De Teylinger

15 februari 2017

De Teylinger 15 februari 2017


Discussie over schuldhulp

Een volle raadzaal met woordvoerders van diverse organisaties ging de discussie aan over de schuldhulp. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Teylingen n De gemeente hield maandag een beeldvormende bijeenkomst rond de hulp bij schuld. Dit als aftrap voor nieuw beleid rond de aanpak ervan. Het nieuwe plan moet op 1 juli van kracht worden.

Door Nico Kuyt

Een groot aantal organisaties nam de uitnodiging aan om over een verbeterde schuldhulp na te denken. Na een inleidend woord van wethouder Arno van Kempen, gingen vijf groepen, elk met een casus, de huidige schuldhulp bespreken. Wat kan of zou de gemeente moeten doen om zo vroeg mogelijk het zakken in de schulden van de Teylingers te voorkomen? En uit de gesprekken bleek al snel dat er meer bekendheid moet komen tussen de organisaties onderling. Bij de tafels bleken organisaties elkaar soms niet te kennen en toch iets met schuldhulp te doen. Er dient één laagdrempelig loket te komen waar mensen met schulden zich kunnen melden en waar er niet meteen een dossier wordt opgemaakt. Vooral moet worden ingezet op preventie en vroeg-signalering. En als het toch de fout in gaat, een zo snel mogelijk handelen en goede begeleiding, want met het banksaldo in het rood, schiet ook de gemoedsgesteldheid van de schuldenaar danig in het rood. Er is vaak sprake van een toenemende chaos, waarbij snel de facturen opstapelen. Er zijn allerlei drempels voor het aanvragen van de noodzakelijke hulp, zoals schaamte. Er blijft dan veel leed achter de voordeur verborgen. De omgeving ziet hen soms afglijden, maar meldt het niet en de privacyregels werpen daarbij ook weer allerlei belemmeringen op. En als het traject is ingezet, is er sprake van veel bureaucratisch papierwerk, wat ook niet helpt.

Stadsbank

Voorgesteld werd om een stadsbank in te stellen zoals in Leiden gedaan is. Er is namelijk vaak sprake van een groot aantal schuldeisers die allemaal hun geld willen zien. Met de stadsbank neemt de gemeente dan al die schulden over en verstrekt een langdurige lening tegen lage rente. Zo kan de schuldenaar op adem komen en de zaakjes op orde krijgen.

Lees verder op pagina 7.

Teylingen smult van politiek

Teylingen n In tegenstelling tot veel andere gemeenten in de regio is er in Teylingen een grote belangstelling voor de lokale politiek. De gemeente biedt gratis de cursus 'Politiek Actief' aan en vanwege de grote stormloop wordt deze inmiddels voor de derde keer gehouden.

De cursus laat de inwoners kennismaken met de lokale politiek. Burgemeester Carla Breuer en enkele raadsleden doen hieraan mee. De deelnemers kunnen zo kijken of de politiek hun interesse heeft en of zij wellicht zelf actief willen instappen of op een andere manier willen meedoen als lid van een adviesraad of bestuurder van een vereniging.

Derde cursus

De cursus is vorig jaar voor de eerste keer gehouden en was binnen de kortste keren volgeboekt. Op dit moment wordt het voor de tweede maal gehouden, maar ook nu bleek de vraag groter dan het aanbod. De burgemeester wil daarom maar in het najaar van 2017 nog een derde cursus organiseren.

De fractievoorzitters van de gemeenteraad stemden hier vorige week zonder tegenspraak mee in. De gedachte borrelde zelfs op om maar door te gaan met de cursus tot er niemand meer over is. (NK)

Voorlichting over depressie en burn-out

Sassenheim n De voorlichtingsavond Depressie & Burn-out is op maandag 20 februari om 19.30 uur in de Julianakerk in Sassenheim. De organisatie is in handen van GGZ Rivierduinen en GGz Informatiepunt.

Een depressie en een burn-out zijn soms moeilijk van elkaar te onderscheiden, want veel van de symptomen komen overeen. Mensen met een burn-out zijn vaak somber en lusteloos of hebben last van schuldgevoelens, net als mensen met een depressie. Het verschil is dat een burn-out het gevolg is van langdurige overbelasting, terwijl een depressie ook kan ontstaan zonder dat er sprake is van overbelasting. Verder speelt aanleg bij het ontstaan van een depressie een grotere rol dan bij burn-out.

Tijdens de voorlichting wordt verteld over depressie en burn-out en welke mogelijkheden er zijn om hier iets aan te doen. Ook vertelt een ervaringsdeskundige zijn verhaal.

Kunstgras Warmunda voldoet aan norm

Warmond n De rubberkorrels op het kunstgrasveld van SV Warmunda voldoen aan de normen die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hanteert.

Door Nico Kuyt

Nadat enige commotie is ontstaan over de mogelijke risico's van de rubberkorrels op de kunstgrasvelden, heeft het RIVM een rapport opgesteld waarvoor 100 velden in Nederland zijn bemonsterd. Daarnaast heeft de bandenbranche aan de verenigingen een gratis test aangeboden. SV Warmunda heeft hiervan gebruik gemaakt.

Hogere waarden

Uit het onderzoek, uitgevoerd door SGS, bleek dat sommige waarden die gevonden zijn bij SV Warmunda, hoger lagen dan waarden van het RIVM rapport. In overleg met de club heeft de gemeente het RIVM en de GGD gevraagd om daarnaar te kijken. Zij gaven aan dat de velden binnen de normen vallen. De conclusie is dat de velden geen verhoogde gezondheidsrisico's opleveren.

De conclusie van het rapport, uitgevoerd door SGS bij Warmunda, is dat het veld voldoet aan de normen gesteld door het RIVM.

Amanda Scheeder en Madeleine van der Steege staan aan de wieg van Business Women Entrepreneurs Teylingen. | Foto: fbps/Peter Schipper Foto: Peter Schipper

Business
Women
Teylingen

Netwerk-
middag
vrouwelijke
ondernemers

Bewoners spreken in over Herenstraat

Joël uit
Voorhout is
beste voorlezer

interview n Bibliotheek op school maakt lezen leuk

Bewoners spreken in over nieuwbouw in de Herenstraat

Terwijl de woordvoerder van de bewoners zijn inspraak houdt, luistert een volle publieke tribune. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico kuyt

n Gang naar rechtbank om B&W terug te fluiten

Voorhout n Met een volle publieke tribune hebben bewoners rond de Herenstraat via de inspraakmicrofoon de raadscommissie Ruimte toegesproken. Zij zijn tegen de toename van de parkeerdruk door de nieuwbouw van winkels en appartementen aan de Herenstraat 110 tot en met 116 en zijn al naar de rechter gestapt.

Door Nico Kuyt

De inspraak werd gehouden namens de bewoners van de Prins Bernhardstraat en de Irenestraat. Zij zijn niet perse tegen de herontwikkeling. Dat vinden zij 'een goede zaak', mits maar voldaan wordt aan de gestelde wettelijke parkeernormen. Echter, in het bouwplan zijn slechts 34 parkeerplaatsen opgenomen. Het leidt tot een tekort aan negen parkeerplaatsen en met een meest ongunstige berekening zelfs van 35.

Parkeernorm

B&W heeft eerst een ontheffing van de parkeernorm geweigerd, maar na bezwaar van de ontwikkelaar is deze alsnog verleend. De bewoners gaven vorige week aan dat het nu al vol is, waardoor soms fout wordt geparkeerd. Het plan ontneemt ook nog eens circa drie parkeerplaatsen uit de Irenestraat.

Communicatie

Ook over de communicatie zijn de bewoners zuur. Zij geven aan niet één keer benaderd te zijn, niet door de gemeente, noch de ontwikkelaar, om te praten over het probleem met die parkeerplaatsen. Inmiddels zijn de bewoners in beroep gegaan. De argumentatie die de ontwikkelaar de Raad Bouw geeft over de parkeerplaatsen is in de ogen van de buren flinterdun. Zij zijn het niet eens dat dat de extra parkeerdruk die het bouwplan gaat opleveren 'in theorie in de omringende straten kan worden opgelost'. Het plan voldoet naar hun mening niet, maar de gevolgen worden afgewenteld op de buurt.

Zij hopen dat de rechtbank B&W terugfluit en dat de commissie B&W om opheldering vraagt en er op wijst dat ze er zijn voor de inwoners van de gemeente en niet voor de winstgevendheid van een projectontwikkelaar.

Gemeente door het stof over Industriekade

Foto: pr.

Sassenheim n De verhoging van de huur van de stukjes groen langs de woonboten van de Industriekade gaat niet door. Deze blijft op het huidige lage niveau liggen.

In september vorig jaar besloot B&W, volgens het door de gemeenteraad vastgestelde beleid, de huur van de stukjes grond aan te passen aan een marktconform tarief. Het leidde evenwel tot een forse verhoging. En dat zorgde voor veel commotie bij de woonbootbewoners en de politici van Teylingen. Het leidde tot het intrekken van het B&W-besluit. De oorspronkelijke overeenkomst met het lage huurbedrag blijft nu eeuwigdurend gehandhaafd. In de raadscommissie Ruimte uitte bewoner William Slotboom zijn genoegen over de nieuwe situatie. Wethouder Kees van Velzen sprak zijn excuses uit over de gelopen procedure rond de prijsverhoging. De gemeente heeft hieruit lessen getrokken, poogt het vertrouwen met de burger te herstellen en zal in de toekomst meer zorgvuldiger handelen, aldus de wethouder. (NK)

Vervolg voorpagina

vervolg n Een voorwaarde is wel een goede begeleiding en controle, zodat niet door een terugval weer in het moeras van schulden wordt gestapt. Aandacht werd gevraagd voor de jongeren en ZZP'ers, kwetsbare groepen met weinig buffer. Ook de gemeentelijke website kan helpen om de weg naar hulp soepel te maken. De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) is soms onbekend en wekt wellicht ook enige weerstand op. Als bij de ISD wordt aangeklopt is de situatie meestal zeer ernstig geworden. Een rode draad bleek het vinden van het loket waar men terecht kan voor ondersteuning. Voorlichting is erg belangrijk. En ook meer maatwerk, meer samenwerken tussen de organisaties, maar minder bureaucratie.

De gemeente gaat het nieuwe beleid verder uitwerken. Met nog momenten waar de raadscommissie Welzijn zijn zegje kan doen en mogelijkheden voor de inwoners voor inspraak, moet er eind juni een nieuwe schuldhulp liggen waarover de gemeenteraad een besluit neemt. Het oude beleid loopt namelijk op 1 juli af.

Ingezonden: Fietsbeugels weghalen

ingezonden n "Sinds de gemeente fietsbeugels bij de bushalte aan de Jacoba van Beierenweg ter hoogte van het station in Voorhout heeft geplaatst, kunnen we 'genieten' van omgegooide fietsen door balorige kroeggangers, die in het weekend 's nachts wat lang op de bus moeten wachten en de tijd doden door de achtergebleven fietsen te verplaatsen of te vernielen. De fietsenberging op 20 meter afstand staat leeg, zoals u op de foto ziet.

De oplossing: Gewoon de twee fietsbeugels weghalen en de buspassagiers hun fietsen in de fietsenberging laten stallen. Dan zijn we van deze overlast verlost."

Ed Wegman,
Bewoner Jacoba van Beierenweg, Voorhout.

