedrag is 1.800 euro bestemd voor Tweega Medica (organisatie die Nederlandse artsen naar de armste delen van Afrika uitzendt) en maar liefst 5.500 euro gaat naar War Child.

Hij is net terug uit Tanzania waar hij samen met zoon Hidde een aantal ziekenhuisjes bezocht, maar ook de hoogste berg van Afrika, de Kilimanjaro (5895 meter hoog), beklom als sponsorbeklimming voor War Child. De groep van 25 deelnemers ging in vijf en een halve dag omhoog en in twee dagen weer naar beneden. De accommodatie was zeer sober. Ze brachten de nacht door in eenvoudige tentjes op grote hoogte.

Liederen trance

De laatste etappe van acht uur (1500 meter) begon 's nachts in het donker. De 'porters' (dragers) die de tenten vervoerden, zongen Afrikaanse liederen. Froeling genoot: ''Ik liep daardoor in een soort trance.'' Om zes uur kwam de zon op. Dan weet je niet wat er gebeurt. Het is zo mooi daar boven de wolken. De rest van de wereld bestaat even niet.'' Twee uur later bereikten ze na ruim vijf dagen klimmen de top.

In Tanzania de 5895 meter hoge Kilimanjaro op

Geen Coca-Cola route

Jojan Froeling kan zeker de tocht aanraden, maar vergis je niet; het is fysiek heel zwaar. Absoluut geen Coca-Cola route. Veel regen, ook wel hagel, sober eten en gevaar voor hoogte-ziekte. Je krijgt dan last van je longen en hoofd door lagere zuurstofdruk. Die topbeklimming dag was erg inspannend, maar ook het meest waardevol voor de voormalige huisarts uit Warmond. ''Mijn zoon heeft me er doorheen gesleept. Die bleef aanmoedigen en eten en drinken aanreiken. Hij praatte me bij wijze van spreken omhoog. Voor mij een heel bijzondere ervaring. Dat heeft me diep geraakt.''

Irak

Froeling kijkt in Leeuwarden nog steeds met voldoening terug op zijn klimtocht en bezoek aan Tanzania. De actie van War Child heeft landelijk dit jaar drie ton opgebracht. Dat gaat voor een groot deel naar Mosul (Irak), een grote stad waar kinderen veel steun nodig hebben na het bewind van Isis.

Laag rendement nekt TOP

Sassenheim n Een uitverkochte sporthal De Korf en een spannende wedstrijd. Het was een echte TOP/SolarCompleet - PKC/SWKGroep met als inzet de eerste plaats. In een fysieke maar sportieve wedstrijd waarin de verdedigingen de overhand hadden won PKC met 17-20 en behoudt hiermee de koppositie terwijl TOP zakt naar de derde plaats.

Bij TOP was Celeste Split nog steeds niet inzetbaar vanwege een voetblessure. Nick Pikaar was weer fit genoeg om wedstrijdminuten te gaan maken en ook Frank Mostard was weer beschikbaar. Julia Schuiling startte wederom in de basis. PKC ging goed van start en kwam op een 0-3 voorsprong. Daarna was het TOP dat de wedstrijd overnam naar een 7-3 voorsprong kwam. Het verschil bleef steeds twee of drie doelpunten in het voordeel van TOP, dat een prima eerste helft speelde en had voldoende antwoord op het achterverdedigen van PKC. Net voor rust zette Paul Anholts zijn ploeg op 12-9 door met nog zes seconde op de schotklok de bal met één hand vanaf de achterlijn in de korf te gooien.

