De Teylinger

18 januari 2017

De Teylinger 18 januari 2017


Tegenstrooms fietsen tegengegaan

Verbeterde stoplichten op de kruising Warmonderweg zouden tegenstrooms fietsen kunnen verminderen. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico kuyt

Sassenheim n Het is niet helemaal te voorkomen dat fietsers het fietspad aan de verkeerde zijde van de Hoofdstraat/Rijksstraatweg nemen, maar enkele aanpassingen kunnen het wel een beetje verhelpen, antwoordt B&W op vragen van enkele bewoners van de wijk.

Door Nico Kuyt

Het tegenstrooms fietsen werd tijdens de eind vorig jaar gehouden wijkmarkt in De Oude Tol aangekaart. Langs de Rijksstraatweg en Hoofdstraat liggen aan beide zijden van de weg éénrichting-fietspaden. Echter, de melders constateerden dat sommige fietsers vanuit Voorhout op de foutieve zijde pedaleren, met name op het fietspad noordwest van de Rijksstraatweg in plaats van zuidoost. Bij kruisingen verwachten automobilisten niet dat fietsers van de andere kant komen en dat levert gevaarlijke situaties op. Misschien valt hier wat aan te doen, zo was het pleit van deze wijkbewoners.

Kruispunt

In een antwoord erkent B&W dat, hoewel over het algemeen de paden juist worden gebruikt, het toch voorkomt dat af en toe tegen de richting in wordt gefietst. Het stoutfietsen gebeurt eigenlijk op alle paden met verkeer in één richting in de gemeente en dat valt nooit helemaal te voorkomen. Vooral niet als fietsers een herkomst en bestemming aan dezelfde kant hebben en een stukje tegen de richting in kunnen fietsen om zo twee keer oversteken te voorkomen. Maar wat hier mogelijk meespeelt is de werking van de verkeerslichten op de kruising Rijksstraatweg-Warmonderweg. Daar staan zeer oude verkeerslichten waar fietsers gemiddeld lang staan te wachten en het voor hen ook niet duidelijk is of ze sowieso groen gaan krijgen.


"Het is niet ondenkbaar dat sommige fietsers tegen de richting in naar Sassenheim fietsen om deze kruising te vermijden. In dat opzicht is het positief dat deze kruising wordt aangepakt (met de aanpassing voor de snelbus, red.). Er komen meer opstelstroken en moderne verkeerslichten. Daardoor verbetert de doorstroming en worden de wachttijden korter," antwoordt B & W.

Lees verder op pagina 5.

Beter mobiel bereik Warmond op pauze

warmond n De verbetering van het mobiele netwerk in Warmond heeft nog niets concreets opgeleverd. In de afgelopen raadscommissie Ruimte kon wethouder Bas Brekelmans daarom de raadsleden maar weinige vorderingen melden over het verhelpen van het slechte mobiele bereik in het dorp.

Brekelmans heeft contact gehad met het bedrijf Dekker in de Veerpolder waar een nieuwe mast van provider Vodafone zou moeten komen. Dekker heeft weliswaar een plek aangewezen waar de plaatsing zou kunnen, maar er moet nog een formele aanvraag komen van Vodafone. En die laat op zich wachten. Van de provider is nog niets gehoord. Op aansporing van PvdA-raadslid Joost van Doesburg zegde de wethouder toe nogmaals een bemiddelende, coaching en organisatorische rol op zich te nemen om de zaken een beetje te doen versnellen. (NK)

Verras jouw Valentijn!

Teylingen n De Teylinger biedt haar lezers de mogelijkheid om mee te doen aan een gratis valentijnsactie.

Wil jij jouw Valentijn verrassen in deze krant? Met een leuke foto en een hartveroverend berichtje? Mag heel Teylingen weten waarom hij of zij voor jou de allerliefste is? Of dat je met hem of haar wilt trouwen? Mail dan voor 2 februari een foto van jouw Valentijn (minimaal 1 mb groot) inclusief zijn/haar naam, woonplaats en een lieve boodschap (maximaal 20 woorden) naar redactie@deteylinger.nl.

De valentijnsactie staat in week 6 (woensdag 8 februari) in deze krant.

Gerda de Groot en Francis Kuyt zijn blij met het vernieuwde CJG. | Foto: Esther Luijk Foto: Esther Luijk


Vernieuwd CJG geopend

Hulp
vragen
is juist
krachtig

Beleid rond monumenten aanscherpen

Achterstand in huisvesting
statushouders

uit! n Bezoekers hebben hoofdrol op Winterfeest

Roep om aanscherpen beleid gemeentelijke monumenten

Raadslid Maarten van Welie (CDA) overhandigt het initiatiefvoorstel aan wethouder Bas Brekelmans (l). | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Teylingen n De verpaupering van Villa West End en het verdwijnen van het kleine huisje met de witte gevel aan de Hoofdstraat in Sassenheim en de afbraak van boerderij Oostdam bij de Nagelbrug in Voorhout; het gemeentelijke beleid voor monumenten werkt niet goed, vindt het CDA. De fractie diende in de afgelopen raadscommissie Ruimte een initiatiefvoorstel in om het te verbeteren. De commissie gaat er op 7 februari over spreken.

Door Nico Kuyt

Voorkomen moet worden dat er nog meer historische, monumentale en beeldbepalende panden verloren gaan, zo leest de notitie. Sinds 2013 worden panden met een waardering van 18 punten of hoger aangemerkt als gemeentelijk monument, maar met een waardering van 17 punten, ligt de keus bij de eigenaar van wel of niet. Dit leidde er toe dat in Sassenheim het aantal monumenten met meer dan eenderde is afgenomen en gesloopt is of kan worden.

De notitie stelt nu een aantal aanbevelingen voor, zoals het weer invoeren van een lijst met beeldbepalende panden, zoals destijds in de gemeente Sassenheim bestond. Buiten de monumenten zijn zo karakteristieke objecten alsnog beschermd. Begonnen kan worden om alle panden met 17 punten daarop te zetten. Daarnaast wil de notitie de pot met subsidie voor monumenten substantieel verhogen, samen met het stimuleren en ondersteunen van crowdfunding vanuit de bevolking.

Verwaarlozen

Het moedwillig verwaarlozen moet ook aan banden. Zo dienen de herstelkosten niet langer meegewogen te worden in het bepalen van de puntenwaarde om zo tegen te gaan dat door moedwillige verwaarlozing een pand een dusdanige lage waardering krijgt dat deze als monument wordt geschrapt. En de de handhaving moet beter, bijvoorbeeld door de inzet van een Monumentenwacht. In de Monumentencommissie dienen ook vertegenwoordigers van belangengroepen zitting te krijgen, zoals van de historische verenigingen. De commissie zou voornamelijk moeten bestaan uit inwoners van Teylingen met gevoel voor, en kennis van lokale historie.

Verder vraagt de notitie aandacht voor educatie, promotie en het beter beschermen van allerlei particuliere archieven, zoals van verenigingen, kerken, personen en families, zodat deze niet teloor gaan.

Na de bespreking in de raadscommissie, gaat de gemeenteraad er op maandag 23 februari een besluit over nemen.

Ingezonden: Omwonenden boos over parkeerplaatsen rond bouwplan Herenstraat

Ingezonden n "De bewoners van de Prins Bernhardstraat en de Irenestraat in Voorhout zijn boos over het besluit van B&W om voor de nieuwbouw aan de Herenstraat een ontheffing te verlenen van de parkeernorm. Het plan komt negen parkeerplaatsen te kort om aan de eisen te voldoen, maar volgens de ontwikkelaar kan dat 'in theorie' in de omliggende wijk worden opgevangen zonder dat de parkeerdruk voor de omgeving te hoog wordt. Als omwonenden vinden we dat het probleem op deze manier wel erg makkelijk op de buurt wordt afgewenteld.

We staan als buurt zeker positief tegenover een plan om de Herenstraat weer een beetje toonbaarder te maken. Probleem is echter dat de parkeerdruk in de wijk al erg hoog is, nu al worden auto's geparkeerd op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn. Huidige beperkt aantal plaatsen worden niet alleen door de eigen buurtbewoners gebruikt maar ook door horecabezoekers en omringende straten welke met hetzelfde problemen kampen. Parkeerdruk is nu al maximaal en wijk staat meer dan vol!

Wat bewoners ook raakt is dat het economisch belang van de ontwikkelaar wordt gesteld boven de leefbaarheid in de wijk. De ontwikkelaar (de Raad Bouw) is vorig jaar met een plan gekomen dat niet voldeed aan de gemeentelijke normen en is teruggestuurd naar de tekentafel. Nu blijkt dat origineel plan zonder enige correctie is goedgekeurd, dit is onacceptabel. Opeens laat gemeente alle geldende bouwvoorschriften vallen. Ook de zinsnede 'in theorie' kunnen de tekort aantal parkeerplaatsen opgevangen worden in de wijk gaat er bij ons niet in. De norm voor nieuwbouwplannen van de gemeente is 1,5 parkeerplek per appartement. Op die manier komt dit plan zelfs 23 plaatsen te kort in plaats van genoemde aantal van 9. In theorie kan het dus ook in een parkeerramp ontaarden!

De buurtbewoners zijn in elk geval van plan om bezwaar/beroep aan te tekenen tegen het plan en de ontheffing. Daarnaast willen ze de gemeenteraad vragen om zich over deze kwestie uit te spreken. 'Er is nog nooit met ons over dit plan gesproken, laat het College daar maar eens mee beginnen."

Kees van Kempen,

Bewoner Prins Bernhardstraat,

Voorhout

Pijlen op fietspad bij rotonde Oosthoutlaan

Vervolg voorpagina

Sassenheim n "Het is niet ondenkbaar dat sommige fietsers tegen de richting in naar Sassenheim fietsen om deze kruising te vermijden. In dat opzicht is het positief dat deze kruising wordt aangepakt (met de aanpassing voor de snelbus, red.). Er komen meer opstelstroken en moderne verkeerslichten. Daardoor verbetert de doorstroming en worden de wachttijden korter. Voor de fietsers worden de zogeheten aftellers aan de masten aangebracht, zodat het voor hen gelijk duidelijk is dat hun aanwezigheid is bemerkt en zij op de tellers kunnen zien hoe lang ze nog moeten wachten", geeft B&W aan.

Pijlen

Aanvullend overweegt B&W om bij het begin van het fietspad bij rotonde van de Oosthoutlaan een pijl op het fietspad te zetten om de rijrichting te benadrukken. Dat zal in het verdere ontwerp van de kruising worden meegenomen, maar B&W moet er wel bij vermelden dat met deze maatregelen de situatie wel wordt verbeterd, maar er nooit helemaal kan worden voorkomen dat af en toe iemand tegen de richting in fietst.

Teylingereind noemt zaken rond Succes Awards 'verwonderlijk'

n TV-programma brengt 'nep-awards' in beeld

Sassenheim n Directeur Esther Overweter van Forensisch centrum Teylingereind noemt de gang van zaken in de tv-uitzending van Rambam over de National Business Success Awards 'verwonderlijk'. In het televisieprogramma bleek dat de organisatie, het Nationale Business Succes Award Instituut (NBSA instituut), een fictief uitzendbureau uitriep als branchewinnaar. Ook Teylingereind doet mee aan de verkiezing.

Door Marieke Voorn

In Rambam (NPO3) is te zien hoe de presentatoren een nepbedrijfje oprichtten en dat aanmeldde bij het NBSA instituut. Na een korte inspectie door een commissie van NBSA, werd het bedrijf uitgeroepen tot branchewinnaar. En dat terwijl het helemaal geen klanten heeft of iets noemenswaardigs heeft gepresteerd.

Ook Teylingereind doet mee met de Success Awards en werd in oktober al uitgeroepen tot branchewinnaar in de categorie 'Justitiële jeugdinrichtingen'. "Heel verwonderlijk," noemt Esther Overweter het beeld, dat in het tv-programma wordt geschetst. De directeur van Teylingereind herkent zich niet in de gang van zaken "Het verschil is dat wij afgelopen najaar benaderd zijn door de NBSA om deel te nemen. Wij hebben ons niet aangemeld, zoals bij Rambam wel het geval is. Vervolgens heb ik gesprekken gevoerd met verschillende collega-bestuurders in Nederland, die ook genomineerd waren. Daarnaast heb ik ook nog op internet gekeken en ook daar kwam niets negatiefs naar voren. We hadden geen argwaan en hebben ingestemd om mee te doen."

