De Teylinger

24 mei 2017

De Teylinger 24 mei 2017


Geen drempelvrees met zorgombudsman

Bij de zorgombudsman kunnen mensen terecht met vragen of klachten over de zorg. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Teylingen n De gemeente Teylingen kende al een zorgloket, maar het nieuwe Meldpunt Zorgombudsman kan voortaan beschikken over de kennis en kunde van Stiching De Nationale Ombudsman.Op maandag 22 mei was de eerste bijeenkomst in Het Gildehof in Sassenheim. De zorgombudsman is een voorlopige proef die ook in Voorhout en Warmond wordt gehouden.

Door Piet van Kampen

Gemeenteraadslid Shari van den Hout (ChristenUnie) nam het initiatief voor het nieuwe meldpunt. "Raadsleden werden nogal eens aangesproken door mensen met problemen, maar die los je niet zomaar op. Sommigen durven ook niet in te spreken tijdens een raadsvergadering. Zij hebben drempelvrees en dat hoeft men nu bij het Meldpunt Zorgombudsman juist niet te hebben,"verzekert zij. Ook collega-raadslid Sybrinne de Vries (CDA) steunde het idee van Van den Hout en ook de gemeenteraad ging akkoord. Er werd contact gezocht met de Nationale Ombudsman om een samenwerking aan te gaan. Namens deze stichting was waarnemend voorzitter Joyce Sylvester aanwezig in de Gildehof. "Fijn dat dit initiatief is genomen. Om ondersteuning te geven komen wij op locatie en zijn een luisterend oor. We willen weten wat er in Teylingen speelt. Ik vind het fijn om dit te kunnen doen en heb ervaring in de gemeente Anna Pawlona waar ook een aantal inwoners uit deze streek wonen," licht ze toe. Van der Hout benadrukt op haar beurt: "Wij willen de klachten en wensen van de inwoners uit de politieke sfeer houden. Als mensen op ons spreekuur komen hoeven zij geen drempelvrees te hebben. Alle klachten en vragen worden respectvol behandeld. Eerst proberen wij de problemen lokaal op te lossen en als dit niet lukt, komen ze bij de Nationale Ombudsman terecht. Die kan dan vervolgens trachten om met hun kennis, kunde en ervaring bij de verantwoordelijke instanties of wethouder actie te ondernemen en naar een oplossing te zoeken."

De klachten en problemen komen voornamelijk uit de hoek van de jeugdhulpverlening en de thuiszorg. Lees verder op pagina 9.

Onteigening voor randweg

Voorhout n B&W gaat de gemeenteraad voorstellen om diverse percelen langs de Haarlemmertrekvaart te onteigenen voor de realisatie van de Noordelijk Randweg Voorhout.

Door Nico Kuyt

De gemeente grijpt naar dit laatste middel omdat minnelijke verwerving niets heeft opgeleverd. Teylingen start vrij laat met een onteigening, meestal wordt het direct al ingezet omdat deze ingrijpende procedure een zeer lange weg kent. De Kroon, oftewel de koning Willem Alexander en zijn adviseurs, moeten een beslissing nemen over de maatschappelijke noodzaak dat de gemeente de gronden verwerft. Volgens B&W is die noodzaak er. De percelen zijn onontbeerlijk voor de Noordelijke Randweg en vormen een schakel tussen de N444 en de Zuidelijke Randweg en de Jacoba van Beierenweg. Het is de bedoeling dat de randweg de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het centrum van Voorhout verbetert en de Herenstraat ontlast. De gemeente heeft met alle eigenaren onderhandelingen gevoerd om de percelen voor een aannemelijke prijs te verwerven. Die verwerving is redelijk succesvol verlopen. De gemeente heeft nu meer dan 65 procent van de gronden in eigendom, maar nog niet alle eigenaren zijn over de schreef getrokken. En er is geen zekerheid dat overeenstemming met hen binnen redelijke termijn wordt bereikt. De gemeenteraad wordt dan ook gevraagd om een besluit te nemen om tot onteigening over te gaan. Nadat het Koninklijk Besluit is verleend kan de gemeente de onteigeningsprocedure bij de rechtbank starten. De rechter spreekt de onteigening uit en stelt de schadeloosstelling vast. Dan gaat het eigendom pas over naar de gemeente. Onteigening vindt dus pas plaats na de uitspraak van de rechter. Het is wat omslachtig, maar het is ook niet niks als bezit wordt afgepakt. De onderhandelingen gaan overigens gedurende de langdurige procedure nog door om de gronden alsnog op minnelijke wijze te verwerven.

Natasha met een aantal leerlingen in Malawi. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmondse
vrijwilliger
in Malawi

Ik
leek
de
dokter wel

Twee of drie windmolens bij Akzo?

Stop op koop
woningen
statushouders

tennis n TV Overbos blij met nieuw clubhuis

7 / 28

Windmolens AkzoNobel komen er, maar hoeveel is nog onduidelijk

Sassenheim n Gaan bewoners veel van de windmolens merken? Op die vraag is nog lastig antwoord te geven, want initiatiefnemer AkzoNobel geeft aan zelf ook nog geen definitief plan te hebben. De twee windmolens -met een tiphoogte van 175 meter- waar in de media volop over werd gesproken, zijn slechts een concept, zegt Joost Sandberg, manager energie bij Akzo. "We hebben dat scenario uitgewerkt, maar het is niet gezegd dat dat het ook wordt."

Akzo wil werkgroepen in het leven gaan roepen, waar inwoners van Teylingen, maar ook andere belangstellenden, zich voor kunnen aanmelden. "Het gaat ons erom dat we de 15.000 megawattuur die we per jaar verbruiken, zélf willen opwekken. Hoe we dat doen, dat maakt niet uit. Het zou ook zomaar kunnen dat we drie, kleinere, windmolens gaan neerzetten. Maar dat moet eerst allemaal besproken worden binnen die werkgroep. We moeten het concept met drie molens nog helemaal uitwerken, dus ik weet op dit moment ook nog niet hoe hoog de tiphoogte (het hoogste punt van de rotorbladen, red.) wordt. Er zijn nog geen beslissingen genomen," verzekert Sandberg.

