De Teylinger

21 augustus 2019

De Teylinger 21 augustus 2019


Het huis waar de buurt thuis is

n Spelewey moet centraal punt in de wijk worden

voorhout n Als het aan Welzijn Teylingen ligt, gaat De Spelewey in Voorhout op de schop. Het wijkgebouw moet een thuisbasis gaan worden voor de bewoners van het 'Oude Dorp West'; "De Spelewey gaat nog meer bruisen!"

Door Esdor van Elten

"Ons doel is om hier een echt 'huis van de buurt' van te maken", aldus Margriet Duivenvoorde, sociaal makelaar bij Welzijn Teylingen en projectleider van het project 'Lerend Wijkcentrum'. "Een huis voor, door en met de bewoners."

Buurtgevoel

"We zijn hier twee jaar geleden gestart met een buurtkamer en dat is een succes", vertelt Margriet. "Dat succes is wat ons betreft de voorloper op de activiteiten die Welzijn Teylingen samen met bewoners en stagiairs Social Work wil opzetten. Op verzoek van o.a. Stichting Jeugd en Jongerenwerk Voorhouthebben we gekozen om van De Spelewey onze thuisbasis te maken. Het is een gebouw dat bij iedereen in de buurt bekend is." Het plan past in de strategie van Welzijn Teylingen , dat meer wil gaan werken vanuit de wijk. "Wat wij beogen is om de mensen in de wijk te mobiliseren en bij elkaar te brengen. Deze wijk is in de afgelopen jaren flink veranderd, en geregeld horen we van met name oudere bewoners dat zij hun straat niet meer herkennen. Door ontmoetingen en activiteiten te organiseren hopen we weer meer saamhorigheid en buurtgevoel terug te krijgen."

Vrijwilligers

Naast de vrijwilligers die actief zijn, waaronder een aantal studenten, hoopt Margriet dan ook dat buurtbewoners ook binnenlopen. "Je kunt hier terecht voor een bakkie, een praatje en een spelletje, maar ook als je zelf vrijwilligerswerk wilt doen, ben je hartelijk welkom. Het is prachtig als je iets voor een ander kunt doen." Daarnaast gaat De Spelewey ook dienst doen als laagdrempelige inloop voor instanties en organisaties. "Zo hebben we op 6 september 'De Papierwinkel' in huis. Die biedt hulp bij administratie en financiële vragen. Ook vanuit Welzijn Teylingen is er altijd iemand aanwezig. En verder staan we open voor ideeën. Binnenkort willen we daar ook een informatieavond over beleggen. Heb je een idee voor de wijk? Laat het ons rustig weten zodat we kunnen meedenken over hoe we jouw idee in praktijk kunnen brengen. Er zijn al verschillende activiteiten in De Spelewey, zoals de Gezonde Lunch op maandag, koffie op maandag en vrijdag en kaart- en filmmiddagen. Het gebouw is ook uitgiftepunt van de Voedselbank. Maar we hebben nog wel tijd en ruimte over voor nieuwe en andere activiteiten."

Op de schop

Om van De Spelewey echt een Huis van de Buurt te maken is meer nodig dan alleen ideeën en activiteiten. Ook het gebouw zelf moet op de schop: "Het voldoet niet aan moderne eisen", vindt Margriet. "Vorig jaar is er wel een nieuwe keuken en een nieuw invalidentoilet geplaatst, en daar zijn we enorm blij mee. Maar er is meer nodig. Dat kost wel geld, maar daar zoeken we fondsen voor. We willen het mooi en netjes inrichten. We gaan investeren om het gebouw eigentijdser te maken. Herkenbaar, en multifunctioneel, maar vooral ook gezellig en eigen. Tenslotte is het het Huis van de Buurt!"

Medische Training voor Ouderen

sassenheim n Regelmatig bewegen houdt niet alleen de spieren vitaal maar ook de hersenen. Daarom start Marente binnenkort op diverse locaties de cursus 'Medische Training voor Ouderen'. Onder deskundige begeleiding van de fysiotherapeut doen ouderen oefeningen om spieren en gewrichten soepel en sterk te houden. Er wordt getraind in kleine groepen waardoor deelnemers alle aandacht krijgen en kunnen trainen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. De oefeningen zijn afwisselend en worden gedeeltelijk op sportapparatuur uitgevoerd. Door de oefeningen verbetert de conditie en balans waardoor valpartijen worden voorkomen en de zelfstandigheid in stand wordt gehouden. Naast fit blijven, is de training ook een moment van ontspanning en gezelligheid. De cursus start op woensdag 18 september van 16.00-17.00 uur in Sassenheim. Aanmelden kan tot 11 september. Dat kan telefonisch via 071 409 32 23. (tijdens kantooruren). Aanmelden kan ook eenvoudig via www.marente.nl/cursussen.

Gemeente verkoopt woning in Bloemenschans

VOORHOUT n De gemeente heeft de woning op Bloemenschans 28 aangekocht voor huisvesting van vluchtelingen met een verblijfstatus, de zogeheten statushouders, maar de woning is niet meer nodig.

Door Nico Kuyt

Medio 2016 heeft de gemeenteraad besloten over een versnelde huisvesting van statushouders. De gemeente krijgt jaarlijks een taak van het Rijk opgelegd om een bepaald aantal te huisvesten en de stroom was destijds hoog.
Om de druk op de sociale woningmarkt niet verder te verhogen werd onder meer besloten om maximaal 15 woningen aan te kopen voor een duur van maximaal 5 jaar. Ze waren niet allemaal nodig, de stroom vluchteling werd minder, mede vanwege Europese afspraken.
Er zijn 7 woningen aangekocht, waarvan er inmiddels weer 2 zijn verkocht in 2017 en 2 in 2019. Met het in de verkoop brengen van de woning op Bloemenschans 28 wordt de huisvesting voor statushouders via gemeentelijke woningen verder afgebouwd en afgestemd op de daadwerkelijke behoefte.

Park Rusthoff gesloten

sassenheim n In verband met de jaarlijkse bijeenkomst van de vrijwilligers van Park Rusthoff zal het park op zondag 25 augustus vanaf 15.30 uur gesloten zijn. Op maandag 26 augustus is het park weer voor iedereen vanaf 8.00 geopend en bent u uiteraard weer van harte welkom.

Biermarkt in teken Gezinshuis Alas

We willen een
veilige plek bieden

Dieren-
ambulance
teleurgesteld

Zwem4daagse volgende week weer van start

Geschiedenis n van Café Boerhaave in Voorhout

Forse toename aantal ingediende bezwaren

| Foto: Marieke Voorn Foto: Marieke Voorn

TEYLINGEN n Het aantal bezwaren dat bij de gemeente vorig jaar is ingediend, is flink meer dan de voorgaande jaren. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Bezwaarcommissie.

Door Nico Kuyt

Waren het er in 2017 nog 55, voor 2018 liep de teller op naar 91. De meeste bezwaren worden ingediend over een door B&W verleende vergunning voor het bouwen, slopen, kappen en dergelijke. De voornaamste reden van de toename is dat voor vijf vergunningen meerdere omwonenden en belanghebbenden in het protest gingen. Zo kwamen er maar liefst 34 bezwaarschriften binnen tegen het bouwen van 28 woningen in de Endepoellaan in Warmond. Voor het wijzigen van de speelplek en de kap van 3 bomen in de Voorhoutse Pieter van Slingerlandstraat leverde 8 bezwaren op. De bouw van appartementen met horeca in de Voorhoutse Herenstraat voegde er nog 4 toe. Er kwamen er 3 binnen over het melden van een uitweg naar de Wilhelminalaan in Sassenheim. En de kap van 12 bomen in de Voorhoutse Baden Powellaan nog 2. De meeste bezwaren krijgen van de commissie overigens niet het stempel van ´gegrond´ erop als advies aan B&W. Dit waren er 2. De bezwaren tegen het complex in de Herenstraat hebben gezorgd tot het alsnog weigeren van de vergunning. De uitweg naar de Wilhelminalaan heeft uiteindelijk toch nog geleid tot het accepteren ervan. Veel zaken halen het opstellen van het advies niet. Bij het binnenkomen van een bezwaar gaat B&W met de indieners in overleg om er alsnog uit te komen.

Stembureaus beter toegankelijk

TEYLINGEN n De gemeente neemt maatregelen om te zorgen dat de stemlokalen zijn ingericht zodat kiezers met een lichamelijke beperking hun stem zoveel mogelijk zelfstandig kunnen uitbrengen.

