De Teylinger

2 mei 2018

De Teylinger 2 mei 2018


Lintjesregen in Teylingen

Els Alewijnse, Hans van Rooijen, Nel Berg-van Kampen, Ton Oostdam, Willem Vogels en burgemeester Carla Breuer. | Foto: Peter Schipper Foto: Peter Schipper

Teylingen n Zes inwoners van Teylingen zijn op donderdag 26 april koninklijk onderscheiden. Nel Berg – van Kampen, Els Alewijnse – de Groot, Ton Oostdam, Willem Vogels en Rob de Graaf zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hans van Rooijen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Die laatste benoeming was extra speciaal, omdat Van Rooijen niet door burgemeester Carla Breuer werd toegesproken, maar door wethouder Arno van Kempen. Die had mooie woorden voor Van Rooijens inzet voor de Nederlandse studentensport. Meer op pagina 15.

CDA hekelt onderhandeling voor nieuwe coalitie

Teylingen n In de afgelopen raadsvergadering vuurde CDA-fractievoorzittter Reny Wietsma felle schoten af naar de vorming van de nieuwe coalitie van VVD, Trilokaal en D66.

Door Nico Kuyt

Wietsma betitelde Teylingen als het traagste jongetje van de klas. Andere gemeenten in de regio zijn allang klaar, maar niet in Teylingen. De onderhandelaars willen binnenkort 80 procent van het nieuwe raadsprogramma presenteren. "Het is volstrekt onduidelijk wat beoogd wordt met die presentatie van 80 procent. De CDA-fractie zal niet komen. Het toont een gebrek aan voortvarendheid en daadkracht. Als dit van goed naar beter moet zijn, ziet het somber uit voor Teylingen", zo stelde zij tijdens het agendapunt van mondelinge vragen in de gemeenteraad vorige week.

Het CDA was door de grootste partij, VVD, niet uitgenodigd voor de eerste ronde coalitiebesprekingen. Net als Trilokaal behaalde de Christen Democraten bij de gemeenteraadsverkiezingen vijf zetels. D66, waarmee CDA samen met VVD in de vorige periode nog een college vormden, verloor twee zetels en eindigde met drie. Na verkennende gesprekken besloot VVD om met Trilokaal en D66 een coalitie te willen vormen.

Coalitie wil reactie op programma

Teylingen n In Teylingen gaan de VVD, Trilokaal en D66 de slotfase van de onderhandelingen voor een nieuw college in. Invloed van inwoners is een rode raad in het programma. Daarom krijgt iedereen in Teylingen de kans om aan te geven wat hij of zij mist in het concept-raadsprogramma. Op maandag 14 mei komt het raadsprogramma online. Reageren kan dan tot en met 20 mei. Naar verwachting wordt het programma op donderdag 31 mei in de raad vastgesteld. Dan wordt ook het college geïnstalleerd. Meer op www.deteylinger.nl.

Overbosch heeft babybomen

Voorhout n Een boom staat voor groeien en bloeien. Hoe leuk is het dan ook om later met je kind, kleinkind, neefje of nichtje door het Overbosch te lopen, om dan de boom aan te kunnen wijzen, waar zijn of haar naam bij staat? Bij de Stichting Vrienden van het Overbosch is het mogelijk om één van tien Babybomen te adopteren. Voor 25 euro krijgt een inwonertje een boom naar haar of hem vernoemd en komt de naam in een echt 'Babyboomregister' te staan. Voor meer informatie, mail naar info@vriendenvanhetoverbosch.nl.

| Foto: Marieke Voorn Foto: Marieke Voorn

Oranje boven


Blik
op
Koningsdag

Nog zicht op fietspad polder Roodemolen

Inschrijftijd huurwoningen gelijk gebleven

Realisatie fietspad Roodemolenpolder blijft op de radar

Sassenheim/Voorhout n Het geplande fietspad door de Roodemolenpolder is een ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk, zo blijft B&W onderstrepen. Raadslid Frans Nederstigt (ChristenUnie) had hierover onlangs vragen gesteld naar aanleiding van berichtgeving in De Teylinger.

Door Nico Kuyt

De aanleg van het fietspad door de polder kampt met enige vertraging, een kwaal waar in de procedure rond het pad al voortdurend mee wordt geworsteld. En op voorhand is nog niet aan te geven hoe lang het euvel gaat duren.

Nederstigt ziet liever dat de aanleg maar helemaal wordt stopgezet, maar daar is B&W het bepaald niet mee eens. Het project kent weliswaar een lange voorgeschiedenis, maar als gerealiseerd completeert het wel het fietsnetwerk van de provincie. Het is al heel lang opgenomen in het Provinciale Fietsplan.

Deel kosten voor gemeente

Er heeft wel een verandering plaatsgevonden. Het is nu zo dat de gemeente een deel van de kosten zelf moet ophoesten. Bij de start van het project was het uitgangspunt dat de provincie de totale kosten op zich zou nemen, zoals gebeurd is met het fietspad aan de Eikenhorstlaan. Bij de provincie is het beleid in de loop van de tijd gewijzigd. Nu betaalt de provincie de helft van de totale projectkosten. De andere helft is voor de gemeente. De totale kosten komen uit 950.000 euro. Voor de dekking van de gemeentelijke bijdrage is een subsidieaanvraag in voorbereiding voor een bedrag van circa 130.000 euro bij de regio Holland Rijnland, die een eigen fietsplan heeft. Het overblijfsel van 345.000 komt op het bordje van de gemeente.

Een deel van de uitgaven is voor de verwerving van grond als die nog niet in handen van de gemeente is. Die verwerving heeft nog niet plaatsgevonden.

Loonkostensubsidie naar climax

Wethouder Van Kempen pleit in de raad voor het afwachten van het resultaat van het gesprek met het ministerie. | Foto: NK Foto: Nico Kuyt

Teylingen n De ingediende motie van CDA, PvdA, ChristenUnie en GroenLinks in de gemeenteraad vorige week, is aangehouden. Het riep op om de inperking van uren en de beperking van de doelgroep van de loonkostensubsidie weer terug te draaien. Afgewacht wordt het resultaat van het overleg van wethouder Arno van Kempen met het Rijk.

Door Nico Kuyt

Door de loonkostensubsidie betaalt de gemeente werkgevers een deel van het loon zodat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daar werk kunnen vinden. De werkgever betaalt alleen het deel van het minimumloon waarvoor de werknemer nog kan werken. De maatregel dreigde aan het eigen succes ten onder te gaan, het potje raakte snel leeg, overigens een heel positief teken. Om een financieel debacle te voorkomen, is eind 2017 door de gemeenteraden in de Bollenstreek besloten om het aantal uren dat door de loonkostensubsidie wordt vergoed, te verkleinen van 40 naar 25,5 uur per week, maatwerk uitgezonderd. Echter, een onrust brak uit. Werkgevers zouden minder bereid zijn werknemers via de loonsubsidie aan het werk te helpen of de contracten te verlengen. En voor een aantal verviel de subsidie geheel. De vier fracties dienden daarom de motie in om de beperking maar weer terug te schroeven. "Het gaat om kwetsbare mensen die aan het werk willen, maar niet kunnen omdat die 25 uur niet lonend is. Deze regeling is niet goed voor deze mensen en het treft ook de ondernemers", zo gaf de indienster van de motie Sybrinne de Vries (CDA) aan. "Er moet niet alleen gekeken worden naar het financiële plaatje, maar ook het menselijke plaatje. Verkeerde besluiten moeten wij op terugkomen. Daar is niks mis mee, maar eerlijk in zijn en dan de juiste beslissing nemen," dikte Helmar van der Ploeg (GroenLinks) het nog extra aan.

Strijdig met de wet?

Inmiddels heeft ook de staatssecretaris zich met de zaak bemoeid. De inperking zou strijd zijn met de Participatiewet. In de gemeenteraad vorige week verklaarde Van Kempen van mening te zijn dat het wel past, maar dat de mogelijkheid altijd bestaat dat het niet zo is. Deze week bekijken wethouder en ministerie tijdens overleg in het Bestuurscentrum wie gelijk heeft. Ook worden dan de kosten van de subsidie meteen even door Van Kempen aangekaart, want het geld dat de gemeente van het Rijk krijgt voor onder andere deze subsidie, is duidelijk niet voldoende. Van Kempen zal direct erna de raadsleden informeren over het resultaat van het gesprek. Indien het inderdaad in strijd is met de wet, dan moet zo spoedig mogelijk een reparatie uitgevoerd worden.

Mede namens de overige fracties, hield De Vries daarna de motie aan. In een opmerking onderstreepte zij nog dat in dit alles het niet ging om de integriteit van de wethouder. In een slotwoord gaf Frans Nederstigt (ChristenUnie) aan, dat ook als het niet in strijd is met de wet, het goed is om toch te kijken of het niet verstandig is de verordening sowieso in te trekken.