Zonnepanelen niet genoeg

De enige zekerheid die er wel lijkt te zijn, is dat er windmolens (die samen de naam Geert Willem Sikkens Park krijgen) op het terrein van de verffabrikant komen. In het concept staan er twee achteraan op het bedrijventerrein aan de Rijksstraatweg. Een van de molens is ingetekend op het oude terrein van voetbalvereniging GWS, aan de N444/Leidsevaart.

Veel mensen vragen zich af waarom Akzo niet kiest voor zonnepanelen. Volgens Sandberg is dat niet haalbaar: "We zetten in op windenergie om onze doelstelling van honderd procent duurzaam in 2050 te kunnen halen. Met zonnepanelen op het hele terrein kunnen we hoogstens tien procent duurzame energie opwekken. De overige negentig procent moet uit de windmolens komen. Mensen die helemaal geen windmolens willen, mogen ook deelnemen aan de werkgroep, maar het blijft dat wij gaan inzetten op windenergie".

Slagschaduw en geluid

Over de variant met drie kleinere windmolens is nog weinig bekend, maar in het scenario met de twee grote molens, kan de slagschaduw tot maximaal 1,2 kilometer komen, legt Haydar Hussin uit. De adviseur duurzame energie van het bureau Pondera Consult, is door Akzo uitgenodigd om op de informatieavond uitleg te geven over de effecten van de molens. "Het is wel zo dat de turbines tijdelijk worden stilgezet als er meer slagschaduw is dan wettelijk is toegestaan. Dat geldt ook voor het geluid dat de molens maken."

Bij een tiphoogte van 175 meter komt het geluid tot maximaal een kilometer, zegt Hussin. "Het gaat dan om zo'n 36 decibel." Dat is te vergelijken met fluisteren of het geluid in een huiskamer. "Het effect kan wel enigszins afwijken. Een harde ondergrond weerkaatst het geluid. Bij een zachte ondergrond zoals weilanden, kaatst het minder."

Doelstelling provincie

De provincie Zuid-Holland is in ieder geval positief over de ontwikkeling op het terrein van de verffabrikant. Er zijn een aantal gebieden in de provincie aangewezen waar de realisatie van windenergie mogelijk is. De aangewezen locatie in Teylingen is op het terrein van AkzoNobel. Dit is onderdeel van de doelstelling van de provincie om 735,5 MW opgesteld vermogen windenergie te realiseren in 2020.

Akzo verwacht na de zomer de vergunning voor de windmolens aan te kunnen gaan vragen, waarschijnlijk in het laatste kwartaal van dit jaar. Voor die tijd wordt er dan al in de werkgroepen gesproken.De aanvraag van de vergunning wordt gedaan bij de provincie, maar voor het windmolenplan is ook een herziening van het bestemmingsplan nodig. Dat kan door de provincie, maar ook door de gemeente. De commissie Ruimte koos er vorige week voor die herziening in eigen hand te houden. Het is overigens wel zo dat de provincie een afwijzend besluit van de gemeente kan overstemmen en alsnog toestemming kan geven voor een aangepast bestemmingsplan. Of Akzo subsidie voor de windmolens ontvangt, kon Sandberg nog niet zeggen, omdat de invulling van het plan nog niet definitief is.

Geen stormloop bij inloop over Herenweg

Op de borden konden alle ideeën, wensen en knelpunten worden opgeplakt. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Warmond n Het was niet dringen op de inloopbijeenkomst in Het Trefpunt voor de participatie voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Oranje Nassaulaan, Herenweg, Sweilandstraat en Oosteinde. Bezoekers konden daar knelpunten aangeven en ideeën uiten om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. De aanwezigen gaven soms heel tegenstrijdige oplossingen.

Door Nico Kuyt

Op dinsdag 16 mei ging de participatie van start met een schouw. Die middag liep een delegatie vanaf de kruising Oosteinde met het industrieterrein bij O'Neill tot aan het Warmonderhek. Een vijftigtal bewoners en ondernemers keken samen met de gemeente naar de situatie op straat. Die avond was er een inloopbijeenkomst waar ook daar de inwoner zijn zegje kon doen. Er wordt al jaren gesproken over de verkeersveiligheid van de Herenweg en de in het verlengde liggende straten. Er is sprake van een gevoel van onveiligheid. De Herenweg staat nu op de rol om heringericht te worden. Er is nog geen plan of ontwerp, maar de bevolking kan alvast zijn ideeën, wensen en knelpunten kwijt zodat deze kunnen worden meegewogen. Op dit moment loopt er nog een online enquête op de gemeentelijke website. Uiteindelijk moet het leiden tot verschillende schetsontwerpen en vervolgens een definitief ontwerp. Maar zover is het nog niet.

Knelpunten

Op de inloopbijeenkomst werden diverse knelpunten opgesomd. Zoals bij de splitsing Herenweg met de Sweilandstraat, die sinds de vorige aanpassing smaller is geworden. Er klonk een roep om de bomen op de Oranje Nassaulaan te kappen, echter, een evenzo luide roep werd gehoord om de bomen te behouden. Er leefde de wens voor versmallingen en sluizen om zo de snelheid uit het verkeer te halen, maar geen drempel, want dat zorgt voor trillingen. En een zone van 30 km/h, dat werd vaak gehoord. Anderen meenden evenwel dat het wel mee viel met het harde rijden. De Herenweg kon ook wel iets smaller en meer ruimte voor de fietser, zo opperde een bezoeker.

Kruispunt AH

Veel opmerkingen kreeg het kruispunt bij de Albert Heijn. De zebra is gevaarlijk, want auto's stoppen niet. Het laad- en lossen bij de supermarkt dient een andere plaats te krijgen, want de vrachtwagens belemmeren het zicht. Auto's staan soms op de stoep, waardoor passanten met een kinderwagen op de straat moeten. Om handhaving werd gevraagd. En een schoolzone. Het idee kwam op om het brom- en fietsverkeer maar om te leiden via de Dorpsstraat. Verder is de Herenweg te smal voor het vrachtverkeer en die maken dan gebruik van de fietspad, zo klonk een knelpunt. Ook is het bij de gedenknaald onoverzichtelijk voor de fietser om over te steken. En de Oranje Nassaulaan is al helemaal gevaarlijk voor de fietser. Eén inwoner huldigde een totaal andere mening dan de overige bezoekers: helemaal niets veranderen.