Door Nico Kuyt

Op 1 januari 2019 is een wijziging van de Kieswet ingegaan treden waarbij B&W moet zorgdragen voor een grotere toegankelijkheid van de stemlokalen voor bijvoorbeeld hen met scootmobiel, rolstoel of rollator of lichamelijke beperkingen. Een extern bureau bekeek de afgelopen tijd de locaties. Die kwam met verbeterpunten en aanbevelingen, zoals een drempelhulp, het open laten staan van de deuren, het instellen van een tijdelijke parkeerplaats voor invaliden en het verwijderen van allerlei obstakels, zoals een hinderlijke kokosmat bij de entree. Bij de basisschool Het Bolwerk Diligence in Sassenheim en het cluster Hoogh Teylingen in Voorhout zijn de vereiste aanpassingen ingrijpender. Het gaat hier om een te smalle of te steile helling en te weinig ruimte voor het manoeuvreren met een rolstoel of scootmobiel. De gemeente kijkt nu naar een andere locatie voor deze stembureaus. Ook het Gemeentekantoor en Bestuurscentrum zit het nog niet helemaal goed. Zo moeten de invalidenparkeerplaatsen langer worden gemaakt. En bij het Bestuurscentrum wordt een witte markering aangebracht langs de hellingbaan bij de entree om het gevaar van naar beneden kukelen te voorkomen. Voor beide gebouwen voert B&W, naast de wettelijke vereisten, ook de aanbevelingen van het bureau uit. Zo wordt het hele jaar door de toegankelijkheid beter. Het treft bijvoorbeeld het aanbrengen van contrasterende markeringen op de glazen deuren en aanpassingen in het invalidentoilet.

Gemeente Teylingen wijst verzoek bekostiging Dierenambulance af

De voorzitter van de Dierenambulance reageert teleurgesteld op het besluit. "Het gaat om een luttel bedrag, onbegrijpelijk dat de gemeente daar niet toe bereid is." Foto: J.P.K

teylingen n Gemeente Teylingen wijst het verzoek van Dierenambulance & Vogelasiel Regio Leiden om de opvang van zieke in het wild levende dieren financieel te ondersteunen af. D gemeente financiert alleen de opvang van zwervende huisdieren. De voorzitter van de Dierenambulance reageert teleurgesteld en roept de gemeente op het besluit te heroverwegen.

"Wij wijzen het verzoek af. Het budget van de gemeente is beperkt en wij moeten keuzes maken. Daarom voert de gemeente op dit terrein alleen haar wettelijke taak uit", stelt de gemeente. Het vangen en vervoer van zwervende huisdieren uit Teylingen naar Dierenasiel Stevenshage, ook één van de hoofdactiviteiten van de dierenambulance, zijn volgens de gemeente onderdeel van de wettelijke taak. "Deze diensten van de dierenambulance blijft de gemeente Teylingen vergoeden. College van B&W begrijpt dat dit voor de vele vrijwilligers van de dierenambulance een teleurstelling is."

Onbegrijpelijk

Dat is een understatement: "Onbegrijpelijk en onterecht", zo kenschetst voorzitter Jaap van Meijgaarden het besluit. "De gemeente erkent zowel zijn verantwoordelijkheid voor de zorg van huisdieren als die van wilde dieren, maar weigert desondanks ons daarvoor te bekostigen, terwijl zij daar zelf feitelijk niets aan doen. Wat betreft huisdieren leven zij in de veronderstelling dat zij met de bekostiging van dierentehuis Stevenshage alles gedekt hebben, maar dat is maar gedeeltelijk het geval. Als wij een gewond huisdier ophalen dat niet gechipt blijkt en de dierenarts, waar we naartoe gaan, besluit dat het voor het dier het best is om het te laten inslapen, komen alle kosten voor onze rekening, terwijl de gemeente daarvoor verantwoordelijk is! Alleen dat al is reden voor ons om bezwaar tegen het besluit aan te tekenen en de gemeente om heroverweging te vragen. Maar schrijnender is de afwijzing wat betreft de bekostiging van onze zorg voor wilde dieren. De gemeente erkent dat hij een wettelijke zorgplicht heeft op dat gebied, maar verschuilt zich achter het gegeven dat dat een open norm is. Dat is op zich waar, maar als je daar vervolgens geen invulling aan geeft,omdat je geen dierenwelzijnsbeleid hebt vastgesteld, laat staan financiële middelen voor uitvoering van die zorgtaak in je begroting hebt opgenomen, is het wel heel wrang dat je de stichting die die zorgtaak wel uitvoert, vervolgens in de kou laat staan. We vragen slechts € 4.000,= per jaar hetgeen overeenkomt met ongeveer 12 cent per inwoner. Door dat luttele bedrag aan ons te vergoeden, zou de gemeente invulling kunnen geven aan zijn zorgtaak met betrekking tot wilde dieren. Onbegrijpelijk dat gemeente daartoe niet bereid is", aldus een teleurgestelde voorzitter, die er op wijst dat de gemeente Leiden ánders beslist. "Hopelijk neemt het gemeentebestuur het besluit daarom in heroverweging. Het zou de gemeente sieren".

Echtpaar Van Beelen wil kwetsbare moeders en kinderen helpen

Het echtpaar Janneke en Jaap van Beelen en hun kinderen Anne-Roos en Thijmen hopen op een mooie opbrengst. | Foto: PR

n Opbrengst Biermarkt voor gezinshuis Alas

teylingen n Janneke van Beelen laat lachend de plattegrond zien van haar Alas huis. Een pand in Voorhout met vier appartementen voor moeders en kinderen. Kinderen en moeders die kwetsbaar zijn. Tijdens de 29e Biermarkt gaan vrijwilligers geld inzamelen voor de keukeninventaris van het nieuwe gezinshuis Alas.

Het restant van de verbrande bollenschuur staat te verkommeren, vindt De Vries. | Foto: archief/Gerard van Steijn Foto: pr./Gerard van Steijn

Door Piet de Boer

Alas betekent vleugels. Het gezinshuis wil moeder en kind opvangen op vleugels, bescherming bieden onder de vleugels en tenslotte moeder en kind laten uitvliegen. ''Ik kan van kleine verbeteringen al heel gelukkig worden'', glimlacht Janneke. ''Wat ik en mijn man Jaap willen is een veilige plek bieden, waar ze kunnen schuilen en veilig zijn en daardoor kunnen groeien en bloeien.'' Janneke toont enthousiast de plattegrond met het voorlopige ontwerp van het gezinshuis. Het bestaat uit een woning voor het gezin Van Beelen en de vijf pleeg- en gezinshuiskinderen. Bijzonder zijn de vier appartementen met centrale keuken en woonkamer voor moeders met hun kind. Een moeder kan straks in haar appartement veilig en in alle rust haar kind verzorgen en een band opbouwen. ''We willen een goede hechting tussen moeder en kind bewerkstelligen. Dat is heel belangrijk'', vindt Janneke. Het gaat namelijk om kwetsbare moeders en kinderen. In het verleden werden moeder en kind gescheiden. Het kind groeide op in een kindertehuis. Met het nieuwe gezinshuis willen Janneke en Jaap van Beelen een warm alternatief bieden en de scheiding van moeder en kind voorkomen.

Veiligheid

Jaap en Janneke hebben ervaring met de opvang van kinderen. De huidige woning is een onderkomen en veilige woonplek voor twee jongens en een meisje. ''Zij blijven bij ons wonen tot ze zelfstandig verder kunnen'', zegt Janneke. Binnenkort gaat het gezin verhuizen naar een tijdelijke woning op de nieuwbouwlocatie in Voorhout. Die drie kinderen verhuizen mee samen met hun eigen dochter en zoon.
Het optimisme is groot bij Janneke. De plannen zijn nog niet helemaal goedgekeurd, maar ze heeft goede hoop. De opening van het gezinshuis Alas, zal waarschijnlijk begin 2021 zijn. Ze geeft niet op. ''Ik ben een doorzetter''. Ze krijgt daarbij ook veel steun uit haar omgeving. Er was een succesvolle flessenactie bij een supermarkt en op 25 augustus staat de Biermarkt van Sassenheim in het teken van het nieuwe gezinshuis.

Honderd vrijwilligers

Elk jaar tekenen cafés De Voogd en De Twee Wezen voor de realisatie van de markt. Samen met zo'n honderd vrijwilligers die de op- en afbouw voor hun rekening nemen en de biertjes tappen. Janneke van Beelen krijgt voor Alas een eigen informatiekraam op het plein in het centrum van Sassenheim.
Het streven van de Biermarkt-organisatie is de inventaris van de nieuwe keuken te kunnen sponsoren. Nadat de bierliefhebbers van de ruim zeventig bieren hebben geproefd, wordt gevraagd het statiegeld van het gebruikte glas en eventueel overgebleven biermuntje te doneren aan het goede doel. Janneke kijkt uit naar het lokale evenement dat haar initiatief gaat steunen. Welk biertje heeft jouw voorkeur Janneke? ''Sorry, maar ik hou niet zo van bier.'' Ze lacht. ''Ik drink liever een wijntje.''
De 29e Biermarkt vindt plaats op zondag 25 augustus aan de Oude Haven in Sassenheim van 13.00 uur tot 19.00 uur. Toegang vanaf achttien jaar en legitimatie is verplicht.

Gemeente, IJsclub en VvE Karpers & Forellen tekenen convenant

teylingen n Wethouder Van Kempen (Teylingen) en Louis Eggen (voorzitter VvE Karpers & Forellen, Leidse Merenwijk) waren dinsdag 6 augustus in Voorhout getuige van de handtekening van Philip van der Post (voorzitter Warmondse IJsclub), onder het gezamenlijke driepartijenconvenant. De gemeente en de VvE gingen hem vorige week al voor. Nu de leden van de ijsclub 1 augustus met de aanleg van een skeerlerbaan hebben ingestemd, is het trio van ondertekenaars compleet.