Bevolkingsonderzoek naar borstkanker

Warmond n Vrouwen uit Warmond, die zijn geboren tussen 1943 en 1968 kunnen vanaf woensdag 2 mei meedoen aan het tweejaarlijkse bevolkingsonderzoek borstkanker. Zij kunnen daarvoor terecht in het mobiele borstonderzoekscentrum op het parkeerterrein voor sporthal De Geest aan De Geestlaan in Warmond.

Alle vrouwen in deze leeftijdscategorie ontvangen eens per twee jaar een schriftelijke uitnodiging van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Het onderzoek bestaat uit het maken van röntgenfoto's van beide borsten. Dit gebeurt in een (verplaatsbaar) onderzoekscentrum van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig.

Het doel van het onderzoek is het zo vroeg mogelijk opsporen van afwijkingen die kunnen wijzen op borstkanker. Vroege ontdekking van borstkanker vergroot de kans op genezing en maakt vaak een minder ingrijpende behandeling mogelijk. Het bevolkingsonderzoek is een momentopname en geeft geen volledige garantie. Indien vrouwen klachten hebben aan hun borsten, wordt hen aangeraden direct naar de huisarts te gaan.

Tot en met medio mei worden ruim 900 vrouwen uit Warmond per brief uitgenodigd om borstfoto's te maken in het onderzoekscentrum.

Inschrijftijd huurwoning Teylingen gelijk ten opzichte van vorig jaar

Regio n De inschrijftijd die nodig is voor een huurwoning in Teylingen, is - net als in 2016- in 2017 ook 5,9 jaar. Dat in Teylingen de wachttijd op een woning gelijk is gebleven, gaat tegen de regionale trend in. Gemiddeld is de wachttijd in Holland Rijnland toegenomen van 5,7 naar 6,1 jaar. Dit staat in de jaarrapportage van WoningNet Holland Rijnland over 2017.

De druk op de woningmarkt neemt ook in de sociale huursector in Holland Rijnland toe. Holland Rijnland Wonen is de vereniging van 17 woningcorporaties in Holland Rijnland, het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland; van de Bollenstreek tot en met Alphen aan den Rijn. Ook Teylingen, met woonstichtingen Stek en Vooruitgang, maakt onderdeel uit van Holland Rijnland. Eind 2017 is het aantal geregistreerd woningzoekenden in Holland Rijnland toegenomen tot een nieuw record, ruim 90.000. Daarvan komt 4,633 uit Teylingen. Holland Rijnland noemt de 10.844 inschrijvers van buiten de regio 'opvallend'.

De gemiddelde inschrijftijd in Teylingen in 2017 was 5,9. Alleen in Voorschoten Zoeterwoude is dat lager. In alle andere gemeenten ligt de wachttijd tussen de 6 en 6,5 jaar.

Tegelijk zijn in 2017 300 woningen minder dan in 2016 voor de verhuur beschikbaar gekomen. Dit omdat minder nieuwbouwwoningen zijn opgeleverd. In Teylingen zijn 205 normale woningen verhuurd en 41 seniorenwoningen. Er zijn geen starterswoningen verhuurd. In totaal zijn er twintig nieuwbouw (eengezins-) woningen aangeboden. Alle nieuwbouw woningen zaten in de hoogste prijsklasse: 635,06 tot 710,68 euro huur per maand.

Het grootst aantal huurders heeft juist een inkomen van 22.200 euro of minder (114), gevolgd door de categorie tussen 22.200 en 30.175 euro (75). Toch werd veruit het meest verhuurd in de hoogste categorie: tussen 635,06 en 710,68 euro huur. "In Noordwijk, Teylingen en Voorschoten worden meer woningen in de hoogste klasse aangeboden, dit wijkt af van de regionale trend," staat in het rapport.

Om voor een eengezinswoning in aanmerking te komen is het noodzakelijk om een hoge gemiddelde inschrijftijd te hebben, 6,5 jaar. In Teylingen ligt de inschrijftijd voor een eengezinswoning nog wat hoger: 7,3 jaar. In Oegstgeest duurt het ruim 8 jaar.

Van buiten Teylingen

Het gemiddeld aantal reacties per woning is toegenomen van 84 naar 107. Het gemiddeld aantal reacties op een aangeboden woning is 92 in Teylingen. Het totaal aantal reacties op woningen in Teylingen was in 2017 13.587. Daarvan komen de meeste uit Teylingen (2863), op de voet gevolgd door reacties van buiten de regio (2785). Het aantal reacties van binnen de eigen gemeente is ten opzichte van 2016 met 3 procent gedaald.

In Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude worden meer woningen toegewezen aan woningzoekenden van buiten de gemeente dan vanuit de eigen gemeente. In Teylingen zijn 120 huurders uit Teylingen, tegenover 126 van buiten Teylingen. 192 inschrijvers uit Teylingen gingen in een andere gemeente wonen. De slagingskans was daar voor Teylingers ook groter; 14 procent in de eigen gemeente, tegenover 23 procent in de rest van Holland Rijnland. Lees meer op www.deteylinger.nl.

Nieuwe gemeenteraad aan de slag

Nieuweling Ewout Braggaar (VVD) spreekt de gemeenteraad voor de eerste keer toe. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Teylingen n Een record aantal van vijf nieuwe raadsleden hield vorige week in de gemeenteraad de zogeheten maidenspeech. En na anderhalf uur praten werd er, op wat hamerpunten na, geen enkel besluit genomen.

De achterliggende verkiezing heeft veel nieuwe raadsleden in het pluche van de gemeenteraad gebracht. Het zijn er dertien in totaal. Vorige week konden zij in de raadsvergadering meteen fors aan de slag met het moeilijke dossier van de loonkostensubsidie. Het is in Teylingen nog niet voorgekomen dat zoveel nieuwe raadsleden in een raadsvergadering voor het eerst vanaf het spreekgestoelte hun zegje deden. Er gelden overigens strikte regels wanneer een maidenspeech wordt gehouden. Zo mag de spreker niet door een interruptie van de andere raadsleden onderbroken worden. Het wordt in de komende raadsvergaderingen nog even puzzelen wie nu wel of niet zijn maidenspeech gehouden heeft en interruptie-fähig is. (NK)

Motie voor kinderpardon

Teylingen n De raadsfractie van de ChristenUnie heeft een motie ingediend om B&W bij staatssecretaris van Justitie en Veiligheid er op aan te dringen, dat er een oplossing moet komen voor kinderen die hier al lang wonen, maar dreigen het land te worden uitgezet.

De kinderen wonen al langer dan vijf jaar in Nederland en zijn hier geworteld. Het thuis van deze kinderen is gewoon in Nederland en zouden hier ook mogen blijven, stelt de ChristenUnie. Deze kinderen alsnog uitzetten naar landen die voor hen volslagen vreemd zijn, doet hun ontwikkeling geweld aan. De huidige regeling voor het kinderpardon wordt volgens de indiener(s) te strikt toegepast, want steeds minder kinderen mogen blijven. De motie vraagt B&W om bij de regering een warm woordje voor deze kinderen te doen. De volgende maand wordt de motie voorbesproken in de raadscommissie, waarna de gemeenteraad op donderdag 31 mei een besluit neemt. (NK)

Herontwikkeling achter Liduina naar raad

Foto: pr.

Warmond n B&W gaat deze maand de gemeenteraad voorstellen het nieuwe bestemmingsplan voor de hoek van de Endepoellaan met De Weiden vast te stellen. Dat maakt het mogelijk om op deze plek twintig eengezinswoningen en acht gestapelde woningen te realiseren.

Door Nico Kuyt

De herbouw is gelegen achter het bestaande hoofdgebouw Liduina aan de Herenweg 50. De nog bestaande bebouwing aldaar wordt daartoe gesloopt. Enige jaren geleden is al een deel ervan, de wat in onderhoud uitgedaagde aanleunwoningen, met de grond gelijk gemaakt. Voor de nieuwe ontwikkeling heeft begin dit jaar het ontwerp-bestemmingsplan voor eenieder ter inzage gelegen. Er is slechts een zienswijze ingediend, ondertekend door twee omwonenden. De zienswijze betrof het verkeer, het (recreatief) parkeren en de fundering van de nieuwe woningen. Naar de mening van B&W zou deze zienswijze niet tot enige aanpassing van het bestemmingsplan hoeven te zorgen en vraagt de gemeenteraad dan ook in te stemmen met de beantwoording van de zienswijze en tevens het bestemmingsplan vast te stellen.

Hoofdgebouw niet in bestemmingsplan

Het bestaande hoofdgebouw Liduina, inclusief de kapel aan de Herenweg 50, maakt overigens geen onderdeel uit van de ontwikkeling en het bestemmingsplan. Deze gebouwen zijn aangekocht door Amvest en worden op dit moment verbouwd tot een dubbel Gastenhuis met 38 zorgeenheden. Hierin zal zorg worden verleend aan mensen die lijden aan dementie en worden geheel ingericht in de stijl van de jaren 50 tot de stoelen aan toe. Het Gastenhuis wordt geleid door een inwonend zorg(echt)paar.