Dat een verschil van drie doelpunten in de Korfbal League weinig zegt bleek ook weer in deze wedstrijd. Belangrijk voor PKC was daarbij de terugkeer van aanvoerder Laurens Leeuwenhoek na een blessure. Zijn extra reboundkracht en vooral ook de leiding in het vak maakte dat PKC beter en rustiger ging aanvallen. Bij TOP ging het qua rendement een stuk minder. Sanne Jousma brak de ban na een doelpuntloze fase met de 15-13, maar de tegenaanval was ook gelijk raak en wat al even in de lucht hing gebeurde; in de elfde minuut maakte Leeuwenhoek de 15-15. Wederom Jousma die met haar karakteristieke beweging haar honderdste doelpunt in de Korfbal League scoorde zette TOP voor de laatste keer op voorsprong. PKC wist de aanvallen van TOP steeds beter te ontregelen, speelde zelf hele lange aanvallen en bij TOP was het rendement zwaar onvoldoende. De 16-17 werd nog door Julia Schuiling teniet gedaan, maar twee goals op rij van PKC waren (achteraf) beslissend. De 17-20 in de laatste seconden was nog slechts voor de statistieken.

Broodnodige punten Teylingen

Sassenheim n Teylingen heeft in een stormachtige wedstrijd eindelijk weer eens een driepunter weten te bemachtigen. Tegen Wilhelmus uit Den Haag werd het na een 1-1 ruststand 3-1 voor de gastheren.

Teylingen begon met de wind in de rug en dat pakte al vrij snel in de wedstrijd goed uit. Een goed teruggelegde bal van Mike van der Zon kwam zo terecht bij Billal el Kourami. Hij schoot de bal goed binnen en zo stonden de Sassenheimers vroeg in de wedstrijd op een 1-0 voorsprong. De omstandigheden waren verre van optimaal gistermiddag. Er stond een keiharde wind en dat maakte voetballen schier onmogelijk. Voor de rust moest Teylingen een tegentreffer incasseren. Het was invaller Mark van der Heijden (el Kourami had inmiddels het veld verlaten wegens een blessure) die in aanraking kwam met Jacky Adam. De leidsman wees onverbiddelijk naar de stip en diezelfde Adam wist de juiste hoek uit te zoeken, 1-1.

Na de rust bleef Teylingen loeren mogelijkheden en vanuit een corner van Van der Zon (z´n tweede assist van de middag) kopte van der Heijden goed raak, 2-1. Kort voor tijd besliste Dani Hoogkamer het duel. Samen met Pascal de Ridder liepen zij richting de doelman van Wilhelmus en het was dus kilometerveter Hoogkamer die met zijn kenmerkende loopvermogen de 3-1 binnen werkte.

Een nuttige overwinning voor Teylingen. Volgende week een vrije dag, de week erna de inhaalwedstrijd bij HVV.

Ter Leede verliest van RVVH

Sassenheim n Na de eerdere nederlaag in de thuiswedstrijd heeft Ter Leede Vrouwen 1 opnieuw verloren. De wedstrijd in Ridderkerk tegen RVVH eindigde in 1-0.

Door een blessure bij aanvoerder Kitty Susan was trainer Hassan Azoum genoodzaakt zijn elftal gewijzigd het veld in te sturen. Na het beginsignaal ontspon zich een wedstrijd waarin duidelijk was dat beide elftallen niet wilde verliezen. Ondanks verwoede pogingen lukte het Ter Leede niet om de voorwaartsen te bereiken en als dit al het geval was dan kon hier nauwelijks een vervolg aan worden gegeven. Er waren dan ook nauwelijks kansen voor beide doelen. Kort voor rust werd de wedstrijd beslist toen linksachter Malou Postel de bal ongelukkig op haar arm kreeg en de scheidsrechter niets anders kon doen dan RVVH een strafschop toekennen. Keepster Wendel van Riemsdijk keerde deze in eerste instantie met haar voet, maar de speelsters van RVVH reageerden hier attent op en konden de bal in tweede instantie als nog tot doelpunt promoveren. De tweede helft gooide Ter Leede alles op de aanval en drong RVVH ver terug op eigen helft. De ploeg uit Riderkerk bleef in de spaarzame uitvallen wel dreigend maar konden geen potten breken. Ook Ter Leede had ondanks het veldoverwicht problemen om tot kansen te komen en kon niet meer scoren.

Kampioen!

De handballers van Heren 1 op de kampioensfoto met jonge supporters. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Het eerste herenteam van Foreholte werd op zaterdag 15 februari kampioen door in eigen huis Oliveo te verslaan. Door dit resultaat spelen ze volgend seizoen in de Hoofdklasse.