De gemeente is blij dat alle handtekeningen zijn gezet. De drie partijen zetten nu hun schouders onder de uitvoering van de afspraken.

Skeelerbaan

Aanleiding voor het convenant zijn de plannen van de Warmondse IJsclub om een skeelerbaan aan te leggen. In 2016 kwam zij met deze plannen bij de gemeente, waarop de gemeenteraad besloot tot subsidie. Leidse omwonenden aan de rand van de Veerpolder ervaren echter al jaren overlast van gebruikers in de Veerpolder. Ze vrezen dat dit met de komst van een skeelerbaan erger wordt. De gemeente ging daarom met de Leidse buren en de ijsclub in gesprek. Gezamenlijk is naar oplossingen gezocht. Dit heeft geresulteerd in een driepartijenconvenant waarin afspraken, rollen en verantwoordelijkheden voor elk van de drie partijen zijn vastgelegd.

Heldere afspraken

In het convenant staan afspraken die de overlast voor Leidse omwonenden door gebruikers van de Veerpolder moeten beperken. Het bevat ook afspraken voor een betere communicatie door- en tussen partijen. Wethouder Van Kempen: "Deze aanpak is een voorbeeld van goed nabuurschap: naar elkaar luisteren en samen tot oplossingen komen. Zo kunnen wonen en recreëren samengaan. Ik ben blij dat we met Leidse omwonenden via de VvE tot goede afspraken hebben kunnen komen, en dat met de aanleg kan worden gestart. Bovendien ben ik blij dat het terrein van de landijsbaan straks multifunctioneel gebruikt wordt. Teylingen vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen het hele jaar door kunnen sporten en bewegen. Dit past bij onze ambitie om een vitale samenleving te zijn."


De gemeente zet het gesprek voort met alle gebruikers van de Veerpolder. Het doel is afspraken te maken en zo vanuit Teylingen invulling te geven aan goed nabuurschap. De gemeente neemt hierin het voortouw. De Algemene Plaatselijke Verordening en eerder gemaakte afspraken vormen het kader hiervoor.

Parochiereis naar Rome

Teylingen n Alweer voor de zevende maal gaat Jos Westgeest met een groep parochie- en streekgenoten naar Rome en wel van zaterdag 9 t/m donderdag 14 november.

Vanuit een centraal gelegen hotel krijg je een prachtige indruk van Rome in al zijn facetten: Vaticaanstad, het Forum Romanum en het Colosseum, Piazza Navona en de Trevifonteinen. Uniek is de dagexcursie naar Castel Gandolfo, het vroegere buitenverblijf van de paus, dat sinds kort voor bezoek is opengesteld. Ook is er gelegenheid om op zondagmorgen een viering bij te wonen in de Basiliek Maria Santa Maggiore of de Friezenkerk. En ontmoet je de paus tijdens zijn wekelijkse audiëntie op het Sint Pietersplein. De reis naar Rome is per vliegtuig en de excursies in de stad worden te voet of met de touringcar uitgevoerd o.l.v. NL - gidsen. Bent je geïnteresseerd? Of heb je specifieke vragen? Neem dan contact op met op met Jos Westgeest: 06 53 62 20 51 of stuur een e-mail naar info@beleeftsamen.nl. Inschrijving voor de reis is mogelijk t/m 31 augustus.

Vragen uit raad over behoud bollenschuur

TEYLINGEN n Raadslid Sybrinne de Vries (CDA) wil dat er voor het overgebleven deel van de monumentale bollenschuur Reisen & Zonen aan de Loosterweg direct, en zonder enig uitstel, maatregelen worden genomen om het pand wind- en waterdicht te maken en de constructie waar nodig te ondersteunen.

Door Nico Kuyt

Na de brand enkele weken geleden staat het overgebleven deel van de monumentale bollenschuur uit 1925 en rijksmonument te verkommeren, zo geeft De Vries aan naar aanleiding van een artikel in het Leidsch dagblad en stuurde hierover een mail naar B&W met vragen. Door het niet wind- en waterdicht zijn en de constructie niet ondersteund wordt, gaat de conditie van het monumentale pand achteruit, maar dreigt zelfs helemaal verloren te gaan. Het raadslid wil dat er zonder dralen hier wat aan wordt gedaan.
B&W moet bij de eigenaar aandringen, dan wel vorderen, dat deze maatregelen neemt om de dreiging van een verlies van het pand te voorkomen.

Emancipatieleed?

Rudi Heldeweg, Louis Eggen, Marjolein Schuurmans (alle VvE) Philip van der Post ( voorzitter Warmondse Ijsclub), Wethouder Arno van Kempen, Herman van Everdingen (penningmeester Warmondse IJsclub). | Foto: PR

ingezonden n Toch wel bijzonder, zo verschillend als mensen hetzelfde verhaal kunnen interpreteren. Ik zou de buren van Van der Weide willen feliciteren met hun verwoede poging te integreren. Allereerst al met het feit dat zij beiden een fiets hebben en ook gebruiken. Maar ook met het overnemen van de Nederlandse fietsmores.

De straat waar ik woon, fungeert als sluipweg, uitgaansroute voor de jeugd, en recreatieve fietsroute met knooppunten. Er komt heel wat fietsverkeer voorbij, juist in groepsvorm. Dan valt op wat ik eigenlijk altijd al wist: Nederlandse mannen fietsen vrijwel altijd voorop!

Wel jammer dat mevrouw zich gedwongen voelde tekst en uitleg te geven. Dat zou in het hoofd van het homostel vast niet opkomen. Hopelijk laten zij niet de ene knoet voor de andere ruilen.

P. Honders

"Meest geslaagde editie Kunst in 't Overbosch en Kunst voor Kids ooit"

de Cup met de Gouden Oren ging naar Voorhouter Casper Dangerman. | Foto: PR

VOORHOUT n De zevende editie van Kunst in 't Overbosch en Kunst voor Kids was weer een doorslaand succes. Meer dan 750 bezoekers trok dit jaarlijkse evenement, waarbij tientallen kunstenaars naar het Overbosch in Voorhout komen, om daar live kunst te maken.

De bezoekers konden, na de opening door wethouder Arno van Kempen en St. Cecilia, zaterdag 17 en zondag 18 augustus genieten van nieuwe schilderijen, houtbewerkingen, glaskunst, gedichten en wassen beelden. Op de zondag kreeg iedere bezoeker aan Kunst in 't Overbosch een stemformulier, zodat ze konden kiezen welke kunstenaar het mooiste kunstwerk gemaakt had. Ieder kunstwerk kreeg meerdere stemmen, maar uiteindelijk waren er drie kunstenaars die de meeste waardering kregen. Dat waren Sjoerd Blokker (3de plaats), Mark de Jong (2de) en de Cup met de Gouden Oren ging naar de Voorhouter Casper Dangerman. Hij behaalde maar liefst 172 stemmen!

Rood omcirkeld

Ook Kunst voor Kids trok bijzonder veel deelnemers; ruim honderd kinderen maakten hun eigen schilderijen, kleiwerken, bouwconstructies of creëerden hun eigen bodypaints. Alle zelfgemaakte kunstwerken mochten ze mee naar huis nemen. Heel fijn was het, dat beide evenementen gevrijwaard bleven van regen, ondanks de sombere weersvoorspellingen. Zowel de deelnemers als de bezoekers waren het er over eens: dit was een van de meest geslaagde edities ooit van Kunst in 't Overbosch. In veel agenda's staat het derde weekend van augustus in 2020 al rood omcirkeld: dan vindt de achtste Kunst in 't Overbosch en Kunst voor Kids weer plaats!

Bridgeclub Sassem Troef maakt zich op voor het nieuwe seizoen

sassenheim n Na de zomerstop beginnen op dinsdag 3 september, woensdag 4 september en donderdag 6 september de interne competities van de bridgevereniging Sassem Troef weer.

Voor alle speelmomenten geldt dat ook niet-leden kunnen meespelen. Zij kunnen zich aanmelden via de agenda op de website www.sassemtroef.nl en betalen 3 euro per persoon.
Op 3 september is er in de speellocatie van Sassem Troef, De Oude Tol in Sassenheim, een gratis en vrijblijvende kennismakingsavond voor belangstellenden voor de beginnerscursus bridge. Deze cursus wordt net als de afgelopen jaren op de dinsdagavonden gegeven door Marianna Hiel en begint op 10 september. Nieuw is dat dit seizoen ook op de woensdagmiddagen een beginnerscursus wordt aangeboden, vanaf 11 september wekelijks om 13.30 uur in De Oude Tol. De kosten voor de beginnerscursus van 14 lessen bedragen 85 euro inclusief het lesboek. Daarnaast zijn er 2 themacursussen gepland. De A-cursus Bridge in de Praktijk is bedoeld als verdieping voor bridgers die een beginnerscursus hebben gevolgd of andere bridgers die hun kennis willen opfrissen. Er wordt speluitleg gegeven van spellen die in de praktijk gespeeld zijn. De cursus is elke tweede woensdagavond van de maand in De Oude Tol (behalve in december) en begint op 11 september. De B-cursus is bedoeld voor diegenen die al wat langer bridgen en hun kennis willen uitbreiden en aanscherpen. Deze cursus is op vier woensdagavonden, te weten 20 en 27 november 2019 en 18 en 25 maart 2020. Nadere informatie en aanmelding voor alle cursussen via leukbridge@kpnmail.nl of telefonisch bij Marianna Hiel: 06-55725036. Meer info:
www.Sassemtroef.nl . Hier kunt u zich ook aanmelden als nieuw lid.