De voorbespreking van het bestemmingsplan voor de nieuwe woningen op de hoek zijn op dinsdag 15 mei in de raadscommissie Ruimte. Vervolgens neemt de gemeenteraad op donderdag 31 mei hierover een besluit.

Oppositie slaat eerste zet met programma over duurzaamheid

Raadslid Frans Nederstigt rond duurzaamheid ‚hoeveel kun je bijdragen’. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Teylingen n De onderhandeling om te komen tot een nieuwe coalitie moet nog worden afgerond, maar de te verwachten partijen van de oppositie, de ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en het CDA, hebben alvast een eerste politiek prikkelende initiatiefvoorstel ingediend rondom duurzaamheid.

Door Nico Kuyt

Het idee achter het initiatiefvoorstel is dat over zo'n belangrijk onderwerp de gemeente met de inwoners in gesprek zou moeten gaan. En dat het niet slechts moet worden afgetikt buiten het zicht, rond de onderhandelingstafel om te komen tot een nieuw B&W.

Inleveren

Tijdens die onderhandelingen gebeurt er toch al veel achter de schermen, zo vinden de vier opponenten. Zij vrezen dat bij een coalitieakkoord tussen VVD, Trilokaal en D66 het voor D66 gaat betekenen dat ze iets van hun ambities rond duurzaamheid zullen moeten inleveren. "Het is een 'hoeveel moet je inleveren', terwijl het bij het initiatiefvoorstel van de oppositie het een kwestie is van 'hoeveel kun je bijdragen'", maakt Frans Nederstigt (ChristenUnie) helder.

Niets zeggen

Bij de aankondiging van het initiatiefvoorstel in de afgelopen gemeenteraad heeft Monique de la Rie (VVD) aangegeven niets te willen zeggen tijdens de behandeling omdat het een onderdeel is van de onderhandeling om te komen tot een coalitie.

De oppositie vindt dit naar eigen zeggen jammer. Hun bijdrage 'Raadsprogramma Duurzaamheid' moet zorgen voor het opzwiepen van de verduurzaming, om als gemeente te innoveren en te investeren, maar ook een intensievere samenwerking tussen de gemeente en haar inwoners om zo een belangrijke bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de samenleving. „Daarmee levert duurzaamheid de inwoners veel op: Niet alleen is het prettiger wonen en dragen we op een actieve manier bij aan het in stand houden en het verbeteren van ons milieu en leefklimaat, maar we stimuleren en ondersteunen toekomstgericht ondernemerschap en bieden mogelijkheden op besparingen voor inwoners, bedrijven en gemeentelijke overheid", aldus het document.

Initiatiefvoorstel bespreken

Deze maand gaat de raadscommissie het initiatiefvoorstel voorbespreken en zal de gemeenteraad er een oordeel over vellen. Interessant is welke positie de coalitiepartijen D66 en Trilokaal hierin gaan innemen. Het vuur in de politieke arena wordt in ieder geval weer tot het kookpunt opgestookt.

Monument overgedragen aan groep zeven

Warmond n Groep zeven van basisschool De Buitenplaats neemt de komende tijd de zorg voor het oorlogsmonument op zich. De overdracht van de adoptie was op woensdag 25 april. 's Morgens kregen de leerlingen les over de lokale geschiedenis, het thema 'Verzet' en over het herdenken. Aansluitend werd bij het monument de overdracht met het overhandigen van de speciale gieter door groep acht aan groep zeven een feit. Burgemeester Carla Breuer was daar ook bij aanwezig. | Foto: pr.

Zes koninklijke onderscheidingen

De vijf gedecoreerden, Nel Berg – van Kampen, Els Alewijnse – de Groot, Hans van Rooijen, Ton Oostdam en Willem Vogels, heffen het glas met burgemeester Carla Breuer. Rob de Graaff kon door omstandigheden niet aanwezig zijn. | Foto: MV

Teylingen n 'Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd..'. Bij het horen van die woorden is het helemaal zeker, maar echt verrast zijn de vijf gedecoreerden op donderdagochtend 26 april niet echt meer. Dat ze op deze officiële dag van de Lintjesregen in het Bestuurscentrum staan, is duidelijk genoeg. Helemaal omdat er eigenlijk een rondvaart in Rotterdam op het programma stond. Of een afspraak met de wethouder; de smoes die vaker wordt ingezet om een inwoner naar zijn eigen benoeming in de Orde van Oranje Nassau te lokken.

Els Alewijnse - de Groot

Dat laatste overkwam ook Els Alewijnse - de Groot (73) uit Sassenheim. Zij dacht op donderdagochtend met de wethouder in gesprek te gaan, maar het liep even anders. Alewijnse werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor haar inzet. Zo is ze al bijna twintig jaar maatschappelijk begeleider bij Vluchtelingenwerk Nederland. Zij heeft daarmee vele vluchtelingen geholpen bij het integreren in onze samenleving. Op het moment dat een vluchteling een woning toegewezen krijgt helpt zij deze met allerlei praktische zaken met betrekking tot de inrichting van de woning, administratieve zaken zoals inschrijvingen en verzekeringen en het wegwijs maken in de gemeente. Ook organiseert zij diverse activiteiten voor vluchtelingen zoals een sinterklaasfeest en het gezamenlijk kijken naar voetbalwedstrijden." U zorgt voor de sfeer en voor een glimlach," prees burgemeester Breuer de decorandus. "Mensen omschrijven u als nuchter en kordaat; als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Wat opvalt is uw grote liefde voor de medemens."

Van 2002 tot 2011 was Alewijnse vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Sassenheim, waar zij het ambt van ouderling vervulde en daarmee deel uitmaakte van de kerkenraad. Zij speelde ook een prominente rol bij een bezoek vanuit de Presbyteriaanse Victory Church uit Ghana aan Nederland.

Tenslotte was zij in 1972 actief betrokken bij de oprichting van de Volksuniversiteit in Voorhout, en was zij enige tijd secretaresse van het bestuur, en was zij van 1980 tot 1990 secretaris van de (toen nog) ARP, en later het CDA in Voorhout.

Rob de Graaff

Rob de Graaff (79) moest vanwege gezondheidsredenen helaas verstek laten gaan bij de uitreiking. Toch zaten voor hem ook mensen in de raadszaal. Burgemeester Breuer stond dan ook uitgebreid stil bij de verdiensten van De Graaff, die in overleg op later moment zijn onderscheiding nog krijgt opgespeld.

De Graaff heeft zijn sporen vooral verdiend bij korfbalvereniging TOP, waar hij sinds 1978 vrijwilliger is, toen zijn dochter bij de club lid werd. Hij heeft zich onder andere beziggehouden met het coördineren van het ophalen van het oud papier, het verzorgen van de rijschema's voor de jeugdteams, het verzorgen van de ledenlijsten en het clubblad van de vereniging en het verrichten van onderhouds- en schoonmaakklussen op het sportcomplex.

Van 1982 tot 1994 was hij voorzitter van de vereniging. Onder zijn leiding werd de uitbreiding van het toenmalige clubhuis gerealiseerd en groeiden de verschillende commissies waaruit de vereniging bestond uit tot zelfsturende teams. De kroon op zijn werk was het op de kaart zetten van de vereniging bij de gemeente en het vrijmaken van de weg naar het nieuwe onderkomen van de vereniging, waar zij sinds 1997 gehuisvest is.

Naast korfbal biedt TOP ook tennisfaciliteiten, op de kunstgras velden, op de momenten dat er geen korfbal wordt gespeeld. De heer De Graaff in 1997 na verhuizing naar de nieuwe locatie de tenniscommissie opgezet en vorm gegeven. Tenslotte is de heer De Graaff bestuurslid van de Vereniging van Eigenaren van de Sassemerhof, waar hij sinds 2002 woont. Rob de Graaff is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Wegens gezondheidsredenen kan de heer De Graaff helaas niet aanwezig zijn bij de Lintjesregen. De burgemeester zal hem op een ander moment de versierselen opspelden.

Nel Berg – van Kampen

"Stille hardwerkende krachten, ze zijn ontzettend onmisbaar," begint burgemeester Breuer over de volgende decorandus. Nel Berg - van Kampen (66) uit Voorhout is de volgende die in het zonnetje wordt gezet. Ze is sinds 1986 vrijwilliger bij de Parochie Sint Maarten, locatie Sint Bartholomeus in Voorhout. Zij is onder andere secretaris van het Parochiekoor, en coördineert de invulling van het gelegenheidskoor van de kerk.

Ook is zij actief voor het seniorenkoor Golden Harvest en is zij betrokken bij vele andere activiteiten binnen de parochie zoals de jaarlijkse kerstmarkt, en is zij lid van de redactieraad van het parochieblad Zevenblad.

Al meer dan 30 jaar is mevrouw Berg vrijwilliger bij de Oranjevereniging Voorhout waar zij altijd bereid is hand- en spandiensten te verrichten bij b.v. Koningsdag en de jaarlijkse kermisweek in Voorhout. "Uw inzet is onbetaaldbaar. U geeft kleur aan de samenleving en maakt die vriendelijker", besluit burgemeester Breuer, voordat ze mevrouw Berg benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassua.