'Meldpunt is vertrouwelijk en onafhankelijk'

Vervolg voorpagina

De klachten en problemen komen voornamelijk uit de hoek van de jeugdhulpverlening en de thuiszorg. "Mensen worden soms van het kastje naar de muur gestuurd," zegt Shari van den Hout. "Als iemand vastloopt, mag hij of zij niet tussen de wal en het schip verdagen. Er zijn mensen die zorg hebben aangevraagd, maar niet hebben gekregen. Iedereen is voor ons gelijk en heeft recht op zorg op maat. Ontevreden mensen kunnen ons benaderen, maar ook familieleden mogen dat doen."

Ook hulpen in de thuiszorg die van mening zijn dat als er iets niet goed functioneert, kunnen bij het Meldpunt Zorgombudsman terecht. Zij kunnen zich aanmelden door binnen te lopen bij het spreekuur, via teylingen@nationalombudsman.nl of gratis te bellen naar 0800-3355555. Als inwoners het nummer van het Meldpunt Zorgombudsman bellen, krijgen zij medewerkers van de Nationale Ombudsman aan het werk. Zij zijn getraind om specifiek vragen over Teylingen te beantwoorden.

Vier belangstellenden

Tijdens de eerste proefsessie in Sassenheim kwamen er vier inwoners naar het spreekuur. "Het zal bij de mensen bekend moeten worden," is de wens van Van den Hout. De eerste periode van drie maanden is gericht op het verkrijgen van beter zicht op de bekende en vooral onbekende klachten en signalen binnen de gemeente. Op basis van de resultaten van het meldpunt bekijkt de raad gezamenlijk met de Nationale Ombudsman en andere zorgverleners de vervolgstappen voor de pilotperiode van twee jaar.

Inloopspreekuur Agneshove

Op maandag 29 mei is de volgende bijeenkomst om 10.00 uur in de Agneshove in Voorhout. Er volgt ook nog een spreekuur in Warmond waar de plaats van de bijeenkomst en de datum en tijdstip nog nader voor wordt bepaald. Die informatie verschijnt op de gemeentepagina in deze krant.

Gratis oefenen voor theorie-examen

Teylingen n In 2017 kun je bij Bibliotheek Bollenstreek gratis oefenen voor je theorie-examen scooter (bromfiets), auto of motor met het oefenprogramma theorie-rijbewijs van Theorie.nl.

Het oefenprogramma theorie-rijbewijs van Theorie.nl is beschikbaar voor iedereen die de bibliotheek bezoekt, leden en niet-leden. Je kan oefenen op een computer in de bibliotheek of op je eigen mobiel, tablet of laptop mits deze is aangesloten op het wifi-netwerk van de bibliotheek. Alle mogelijke vragen uit het CBR-examen zitten in het oefenprogramma verwerkt. De bibliotheek helpt hiermee de slagingskans van theorie-examenkandidaten vergroten. Een groot aantal mensen (meer dan de helft in 2016) zakt de eerste keer voor het CBR theorie-examen.

De samenwerking met Theorie.nl is in eerste instantie voor een jaar. Eind dit jaar wordt besloten of we deze dienstverlening voortzetten.

Watersportvereniging viert verjaardag op nieuwe locatie aan Zijldijk

Leden van de watersportvereniging krijgen de nieuwe vlag cadeau. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Watersportvereniging Noordwijk/Maritiem Teylingen bestaat 40 jaar en die verjaardag werd zaterdag 20 mei gevierd in het nieuwe onderkomen van de vereniging aan de Zijldijk in Warmond.

In februari zette wethouder Kees van Velzen zijn handtekening onder het contract, waarin de watersportvereniging een eigen jachthaven krijgt. Dat is al jaren een wens van de vereniging, die eerder in gesprek was met de toenmalige gemeente Voorhout en de gemeente Noordwijk. Er zijn toen verschillende plannen uitgewerkt, maar tot een realisatie van de jachthaven voor Watersportvereniging Noordwijk/Maritiem Teylingen kwam het nooit.

Zodra de inkt was opgedroogd, gingen de leden aan de slag om alles op te knappen en het resultaat is dat de nieuwe jachthaven een metamorfose heeft ondergaan. Bijkomstigheid is dat de vereniging haar eerste doelstelling, het eerste jaar een bezettingsgraad van 80 procent, nu al heeft behaald.

Nieuwe vlag

Op zaterdag stond voorzitter Hans Vink stil bij wat er de afgelopen 40 jaar allemaal binnen de vereniging gebeurd is. Hierna was de aftrap door het Shantykoor uit Noordwijk. Alle leden hebben de nieuwe vlag van de vereniging als aandenken in ontvangst genomen.

Officieel

In september wordt de jachthaven officieel geopend, waarschijnlijk door wethouder Van Velzen. Tegen die tijd zijn ook de nog aan te leggen steigers gerealiseerd.

André Rouvoet in de Kleine Kerk

Voorhout n Oud-lijsttrekker van de ChristenUnie André Routvoet bezoekt op dinsdag 30 mei de Kleine Kerk. In het kabinet Balkenende IV was Rouvoet minister voor Jeugd en Gezin en vice-premier. Aan de hand van de actualiteit en een bijbels thema gaat hij met belangstellenden in gesprek gaan over de geloofsbeleving. Het gesprek wordt afgewisseld met lichte pianomuziek. De bijeenkomst is van 19.30 uur tot 22.00 uur. Na afloop is er een drankje in de Verdieping.

Inloopavond Zijldijk gaat vooral over snel internet

Vooral voor het glasvezel was er onder de aanwezigen van de inloopavond grote interesse. | Foto: Nico Kuyt Foto: Nico Kuyt

Warmond n Er gebeurt normaliter niet veel in het overzeese gebiedsdeel van Teylingen, het Lage land en de daarin gelegen Boterhuispolder. Maar het 'niets nieuws in het oosten' neemt de laatste tijd toch een onverwachte wending. Er gebeurt van alles in die welhaast onbevolkte polders.