Bijdrage van 12.750 euro

In Rambam is te zien dat bedrijven, die als branchewinnaars worden uitgeroepen, daarna 12.750 euro moeten betalen. De NBSA roept zo'n 500 bedrijven jaarlijks tot branchewinnaar uit. De presentatoren rekenen in de aflevering uit dat bij dat aantal, de NBSA op jaarbasis ruim 6 miljoen euro omzet draait.

Teylingereind was van te voren op de hoogte van de betaling van 12.750 euro als het branchewinnaar zou worden, zegt Overweter. "Waar het ons om ging, was de nominatie voor Beste Presterende Werkgever en de aandacht die daarbij hoort. Het is voor ons een middel om de constante stroom van vacatures binnen de organisatie in te kunnen vullen." Ze is van mening dat het betaalde bedrag genoeg heeft opgeleverd voor Teylingereind. "We zijn genoemd in radiospotjes, advertenties in landelijke dagbladen, hebben zendtijd gehad bij Arbeidsmarkt TV en hebben een eigen bedrijfsfilm gemaakt. De bijdrage was het voor ons waard."

Beperkt beeld

Naar aanleiding van de uitzending van Rambam laat het NBSA instituut op de eigen website weten dat de uitzending een beperkt beeld van de organisatie schetst. Inmiddels heeft RTL7, dat het prijzengala zou uitzenden, zich teruggetrokken.

Wel of geen gala

Of de uitreiking op 2 februari nog door gaat, is onduidelijk. Overweter: "We hebben nog nu toe nog niets gehoord van de organisatie".

Teylingereind trekt zich door de uitzending niet terug uit de verkiezing bij de Success Awards, besluit Overweter. "We nemen in de loop van de week contact op. De uitreiking is begin februari, dus we hebben nog even de tijd."

Discussie over gang naar rechter door gemeente

Teylingen n Wethouder Bas Brekelmans bekijkt de mogelijkheid om de kosten te vergoeden die de stichting De Molen Van Sassenheim heeft gemaakt in de met succes gevoerde rechtszaak tegen de gemeente.

Door Nico Kuyt

Met succes heeft de stichting het heffen van leges aangevochten bij de rechtbank, maar heeft naar eigen zeggen een kostenpost overgehouden van circa 2400 euro. Vorige week kwam het verhaal op de tafel van de raadscommissie Ruimte nadat Joost van Doesburg (PvdA) hierover vragen had gesteld. Van Doesburg betwijfelde de reden voor de gemeente om na de afwijzende uitspraak van de rechter alsnog in hoger beroep te gaan. De molen is in zijn ogen misbruikt als proefkonijn in een juridisch gevecht waar niet de burger op nummer één stond, maar juridisch eigenbelang. Naar zijn mening verdiende de molen het om een bos bloemen, excuses en geld te krijgen. Van Doesburg gaf aan in de komende gemeenteraad drie moties in te dienen om de gemeente te dwingen de schade te vergoeden, een onafhankelijke partij te laten kijken naar de juridische opstelling die de gemeente voert tegen haar burgers en de rol van de huisadvocaat hierin en als laatste het protocol tegen het licht te houden van twitterende ambtenaren, die in de zaak zo een mening hebben laten horen die zij niet mochten uiten.

Te goeder trouw

In een antwoord onderstreepte de wethouder dat de gemeente in goede trouw en zorgvuldig had gehandeld. De wetgeving rond de leges bij een bestemmingsplan ouder dan tien jaar was niet duidelijk en op advies is een rechtszaak gevoerd en beroep aangetekend. Het liep anders dan verwacht en de gemeente verloor. De leges zijn vervolgens aan alle veertien indieners van bouwplannen terugbetaald. Het vergoeden van de kosten heeft evenwel een precedentwerking die volgens hem moet worden voorkomen.

Te offensief

Maar het antwoord van de wethouder ontmoette geen tevredenheid in de commissie. Maarten van Welie (CDA) wilde dat de commissie in het algemeen er nog eens over gaat praten. Hij had het gevoel dat de huisadvocaat een te groot budget heeft gekregen. "Zodra er maar een gil is van een inwoner, wordt de volle bak als een offensief ingeschakeld van hier tot aan de keukendeur. Ook de ambtenaren dienen voorzichtiger en terughoudender te worden. Ik heb het gevoel dat veel te makkelijk de advocaat en deurwaarder wordt gestuurd", zo gaf hij aan. Op zijn beurt meende Fred Koot (D66) dat de kosten aan de stichting wel vergoed konden worden door een hardheidsclausule toe te passen verpakt in een soort subsidieverhaal. De wethouder zegde toe er even naar te gaan kijken en terug te komen of daar mogelijkheden toe zijn.

Onderzoek Duurzaamheid Maatschappij

Teylingen n Een meerderheid in de raadscommissie Ruimte sprak zich vorige week uit voor het doen van een studie naar de haalbaarheid van een Duurzaamheid Maatschappij Teylingen (DMT).

Door Nico Kuyt

De gedachte is dat, naar model van de Greenport Maatschappij, een DMT als ontwikkelbedrijf allerlei obstakels kan wegnemen zodat initiatieven uit de gemeente rond duurzaamheid beter tot wasdom kunnen komen. Het is een organisatie waar burgers, bedrijven en de gemeente samenwerken in het ontwikkelen, aanjagen en ondersteunen van initiatieven. Zo komen er meer dan nu van de grond, zo is de verwachting. Het idee voor een DMT van de fractie van Trilokaal ontmoette een moeilijke start op 4 februari vorig jaar, maar na aanpassingen kreeg het steeds meer aanhang. Op 12 april sloten D66 en de PvdA zich aan en in de laatste commissie schaarden eveneens het CDA en ChristenUnie zich erachter en kan daarmee op een meerderheid in de gemeenteraad rekenen.

Positief

Wethouder Arno van Kempen verklaarde blij te zijn met het voorstel. Op dit moment werkt de gemeente zelf aan de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda, maar die projecten zijn veelal vanuit de overheid op de kaart gezet. De ogen mogen niet gesloten worden voor andere initiatieven die leven in de gemeente. Een DMT zou deze kunnen helpen naar een realisatie. De VVD als enige fractie die het voorstel niet onderschreef, vond het weliswaar toch sympathiek, maar is voorzichtig met het oprichten van weer een instantie. Het voorstel gaat nu naar de gemeenteraad van 26 januari voor de verdere afhandeling.

'Water speelplaats Beatrix is veilig'

Het water is maximaal 20 centimeter diep en dus veilig voor kinderen, antwoordt B & W op vragen van wijkbewoners. Foto: Marieke Voorn

Sassenheim n De waterbeleving in speelplaats Beatrix is kindvriendelijk en veilig aangelegd, zo antwoordt B&W op vragen van wijkbewoners.

Door Nico Kuyt

Op de eind vorig jaar gehouden wijkmarkt hebben diverse bezoekers aangegeven dat de waterbeleving niet veilig is, maar dat is in de ogen van B&W niet juist. Langs de hele speelplaats loopt de watergang waar een kindvriendelijk talud is aangebracht met in het water een plasberm. Dit is een ondiep gedeelte van maximaal 20 centimeter diep en een breedte van 1 tot 1,25 meter. Daarna wordt het water pas weer dieper. Het water rond het eiland heeft ook een diepte van maximaal 20 cm. Het ondiepe water zorgt er voor dat kinderen altijd kunnen opstaan als ze per ongeluk in het water raken. Het diepe en voor kinderen gevaarlijke water is op de hoogte van het pontje met palen en dubbel draad aangegeven.

Bij de speelplek voor kinderen van 0-6 jaar is afgezet met een dubbelstaafs hekwerk. Vier keer per jaar wordt een inspectie gehouden of diepte en hek nog voldoen.

Minder aanbod van afval bij de milieustraat

Teylingen n De nieuwe centrale milieustraat in Voorhout heeft geresulteerd in betere afvalscheiding en minder aanbod van afval.

Vóór de realisatie van de afvalstraat werd er ongeveer 180 ton afval gebracht, waarvan ongeveer 75 procent recyclebare afvalstromen. Nu wordt er 140 ton gebracht en ligt het scheidingspercentage op 83 procent. De hoeveelheid grof restafval, het afval dat wordt verbrand, is gehalveerd: van gemiddeld 50 ton restafval naar 24 ton. Deze betere scheiding en vermindering van het restafval leiden tot minder kosten. De gemeente wil het scheiden opvoeren, maar voor het omgekeerd inzamelen loopt de gemeenteraad nog niet warm. B&W doet nu extra onderzoek naar alternatieven, zoals nascheiding door de afvalverwerker. (NK)

Halvering vuurwerkschade in de nieuwjaarsnacht

De schade door vuurwerk tijdens Oud en Nieuw is minder dan voorgaande jaren. | Foto: archief/Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Teylingen n Vanuit de vuurwerkvrije zones zijn geen meldingen bij de politie ingekomen van het afschieten van vuurwerk. Dat betekent evenwel niet dat er geen verdwaald rotje in deze gebieden kan zijn afgestoken, zo geeft burgemeester Carla Breuer aan. Een evaluatie loopt nog.

Door Nico Kuyt

Het is voor het eerst dat in de gemeente vuurwerkvrije zones zijn ingesteld rond met name gebouwen met senioren en dieren. De nadere analyse moet nog plaatsvinden, maar het lijkt succes te hebben gehad. Vooraf is er veel ruchtbaarheid aan gegeven. Zo hebben alle bewoners een brief gekregen en is een bericht in de krant en op sociale media verschenen. De evaluatie loopt nog, maar er is in de nieuwjaarsnacht geen melding rond deze gebieden ingekomen bij de politie. Dat wil niet zeggen dat daar niet iets is afgestoken, maar dat zal nog blijken in een evaluatie later dit jaar. In ieder geval is het duidelijk dat de zones meer helder moeten worden aangegeven. De gekozen tekst op het straatmeubilair was niet goed te lezen. Er was niet gekozen voor borden, omdat die net als vorig jaar 'de lucht in zouden zijn gegaan', maar aan een betere vermelding wordt gedacht, aldus de burgemeester.

Minder schade

Er zijn overigens overal in de gemeente op 31 december allerlei interventies gepleegd om de schade aan gemeentelijke objecten te verminderen. En dat is gelukt. Er hebben zich nieuwjaarsnacht 10 incidenten voorgedaan, in plaats van de 18 het jaar ervoor. Er was slechts één melding aan de politie over een dame die door een dier aangevallen was. De schade voor de gemeente, waarvan iedere euro uiteraard nog steeds teveel is, is dit jaar gehalveerd op zo'n 7.500 euro tegenover rond de 15.613 euro vorig jaar. Daarbij is nog niet 1.000 euro aan manuren opgeteld.

"Er zijn extra maatregelen genomen, zoals hekken rond de school De Waaier in Warmond. Ons draaiboek en interventies hebben resultaat gehad. Het liefst zouden we de schade op nul euro hebben gehad, maar in ieder geval is er een daling", meldde de burgemeester. Over de juiste cijfers van de vuurwerkvrije zones krijgt initiatiefnemer D66-raadslid Rose Marie Keijzer later dit jaar nog een overzicht.

Van Velzen is schutterskoning

Vol bewondering bekijkt de nieuwe Schutterskoning Kees van Velzen onder het wakend oog van Carla Breuer, beschermvrouw van St. Hubertus, zijn unieke kristallen 3D-award. Op de plaat om zijn nek staat de eregalerij met al andere Schutterskoningen. | Foto: pr./Emiel van der Hoeven Foto: pr./Emiel van der Hoeven

Voorhout n Traditiegetrouw strijden op de eerste maandag na Drie Koningen, Koppermaandag, in sportpark Elsgeest schutters van schuttersvereniging St. Hubertus Voorhout om de titel Schutterskoning. Met grote overmacht sleepte (wethouder) Kees van Velzen het Schutterskoningschap 2017 in de wacht. Met zeventien punten liet hij rivaal Pilaszek gedesillusioneerd achter. Na de prijsuitreiking door burgemeester Carla Breuer vertelde Van Velzen dat hij was opgestaan met een goed gevoel. "Maar dat geldt natuurlijk voor jullie allemaal." Na de Schutterskoningen wethouder Leo van der Zon (2010) en burgemeester Sander Schelberg (2011) had hij nog twee kansen om tijdens zijn wethoudersperiode Schutterskoning te worden. "Het is nu of volgend jaar. Met goede adviezen en tactische hulp van medeschutters is het dit jaar gelukt."