Economische Agenda moet Duin- en Bollenstreek versterken

Er was veel belangstelling voor de tussenstand van het economisch aanjagen van de Bollenstreek. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

regio n De economie van de Bollenstreek sukkelt ietwat en bungelt ergens onderaan de ranglijst. Ook een nieuwe peiling geeft niet echt een positieve diagnose dat het economische griepje is geslecht. Maar heling is onderweg. De Economische Agenda Duin- en Bollenstreek (EADB) is in de laatste fase van wording. Ondernemers, onderwijs en overheid slaan daarin de handen ineen om als genezend medicijn de regio op te sterken en strijdvaardig het bed te verlaten.

Door Nico Kuyt

De EADB is opgesteld door Teylingen, Lisse, Hillegom, Noordwijk en Noordwijkerhout, met samenspraak met Katwijk en de ondernemers. Het moet de kwakkelende economische positie van de streek verbeteren, maar wel met behoud van de aantrekkelijkheid van het wonen. Daartoe zijn concrete business cases opgesteld. Vorige week donderdag hield namens de stuurgroep de Teylingse wethouder Bas Brekelmans, samen met de kwartiermakers Arjan Slobbe en Richard van de Merwe, een presentatie over de laatste stand van zaken. De raadzaal van het Bestuurscentrum in Voorhout liep vol met belangstellenden, vooral raadsleden en ondernemers. Diverse projecten passeerden daar de revue. Zoals 'Flower Attraction', waarvan een onderdeel is om de bollensector ook buiten het bloeiseizoen zichtbaar te maken. Hoe kan bijvoorbeeld de Keukenhof het seizoen verlengen en de streek een ware bloemenstreek laten zijn. Aandacht is vooral voor de regiomarketing om de streek te optimaal te promoten. Gelegenheid moet er zijn dat bedrijven kunnen groeien. De streek moet weer aantrekkelijk worden gemaakt, zoals door kavelruil.

Zeejachthaven

De waterrecreatie en de daarop gerichte bedrijven is een ander ingangspunt. Friesland heeft alleen zoet, Zeeland alleen zout, maar de Bollenstreek heeft zoet en zout water. Zo is de Leidsevaart onvoldoende benadrukt. Aanpassingen zijn nodig om het gebied nog aantrekkelijker te maken voor het varen. Zoals, en daar is hij weer, ook een zeejachthaven in Katwijk. Maar ook wordt gedacht aan gezondheid, zorg en wellness. Noordwijk was vroeger een kuuroord. Hotels staan in de winter leeg. Waarom daar niet revalideren als je uit het ziekenhuis komt? En Esa/Estec wordt minder space en meer high-tech als het aan de kwartiermakers ligt.

Ook de verbinding met scholen is uiterst belangrijk. De jeugd moet geraakt worden met de passie voor het ondernemen. Elkaar leren kennen, een stage uitvoeren en later komen werken. Het in het hart raken van de jeugd. Wat houdt het in om timmerman te zijn in het bedrijf, dat is de vraag. Maar vooral de samenhang tussen al die projecten, daarin wordt veel voordeel gezien. "Het is heel belangrijk dat wij elkaar vinden en kunnen aanjagen. Dat dingen voor elkaar komen en we de economische agenda nog jaren kunnen volhouden,"besloot Brekelmans.

De agenda wordt binnenkort met zo concreet mogelijke aanbevelingen aan de gemeenteraden van de vijf gemeenten voorgelegd.

Lobby over archeologie vindt geen weerklank

Teylingen n Wethouder Bas Brekelmans heeft er heel weinig zin in de huidige verstoringsdiepte van 70 centimeter en meer waarbij een archeologisch onderzoek verplicht is, weer ter discussie te stellen.

Aanleiding is een onderzoek die de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) heeft laten uitvoeren in de aanloop van de nieuwe verwachtingenkaart voor archeologie voor de gemeenten in de streek. Het onderzoek zou aantonen dat de grond in het verleden al zo verstoord is, dat er weinig meer te vinden valt. Volgens de LTO voldoet de verwachtingenkaart dan ook niet. Zo zou deze voorbij gaan aan 60 jaar zware bodemverstoringen, zoals omspuiten, diepdelven, diepspitten en het bewerken met dragline. Vele hectaren grond zouden zo ten onrechte een archeologische verwachting heeft gekregen.

In de raadscommissie Ruimte kaartte Joost van Doesburg (PvdA) het onderzoek aan. Brekelmans gaf aan dat nog even wordt gekeken of het onderzoek wel nieuwe feiten levert. Anderhalf jaar geleden is er in de raad zeer lang over de verstoringsdiepte gesproken. Moest het nu 30 centimeter of 1 meter zijn? Destijds is na veel gesoebat gekozen voor een middenweg van 70 centimeter. Dat was het maximale wettelijk haalbare. "Het is koorddansen. Hoe ga je aantonen dat de grond geroerd is? Als je het veranderd dan heb je de archeologen weer tegen je. Als er geen nieuwe feiten zijn, willen wij het beleid zo houden," aldus de wethouder. (NK)

VVD wil de gemeente laten What's Appen

Teylingen n De VVD en het CDA willen het makkelijker maken voor mensen om in contact te treden met de gemeente. Op dit moment is het mogelijk om online in contact te komen, maar als het makkelijker kan, dan moet de gemeente dat mogelijk maken.

Het idee om de gemeente te laten 'What's Appen' komt doordat raadslid Robin Konings informatie zocht over een vergunning. "Ik wilde inloggen op de chatbox van de gemeente en dat werkte heel slecht op mijn telefoon. Toen dacht ik dat het makkelijker zou moeten kunnen en dat kan als de gemeente What's App gaat gebruiken om in contact te treden."

Er zijn verschillende gemeenten in Nederland die de app al succesvol gebruiken bij de communiceren met inwoners en daar zou Teylingen een voorbeeld aan kunnen nemen, vinden de twee partijen. "Door het makkelijker te maken om met de gemeente kan de kwaliteit van de dienstverlening omhoog én wordt de drempel verlaagd." In de raadsvergadering van 30 maart wordt gestemd over de motie.

D66 gaat 'In gesprek met'

Teylingen n D66 gaat op zaterdag 18 februari op veel plaatsen in het land de straat op voor de actie 'In Gesprek Met'. Ook D66 Teylingen doet mee. Het doel van de actie is om ideeën te verzamelen waar ons land wat aan heeft. Vrijwilligers lopen vanaf 10.30 uur door de winkelcentra van Sassenheim en Voorhout en hebben kartonnen tekstwolkjes bij zich waarop iedereen zijn of haar idee kan schrijven. Op dit moment zijn er in Nederland al meer dan 4.400 ideeën verzameld.

Wasbeek is dementie-vriendelijk

Sassenheim n Sport- en recreatiecomplex Wasbeek krijgt op vrijdag 17 februari als eerste bedrijf in Teylingen de sticker Dementie-vriendelijk uitgereikt krijgen van Hans Demoed, voorzitter van Alzheimer NL.

De medewerkers van sport- en recreatiecomplex Wasbeek hebben op 30 januari de training Dementie-vriendelijk gedaan. Zij krijgen steeds meer te maken met ouderen, met en zonder dementie. Het team is door deelname aan deze training nu nog beter in staat mensen met dementie te begrijpen en te begeleiden.

Lenferink bezoekt Politiek Café

Burgemeester Lenferink op bezoek. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n De Leidse burgemeester Henri Lenferink bezocht afgelopen zaterdag het maandelijkse Politiek Café van D66 Teylingen in Grand Café Graaf Jan in Sassenheim.

Lenferink was daar aanwezig als voorzitter van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Hij informeerde de D66-leden over het werk van deze organisatie, waarbinnen een groot aantal gemeenten in de regio samenwerkt, van Hillegom tot Alphen. Zo ongeveer een derde van de D66-leden was naar het café gekomen om Lenferink te horen vertellen over de geschiedenis en de toekomst van Holland Rijnland, maar ook over projecten als de Rijnlandroute.

Vragenlijst over onderwijs

D66-Teylingen is nieuwsgierig naar de mening van inwonersover onderwijs. Met de online vragenlijst 'Als ik minister van onderwijs was, dan..' wil D66 weten hoe de inwoners in onze regio, jong en oud, denken over een aantal onderwijsvraagstukken zoals passend onderwijs en brede scholen.

De vragenlijst staat op www.teylingen.d66.nl/onderwijs en is tot 6 maart in te vullen.

Uw bericht in De Teylinger?

redactie n De redactie van De Teylinger ontvangt graag persberichten, aankondigingen en terugblikken (mét foto!) voor in de krant en/of op www.deteylinger.nl. Insturen kan naar redactie@deteylinger.nl. De deadline voor de krant is iedere maandag om 12.00 uur.

Veel bedenkingen over aanpassing monumentenbeleid

CDA-er Van Welie (midden op de foto) in debat met Piket (Trilokaal) en Van Doesburg (PvdA). | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Teylingen n Het CDA-initiatiefvoorstel voor het aanpassen van het monumentenbeleid bleek in de raadscommissie Ruimte nog niet rijp om naar de gemeenteraad te gaan voor een besluit. In een lange discussie kwamen allerlei bedenkingen naar boven.

Door Nico Kuyt

Vooraf aan de bespreking kwamen Cok van Steijn van de Historische Kring Voorhout (HKV), André van Noort, van het Historisch Genootschap Warmelda en Leo Dubbelaar namens Cuypersgenootschap en Bond Heemschut inspreken over het initiatiefvoorstel voor aanpassing van het monumentenbeleid. Zij pleitten voor een aanscherping door een aanpassing van de verordening. Een aantal panden werd opgenoemd die intussen verdwenen zijn. Bij een waarde van 17 punten mag de eigenaar kiezen of hij zijn bezit op de lijst wil hebben, maar niemand heeft daarvoor gekozen.

Trots op monumentaal pand

"Monumenten vertellen iets over het verleden en over de identiteit, die kun je niet zomaar aan de kant schuiven. Zij dienen gerespecteerd te worden zodat het verleden doorgeven kan worden aan de kinderen. Monumenten dragen ook bij aan de leefbaarheid van een gemeenschap," zo viel er onder andere te horen. Het moet eigenaren tevens onmogelijk gemaakt worden om het puntenaantal te verlagen door het in verval te laten raken. De gemeente moet in dergelijke gevallen gewoon handhaven. Eigenaren moeten juist trots zijn om in een monumentaal pand te wonen. Zij moeten daarbij geholpen worden door de subsidie flink op te schroeven, want het huidige bedrag is veel te laag. Vanuit de publieke tribune klonk applaus.

Weerstand

Maar het voorstel stuitte op enige weerstand onder enkele fracties. Zo wees de VVD erop dat het beleid vier jaar geleden met zeer veel moeite is vastgesteld. Beleid is er voor de langere termijn. Het zou knagen aan betrouwbaar bestuur als nu opeens de panden met 17 punten monument worden. Eerst moet er maar een grondige evaluatie worden uitgevoerd.

Om nu te zeggen dat het beleid mislukt is, ging de VVD te ver. Ook de ChristenUnie ging in veel mee met de VVD. Tevens was Trilokaal geen voorstander van het weer aanpakken van die 17 punten, maar wel voor het handhaven als een eigenaar het laat verpauperen. Ook D66 kon op voorhand nog niet instemmen en wees op het voorstel van de fractie voor een monumentenlening in plaats van verhoging van de subsidie. De PvdA schaarde zich evenwel achter het CDA.

Keuzevrijheid

Wethouder Bas Brekelmans was nog niet echt gelukkig met het voorstel. In zijn ogen was de discussie vier jaar geleden goed gevoerd. Op democratische wijze is destijds de raad akkoord gegaan met het beleid. Dat alle eigenaren met 17 punten besloten hebben geen monument te zijn, is hun keuzevrijheid. Die vrijheid nu te ontnemen zorgt voor veel gedoe, met inspraak en planschade. Om ze op de lijst te zetten van beeldbepalende panden vereist een aanpassing van het bestemmingsplan met allerlei risico's.