Door Nico Kuyt

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat de Zijldijk in de Boterhuispolder verbeteren. Zij hield daarover afgelopen maandag een inloopbijeenkomst. Ook in de naastgelegen Zweilanderpolder vinden dijkverbeteringen plaats en worden allerlei damwanden verstevigd. Het werk is noodzakelijk om de voeten droog te houden. Het geeft wel even overlast, maar iedereen ziet de noodzaak ervan in, dus daar is weinig discussie over. Er moet klei worden aangevoerd om de dijk te versterken. Dat zal voornamelijk via het water gebeuren, maar enige werkzaamheden zullen ook de dijk en de weg treffen.

Wel of geen fietsstraat

Samen met de verbetering van de weg zou er ook een fietsstraat gerealiseerd worden in het kader van het Rondje Kaag. De fietser zou hier voorrang krijgen en de auto te gast. Maar de Teylingse bewoners aan de Zijldijk torpedeerden dit idee. Bedrijfswagens zouden moeten sjokken achter de fietser en dat werd als ongewenst gezien.

Echter, de Leiderdorpse bewoners van de polder wilden juist ook bij hen een fietsstraat, zo bleek tijdens de inloopavond afgelopen maandag. Onbegrip leefde bij hen over het opeens laten vallen van het plan.

Glasvezel

Op de bijeenkomst was ook glasvezelboer voor het buitengebied Dico aanwezig. Volgens zijn woordvoerder toont 60 procent van de buurgemeente Kaag en Braassem interesse voor het snelle internet. De bedoeling is om ook het nabijgelegen Lage Land hiervoor warm te maken.

Een extra zaaltje was voor de reclame gereserveerd in het Partycentrum de Zijl aan de Paramaribostraat in Leiden. Het kon op grote belangstelling van de aanwezigen bogen. Er hangt wel een prijskaartje aan de toegenomen kwaliteit van het internet.

Gemeente stopt met aankoop woningen voor statushouders

Teylingen n De gemeente stopt met de aankoop van woningen om statushouders te kunnen huisvesten. Door de verminderde toestroom van asielzoekers, zijn de maximaal vijftien woningen waar de gemeenteraad mee akkoord ging, niet meer nodig. In totaal heeft de gemeente zeven woningen aangekocht, waarvan ze er alweer twee gaat verkopen.

In juli 2016 nam de gemeenteraad in reactie op de vergrote toestroom van vluchtelingen een besluit over de versnelde huisvesting van statushouders. Het doel was de druk op de sociale woningmarkt te verminderen. Dit besluit omvatte onder andere de aankoop van maximaal vijftien woningen op de markt, waarvan tot op heden zeven woningen daadwerkelijk aangekocht zijn.

Inmiddels zijn de omstandigheden veranderd. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaf namelijk recent aan dat de toestroom van statushouders snel vermindert. Dit blijft ook in de tweede helft van dit jaar zo. Verder wijzigt de samenstelling van de toestroom van statushouders. Waar het oorspronkelijk hoofdzakelijk ging om alleenstaande mannen, gaat het nu voornamelijk om nareizende gezinsleden. Deze gewijzigde omstandigheden leiden ertoe dat in de vijfde woning die de gemeente aankocht een gezin wordt geplaatst en dat de laatste twee woningen die zijn gekocht niet meer nodig zijn voor de huisvesting van statushouders. "Met de aankoop van de vijf woningen en de inzet van corporatiewoningen die voor dit doel zijn bestemd, is de gemeente goed in staat de benodigde huisvesting voor statushouders te realiseren," staat in het persbericht.

Sfeerimpressies voor keuze nieuw Hortusplein

Sassenheim n Er komt geen gezamenlijke presentatie van een aantal architecten voor de ontwikkeling van de nieuwe Hoogvliet op het Hortusplein. Maar op verzoek van de gemeenteraad zal wethouder Bas Brekelmans wel hier aandacht voor vragen.

Door Nico Kuyt

Rond september zullen de eerste schetsen openbaar worden over het nieuwe Hortusplein. Dan zal duidelijk worden over de architectuur, het aantal sociale woningen en het parkeren. De gemeente is nog in dubio of zij een aanvraag zal doen over een parkeerkelder. Nu is het historisch moment daar of al dan niet extra parkeerruimte voor het centrum onder de grond toegevoegd kan worden, zo gaf Brekelmans aan. Wat hieruit komt zal in de komende tijd blijken. Bob Keeven (VVD) diepte uit zijn verleden en vroeg zich af of niet een presentatie gegeven kon worden van een paar architectenbureaus om zo wat te kunnen kiezen, maar dat ligt lastig want de gemeente is niet de eigenaar van de grond. De eigenaren hebben een eigen architect. Op verzoek van Maarten van Welie (CDA) zal hij wel hen op het hart drukken om verschillende sfeerbeelden te maken voor de gemeenteraad om te beoordelen. Brekelmans zal zegde toe dit door te geven.

Bijeenkomst Ondernemersfonds

Teylingen n Stichting Ondernemersfonds Teylingen houdt op dinsdag 13 juni om 20.00 uur een bijeenkomst voor alle ondernemers en belangstellenden in Grand Café Graaf-Jan (Jan van Brabantweg 3).

Ondernemers betalen sinds vorig jaar extra OZB. Dit geld wordt beheerd door Stichting Ondernemersfonds Teylingen. De stichting houdt de bedragen die hieruit voortkomen per gebied apart en zorgt dat deze weer wordt verdeeld onder de gebieden. Via een ondernemersvereniging kan het geld, gelabeld voor een bepaald gebied, vervolgens worden besteed aan collectieve doelen. Het fonds stelt het geld vervolgens ter beschikking op een aantal voorwaarden waaronder dat het plan een collectief doel moet dienen, er voldoende draagvlak is en de vereniging moet representatief zijn voor de ondernemers in het gebied.