Willem Vogels

Een passie voor koken, dat is de drijfveer van Willem Vogels (63). De Voorhouter wil de liefde voor het koksvak op jongeren overbrengen en doet dat met veel enthousiasme. Hij zet zich al bijna 20 jaar in voor jeugd en jongeren in Voorhout, onder andere als bestuurslid van de stichting Jeugd- en Jongerenwerk Voorhout. Met tomeloze energie bedenkt hij activiteiten, ontwerpt formules, ontwikkelt het concept, zorgt dat de voorzieningen er komen en zorgt dan ook zelf voor de ondersteuning. Hij was ook nauw betrokken bij het nieuwe jongerencentrum aan de Jacoba van Beierenweg in Voorhout.

Hij heeft daar op eigen wijze de coördinatie op zich genomen om verschillende belanghebbenden bij elkaar te krijgen en het jongerencentrum vorm te geven.

Daarnaast is Vogels bij heel veel Voorhouters bekend als de medeoprichter van en drijvende kracht achter kinderkookclub In Den Voorhoutsche Pot. Wekelijks volgen ongeveer 25 kinderen onder zijn leiding kooklessen, waarbij zij ook worden voorgelicht over zaken als hygiëne en gezond voedsel. Hij was de eerste in Nederland die op een dergelijke professionele wijze een kinderkookclub is gestart.

Daarnaast is de heer Vogels al bijna 20 jaar coördinator voor de collecten voor Jantje Beton, is hij kok bij Carnavalsvereniging De Kaninefaaten in Noordwijkerhout, en bij Stichting Utopia Weeshuis in Leiden, en was hij enkele jaren kok bij Villa Pardoes.

Met al deze activiteiten kan het niet anders dan het er een keer van moest komen. Willem Vogels is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ton Oostdam

"Je kunt altijd op hem rekenen, hij is betrokken en verbonden. Anderen typeren hem als 'een goede kerel'", begint burgemeester Breuer over Ton Oostdam (59). Sinds 1995 is de inwoner van Voorhout lid van het bestuur van de Parochie St. Maarten, locatie St. Bartholomeus in Voorhout, en op dit moment is hij voorzitter van de bestuurscommissie Beheer. In deze rol heeft hij onder andere een belangrijke bijdrage geleverd aan de restauratie enkele jaren geleden van de aloude Bartholomeuskerk. Ook is hij actief in het bestuur van de Parochiële Caritas Instelling en is hij lid van de activiteitencommissie.

Sinds 1989 is Oostdam penningmeester van de Stichting Collectieve Verzekeringen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, en de Stichting Collectieve Ziektekostenverzekeringen bij onder andere de ministeries van Veiligheid en Justitie, Buitenlandse Zaken, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Beide stichtingen houden zich bezig met het verzorgen van goede en goedkope verzekeringen voor medewerkers en gepensioneerden van de ministeries.

Ook is Oostdam penningmeester van de Historische Kring Voorhout en was hij bestuurslid van de IJsclub in Voorhout. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hans van Rooijen

Tot slot werd voor Hans van Rooijen (74) het protocol wat omgegooid. Niet burgemeester Breuer, maar wethouder (en loco-burgemeester) Arno van Kempen richtte het woord tot de inwoner van Warmond. De wethouder en de aanstaande decorandus kennen elkaar al heel wat jaren, werd al snel duidelijk uit de speech van Van Kempen. "In Leiden gaf jij training aan het basketbalteam van de universiteit, of zoals je het zelf noemde, 'een zootje ongeregeld'. Ik kwam een keer meedoen en ben nooit meer weggegaan. Het was leuke tijd en ik heb vooral heel veel van je geleerd. Teamwork vond je ontzettend belangrijk. Je hebt me geïnspireerd. Het is de leidraad geworden in mijn werkzame leven. Je polste me voor een bestuursfunctie en ik durf wel te stellen dat daar mijn bestuurlijke leven is begonnen. Ik wil je bedanken wat voor mij en voor ons (het team, red.) hebt betekend. Jouw betekenis voor de studentensport is onnoemelijk groot."

Van Rooijen werd vervolgens, voordat hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, ook nog door burgemeester Breuer toegesproken over zijn verdiensten.

De heer Van Rooijen heeft zich een heel leven lang ingezet voor de Nederlandse studentensport. Vanuit zijn functie als directeur van het Universitair Sportcentrum Leiden was hij reeds vanaf 1985 betrokken bij Studentensport Nederland. Na zijn pensionering in 2002 heeft hij als vrijwilliger het bestuur van Studentensport Nederland, dat bestaat uit studenten, ondersteund. Hij fungeerde als de continue factor tussen de steeds wisselende bestuursleden en was tevens de kartrekker bij de organisatie van steeds terugkerende evenementen, zoals de 5-jaarlijkse lustra. Daarnaast heeft de heer Van Rooijen gedurende een twintigtal jaren Nederlandse studentendelegaties naar Universiades (Olympische spelen voor studenten) begeleid als Chef de Mission.

Ook in de voorbereiding speelde hij een grote rol onder andere door het onderhouden van de contacten met de sportbonden en NOC*NSF.

"Tijdens de evenementen had hij oog voor alle disciplines, zoals sporters, coaches, vrijwilligers, waardoor hij van de Nederlandse club individuele sporters in verschillende disciplines altijd een team wist te maken, waardoor de Nederlandse delegatie zich altijd kenmerkte als een eenheid."

lintjesregen

Oranje boven

| Foto: fbps/ Peter Schipper Foto: fbps/Peter Schipper

Teylingen n Van spelletjes zoals hak je knakje (in Warmond, grote foto), via de grote vrijmarkt (in Sassenheim), tot Oranje Bootcamp en Sportparkpop (in Voorhout), overal was het feest in Teylingen tijdens Koningsdag. Alle foto's staan op www.deteylinger.nl. | Foto's: Peter Schipper & pr.

| Foto: fbps/ Peter Schipper Foto: fbps/Peter Schipper
| Foto: fbps/ Peter Schipper Foto: fbps/Peter Schipper
Foto: pr./Gerard van Steijn
Foto: pr./Marion Hoogervorst

Gastlessen op basisscholen over Voorhout in de oorlogsjaren

Kees den Elzen geeft een gastles met als onderwerp Voorhout in de oorlog. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De Historische Kring Voorhout (HKV) houdt de herinnering aan de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog levend. In de periode voorafgaand aan de nationale 4 en 5 mei herdenking zijn er door een drietal vrijwilligers gastlessen gegeven aan de Voorhoutse basisscholen.

Aan de leerlingen van acht groepen acht werd verteld wat de directe consequenties waren van dit wereldwijde conflict voor de inwoners van Voorhout. Vanaf de mobilisatie in augustus 1939, waarbij veel jongemannen, zonen, broers, echtgenoten en vaders opgeroepen worden om zich te melden voor de verdediging van het vaderland.

Klokkenroof en gaarkeuken

Wat volgt is de Duitse inval en daarna de Voorhoutse slachtoffers, de evacués, de onderduikers en de inkwartiering van Duitse militairen. Het had allemaal grote invloed op het leven van Voorhout, dat toen nog pas zo'n 3500 inwoners telde. Maar ook de distributie, de klokkenroof, de avondklok en de gaarkeuken in de toenmalige Bisschoppelijke Nijverheidsschool (BNS) aan de Leidsevaart geven een beeld van de oorlog. De inval, executies en bombardementen eisten ook Voorhoutse slachtoffers. Eerder stond in deze krant al het verhaal van onderwijzer en NSB'er Speet, die een prominente rol heeft gespeeld bij de arrestatie in 1942 van pastoor Warmenhoven, kapelaan H.J.M. Stoelinga en enkele andere Voorhouters. Het complete verhaal is te lezen in de voorjaarseditie van Dwars Op, het tijdschrift van de Historische Kring.

Bloemen bij monument

De bevrijding komt met optochten en feesten en wordt daarmee op 5 mei gevierd. Maar de bevrijding vieren kan niet nadat de slachtoffers zijn herdacht; burgers en militairen die door oorlogsgeweld of bij vredesoperaties om het leven zijn gekomen. Sinds vorig jaar staan alle veertien slachtoffers op het vernieuwde herdenkingsmonument op het Raadhuisplein. Op 4 mei om acht uur 's avonds leggen vertegenwoordigers van de groepen acht, waar de gastlessen gegeven zijn, bloemen namens alle leerlingen.

De HKV biedt na de gastlessen de leerlingen een speciaal tijdschrift aan, de Dwars Op Junior, waarin verhalen staan over Voorhouters tussen 1940 en 1945. Daarmee geeft de HKV ook inhoud aan het thema van de National Herdenking 'geef vrijheid door'.