Voor Maarten van Welie (CDA) hoefde die panden geen monument te worden, maar hij hield vast om ze op de lijst te zetten van beeldbepalende panden. Volgens hem is het dan niet zo dat de eigenaar niet kan slopen, maar moet het dan melden en met een goed verhaal komen waarom het niet in stand te houden is. De gemeente kan dan zorgen dat elementen in de nieuwbouw terugkomen. Deze opstelling van toch een sloophamer in plaats van behoud, deed Joost van Doesburg (PvdA) de steun voor het CDA weer intrekken. Op verzoek van Dion Piket (Trilokaal) werd de discussie uiteindelijk maar gestaakt, zodat het CDA buiten de commissie meer 'zieltjes voor het voorstel kan winnen'.

Zorg om boeren in de Kaagpolders

Warmond/Sassenheim n Raadslid Bert van Leeuwen (CDA) komt volgende maand met een motie naar de raadscommissie Ruimte om het toekomstperspectief van de boeren in de polders rond en in de Kagerplassen te verbeteren.

Door Nico Kuyt

"De een na de andere boer stopt met melken," zo hield Van Leeuwen vorige week de commissie voor in een presentatie over de polders. "Het dilemma is: zij kunnen niet meer fatsoenlijk boeren, maar de polders kunnen ook niet zonder boeren. Zij zijn de dragers van de leefbaarheid van het gebied. Zij kunnen niet vooruit en wij kunnen ze niet missen. Daar is de motie volgende maand op bedoeld, om te kijken naar de mogelijkheden."

Onderzoek

Twee studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch hebben een studie gemaakt van het gebied wat voor perspectief er nog is voor die agrariërs. Onder andere kampen de boeren met de opvolging. De zoons en dochters willen niet meer. Ook hindert de beperkte perceelgrootte en de bodemdaling de landbouw, die op zich al door de globalisering een heel moeilijk verhaal is geworden. De urgentie om te kijken naar de agrarische sector wordt niet gevoeld. De bereikbaarheid van het gebied is een probleem en is voor het huidige aantal boeren te klein.

De motie roept op om in gesprek te gaan met de boeren in het gebied, waartoe ook deze uit polders in de buurgemeente Kaag en Braassem behoren, om te komen tot een nieuw perspectief. De studenten hebben weliswaar een interessant rapport opgesteld, maar komen volgens Van Leeuwen nog niet met een oplossing. Zij tonen twee richtingen, namelijk polders als een duurzaam energielandschap met windmolens en zonnepanelen en dergelijke, en polders met een zogeheten natuurinclusieve landbouw, waarbij de negatieve effecten van het boeren op de natuur minimaal zijn en de positieve effecten maximaal. Van Leeuwen ziet het laatste als verdienmodel toch wat minder interessant, terwijl het eerste nogal ingrijpend is. Hij gaf aan dat beide richtingen nog slechts een studie zijn, een beeldvorming. Na de presentatie als aftrap, wordt volgende maand de motie ingebracht.

Repair Café en Weggeefwinkel open

Sassenheim n Het Repair Café is op zaterdag 18 februari in de JoJo aan het Hortusplein 14 in Sassenheim. Van 13.00 tot 16.00 uur is iedereen van harte welkom met kapotte kleren, een defect elektrisch apparaat, een fiets met een mankement of gewoon voor de gezelligheid. Het Repair Café gaat samen met de bezoekers aan de slag met het repareren. Ook is de Weggeefwinkel weer geopend.

Ondertussen gaat het opknappen van het nieuwe onderkomen van het Repair Café gewoon verder. Zo is er onlangs een (nood)trap geïnstalleerd bij de JoJo en aan wordt alle brandveiligheidseisen voldaan. Binnenkort zal ook de 'koffiecorner' open gaan. Dit allemaal dankzij de inzet van enthousiaste buurtbewoners en vrijwilligers.

Nieuwsgierig wat er de afgelopen tijd al is gedaan? Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen. De koffie en thee staan weer voor u klaar. Ook met hun vragen, kunnen bezoekers op zaterdagmiddag terecht.

Nieuwbouw in Hooghkamer gaat laatste fase in

Vertegenwoordigers van de bouwbedrijven ondertekenen samen met wethouder Bas Brekelmans de overeenkomst. | Foto: MV Foto: pr.

Voorhout n Wethouder Bas Brekelmans, Terra Ontwikkeling C.V. en Van der Hulst Bouwprojecten B.V. hebben vorige week woensdag hun handtekeningen gezet onder twee grondexploitatie-overeenkomsten om de laatste 390 woningen te realiseren van het plan Hooghkamer. De bouw van het eerste deel van deze woningen staat dit najaar gepland.

De overeenkomsten zijn getekend met Van der Hulst voor de bouw van 107 woningen en met Terra Ontwikkeling (een onderdeel van Heijmans) voor de bouw van 283 woningen in het plan Hooghkamer. De ondertekening maakt de weg vrij om in dit najaar van 2017 te starten met de bouw van de 75 van de in totaal 390 woningen. Het is de laatste fase in de bouw van Hooghkamer. De wijk kan in 2020 klaar zijn en telt dan 900 woningen.

Groen

In de overeenkomsten zijn afspraken vastgelegd over het realiseren van woningen, de aanleg van de openbare ruimte door beide ontwikkelaars en de verdeling van de kosten. Zo betalen de bedrijven mee aan de realisatie van de ontsluitingsweg. Ook zijn afspraken gemaakt over de grondverkoop die nodig is voor het door de gemeente afmaken van de wijkontsluitingsweg en over duurzaam bouwen. "We streven naar een Green Label, dat is een gebiedslabel voor duurzaamheid," licht Yvonne van der Hulst van het gelijknamige bouwbedrijf toe.

Sociale huurwoningen

Verder heeft Terra Ontwikkeling de taak om in samenspraak met woningcorporatie Stek (waar ook Warmunda onderdeel van uit maakt) sociale huurwoningen mogelijk te maken. In deze derde fase gaat het om 113 sociale huurwoningen. In totaal telt de nieuwe wijk straks minimaal 300 sociale huur- of koopwoningen, maar dat kunnen er nog wat extra worden, meldt Brekelmans. "We zijn in gesprek met de corporatie om te kijken of we misschien woningen kunnen bouwen met een kleiner oppervlakte, zodat de huur ook lager wordt." De wethouder geeft wel aan dat als dat idee doorgang vindt, er ook nog eens goed naar de parkeercapaciteit moet worden gekeken. Lees meer op www.deteylinger.nl.

Sneeuwpret

De sneeuwvlakte in Park Rusthoff was al snel het domein van sleeërs en sneeuwpoppenbouwers. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De gestaag vallende sneeuwvlokken van afgelopen zaterdag bezorgden ook Park Rusthoff een geweldig dik pak sneeuw. In combinatie met de sneeuw op de takken van de vele bomen en struiken, de kinderboerderij en het Sassennest zorgde dit voor een sprookjesachtig en nostalgisch decor met een enorme aantrekkingskracht op veel enthousiaste kinderen en hun ouders. Met behulp van stoere vaders en moeders werden er door de dik ingepakte kinderen op het grote eiland levensgrote sneeuwpoppen gemaakt of werden ze op de slee voortgetrokken door het park en over de spannend slingerende paden van het bosgedeelte. De oudere kinderen hielden sneeuwbalgevechten.

Oude tijden herleefden en zodoende was het de gehele dag en ook zondag voor jong en oud volop genieten geblazen in Park Rusthoff.

Informatieavond over Wijzelf Bollenstreek

Teylingen n Wijzelf Bollenstreek zorgcoöperatie is een initiatief van enkele inwoners uit Teylingen. Het biedt een digitaal platform om hulpvragers en –aanbieders van diensten online bij elkaar te brengen om elkaar tegen een geringe betaling of vrijwillig te helpen. Op dinsdag 21 februari is er van 20.00 tot 22.00 uur een informatiebijeenkomst in Sassembourg (Jan van Brabantweg 7 in Sassenheim).

Wijzelf Bollenstreek is een coöperatie, waarvan mensen die hulp en zorg nodig hebben lid kunnen worden. Via een digitaal platform op internet zoeken zij iemand die deze hulp kan bieden. Wijzelf zoekt nu voor haar leden onder andere huishoudelijke hulpen, flexibele tuinklussers, huisdieren- en boodschappenservice, handige klussers voor in en om het huis en behulpzame buren. Na een zorgvuldige selectie door het bestuur van Wijzelf komen deze dan op de besloten website, waar de leden dan online contact met ze kunnen zoeken en een afspraak kunnen maken. Ook zorg- en hulpaanbieders (particulier of zzp'er) zijn van harte welkom.

Aanmelden via: www.wijzelf.nl/bollenstreek.

Vogelleven op Koudenhoorn

Warmond n Sinds jaar en dag is Koudenhoorn niet alleen populair bij mensen maar mag het zich ook verheugen in een grote populariteit onder vogels. De Vogelwerkgroep Teylingen geeft hierover op zondag 19 februari van 14.00 tot 16.00 uur een lezing in Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn.

Koudenhoorn is een waar vogelparadijs. Van rietzanger tot fazant, van zomer-, winter- of dwaalgast of standvogel, allemaal doen ze graag Koudenhoorn aan gedurende een bepaalde periode van het jaar. Deze populariteit heeft het eiland met name te danken aan de afwisseling in landschappen.

Al menig jaar houdt de Vogelwerkgroep Teylingen de vogelstand op Koudenhoorn nauwlettend in de gaten. Zij verzamelde over de jaren een schat aan gegevens. Voortrekker van deze werkgroep, Charlotte Matthijssen, vertelt over het vogelleven en gaat vervolgens met de bezoekers over het eiland op zoek naar de vogel hotspots.

De toegang is gratis. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Business Women Entrepreneurs Teylingen moet vrouwelijke ondernemers bij elkaar brengen

Amanda Scheerder en Madeleine van der Steege staan aan de wieg van Business Women Entrepreneurs Teylingen. | Foto: fbps/Peter Schipper Foto: Peter Schipper

Dat een wandelingetje op Koudenhoorn tot zoveel zou leiden, had zakenvrouw Madeleine van der Steege waarschijnlijk niet verwacht. "Toen ik met een vriendin gewandeld had, wilden we ergens wat drinken. Uiteindelijk kwamen we terecht bij Sugar or Spice." Van der Steege was onder de indruk van de zaak en raakte in gesprek met eigenaar Amanda Scheerder. Het klikte en een aantal bezoekjes later was het idee ontstaan van een initiatief voor vrouwelijke ondernemers in de gemeente Teylingen. De gemeente en de Webster University haakten aan. Op dinsdag 7 maart is de eerste bijeenkomst van de Business Women Entrepreneurs Teylingen.

Mannenwereld

'We willen dat er voor iedereen iets te halen is'

Van der Steege heeft jaren een eigen bedrijf gehad in Zuid-Afrika. Ze is nu in Nederland eigenaresse van Synquity, dat zich richt op het versterken van leiderschap. Het verbaasde Van der Steege hoe weinig vrouwelijke ondernemers in Nederland met elkaar optrekken. Hoewel er netwerken zijn voor ondernemers in Teylingen, vond ze dat er iets ontbrak. "Het is toch voornamelijk een mannenwereld," geeft Scheerder aan. De dames realiseerden zich dat de vragen die vrouwelijke ondernemers hebben vaak anders zijn dan die van hun mannelijke collega's. "Vrouwen hebben toch andere agenda's, hebben vaak meer ballen hoog te houden, en moeten flexibeler zijn." Voor vraagstukken over het combineren van bijvoorbeeld zorgtaken in het gezin en een eigen bedrijf was lokaal nog geen platform te vinden.