Zonnebloem Sassenheim gaat met Strandrups het strand op

Met de strandrups kunnen ook minder validen genieten van een middagje strand. | Foto: PR

sassenheim n Op een zonnige woensdag kwamen 21 gasten en 11 medewerkers van Zonnebloem Sassenheim bijeen op het terras van Nederzandt aan de Langevelderslag. Ondanks de flinke bries maar onder een stralende zon was het daar goed toeven.

Bij de strandopgang was het opstappunt voor de Strandrups, waarmee steeds groepjes van 8 personen richting het strand vertrokken. Op deze strandrups konden, door de juiste aanpassingen, alle gasten mee, rolstoel gebonden of wat slechter ter been. Via een lift kon iedereen aan boord van deze rups komen, wat ze de mogelijkheid gaf het strand op te gaan en door de branding te rijden. Er stond behoorlijk wat wind maar met de zon erbij was het genieten. Voor velen was het jaren geleden dat ze voor het laatst op het strand waren geweest. Er waren zelfs gasten die het aandurfden "pootje te baden". De vrijwilligers van Outdoor4Disabled hebben met enthousiasme de gasten rondgereden en hen geïnformeerd over wat men onderweg zoal tegenkwam. Nog even ontstond een lichte paniek toen bleek dat de rups met pech in de branding stond. Wat is het dan goed te mogen constateren dat de Reddingsbrigade ook hierbij behulpzaam kan zijn. Ook op het terras, in de zon of schaduw, werd genoten van het bij elkaar en buiten zijn, erbij verwend met koffie/thee, appelgebak, een drankje en bitterballen.
Degenen die ook wel eens als gast mee willen met een uitje van Zonnebloem Sassenheim kunnen contact opnemen met de secretaris (0252 214759).

Windows 10 workshop in de bieb

warmond n De Bibliotheek Bollenstreek, vestiging Warmond biedt in samenwerking met Seniorweb workshops over Windows 10 aan. Windows 10 is het nieuwste besturingssysteem van Microsoft. Tijdens deze workshops ontdekken deelnemers wat ze er zelf mee kunnen.

Op maandag 9 september de Basis van Windows 10 aan bod. De workshops van elk 2 uur worden gehouden op maandagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur in de bibliotheek van Warmond. Er wordt gewerkt in kleine groepjes, maximaal 6 deelnemers, zodat u alle tijd en aandacht krijgt. Een laptop hoeft u niet mee te nemen. Deze staat voor u klaar in de bibliotheek. De overige workshop worden gegeven op 16 september Bestandsbeheer, 23 september Edge en 30 september Veiligheid en onderhoud. In deze laatste workshop ontdekt u wat u kunt doen om uw computer te beveiligen en te onderhouden. Leer een goed wachtwoord kiezen, antivirus- en antispywaresoftware gebruiken, back-ups maken, herstelpunten terugzetten en programma's verwijderen. De kosten per workshop zijn € 7,50 voor leden van de Bibliotheek Bollenstreek en/of Seniorweb en € 10,00 voor niet-leden. Deelname kan in alle vestigingen aan de balie van de Bibliotheek Bollenstreek geregeld worden en ook via de website www.bibliotheekbollenstreek.nl. Daar kunt u ook kijken voor meer informatie over deze en andere cursussen. Heeft u een andere digitale vraag? Kom dan naar het digitale inloopspreekuur. In de bibliotheek van Warmond is dit spreekuur vanaf woensdag 4 september iedere week van 13:00-15:00 uur. Inloop is gratis!

Klikken en tikken in Voorhout

voorhout n Op dinsdag 10 september start de beginnerscursus voor Internet "Klik & Tik" in de Bibliotheek van Voorhout. Deze cursus is voor iedereen die meer met internet wil doen, maar nog niet weet hoe dat werkt.

Deelnemers van deze cursus leren in vijf lessen van twee uur hoe zij: informatie zoeken en vinden via Google, websites via de adresbalk herkennen, een reis plannen met openbaar vervoer, tweedehands koopjes vinden via Marktplaats en informatie op te zoeken over bijvoorbeeld een hobby. De cursus wordt gegeven in kleine groepjes, zodat iedere cursist de nodige aandacht krijgt. De cursusdagen zijn dinsdag 10, 17, 24 september en 1 en 8 oktober. De cursus wordt gegeven van 14:15 uur tot 16:15 uur in de Bibliotheek van Voorhout. De kosten voor deze cursus zijn € 15,- voor leden van de bibliotheek en € 20,- voor niet-leden. Deelname kan in alle vestigingen aan de balie van de Bibliotheek geregeld worden en ook via de website www.bibliotheekbollenstreek.nl Daar vindt u meer informatie over allerlei cursussen. Heeft u losse vragen op digitaal gebied? Kom dan naar het digitale inloopspreekuur. Deze vindt iedere dinsdag plaats vanaf 3 september in de bibliotheek van Voorhout tussen 10-12 uur. De inloop is gratis en u hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek!

Doe mee met Marente Hiphop

sassenheim n Marente gaat weer starten met de cursus Hiphop en wel op vier locaties. Vanaf maandag 9 september van 13.15-14.15 uur kunt u terecht in Sassenheim.In deze cursus komen de hipste dansmoves voorbij. Een leuke, eigentijdse manier van bewegen en meteen balans- en krachtoefeningen doen. De cursus is voor alle 60 plussers die plezier hebben in lekker dansen en bewegen. Van bouncen tot sidesteps en van schouder shakes tot moonwalks. In de Marente Hiphop cursus komen de hipste dansmoves voorbij. Onder leiding van een dansdocent van Sportief Plus kunnen deelnemers zich wekelijks uitleven op moderne beats. Goed voor de conditie, spieren en evenwicht. De cursus is geschikt voor alle 60 plussers die plezier hebben in dansen en bewegen en het leuk vinden om daar op een vernieuwende manier mee bezig te zijn. Marente Hiphop wordt aangeboden in 12 wekelijkse lessen vanaf maandag 9 september van 13.15-14.15 uur in Sassenheim. Zorg en Zekerheid vergoedt deze cursus geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de aanvullende verzekering. Meer info: (071) 409 32 23 (van 8.30-16.30 uur) en/of per e-mai: ledenservice@marente.nl. Kijk ook op www.marente.nl/hiphop.

Jeugd-natuurwacht

sassenheim In Bibliotheek Sassenheim kun je op woensdag 28 augustus tussen 14.30 uur en 15.30 uur terecht met al je natuurvondsten die je hebt gedaan in je vakantie. Misschien heb je wel bijzondere beestjes of plantjes gevonden in de Duitse natuur of een mooie schelp op het Franse strand of misschien wel een dinosaurustand ergens in de bergen! Of iets anders waar je graag van wilt weten wat het is of is geweest. Op die middag zijn de natuurkenners aanwezig van de Jeugdnatuurwacht Sassenheim om samen met jou te kijken wat je hebt gevonden. De inloop is gratis en je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek of de Jeugdnatuurwacht. Wil je weten wat de Jeugdnatuurwacht inhoudt kijk dan op www.jeugdnatuurwachtnederland.nl.

"Sparren" met ervaren ondernemer

regio n Als ondernemer sta je er vaak alleen voor. Dat is meestal geen probleem, daar ben je ondernemer voor geworden. Maar soms zijn er situaties waarin je zou willen 'sparren' met een onafhankelijke adviseur, die een langjarige kennis en ervaring in huis heeft. Voor die situaties kun je een beroep doen op adviseurs van Stichting Ondernemersklankbord. Zij werken op basis van vrijwilligheid. Zij geven advies op allerlei terrein: bij de start van een bedrijf, marketing, hoe meer omzet, financieel advies, opvolging, bedrijfsbeëindiging of het voorkomen van een faillissement. Dinsdag 3 september van 14.00 tot 16.00 uur houdt Ondernemersklankbord gratis inloopspreekuur voor ondernemers bij ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92, Lisse.www.ondernemersklankbord.nl

Oldtimerfestival Park Rusthoff viert eerste lustrum

Er zijn in het eerste weekend van september weer veel bijzondere voertuigen te zien in Park Rusthoff. | Foto: archief/Anneke van der Heiden Foto: Anneke van der Heiden

sassenheim n Binnenkort is het weer zover: Het inmiddels bekende oldtimerfestival zal dit jaar voor de vijfde achtereenvolgende keer in en rond Park Rusthoff plaatsvinden en wel op zondag 1 september.

Het festival is een groot succes en trekt elk jaar weer meer bezoekers, dit jaar wordt het heel bijzonder aangezien het eerste lustrum is.