Tijdens de bijeenkomst wil het bestuur de mogelijkheden voor de bestedingen van de gelden bespreken. Ondernemers kunnen ook zelf initiatieven en activiteiten indienen om te bespreken. Aanmelden is gewenst en kan via info@ondernemersfondsteylingen.nl.

Open huis bij vernieuwde Bernardus

Sassenheim n Woonzorgcentrum Bernardus van Marente is in de afgelopen maanden verbouwd. Op donderdag 1 juni kunnen belangstellenden tussen 15.00 en 17.00 uur een kijkje komen nemen.

Alle woongroepen in het voormalig verpleeghuis aan de Hoofdstraat zijn ingericht volgens het concept 'kleinschalige zorgverlening', gericht op mensen met dementie. Iedere groep van tien bewoners heeft een eigen huiskamer met keuken en kookeiland. Op de begane grond wonen vooral jonge mensen met dementie. Op de eerste en tweede etage wonen ouderen met dementie. Ook is er voor jonge mensen met dementie dagbehandeling in de Bernardus. Vorig jaar werden de ingang en het restaurant van het woonzorgcentrum al vernieuwd.

Boonstoppel naar TOP

Sassenheim n Lara Boonstoppel (31) korfbalt volgend seizoen bij TOP. De korfbalster speelde veertien seizoen in de selectie van concurrent PKC. De voormalig international maakt de overstap, omdat ze geen goed gevoel heeft bij de wijzigingen die komend seizoen in de selectie van PKC worden doorgevoerd. Ook heeft ze de wens om samen met haar vriendin Celeste Split in één selectie te spelen. Boonstoppel zal komend seizoen in het tweede team van de Sassenheimers uitkomen.

Broers naar voorronde LEF

Sonja Verbeek toont trots de award die ze ontving uit handen van Marc Forno (midden). | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De twaalf kandidaten voor de starterswedstrijd LEF zijn bekend. Op dinsdag 30 mei vanaf 20.00 uur strijden de ondernemers tegen elkaar in de voorronde die plaats vindt bij AREA071 in Leiderdorp. Een van de kandidaten zijn de broers Johnny en Robert Spies van het horlogemerk 1915 Watches. Slechts zes kandidaten mogen door naar de halve finales, in september en oktober. Op 7 november wordt de starter van het jaar gekozen. Voor de winnaar is er een prijzenpakket ter waarde van 17.000 euro.

Dutch Fitness Award voor Dansstudio Sonja

Sassenheim n Dansstudio Sonja! heeft zondag 21 mei een van de Dutch Fitness Awards ontvangen uit handen van Marc Forno tijdens award show in Studio's Aalsmeer.

De Dutch Fitness Awards is een verkiezing voor sportscholen en personal trainers. In ieder gemeente is de winnaar degene met de meeste stemmen. In Teylingen werd dat Dansstudio Sonja, die daarnaast ook het hoogste waarderingscijfer van de stemmers kreeg. Gemiddeld kreeg de dansstudio een cijfer tussen de 9,0 en 9,5. Eigenaresse Sonja Verbeek is ontzettend blij met de prijs. "Als enige dansstudio tussen allerlei grote fitness centrums uit heel Nederland, wauw! Dansstudio Sonja is opgevallen vanwege ons unieke concept; de combinatie van de vele dans en sport groepslessen die veelal niet te vinden zijn in een fitnesscentrum."

Vertraagde sloop van Norremeerstraat vanwege asbest

'De auto van Joost' door Cultuur Verheft. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n De vertraagde sloop van het project Norremeerstraat komt door asbest op verborgen plaatsen. De communicatie hierover naar de inwoners is volgens de gemeente afdoende geweest, zoals over het ontwerp van de nieuwbouw waar enige bezwaren leefden.

Door Nico Kuyt

Inmiddels zijn de huizen aan de Norremeerstraat gesloopt, nadat er vertraging was door de vondst van asbest. | Foto: pr.

De planning voor woningbouwvereniging STEK was om de woningen eind 2016 te slopen, maar de start was pas in april 2017. Tijdens de sanering zijn een aantal keer nieuwe asbestverdachte bronnen gevonden. Deze waren bij eerdere inventarisaties niet waargenomen, omdat ze vaak weggewerkt zaten in bouwkundige constructies en hierdoor niet zichtbaar waren. Vanwege gezondheids- en veiligheidsrisico's en de wet- en regelgeving is bij het vinden van een nieuwe asbestverdachte bron het werk stil gelegd en de betreffende bron onderzocht. Na onderzoek en rapportage kon de saneerder zijn werk voortzetten, maar met de nodige vertraging. Bij het vinden van een asbestverdachte bron gaan er al snel enkele weken overheen alvorens deze in het werk verwijderd kan worden.

Vervelend

Stek geeft aan dit vervelend te vinden, vooral voor de toekomstige bewoners die langer moesten wachten op hun nieuwe woning, maar nu eenmaal gezondheid en veiligheid moet prevaleren. Een snelle uitvoering van de sloop en bouw was fijn geweest voor de terugkerende bewoners, zo geeft ook B&W op vragen van raadslid Maarten van Welie (CDA) aan, maar de communicatie is afdoende geweest. Stek wilde haar projecten op tijd starten, maar vertragingen hebben nu eenmaal voor alle partijen nadelen. Die belangen zijn door Stek zorgvuldig afgewogen en zij biedt volgens de gemeente aan haar huurders bij het verhuizen een goede begeleiding aan. Stek heeft het initiatief genomen om een aantal bestaande complexen te vernieuwen, omdat deze kwalitatief gezien onvoldoende aansluiten op de huidige maatstaven. Een ambitie die B&W onderschrijft. De vernieuwing vindt plaats in de bestaande dorpsstructuur, waardoor er met veel belangen rekening moet worden gehouden. Naar de mening van B&W is er zorgvuldig omgegaan met de sociale huurvoorraad en de belangen van individuele bewoners. Voor de Kaag- en Norremeerstraat geldt dat het is vertraagd, onder andere omdat er weerstand was op het ontwerp. Het gewijzigde plan is in samenspraak met de omgeving en haar huurders daarna tot stand is gekomen. Hierover is afdoende gecommuniceerd, aldus B&W.