Meer lezen over Koppermaandag? Kijk dan op www.deteylinger.nl.

Cursus over gebruik DigiD

Sassenheim n De Bibliotheek Bollenstreek vindt het belangrijk dat mensen zich kunnen redden in de wereld waar internet steeds belangrijker wordt. Omdat veel mensen nog geen computervaardigheden hebben, zijn er in februari en maart weer cursussen over DigiD.

In vier bijeenkomsten van twee uur leren cursisten in de bibliotheek (Kerklaan 42) alles over het gebruik van DigiD. Het zoeken van werk, aanvragen van huur- of zorgtoeslag, doorgeven van een verhuizing, steeds meer zaken moet u regelen met uw DigiD. Digisterker geeft meer zelfvertrouwen bij het regelen van uw overheidszaken.

De cursus in Sassenheim is op dinsdag 11, 25, april, 2, 9 mei van 10.00 tot 12.00 uur. Tijdens de cursus maken deelnemers gebruik van een laptop van de bibliotheek. Er wordt zorgvuldig omgegaan met privacy en veiligheid. De cursus kost 15 euro voor bieb-leden en 20 euro voor niet-leden. Aanmelden kan aan de balie van de bibliotheek of via bibliotheekbollenstreek.nl.

CDA houdt vast aan afbouw molen

Teylingen n Het CDA wil nog steeds dat de molen van Speelman aan de H. Knoopstraat afgebouwd wordt. In overleg met de gemeente kijkt de stichting De Molen van Sassenheim naar een breder gebruiksmogelijkheid voor de romp nu een afbouw is gefrustreerd door omwonenden. Maar raadslid Bert van Leeuwen (CDA) geeft de moed nog niet op. "Wij streven nog steeds de molen af te bouwen. Het CDA moet vooralsnog een behoorlijke draai maken om straks in te stemmen met een breder gebruik", zo gaf hij in de raadscommissie Ruimte aan. Voor wethouder Bas Brekelmans was de kans 'redelijk verkeken' om weer tegen de geschiedenis in te gaan. "Ik begrijp dat het CDA de afbouw wil, maar het besluit is genomen. Dat is democratie. De stichting is nu samen met de gemeente aan het kijken wat second best is. Wij hebben hierover met elkaar goed overleg", aldus de wethouder. Zijn woorden brachten Van Leeuwen evenwel niet tot andere gedachten. (NK)

'Achterstand in huisvesting statushouders snel inhalen'

De gemeenteraad stemde begin juli in met het voorstel 'huisvesting statushouders', waarin onder andere staat dat de gemeente een aantal woningen aankoopt. Deze woningen worden vervolgens verhuurd. | Foto: archief / Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Teylingen n De taakstelling van de gemeente Teylingen was om vorig jaar 91 statushouders te huisvesten. Uit cijfers van de Rijksoverheid blijkt dat dat in 2016 niet is gelukt. Voor 38 statushouders waren er geen woningen in Teylingen.

De oorzaak van de achterstand is een combinatie van een tekort aan koopwoningen en tijdelijke onduidelijkheid over de koppeling van statushouders aan een gemeente.

Aankoop vertraagd

Begin juli van vorig jaar stemde de gemeenteraad in met het voorstel 'huisvesting statushouders', waarin een van de oplossingen is om woningen aan te kopen en die voor vijf jaar te verhuren aan statushouders (foto). Dat voorstel werd gedaan nadat eerdere plannen voor onder andere tijdelijke containerwoningen het niet haalden. Naast de aankoop van particuliere woningen, wordt in het aangenomen voorstel ook een beroep gedaan op de woningvoorraad van de corporaties, door doorstroming vrijgekomen woonruimte in de huursector, woonruimte in de Zilverstroom (Sassenheim) en woonruimte in de voormalig kantoorruimte van Warmunda, dat na de fusie met woningcorporatie Stek leeg staat.

De keuze voor de aankoop van woningen, zorgde voor vertraging, laat de gemeente in een reactie weten. "Het inregelen en in werking zetten van de nieuwe beleidslijn kost wel enige tijd. Inmiddels is met de aankoop van de woningen een start gemaakt en zijn de eerste statushouders via dit vernieuwde concept gehuisvest. We verwachten dat in de komende maanden de opgelopen achterstand kan worden weggewerkt. "

Minder toewijzingen

Ook zijn vanaf media 2016 minder statushouders aan gemeenten gekoppeld door de keuze van de Rijksoverheid om gezinshereniging de hoogste prioriteit te geven. Daardoor is de vergunningverlening aan mensen in AZC's vertraagd. "Dat heeft tijdelijk onduidelijkheid gegeven over de vraag of het wel verstandig was om snel woningen aan te kopen, en daarmee ook enkele weken vertraging in de uitvoering."

Te weinig aanbod

Wethouder Bas Brekelmans laat weten hij goede hoop heeft de achterstand dit jaar te kunnen inhalen. "Natuurlijk is het vervelend dat het niet is gelukt om de taakstelling van 2016 ook in dat jaar te realiseren. De keuze om voor de huisvesting vooral particuliere woningen aan te kopen hebben we echter bewust gemaakt om woonclusters van grote aantallen statushouders te voorkomen en in te zetten op een maximale spreiding en goede integratiemogelijkheden. Die keuze heeft echter wel als nadeel dat we voor het tempo van realisatie afhankelijk zijn van het actuele marktaanbod van geschikte woningen. Helaas is er na het raadsbesluit gewoonweg te weinig aanbod beschikbaar gekomen om de complete taakstelling nog in 2016 te halen. Maar ik heb er zeker vertrouwen in dat die achterstand in 2017 kan worden ingehaald. Tot nu toe zijn er al vier woningen aangekocht en in twee daarvan zijn inmiddels ook al statushouders gehuisvest. Bovendien zullen we ook nauwgezet moeten blijven beoordelen of het beoogde aantal van twaalf tot vijftien woningen nog wel nodig is, of dat het naar beneden kan en moet worden bijgesteld als gevolg van de teruglopende taakstelling en het effect van de nareizende gezinsleden."

Toekomst

De gemeente verwacht in 2017 nog 25 statushouders die na komen reizen in het kader van gezinshereniging. Daarnaast heeft Teylingen voor de eerste helft van 2017 een nieuwe taakstelling gekregen voor de huisvesting van 28 mensen. Eerder was dat getal nog 49. Of daarom alle genoemde locaties uit het voorstel 'huisvesting statushouders' ook nog nodig zijn, is nog maar af te wachten.

´Ik ben er stil van'

Hein Hoogervorst ontvangt de Zilveren Barensteel van wethouder Arno van Kempen. | Foto: pr. Foto: Piet van Kampen

Sassenheim n Het werd een onvergetelijke dag voor Hein Hoogervorst (71). In het clubhuis van P.V. De Blauwband, eveneens de thuishaven van zeemanskoor Overal werd hij vorige week dinsdag overvallen. In positieve zin wel te verstaan, want wethouder Arno van Kempen speldde hem de Zilveren Barensteel op, een gemeentelijke onderscheiding voor vrijwilligers die zich in en voor de samenleving verdienstelijk maken.

Door Piet van Kampen

"Ik zag de wethouder en mensen van de pers zitten. 'Leuk dat er ook aan ons eens aandacht wordt geschonken', was mijn eerste gedachte tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. Ook zag ik mijn kinderen zitten, maar het drong nog niet tot mij door. Er ging geen lampje branden," bekent hij. Het werd Hoogervorst pas duidelijk toen wethouder Van Kempen het woord nam en hem naar voren uitnodigde. Nadat de bewindsman hem veel lof had toegezwaaid voor zijn verdiensten bij het koor en tevens als vrijwilliger bij verpleeginrichting Gerto werd het klip en klaar waarom hij in de schijnwerpers werd gezet. "U bent een voorbeeld van een prachtige vrijwilliger," prees Van Kempen hem. Vanaf 2003 is Hoogervorst al lid en is de drijvende kracht die zorg draagt voor het geluid, het podium en de instrumenten. Vele optredens, van Den Haag tot Den Helder, heeft hij al verzorgd. Uiteraard ook ter plaatse en in de regio in ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen. Een van de mooiste herinneringen bewaart hij aan een optreden in het dorpje De Glint op de Veluwe. "Daar waren gehandicapten uit Sassenheim op vakantie en als je dan ziet hoe die mensen genieten, dat is prachtig."

Stil

Meestal hoeft Hoogervorst niet naar woorden te zoeken. Maar tijdens zijn huldiging kwam de bekentenis. "Hier word ik stil van. Ik ben zeer vereerd en heel erg blij met de onderscheiding." Daar mocht best een neutje op worden genomen.

Achter de schermen

Van de verhuizing van de omroep vier jaar geleden herinner ik me twee grijze spookgezichten. Twee vrijwilligers, Peter en Peter, zijn dagen-, misschien wel wekenlang bezig geweest om kabelgaten te boren boven het plafond. Dat leverde stofwolken op die in hun longen, in hun haar en eigenlijk overal gingen zitten.

Ik dacht dat de verhuizing van een sloopgebouw naar een normale kantooromgeving weinig werk zou opleveren. Nou, dat bleek een misrekening. Een paar zaken moesten we uitbesteden aan een aannemer. Wat vrijwilligers zelf konden doen, deden ze zelf. Dan ben je vrijwilliger bij een omroep en dan sta je gaten te boren. Nou verhuis je niet zo vaak, dus dit was een stoffige uitzondering.

Een omroep heeft wel degelijk veel werk achter de schermen. De meeste vrijwilligers melden zich aan omdat ze bij wijze van spreken met een microfoon in hun hand ergens vooraan kunnen staan. Of wereldberoemd in de hele Bollenstreek willen worden (echt ze bestaan!). Maar je hebt ook vrijwilligers die meer op de achtergrond blijven; de geluidstechnicus bij een radioprogramma, de medewerker die buiten de studio een geluidsset opbouwt of de cameraman die op het dak van een tribune in de zeikregen een 0-0 wedstrijd staat te filmen. Het zijn maar een paar voorbeelden van werk achter de schermen. En daar gaat best veel tijd in zitten. Wist u dat 1 minuut tv 60 minuten montagetijd kost? Waarom doen deze vrijwilligers het werk achter de schermen? Nou, makkelijk. Het is gezellig om samen iets te creëren, met een team een razend spannende sportuitzending in de ether te brengen, als tv-editor elke seconde goed te monteren zodat het eindresultaat een mooi programma is.

Ik heb ooit een lijsttrekkersdebat in Noordwijk gepresenteerd. In het altijd gezellige café Royal deed Noordwijk weer iets Noordwijks: er waren maar liefst 8 politieke partijen, dus ook 8 lijsttrekkers die we in twee uur tijd even veel aandacht wilden geven. Ik heb de uitzending gemaakt samen met technicus Sander. Een van mijn uitzendingen waarvan ik durf te zeggen dat het hoog niveau was. Zonder technicus Sander was het nooit gelukt. Als een soort René en Willy van de Kerkhof werkten we moeiteloos samen. Politiek interesseerde hem niet, maar wel een goed radioprogramma willen maken. Waarom dit verhaal? Als u naar de radio luistert of naar tv kijkt, weet dan dat de Linda's, Umberto's, Matthijsen en al die anderen niet te zien of te horen zouden zijn zonder de hulp van al die mensen achter de schermen! En dat mag best weleens gezegd worden.

Ard Zandbergen

Hoofdredacteur Bo

ard@bollenstreekomroep.nl

Geen borden Wildrijklaan

Sassenheim n Er komen geen extra borden langs de Wildrijklaan om te hard rijdende bewoners tot langzaam rijgedrag te manen. Vanuit de wijk is onlangs de wens gekomen om het hard rijden in het villawijkje af te remmen. Gevraagd werd om een extra bebording om automobilisten te wijzen op het feit dat het een woonerf is en tevens een bord bij het plantsoen met een pijl 'rechtsom rijden' om hen de juiste richting op te doen sturen. Maar B&W is niet van plan extra borden in het kleine wijkje te planten. "Bij de entree staat al een woonerfbord en een bord 'doodlopende weg'. Bewoners kunnen elkaar aanspreken op het gedrag", zo reageert B&W kortaf.