De dames van Foreholte speelden even daarvoor een uitwedstrijd in Breedzand. In Noord-Holland troffen ze in ZAP een gelijkwaardering team met een enkele schutter die boven de rest uitsteekt. Bij Foreholte zou de collectiviteit het moeten doen, iets wat afgelopen weken wat werd gemist. Het duurde dus even voordat de motor van Foreholte warm was. Een achterstand van vier doelpunten werd langzaam weggewerkt en zo was het na vijftien minuten weer gelijk. Na de rust bleven kansen aan de kant van Foreholte af en toe onbenut. Met nog vijf minuten op de klok staat het gelijk, maar weet ZAP op voorsprong te komen. Met nog 30 seconde weet Foreholte de bal te veroveren en speelt het toe na een laatste kans. Vijf seconde voor tijd valt de gelijkmaker, 29-29.

nieuws/sport

Iris van der Stelt de sterkste in stormachtige MarathonCup

Iris van der Stelt wint de dertiende wedstrijd in de MarathonCup. | Foto:pr./schaatspeloton.nl Foto: pr./schaatspeloton.nl

Warmond n In Tilburg was de schaatswedstrijd als het weer; stormachtig. De hele marathonwedstrijd werden er kopgroepjes gevormd en weer teruggehaald. Uiteindelijk was er een kopgroep van elf, waarin Iris van der Stelt en Anne Leltz. Ook in de kopgroep Laura van Ramshorst, die eind januari de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee won en daarmee Iris van der Stelt opvolgde.

Isa Russchenberg, Eva Hornsveld en Myrthe Dekker plaatsen zich voor het NK. | Foto: pr. Foto: pr.

De groep van elf werkte goed samen en zij zagen het peloton al in de rug. De wedstrijdleiding liet het peloton met nog tien ronden te gaan snel afsprinten en toen mochten de elf dames de wedstrijd afmaken In de finale die volgde leek Nicky van Leeuwen een aanzienlijke voorsprong te krijgen. Zij viel echter stil in de voorlaatste ronde en werd bij het luiden van de bel ingehaald door de achtervolgers. Iris van der Stelt reed op tempo door. Anna van den Bos, die sneller leek, kon toch niet meer over Van der Stelt heenkomen en moest de zege aan de Sassenheimse laten. De Voorhoutse Anne Leltz finishte op de vijfde plaats, Loesanne en Lisa van der Geest als respectievelijk 23ste en 46ste. Bij de Heren Beloften zat Leander van der Geest in de kopgroep van twaalf man die de honderd ronden volmaakten. Hij finishte als negende.

De marathon in Tilburg was een 'doorstroom marathon', waarin rijders in een hogere klasse mogen uitkomen. Dat gold voor Tom Leltz (WIJC), die prima standhield en op de 34ste plaats in het klassement van de dag stond. Kees Heemskerk deed dit keer mee in de Topdivisie Heren waar bij op de 29ste plaats eindigde.

Deze week vertrekken de meeste rijders van de marathonpelotons naar Lulea in Zweden voor de resterende drie natuurijswedstrijden en de KPN Grand Prix. Op 20 februari de 80 kilometer voor de dames en 100 kilometer voor de heren. Op zaterdag 22 februari rijden de heren 50 kilometer en de dames 40 kilometer. De finale op zondag 23 februari is het zwaarst met 150 kilometer voor de heren en 100 kilometer voor de dames.

Ter Leede speelt gelijk in Bollenstreekderby

Veel publiek op Sportpark Roodemolen voor de derby tussen Ter Leede en FC Lisse. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Met een magistrale trap wist Jeffrey Bok in de 63e minuut de achterstand goed te maken die de thuisploeg in eerste helft had opgelopen. Hierna hoopte het thuispubliek op meer, maar gescoord werd er niet meer door Ter Leede en FC Lisse en dus haalden beide ploegen maar één punt.

Ter Leede speelt met rouwbanden wegens het overlijden van Aad Luijk in december 2019 en na de minuut stilte start de thuisploeg in dezelfde samenstelling als tegen VVSB, alleen nu met doelman Clé Vos de Mooij onder de lat.