Cultuur Verheft ''boeit een heel weekend, en bloeit al zeventig jaar''

Voorhout n Met de slogan 'Cultuur Verheft b(l)oeit al 70 jaar', vierde toneelvereniging Cultuur Verheft afgelopen weekend het 70-jarig jubileum.

Ieder jubileum wil Cultuur Verheft trouwe donateurs en publiek iets verrassends tonen waarbij zoveel mogelijk spelers worden betrokken. Het publiek werd verrast met zes eenakters en als extra, enkele korte voorstellingen gespeeld door de jeugd van de vereniging. De club wilde graag mooie en aparte plekjes van Voorhout laten zien en daarom was ditmaal gekozen voor zes verschillende locaties: Ons genoegen, Kleine kerk, het pand van Jos Hoek, De Roef, Boerhaave, De Verdieping. Het publiek had de keuze uit drie stukken per avond. En zo trok, als een ware processie, het publiek van eenakter naar eenakter.

Op iedere locatie stonden toneelvrienden het publiek op te wachten met koffie of thee. Om het 70-jarig feestje extra te laten sprankelen, was er voor iedere gast een glas bubbels na de tweede eenakter.

Het beoogde doel van de jubileumcommissie om iets bijzonders op de planken te brengen, bleek geslaagd. Het publiek reageerde enthousiast. ''Het gevoel van saamhorigheid, zo met elkaar door het dorp lopen'', roemden de bezoekers de opzet.

De toneelvereniging kijkt terug op een wervelend en sprankelend weekend, dat dankzij de medewerking van veel vrijwillige handen tot stand gekomen. Naast spelers, hadden ook decorbouw, grime, rekwisieten en geluid, souffleurs een belangrijke rol. Vele familieleden en vrienden van de club staken de handen uit de mouwen.

Schoenen zonder pijn

zakelijk n Bij de Beterlopenwinkel aan de Splinterlaan 158 in Leiderdorp is zaterdag 27 mei van 10.00 tot 16.00 uur een informatiedag van het schoenmerk Solidus. Dit Duitse merk heeft als motto: 'Gezonde voeten gezond houden en pijnlijke voeten het gaan en staan vergemakkelijken'.

Een naadje precies op die voetknobbel, stug leer dat niet meegeeft, knellende kleine teen, vormloze elastische schoenen, een verkeerde wijdte- of lengtemaat waardoor je voet sloft in de schoen. Al deze factoren dragen bij aan pijnlijke voeten én aan een kast vol ongedragen schoenen.

Ondersteuning

Solidus heeft de oplossing: hier worden schoenen met ultrazacht leer, extra zachte voering en ondersteunende veerkrachtige voetbedden gemaakt. Het zorgt ervoor dat ook reumatische, gevoelige en diabetische voeten kunnen genieten van vlotte sneakers, sandalen en slippers. Voor de allergevoeligste voeten is de Solicare-Soft lijn ontwikkeld: dit schoeisel bevat niet alleen een huidvriendelijke, superzachte binnenzool, maar tevens een polstering van de gehele schoen. De zachte tongvulling geeft ook nog eens een ontlasting van de wreefzone.

De schoenen zijn niet alleen comfortabel maar ook modieus want Solidus staat voor eigentijdse kleur- en textuur combinaties, handige klittenbanden en trendy materialen. Nieuw zijn de veterschoenen en sneakers die tevens voorzien zijn van een ritsje zodat het makkelijker is ze aan te trekken.

Scan

Geïnteresseerden kunnen zaterdag binnenlopen en de Solidus schoenen uitproberen. Van iedere voet wordt een scan gemaakt en de begeleiding van deskundige adviseurs wordt kosteloos aanboden. Op deze dag is ook een consulent van Solidus aanwezig in de winkel die alle ins-en-outs kan vertellen over de speciale eigenschappen van dit schoenenmerk.

De strijd om de Kaagcup

Vorig jaar scheen de zon bij de Kaagcup. Het is voor de scouts te hopen dat ze ook dit jaar mooi weer hebben tijdens de wedstrijd. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Zo'n 1400 waterscouts uit de regio strijden op vrijdag 26 en zaterdag 27 mei op de Kagerplassen om de felbegeerde Kaagcup. De tieners, verdeeld over driehonderd boten, moeten laten zien dat ze kunnen zeilen. Aan de wedstrijden doen kinderen mee uit de regio's Den Haag, Westland, Leiden, Duin- en Bollenstreek, Rijn en Veen, Gouda, Haarlem en Rotterdam. Ook Tjarda uit Sassenheim is natuurlijk van de partij.

De Scouting Kaagcup Zeilwedstrijden worden al sinds 1976 in zijn huidige opzet gehouden. De wedstrijden worden georganiseerd voor bij Scouting Nederland ingeschreven waterwerkgroepen. Er wordt uitsluiten gevaren in lelievletten en lelieschouwen die voldoen aan strenge eisen. De scoutinggroep die bij alle sessies de beste resultaten heeft behaald, wint de Kaagcup Wisselprijs. Vorig jaar werd de cup gewonnen door de Macdonaldgroep uit Den Haag. Er wordt gevaren volgens het reglement van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (KNWV). De prijsuitreiking van de Kaagcup is op zaterdag 27 mei om 19.00 uur op het Boterhuiseiland, Zijldijk 4, Warmond.

Kamperen

Tijdens het Kaagcupweekend overnachten de scouts op verschillende locaties rond de Kagerplassen: bij boeren in het weiland, op eilanden en op hun eigen tot clubhuis omgebouwde binnenvaartschepen. De meeste deelnemers kamperen op het Boterhuiseiland. Dit onbewoonde eiland vormt de thuisbasis van de wedstrijden. Het eiland is sinds 1950 in gebruik als permanent zeeverkennerscentrum, in het vaarseizoen worden hier wekelijks kampen gehouden.

Hoogtepunt

Waterscouts zijn scouts die aangesloten zijn bij een waterwerkgroep. Tijdens de tienerjaren leren ze tijdens de scoutingbijeenkomsten te zeilen. Ze gaan op zeilkampen en houden spelactiviteiten op het water. Voor veel groepen zijn de zeilwedstrijden op de Kagerplassen het hoogtepunt van het jaar.