Wandelen en stamppot eten tussen de koeien

Warmond n Juist in wintertijd is het goed om naar buiten te gaan en te genieten van het winterlicht. Daarbij komt nog, dat de natuur zich dankzij het winterzonnetje op haar mooist toont. Het Natuur Ontdekking Centrum organiseert, in samenwerking met de boeren, op zondag 29 januari een winterwandeltocht door de Hemmeerpolder. Tijdens deze wandeltocht krijgen wandelaars uitleg over de natuur in deze prachtige polder. Ook brengen ze een bezoek aan het melkveebedrijf van Theo Warmerdam. Tot slot kunnen deelnemers in de stal van de familie Vergeer aanschuiven voor een winterstamppot, die genuttigd wordt tussen de koeien.

De kosten voor deze winterwandeling bedragen 4 euro en eveneens 4 euro voor de stamppotmaaltijd. Het maximum aantal deelnemers is beperkt, daarom is aanmelden noodzakelijk: voor de wandeling, de stammpot of voor beide. Dit kan via info@koudenhoornontdekken.nl.

Voorstelling over cadeaus

Sassenheim n De Nationale Voorleesdagen 2017 worden ook in de Bibliotheek Bollenstreek gevierd. Op woensdag 25 januari wordt door schrijfster Jolanda Donley voorgelezen uit het prentenboek Het mooiste cadeau. Struisje Struisvogel gaat op zoek naar een cadeau voor zijn jarige mama, maar wordt geconfronteerd met een schijnbaar onoverkomelijk probleem... Hij moet het water over, maar daar zit een monster in! Allerlei wilde dieren geven hem raad. Het voorlezen begint om 14.30 uur en is in de bibliotheek, Kerklaan 42 in Sassenheim. Deze activiteit is gratis. Aanmelden via www.bibliotheekbollenstreek.nl/voorleesdagen.

In gesprek met brandweer

De lokale politici worden bijgepraat over brandveiligheid in huis door brandweercommandant Baardscheer. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Tijdens het maandelijks politiek café gingen de D66-politici dit keer in gesprek met brandweercommandant Baardscheer. Hij praatte hen bij over brandgevaar binnenshuis.

Veel meubels met grote hoeveelheden kunststof erin zorgen ervoor dat branden in huis zich sneller verspreiden dan vroeger. De politiek kan daar iets aan doen door eisen te stellen aan brandvertragende eigenschappen van bijvoorbeeld bankstellen.Het was één van de aandachtspunten die de Teylingse politici meenamen uit het gesprek met brandweercommandant Baardscheer in het Paviljoen op Koudenhoorn. "Het is heel zinvol om 'het verhaal achter het verhaal' eens te horen. Als politicus krijg je zo een beter zicht op het werk van de veiligheidsregio", zo zegt fractievoorzitter Rose Marie Keijzer. "Het besef dat de samenleving nog niet is ingericht op het feit dat mensen langer thuis blijven wonen, is door dit gesprek sterker geworden. Langer thuis wonen betekent vaak dat mensen minder zelfredzaam zijn. Een normaal gezin staat bij een brandje in huis waarschijnlijk zo buiten, maar wat nu als de één bedlegerig is en de ander een rollator heeft? De politiek kan hier wat doen in de voorlichtende sfeer, maar je kunt ook denken aan opname van meer gegevens in de computersystemen van de meldkamer."

'De bezoekers hebben op het Winterfeest de hoofdrol'

Frans Snaar, Theo van Werkhoven en Piet Turk (v.l.n.r.) zijn vrijwilligers bij het Winterfeest. | Foto: Peter Schipper Foto: fbps/Peter Schipper

n Feest voor mensen met een verstandelijke beperking

Lisse n Vlak voor de carnavalstijd is het al feest voor mensen met een verstandelijke beperking. Al 46 jaar organiseren stichting De Zevensprong en de carnavalsverenigingen uit de Bollenstreek, een middagprogramma vol blaaskapellen en dansmariekes en een eigen Prinsenpaar wordt gepresenteerd. Op zondag 29 januari is het feest in de sporthal van FC Lisse.

Een Cadillac rijdt de zaal in, met daarop de stijldansers van stichting de Zevensprong. Iedereen maakt ruimte, de dansers springen van de wagen en geven vervolgens een geweldige show weg. Piet Turk kan er smakelijk over vertellen. Hij is al ruim 38 jaar betrokken bij de stichting die activiteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking. "Het is ieder jaar weer een groot feest. Mensen dansen, zingen en je ziet ze genieten." Frans Snaar en Theo van Werkhoven knikken instemmend. Beiden zijn al jaren betrokken bij het feest. Snaar in de organisatie, eerst namens carnavalsvereniging De Gaapstokken en op dit moment als secretaris van de Zevensprong. Voorzitter Van Werkhoven is met de Voorhoutse carnavalsvereniging De Bokken ook al jaren betrokken. Het Winterfeest is een samenwerking tussen alle carnavalsvereniging in de Bollenstreek. Snaar: "Elke vereniging draagt zijn steentje bij. En ieder jaar levert een andere vereniging de prins en prinses van het Winterfeest. Dit jaar is het de beurt aan de Keiebijters uit Noordwijkerhout. Zij zorgen voor een bijzondere entree van het nieuwe prinsenpaar". Aan Van Werkhoven de taak om als nieuwe spreekstalmeester het programma op zondag 29 januari tussen 13.00 en 17.00 uur aan elkaar te praten. Naast de dansmariekes, zijn er ook optredens van de blaaskapellen en een Nederlandse artiest. "Natuurlijk is er ook polonaise, met het prinsenpaar voorop. Niet iedereen doet mee hoor, maar dat hoeft ook niet. Er zitten ook mensen vier uur lang. En als je het na afloop vraagt, dan hebben ze een fantastische middag gehad."

Bezoekers

De laatste jaren merkt de organisatie een terugloop van het aantal bezoekers. "We stonden ooit met 1.300 man in de Hobaho-hal. Dat was gigantisch," herinnert Turk zich. Snaar: "We zien helaas dat er steeds minder mensen komen. Vorig jaar zo'n 240. Maar we weten dat er meer mensen met een beperking uit onze doelgroep in de streek wonen. Vroeger nodigden we iedereen persoonlijk uit, maar door de regels rond de privacy krijgen we geen adressen meer. We zijn afhankelijk van familieleden die over het Winterfeest horen en denken: dat is leuk voor mijn kind, broer of tante, daar gaan we heen." Het feest is voor alle leeftijden, benadrukt Van Werkhoven. "We zouden graag meer jongeren verwelkomen. Natuurlijk mag er een begeleider mee. En wij als organisatie houden ook een oogje in het zeil. We zorgen ervoor dat iedereen het naar zijn zin heeft, zonder op de voorgrond te treden. Op het Winterfeest hebben onze bezoekers namelijk echt de hoofdrol." Meer info: www.stichtingdezevensprong.nl.

Repair Café

Teylingen n Het eerste Repair Café van dit jaar is op zaterdag 21 januari van 13.00 tot 16.00 uur in de JoJo aan het Hortusplein 14 in Sassenheim. Heeft u kleding met scheuren, een elektrisch apparaat dat het niet meer doet of wellicht een fiets met kuren? Het Repair Café weet hier raad mee en repareert op basis van vrijwillige donatie.


Als onderdeel van 'project de JoJo' is de stichting nog steeds met groot enthousiasme de thuisbasis aan het opknappen. Samen opknappen en creatief bezig zijn met een grote variëteit aan vrijwilligers is onderdeel van hun doelstellingen. Iedereen is van harte welkom om langs te komen. De koffie en thee staan klaar. Ook is de Weggeefwinkel op deze zaterdag weer geopend.

Heldhaftige Marcel de Groot in Trefpunt

Warmond n Marcel de Groot doet met zijn programma #Held op zaterdag 28 januari om 20.30 uur theater Het Trefpunt (Herenweg 80). De componist, zanger en gitarist uit een muzikale familie speelde vijftien jaar in dienst van andere artiesten. Prima om anderen door zijn begeleiding te laten stralen vond hij, maar nu is het toch ook weer eens tijd om zelf voor het voetlicht te treden. Met wat? Vooral veel mooie, verse liedjes van zijn allernieuwste album, maar ook een enkel oud exemplaar komt voorbij en hier en daar misschien een goede cover. Opnieuw zo zelf in de spotlights staan dat vraagt wel om een portie heldhaftigheid en dat valt te prijzen. Kaarten kosten 18,50 euro per stuk en zijn te koop via www.theaterhettrefpunt.nl of bij de VVV te Warmond, aan de zaal geldt: vier kaarten halen is drie betalen.

Reünie Dominicus Savio Mavo Lisse

Teylingen n De voorbereidingen voor de reünie van de brugklassen 1972-1973 van de Dominicus Savio Mavo in Lisse zijn in volle gang. De reünie is op zaterdag 11 maart van 15.30 tot 20.00 uur en wordt gehouden op een gemakkelijk bereikbare locatie in Lisse. Alle brugklassers van de jaren 72/73 en 73/74 zijn die middag en avond welkom om elkaar te ontmoeten en herinneringen op te halen. Op de reunie zijn ook oud-docenten aanwezig. Voor meer informatie óf om je aan te melden (voor 12 februari), stuur een e-mail naar reuniedsm@gmail.com.

Verras jouw Valentijn!

Teylingen n Mag heel Teylingen weten waarom hij of zij voor jou de allerliefste is? Mail dan voor 2 februari een foto van jouw Valentijn (minimaal 1 mb groot) inclusief zijn/haar naam, woonplaats en een lieve boodschap (maximaal 20 woorden) naar redactie@deteylinger.nl. We besteden in de krant van woensdag 8 februari aandacht aan Valentijnsdag.

Alle liedjes met een strik erom

Warmond n Alle liedjes met een strik erom is een bruisend programma vol livemuziek, waarin Theater Van Santen de meest gespeelde en gevraagde liedjes nog eens de revue laat passeren. Op zondag 22 januari spelen ze de muziektheatervoorstelling in Dekker Warmond (Veerpolder 14).

Zeg Roodkapje, Uit Artis is een beer ontsnapt, Een treintje ging uit rijden, Hansje Pansje kevertje en Vlieg op, dikke bromvlieg!, veel liedjes uit Alle liedjes met een strik erom zijn bekend, dus meezingen is onvermijdelijk. De bandleden begeleiden niet alleen, maar zij vertellen tussendoor ook over de muziek en de instrumenten die ze bespelen. Kinderen krijgen de gelegenheid om mee te doen op het toneel of zelf een liedje ten gehore te brengen op een instrument. Zang, instrumenten & spel: Aukje van der Neut, Marten Wallinga en John van Santen.

De entree bedraagt 7,50 euro. Reserveren via info@theatervansanten.nl of bel 071 – 305 88 88. De voorstelling begint om 16.00 uur, de foyer is open om 15.00 uur. De voorstelling is geschikt voor kinderen van ongeveer 3 tot 8 jaar met ouders en grootouders.

Après-ski met 'No Worries'

Voorhout n Het jongerenwerk van Welzijnskwartier organiseert op zaterdag 21 januari van 20.00 tot 22.30 uur een après-ski party met 'No Worries' in jongerencentrum Ex Voto (Jacoba van Beierenweg 118b). No Worries is een activiteit voor lichtverstandelijk gehandicate jongeren (LVG) in de leeftijd 14 tot 18 jaar. Zij kunnen dansen, karaoken, poolen, daarten of chillen. Er is begeleiding aanwezig. Doel is ontmoeting en nieuwe contacten op te doen met andere (LVG)jongeren. De entree is 3 euro (inclusief twee consumpties). Voor meer informatie, neem contact op met Johan Braaksma: 0252-229952. Of kijk op www.ex-voto.nl.