Van Elburg en het verzet bij herdenking Warmond

Warmond n De dodenherdenking op vrijdag 4 mei wordt in Warmond ingevuld met een bijeenkomst in de Protestantse kerk (Herenweg 82). Daar vertelt René van Elburg over zijn vader George, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet zat. De herdenking begint om 19.00 uur en is voor iedereen toegankelijk. De bijeenkomst heeft geen kerkelijk karakter.

George van Elburg was tijdens de Tweede Wereldoorlog eigenaar van de Warmondse drukkerij van Elburg en heeft in het verzet moedige dingen gedaan. Zijn zoon René zal over het verzet vertellen. Ook zal burgemeester Carla Breuer spreken namens de gemeente. Net als in vorige jaren dragen twee kinderen van groep 7, dit keer van basisschool De Buitenplaats, zelfgeschreven gedichten voor.

Twee minuten stilte

Na de herdenking in de kerk lopen alle aanwezigen naar het monument. Daar speelt Harmonie St. Matthias vanaf 19.45 uur Koraalmuziek. Na de twee minuten stilte om 20.00 uur en het zingen van het Wilhelmus houdt de burgemeester een korte overdenking en leest een leerling van De Buitenplaats een zelfgeschreven gedicht voor.

Bloemen

Aansluitend aan de kranslegging kunnen alle aanwezigen hun eer betuigen aan de oorlogsslachtoffers. Er is een mand met bloemen waaruit aanwezigen een bloem kan pakken om bij het monument te leggen. Het staat daarnaast iedereen vrij om zelf bloemen mee te nemen.

Thema herdenking in Voorhout is 'verzet'

De jaarlijkse herdenking is bij het monument op het Raadhuisplein. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n In Voorhout worden op vrijdagavond 4 mei de mensen herdacht die voor onze vrijheid sneuvelden in de oorlog, of omkwamen tijdens vredesmissies. Het Voorhoutse thema is net zoals het landelijke thema 'verzet'. De herdenking bestaat uit een bijeenkomst in de Bartholomeuskerk en een korte plechtigheid, bij het monument op het Raadhuisplein.

De bijeenkomst in de kerk, die om 19.00 uur start, bestaat uit diverse gedichten, voorgedragen door jongeren, een drietal optredens van 'de Singing Stars', het verhaal van de Voorhoutse Eva en een voordracht van wethouder Kees van Velzen. Na afloop van deze bijeenkomst vertrekken de aanwezigen in een stille tocht naar het Raadhuisplein.

St. Cecilia speelt op het Raadhuisplein koraalmuziek. Daarna volgen het taptoesignaal en twee minuten stilte, afgesloten met het Wilhelmus.

Vervolgens worden er kransen gelegd door de Gemeente Teylingen, Oranje Vereniging Voorhout, Vereniging Oud Militairen Indiëgangers en de Bond van Wapenbroeders afdeling Zuid Holland Noord, Politie Hollands Midden en de leerlingen gezamenlijke basisscholen.

Aansluitend is er nog een toespraak van de wethouder en een gedicht, gemaakt en voorgedragen door een leerling van groep 8 van de Emmausschool. Tot slot kunnen alle aanwezigen bloemen leggen bij het monument. Deze bloemen worden aangeboden door de Oranje Vereniging Voorhout.

Iedereen wordt verzocht tot zonsondergang de nationale driekleur halfstok te hangen.

Het verhaal van Engelandvaarder Berbee

Sassenheim n Na de kransleggingen en het defilé tijdens de Dodenherdenking op 4 mei is er in 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a) nog de gelegenheid om herinneringen te delen aan de Tweede Wereldoorlog. De aanwezigen zullen hiertoe worden uitgenodigd door de Oranjevereniging. Ook zullen er door jongeren twee fragmenten worden voorgelezen uit het verhaal van Engelandvaarder Toon Berbee.

Stichting Oud Sassenheim kreeg begin dit jaar dit zeer aangrijpende verhaal. Toon Berbee heeft zelf na de oorlog zijn oorlogsherinneringen heel beeldend en gedetailleerd opgeschreven: zijn gevangenistijd in 'Hotel Oranje', zijn mensonterende transport naar Duitsland in 1941, de erbarmelijke leefomstandigheden in Duitse werkkampen en zijn plotselinge invrijheidstelling in 1944 en tot slot het weerzien van zijn familie. Toon Berbee woonde tot 1954 in Sassenheim.

De bijeenkomst in 't Onderdak wordt afgesloten met een beeldpresentatie van de SOS met foto's uit de mobilisatietijd, met in Sassenheim gelegerde Duitsers, met foto's van noodgeld en voedselbonnen, met bunkers en de gaarkeuken tot en met vrolijker beelden van de bevrijdingsdagen.

Inloopbijeenkomst

Op donderdagmorgen 3 mei is om 10.00 uur weer de gebruikelijke inloopbijeenkomst bij de SOS (Kagerdreef 72). De volgende aflevering van de herhaalserie "Herkent u ze nog, de Sassemers" wordt dan vertoond. Het verhaal van Toon Berbee kan daar worden ingezien en worden opgevraagd.

Bevrijdings- concert op Oranjeplein Sassenheim

Sassenheim n Op het plein voor de Dorpskerk is op zaterdag 5 mei de tweede editie van het swingend Bevrijdingsconcert.

Op het tot Oranjeplein omgedoopte plein brengt het Groot Harmonieorkest samen met zangeres Ruby van Urk om 15.00 uur een modern en aantrekkelijk programma ten gehore. Liedjes als 'Skyfall' van Adele uit de gelijknamige James Bondfilm en het zwoele 'A night like this' van onze eigen Nederlandse Caro Emerald zal Ruby met verve vertolken. Ook hits van andere grote artiesten als Robbie Williams en Gloria Estefan, waarin het orkest zich van een geheel andere kant laat horen, zullen de revue passeren.

Naast Crescendo, zijn er ook optredens van De Bollenband en The West Coast Bigband met Orlando Milan. Het Bevrijdingsconcert duurt van 13.00 tot 17.00 uur. De organisatie is in handen van de Oranjevereniging Sassenheim.

Herdenking en stille tocht

Sassenheim n Christelijke Harmonievereniging Crescendo speelt bij de jaarlijkse Dodenherdenking tijdens de herdenkingsbijeenkomst in Het Onderdak.

Bij de jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei staat Sassenheim stil bij de mensen die sinds de Tweede Wereldoorlog hun leven hebben gegeven voor de voor de mens zo kostbare vrijheid. Om acht uur is iedereen twee minuten stil. Na die stilte bij het Herdenkingsmonument, op de hoek Wilhelminalaan - Hoofdstraat, en de daaropvolgende kranslegging en defilé is er vanaf die plek om 20.15 uur een stille tocht naar Het Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a) voor een bijeenkomst.

Er zullen verhalen verteld worden over de oorlogsjaren in Sassenheim en het Groot Harmonieorkest van Crescendo zal tussendoor stemmige muziek ten gehore brengen. Deze herdenkingsbijeenkomst is om 21.30 uur afgelopen.

n Pheline wint Heel Warmond Bakt

Foto: pr.

Warmond n Een speciale vermelding is wel op zijn plek voor Pheline de Boer. Deze jonge bakster deed tijdens Koningsdag mee met Heel Warmond Bakt en won met haar chocolade taart met gekonfijte sinaasappelen de eerste prijs. De jury, bestaande uit Hans Oudshoorn, Pieter Wassenaar (voorzitter VWF) en burgemeester Carla Breuer prees Pheline om de heerlijke smaak en de balans tussen de chocolade en de sinaasappel. Een terechte eerste plaats voor de -uiteraard- hele trotse taartenbakster. | Foto: pr.

Vorsten- jacht bij Bolwerk

Foto: pr.

Sassenheim n De leerlingen van basisschool Het Bolwerk, locaties Menneweg en Dilligence, gingen op woensdag 25 april op zoek naar bijzondere vossen. Met Koningsdag om de hoek, was het plan ontstaan voor de Vorstenjacht. Zo kwamen de kinderen Bonaparte tegen, een prinses in een schitterende blauwe jurk en nog veel meer bijzonder vorsten. Eenmaal weer terug op school was de opdracht om van de welverdiende puzzelstukjes een puzzel te maken. Aan het eind van de morgen hing de school dan ook vol met allerlei vorsten en vorstinnen.

Verkoop loten van start

Foto: pr.

Warmond n Op de vrijmarkt op Koningsdag stond er in Warmond een kraam, ingericht met informatie over de Nationale Vereniging de Zonnebloem. Vrijwilligers verkochten honderden loten aan bezoekers van de markt. Een deel van de opbrengst wordt gebruikt om activiteiten voor Warmondse Zonnebloemgasten te organiseren. De verkoop loopt nog door tot begin september. Ook de Zonnebloem steunen? Neem dan contact op Miriam Langemaire via 071-3011417.