Uitkijkpunt Menneweg

Toeschouwers die een blik van de wedstrijden willen opvangen en niet de mogelijkheid hebben om zelf het water op te gaan, kunnen terecht op een aantal locaties. De te varen routes hangen weliswaar af van de wind die er staat, toch is de kans groot dat de deelnemende boten te zien zijn vanaf het uitkijkpunt aan het einde van de Menneweg in Sassenheim of vanaf Kaageiland.

Beschuit met muisjes op het landgoed

Gezinsuitbreiding voor de rode Lakenvelder koeien op landgoed Oostergeest. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n De vijfkoppige kudde rode Lakenvelder koeien, die sinds vrijdag 21 april het perceel weideland met het ooievaarsnest dat deel uitmaakt van het beschermde rijksmonumentale complex historische buitenplaats landgoed Oostergeest begrazen en sieren, kent aanwas.

Vorige week dinsdag vierden zowel de huidige eigenaren én bewoners van Huize Oostergeest, Joan Willem en Lucelle Leemans- van Nispen tot Pannerden, alsmede diereigenaar Leo Heemskerk (in Warmond beter bekend als Toop Heemskerk) de geboorte van een kuiskalfje. "Moederkoe en kalfje maken het goed", vertelt een begenadigde Lucelle Leemans. "Het totaalplaatje van ons landgoed is nu echt compleet."

Op zoek naar het verhaal van de libelle...

Warmond n Over libellen doen allerlei wilde geruchten de ronde. Zo zouden ze met hun sterke kaken door de huid van mens en dier kunnen bijten. Ook zouden ze met hun messcherpe vleugels gemakkelijk snijwonden kunnen toebrengen. Of bij voorkeur hun eitjes leggen onder de menselijke huid. Kortom, over deze imposante en kleurrijke insecten bestaan tal van mythes, die berusten op bijgeloof en sterke verhalen. Deze blijven in stand omdat de meeste mensen weinig weten over het leven van een libelle. Libellen-deskundige Karel de Vries geeft op zondag 28 mei om 14.00 uur een lezing in het Natuur Ontdekking Centrum op Koudenhoorn. Hij vertelt over het wonderbaarlijke leven van de libelle.

Eerst deelt De Vries een aantal belangrijke weetjes over deze insecten delen, waarna hij ook iets zal vertellen over zijn libellen inventarisatie op Koudenhoorn van vorig jaar. Na deze inleiding van ongeveer een half uur geeft hij een rondleiding over het eiland en gaan de bezoekers op zoek naar de libellen en waterjuffen van dit jaar. De libellen komen namelijk in deze tijd van het jaar tevoorschijn. Dit uitsluipen gebeurt namelijk van begin mei tot en met augustus, voornamelijk in mei en juni. De wandeling duurt tot ongeveer 15.30 uur. De toegang is gratis. Van te voren aanmelden is niet nodig.

Lente-editie 'No Worries'

Voorhout n Licht verstandelijk gehandicapten jongeren kunnen op zaterdag 23 april weer naar een feest van No Worries. In jongerencentrum Ex-Voto (Jacoba van Beierenweg 118b) organiseert het jongerenwerk van Welzijnskwartier weer een activiteitenavond voor LVG jongeren in de leeftijd 14 tot 18 jaar. Dit feest staat in het teken van de lente. Er is een disco, de mogelijkheid om karaoke te doen, te poolen, darten en of gewoon te chillen. Er is begeleiding aanwezig. Vrijwilligers van Ex Voto zijn aanwezig om je te woord te staan en zullen, wanneer je het leuk vindt, met jou een potje pool spelen, darten of je helpen bij de quiz. LVG jongeren worden ook betrokken bij de organisatie en bepalen voor de komende keren het thema van No Worries. Doel is ontmoeting en nieuwe contacten op te doen met andere (LVG)jongeren. No Worries start om 20.00 uur en duurt tot 22.30 uur. De entree is 3 euro, inclusief twee consumpties. Voor meer informatie, neem contact op met Johan Braaksma via 0252-229952.

Rode Kruis zoekt collectanten

Teylingen n De Rode Kruis Week is van 18 tot en met 24 juni. Om tijdens deze week zoveel mogelijk mensen te bereiken zijn veel helpende handen nodig. De organisatie is nog op zoek naar nieuwe collectanten. Aanmelden kan bij Paul Heijnen, regio coördinator Fondsenwerving: pheijnen@rodekruis.nl óf bel 06-15003349.

18 / 28

Grote namen en meer films in nieuw seizoen 't Onderdak

Wethouder Arno van Kempen krijgt symbolisch het eerste programmaboekje overhandigd. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n De nieuwe theatergids voor het seizoen 2017-2018 in 't Onderdak is op zondag 21 mei overhandigd aan wethouder Arno van Kempen.

De wethouder heeft 'cultuur' in zijn portefeuille en was dus de aanwezen persoon om voor aanvang van de laatste cabaretvoorstelling, dit seizoen 'Ga-Bie-Jer'van Javier Guzman, het programma in ontvangst te nemen.

Het nieuwe programma start in september en is een mix van muziek-, cabaret-, toneel- en jeugdvoorstellingen. Op muziekgebied zijn al een aantal bekende namen vastgelegd:de HaZes Blues Band, Pam MacBeth en Pater Moeskroen zijn weer te horen. Nieuw zijn de optredens vanCesar Zuiderwijk, Marcel de Groot, Prince Tributeband en Veronique Sodano & Band.

Cabaretliefhebberskunnen zich opmaken voor shows van onderandere Ronald Snijders, Enge Buren en Vuile Huichelaar. Vrouw Holland speelt hun jubileumshow. Ook de Cabaretpoel, een avond voor aanstormend talent, mag niet ontbreken.

Voor de liefhebber van toneel is de voorstelling: 'Een zomer zonder vrouw', waarin aanstekelijke humor, levenservaring en een groot relativeringsvermogen de boventoon voeren. De hoofdrollen worden vertolkt door Ernst Daniel Schmidt en Bartho Braat.