Van 12 tot 16.30 uur zullen op die dag vele oldtimers (auto's, motoren, bromfietsen, tractoren en diverse andere bijzondere voertuigen) te bewonderen zijn en staan er in het park allerhande kraampjes die iets te maken hebben met oldtimers. Er zullen weer een aantal oude brandweerwagens te zien zijn die weer spuitdemonstraties geven en bijzonder dit jaar is een echte smidse die op kolenvuur het ijzer smeedt, tevens zal er een enorme "stationaire" motor te zien zien, met het formaat van een flinke auto. Natuurlijk is ook de bekende Rock en Roll band Mainline 55 weer van de partij en voor het versterken van de inwendige mens is er een Food Plaza. Kinderen kunnen zich vermaken op de springkussens en diverse andere attracties. Kortom een festijn voor het hele gezin. In het centrum van Sassenheim en op het Voorhavenkwartier zullen diverse winkels en horecagelegenheden geopend zijn.

Oldtimerrit

Vanaf de J.P. Gouverneurlaan en het Boschplein start om 13 uur een rit voor oldtimer auto's en brommers (13.30u) door de regio, na de rit worden de auto's opgesteld in de Hoofdstraat en het Boschplein waar ze bewonderd kunnen worden terwijl de brommers een plekje krijgen na bij de hoofdingang van het park. Zowel voor staanplaatsen in het park als voor deelname aan de auto- en brommerrit kan nog ingeschreven via de websites
www. Parkrusthoff.nl of
www.otf-sassenheim.nl

Parkdienst

warmond n Jaar in en jaar uit houdt de Protestantse Gemeente te Warmond op de eerste zondag van september een 'startdienst'. Deze dienst markeert het begin van het nieuwe seizoen. Dit jaar wordt deze dienst op zondag 1 september aanstaande gevierd en begint om 10.00 uur. Plaats van samenkomst is deze keer niet het eigen kerkgebouw aan de Herenweg maar in de open lucht van Park Groot Leerust. Plannen worden gesmeed om er een bijzondere dienst van te maken. Er wordt gemusiceerd en in plaats van een preek – zoals een hagepreek die ooit typisch was voor een protestantse dienst onder de blote hemel – staat 'een goed verhaal' (uit de Bijbel) centraal dat onder leiding van ds Ad Alblas speels en interactief gepresenteerd zal worden. Na de dienst is er gelegenheid om koffie en thee te drinken, met een lekkernij. Het evenement in het Park wordt mede mogelijk gemaakt door Bistro La Croûte. De dienst in de open lucht is er een zonder kerkdrempel: iedereen is welkom. Mocht het weer onverhoopt slecht zijn, wordt de dienst in de kerk gehouden; ook hier is iedereen welkom.

Kunstmarkt in Warmond

Warmond n Het is inmiddels een traditie: Op de laatste zondag van augustus organiseert Galerie Het Oude Raadhuis de jaarlijkse Kunstmarkt in Warmond. Dit jaar voor de 15de keer en wel op zondag 25 augustus van 11.00-16.00 uur. Er staan 40 kramen en het aanbod is bijzonder en gevarieerd.U vindt er een groot aantal kunstenaars uit Teylingen, Oegstgeest en Leiden en andere delen van het land. Met schilderijen in acryl en olieverf, pasteltekeningen, pentekeningen, aquarellen, keramiek, aardewerk, glaswerk, bronzen en stenen beelden, fotografisch werk, sieraden, etc. Enkele kunstenaars zullen ook ter plekke bezig zijn met hun werk. Bovendien kunt u nog een kijkje nemen in de galeries rondom het plein en nagenieten op het terras van Grand Café "De Oude School". www.hetouderaadhuisvanwarmond.nl

Toet, toet!

Op de radio noemen ze het ook weleens "Langzaam rijdend en stilstaand verkeer". Maar nu dus "Langzaam rijdend, lachend en Toeterend verkeer". Komt allen kijken, zwaaien en vooral genieten. | Foto: PR

regio n Op zaterdag 24 augustus rijdt de 22e editie van de KatwijkBinse Truckrun door de streek en doet daarbij ook Warmond en Sassenheim aan. Honderd enthousiaste chauffeurs en 214 personen met een verstandelijke beperking hebben lang naar de rit uitgekeken. Ze willen het voor geen goud missen. En u? Kom kijken en ervaar de leukste file van het jaar.

Schema:

13.20 uur Valkenburg

13.30 uur Katwijk aan den Rijn

13.40 uur Rijnsburg

13.50 uur Oegstgeest

14.05 uur Warmond

14.20 uur Sassenheim

14.45 uur Noordwijkerhout

15.15 uur Noordwijk Boulevard

15.30 uur Katwijk Gemeentehuis

15.40 uur Katwijk Boulevard

15.50 uur Katwijk Hoornes
(richting ESA-ESTEC)

Dwars Op verhaalt over de geschiedenis van café Boerhaave

De Herenstraat die vroeger Hoofdstraat heette, omstreeks 1900. Rechts café Klein Boerhaave van Cornelis Paardekooper. | Foto: PR Foto: Emiel van der Hoeven

voorhout n Binnenkort verschijnt het zomernummer van Dwars Op, het tijdschrift van de Historische kring Voorhout (HKV). In dit nummer staat onder andere een verhaal over de geschiedenis van het Stationskoffiehuis Paardekooper, nu Café Boerhaave, aan de Herenstraat. Hiervoor heeft de HKV deze keer Cees en Ellen Kerkvliet geïnterviewd.

Het verhaal voert terug naar de weduwe Anna Wubbe die in 1894 op het adres van het stationskoffiehuis ingeschreven staat. Anna Wubbe heeft uit haar eerste huwelijk met Dirk van Steijn dan nog vier kinderen die in leven zijn. Haar man Dirk was naast 'bouwman' ook uitbater van café De Bonte Koe. Na het overlijden van Dirk in 1882 neemt zijn zoon Jan, uit zijn eerste huwelijk met Cornelia van Westerhoven, De Bonte Koe over. Anna Wubbe hertrouwt in 1893 met de bijna 20 jaar oudere Piet Oomen maar wordt na een jaar alweer weduwe. Gezien haar woonadres in 1894, is het aannemelijk dat zij het stationskoffiehuis is gaan uitbaten.

sponsoren geflankeerd door voorzitter Anne Scheltes (voorste rij eerste van links) en penningmeester Arjo van Trigt (achterste rij tweede van links | Foto: Mette Tros

Café Paardekooper

Anna's dochter Anna jr. trouwt in 1904 met de Voorhouter Cor Paardekooper. Haar zoon Jan trouwt op dezelfde dag met de zus van Cor, Mien Paardekooper. In 1909 nemen Cor en Anna Paardekooper het café over. Moeder Anna blijft inwonen tot haar overlijden in 1921. Helaas overlijdt Cor's vrouw Anna jr. al in 1919. Cor blijft achter met acht jonge kinderen. Hij wordt dan gemeenteontvanger en doet het café over aan zijn zus en zwager, Mien en Jan van Steijn, die kinderloos zijn gebleven. Zij verbouwen het gebouw tot hotel-café-restaurant Boerhaave. Er komt een verdieping bovenop ten behoeve van hotelkamers. Cor en de kinderen blijven er wel wonen en als Mien in 1925 weduwe wordt, trekt zij bij haar broer in. De kinderen noemen haar liefdevol 'Oma Muis'. Cor overlijdt in 1934 in huize Agnes. Oma Muis blijft met de kinderen en het café achter en zij begint ook nog een slijterij-kruidenierszaak in het pand van Lemmers, twintig meter verderop.

Kerkvliet

In 1937 trouwt Jo, de jongste dochter van Cor met de in Hillegom geboren Willem Kerkvliet en zij nemen de slijterij-kruidenierswinkel van oma over. In 1938 wordt het gebouw nogmaals verbouwd zodat de slijterij aan het café kan grenzen. Eigenaar Arthur Klaar laat tussen Boerhaave en het pand van Lemmers (waar nu de Kringloopwinkel is) de aangrenzende panden nummers 59 en 61 bouwen. Hier vestigen zich groenteman Ted van der Maat en klokkenmaker Van Schie. Zij huren de panden ook van Arthur Klaar, die zelf op Herenstraat nummer 67 zijn drogisterij heeft.

Willem en Jo Kerkvliet krijgen acht kinderen en delen de woning boven de slijterij met Oma Muis tot haar overlijden in 1966. Een aantal jaren heeft het grote gezin de hotelkamers zelf nodig. Als Willem Kerkvliet in 1968 het gebouw van Arthur Klaar kan kopen, wordt het pand opnieuw ingrijpend verbouwd met een grote zaal achterin en de hotelkamers boven. Zoon Hans maakt er een dancing van die in de periode 1974-1977 behoorlijke bekendheid geniet in de bollenstreek.

In 1977 nemen Willem en Jo Kerkvliet na veertig jaar afscheid en dragen het stokje over aan de Amsterdamse familie Veenhof. Cees en Ellen Kerkvliet verhuizen met de slijterij naar de overkant.

Het uitgebreide verhaal vinden de leden van HKV in Dwars Op 66 dat begin september op de mat valt.

Het Trefpunt blij met sponsoren

WARMOND n Het bestuur van theater Het Trefpunt zat op 9 augustus met zijn sponsoren rond de tafel in grand-café De Oude School om de nieuwe contracten te ondertekenen.