Theaterschool krijgt 't Onderdak muisstil

Foto: pr./Monica Stuurop

Sassenheim n Bezoekers van 't Onderdak waren zelden zo muisstil als in afgelopen weekend. Tijdens de voorstelling Jongen in Gestreepte Pyjama van Theaterschool Teylingen was door de zaal vooral geritsel van zakdoekjes te horen. Het op het gelijknamige boek (2006) gebaseerde verhaal over de Tweede Wereldoorlog blijft confronterend. De vader van Bruno gaat concentratiekamp Auschwitz leiden. Vanuit zijn nieuwe kamer ziet Bruno achter een hek mannen in gestreepte pyjama's. Hij gaat op onderzoek en bij het hek treft hij de gevangen genomen Joodse jongen Shmuel. De twee bouwen een vriendschap op. Lees verder op www.deteylinger.nl.

week in beeld

Voorzitter Anne Scheltes overhandigt het eerste exemplaar van het nieuwe theaterseizoen aan wethouder Arno van Kempen. | Foto: pr./Henk Keijzer Foto: pr./Henk Keijzer

Warmond n Theater Het Trefpunt presenteerde op zaterdag 28 april het programma voor het nieuwe theaterseizoen 2018-2019. Voorzitter Anne Scheltes bood met zichtbaar plezier wethouder Arno van Kempen het eerste exemplaar aan. Hij sprak vol lof over de toegenomen zelfstandigheid van het theater en sprak de wens uit tot verdere samenwerking met theater 't Onderdak in Sassenheim.

De komende weken valt het programma ook bij de inwoners van Teylingen en Oegstgeest op de mat. Het nieuwe aanbod biedt voor elk wat wils. Zo komen voor de kinderen clown Hakim en poes Dikkie Dik naar het theater. Gerenommeerde namen als Dolf Jansen en Javier Guzman staan op het programma, maar ook nieuwelingen van het Cameretten festival komen langs. De muziekvoorstellingen zijn dit jaar wederom divers: van popkoor Prestige PRO tot oudgediende Harry Sacksioni. Het volledige programma staat op www.theaterhettrefpunt.nl, inclusief de actie voor vroegboekers: tien weken lang tien procent korting op de bestelling.

Ex Voto Classics komt met Losing Track en Usual dogs

Voorhout n Een ouderwets gezellige bandavond met al het goede van toen en met het fijne van nu. De tweede editie van de Ex-Voto classic avond is op zaterdag 19 mei in @hok (Jacoba van Beierenweg 118b) en begint om 21.00 uur.

De eerste band op het podium is 'The Usual Dogs'. De muziek brengt je terug naar de tijd van de beatmuziek en flowerpower. Roerige tijden met geweldige muziek. Het tweede optreden is van de Sassenheimse band Losing Track. Zij klinken fris maar hebben toch die fijne nostalgische sound van bands als Led Zeppelin, Fleetwood Mac maar ook Anouk en Alanis Morrisette. Het gelegenheids dj-duo 'Kaal of Kammen' sluit de classic avond af.

De toegang is drie euro (alleen contant, niet pinnen). Meer informatie op www.ex-voto.nl.

Broers Bastiaan en Tom met eigen EP op Spotify

De broers Tom (l) en Bastiaan van Ommen treden op bij de presentatie van hun eerste EP. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De broers Bastiaan en Tom van Ommen, woonachtig in Voorhout, hebben op zaterdag 28 april hun eerste EP gepresenteerd in Cheers. Ze vormen sinds kort, samen met mede muzikanten, de band DitZo.

De releaseparty werd een geslaagde avond, waarbij de achtergrond bij de verschillende nummers werd verteld en de band alle nummer live speelde.

Pop Academie

Bastiaan (20) en Tom (17) doen de opleiding aan de Nederlandse Pop Academie in Utrecht. Vanaf kleins af aan maakten ze al muziek samen, maar het muziek zelf schrijven deden ze nog niet. Wat begon als een grapje (het nummer 'Fix It', wat meer komisch bedoeld was) is uiteindelijk toch iets serieus geworden. En nu is hun eerste EP 'Road To Nowhere' te beluisteren op Spotify, Apple Music, ITunes en YouTube Hun muziek genre is country/rock. Als ze samen schrijven is dit iets waar ze hun emoties in kwijt kunnen.

De nummers op de EP zijn; the journey, big yellow star, fix it, believe, road to nowhere en the person I need to be. Op social media zijn ze te volgen als DitZo Music.

Overigens is muziek de broers met de paplepel ingegeven. Natasja Douma, moeder van de jongens, is als docente verbonden aan het Conservatorium in Den Haag.

Game-night met No Worries

Voorhout n Het jongerenwerk van Welzijnskwartier organiseert op zaterdag 12 mei van 20.00 tot 22.30 uur weer een No Worries, met als thema game-night. Er zijn geen games, maar ouderwetse bordspellen. Ook kan er kahoot gespeeld worden. De entree is drie euro (inclusief twee consumpties). No Worries is een activiteit voor LVG jongeren van 14 tot 18 jaar en wordt gehouden in Ex-Voto (Jacoba van Beierenweg 118b).

Maria Maand

Sassenheim n In de maand mei staat Maria centraal. Op de donderdag 3, 10, 24 en 31 mei is er om 19.00 uur een viering in de Mariakapel in de Pancratiuskerk (Hoofdstraat 188). Deze vieringen zijn bedoeld om weer eens stil te staan bij Maria en worden voorgegaan door de gebedsleider.

Oecumenische Taizéviering

Sassenheim n In de Dorpskerk (Hoofdstraat) is op zondag 6 mei een oecumenische Taizéviering. De viering begint om 19.00 uur. Voorganger is ds. T. Moll en het Oecumenisch Kleinkoor Sassenheim verleent de medewerking. De Taizédienst voegt iets toe aan de gebruikelijke zondagse kerkdiensten met de specifieke Taizézang. De stilte krijgt in deze gebedsdienst een belangrijke plaats. Een stilte die rust en ruimte geeft voor inkeer en gebed. Even een stil moment om bewust te leven in deze vaak zo hectische tijd. Daarbij is er gelegenheid een kaarsje te ontsteken voor een situatie in de wereld of iemand die in gedachte is.

Maartje & Kine met Vibrato

Sassenheim n Ontwapenend en charmant, muzikaal en origineel, jong en ambitieus, lief en vilein, messcherp en grappig, energiek en indringend, blond en rood, Nederlands en Noors. Dat zijn Maartje en Kine. Op zaterdag 26 mei treden ze om 20.15 uur op Theater 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a).

Met één been in de actualiteit en het andere in de klassieke muziek bevragen Maartje & Kine de waan van de dag: opmerkelijke gedachtes en eigenzinnige observaties omgezet naar verfrissende muzikale comedy. Kaarten à 15 euro zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl, info@hetonderdak.nl of telefonisch (0252-225874) op werkdagen van 10.00 tot 11.00 uur.

Boekenmarkt Warmond

Warmond n Tijdens de Warmondse Boekenmarkt op Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei, zijn in ruim 55 kramen allerlei boeken te koop.

In het hart van het dorp, van het Kaakspleintje naar het pleintje bij de pomp en in de Dorpsstraat staan de kramen van 11.00 tot 16.00 uur opgesteld.

Er is van alles te koop: antiquarische, tweedehands of nauwelijks gelezen boeken. Van literatuur tot kinderboeken, van poëzie tot kookboeken en strips.

Voorjaarsmarkt in park

Sassenheim n Ook dit jaar organiseert de evenementencommissie van Park Rusthoff weer een Voorjaarsmarkt, op zaterdag 12 mei van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

Zoals ieder jaar verandert Park Rusthoff weer in een gezellige markt met meer dan veertig kramen vol prachtige zomerbloeiers, kunst, accessoires en handgemaakte cadeautjes. Er is ook informatie te krijgen over zeer uiteenlopende onderwerpen, zoals de schooltuin van Park Rusthoff, theater en bijenhouders.

Wat eten en drinken kan bij Paviljoen 't Sassennest en een gokje wagen bij de loterij. De prijzen zijn beschikbaar gesteld door standhouders en winkeliers.

Liberty Tour

Regio n Ook dit jaar stopt de Liberty Tour weer even op de Rijneke Winkelboulevard in Zoeterwoude. Op zaterdag 5 mei rijdt de imposante optocht van historische voertuigen van Zwammerdam via Alphen aan den Rijn en Leiden, om te eindigen in Den Haag. Tussen 11.00 en 12.00 uur pauzeert de colonne op de Boulevard. Dit biedt een mooie gelegenheid voor de bezoekers om de voertuigen van dichtbij te kunnen bewonderen. Ook is er een optreden van 4Fun.

cultuur/geloof

Met imponerende inhaalraces houdt Langeveld de schade beperkt

Jeroen Otte gaat voorop in de strijd. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Na de dramatisch verlopen vrije trainingen en kwalificatie heeft Niels Langeveld op het Autodrom Most in Tsjechië met twee ijzersterke inhaalraces de schade beperkt weten te houden. Na een motorwissel moest de coureur de eerste race als laatste starten, maar wist toch als elfde te finishen. De tweede race begon Langeveld als dertiende en ook deze race wist hij ver naar voren te komen. Hij werd vierde en reed tevens de snelste rondetijd.