Vluchtelingen in beeld

Fotograaf Arie Kievit fotografeerde vluchtelingen in Syrië en in de opvang in Brunssum. | Foto: Arie Kievit Foto: Arie Kievit

Sassenheim n Meervoudig Zilveren Camera-winnaar Arie Kievit fotografeerde voor ontwikkelingsorganisatie Cordaid Syrische vluchtelingen in Libanon en in de noodopvang in Brunssum. Deze indringende portretten zijn tot en met 25 februari te zien in bibliotheek (Kerklaan 42).

Syriërs op de vlucht. Je hoort er veel over, maar wie zijn deze mensen eigenlijk? Wat zijn hun wensen, dromen en zorgen? Arie Kievit fotografeerde Syrische vluchtelingen in hun huiskamers in zowel Libanon als in de noodopvang in Brunssum. Ook portretteerde hij Nederlandse gezinnen uit de wijk Oost in Brunssum, waar aanvankelijk verzet was tegen de voorgenomen opvang van vluchtelingen. In de fototentoonstelling 'Een veilig thuis' die gemaakt is in opdracht van Cordaid krijgen al deze mensen een gezicht.

De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van de bibliotheek.

Nieuw Centrum voor Jeugd en Gezin werkt aan laagdrempeligheid

Gerda de Groot en Francis Kuyt zijn blij met het vernieuwde CJG, gevestigd in het Bestuurscentrum in Voorhout. | Foto: Esther Luijk Foto: Esther Luijk

De muren zijn gestript en in de kleuren van het CJG geverfd: roze, paars en blauw. Het voelt als een gloednieuw gebouw voor de medewerkers in Voorhout. Op woensdagmiddag 18 januari wordt de nieuwe locatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) feestelijk geopend. Coördinator Gerda de Groot en medewerker Jeugd- en Gezinsteam Francis Kuyt zijn gelukkig met hun nieuwe werkplek. Kuyt: "Het is veel handiger en gezelliger nu we met alle medewerkers op dezelfde locatie zitten."

Door Esther Luijk

'Opvoeden hoef je niet alleen te doen'

Taken overlappen

Dat was voorheen namelijk anders. De medewerkers van het CJG werken sinds 30 december allemaal onder hetzelfde dak aan het Raadhuisplein, maar voor die tijd zaten ze verspreid over Voorhout. De Groot: "Eerst was het CJG verdeeld over twee locaties: een deel zat aan het Oosthoutplein en een deel zat in het bestuurscentrum. Het gebouw aan het Oosthoutplein was oud en te klein om alle medewerkers van het CJG onder te brengen. Dit gebouw is helemaal naar onze wensen ingericht en alle teams zijn nu vlakbij elkaar, een perfecte oplossing."

Kuyt: "Ook al is het CJG onderverdeeld in verschillende teams met allemaal hun eigen taken, ons werk overlapt regelmatig. Het is dan handig en effectief dat je even bij elkaar binnen kan lopen. Door de kortere lijnen kunnen we goed samenwerken. Natuurlijk belden we elkaar voorheen gewoon, maar het is ideaal dat degene die je moet hebben nu gewoon om de hoek zit. We voelen ons nu meer een eenheid en meer als collega's, in plaats van losse eilandjes".

Centrale locatie

De locatie van het nieuwe CJG is ook beter, volgens Kuyt en De Groot. Kuyt: In het bestuurscentrum konden we geen cliënten ontvangen, en tijdens de verbouwing van het gemeentehuis zaten we tijdelijk bij de Speelbrug. Dat ligt eigenlijk niet echt op de route. Deze locatie ligt veel centraler, ligt dichtbij de winkels. Mensen lopen nu sneller zomaar even naar binnen."
De Groot: "Overigens zijn we nog steeds qua gebouw onderdeel van het bestuurscentrum, de vleugel waar we in zitten zit aan het bestuurscentrum vast. Maar we zijn echt een opzichzelfstaand CJG, volledig zelfvoorzienend en met een eigen voordeur."

Vragen over opgroeien

Het CJG van Voorhout is onderverdeeld in vier teams: de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), de CJG pedagoog, het maatschappelijk werk, en het Jeugd- en Gezinsteam (JGT). Elk team heeft eigen werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Iedereen in de gemeente die een kind krijgt, wordt op regelmatige basis uitgenodigd bij het CJG om de groei en ontwikkeling van de baby bij te volgen. Maar dat is lang niet het enige wat het CJG doet. De Groot: "Wij zijn voor alle vragen over opgroeien en opvoeden. We zorgen ervoor dat kinderen gezond en veilig op kunnen groeien. We geven hulp in alle vormen waarbij het uitgangspunt is: zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig. Dit kan dus gewoon antwoord zijn op de vraag 'mijn kind wil niet eten, wat kan ik doen', tot aan complexe problemen. Wij helpen waar we kunnen, en als het nodig is schakelen we andere hulpverleners in".

Niet erg om hulp te vragen

De medewerkers van het CJG merken wel dat de drempel om zomaar bij het CJG binnen te lopen, voor veel mensen nog steeds hoog is. Kuyt: "Veel mensen trekken pas bij ons aan de bel als ze de situatie in hun gezin of omgeving echt niet meer aankunnen, en dat is jammer. Het zou beter zijn als ze eerder komen, dan kunnen we erger voorkomen. Wij werken samen met ouders en jongeren en doen wat er nodig is.
De Groot: "Misschien ligt het er ook aan dat mensen niet weten wat het CJG precies doet. Ze weten dat het CJG hulp kan bieden, maar ergens schamen ze zich of vinden ze het moeilijk om die hulp te vragen. We proberen die drempel lager te maken voor mensen. We willen ze laten zien dat het niet erg is om hulp te vragen, dat het juist krachtig is om hier naartoe te komen. Opvoeden hoef je niet alleen te doen".

Netwerk

Door nauw samen te werken met netwerkpartners, zoals scholen, politie, verslavingszorg en huisartsen in Voorhout, probeert het CJG de drempel te verlagen. Kuyt: "Mensen met vragen gaan eerder op school naar iemand toe, of naar de huisarts. Deze instanties kunnen ons aanbevelen bij die mensen, of ons zelf benaderen. Door de lijnen kort te houden, komen de mensen vaak toch bij ons terecht."

De Groot: "De voorschoolse voorzieningen en scholen zijn onze ogen en oren. We werken graag samen met het netwerk van Voorhout om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken en helpen".

Meer informatie over het CJG en het uitgebreide cursusaanbod is te vinden op www.cjgteylingen.nl en op de Facebookpagina van het CJG.

Bernardus start met de volgende fase van de verbouwing

Bewoners van de Bernardus in hun nieuwe huiskamer. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Woonzorglocatie Bernardus zit nog midden in een grote verbouwing. Begin februari is de start van de volgende fase: het moderniseren van de afdeling Teylingen. Het aanleggen van de nieuwe belevingstuin staat gepland in mei.

Nadat eerder afdeling Dever en de entree waren verbouwd, is in december 2016 ook Ter Leede opgeleverd. Alle 31 woningen van de bewoners op de begane grond van Bernardus hebben een nieuwe vloerbedekking, gordijnen en een schilderbeurt gekregen. Ook de gangen zijn helemaal vernieuwd. De nieuwe verlichting zorgt overdag voor veel licht en 's nachts flink gedimd licht, wat is aangebracht om het dag- en nachtritme te stimuleren. De drie huiskamers hebben een keuken waar gezamenlijk wordt gekookt.

Verbouwing Teylingen

Op dinsdag 31 januari en woensdag 1 februari verhuizen 30 cliënten van de de huidige revalidatie-afdeling Teylingen van Bernardus naar Mariënhaven in Warmond. Daar wordt een deel van het bestaande verpleeghuis verbouwd tot revalidatiecentrum. Hier worden de revalidatieafdelingen van Bernardus en Van Wijckerslooth samengevoegd. Meteen na de verhuizing start op donderdag 2 februari in Bernardus de verbouwing van afdeling Teylingen. Net als bij Dever en bij Ter Leede krijgen alle kamers van de bewoners, de gangen en de huiskamers een fraaie facelift. Zodra de verbouwing van Teylingen klaar is, naar verwachting rond half april, komen onder andere de bewoners van Ter Leede daar wonen. Die gaan dus een etage omhoog.

De vrijgekomen appartementen op de begane grond zijn bestemd voor mensen die op jonge leeftijd dementie krijgen. Zij verhuizen begin mei uit Mariënhaven naar hun nieuwe woning op Ter Leede.

Belevingstuin

De bestaande tuin rond het oude verpleeghuis van Bernardus wordt omgevormd tot een belevingstuin. Het is onderdeel van het plan van tuinarchitect Ruud Aanhane uit Warmond. De belevingstuin wordt een besloten tuin voor de 93 bewoners met dementie. Marente financiert de maatregelen om de veiligheid in de tuin. Voor inrichting, bijvoorbeeld paden van asfalt, maar ook de moes- en vlindertuin zijn inmiddels de eerste fondsen aangeschreven. Het andere deel van het plan is de aanleg van een wandelpad richting de Mecklenburg. Daar staat nu nog een muur, maar in het deelplan wordt daar een deel van weggehaald voor een doorgang, zegt Leo Bellekom, manager zorg Bernardus: "Zo ontstaat er een wandelrondje voor onze 55 bewoners die niet dementerend zijn. Voor dat plan spreek ik deze week met een aantal fondsen om eerst te zien of er financieel draagvlak is. Zodra dat wordt bevestigd, gaan we naar de gemeente en omwonenden om het plan te bespreken."

Een nieuw jaar: nieuwe rondes, nieuwe kansen!

De Oranje Proms, in 2016 mede dankzij het Jacoba van Beierenfonds Teylingen en crowdfunding gerealiseerd. | Foto: pr. Foto: pr.

Een trackingsysteem voor stichting Zeilvaart Warmond, vervanging van de voederruif op kinderboerderij de Klaprooshof in Voorhout, een cultureel straatfestival door toneelvereniging Pankras, duurzame renovatie van het clubhuis van IJsclub Sassenheim en een jubileumboek over de wereldberoemde Teylingse pretband Kleintje Pils. Het is een kleine greep uit de diverse projecten en initiatieven, die het afgelopen jaar mede door een bijdrage van het Jacoba van Beierenfonds Teylingen zijn gerealiseerd. Allemaal mooie initiatieven voor en door Teylingers.

Voorwaarden toekenning

Ook in 2017 hoopt het Jacoba van Beierenfonds weer veel projecten binnen onze gemeente te mogen ondersteunen. Hiervoor kent het Fonds vier toekenningrondes, waarin het bestuur besluit, welke ingediende aanvragen worden gehonoreerd. Dit jaar zijn die rondes op 1 februari, 1 mei, 1 september en 1 december. Wilt u als inwoner, stichting of vereniging in aanmerking komen voor een bijdrage aan een gepland evenement of initiatief, dan is het dus zaak op tijd een aanvraag in te dienen bij het Fonds.

Om te worden gehonoreerd, moet de aanvraag wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De aanvrager moet woonachtig of actief zijn in de gemeente Teylingen en het project is zonder winstoogmerk of commercieel doel en heeft draagvlak in de Teylingse samenleving. Bovendien moet het initiatief gericht zijn op cultuur, sport, natuur, educatie, welzijn, economie en/of de maatschappij. En uiteraard zijn de aanvragers zelf ook bereid om in tijd, geld en/of expertise bij te dragen aan het welslagen van het project. Zoals bij een aanvraag van meer dan € 1.500,-. Voor dergelijke projecten stelt het Fonds verplicht, een deel van het beoogde bedrag via crowdfunding binnen te halen. Hiervoor wordt dan wel een platform beschikbaar gesteld. Een compleet overzicht van alle voorwaarden en de aanvraagprocedure zijn terug te vinden op de website van het Jacoba van Beierenfonds.

Heeft u in 2017 ook een idee of project dat wonen in Teylingen leuker maakt, het verenigingsleven een impuls geeft of de leefomgeving verbetert? En zoekt u daarvoor nog een steuntje in de rug? Wellicht kan het Jacoba van Beierenfonds helpen met haar kennis, netwerk of financiële middelen. Dan maken we er met z'n allen een mooi Teylings jaar van!

Onderzoek naar haalbaarheid Duurzaamheid Maatschappij

Teylingen n Een meerderheid in de raadscommissie Ruimte sprak zich vorige week uit voor het doen van een studie naar de haalbaarheid van een Duurzaamheid Maatschappij Teylingen (DMT).