Op deze vrijdag namiddag waren de sponsoren van theater Het Trefpunt uitgenodigd om onder het genot van een hapje en drankje het sponsorcontract voor het komende seizoen te ondertekenen.

Het theater draait geheel op inkomsten van de kaartverkoop en van levensbelang: sponsorgelden. Voorzitter Anne Scheltes kwam met mooi nieuws: de cijfers van het afgelopen seizoen zijn goed en er is een positief resultaat behaald. Een hoger saldo drijft ook de ambitie op. Misschien is er ruimte voor risicovollere voorstellingen?
Het nieuwe theaterseizoen begint op vrijdag 20 september om 20.30 uur met een voorstelling van cabaretier Viggo Waas. Een kaartje kost 18,00 euro en is te koop via www.theaterhettrefpunt.nl, 45 minuten voor aanvang aan de zaal of bij de VVV Warmond (Gemeentehaven 3).

Zie voor de hele jaarprogrammering www.theaterhettrefpunt.nl

St. Cecilia zoekt muzikanten

voorhout n Drumfanfare St. Cecilia is op zoek naar nieuwe, enthousiaste muzikanten. Met name een grote-tromspeler, tamboers, trombonisten en trompettisten zijn van harte welkom.

De drumfanfare bestaat uit een gezellige groep muzikanten die buitenoptredens verzorgt bij optochten en andere festiviteiten, binnen en buiten Voorhout, en zelfs in het buitenland. Het repertoire bestaat uit veel marsen, maar er worden ook wat meer afwisselender werken gespeeld zoals polka's en rocknummers. Ook aan concoursen en taptoes wordt meegedaan. Tijdens taptoes voert de drumfanfare haar eigen show uit: Royals of the 80's. Momenteel is behoefte ontstaan aan nieuwe muzikanten op de grote trom, kleine trom, trombone en trompet. Zowel ervaren als minder ervaren muzikanten zijn welkom. Wie een keertje wil komen kijken tijdens de repetities is van harte welkom. De repetities vinden plaats op woensdagavond, van half 8 tot half 10, in @Hok aan de Jacoba van Beierenweg 118 B in Voorhout. Vanaf 28 augustus gaan de repetities weer van start. Iets voor jou? Voor meer informatie kan contact worden gezocht via de mail: drumfanfare@stceciliavoorhout.nl.

Adest Musica start met nieuwe ronde Adest Kids

sassenheim n De Adest Kids is een onderdeel van de jongerenafdeling van Drum- en Showband Adest Musica en is een speciaal gratis programma voor kinderen vanaf 7 jaar.

Zaterdagochtend 14 september start de club weer met een nieuwe ronde Adest Kids. Annet van Kesteren, coördinator van o.a. de Adest Kids, vertelt "Kinderen vanaf 7 jaar zijn bij Adest Musica van harte welkom om het Adest Kids programma te gaan volgen. In tien gratis oriënterende lessen maakt de jonge muzikant kennis met de muziekinstrumenten van Adest Musica en leert men de beginselen van het notenschrift. De lessen zijn in groepen van maximaal 10 kinderen. Een leuk, gezellig en leerzaam programma!".

Aanmelden

Voor aanmelden of meer informatie neem dan contact op met Adest Musica door een e-mail te sturen naar adestkids@adestmusica.nl of bezoek de website www.adestmusica.nl. "Bent u op zoek naar een leuke, gezellige en muzikale vereniging voor uw jonge muzikant, kom dan gerust een keer kijken op de zaterdagochtend. Kennismaken is de eerste keer altijd gratis. Wij hopen u met uw jonge muzikant begin september te mogen verwelkomen voor op de lessen van de Adest Kids!" sluit Annet van Kesteren af.

Expositie in Galerie de Pomp

warmond n Vanaf 22 augustus t/m 25 september is in Galerie De Pomp werk te zien van Dea Veldhuijzen van Zanten, Mariët Hylkema en Ilja Pronk-v.d. Post. De opening van de tentoonstelling is op zondag 25 augustus om 14 uur. De exposanten vertellen over hun werk.

Dea en Mariët exposeerden jaren geleden samen hun schilderijen in Warmond. Zij stonden toen aan het prille begin van hun loopbaan in de schilderkunst en waren lid van de Kunstgroep Warmond. Nu 35 jaar later exposeren zij samen opnieuw en is het een feest om te zien hoe de 2 kunstenaars zich afzonderlijk van elkaar ontwikkeld hebben.

Raku keramiek

Ilja maakt handgevormde objecten van Raku klei, zowel figuratieve als stilistische. Zij kan er echt van genieten om vanuit een amorfe massa met haar handen iets blijvends te creëren dat ook andere mensen blij kan maken. Zij laat dan het publiek ook zien wat er allemaal aan te pas komt voordat een kunstvoorwerp van haar hand echt af is. Haar figuratieve objecten zijn vrijwel zonder uitzondering karikaturen. Een vleugje ironie en flink wat humor. Haar stilistische vormen, theekommen, dozen met deksels, die maar op een manier sluiten, zijn geïnspireerd door de Japanse theeceremonie. Ilja is een perfectionist en dat kun je aan haar werk ook goed zien. Recentelijk is ze begonnen met een dierenserie: koeien, vogels en insecten.

Openingstijden: woensdag t/m vrijdag van 15.00-17.00 uur, zaterdag van 11.00-17.00 uur en zondag van 13.00-17.00 uur.

Leontine van der Klugt exposeert in bestuurscentrum Voorhout

voorhout n Tot en met 30 september exposeert Leontine van der Klugt haar werk in het bestuurscentrum van Teylingen. In verband met de vakantie tijd is de 'verlate' opening op 9 september om 19.30 uur, voorafgaand aan de commissie Welzijn.

Leontine van der Klugt is geboren en getogen in Noordwijkerhout. Tijdens de opleiding 'Bloemschikken en –binden' op de RMTS in Aalsmeer in de jaren '80, werd haar interesse voor alles wat met kunst te maken heeft gewekt. Na veel omzwervingen is zijn uiteindelijk in 2007 op schilderles gegaan. Later ging zij naar de kunstacademie van Leiden en Haarlem en Academie Filarski in Schijndel. Tegenwoordig maakt zij regelmatig muurschilderingen en schildert of zeefdrukt zij op doek of papier. Niet alleen met acrylverf maar ook met was, inkt, as of andere gemengde collage technieken. Ook werkt zij met perspex, beter bekend als Plexiglas. Deze manier van werken is vernieuwend, verrassend en daardoor bijzonder intrigerend. Sinds 2017 heeft zij een eigen atelier aan huis. Zij volgt nog steeds Masterclasses en workshops om haar vakkennis te verbreden maar vooral met als doel mensen verwonderen met haar werk. "Want wanneer je je werk met zoveel plezier doet dat een werkdag niet lang genoeg kan zijn, waarom zou je dan iets anders gaan doen?" Meer weten? www.lvdklugt.nl. De tentoonstelling is te bezichtigen t/m 30 september tijdens werkdagen van 8.30 - 17.00 uur (vrijdag 16.00 uur) en voorafgaand aan de commissie- en raadsvergaderingen. Raadhuisplein 1, Voorhout.

René Havenaar gouden werknemer Hoek Hoveniers

Jubilaris René Havenaar repareert een 'doorzaaimachine'. | Foto: Piet de Boer

n Vijftig jaar met plezier bij dezelfde baas

voorhout n René Havenaar werkt 2 september vijftig jaar bij Hoek Hoveniers in Voorhout. Een gouden jubileum. Op 6 september wordt hij met een jubileumviering op het bedrijfsterrein in het zonnetje gezet. De werkplaats is al opgeruimd en de vloer is geschilderd. ''Dit is mijn thuis'' zegt de lachende monteur.

Door Piet de Boer

René repareert een 'voorzaaimachine' om voetbalvelden en golfbanen te herstellen. Ik werk altijd op mijn knieën, zegt hij. Dit is een machine om gras in te zaaien. Het is nu vakantietijd voor veel werknemers, maar het werk gaat gewoon door. ''Er is altijd iets te doen'' zegt René. Zijn vaste collega Ronald ook op vakantie. Stefan is zijn vervanger. René loopt weg om drie koffie te gaan halen. ''Hij heeft zijn hart op de goede plaats. Er zit echt geen kwaad in'', zegt Stefan. ''Boos zal je hem niet krijgen.'' Hij vindt René ook hulpvaardig. ''Hij is nooit te beroerd zaken uit te leggen.'' René komt terug en geeft eerst zijn collega koffie. We lopen naar zijn kantoor. ''Dit is mijn thuis'' zegt hij lachend.


Technische school

De geboren en getogen Voorhouter doorliep de LTS in Leiden. Monteur wilde hij worden. Zijn vader verdiende zijn brood in de bollen. Elk jaar een andere baas. Dat zag René niet zitten. Na zijn opleiding aan de Don Bosco school in Leiden startte hij meteen bij het hoveniersbedrijf, waar ook zijn broer werkte. De eerste klus herinnert hij zich als de dag van gisteren. Schoffelen bij de Coentunnel. Daar waren bomen geplant en het onkruid moest worden verwijderd. ''Het was 1969. Ik was zestien.''