Vrouwelijke kwaliteiten

Daarnaast hebben vrouwen een andere manier van ondernemen, andere kwaliteiten en ook andere valkuilen. "Vrouwen willen met hun bedrijf niet alleen financieel een bijdrage leveren, maar ook sociaal. Bovendien zijn vrouwen van nature vaak meer met elkaar verbonden. Vrouwen zullen dus ook betere en stabielere zaken hebben als ze zich meer met elkaar verbinden." Van der Steege signaleert dat vrouwen elkaar ondanks hun natuurlijke neiging tot verbinding niet altijd verder helpen, elkaar bijna als concurrentie zien. "Vrouwelijke ondernemers moeten zich er ook van bewust zijn dat ze een groot verschil kunnen maken voor andere vrouwen. Daar is bijna niets voor nodig." Ze geeft aan dat de concurrentie die de dames soms voelen eigenlijk achterhaald is: "In de toekomstige businessmodellen is het veel belangrijker om innovatief te zijn dan competitief".

Business Women Entrepreneurs

Uit de visie van Van der Steege en Scheerder kwam dan ook bijna als vanzelfsprekend het idee voor een initiatief voor vrouwelijke ondernemers naar voren. De dames waren er echter eensgezind over dat ze niet simpelweg een netwerk voor vrouwelijke ondernemers wilden creëren. Het initiatief moest iets toevoegen voor de dames. De samenwerking werd gezocht met zowel de gemeente Teylingen als de Webster Universiteit, waar Van der Steege aan is verbonden. Het resulteerde in een brainstormsessie met burgemeester Carla Breuer en dr. Yang Fan van de Webster Universiteit. Breuer heeft in een andere gemeente meegewerkt aan een vergelijkbaar initiatief en Fan is als programmacoördinator van de afdeling 'business & management' van de Webster Universiteit helemaal thuis in het onderwerp. "Er is sprake van een driepoot, eigenlijk een triple helix," vertelt Van der Steege. "Zo kunnen we ook een educatief gedeelte toevoegen aan het initiatief."

Minder verspilling talent

Met het toevoegen van een educatief aspect kan ook de onzekerheid worden aangepakt die veel vrouwelijke ondernemers voelen. "Ik gaf een tijd geleden aan vrouwelijke uitwisselingsstudenten een workshop over het opzetten van je eigen internationale carrière," vertelt Van der Steege. "De vrouwen hadden al veel bereikt, maar zeiden dat ze niet wisten of ze wel goed genoeg waren om een internationale carrière op te zetten." Van der Steege benadrukt dat het tot een enorme verspilling van talent leidt als vrouwen door dergelijke specifieke issues blijven steken.

Alles kan nog

Het initiatief is er echter niet primair op gericht de maatschappij te veranderen. De eerste insteek is vrouwen te helpen bij het laten groeien van hun bedrijf. "We willen iets doen waar de vrouwelijke ondernemers in Teylingen voordeel mee kunnen opdoen." Hoe dat eruit gaat zien, staat nog allerminst vast. "Het kan nog alle kanten opgaan. We willen dat er voor iedereen iets te halen valt. Op 7 maart gaan we daarom echt kijken of er behoefte is aan een dergelijk initiatief en hoe we dit met z'n allen in kunnen richten." Wat wel vaststaat, is dat Sinead Hewson van het Women's Business Initiative International op deze startdag komt spreken.

Welkom

De bijeenkomst is nadrukkelijk gericht op álle vrouwelijke ondernemers in Teylingen: grootte van het bedrijf of achtergrond van de ondernemer maken daarbij niet uit. "Een brede range aan deelnemers is extra interessant: dan kun je alleen maar meer van elkaar leren," beredeneert Van der Steege. Ze voegt toe: "Als je uit je comfortzone stapt, heb je bovendien meer kansen om te leren". Iedere vrouwelijke ondernemer uit Teylingen is uitgenodigd om op dinsdag 7 maart om 16.00 uur deel te nemen aan de eerste bijeenkomst van de Business Women Entrepreneurs Teylingen in lunchroom Sugar or Spice (Dorpsstraat 46 Warmond). Aanmelden of meer informatie opvragen kan bij Amanda Scheerder (0717370077, 0630885046 of Amanda@sugarorspice.nl).

Leiderdorp heeft geen moeite met komst skeelerbaan in Veerpolder

n Bewoners Merenwijk in verzet met website

Warmond n De Leiderdorpse ijsclub VIJL heeft geen problemen met de komst van de skeelerbaan in de Veerpolder van Warmond. De Leiderdorpse club ziet hierin geen concurrentie met de eigen skeelerbaan.

Door Nico Kuyt en Marieke Voorn

De Warmondse IJsclub is bij VIJL langs geweest in verband met de plannen voor de aanleg van de baan. VIJL blijkt positief te zijn. Ze zijn niet bang voor eventuele concurrentie, maar zien het als een versterkende werking voor de sport en vinden een extra baan in de regio juist fijn. Er wordt door de clubs onderling al gesproken over mogelijke wedstrijden tegen elkaar, zo geeft B&W van de buurgemeente aan na gesprekken met VIJL. Het gemeentelijk bestuur van Leiderdorp is in overleg met VIJL over het mogelijk opplussen van die skeelerbaan, zodat hierop, eveneens als in Warmond, officiële wedstrijden gehouden kunnen worden. Hiervoor is een aanpassing van enkele tienduizenden euro's nodig.

Protest uit Merenwijk

En terwijl de collega-club dus positief is, komen de bewoners van de aangrenzende Merenwijk juist in verzet tegen de aanleg van de nieuwe skeelerbaan bij de Warmondse IJsclub. Om hun bezwaren kenbaar te maken, hebben de omwonenden een website gemaakt. Op www.skeelerbaannee.com leggen zij uit waarom ze tegen de komst van skeelerbaan zijn.

Ook spraken de Merenwijkers vorige week al in tijdens de commissievergadering over de gang van zaken. Dat de IJscub geen omgevingsvergunning hoeft aan te vragen, roept bij hen vragen op. Ook vrezen de bewoners overlast, omdat de skeelerbaan geschikt wordt voor landelijke wedstrijden. "Het te verwachten bezoekersaantal geeft een forse extra belasting op dit groene rust- en stiltegebied. We vrezen daarnaast voor licht-, geluid- en parkeeroverlast," zegt Andre Mom namens de omwonenden. De bewoners vragen zich af waarom de gemeente Teylingen niet naar alternatieven in de regio kijkt, zoals een locatie bij eventuele nieuwbouw van de ijshal in Leiden.

En er zijn meer tegenstanders. "Ook wij zijn tegen deze plannen", zegt Henk Schouten van de Stichting Broek- en Simontjespolder. "Als de Warmondse IJsclub deze skeelerbaan mag aanleggen, verdwijnt een mooi weidegebied uit de Kagerzoom."

Conny Tummers neemt afscheid bij FysioWarmond

Conny Tummers neemt afscheid van FysioWarmond. Rick de Jong neemt haar plek in de maatschap over. | Foto: fbps/Peter Schipper Foto: fbps/Peter Schipper

Warmond n Ze was de afgelopen 36 jaar een van de gezichten van FysioWarmond, maar vanaf 1 maart gaat Conny Tummers (59) met pensioen. De fysiotherapeute blikt met veel plezier terug op haar jaren in Warmond.

Door Marieke Voorn

Als net afgestudeerde fysiotherapeute in Leiden schreef Conny Tummers 36 jaar geleden een sollicitatiebrief en werd daarna uitgenodigd bij Marienhaven. Ze kon direct aan de slag en is daarna altijd in Warmond werkzaam gebleven, ook nadat ze samen met haar man verhuisde naar Rotterdam. "Ik werkte eerst in loondienst, maar besloot daarna met anderen een eigen praktijk te beginnen. We hebben op verschillende locaties gezeten, maar zijn nu alweer jaren gevestigd aan de Herenweg 37."

Jarenlang werkte ze er met veel plezier, waarbij het contact met cliënten een belangrijke drijfveer vormde. "Ieder mens is bijzonder, ze hebben allemaal een eigen verhaal." Betrokkenheid speelt een centrale rol, ook in het geven van de lessen Pilates en FysioFit. Het is een van de redenen waarom mensen al jaren trouw haar lessen bezoeken. Het idee ontstond elf jaar geleden, doordat Conny op zoek was naar manieren om ook klachten te voorkomen. "Als fysiotherapeut helpen we om klachten te verminderen en om op te lossen. Toch wilde ik ook preventief werken. Met Pilates en FysioFit kan dat. Door oefeningen te doen verstevig je spieren en het helpt om je lichaam in balans te houden."

Rick de Jong

Op vrijdag 24 februari is er tussen 20.00 en 22.00 uur een afscheidsreceptie en kunnen cliënten Conny de hand schudden. Ook is er gelegenheid kennis te maken met Rick de Jong, die haar plek in de maatschap overneemt. De 30-jarige fysiotherapeut komt uit Apeldoorn, maar verhuisde voor zijn studie naar Leiden. Inmiddels woont hij in Voorschoten, samen met zijn vriendin en zijn dochtertje van zeven maanden. Rick heeft veel zin om aan de slag te gaan. "Ik wilde altijd fysiotherapie combineren met ondernemen en dat kan op deze manier perfect. Bij het eerste gesprek met Conny was er direct een klik en ook met de andere collega's verliepen de gesprekken goed." Naast Rick de Jong blijven Helma Heemskerk, Willij Mooij en Bianca Langeveld werkzaam bij FysioWarmond. Rick richt zich op alle onderdelen van de fysiotherapie, met een speciale aandacht voor chronische pijn en sportblessures. Hij werkt daarnaast ook bij de KNVB bij Oranje onder 13 jaar. Als vervanger van Conny neemt hij ook de lessen Pilates en FysioFit over.

Naar Santiago

Voor de ervaren fysiotherapeute breekt straks een nieuwe periode aan, waaraan ze misschien even moet wennen. "Het zal in het begin wel gek zijn, want ik ga het zeker missen." Ondanks het plezier dat ze in haar werk heeft, vindt Conny het nu tijd voor andere dingen. Ze is pas 59, maar wil meer tijd vrij maken voor haar familie en hobby's. Door de lange reistijd tussen Warmond en Rotterdam schoot dat er weleens bij in. Én ze heeft nog een droom: fietsen naar Santiago de Compostella. "Misschien fiets ik de tocht niet in een keer, maar in delen. Lekker onderweg en mensen ontmoeten. Dat lijkt me fantastisch!"

Rick de Jong nieuwe fysiotherapeut

Teylingen gaat voor Eschers vissen en vogels tijdens Bloemencorso

Alle deelnemers presenteren het ontwerp voor hun corsowagen. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Tijdens de jaarlijkse presentatieavond van het Bloemencorso van de Bollenstreek zijn de praalwagenontwerpen gepresenteerd. Dit gebeurde op verrassende wijze, waarbij zandprinses Rosa van de Vijver de zestien praalwagenontwerpen schilderde in zand.

De presentatie van de praalwagenontwerpen voor de 70ste editie van het corso was op maandagavond 13 februari in Hotel Van der Valk Sassenheim-Leiden.

Foto: pr.