Door Nico Kuyt

De gedachte is dat, naar model van de Greenport Maatschappij, een DMT als ontwikkelbedrijf allerlei obstakels kan wegnemen zodat initiatieven uit de gemeente rond duurzaamheid beter tot wasdom kunnen komen. Het is een organisatie waar burgers, bedrijven en de gemeente samenwerken in het ontwikkelen, aanjagen en ondersteunen van initiatieven. Zo komen er meer dan nu van de grond, zo is de verwachting.

Het idee voor een DMT van de fractie van Trilokaal ontmoette een moeilijke start op 4 februari vorig jaar, maar na aanpassingen kreeg het steeds meer aanhang. Op 12 april sloten D66 en de PvdA zich aan en in de laatste commissie schaarden eveneens het CDA en ChristenUnie zich erachter en kan daarmee op een meerderheid in de gemeenteraad rekenen.

Positief

Wethouder Arno van Kempen verklaarde blij te zijn met het voorstel. Op dit moment werkt de gemeente zelf aan de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda, maar die projecten zijn veelal vanuit de overheid op de kaart gezet. De ogen mogen niet gesloten worden voor andere initiatieven die leven in de gemeente. Een DMT zou deze kunnen helpen naar een realisatie. De VVD als enige fractie die het voorstel niet onderschreef, vond het weliswaar toch sympathiek, maar is voorzichtig met het oprichten van weer een instantie. Het voorstel gaat nu naar de gemeenteraad van donderdag 26 januari voor de verdere afhandeling.

Inloopavond over nieuw deelproject in de wijk Hooghkamer

Voorhout n Er is een inloopavond over nieuwbouwproject Hooghkamer op woensdag 18 januari, van 19.00 tot 21.00 uur in de Bestuurscentrum (Raadhuisplein 1). Belangstellenden kunnen toelichting krijgen op het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp exploitatieplan, die van 16 januari tot en met 27 februari ter inzage liggen. Er is ook informatie op het stedenbouwkundig plan en de verkoop en verhuur van een aantal woningen.

Tijdens de inloopavond kunnen belangstellenden uitleg krijgen bij de tekeningen van het ontwerp bestemmingsplan Hooghkamer 2011, 3e herziening en het ontwerp exploitatieplan Hooghkamer 2011, 3e herziening. Tijdens de inloopavond is het ook mogelijk standpunten mee te geven over de plannen. Daarvoor liggen reactieformulieren klaar. Deze standpunten worden als zienswijze in behandeling genomen.

In totaal worden er in Hooghkamer 850 woningen in fasen gebouwd in de periode vanaf 2012 tot 2020. Het gebied gaat bestaan uit vijf woonbuurten (zones).

Inrichting park Molentocht

Het park Molentocht ligt centraal in de toekomstige woonwijk. Op basis van de reacties tijdens de informatieavond van 13 oktober 2016, is het ontwerp van park Molentocht aangepast en als definitief ontwerp in het stedenbouwkundig plan opgenomen. Het ontwerp is tijdens de inloopavond te bekijken. In april/mei 2017 vindt de eerste fase van de parkaanleg plaats en eind 2017 zal de tweede fase klaar zijn.

Componistenlaan in 2017

Voor vragen over de planning en fasering van de inrichting van de openbare ruimte kan men 18 januari ook terecht. Naar verwachting wordt medio 2017 de Componistenlaan opengesteld voor bewoners en bezoekers van Hooghkamer. De Componistenlaan dient ook voor het doorgaand verkeer voor automobilisten, voetgangers en fietsers in dit deel van Voorhout.

'We hebben vaak aan een blik genoeg'

Celeste Split en Jet Hendriks, samen met teamgenoten Michelle Rozenbroek (l) en Barbara Brouwer (r). Foto: pr./Rene van Dam

Sassenheim n Ze vieren het niet zo uitbundig als na het winnen van de landstitel – toen sprong Jet Hendriks in de armen van vakgenote Celeste Split- maar blij zijn ze wel met het winnen van de Europa Cup. De dames van TOP hebben samen met veertien doelpunten een groot aandeel in de uiteindelijk ruime winst in de finale. De Alfons Janssens-cup hoeft niet op reis en blijft in Sassenheim.

| Foto's: pr./Rene van Dam Foto: Rene van Dam

De tweede helft is al halverwege en bij een stand van 27-16 kan TOP rustig achterover leunen. Dat is echter niet hoe Celeste Split staat te verdedigen. Geconcentreerd volgt ze haar tegenstandster, die de bal krijgt en daarna wil doorgooien. Split lijkt de pass half te blokken, maar hoort vervolgens het fluitje van de Turkse scheidsrechter Ugurtan Akbulut. Hij geeft een strafworp. Het ongeloof staat in haar ogen. Vakgenote Jet Hendriks slaat haar handen even voor haar gezicht. Ze kijken elkaar aan en moeten uiteindelijk lachen. Dat Jesse De Bremaeker weer een goal kan toevoegen –hij zou de wedstrijd uiteindelijk op 15 doelpunten eindigen- maakt voor de wedstrijd weinig meer uit.

Klik

Split (26) is een van gevaarlijkste aanvalsters in de Korfbal League, Hendriks (23) kan verdedigend een tegenstander tot wanhoop drijven. Samen vormen ze een duo waar maar tegenstanders maar weinig grip op krijgen. En ook hun Belgische opponenten Karen van Camp en Jolien Hertogs hebben het zwaar in de finale. "Jet en ik hebben gewoon een klik", geeft Split na afloop als verklaring voor hun succesvolle samenwerking.

Aan het begin van het seizoen stonden ze even niet bij elkaar in het vak. "Of ik haar toen miste?" Split moet lachen. "Ja, eigenlijk wel. We staan al lang samen en dan komen er bepaalde automatisme in. Met een andere teamgenote naast je, is dat er dan nog niet. Jet en ik begrijpen elkaar. Vaak hebben we aan een blik genoeg." "Maar niet alleen in het veld klikt het, ook daarbuiten is dat zo," vult Hendriks aan terwijl ze uit de kleedkamer stapt. "Al botst het in het veld soms ook wel eens hoor, zo eerlijk moet ik ook zijn. Maar dat accepteren we dan van elkaar en kijken vervolgens naar oplossingen om ons vak wel beter te laten lopen."

Strijdlust

In de finale is een overleg niet echt nodig, want Boeckenberg kan het tweede helft niet meer bijbenen. De eerste helft is dat anders. Met name Split geeft haar ploeg met vijfde doelpunt wat meer lucht. "Het was een pittige eerste helft", zegt de Haagse na afloop. "Je weet dat de Belgen fysiek zijn, want dat zijn ze altijd. Je stelt je er op in om er niet teveel in mee te gaan. Toch denk ik dat veel van ons behoorlijk bont en blauw uit deze wedstrijd zijn gekomen." Hendriks, woonachtig in Amsterdam, lag ook een aantal keer op grond en leek het –zeker in de eerste helft- niet altijd eens te zijn met de beslissingen van de internationale scheidsrechters. "Het klopt dat ik soms nogal reageer. Ik speel met heel veel strijdlust en ook het reageren hoort daardoor een beetje bij mijn spel. Toch moet ik zeggen dat de scheidsrechters het goed opnamen. Soms dacht ik een paar minuten later: had ik dat wel moeten doen? Het was hun eerste wedstrijd op dit niveau, maar ze stonden open voor feedback. Dat vond ik erg knap."

Aanmoedigen van scholieren

Voor Hendriks was het naast verdedigend, ook aanvallend een succesvolle wedstrijd. Naast de acht goals van Split en negen doelpunten van vakgenoot Nick Pikaar, scoorde ze zelf zes keer. De eindstand 37-27 is een goede afspiegeling van het huidige niveauverschil tussen Nederland en België. Ook in oktober tijdens het Europees kampioenschap kwamen de zuiderburen er niet aan te pas. Split en Hendriks startte toen allebei in de basisopstelling. De internationals maken vaak verre reizen, onder andere naar de Dominicaanse Republiek, maar dit seizoen is alles nog dichtbij huis. De Europa Cup in de eigen sporthal is ze goed bevallen. Van de ruim 300 schoolkinderen die op donderdag- en vrijdagmiddag op de tribune zaten, zijn ze nog steeds onder de indruk. "Al die kinderen, het was echt fantastisch!", lacht Hendriks.

Complimenten

Het laatste compliment bewaren de speelsters voor de vrijwilligers van TOP. Ruim 200 mensen waren voorafgaand en tijdens het toernooi actief. Hendriks: "Tijdens zo'n toernooi in eigen hal zie je pas echt hoeveel werk er op de achtergrond wordt verzet. Veel vrijwilligers zijn er al ver van te voren mee bezig. Ik sprak toernooimanager Bibi (Terlouw, red.) nog even en zij was al zeven maanden bezig met de organisatie. En zo zijn er meer vrijwilligers die er heel veel tijd in hebben gestoken." Split: "Er waren zoveel mensen van TOP betrokken bij dit toernooi. Dan is het fantastisch om hier de finale te mogen spelen. Voor alle de vrijwilligers en supporters wil je dan extra graag winnen".

Marathonwinst voor jarige Lisa van der Geest

Lisa van der Geest was te sterk voor Jessica Merkens (l) en Aggie Walsma (r). | Foto: pr./Arjen Vervoort Foto: Arjen Vervoort

Warmond n De negende wedstrijd van de KPN Marathon Cup is gewonnen door Lisa van der Geest. De Warmondse is de vierde schaatser die op haar verjaardag een overwinning behaalt.

De jarige Van der Geest reageerde halverwege de wedstrijd in Rotterdam op een aanval van Ineke Dedden (Palet Schilderwerken) en kwam zo samen met deze schaatster uit Meppel op kop van de wedstrijd. Nadat Lisa van der Geest was aangesloten deed Dedden geen kopwerk meer om de positie van klassementsleidster Elma de Vries, haar marathonploeggenote, te beschermen. Dit duurde niet lang, want Dedden viel letterlijk achter Van der Geest weg en zo kwam de Warmondse solo aan de kop. Dit was voor Iris van der Stelt (WIJC en marathonploeggenote van Lisa van der Geest) het signaal om zich vanuit het peloton te laten afzakken om Lisa te ondersteunen. Van der Stelt werd vorig week in Eindhoven op gelijke wijze door Van der Geest geholpen. Ronden lang bleef het tweetal aan de leiding maar verder dan een halve ronde voorsprong kwam het niet. Van der Geest werd weer ingerekend door een al sterk uitgedund peloton.

Sprint

In de finale was er geen controle in het peloton en waren er verschillende aanvallen. De belangrijkste kwam drie ronden voor het eind toen Anne Touber (Artecef) met een krachtige demarrage op weg leek te gaan naar haar eerste overwinning. In de laatste ronde werd Touber echter weer teruggehaald waarna Lisa van der Geest de sprint van het peloton won en zichzelf zo haar verdiende verjaardagscadeau gaf. Jessica Merkens sprintte op de tweede plaats naar haar eerste podiumplek en Aggie Walsma finishte op de derde plaats.

Select rijtje

Met haar overwinning in Rotterdam heeft Lisa van der Geest zich in een zeer select rijtje geschaard van marathonschaatsers die op hun verjaardag een marathon op het hoogste niveau wonnen. In 1980 was het Dries van Wijhe die dit op zijn 35e verjaardag lukte en in 1999 won Miel Rozendaal op zijn 28e verjaardag. In 2006 won Cedric Michaud op zijn 30e verjaardag zowel de finale als het eindklassement van de Essent Cup. Lisa van der Geest is met haar overwinning tijdens de Hotel Ridderkerk Marathon de vierde jarige marathonschaatser die wint en pas de eerste vrouw die hier in slaagt.


SoccerSquash: perfecte activiteit voor winterstop

Warmond n Bij Dekker Warmond Sport & Party is deze snelgroeiende sport sinds kort te reserveren op vier banen. SoccerSquash is een combinatie van voetbal en squash en wordt gespeeld met een speciale SoccerSquash-bal op een standaard squashbaan.