Berg kleinkinderen

René trouwde later met Coby. Samen kregen ze drie dochters: Sandra, Wendy en Laura. ''Ik heb inmiddels ook een berg kleinkinderen'', lacht hij. Elke vrijdag pas ik op. Zijn grote passie in het bedrijf was vanaf de eerste dag de techniek. ''Alles wat herrie maakte, dat vond ik mooi.'' Daar lag ook zijn grootste ambitie. Hij werkte in de winter al in de werkplaats om gereedschap, machines en wagens te onderhouden.
Toen door ziekte en vertrek van een collega een vacature ontstond in de werkplaats, pakte René de mogelijkheid met twee handen aan. ''Dat lijkt me wel wat voor mij'', liet hij zijn baas weten. ''Een paar dagen later zat ik hier en had ik mijn eigen toko.'' Hij lacht. Stiekem heeft hij wel eens overwogen voor zichzelf te beginnen. Het is er nooit van gekomen. In totaal is hij een halve eeuw aan het hoveniersbedrijf verbonden gebleven. Tegenwoordig is dat een grote uitzondering. René heeft ook vele werknemers zien komen en vertrekken. Dat hij zelf deze stap niet heeft genomen, is voor René Havenaar duidelijk. ''Ik ga nooit met tegenzin naar mijn werk en er is altijd iets te doen.''

Humorvolle show over lastige pubers

sassenheim n Pubers, ze kunnen je tot waanzin drijven maar het zijn ook jonge mensen met een passie die een identiteit ontwikkelen. In de voorstelling 't Is Hier Geen Hotel komen alle facetten van pubers aan de orde.

De theatermakers Hanneke Drenth, Dianne Liesker en Ellen Dikker staan komend seizoen niet alleen met de voorstellingen Tis Hier Geen Hotel op de planken, ze maken hem ook zelf. "De voorstelling is gebaseerd op de website 't Ishiergeenhotel maar wij hebben verder de vrije hand gekregen. En dat is natuurlijk erg leuk", zegt Hanneke Drenth. "De afgelopen jaren, sinds ik vijf jaar geleden stopte met Dames Voor Na Vieren, speelde ik vooral rollen in musicals en toneelstukken. Maar ik ben natuurlijk ook theatermaker en geniet erg om weer zelf iets te maken." En in dit proces vullen de dames elkaar goed aan. "We hebben ieder een eigen discipline. De een is stand-upper, de ander schrijft en schrijft grappige scènes en ik schrijf zelf vooral veel liedjes en ook scènes. We hebben regisseur Jeroen Woe die alles monteert. Het is heel fijn om samen te werken." Terwijl haar collega's Dianne en Ellen zelf pubers over de vloer hebben, zijn de kinderen van Hanneke van 6 en 8 jaar nog niet aan de puberleeftijd toe. "Gek genoeg kon ik me zelfs toen ze nog heel klein waren op verheugen dat ze puber zouden zijn. Als ze als jonge mensjes op zoek gaan naar hun eigen identiteit en je gesprekken kunt voeren over hun passies", zegt Hanneke Drenth.

Herinneringen

Voor het schrijven heeft Hanneke ook geput uit herinneringen uit haar eigen puberteit. "We hebben op een gegeven moment afgesproken om onze dagboeken erbij te halen. Daar was ik eerst niet zo enthousiast over want dat was toch mijn eigen leventje. Het bleek toch waardevol te zijn", zegt ze. Volgens Hanneke is er op zich niet veel verschil tussen de pubers van toen en nu. "Natuurlijk de pubers van nu hebben te maken met social media, telefoons en bijvoorbeeld magister waardoor ouders hun schoolresultaten op de voet kunnen volgen", zegt ze. "Maar ook vroeger waren pubers bezig met een weg vinden in sociale contacten en het ontwikkelen van een eigen identiteit. Dat gaat gepaard met dezelfde struggles." Hanneke kijkt uit naar september als ze met de voorstelling in try out gaan. "Zodra we voor publiek gaan spelen, weten we wat de dynamiek is en of er nog iets mist. Dan zullen we er echt nog wat aan veranderen", zegt Hanneke. "Ik denk dat het leuk is voor iedereen die pubers heeft, ze heeft gehad of zelf puber is geweest. Ach die puberteit. Ook dat is een fase die toch ook gewoon weer over gaat', lacht ze.

De voorstelling 't Is Hier Geen Hotel is op vrijdag 4 oktober te zien in Theater 't Onderdak in Sassenheim. De voorstelling is geïnspireerd op de website van Saskia Smith en Martine de Vente. De voorstelling begint om 20.15 uur, kaarten kosten 20,- euro. Voor informatie en kaarten www.hetonderdak.nl

Muziek tijdens Open Monumentenweekend in de Protestantse Kerk Warmond

warmond n De Stichting Vrienden Kerkelijk Erfgoed Warmond( KEW )organiseert gedurende de zaterdag tijdens het open monumentenweekend op 14 September een gevarieerd muzikaal programma.

De kerk is open vanaf 11.00 uur en het openingsorgel concert vangt aan om 11.15 uur. Het einde van het programma zal zijn om 16.00 uur. De uitvoerende musici zijn allen afkomstig uit de Bollenstreek en het nabij gelegen Leiden.Er zal ook gelegenheid zijn om het monumentale Lohman orgel te bezichtigen en zelfs te bespelen( van 12.30 tot 13.30 uur). Zowel het kerkgebouw als het orgel zijn rijksmonumenten; dus een mooie gelegenheid om die dag eens binnen te lopen en te genieten van de muziek en de rijksmonumenten. De Protestantse Kerk is te vinden aan de Herenweg 82 in Warmond. De toegang is gratis. Zie ook www.stichtingvriendenkew.nl

Geslaagd open toernooi Jeu de Boulesvereniging 'De Vaste Voet' Sassenheim

sassenheim n Zaterdag 10 augustus was het grote DVV Jeu de Bouletoernooi bij de Jeu de Boule vereniging 'De Vaste Voet' in Sassenheim.

Kees van der Wouden is de drijvende kracht achter dit toernooi en samen met een heel leger van vrijwilligers wer er zorg voor gedragen dat 48 teams van 2 personen, onder toeziend oog van een wedstrijdleider en scheidsrechter, 5 partijen konden gaan spelen. De Nederlandse Jeu de Boule Bond, NJBB, heeft bijna 200 aangesloten verenigingen. Al hun leden kunnen aan de verschillende toernooien in het land deelnemen.

Jonge deelnemers

Het DVV toernooi is op de agenda van de NJBB jaarlijks een drukbezocht evenement. De deelnemers aan dit toernooi kwamen ook deze keer niet alleen uit de omliggende gemeenten maar zelfs ook uit onder andere Hilversum, Veenendaal en Apeldoorn. Na een spannende strijd van 5 partijen en in totaal ruim zes uur spelen volgde de einduitslag: twee tijdelijk in Nederland wonende Fransmannen, Christiaan en Niels Savref, vader en zoon, gingen met de eerste prijs naar huis. Vooral deze 16 jarige Niels scoorde hoge ogen, geen bal werd door hem verspeeld waardoor de scores echt uitzonderlijk te noemen waren. De leeftijd van deze jonge deelnemer bewijst maar weer dat deze sport ook voor de jongere generaties een echte uitdaging kan zijn.

Jubileum komt er aan

De tweede prijs ging naar Teun van Ooyen en Jelle Venema van Jeu de boule vereniging PUK uit Haarlem. De derde prijs was weggelegd voor de winnaars van vorig jaar: Marise en Dirk Mulder, van de vereniging De Boel de Boule uit Roelofarendsveen. De organisatie kan terugkijken op een goed geslaagde toernooidag waarbij meer dan 100 personen aanwezig waren die hebben genoten van het mooie complex, het spelplezier en de gezelligheid bij de Jeu de Boule Vereniging 'De Vaste Voet'. In april 2020 bestaat deze vereniging al 40 jaar, een jubileum dat niet zomaar voorbij zal gaan.

Kijkje nemen

Bent u door dit alles nieuwsgierig geworden, kom dan ook gerust een keer een kijkje nemen. De vereniging is elke woensdag- en zondagmiddag vanaf 13.30 uur en elke dinsdag- en donderdagavond vanaf 19.00 uur geopend. Als u wilt kunt u een balletje mee gooien. Of bezoek de website voor alle informatie en actueel nieuws.
www.devastevoet.nl

Open training bij RKVV Teylingen

Voetbal is leuk voor jongens én meisjes. | Foto: PR

teylingen n Na een verkwikkende zomerstop is iedereen bij RKVV Teylingen weer klaar om vol energie het nieuwe voetbalseizoen in te gaan.

Op zondag 25 augustus is het voor de jeugd zover: "Alles is klaar voor de openingstraining op zondag 26 augustus" verteld Pieter Kniest, jeugdvoorzitter.