Deelnemers

Het is de eerste keer dat het nieuwe art director team Esther en Pieter Waardenburg, bekend van Bloemen­atelier Capri in Sassenheim, actief is in het corso. Behalve het presenteren van de praalwagenontwerpen in zand, werden hiervan de kleurige ontwerpen overhandigd aan de praalwagensponsors. De wagens zijn ontworpen voor het thema 'Dutch Design'. De gemeente Teylingen rijdt met de wagen Eschers vissen en vogels (foto onder).

De andere deelnemers zijn: De Mondriaan-leeuw (Bloemenbadplaats Noordwijk), De huizen van Jan Six (gemeente Hillegom), Dutch windmills (Keukenhof), De stoelendans (gemeente Haarlem), Dutch Duck (Corsogroep KAVB Hillegom Haarlem en omstreken), Sprookjesbos De Efteling (Rabobank Bollenstreek-Haarlem en omstreken), Boer & Bont (KAVB Noordwijkerhout), Nederland fietsland (gemeente Lisse), DAF(fodil) (Corsogroep De Zilk), Tulpomania (Ondernemersfonds binnenstad Haarlem), Dutch Polders (Baardmannetjes) (Omroep Max), 100 jaar De Stijl (Leiden, Stad van Ontdekkingen), Pandavriendschap Wu Wen en Xing Ya (Volksrepubliek China), Dutch Toucan (Hotels & Restaurants Van der Valk), Titel nog onbekend (Toerism Malaysia) en de schooiwagen van het Bloemencorso van de Bollenstreek.

De presentatieavond werd afgesloten met een gezamenlijke toost. Het verlichte corso rijdt in Noordwijkerhout op vrijdag 21 april en het corso van Noordwijk naar Haarlem is op zaterdag 22 april.

Bezoek een beroep: wat doet de burgemeester?

Teylingen n Welzijnskwartier jongerenwerk gaat de hele maand maart met tieners tussen de 10 en 14 jaar langs bij verschillende beroepen in Teylingen om zo te laten zien wat elk beroep inhoudt.

Tijdens 'Later als ik groot ben op locatie' wordt een bezoekje gebracht aan dansstudio Sonja en de Hoogvliet. Ook kunnen deelnemers kijken hoe het is om burgemeester te zijn en komt een medewerker van de NS langs om te vertellen over de Nederlandse Spoorwegen.

De beroepsbezoeken zijn op de donderdagen 9,16,23 en 30 maart van 16.00 tot 17.30 uur. Deelname is gratis. Aanmelden kan door naam en leeftijd door te geven via richardgrimbergen@welzijnskwartier.nl. Voor meer informatie, bel 06-10704075.

Op de rode stoel komen spannende verhalen tot leven

Winnaar Joël zit op de rode voorleesstoel, daarachter de andere deelnemers uit Teylingen en Lisse en de wethouders. Foto: Marieke Voorn

Teylingen n De grote rode stoel staat klaar voor de voorlezers uit Teylingen en Lisse. Zij zijn 6 van de in totaal 3206 schoolkampioenen in Nederland. In bibliotheek van Sassenheim deden zij zaterdag mee aan de voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. De winnaar werd Joël van der Hoeven uit Voorhout. Op woensdag 29 maart is de kwartfinale in de bibliotheek in Leiden.

Het publiek ging er eens goed voor zitten, want de voorlezers zijn natuurlijk niet voor niets afgevaardigd door hun school. Bente Witteman (Andreasschool, Voorhout) knalt er als eerste op een positieve manier in met haar fragment uit Sjakie en de Chocoladefabriek. Demi Leerling (De Lisbloem, Lisse) weet wat haar te wachten staat, want zij werd vorig jaar ook al schoolkampioen. Terwijl er in een publiek een speciaal spandoek voor haar de lucht in gaat, leest zij pakkend voor uit het boek Oma Boef. Dhanista Bharos (De Rank, Sassenheim) is als derde en heeft gekozen voor Percy Jackson en de Olympiers 1 - De bliksemdief. "Je was heel betrokken bij het boek," was na afloop het lovende oordeel van de jury. Isabella Berk (Antoniusschool, Voorhout) leest met haar heldere stem mooi voor uit De club van 7 en het lege huis. Ook Maartje van Velzel (Het Landtgoed, Warmond) krijgt dat compliment voor het door haar voorgelezen fragment uit De knotsgekke wereld van Lotte Wirwar. Als laatste mag de latere kampioen plaatsnemen. Joël van der Hoeven (De Regenboog, Voorhout) boeit het publiek met zijn voordracht uit het boek 'Schaduwspits' van Corien Botman.

Voetbal en gitaren

De jury, bestaande uit wethouders Arno van Kempen (Teylingen) en Adri de Roon (Lisse), kiest na lang beraad voor de leerling uit groep 8b van De Regenboog. "Het was een echt jongensverhaal, over voetbal en gitaren. Je leest voor in een prettig tempo en weet het publiek er echt bij te betrekken. Heel knap gedaan," prijst de jury hem. Joël straalt na afloop. Ook zijn ouders, broertje, zusje en juf Els zijn maar wat trots.

Nieuwslezer

Iedereen die wil horen hoe mooi Joël kan voorlezen, heeft nog een kans. Naast een boekenbon, ontving hij nog prijs: op zaterdag 18 februari mag hij om 9.30 uur het nieuws voorlezen in de radio-uitzending van de Bollenstreek Omroep (BO).

Wegcijferen

Medium. Raar woord, ik moet denken aan een vrouw in een roze jurk die met een hand op je voorhoofd al je kwalen laat verdwijnen. Medium betekent ook communicatiemiddel. Het meervoud 'media' is bekender.

Ik hang aan media of medium ook altijd het label tussenpersoon of organisatie die communicatie mogelijk maakt. Niets meer en niets minder. Je haalt informatie/amusement/nieuws op en je brengt het bij de luisteraar/kijker/bezoeker. Ik zeg het wel eens in het bijzijn van omroepvrijwilligers: het maakt de kijker of luisteraar niet uit wie het brengt, als het maar goede radio en tv is. Dat betekent dat je jezelf meestal kan en vaak moet wegcijferen. De wedstrijd waar je verslag van doet, degene die je een interview afneemt, de foto die je neemt. Daar gaat het om, niet om wie het doet. Dat is best lastig. Niet alleen bij vrijwilligers, maar ook op professioneel niveau kom je ze tegen: omroepmedewerkers die zichzelf te belangrijk vinden. Die zichzelf op een voetstuk plaatsen. Die zichzelf graag horen praten. Die willen laten blijken dat ze er ook verstand van hebben. Die zelf het antwoord geven om dat door een geïnterviewde te laten bevestigen. Ik word er af en toe doodziek van.

Er is sprake van onkunde, maar ook van: kijk mij eens belangrijk zijn, dat soort types. Als je jezelf wel wegcijfert, levert dat vaak betere radio en tv op. Ik vergelijk het weleens met een scheidsrechter. Als je na afloop van de wedstrijd niet meer weet wie er gefloten heeft, dan is het meestal een goede scheidsrechter geweest. En laten we eerlijk zijn: pochers, uitslovers, over het paard getilden, zelfkickers, wie heeft er geen hekel aan? Hoe kan ik het nou oplossen bij mijn eigen omroep? Nou, niet. Ik moet er zelfs aan mee doen. Als er een vrijwilliger van een komma weer een punt maakt omdat het zijn eigen, belangrijke komma is, dan hoor ik mezelf zeggen: goed gedaan. Goed van jou. Leuk om te horen. En soms zou ik willen zeggen: niet zo overdrijven, zo goed was het nou ook weer niet, de geïnterviewde zag er na afloop wel heel erg teleurgesteld uit. Degene die zichzelf op de voorgrond plaatst, zorgt ervoor dat andere, vaak belangrijkere zaken, niet te zien of te horen zijn. Is dit nou alleen een probleem bij vrijwilligers of lokale omroepmedewerkers? Welnee, bezoek een willekeurige netwerkbijeenkomst, een schoolplein, een verjaardag. En wat te denken van politici? Breek me de bek niet open. Het zou goed zijn voor de wereld als er wat meer aan wegcijferen wordt gedaan. En wie zegt dat? Een of andere pannenkoek bij een omroep die toevallig een column in een krant mag schrijven. Loser.

Ard Zandbergen
Hoofdredacteur Bo
ard@bollenstreekomroep.nl

Teylingen langzaam van het gas af

Teylingen n De komende jaren komt er een zoektocht op gang naar de beste alternatieven voor verwarming van het huis en het tapwater anders dan aardgas. Bij nieuwe wijken wordt al gekeken of deze niet gasloos ontwikkeld kunnen worden.

Door Nico Kuyt

Dat antwoordt B&W op vragen van Frans van Swieten (Trilokaal). De politicus bevreemdde het dat Teylingen op de Klimaattop in Rotterdam niet haar handtekening had gezet onder een manifest waarin de gemeente verklaart werk te maken van een overgang naar een aardgasvrije woonomgeving. Het netwerk van leidingen is op veel plaatsen in het land verouderd en er wordt nagedacht om het gas langzaam af te schaffen. Sommige nieuwe wijken in het land worden al zonder gas gebouwd. Teylingen heeft het manifest niet ondertekend omdat de gemeente daartoe niet is gevraagd, maar B&W sluit zich aan bij de inhoud. Het sluit goed aan bij de acties die in de gemeente al zijn opgestart. Zo brengt leverancier Liander op verzoek van Teylingen de vervangingen in het gasnetwerk in beeld. Het overzicht is op 11 januari gepresenteerd. Met behulp daarvan kan de gemeente bepalen in welke wijken als eerste ingezet wordt op het wonen zonder aardgas. Ook komt er een Warmte Transitie Atlas wat inzicht geeft in de kansen voor de verduurzaming van de warmte- en koudevoorziening. Bij de planvorming voor de te ontwikkelen locaties in Sassenheim, de Bloementuin aan de Narcissenlaan en Langeveld langs de Hoofdstraat, kijkt de gemeente al hoe deze zonder gasaansluiting kunnen worden ontwikkeld. En voor bestaande woningen biedt de gemeente aan bewoners die hun huis grootschalig willen aanpakken in 2017 een koplopers-project aan waarmee er individueel naar de meest passende maatregelen wordt gezocht om de woning van het gas af te krijgen. Voor de financiering kunnen ze een aanvraag indienen voor een duurzaamheidslening. Na deze koplopers wordt die kennis verder verspreid om zo andere bewoners tot zo'n zelfde actie te verleiden.

Opfrisbijeenkomst verkeersregels

Voorhout n De KBO Voorhout organiseert samen met de politie op dinsdag 21 februari om 14.00 uur een opfrisbijeenkomst over verkeersregels in De Verdieping (Dr. Aletta Jacobslaan 1).

Er komen telkens weer nieuwe verkeersborden bij en ook de verkeersregels veranderen. Maar ook de al lang bestaande regels zitten misschien niet meer zo helder het hoofd. Dus kan het geen kwaad de kennis van de verkeersregels een keer op te frissen tijdens deze bijeenkomst. Ook de actuele verkeerssituaties in Voorhout worden besproken, zoals de drukte op de Herenstraat en de nog te realiseren nieuwe turborotonde op de Nagelbrug. Deelname is gratis.

Na afloop is er een stamppotmaaltijd. Kosten bedragen 6 euro en aanmelden kan bij Riet Peeters, Jan Steenlaan 8 in Voorhout.

Ro's Barbershop: Met gevoel voor styling

Voorhout n Een jaar geleden openden de deuren van Ro's Barbershop. Een barbier voor de échte mannen; zonder afspraak binnenlopen en altijd goede koffie.