In de derde minuut worden Toon Zwetsloot en Ayoub Ait Afkir na een botsing behandeld. Ait Afkir moet niet veel later het veld verlaten. Hij wordt vervangen door Jaap Zwetsloot, de broer van Toon die actief is bij FC Lisse, en de broers zijn dus ineens directe tegenstanders.

Op achterstand

De thuisclub speelt tegen de strakke wind in, maar heeft daar in de opbouw minder last van dan FC Lisse. Al in de zevende minuut geeft rechtsback Jordly Petronia voor, maar Robert Steemers kan net niet profiteren. FC Lisse gaat iets meer aandringen, maar de Sassenheimers krijgen de eerste echte kans. Uit een combinatie Ian van Otterlo en Jeffrey Bok komt de bal bij Robert Steemers en hij speelt hard in op Joey van den Berg. De spits staat vrij op de doellijn, maar raakt de bal verkeerd, misschien omdat hij net iets te veel gehinderd wordt.

In de 36ste minuut valt het doelpunt aan de andere kant. Door balverlies kan FC Lisse overnemen en na een assist van Jaap Zwetsloot kan Koylu raak schieten. Dat komt even aan bij Ter Leede, dat voor rust geen potten meer kan breken.

Goal van Bok

Ongewijzigd komen de ploegen de kleedkamer uit en het eerste wapenfeit is voor Ter Leede met een schot van Robert Steemers dat Joey van den Berg nog met het hoofd beroerd. Dan breekt het moment aan waarin Jeffrey Bok laat zien dat hij weer helemaal terug is. Hij laat FC Lisse-doelman Erik Cummins kansloos (1-1).

Hierna slaan beide coaches aan het wisselen. Ter Leede wil nog wel meer, dringt aan, maar stuit op keeper Cummins. In de 95ste minuut kan een vrije trap net buiten de zestien meter nog een verandering in de stand brengen, maar het schot van Ian van Otterlo gaat over.

Foreholte wint van HMSH

Voorhout n Dat het niet gemakkelijk zou worden in hartje Den Haag voor de Voorhouters, dat was op voorhand wel duidelijk. Foreholte heeft het nu eenmaal altijd lastig in het Haagse, ook al betreft het een vereniging die de rode lantaarn met zich meedraagt. In die zin was de zege op HMSH wellicht ook wel een overwinning op zichzelf dat de ploeg van trainer Bloemheuvel wist te bewerkstelligen.

Direct na de aftrap van HMSH greep Foreholte het initiatief met goede mogelijkheden voor Toni Arroyo en Jelle Geerlings. Foreholte speelde tegen de wind in, een omstandigheid waarbij je wat meer controle over de bal hebt dan in de combinatie met de wind mee. Daar ligt alleen het voordeel als je op het vijandelijk doel denkt te gaan schieten. Na zo'n 20 minuten was dat het geval aan de andere kant, toen vanuit een onderschepping op het middenveld de bal vanaf de linkerspits Baris Dögrusöz bikkelhard in de bovenhoek verdween (1-0).

Het duurde even voordat de Voorhouters waren bekomen van deze tegenslag, maar kort na het half uur kwam de stand weer gelijk toen Joost van Dam bij de eerste paal een voorzet van Tjeerd van der Zwaan netjes wist binnen te tikken (1-1).

In de tweede helft kreeg Foreholte de wind vol in de rug, maar het kwam het spel niet werkelijk ten goede. HMSH kwam beter in de wedstrijd. Toch was het Sten Admiraal die HMSH-keeper Sahiner tot een uiterste redding dwong. De wedstrijd bleef spannend en de ploeg die als eerste zou scoren zou wel eens aan het langste eind kunnen trekken. In de 81e minuut kwam de vrije trap van Sten Admiraal zo lastig voor het doel dat de HMSH-verdediger de bal vanaf het hoofd in de touwen zag verdwijnen (1-2).

Vlak voor tijd dachten de Voorhouters de overwinning veilig te stellen toen Rick Brabander de bevrijdende treffer binnenschoot, maar zoals zo vaak dit seizoen was het de HMSH-grensrechter die daar een geheel andere kijk op had. Zo bleef het nog even frustrerend spannend, maar na enkele minuten konden de Voorhoutse armen omhoog.