Niels Langeveld kende twee zware races in Tsjechië. | Foto: pr. Foto: pr.

Na zijn sterke seizoensstart op de Motorsport Arena Oschersleben wilden Niels Langeveld en zijn team racing one in Tsjechië op de 4,2 kilometer lange Autodrom Most een goed vervolg geven.

Motor vervangen

Tijdens de vrije trainingen merkte Langeveld echter dat de Audi op drie cylinders leek te lopen en waren de rondetijden daardoor niet goed. De oorzaak kon niet direct gevonden worden en tijdens de kwalificatie moest een reset van de Audi gedaan worden. Dat leek te helpen, in zijn eerste run reed Langeveld de derde tijd. Tijdens de tweede run brak de rechter demper en dus kon hij zijn tijd niet verbeteren. Langeveld werd dertiende en mocht dus niet naar de tweede kwalificatiesessie voor de top twaalf, wat met een gebroken demper toch ook niet mogelijk had geweest.

Daarmee was het leed van dit weekend nog niet geleden. De motor van de Audi werd uitvoerig gecheckt en er werd ontdekt dat de hele motor vervangen moest worden. Dat had als resultaat dat Langeveld de eerste race vanaf de 27ste en laatste startplek moest beginnen. Een tegenvaller voor de Sassenheimer, die voorafgaand aan het seizoen heeft uitgesproken kampioen te willen worden in de TCR Germany.

Geduldig

Getergd, maar zeker niet verslagen, wist Langeveld dat hij dit weekend moest proberen de schade te beperken. Gedecideerd knokte hij zich ronde na ronde naar voren. Daarmee moest hij geduldig zijn, want de safetycar kwam vanwege incidenten diverse keren de baan op. Zodra de baan weer vrij was vervolgde Langeveld zijn inhaalrace en zo wist hij van de 27e positie op te klimmen naar een respectabele elfde plek.

De tweede race op zondag begon de Audi met startnummer 14 vanaf de dertiende startpositie. Ook nu wist Langeveld dat hij geduldig zijn weg naar de kop van het veld moest zien te vinden. Ook deze race hengelde hij ronde na ronde tegenstanders binnen en zo klom hij op naar een vierde plaats.

Op weg naar de top drie werd zijn opmars gedwarsboomd door de achter hem rijdende klassementsleider Harald Proczyk. De Oostenrijker zag in de slotfase van de race een gat dat er niet was en tikte Langeveld rechtsachter aan. Met kunst en vliegwerk wist de racing one-rijder de Audi uit de slip te krijgen. Het gat naar de top drie was door het gevecht te groot en de race tekort, maar met een vierde plek kan Langeveld tevreden zijn.

Schade minimaliseren

Langeveld staat door het resultaat in het klassement op de derde plaats, met zicht op de leider Harald Proczyk. "Het was een mentaal zwaar weekend. Na de problemen in de trainingen en kwalificatie heb ik met deze resultaten de schade weten te minimaliseren. Ik sta nu derde en heb zicht op Proczyk, dat had ik vrijdag met alle problemen niet durven hopen. Het is geweldig om tijdens een race zoveel posities goed te kunnen maken, maar ik hoop dat ik de volgende races in juni op de Red Bull Ring weer gewoon aan de kop van het veld mag starten", besluit Langeveld.

Studenten organiseren clinic rolstoelhandbal

Voorhout n Een fysieke beperking, maar toch lekker sporten? Dat kan op zaterdag 12 mei van 10.00 tot 12.00 uur in sporthal de Tulp (Jacoba van Beierenweg 118a). Die dag organiseren Beerent, Damon, Govert en Daniëlle een clinic rolstoelhandbal. Dat doen ze in samenwerking met rolstoelhandbalteam HV Quintus.

Beerent en Damon zijn studenten ergotherapie en fanatiek handballers bij HV Foreholte uit Voorhout. Zo kwamen zij op het idee om mensen met een fysieke beperking kennis te laten maken met handbal tijdens een clinic. Beerent: "Voor mindervaliden en mensen die aan het revalideren zijn, is het belangrijk om aan hun conditie en motorische vaardigheden te werken. En sporten is daarnaast natuurlijk ook een leuke manier om sociale contacten op te doen."

Govert vult aan: "Man, vrouw, jong, oud, iedereen kan 12 mei meedoen. Je hoeft ook geen handbalervaring te hebben. Het gaat om lekker in beweging zijn en het gezellig hebben met elkaar."

Een nieuw team

Beerent, Damon, Govert en Daniëlle hopen dat er zo veel enthousiaste mensen meedoen aan de clinic, dat ze daarna een rolstoelhandbalteam bij Foreholte kunnen starten. In Nederland zijn er al zo'n zes teams en het Nederlands rolstoelhandbalteam is zelfs Europees kampioen, maar in deze regio is er nog niets. De vier organisatoren willen daar graag verandering in brengen.

Aanmelden

Iedereen die 16 jaar of ouder is en graag wil kennismaken met rolstoelhandbal is van harte welkom bij de clinic. Er zijn voldoende sportrolstoelen aanwezig om het eens uit te proberen.

Aanmelden kan tot en met 7 mei door een mail te sturen naar rolstoelhandbalteam@hvforeholte.nl. Via dit mailadres kunnen ook vragen worden gesteld.

Zwaar seizoen zit erop voor The Bassets

Sassenheim n Voor de rugbyers van The Bassets uit Sassenheim zit het loodzware seizoen erop. Op zaterdag 28 april moesten ze nog naar Middelburg voor hun laatste wedstrijd tegen Oemoemenoe.

Op de dag na Koningsdag moest The Bassets de sportieve plicht nakomen. Geen speler van coach Phil Leck is ongehavend en met pijntje en blessures stapten ze al om twaalf uur de bus in. Tijdens de twee uur durende reis werd het plan gesmeed om Oemoemenoe een lastige middag te bezorgen. Dit plan pakte op het veld deels goed uit. In de eerste helft ging de strijd gelijk op, ook al was het een wedstrijd om des keizers baard. The Bassets gaf alles om het een echte wedstrijd te laten worden. Er werd met krachten gesmeten, maar dat kostte zoveel energie dat er in de tweede helft toch gaten in de defensie kwamen en daar maakte de bonkige Zeelanders gretig gebruik van. Oemoemenoe was simpelweg een maatje te groot, ook te zien in de uitslag: 38-18.

Water in Wapen

Warmond n Fotoclub de Bloembollenstreek exposeert van 3 mei tot en met 21 juni in het Wapen van Warmond (Dorpsstraat 90) met foto's met het thema 'water'. De omgeving van Warmond is voor veel fotografen een inspirerende omgeving om door de seizoenen heen telkens weer verrassende foto's te maken. De toegang is gratis.

Voetgolftoernooi voor ondernemers

Regio n De vijf lokale belangenbehartigers uit Noordwijk (NOV), Lisse (BCL), Noordwijkerhout (ONNO), Teylingen (TOV) en Hillegom (IRH) houden donderdag 31 mei alweer voor de vierde keer het Voetgolf Bollenstreektoernooi. Net als vorig jaar zal de plaats van handeling het GolfCentrum in Noordwijk zijn.

Een jaarlijks terugkerend uniek evenement voor ondernemers. Het doel van het evenement is om ook buiten het eigen dorp elkaar op een aangename, informele manier te treffen, kennis te maken of banden aan te halen.

Waarom voetgolf

Voetgolf is een combinatie van voetbal en golf. Met element voetbal als meest laagdrempelige sport en golf als de beste netwerksport, wordt er gestreden in teams van twee personen. Gastlocatie GolfCentrum Noordwijk zorgt voor een uitdagend en professioneel parcours. Aansluitend aan het sportieve element is er een netwerkbijeenkomst met een walking diner waar ook de leden die niet hebben meegedaan met voetgolf kunnen aanschuiven.

Starttijd voetgolf is om 16.00 uur, start netwerkbijeenkomst met walking diner is rond 18.30 uur en de bijeenkomst is om 21.00 uur afgelopen. Voor meer informatie en/of inschrijven kunt u terecht bij de eerder genoemde ondernemersverenigingen.

Gratis bridgemiddag bij Sassem Troef

Sassenheim n Sassem Troef organiseert op alle woensdagen in mei (2,9,16,23 en 30 mei) bridgemiddagen. De bridgewedstrijden worden gehouden in het partycentrum De Oude Tol (Hoofdstraat 147) en beginnen om 13.30 uur. Deelnemers worden naar speelsterkte ingedeeld in verschillende lijnen. In iedere lijn kunnen (wijn)prijzen worden gewonnen. De deelname staat open voor iedereen die het leuk vindt om te bridgen, of je nu lid bent van Sassem Troef of niet. Anders dan in de rest van het seizoen is de deelname gratis. Doel van deze actie van de bridgevereniging Sassem Troef is zo veel mogelijk mensen vrijblijvend in de gelegenheid te stellen kennis te maken met het wedstrijdbridgen. Aanmelden kan door Agenda aan te klikken op www.Sassemtroef.nl en dan aan te melden op de data naar keuze . Ook is het mogelijk een e-mail te sturen naar gtit@ziggo.nl of theo.kool@ziggo.nl Aanmelding aan de zaal is niet mogelijk.