'Men Only' staat in het logo van Ro's Barbershop. Het is meteen duidelijk: dit is een zaak voor mannen. Mannen met baarden of een sik en met goede kapsels. Zij kunnen in de salon aan de Herenstraat terecht voor knippen, scheren, styling of trimmen. Eigenaar Ronald Willems, zorgt samen met barbiers Stef Beutick en Stephan Hoogink voor de echte barbiersbehandeling. Dat betekent aandacht voor stijl, perfect geknipte klassieke kapsels en een Classic Italian Shave. Goede styling is tegenwoordig een must, zegt Ronald op de website van Ro's. "De man van nu hoeft zich allang al niet meer te schamen voor het feit dat hij aandacht besteed aan zijn haar. Sterker nog: goede styling is tegenwoordig een must. Bij Ro's Barbershop hebben wij oog voor perfectie en zorgen wij ervoor dat iedere man piekfijn gestyled de deur uitloopt." Meer informatie op www.rosbarbershop.nl.

Vader en zoon Does maken van kuipzwammen een familiefeest

Timo Does viert de publieksprijs met vader Jan-Piet, die de juryprijs heeft gewonnen. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n De kuip staat klaar, het licht gaat uit en de spot aan: daar komen de Kuipzwammers, de dappere deelnemers aan het jaarlijkse Kuipzwammen van carnavalsvereniging De Bokken. Het publiek in de KTS zit er klaar voor en krijgt een avondje Voorhoutse humor voorgeschoteld.

Een goede opening is het halve werk, weet ook Bert Pilaszek. In het kwartier dat hij aan het woord is, legt hij de lat meteen hoog. Die uitdaging is aan Cok van Steijn wel besteed. Als kistendrager van St. Barbara neemt ook hij op een leuke en ludieke manier de Voorhoutse samenleving op de hak. De toon is gezet, ook voor de nieuwkomers.

Kuipzwamgilde

De organisatie van het evenement is in handen van het Kuipzwamgilde. Dit gilde is een aantal jaar gelden opgericht om de doorstroming van talentvolle kuipzwammers te garanderen. Dat lijkt een goede zet, want nieuwkomer Timo Does wint het publiek voor zich. Dat begint al met zijn opkomst. Aan de hand van zijn moeder stapt hij het podium op. Terwijl Does jr. 'zwamt', kijkt Jan Regeer toe. Regeer, oude rot in het zwamvak, begeleidt de nieuwkomer en dat blijkt geen eenvoudige taak. "Ik was aan het begin van de avond veel zenuwachtiger dan wanneer ik zelf in de kuip sta." Ook nieuwkomer Guy Bosman - in kippenpak- wordt mentaal ondersteund, in zijn geval door een Stephan Hoogink.

Grote Bok

Tijdens de pauze wordt traditiegetrouw de Grote Bok bekend gemaakt. De carnavalsvereniging wijst dan een belangrijk persoon binnen de Voorhoutse samenleving aan. De eer gaat naar Pieter van Kampen, hij wordt verkozen tot Grote Bok 2017. Van Kampen zet zich onder andere in voor de Voedselbank in Alphen aan den Rijn en heeft daarnaast verschillende taken binnen voetbalvereniging Foreholte.

Ferry Knop-prijs

Voor enkele deelnemers blijkt de locatie van het kuipzwammen nog best een probleem. Dennis Floor, verkleed als wegwerker, besprak de aanleg van de turborotonde en de veranderde verkeerssituatie. Gelukkig kon hij de KTS nog net op tijd vinden. Het kuipzwammen werd afgesloten door Jan-Piet Does, de vader van Timo. Hij drukt zijn stempel met scherpe opmerkingen en anekdotes. Het blijkt het beste optreden, want Does wordt door de jury uitgeroepen als winnaar. Het publiek -dat de toegangskaart als stembiljet mocht gebruiken- kiest zoon Timo uit. De Ferry Knop-prijs gaat dus ook mee naar huize Does, waar de familie zich een jaar lang de beste 'zwammers' van Voorhout mag noemen.

Carnaval

Voor De Bokken is het Kuipzwammen traditiegetrouw het laatste evenement voor het echte carnaval. Op vrijdag 24 februari trappen ze af met het scholenbezoek, de sleuteloverdracht en daarna het sleutelbal in Boerhaave en een Netflix feest in de Cheers! Meer op www.cvdebokken.nl.

Inloopochtend Historische Kring

Voorhout n De Historische Kring Voorhout houdt op zaterdag 18 februari van 10.00 tot 12.00 uur een inloopochtend in het nieuwe Kenniscentrum aan de Bonekruidstraat. Het bestuur nodigt leden en belangstellenden uit om het eind januari geopende Kenniscentrum te bezoeken.

Bij binnenkomst op het Raadhuisplein staan veel zaken over het oude gemeentehuis. In de Oosthoutzaal liggen talloze boeken met foto's van het historisch verleden van Voorhout en haar inwoners. En op de tafels staan tientallen fotoalbums met duizenden oude foto's. Bestuursleden zijn aanwezig om de gasten rond te leiden en vragen te beantwoorden.

Hemels Voorhout

De tentoonstelling Hemels Voorhout in de Foranholtezaal gaat over bidprentjes, communieprentjes, foto's en stukken van de dragersvereniging St. Barbara en is uniek te noemen.

De daaropvolgende inloopbijeenkomst is woensdag 8 maart van 14.00 tot 16.00 uur.

Bingo bij KBO Sassenheim

Sassenheim n De ballen rollen weer bij de KBO Sassenheim op donderdag 16 februari. De bingomiddag begint om 14.30 uur en is in de theaterzaal van 't Onderdak (J.P.Gouverneurlaan 40A). Zowel leden als introducees kunnen gezellig meespelen en prijzen winnen. Bij binnenkomst is een kopje koffie of thee gratis.

Dansavond met hits uit 70's tot nu

Voorhout n Dansen op muziek uit de jaren '70, '80, '90 en '00 kan op zaterdag 18 maart tijdens de dansavond in Cheers!. The Grooving Greys treedt op. Zij spelen herkenbare soft rock en blues.

De organisatie van de dansavond is in handen van RR Express, bestaande uit Voorhouters Rob Luttge en Rene Nulkes. Samen met hun partners Henriette en Jolanda organiseren zij al enige tijd 25-plus disco's. De toegang is gratis.

The Rosevill Band

Sassenheim n The Roseville Band uit Wales en Helleveeg uit Leiden treden allebei op in Café de Twee Wezen op zondag 19 februari vanaf 16.30 uur.

De Leidse band verzorgt het voorprogramma met energieke garagepunkrock. The Roseville band speelt alternatieve rock. Hun debuutalbum won direct een BBC Radio Award en de band kreeg vermeldingen in toonaangevende Britse bladen als NME en The Guardian. Ook verdienden ze een plek op Glastonbury. Om het nieuwste album 'Blood' te promoten touren ze momenteel door Nederland en Duitsland en zijn daarom op zondag in Sassenheim.

De Achtbaan duikt water in

Meester Joost, juf Linda en juf Michelle duiken het 'water' in voor de opening van het schoolproject. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Of ze er lang voor hebben getraind, is bij de redactie niet bekend, maar meester Joost en juffen Linda en Michelle hebben vorige week wel op spectaculaire wijze het schoolproject van basisschool De Achtbaan geopend. Met een bijzondere demonstratie schoonzwemmen gaven zij het startsein voor het project met de toepasselijke thema 'De Achtbaan duikt in het water!'.

Ieder jaar wordt gekozen voor een schoolbreed thema om drie weken mee aan de slag te gaan. Dit jaar is dat 'De Achtbaan duikt in het water'. Met subthema's 'De Mooiste Vis', 'Piraten' en 'Watermanagement' gaan de leerlingen tot en met 22 februari aan de slag. Ze maken muurkranten en creatieve opdrachten als groep, maar gaan ook individueel aan de slag met onder andere creatief schrijven. Op woensdagavond 22 februari is de afsluitende tentoonstelling van het project op de locaties Beukenrode, Distelweg en Cluster.

De Bibliotheek op school maakt lezen leuk

Dorien van Doeveren en Hans Portengen in de bibliotheek van de Antoniusschool. | Foto's: pr. Foto: pr.

teylingen n Een kwart van alle kinderen in Nederland verlaat de basisschool met een leesachterstand van gemiddeld twee jaar. En op 15-jarige leeftijd is 14 procent van de jongeren laaggeletterd. Alarmerende cijfers, die vragen om een gerichte aanpak. De Bibliotheek Bollenstreek helpt scholen bij het inrichten van hun bibliotheek en het ontwikkelen van een leesplan. Directeur Dorien van Doeveren van de Antoniusschool in Voorhout: 'Lezen moet je leren. Door deze samenwerking creëren we een omgeving waarin leesplezier centraal staat'.

Fleur (8) houdt van lezen. ôLezen is belangrijk. Je hebt het altijd nodig." Foto: pr.

"Vroeger bestond onze bieb uit niet meer dan een stellage vol boeken," vertelt schooldirecteur Dorien van Doeveren. "Toen we gingen verbouwen, hebben we de hulp van de Bibliotheek Bollenstreek ingeschakeld. Nu bezitten we meer dan 2000 exemplaren. Fictie, non-fictie, stripverhalen, luisterboeken, informatieve boeken: er is voor elk wat wils. En we zetten de boeken zo neer dat het voor kinderen aantrekkelijk wordt een boek te pakken. Je moet kinderen motiveren. Lezen is immers zo belangrijk." Hans Portengen, directeur van de Bibliotheek Bollenstreek, vult aan: "Lezen is de basis van alles wat je doet. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die in hun vrije tijd lezen, beter presteren op school en ook in hun latere leven".

Groeiende kloof

Portengen is dan ook een vurig pleitbezorger van (voor)lezen. Hij maakt zich zorgen over de groeiende kloof tussen kinderen die opgroeien in een taalarm gezin, waar niet wordt voorgelezen en weinig met elkaar gesproken, en een kind in een taalrijk gezin. "Een kind dat opgroeit in een taalarm gezin heeft op 4-jarige leeftijd al 30 miljoen woorden minder gehoord dan een leeftijdgenootje dat opgroeit in een taalrijk gezin. Hij heeft daardoor een kleinere woordenschat. Die achterstand haal je niet meer in. Van de volwassenen in Nederland is 11 tot 12 procent laaggeletterd. Dat betekent dat ze moeite hebben met het begrijpen van een brief van de gemeente of een medicijnenbijsluiter. Wil je ieder kind gelijke kansen bieden, dan moet je als samenleving aandacht hebben voor lezen en voorlezen."

Meer dan een collectie boeken

Op de Antoniusschool hebben ze dat goed begrepen. Behalve over een moderne schoolbibliotheek, beschikt de school over een leescoördinator en een leesplan. Want dankzij de samenwerking met de Bibliotheek Bollenstreek heeft de school toegang tot SchoolWise, een eenvoudig uitleensysteem dat gekoppeld is aan het systeem van de Bibliotheek Bollenstreek. Ook zit er een veilige zoekmachinefunctie in en monitort SchoolWise het leen- en leesgedrag van leerlingen. "Een aanwinst," noemt Van Doeveren dit systeem.

Daarnaast maakt de school gebruik van de Leesmonitor. "Hierdoor leren wij het leesgedrag van kinderen op school en thuis kennen en kunnen daar, indien nodig, op bijsturen. Meten is immers weten. Op basis van de uitkomsten van de monitor stelt onze leescoördinator Anja van den Bos elk jaar een lees- en mediaplan op, samen met een leesconsulent van de bibliotheek. De leesconsulent ondersteunt de leescoördinator en de leerkrachten bij allerlei activiteiten om leerlingen tot gemotiveerde lezers te maken. Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan de samenwerking met de bibliotheek, maar dat is het waard."