The Bassets vast op vijfde plaats

Sassenheim n De rugbyers van The Bassets wonnen hun laatste thuiswedstrijd van dit seizoen overtuigend van HRC uit Den Haag met 33-7. Met deze klinkende uitslag blijven ze knap op de vijfde plaats staan in de hoogste klasse van rugby Nederland.

Voor de wedstrijd tegen HRC was het vertrouwen in de ploeg van coach Storm Carroll hoog. De laatste weken werd er weliswaar van de topploegen verloren, maar The Bassets liet zich in die wedstrijden duidelijk gelden. HRC merkte direct na de aftrap al dat The Bassets die middag de bovenliggende partij was. De bal ging makkelijk rond, waarbij de rappe buitenspelers op de juiste momenten gelanceerd konden worden en daarbij kon score niet uitblijven. De rust werd dan ook in gegaan met een 21-0 voorsprong. De tweede helft gaf eenzelfde beeld, maar de krachten liepen iets terug. Een score kwam er ook van HRC en The Bassets zette meteen weer een tandje erbij om zo de winst van 33-7 in veilige haven te loodsen.

Na de interlandperiode speelt The Bassets de laatste twee wedstrijden.

Judoka's Eva, Myrthe en Isa plaatsen zich naar NK

Voorhout n De wedstrijdgroep van Sportschool Kaizen, Judo Team Bollenstreek, heeft op zaterdag 15 februari drie plaatsen voor deelname aan het Nederlands kampioenschap binnengesleept.

Om deel te mogen nemen aan het NK judo onder 18 jaar, moet er tijdens de district kampioenschap (Zuid-Hollands Kampioenschap) een podiumplek bemachtigd worden. Eva Hornsveld wist al haar partijen te winnen. Myrthe Dekker verloor om het goud en kreeg zilver. Isa Russchenberg werd knap derde.

Geen succes bij de heren

Bij de heren onder de 18 jaar verliep het minder goed. Yannick Turk kwam met zijn zeer sterke pakkingsgevecht heel ver en wist lange tijd dominant te zijn. Helaas verloor hij voortijdig en werd zevende. Stefan Disseldorp kwam het dichtstbij. Met nog 30 seconden op de klok stond hij een wazari voor, maar ook op twee straffen. Zijn derde straf betekende echter dat de overwinning naar de tegenstander ging.

Geen zin

Ik heb nergens zin in vanmiddag. Dat is een vreemde gewaarwording. Ik ben dat helemaal niet gewend van mezelf. Maar het is zo. En wat erger is: ik vind het heerlijk. De wind en de regen slaan om beurten of tegelijk tegen de ruiten. Het is van dat heerlijke lekker-nergens-zin-in-weer. Ik ben alleen thuis. Mijn vrouw heeft mij tijdelijk verlaten, voor familiebezoek en cursus. Morgen zie ik haar weer. Ik zit in m'n luie stoel voor de brandende open haard te bedenken wat ik allemaal zou kunnen doen. Een boek lezen. Muziek luisteren. Iets bouwen van de enorme voorraad lego die ik nog heb. Legoën is helemaal in, ook voor grote mensen. Wat mij betreft is het nooit uit geweest. Maar ik heb geen zin om al die dozen tevoorschijn te halen. Ik zie het boek waarin ik aan het lezen ben wel liggen op de stapel, maar dat ligt daar wel goed. Muziek gaat via m'n telefoon en die ligt onder handbereik, maar ik heb geen zin om te zoeken naar wat ik zou willen horen. Ik wil eigenlijk niks horen. Ik zit eigenlijk wel goed zo. Er schiet mij een liedje te binnen, van Jasperina de Jong, die zich al zingend afvraagt of ze op vakantie zal gaan en waar naar toe dan wel – maar ze heeft geen zin om daarover te dobbe dobbe dobbe, ze gaat lekker nergens heen. Gelijk heeft ze. Ik doe ook lekker niks. Er ligt nog was die opgevouwen moet worden. Ga ik niet doen. Ik moet nog huiswerk maken voor m'n cursus Italiaans. Niks niet, doe ik morgen wel. Dat is een leuke bezigheid, bedenken wat je allemaal zou moeten doen en het dan lekker niet doen. Gewoon, omdat het kan. Normaal maak ik me druk over die kreet, maar zelfs daar heb ik geen zin in. Ik hoef niet eens mijn best te doen om nergens aan te denken. Het gaat vanzelf. Totdat ik een hondensnuit tegen m'n knieën voel duwen. Kobus schudt mij ruw uit mijn ledigheid en loze dromen. Hij moet naar buiten - dáár heb ik helemaal geen zin in! Maar ik heb nog minder zin om straks te moeten dweilen…