Strijd om de felbegeerde Kaagcup

| Foto: pr./Jeroen Mesman Foto: pr./Jeroen Mesman

Warmond n Zo'n 1400 waterscouts uit de regio strijden vrijdag 11 en zaterdag 12 mei op de Kagerplassen om de felbegeerde Kaagcup. De tieners, verdeeld over driehonderd boten, moeten laten zien dat ze kunnen zeilen. Aan de wedstrijden doen kinderen mee uit de regio's Den Haag, Westland, Leiden, Duin- en Bollenstreek, Rijn en Veen, Gouda, Haarlem en Rotterdam.

Ad van der Geest, Jaap Meiland, Gé van der Willigen en Edwin van Dorp. | Foto: pr. Foto: pr.

De Scouting Kaagcup Zeilwedstrijden worden al sinds 1976 in zijn huidige opzet gehouden. De wedstrijden worden georganiseerd voor bij Scouting Nederland ingeschreven waterwerkgroepen. Er wordt uitsluiten gevaren in lelievletten en lelieschouwen die voldoen aan strenge eisen. De scoutinggroep die bij alle sessies de beste resultaten heeft behaald, wint de Kaagcup Wisselprijs. In de afgelopen twee jaar werd de cup gewonnen door de Macdonaldgroep uit Den Haag. Er wordt gevaren volgens het reglement van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (KNWV). De prijsuitreiking van de Kaagcup is op zaterdag 12 mei om 19.00 uur op het Boterhuiseiland, Zijldijk 4, Warmond.

Tijdens het Kaagcupweekend overnachten de scouts op verschillende locaties rond de Kagerplassen: bij boeren in het weiland, op eilanden en op hun eigen tot clubhuis omgebouwde binnenvaartschepen. De meeste deelnemers kamperen op het Boterhuiseiland.

Toeschouwers die een blik van de wedstrijden willen opvangen en niet de mogelijkheid hebben om zelf het water op te gaan, kunnen terecht op een aantal locaties. De te varen routes hangen welliswaar af van de wind die er staat, toch is de kans groot dat de deelnemende boten te zien zijn vanaf het uitkijkpunt aan het einde van de Menneweg in Sassenheim of vanaf Kaageiland.

Lucky's Bowling geopend

Warmond n Waar de meeste bowlingbanen een ietwat gedateerde uitstraling, dito inrichting en een betrekkelijk eenvoudige menukaart hebben, vaart Lucky's Bowling (Veerpolder 14) een geheel eigen koers. De eerste designbowlingbaan van West-Europa ligt in Warmond en werd vorige week geopend.

Er is gekozen voor een hoogwaardige uitstraling, zo laat Eric Bosma, directeur van Lucky's Bowling, weten. Zo oogt de baan ruimtelijk door unieke hoge houten plafonds. 3D-ontwerper Alexander de Bruin heeft de locatie ingericht met comfortabele Chesterfields en meubilair van onder meer Dutchbone en Zuiver. De combinatie van houten materialen, metaal, zacht velours en details als oude Leidse stadslampen zorgen voor een huiselijke sfeer. Het dak van Lucky's Bowling is voorzien van zonnepanelen, waardoor het pand zoveel mogelijk op groene stroom opereert. Deze stroom wordt onder meer gebruikt voor de videowand van ruim 35 meter breed en 8,5 meter hoog, met beelden van de Skyline van Manhattan en de Golden Gate Bridge van San Francisco. Gebowld wordt er op de Rolls Royce onder de bowlingbanen, geleverd door Brunswick, een eeuwenoud (1845) bedrijf dat volgens profs de beste in zijn soort is. De twintig pro lane-banen bieden de mogelijkheid voor grote internationale toernooien, waarvoor al de nodige verzoeken binnen zijn.

In Lucky's Bowling kan er gedeeltelijk achter glas worden gegeten, zodat er in alle rust kan worden genoten van de gerechten, met zicht op de bowlingbanen. De menukaart van het bijbehorende restaurant is samengesteld door Thijs Geerlings, die een verleden heeft als kok bij Gordon Ramsay. De bowlingmachines zijn omkist met een speciale geluidsabsoberende laag, waardoor het geluid in de zaal sterk wordt gereduceerd en een normaal gesprek mogelijk is. Voor kinderen is een speciale binnenspeeltuin aangelegd. Zo kunnen de kinderen hun eigen gang gaan terwijl de volwassenen bowlen of eten. Deze aandacht voor ontwerp, kwaliteit en details beïnvloedt niet de prijzen die Lucky's Bowling hanteert: zowel huur als horeca zijn niet duurder dan de reguliere bowlingbanen.

Tafeltennissers Sassem 1 kampioen

Sassenheim n Het eerste team van de tafeltennisvereniging TTV Sassem is in het voorjaarsseizoen met overmacht kampioen geworden.

In de laatste wedstrijd van het seizoen werd overtuigend met 8-2 gewonnen van de enige overgebleven concurrent Taverzo. Op de foto van links naar rechts: Ad van der Geest, Jaap Meiland, Gé van der Willigen en Edwin van Dorp

Het derde team van de tafeltennisvereniging TTV Sassem is erin geslaagd promotie naar de vierde klasse af te dwingen door met 70 punten uit tien wedstrijden het kampioenschap in de vijfde klasse naar zicht toe te trekken. Lees verder op www.deteylinger.nl.

'Kijkje in de keuken' bij het G-Jeugdteam van Foreholte

Het G-team heeft plek voor nieuwe leden. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Voetbalvereniging Foreholte heeft een hele grote jeugdafdeling waar bijna 800 kinderen voetballen. Wat nog niet iedereen weet is dat we sinds 2016 ook een G-Jeugdteam hebben. Op donderdag 10 mei kunnen kinderen een kijkje nemen bij dit team tijdens een speciale training op Sportpark de Elsgeest (Sportlaan 16).

Foto: pr.

Het G-Jeugdteam bestaat uit kinderen tussen 7 en 14 jaar met een verstandelijke beperking en zij komen iedere maandagavond met veel plezier trainen. En deze kinderen komen niet alleen uit Voorhout maar uit de hele regio. Er is plek voor meer kinderen in het G-jeugdteam. Op donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag, is het mogelijk een "Kijkje in de Keuken" te nemen. Onder bezielende leiding van trainers Ewout Onderwater en Justin Compier maken de kinderen kennis met het voetbal. De coördinator van het G-Jeugdteam is natuurlijk ook aanwezig om ouders te informeren. Aansluitend is de familiedag van Foreholte. Aanmelden kan bij coördinator G-jeugdteam, Jolanda Volkerijk, via 06-23361519 of stuur een berichtje naar volkerijk.jolanda@gmail.com.

Voorjaarsexcursie

| Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n IVN Leiden organiseert op zondag 6 mei een voorjaarsexcursie op het landgoedbos Huys te Warmont (Herenweg 139). De gidsen wandelen om 11.00 uur over het fraaie landgoed en willen samen met bezoekers gaan genieten van geuren, kleuren en vogelgezang. Bomen en struiken kleuren groen en in de kruidenlaag staat al veel in bloei. Geniet van de geur van het daslook, de bloei van het fluitenkruid, koekoeksbloemen en boshyacinten. En er valt ook te genieten van de zang van de roodborst, de vink en het winterkoninkje. De eerste jonge vogels zijn al uit het ei gekropen, hoog in de bomen bedelen jonge reigers om voedsel. De ouders vliegen af en aan. Meer op www.ivn.nl/leiden.

2 t/m 9 mei

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor, voorganger: pastor Th. Blokland

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 19.00 uur: Taizédienst m.m.v. Oecumenisch Kleinkoor, voorganger: Ds. T. Moll

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur: voorganger: Ds. T. Moll

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. C. Affourtit

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Middenkoor, voorganger: L. van Ulden

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, eredienst, voorganger: ds. J. Anninga (Heinenoord)

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, woord- en communieviering, voorganger: M. Claassens

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur: voorganger: Ds. I Padmos (De Kaag)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Wilfred van Rijn

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zaterdag 19.00 uur, jeugd-bar, zondag 10.00 uur, heilig avondmaaldienst, 19.00 uur genezingsdienst, voorganger: Jan Zijlstra

Wilt u in aanmerking komen voor een Cinema Floralis Arrangement (eten en filmbezoek voor 1 persoon), zorg dan dat uw oplossing uiterlijk zondag 6 mei binnen is, samen met uw naam en adres.

Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl o.v.v. Puzzel.

De winnaar van de puzzel van week 17 is: E. Kat- Bouwmeester uit Voorhout. De oplossing was: Grondmist.