De nieuwe balsport kan gezien worden als alternatieve voetbaltraining voor als de velden zijn afgelast maar is natuurlijk ook leuk als teamuitje. Ideaal voor spelers die houden van een combinatie van balcontrole, balaanname, hooghouden en traptechniek. Daarbij is het ook een tactische en mentale sport en werk je ook nog een aan een goede conditie. Bij SoccerSquash is het de bedoeling dat je de bal via de muur zodanig schiet dat deze voor je tegenstander moeilijk te retourneren is. De bal mag maximaal één keer stuiteren en je mag de bal maximaal drie keer raken. Je mag de bal dus ook direct terugspelen en "uit de lucht" nemen waarmee je het spel aanzienlijk versnelt en je tegenstander onder druk zet. Je mag de bal met alles behalve je armen en handen raken, gebeurt dit wel dan is het punt voor de tegenstander. SoccerSquash is te reserveren via verkoop@dekkerwarmond.nl of 071-3058888. Kosten bedragen 12,50 euro per half uur per baan inclusief bal.

____________________________

Jeugdkampioenschap WIJC

Teylingen n KNSB district Sassenheim hield op zaterdag 14 januari het District Kampioenschap voor welpen (leeftijd 9-10 jaar) in Schaatshal Leiden. Rens Vergeer van de Warmondse IJsclub werd in de eerste manche (2 ronden) tweede, maar in de sprint over één ronde reed Vergeer naar een nieuw baanrecord van 21.28 sec. en pakte hij de overwinning. In het eindklassement eindigde hij als tweede achter Tycho Kompier (IJsclub Koudekerk) en voor Oscar de Keijzer van IJsclub Leiderdorp. De WIJC-ers Rens Vergeer, Patricia Koot en Okke Mouwen zijn uitgenodigd voor het Nederlands Pupillen Toernooi, op 28 januari in Groningen.

Handbalsters Foreholte verdedigen tweede plek met succes

Voorhout n Foreholte heeft gisteren in de eigen sporthal De Tulp gewonnen van het Zoetermeerse Gemini. Makkelijk ging dat allerminst, want met de twee topspeelsters Roxanne Wiegerinck en Shantella Smid maakten zij het de Voorhoutse hamdbalsters behoorlijk lastig. Ook hun keepsters deden goed werk, maar Foreholte liet zich met name in de tweede helft van de beste kant zien.

Foreholte kwam goed uit de startblokken, want na 7 minuten was het 4-1. Gemini kwam goed terug mede dankzij enkele onzorgvuldigheden aan Voorhoutse zijde. Na 20 minuten knokken kwam Gemini langszij (10-10). Wendy Smits hield Foreholte in de race met wel 9 doelpunten in de eerste helft. Gemini had twee schutters rondlopen, die voor totaal 10 van de 15 scores zorgden en in de tweede helft verantwoordelijk waren voor 9 van de 13 doelpunten. Foreholte keek bij rust tegen een 14-15 achterstand aan.

Brede selectie

De tweede helft kende een ongekend spannend verloop. Aanvankelijk ging de strijd gelijk op, maar met name bij Foreholte werd door bijna alle speelsters gescoord en dat tekende het verschil met Gemini, dat het van twee spelbepalende speelsters moest hebben. Foreholte heeft door de brede selectie de mogelijkheid om goed door te wisselen zonder enigszins te verzwakken, terwijl Gemini op een gegeven moment conditioneel er doorheen zat.

Na 10 minuten kwam Foreholte op een verschil van drie (21-18) door enkele goed uitgevoerde breaks en mooie scores vanuit de hoek en vanaf de cirkel. De coach van Gemini vroeg nog twee keer een time- out aan, maar de Voorhoutsen waren niet te stoppen. Er moest flink gebikkeld worden (Kim Schuurbiers verbleef een periode geblesseerd op de bank) en dat resulteerde in een prachtige overwinning. Halverwege de tweede helft was de stand 26-20 en via 30-25 werd het uiteindelijk 34-28. Concurrent D.S.V.D won ook en behoudt de een punt voorsprong op Foreholte, dat op de tweede plaats blijft.

Doelpunten: Wendy Smits (11), Dana Vincenten, Malu Oud en Marisha vd Geest (allen 4), Ramona Vink (3), Saskia Kolster en Naomi Hoogervorst (beide 2) en Kim Schuurbiers, Britt van Leijden, Chantal Slegterhorst en Nikki vd Post (allen 1).

Op zaterdag 21 januari speelt Foreholte de verre uitwedstrijd bij Bentelo. Op zaterdag 28 januari om 20.45 uur is Fiqas/Aalsmeer de tegenstander in sporthal de Tulp.

Dubbelslag Forwodians

Jos Nouwens op weg naar de basket. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Met een nieuwe trainer begon het eerste herenteam van Forwodians in de eerste klasse van de afdeling, het vroegere rayon. Het eerste jaar zou zwaar worden voorspelde trainer en coach Frans Mens, met vooral veel verliespartijen. Afgelopen zaterdag pakten de heren toch voor de derde keer winst.

Jos Nouwens begint goed met een driepunter in de eerste minuut tegen de Quickrunners uit Huizen. Hij scoort totaal zeven keer waarvan er vier driepunters zijn. Steven Heemskerk scoort drie keer en een keer vanuit een vrije worp. De eerste periode werd afgesloten met een tussenstand van 23-15. Forwodians gaat de pauze in met 34-24. De derde periode wordt afgesloten met 44-36. In de laatste periode maken beide teams 13 punten en sluiten af met 57-49. De volgende wedstrijd is op zaterdag 21 januari tegen de Crackerjacks, om 16.00 uur in sporthal De Tulp.

Dames

'Speel met lef' was de opdracht die coach Tim van Zelst meegaf aan zijn dames gaf voorafgaand aan de wedstrijd tegen New Stars D1 uit Nieuwegein. Emma Brocken opende de wedstrijd met een driepunter en weet in de wedstrijd nog drie keer te scoren voor Forwodians. Fenny van de Nouland scoort eveneens drie keer. De derde periode speelde Forwodians het sterkst. Zij weten in 6 minuten tijd 15 punten te scoren zonder dat de tegenstander aan scoren toekomt. De wedstrijd wordt met 54-43 gewonnen. Op zaterdag 21 januari gaan de dames van Forwodians naar de Crackerjacks in Amersfoort.

Inspiration Nederlands kampioen

De Twirlsters van Inspiration worden meervoudig Nederlands kampioen. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Twirlvereniging Inspiration uit Voorhout stond afgelopen weekend op het Nederlandse Kampioenschappen Twirl in Topsportcentrum Almere. Vier teams werden Nederlands kampioen en Naomi van der Drift werd uitgeroepen tot Allround NBTA Kampioen.

Op zaterdag mocht het Senior Smallteam twirling, zich als eerste team van Twirlvereniging Inspiration, hun routine laten zien aan de jury. Zij wisten een enorme indruk te maken en behaalde daarmee de eerste plaats en dus Nederlands kampioen. Het Junior Smallteam Dancetwirling, dat later deze dag aan de beurt was, ging voor het eerst op met hun nieuwe routine 'Twirling for dummies'. Zij behaalde een zilveren medaille.

Op zondagmiddag mocht het Junior Smallteam Twirling de wedstrijdvloer betreden en hun routine op verplichte muziek presenteren. De jury beloonde ze met een gouden medaille en dus ook de titel Nederlands kampioen. Ook de Senior Smallteam Dancetwirl en het Large team behaalden de nationale titel. Tot slot werd Naomi van der Drift door NBTA Nederland uitgeroepen tot Allround NBTA Kampioen. Zij wist in de Senior Kampioensklasse op de onderdelen 1-baton, Super-X-strut en Dancetwirl de beste prestatie neer te zetten.

In totaal wist Twirlvereniging Inspiration afgelopen weekend 24 plekken te bemachtigen op de Europese Kampioenschappen Twirl die dit jaar gehouden worden van 12 tot en met 16 april in Porec, Kroatië.

Meer over het kampioenschap van de twirlsters is te lezen op www.deteylinger.nl.

Wie nomineer jij voor de Sportprijs?

Teylingen n De gemeente Teylingen is op zoek naar kandidaten die in aanmerking komen voor de sportprijzen 2016. Iedereen kan een talentvolle sporter of sportster voordragen voor de Talentenprijs (leeftijd tot 18 jaar), de Teylingen Sportprijs (sportman of sportvrouw) of sportploeg van het jaar 2016. De Sportbegeleidersprijs is een nieuwe prijs voor diegene die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt om een sport direct mogelijk te maken.

Iedereen kan tot en met donderdag 9 februari 2017 kandidaten voordragen met het voordrachtformulier. Dit digitale aanmeldformulier staat op www.teylingen.nl onder 'Sport, cultuur en vrije tijd/Onderscheidingen en Prijzen/Sportprijs' en is online in te vullen of per mail te sturen naar: sportprijzen@teylingen.nl. Een jury buigt zicht over de voordrachten en kiest de winnaars.

Op dinsdag 21 maart 2017 maakt wethouder Bas Brekelmans de winnaars bekend tijdens een bijeenkomst van het Sportcafé bij RKVV Teylingen Sportpark Roodemolen in Sassenheim. De winnaars krijgen een cheque ter waarde van 350 euro.

Teylingen van A tot Z

Foto: pr.

Teylingen n Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in 'Teylingen van A(vondvierdaagse) tot Z(wemvereniging)'.

Naam: Stichting Present Bollenstreek
Opgericht: eind 2008
Aantal: zes vaste vrijwilligers, plus honderden eenmalige vrijwilligers

Wie zijn we en wat doen we?
Wij organiseren met zes vaste vrijwilligers dagprojecten voor groepen vrijwilligers. In 2016 waren dat 85 projecten. Dat zijn klussen voor kwetsbare mensen die dat om een of andere reden zelf niet kunnen. Of sociale projecten voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Zo knappen we tuinen op voor gehandicapten, schilderen we een huis voor iemand uit de vrouwenopvang, organiseren we rolstoelwandelingen of een muziekavond voor ouderen of gaan vluchtelingen koken bij verstandelijk beperkten.

Waarom is het zo'n leuke stichting?
Omdat we altijd uitgaan van wat de vrijwilligersgroep wil is ieder project anders. Dat maakt het boeiend, uitdagend en leerzaam voor onszelf. Daarnaast is het vooral erg dankbaar werk; heel concreet worden mensen geholpen en die hulp wordt ook nog ingebed in het hulpverleningstraject door de professionele hulpverleners zodat onze hulp vaak "een staartje krijgt" in positieve zin.

Wat is jullie ambitie?
Wij willen graag groepen van Nederlanders en vluchtelingen samen inzetten om projecten te doen. Geweldig voor de integratie en goed voor het bouwen van bruggen! Die groepen worden begeleid door een van onze vaste vrijwilligers. Wij zoeken momenteel naar een of twee vrijwilligers die enthousiast en gemotiveerd deze groepen kunnen begeleiden.


Voor meer informatie zie: www.presentbollenstreek.nl of bel: 06 - 2016 4907
Bezoekadres s morgens di-wo-do: De Loft Lisse, Heereweg 345, 2161 CA Lisse.

Foto's van projecten zijn te vinden op: www.facebook.com/presentbollenstreek

Deze rubriek wordt samengesteld in samenwerking met Welzijn Teylingen. Alles over vrijwilligerswerk vindt u op www.welzijnteylingen.nl en klik op 'vrijwilligerswerk'.

Wilt u uw vereniging ook in deze rubriek, en wilt u weten hoe u dat doet? Stuur dan een e-mail naar Marian Kofoed van Welzijn Teylingen: m.kofoed@welzijnteylingen.nl. Alle eerdere edities van Teylingen van A tot Z staan op www.deteylinger.nl.

Woensdag 18 t/m 25 januari

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Vivace, voorganger pastor P. Owel; 11.30 uur: Doop met Eerste Communicanten

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur; viering m.m.v. De Lofstem voorganger: Ds. A.A. Bosma

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J. Aarnoudse

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eucharistieviering m.m.v. jongerenkoor Barth-Westenwind, voorganger: Th. Blokland

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur: Oecumenische viering met het Iriskoor, voorgangers: Lia Spiegeler en ds. Kaai

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Mevr. Ds.H.G.T van Welie – Kaai

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ds. W.F. van Rijn

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur: eredienst o.l.v. Armand Lefeu

Lezing 'Omgaan met slaapproblemen'

Voorhout n Een mens brengt ongeveer een derde van zijn leven slapend door. Maar ongeveer 20 tot 25 procent van de bevolking heeft problemen met het slapen of is overdag vermoeid door onvoldoende nachtrust. Ergotherapeut Martine Stroes geeft op vrijdag 27 januari van 19.30 tot 20.30 uur lezing in 'De Verdieping', Dr. Aletta Jacobslaan 1 in Voorhout.