Leesplezier

Van Doeveren is dan ook trots op 'haar' bibliotheek op school. De ruimte is gevuld met keurig geordende witte boekenkasten. Blikvangers zijn de boekenwand en de boekenzuil waar boeken extra aandacht krijgen. Sophie uit groep 5 pakt 'De verschrikkelijke badmeester' uit de kast en loopt naar de computer. Dankzij SchoolWise kunnen de leerlingen alles zelf doen. Informatie zoeken, boeken reserveren, boeken lenen en weer terugbrengen. Haar klasgenoot Twan kiest voor 'Vangst in de nacht'. "Ik hou van spannende boeken. Daarin blijf ik lezen." Gijs daarentegen is niet zo'n lezer: "Ik vind voetballen leuker. Maar je moet lezen, want je hebt het overal voor nodig". "Dat klopt", zegt Van Doeveren. "Ik heb niet de illusie dat we alle kinderen in hun vrije tijd aan het lezen krijgen. Maar ik ben ervan overtuigd dat een behoorlijk aantal kinderen hier profijt van heeft!"

Weten wat de Bibliotheek Bollenstreek voor uw school kan doen? Neem dan contact op met leesconsulent Brigitte Kerkhoven: bkerkhoven@bibliotheekbollenstreek.nl.

Liefde voor de saxofoon

Maureen Natzijl - van der Lans. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n "Met mijn neus zat ik tegen het scherm als er een saxofoon op tv was." Het is dan ook niet gek dat Maureen Natzijl-van der Lans uiteindelijk saxofoniste is geworden. Met haar vaste coverband All Stars staat ze graag op de bühne, maar net zo leuk vindt ze het lesgeven. Dat doet ze al 25 jaar met veel plezier.

"Ik vind het uiterlijk van de saxofoon heel mooi, net als de verscheidenheid in klank. Het is ook leuk dat je vrij gemakkelijk verschillende saxofoons kunt bespelen. Ik bespeel de vier meest gebruikelijke." Aan het woord is Maureen Natzijl – van der Lans, saxofoniste van beroep met een eigen lespraktijk 'Sax to the max'. De Sassenheimse bespeelt de sopraan-, alt-, tenor- én baritonsaxofoon.

Lonken

Vier jaar was Maureen toen ze tegen haar ouders begon over een saxofoon. "Waarschijnlijk omdat ik het uiterlijk zo mooi vond." Zoals veel jonge muzikanten, was de eerste stap de blokfluit. "Ik zat op les bij mevrouw Reijngoud, zij woont trouwens nog steeds bij mij in de straat. Daar heb ik het altijd naar mijn zin gehad, totdat ik een es-klarinet kreeg. Daar vond ik niet zo veel aan en het betekende bijna het einde van mijn muzikale loopbaan. Maar die saxofoon bleef lonken. Uiteindelijk kreeg ik mijn eerste sax toen ik elf jaar was."

Haar vizier was toen al op een leven in de muziek gericht. "Op de middelbare school hebben ze, heel reëel, nog het advies gegeven ook naar andere studies te kijken. Maar ik had mijn pijlen al gericht op het Conservatorium." In 1998 behaalde ze het diploma Docerend Musicus en in 2000 het diploma Tweede Fase (Uitvoerend Musicus) aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag.

Jubileum

Na haar studie klassieke saxofoon, speelt ze nu het meest lichte muziek, pop, funk en een beetje blues en jazz. "Dat is ook de muziek die de leerlingen het meest aanspreekt," zegt ze. Ze viert dit jaar een jubileum: al 25 jaar geeft ze saxofoonles in Sassenheim. Dat wordt gevierd met een besloten voorspeelavond, op woensdag 22 februari bij Music All-In in Noordwijk. "Alle leerlingen spelen deze avond in kleine ensembles speciale arrangementen voor saxofoon. We sluiten af met een groot orkest van zo'n 25 saxofonisten die begeleid worden door een liveband."

Op die avond is de trotse familie ook aanwezig, inclusief haar twee zoons. Zij zijn echter niet besmet met het saxofoonvirus. "Ze zijn eerder allergisch. Ze horen die leerlingen te vaak hè. Muzikaal zijn ze wel, ze luisteren vaak naar muziek en kiezen dat zelf uit. Inmiddels zijn ze er ook wel achter dat ze best een hippe moeder hebben," besluit Maureen lachend.

Nieuw in Warmond: de Mini Matthäus

Warmond n Voor het eerst in Warmond: de Mini Matthäus, Bach's Matthäus Passion in een intieme, solistische versie van anderhalf uur, maar met alle donder en bliksem en tranen, en natuurlijk met het Erbarme dich en het mooie slotkoor. Het optreden is op vrijdag 10 maart om 20.00 uur in De Oude School (Dorpsstraat 40).

Het is de muziek van het prille voorjaar, de muziek van de passietijd: de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. Even aangrijpende als prachtige muziek, die snel weer overal in het land zal klinken en nu al naar Warmond komt.

Verkorte versie

In De Oude School laat het Mini Matthäusensemble haar eigen solistische versie van Bach's Matthäus Passion horen; een sterk verkorte versie van anderhalf uur, waar toch geen van de bekende delen in ontbreekt en waarin de nadruk ligt op de harmonie tussen de stemmen.

Kennismaken met Bach

Het Mini Matthäusensemble is vijf jaar geleden opgericht om de Matthäus Passion op meer plaatsen te laten klinken dan de gebruikelijke grote concertpodia en kerken. Het ensemble bestaat uit: Henk Westland en Walther Deubel (tenoren), Marjoke Kager (alt), Gerben van der Werf (countertenor), Hesther Oor en Paulien van der Werff (sopranen), Arjan Man en Bram Trouwborst (bassen), Jantine Strik (cantus firmus) en Bas Groenewoud (klavier).

Het ensemble zong al in volle dorpscafés, kleine theaters en kerkjes. De negen-stemmige Mini Matthäus is voor kenners en liefhebbers, maar ook voor iedereen die niet zo lang wil zitten of wel eens kennis wil maken met Bach's meesterwerk.

De toegang bedraagt 15 euro. Reserveren kan via minimatthaus.nl of via info@kunstcafewarmond.nl.

Teylingen van A tot Z

Foto: pr.

Teylingen n Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in 'Teylingen van A(vondvierdaagse) tot Z(wemvereniging)'.

Naam: Volksuniversiteit Teylingen

Opgericht in: 1972

Aantal leden: 10 vrijwilligers

Wie zijn we en wat doen we?

Wij bieden voor iedereen cursussen en workshops op allerlei terreinen aan voor een redelijke prijs. Hierbij kunt u denken aan diverse kunstvormen, hobbycursussen, talen en bewegingscursussen.

Waarom is het een fijne organisatie?

De cursussen en workshop zijn bedoeld om iets te leren wat u altijd al hebt willen doen, hetzij op het gebied van allerlei hobby's, dan wel op het gebied van talen of kunstgeschiedenis. Daarnaast worden bewegingscursussen zoals yoga en tai chi op beginners- en gevorderdenniveau aangeboden. Ook nieuwe ontwikkelingen zoals Mindfullness zijn te vinden in ons programma. Onze keramiekcursussen hebben een hele goede naam, vanwege het hoge niveau dat men kan bereiken. Zo langzamerhand zijn wij uitgegroeid tot het keramisch centrum van de Duin- en Bollenstreek.

Ook op het gebied van tekenen, schilderen en beeldhouwen hebben wij veel te bieden.Er is voor iedereen op elk niveau wel iets te vinden, want de drempel is laag, omdat wij geen diploma's vragen of geven. Iedereen komt naar onze cursussen voor de gezelligheid en leert dan ook nog veel.

Wat is jullie ambitie?

Wij willen graag mensen tussen de 30 en de 50 jaar bereiken, maar omdat zij een druk leven hebben, is er niet altijd tijd om gedurende een heel seizoen cursussen te volgen. Kortlopende cursussen kan daarop het antwoord zijn. Tevens willen wij de mogelijkheid onderzoeken om bijvoorbeeld workshops voor het bedrijfsleven, gemeentelijke diensten of stichtingen te ontwikkelen.

Heeft u een vraag? Klop gerust bij ons aan en wij gaan kijken of we daar een mouw aan kunnen passen.

Meer informatie: www.vu-teylingen.nl

Onze cursussen beeldhouwen, boetseren, tekenen en aquarelleren vinden plaats in Sassenheim in het gebouw van de Vrije Academie aan de St. Antoniuslaan 24a. Alle overige cursussen worden gegeven op onze cursuslokatie in Voorhout, Agneshove 87/89. De ingang is te vinden aan de kant van het parkeerterrein van Woonservicecentrum Agnesstaete. Alleen de cursus meubels stofferen wordt gegeven in de Loods van de fam. Warmerdam, Rijnsburgerweg 64 te Voorhout.

Deze rubriek wordt samengesteld in samenwerking met Welzijn Teylingen. Alles over vrijwilligerswerk vindt u op www.welzijnteylingen.nl en klik op 'vrijwilligerswerk'.

Wilt u uw vereniging ook in deze rubriek, en wilt u weten hoe u dat doet? Stuur dan een e-mail naar Marian Kofoed van Welzijn Teylingen: m.kofoed@welzijnteylingen.nl. Alle eerdere edities van Teylingen van A tot Z staan op www.deteylinger.nl.

Jubilerende Zonnebloem presenteert programma

Sassenheim n In de afgelopen weken is in Sassenheim bij de gasten die al op de gastenlijst van Zonnebloem Sassenheim staan, de nieuwsbrief 2017 bezorgd. Hierin zijn de uitstapjes en activiteiten opgenomen die dit jaar worden aangeboden. Het is een gevarieerd programma, waarbij extra aandacht voor de viering van het 50-jarig bestaan van de afdeling.

Het jubileum wordt, samen met de gasten en genodigden, gevierd op vrijdag 10 maart, tijdens een middagactiviteit in Grand Café Graaf Jan, met koffie/thee, een drankje en een hapje en een gezellig muzikaal programma. Aanmelden voor deze middag is nog mogelijk.

Vervolgens worden door het jaar heen maandelijks activiteiten/dagtrips aangeboden, zoals: Spelletjesmiddagen (februari en augustus); Bezoek aan de opbouw van het Bloemencorso, aansluitend een diner bij restaurant Graaf Jan (20 april); Toneelvoorstelling (Stompwijk) op 30 maart; Dagactiviteiten zoals varen op de Kagerplassen op 21 juni en een bezoek aan de Beeldentuin Nic Jonk op 12 september; Middagje Katwijk, wandelen en/of winkelen op dinsdag 18 juli; Ritje met de Strandrups op 10 augustus; Etentje in het Teylingen College op 5 oktober; Sinterklaasmiddag op 30 november en een bezoek aan een tuincentrum/bezoek Kerstmarkt op 13 december.

Bij de Zonnebloem draait het om mensen met een fysieke beperking en om mensen die soms wat eenzaam zijn, in een isolement zitten en graag anderen willen ontmoeten.

Iedereen die wil deelnemen en/of de nieuwsbrief 2017 wil ontvangen, kan zich aanmelden door middel van een telefoontje aan de secretaris, Gerard van der Horst (0252-214759). Bij hem is ook meer informatie over de afdeling te verkrijgen. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich via dit adres aanmelden.