egbertvanderweide

Cursus: Leren omgaan met chronische pijn

Regio n Chronische pijn kan jouw leven en dat van je (directe) omgeving behoorlijk beïnvloeden. Je vraagt niet om verandering, maar helaas denkt je lichaam hier vaak anders over als je chronisch ziek wordt. Heb je chronische pijn en wil je verder met je leven? Ben je er klaar voor om de volgende stap te zetten? Op zaterdag 29 februari is een informatiebijeenkomst in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp.

De cursus wordt begeleid door speciaal hiervoor getrainde vrijwilligers. De begeleiders hebben zelf ook chronische pijn, dus wij weten precies waar je tegenaan loopt, zoals onbegrip van werk en omgeving, moeheid, mist in je hoofd en goedbedoelde tips. Je krijgt tools om beter om te kunnen gaan met je pijn en beter te kunnen communiceren over je pijn met je omgeving. Samen gaan de deelnemers kijken naar mogelijkheden.

Grenzen

Onze deelnemers zeggen na het volgen van de cursus: "Ik heb veel gehad aan het delen van ervaringen, kennis en informatie"; "Ik ga beter om met mijn grenzen en neem mezelf serieuzer"; "Er is meer ruimte in mijn leven gekomen voor andere dingen dan pijn".

Interesse of meer informatie? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op zaterdag 29 februari in het Spaarne Gasthuis Hoofddorp (Spaarnepoort 1). De bijeenkomst is van 13.30 uur tot 15.30 uur, de zaal is open vanaf 13.00 uur. Graag aanmelden in verband met een beperkt aantal zitplaatsen. Aanmelden of meer informatie kan via pauline@sterkmetpijn.nl of 06-36268023.

De kosten zijn 60 euro voor tien bijeenkomsten. De cursus bestaat uit de kennismakingsbijeenkomst op 29 februari, daaropvolgend acht bijeenkomsten van twee uur en een terugkombijeenkomst na drie maanden. De cursus zelf vindt plaats in Lisserbroek en start op dinsdagmiddag 24 maart. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze kosten.

Deze cursus is voor leden van de patiëntenorganisaties aangesloten bij het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar 1 stem, maar deelnemers kunnen ook bij aanvang van de cursus lid van een van deze verenigingen worden. Meer daarover op pijnpatientennaar1stem.nl.

Kans maken op een uur bowlen en een bittergarnituur bij Lucky's Bowling Warmond? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 23 februari binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7A, 2222 AH te Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl. Iedere week is er één winnaar uit Lisse, Hillegom, Noordwijkerhout of Teylingen. Winnaar week 7: Dick Stomp uit Sassenheim. De oplossing was dwaalspoor.

Woensdag 19 t/m 26 februari

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor, voorganger: pastoor Straathof

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): geen viering

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. E.H. van der Weijden (Warmond)

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Carnavalsviering, voorganger: B. Prins

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. A. van Houwelingen (Noordwijk)

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76):Zaterdag 19.00 uur, uur: Eucharistieviering met het Iriskoor, voorgangers: Pater Wehlin en Diaken Lamberts, woensdag 19.00 uur aswoensdagviering

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): Zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A. Alblas

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Marco van Delft

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur eredienst o.l.v. Armand Lefeu, 19.00 uur Doop voor de Heilige Geest o.l.v. Jan Zijlstra.