De lezing is gebaseerd op de Sounder Sleep Methode. Stroes: "Omdat veel slaapproblemen overdag al ontstaan door een teveel aan stress- en actiehormonen lijkt het relevant om opgebouwde spanning eerder af te bouwen. Uitgangspunt van de methode zijn makkelijke, aangename en remmende ontspanningsoefeningen voor overdag en 's nachts. Zowel het lijf als het brein worden geremd waardoor de voorwaarden voor het in slaap vallen en doorslapen verbeteren. In de lezing wordt vooral ingegaan op achtergrondinformatie over slaap en slaapproblemen en worden het doel van de cursus toegelicht." De toegang is gratis.

Nieuwe piano dankzij Kindergemeenteraad

Het Voorhouts Kamerkoor kan weer repeteren dankzij een bijdrage van de Kindergemeenteraad. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Het Voorhouts Kamerkoor (VKK) maakt bij haar repetities al jaren gebruik van een elektrische piano. Deze ging na verloop van tijd wel steeds meer achteruit en zakte bijna in elkaar. Maar het VKK is slechts een klein (kamer) koor, zeker niet kapitaalkrachtig en krijgt ook geen subsidie dus was er geen budget om een nieuwe aan te schaffen.

Dankzij de Kindergemeenteraad Teylingen, die het Voorhouts Kamerkoor 375 euro toezegde, is er een nieuwe elektrische piano aangeschaft. Het koor is er erg blij mee en kan hiermee weer jaren vooruit als begeleiding tijdens de repetities. De piano komt wel op een erg goed moment want op zaterdag 11 maart viert het Voorhouts Kamerkoor haar 20-jarig bestaan met een Jubileumconcert in de Kerk van de Protestantse Gemeente te Warmond. Alle jongens en meisjes, die in de Kindergemeenteraad Teylingen op 9 juni 2016 zitting hebben gehad, worden hierbij uitgenodigd om gratis te komen luisteren naar het concert.

KBO bijeenkomst over DigiD en WMO

Warmond n De KBO Warmond en Welzijn Teylingen houden op dinsdag 24 januari vanaf 14.30 uur een themabijeenkomst over DigiD en WMO voor alle senioren in Warmond in Het Trefpunt (Herenweg 80).

De bijeenkomst bestaat uit twee delen. In het eerste deel over DigiD, behandelen KBO-leden Bert van den Nouland en Edu Veltman de veilige methode om met de overheid via de computer of Ipad te corresponderen. In deze presentatie wordt uitgelegd hoe u DigiD voor uzelf kunt instellen, hoe het werkt en wat de voordelen van DigiD zijn.

Het tweede gedeelte van de bijeenkomst gaat over de WMO. Waar kunt u met uw vragen over zorg en welzijn terecht binnen de gemeente Teylingen? Er is een zorgloket op het gemeentekantoor in Sassenheim en er zijn twee sociale teams , een in Warmond en een in Voorhout. Tijdens deze bijeenkomst zal er een toelichting op het zorgloket en de sociale teams gegeven worden.

Lezing over Alzheimer

Sassenheim n Wetenschapsjournalist Koos Neuvel geeft op maandag 23 januari om 20.00 uur een lezing over de ziekte van Alzheimer. De lezing is in de Julianakerk (Julianalaan 6).

Neuvel schreef enkele jaren geleden een boek over deze ziekte, waarbij hij ingaat op de vele aspecten die met deze ziekte samenhangen. Zo verbleef hij enige tijd in een verpleeghuis op een Alzheimerafdeling om te ervaren hoe verpleegkundigen met bewoners met Alzheimer kunnen omgaan en ging hij na hoe de ziekte is ontstaan en aan zijn naam komt. Ook stelt hij de huidige stand van zaken aan de orde, evenals de discussies die de ziekte nu oproept. De toegang bedraagt 3 euro.

Nieuw kunstpodium in Teylingen

Willem van Dam exposeert met kunstwerken waar geometrie centraal staat. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Teylingen heeft er een nieuw kunstpodium bij: Sassembourg. Het woon- en zorgcomplex complex aan de Jan van Brabantweg in Sassenheim biedt kunstenaars uit de streek maar ook daarbuiten de gelegenheid om te exposeren. Er is veel animo. De eerste grote kunsttentoonstelling gaat vrijdag 20 januari van start. Tussen 16.00 en 18.00 uur is iedereen van harte welkom bij deze officiële aftrap.

Zes kunstenaars bijten de spits af. Eén van hen is Sassenheimer Willem van Dam (1938). Dankbaar gebruikmakend van zijn 'aangeboren' wiskundeknobbel, fabriceerde hij in zijn huiswerkplaats verbazingwekkende driedimensionale meetkundige vormen uit de geometrie. Op deze tentoonstelling is een greep te zien uit zijn oeuvre. De creaties zijn stuk voor stuk een genot om naar te kijken en zetten de toeschouwer soms ook op het verkeerde been. De ingenieuze kunstwerken van Willem van Dam trekken internationaal de aandacht. De autodidact is tevens een begenadigd beeldhouwer en keramist.

Paulien Goossens, Nic van Tilborg en Annemiek van der Ploeg. | Foto: pr. Foto: pr.

In Sassembourg is eveneens werk te zien van nog zes kunstenaars. Lentelandschappen van Cees van den Berg, parkiettulpen van Lily van Bienen, collages van Ellen van Teylingen, schilderijen over de stille binnenzee van Esther Hogewoning, fotografie over het landschap van de Bollenstreek van Wim Heijbroek en expressieve acryls van Ellen van Randeraat.

Wie er als exposanten welkom zijn? In feite iedereen die actief is met het vervaardigen van kunst, groot of klein. Dus schilders, beeldhouwers en fotografen maar ook andere creatievelingen die kunstzinnig bezig zijn en graag gebruik willen maken van het uitnodigende podium Sassembourg. Coördinator van alle kunstuitingen is Herman van Amsterdam. Ook interesse om te exposeren in Sassembourg? Stuur hem een bericht via h.v.amsterdam@casema.nl. Sassembourg is alle dagen van de week vrij toegankelijk voor publiek.

Kunstenaars gezocht voor de derde editie huiskamerfestival Kunst(t)huis

Voorhout n Rotary Club Voorhout organiseert op zondag 12 maart de derde editie van 't Kunst(t)huis Voorhout, van 13.30 uur tot 17.00 uur in het centrum van het dorp. Voorhoutse (Teylingse) kunstenaars worden uitgenodigd zich te presenteren op locaties rond de beide kerken.

Om inwoners van Teylingen kennis te laten nemen met de kwaliteit van het werk van mede-Teylingers organiseert Rotary Club daarvoor een podium. Kunstenaars en musici kunnen hun schitterende vormen van kunst, vaak thuis beoefend of in groepsverband, presenteren. Het is een kijk op kunst die thuis wordt gemaakt en moet worden getoond. Kunstenaars kunnen zich aanmelden via rotaryclubvoorhout@gmail.com.

De opbrengst van de bezoekers van de muzikale, poëtische, literaire, beeldende kunst en fotografie, komt ten goede aan de kunst. Hierbij wordt vooral gedacht aan ondersteuning van initiatieven op dit gebied. De opbrengst van de vorige editie van Kunst(t)huis in 2016 is op 12 januari van dit jaar overhandigd door Nic van Tilborg, voorzitter van de Rotary Club, aan Annemiek van der Ploeg van de Theaterschool Teylingen en aan Paulien Goossens van het Rijnlands Revalidatie Centrum in Leiden (RRC) (zie foto). Het RCC gebruikt het geld voor een kunstzinnig plafond in de snoezelruimte voor revaliderende kinderen.

Nieuwjaarstoernooi bij schakers van Vrijpionnen

Het toernooi bracht 26 deelnemers op de been. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Het traditionele Nieuwjaarstoernooi van de jeugdschaakvereniging De Vrijpionnen op zondag 15 januari heeft drie nieuwe kampioenen opgeleverd. Arjen Knoppert uit Noordwijkerhout, won de beker bij de toppers-competitie, bij de gevorderden was Arthur Sanosian uit Sassenheim, de beste. De onbetwiste winnaar bij de beginnersgroep was Maarten Koning uit Warmond.

Het Nieuwjaarstoernooi van de Vrijpionnen, gehouden het clubhuis de Spelewey, trok 26 jeugdige schakers. Daaronder waren vijf niet-leden, die zich via de Combibrug aangemeld hadden. Ze deden het verrassend goed, want de nummer 2, Leonard Bus en de nummer 3, Xavier Nieuwmans in de beginnersgroep kwamen uit deze externe aanmeldingen. Ze moesten loten om de bekers, omdat ze niet alleen gelijk in puntenaantal eindigden, maar onderling gelijk speelden.

Bij de gevorderden en de toppers waren het zoals verwacht alleen Vrijpionnenleden die in de prijzen vielen. Stan van der Horst, uit Voorhout, verloor alleen zijn partij tegen kampioen Arthur Sanosian. De strijd om de derde plaats ging tussen Mike van Smaalen uit Sassenheim en Patrick Caspers uit Voorhout, maar omdat in de onderlinge strijd Van Smaalen aan het langste eind trok, werd hij derde.

Bij de toppers was het nog spannender. Hier eindigde Sebastiaan van der Klaauw uit Sassenheim gelijk met de kampioen, maar ook hier was het onderlinge resultaat bepalend. Hetzelfde gold voor de derde en vierde plaats. Robert Koot en Wiebe Hoekstra, beide uit Sassenheim, eindigden gelijk in punten, maar Robert Koot won de onderlinge tweestrijd en werd daarom uiteindelijk derde.

De volgende wedstrijd voor de Vrijpionnen is het Grand Prix-toernooi van de Leidse Schaakbond.

Nieuwe bomen geplant in Park Rusthoff

In het Sassenheimse park zijn 42 nieuwe bomen geplant. | Foto: pr./Kees Guldemond Foto: | Foto: pr./Kees Guldemond

Sassenheim n "Natuurlijk ben ik blij met de nieuwe aanplant. Er zijn in de afgelopen weken 42 bomen bij gekomen in het park. Geleverd door de Gemeente Teylingen en geplaatst in samenwerking met de Mare Groep en Mart Herruer-Grondwerken. " Gerard Rutgrink, portefeuillehouder 'groen' van de Stichting Beheer Park Rusthoff is duidelijk merkbaar enthousiast over het recente aanplantwerk.

Oplettende bezoekers van het park hebben waarschijnlijk die frisse, jonge bomen allang opgemerkt. Onder andere lindenbomen, eikenbomen, esdoorns en berken. Deze jonge aanplant is vooral te vinden in de hoek achter de bibliotheek en in het middengebied.

Tijdens de zomerstorm in 2015 werd er door de zeer harde wind veel schade aangericht in het park en moesten tientallen bomen het ontgelden. Gelukkig kwam er een oplossing: na toestemming van de gemeente, hield Rutgrink zich bezig met het nieuwe beplantingsplan. "Er zijn twee dagen keihard gewerkt, maar het resultaat mag er zijn. Bomen vormen het behoud van een park en houden een park levend. Daarom ben ik ook zo tevreden met de nieuwe aanplant."

Broadwaymusicals in @Hok

Voorhout n Elisabeth, Chicago, West Side Story en Evita. Het is een greep uit de titels in de nieuwe voorstelling van Theaterschool Teylingen, waarin het publiek wordt meegenomen langs hoogtepunten uit de bekendste musicals. Op zaterdag 4 en zondag 5 februari is Geloof in je eigen talent te zien in @Hok (Jacoba van Beierenweg). Dat niet alleen volwassenen aan bod komen, bewijst het grote aantal deelnemende kinderen uit Teylingen. Al maanden zijn ze bezig met de voorbereidingen van zang, spel en dans.

Lees meer op www.deteylinger.nl.