Samenwerking

Na de leuke openingsdagen van de vorige jaren, worden er ook dit keer in samenwerking met voetbalschool Play2Improve allerlei trainings -en partijvormen uitgezet. "Het is leuk om elkaar na de zomerperiode weer te spreken en voor de nieuwe leden is het de ideale gelegenheid om kennis te maken met de mensen binnen Teylingen" legt Edwin Does uit. Als coördinator technische jeugdzaken heeft hij niet stil gezeten de afgelopen weken. "De teamindelingen waren voor de vakantie al bekend, maar we zijn bijvoorbeeld nog heel druk geweest met het invullen van de trainingstijden en indeling van de velden." Does: "En voorlopig is het werk nog niet gedaan hoor, want bij de start van een seizoen melden zich ook altijd weer nieuwe leden, dus die indelingen wijzigingen nog weleens hier en daar."

Meetrainen

Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom bij de club! We nodigen daarom alle kinderen van 7 t/m 12 jaar uit om tijdens de seizoens-opening van 10.00 tot 12.00 uur mee te trainen. Kniest: " Er wordt getraind in leeftijdsgroepen, dus niet in de nieuwe teamsamenstellingen. Daarom is het voor kinderen die nog niet zo bekend zijn met voetbal ook echt leuk om mee te doen. Wie na 1 training nog niet overtuigd is hoe leuk voetballen is, die komt gewoon nog een keer meedoen met de normale trainingen!"

Ook voor meisjes

Overigens zijn zeker niet alleen jongens welkom. Bij RKVV Teylingen spelen namelijk al sinds jaar en dag ook meisjes. Edwin Does: "Het is wellicht niet bij iedereen bekend, maar door samen met jongens te voetballen worden deze meisjes technisch én fysiek sterker dan hun leeftijdsgenoten die in meisjesteams spelen. Daarom zijn wij er voorstander van om meisjes tot en met de JO13 bij de jongensteams in te delen." "Daarna kunnen zij dan doorstromen naar de Teylingen/Ter Leede mix-teams. De ervaring leert ons dat de meisjes die bij Teylingen in jongensteams gevoetbald hebben echt een stapje verder zijn in hun ontwikkeling dan hun teamgenoten die in meisjesteams opgeleid zijn" aldus Jim Glasser, trainerscoördinator bij RKVV Teylingen en vorig jaar trainer/coach bij Teyleedies MO15

Hummels

Het programma voor de hummels is van 10.00-11.00 uur. "Dat is lang genoeg voor die kleintjes van 4 t/m 6 jaar" aldus Piet van de Klugt, vaste hummeltrainer bij Teylingen. Ongeveer 2x per maand geeft hij op zondag een uurtje training aan de hummels, vanaf dit seizoen met hulp van Cees vd Zwet (jr). "Onze jongste voetballertjes hoeven overigens geen lid te worden om aan de hummeltrainingen mee te mogen doen" meldt Sandra van Vliet.

Aanmelden voor de open training is niet nodig.
Meer informatie over de vereniging is te vinden op de website:
www.rkvvteylingen.nl

25e Van der Hulst Oranjecircuit

Het Oranjecircuit beleeft dit jaar haar 25e editie. | Foto: PR

regio n Van vrijdag 30 augustus tot en met dinsdag 24 september komt heel de bollenstreek weer in beweging. Jong en oud kunnen dan weer deelnemen aan de verschillende leuke hardloopwedstrijden van het Van der Hulst Oranjecircuit. Dit jaar is het de 25e editie.

Het circuit Het Van der Hulst Oranjecircuit is een serie van 6 wedstrijden in Noordwijk-Binnen, Noordwijkerhout, Hillegom, Voorhout, Sassenheim en Lisse. Het is zowel voor de prestatie- en recreatieloper een uitstekende gelegenheid om de sportieve uitdaging aan te gaan. De afstanden van de wedstrijden liggen tussen de 6 en 7,2 KM. Natuurlijk is het mogelijk om in plaats van het gehele circuit een of enkele wedstrijden te lopen. Daarom een ontzettend leuk event voor iedereen!

Vanaf 27 augustus gaat de Zwemvierdaagse weer van start. | archief Foto: pr.

Organisatie

Het jaarlijks terugkerende evenement wordt georganiseerd door A.V. De Spartaan in samenwerking met de Oranje- en Harddraverijverenigingen. Het circuit vindt plaats tijdens de jaarlijkse najaarsfestiviteiten in de Bollenstreek. In tal van leeftijdscategorieën zijn punten te verdienen en er zijn prijzen voor de drie hoogst geklasseerden. Ook zijn er dit jaar weer de klasseringen voor de plaatselijke lopers. Dus loop mee en schrijf je nu in via de website www.oranjecircuit.nl/inschrijving.

Loopagenda

Noordwijk
Vrijdag 30-8-2019 19.00 6,7 km

Noordwijkerhout
Dinsdag 3-9-2019 19.45 6,6 km

Hillegom
Maandag 9-9-2019 19.45 7,2 km

Voorhout
Vrijdag 13-9-2019 19.45 7,3 km

Sassenheim
Dinsdag 17-9-2019 19.30 6,6 km

Lisse
Dinsdag 24-9-2019 19.20 6,6 km

Kijk voor de starttijden van de jeugdlopen op www.oranjecircuit.nl/circuit voor de tijden per plaats.

Nationale Zwem4daagse in Sport- en recreatiecomplex Wasbeek

Sassenheim n Doe mee met de Nationale Zwem4daagse in de laatste zomervakantieweek!

Op dinsdag 27 augustus geeft Sport- en recreatiecomplex Wasbeek om 16.00 uur het startsein van de Zwem4daagse voor (naar verwachting weer) een flink aantal sportieve deelnemers. De organisatie is in handen van het zwembad in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).

Zomerafsluiting

Sluit individueel, met het hele gezin, met vriendjes of met klasgenoten de zomervakantie af met dit sportieve evenement! De bedoeling is dat er op vier dagen tussen 17.00 uur en 20.00 uur een half uur lang zo veel mogelijk baantjes wordt gezwommen. Ieder half uur kan er gestart worden. Deelnemers kunnen zelf de starttijden bepalen. Na dertig minuten vele meters gezwommen te hebben, kun je altijd nog ontspannen in het recreatiebad, in de whirlpool of in de stoomcabine. Alle deelnemers ontvangen een medaille.

Schrijf je dus snel in voor de Zwem4daagse! De kosten voor deelname bedragen € 11,60 per persoon (inclusief medaille). Van 27 augustus tot en met 30 augustus. Zaterdag 31 augustus is er een inhaaldag.

actief en sportief

Ego is the enemy

's Morgens in de vroegte kwam ik op het kleine stationnetje nabij mijn woonplaats. Nou ja, klein: het is er altijd druk met reizigers en drukker nog met Schipholgaande langparkeerders. Ik moest ook richting Nationale Trots, om vandaar de trein te nemen richting zuiden, gewoon omdat het kon. Ik was ruim op tijd maar zag, op een ongebruikelijk tijdstip, al een trein stoppen. Ook de vertrekkende trein richting Leiden streed met de planning van de NS. Al gauw bleek waarom: vanwege een aanrijding met een persoon, eerder die ochtend, was het treinverkeer rond Schiphol danig in de war. Mijn trein ging niet verder dan Hoofddorp. Ik wist dat er vandaar menigvuldig bussen rijden naar Schiphol en dat de treinen zuidwaarts ongetwijfeld gewoon reden. Er waren meer mensen met die gedachte, bleek bij de bushalte. Maar er passen veel makke mensen in een grote bus. Nou ja, niet iedereen was even mak. Een mevrouw die al voor het instappen zich opwond over deze *#@-zooi (haar woord, niet het mijne), werd nog bozer toen bleek dat ze voor de bus moest betalen. Ze had geen OV-chipkaart en dan is zo'n kaartje prijzig. Ze ging tekeer tegen de chauffeur, die daar helemaal niks aan kon doen. Daarna bleef ze maar stoom afblazen en voorzag de NS en de busmaatschappij van bijvoeglijke naamwoorden die deze niet verdienden. Tot het iemand te gortig was. Een dame sprak haar aan: mevrouw, luister eens goed. Er is vermoedelijk iemand voor de trein gesprongen. Wie weet wat voor ellende daaraan voorafgegaan is. Op dit moment worden misschien ergens langs de rails de resten van een stoffelijk overschot verzameld. Iemand anders krijgt straks de opdracht aan mensen te vertellen dat hun dierbare er niet meer is. En u zeurt over een half uurtje vertraging en € 6,50 voor een buskaartje? U moet zich schamen! Zij zei wat velen dachten. Ze kreeg bijna applaus. Het 'ik' van de mopperende mevrouw kromp ineen. Tot Schiphol was ze stil. Daar gingen we uit elkaar. Ik nam mijn trein en opende op m'n smartphone het boek waar ik aan begonnen was. De titel? "Ego is the enemy…"

egbert van der weide

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor, voorganger pastor P. Owel

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk: geen dienst

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. H.R. Betting

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.M. Aarnoudse

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Woord- en Communieviering, voorganger: J. Stege

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.W. v/d Berg

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76):
Zaterdag 24 augustus, 19.00 uur Eucharistieviering met Cantores. Pater Wehlin

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur, voorganger: Mevr. Ds. L. Oort (Katwijk)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, Jan Wolsheimer

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 en 19.00 uur uur, Jan Zijlstra

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 28 juli bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

De oplossing van 7 augustus: GOEDGEEFS

De winnaar is: M van Haastregt, Sassenheim