Woensdag 15 t/m 22 februari

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Carnavalsviering m.m.v. kinderkoor VIVO. Voorganger: pastor P. Owel

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur, Avondmaal, voorganger: Ds. A.A. Bosma; 19.00 uur voorganger: Ds. A.A. Bosma

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur; voorganger: Ds. T. Moll

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, Avondmaal, voorganger: ds. W. J. Quist

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eucharistieviering m.m.v. het Golden Harvest, voorganger: Th. Blokland

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v.d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur: Eucharistieviering met Papillon, voorgangers: Pastor Blokland en Bertijn Prins

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Mevr. Ds.H.G.T van Welie - Kaai

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ds. W.F. van Rijn

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zaterdag 19.00 uur Jeugdavond; zondag 10.00 uur: Eredienst, 19.00 uur: Bevrijdingsdienst

(Zonne)bloemetje voor Margreet van Velzen

Voorzitter Bernadette van Moorsel, secretaris Lia Smit, jubilaris Margreet van Velzen, districtshoofd Viona van den Berg. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Margreet van Velzen zet zich al tien jaar in als vrijwilliger voor de Zonnebloem en heeft daarvoor tijdens de jaarvergadering van de afdeling Warmond het Zonnebloem-speldje ontvangen.

Tijdens de jaarvergadering op dinsdag 7 februari nam de voorzitter Bernadette van Moorsel de tijd om de kwaliteiten van Margreet uitgebreid te benoemen. "Margreet is accuraat, zeer betrokken, actief en heeft oog voor de noden van de medemens. Als bestuurslid heeft ze veel grote en kleine activiteiten georganiseerd. Tot in de details verzorgde zij uitstapjes en bijeenkomsten voor de Zonnebloemgasten. Ook als verpleegkundige was zij dikwijls van onschatbare waarde. Na tien jaar vrijwilligster en bestuurslid te zijn geweest, heeft zij een Zonnebloemspeldje verdiend, een oorkonde en een mooi boeket bloemen."

Viona van den Berg, districtshoofd van de Zonnebloem, was aanwezig om het speldje aan Margreet te overhandigen. Reden tot stoppen geeft het natuurlijk niet, gelukkig maar, en Margreet heeft dan ook toegezegd nog enige tijd als vrijwilligster en bestuurslid te willen blijven.

VCS te sterk voor Kratos

Sassenheim n De eerste teams van Volleybalclub Sassenheim kwamen deze week beide in actie en niet zonder resultaat. VCS heren 1 won in de Wasbeek met 3-2 van het Delftse Kratos '08 en dames 1 was met 3-1 de betere in de uitwedstrijd tegen VV Utrecht dames 4.

VCS heren 1 is nog altijd niet uit de gevarenzone en moet dus elke wedstrijd volle bak gaan om de benodigde punten te scoren. Vorige week gaf het team nog een 2-0 voorsprong uit handen tegen Castellum. Dat mocht deze week tegen Kratos niet opnieuw gebeuren. Wederom schoot VCS goed uit de startblokken: 25-20 en 25-22. Jammer genoeg zakte het daarna wederom in en begon de tegenstander meer servicedruk te leveren. Met dezelfde cijfers als set 1 en 2 gingen set 3 en 4 verloren. Weer een vijfde set dus. De eerste helft van het slotstuk ging het nog gelijk op, maar Kratos liep in het tweede deel weg bij VCS. Het leek dus opnieuw een verloren wedstrijd te gaan worden, maar de thuisploeg kon de wedstrijd op het einde nog tot een goed einde brengen (18-16).

Eenvoudige winst dames

Waar heren 1 nog hard moet werken voor behoud in de promotieklasse, probeert VCS dames 1 in diezelfde klasse de subtop te bereiken. Het team neemt momenteel de vijfde plaats in, maar er is nog uitzicht op plek drie. Op zaterdag vertrok het team naar Utrecht voor een ontmoeting met de nummer 11, VV Utrecht dames 4. VCS begon aarzelend aan de wedstrijd en tegen het einde van de eerste set stond er een behoorlijke achterstand op het scorebord, maar VCS besloot dat de set nog niet klaar was: een 21-24 achterstand werd omgebogen in een 26-24 winst. VV Utrecht leek, gezien de vele fouten, aardig van slag in set 2 en 3. VCS hield de druk op de ketel en won met 25-15 en 25-17. De overwinning was binnen. VV Utrecht bleef goed bij in de vierde set en VCS maakte in de slotfase net even wat meer fouten dan de tegenstander (20-25).

Op donderdag 23 februari speelt dames 1 in de Wasbeek tegen koploper Nesselande dames 2 (21.00 uur). Zaterdag 25 februari gaat heren 1 in Stolwijk op bezoek bij het eerste van Dosko.

In de laatste minuut stelt TOP de twee punten veilig

The Bassets speelde een goede eerste helft, maar kwam na de pauze tekort tegen HRC. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De wedstrijd TOP/Quoratio - DOS'46, nummer 2 tegen 6 in de Korfbal League, werd gespeeld op vrijdagavond vanwege de live-uitzending op Ziggo Sport. In de sporthal de Korf speelden beide ploegen niet de beste wedstrijd, maar bleef het tot het laatste fluitsignaal wel spannend.

Daniel Harmzen scoort een doorloopbal op aangeven van Jet Hendriks (r). | Foto: pr./René van Dam Foto: pr./Rene van Dam

22         TOP

21         Dos'46

DOS'46 had goed grip op de heren van TOP, maar de TOP-dames namen de scorende taak voortreffelijk over. Vooral Celeste Split en Jet Hendriks waren zuiver; zij namen samen maar liefst 12 van de 22 doelpunten voor hun rekening. Tel daarbij de drie overige damesgoals bij op en het was duidelijk dat het ladiesnight was bij TOP. De DOS-dames konden hier slechts zes goals tegenover stellen.

Het eerste deel van de wedstrijd liep TOP voortdurend achter de feiten aan en moest tot de 7-7 in de achtervolging en kwam pas bij 8-7 voor de eerste keer op voorsprong. Bij de 11-9 werd pas het eerste gaatje geslagen. DOS'46 had echter een prima strijdplan en nog voor rust werd het 11-10.

Zevende goal

Na rust was TOP de bovenliggende partij en de voorsprong werd vergroot tot 14-10. Hierna leek TOP de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar niets was minder waar. DOS'46 richtte zich weer op en onder aanvoering van de heren werd de achtervolging ingezet en DOS'46 verkleinde de achterstand steeds weer tot twee of een doelpunt. Bij 21-18 in de 49e minuut leek de wedstrijd wederom gespeeld, maar DOS"46 richtte zich nog eenmaal op. Twee goals in korte tijd betekenden nog een benauwde eindfase. Maar een nuttige onderschepping van Mick Snel en vervolgens de zevende goal van Celeste Split betekenden toch de overwinning. De 22-21 was nog voor de statistieken.

TOP was vrijwel de hele wedstrijd de bovenliggende partij, deed het vooral verdedigend heel goed, maar zal aanvallend nog wel moeten verbeteren. De ploeg van Jan Niebeek, die zijn contract met een jaar verlengde, speelt aanstaande woensdag weer een wedstrijd. Dan staat de lastige uitwedstrijd tegen KZ/Hiltex op het programma. De ploeg uit Koog aan de Zaan won zondag verrassend van nummer twee LDODK.

The Bassets verliest met opgeheven hoofd in Den Haag

Sassenheim n Voor de rugbyers van The Bassets kan na het bereiken van de kampioenspoule het seizoen al niet meer stuk. In die poule spelen ze met vijf andere teams om het landskampioenschap.

48         HRC

23         The Bassets

Eerlijkheid gebied te zeggen, dat de titel echt nog te hoog gegrepen is en dus doen zij gewoon hun sportieve plicht en spelen onbevangen hun wedstrijden. Zo ook afgelopen zaterdag in en tegen Den Haag. Om 12.00 uur werd daar met man en macht het kunstgrasveld ontdaan van de sneeuw en om 15.00 uur konden The Bassets aantreden tegen HRC. Ook deze club maakt geen kans op de landstitel en dus konden beide teams heerlijk zonder te veel druk gaan spelen om de eer.

Juist door die onbevangenheid werd het een prima wedstrijd waarbij de twee teams wel lieten zien dat ze bij de beste zes clubs van Nederland horen. De score liep dan bij beide fronten gelijkwaardig op zodat de rust werd bereikt met 25-20.

In de tweede helft liep de band aan Bassets zijde langzaam leeg, waardoor HRC iets meer ruimte kreeg. Hier wisten de Hagenaars wel raad mee en liepen ze tot het laatste fluitsignaal uit naar een 48-23.

Titelkandidaat op bezoek

Hoewel The Bassets zo met lege handen van het koude veld afstapte was er van enig chagrijn geen sprake. Het was een goede wedstrijd geweest waarbij er geen erge kleerscheuren zijn opgelopen. Zo kunnen The Bassets op zaterdag vol aan de bak. Dan komt om 15.00 uur een van de titelkandidaten op bezoek: 't Gooi uit Naarden.

Foreholte wint ook de derde periodetitel

Wendy Smits scoort in totaal tien keer tegen Quintus. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Foreholte speelde zaterdag de moeilijke thuiswedstrijd tegen nummer drie Virto/Quintus 2. Dit talentvolle team legde de ploeg uit Voorhout het vuur aan de schenen, maar Foreholte was er klaar voor. Na een behoorlijk pittige strijd incasseerde de Voorhoutsen en passant de derde periode titel.

27         Foreholte

24         Virto/Quintus

In vergelijking tot de eerste ontmoeting kwam Foreholte nu beter uit de startblokken. Na vijf minuten stond het 5-2. Hierna bleek dat Quintus zich niet bij een nederlaag zou neerleggen. Met goede afstandsschoten verschalkten ze keer op keer de defensie van Foreholte. Hoewel Foreholte de verdediging aanpaste, liet Quintus toch zien over een behoorlijk technisch en snel team te beschikken. De Voorhoutsen bleven gelukkig bij, maar konden niet verhinderen, dat Quintus met een 13-15 voorsprong de kleedkamer in kon.

Spannender

De tweede helft was zo niet nog spannender. Hoewel de verdediging beter stond dan in de eerste helft kon Foreholte toch niet gelijk komen. Na negen minuten stond het 17-19 en daarna kwamen de 'Voorhoutse tien minuten'. Foreholte wist binnen zes minuten door doelpunten van topscoorders Wendy Smits (totaal 10 doelpunten) en Ramona Vink (totaal 6 doelpunten) op een 23-20 voorsprong te komen.

De zaal kookte van enthousiasme. Quintus vroeg een time-out aan, maar de Voorhoutsen lieten zich niet meer verrassen en speelden hun aanvallen geroutineerd uit. Verdedigend zat het de hele tweede helft goed in elkaar. Quintus vocht voor wat het waard was, maar Foreholte was deze keer de meest complete ploeg. Door de winst pakt Foreholte ook de derde periodetitel. Eerder won de ploeg van Ricardo Clarijs ook de eerste periodetitel.

Rechtstreekse promotie

In de competitie zijn nu nog zes wedstrijden te gaan. Foreholte strijdt nog steeds voor rechtstreekse promotie naar de Eredivisie. Op zondag 19 februari speelt Foreholte om 14.00 uur in Cothen tegen Fortissimo.

Doelpunten: Wendy Smits (10), Ramona Vink (6), Marisha vd Geest, Saskia Kolster, Naomi Hoogervorst, Malu Oud (allen 2) en Kim Schuurbiers, Britt van Leijden en Anabel Arroyo (allen 1).