Meer films

Voor de filmvoorstellingen was het afgelopen seizoen meer belangstelling en daarom wordt het aantal films uitgebreid van veertien naar achttien keer per jaar. Naast de losse kaartverkoop is het opnieuw mogelijk een passe-partout voor het filmseizoen aan te schaffen.

Voor de jeugd in de leeftijd vanaf twee - tot en met negen jaar zijn er meerdere leuke voorstellingen zoals 'Cowboy Billie Boem en Sinterklaas', 'Pinokkio' , 'De nieuwe kleren van de Keizer' , 'Eenuf is Eenuf' en 'Een sprookje om een sprookje' . Voorstellingen geïnspireerd door bekende en onbekende sprookjes, andere weer met veel liedjes, instrumenten en muziek.

Voor het bestellen van kaartjes voor 1 juli geldt een vroegboekkorting. Voor meer informatie, kijk op www.hetonderdak.nl.

De gidsen zijn onlangs huis-aan-huis verspreid in Sassenheim, maar zijn ook nog af te halen bij het Onderdak, het Trefpunt in Warmond en de bibliotheken in Voorhout en Warmond.

Dalletje

Bij mij is het altijd mooi weer. Ik zie in elke moeilijkheid een mogelijkheid. Ik durf mezelf een geboren optimist te noemen. Nou heb je dat wel nodig als je betaald medewerker bent bij de publieke omroep op Bollenstreekniveau.

Optimisme heeft de omroep veel gebracht. Van plakbandomroep naar semi-professioneel. Toch zat ik afgelopen weekend in een dip. Chagrijnig. Het was even slecht weer. Ik heb geprobeerd het te analyseren en dat helpt eigenlijk niet. Al eerder heb ik gemeld dat we met een plan bezig zijn voor de komende vijf jaar. Volgend jaar gaat een nieuwe periode van vijf jaar in vanwege het verlengen van de zendvergunning. Dat betekent vooruitkijken. Dat betekent betere tijden, een gezonde toekomst. Althans, op papier.

Een gezonde toekomst is hard nodig. Officieel werk ik vier dagen, maar de afgelopen jaren waren dat er vijf. Het is stilzwijgend zo gegroeid. Ik word voor vier dagen betaald, maar ook dat accepteer ik stilzwijgend omdat ik weet dat er geen geld is. De sportredacteur in het weekend hebben we vorig jaar wegbezuinigd, dus wie schrijft op zaterdag en zondag de sportberichten? Ik, zei de gek. Sorry, Foreholte, Hillegom en andere ploegen, ik heb de grens getrokken bij de hoofdklasse, dus over jullie schrijven we niet meer. Doodzonde, maar het is niet anders. Ik had het graag anders gezien.

Dat plan over de toekomst van de omroep: dat zit in hoofd en hart. Maar ik krijg het niet op papier. Het zoveelste plan, je schrijft het vooral voor de vijf gemeentes. Maar u weet hoe het gaat in de politiek: het gaat niet om de beste beslissing, maar de beslissing waar een meerderheid voor is. Of je bent afhankelijk van een wethouder, of van een ambtenaar die het wel/niet ziet zitten in de omroep. Goh, het wordt nu wel heel slecht weer. Mijn huis moet nodig geverfd worden, we moeten een nieuwe auto, dat helpt ook al niet. Weer een brandmelding. Ik ben in mijn eentje de piketdienst van de omroep dus: sorry, vrouw en kinderen, ik hoor later wel hoe de speelfilm is afgelopen.

Hoe moet het nu verder? Delegeren, zegt u? Maar aan wie? Genoeg nu, stoppen met dat zelfmedelijden. Dat heeft nog nooit iemand geholpen. Fuck de RIAGG. Optimisme! Het is mooi weer. We gaan er tegenaan! Morgen kom ik die gesjeesde miljonair met een warm hart voor de omroep tegen! Of een wethouder met visie! Of het stroomt opeens vol met vrijwilligers die graag 's nachts naar een brand gaan of in het weekend sportberichten schrijven. Hoera, zon! Waar is mijn vrouw, we gaan wat leuks doen vandaag!

Ard Zandbergen
Hoofdredacteur Bo
ard@bollenstreekomroep.nl

Is het een neus, een hartje of een konijn?

De deelnemertjes kijken en luisteren aandachtig. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Kunstenares Margreth Meulmeester van de Artchild Foundation in Warmond heeft donderdag 18 mei een workshop schilderen gegeven aan acht kinderen van BSO Ooievaarsnest.

Vol verwachting kwamen de kinderen in oude kleding naar het atelier aan de Dorpsstraat. Artchild Foundation hanteert een schildermethode die kinderen inspireert om vanuit hun gevoel creatief te zijn. Eerst tekenen de kinderen lijnen op papier, waarna ze deze naar eigen inzicht in mogen kleuren. Het ene kind ziet een konijn in te lijnen, het andere kind een neus, een hartje of wat anders.

Hierna krijgen de kinderen een nieuw vel waar ze verf op mogen gooien. Het ene kind vindt het heerlijk om direct te gooien op het papier, het andere kind tast nog een beetje af. Uiteindelijk maken zij een schilderij en mogen na hartenlust met paletmes en verf op het doek werken. "Fantastisch om te zien hoe zij op gaan in hun werk," vertelt Meulmeester. "De omgeving wordt vergeten en de kinderen zijn een uur geconcentreerd bezig met hun eigen schilderij. De kinderen werken vanuit hun hart en nemen iedere beslissing volledig zelfstandig."

De aanpak van Artchild Foundation sluit perfect aan bij de visie van de kinderopvangorganisatie, zegt de kunstenares. We geloven in de kracht van ieder kind. Samen hopen we dan ook een vervolg te kunnen geven aan deze schildersessie."

Kinderen zijn creatief vanuit gevoel bij Artchild

Nog vier weken tot het Luchtkussen Festival

Voorhout n Over vier weken is de twaalfde editie van het grootste luchtkussenfestival van Nederland op de straat in de Herenstraat in Voorhout. Aan burgemeester Carla Breuer de eer om op zondag 11 juni om 13.00 uur het startschot te geven.

Voor elke leeftijd is er een luchtkussen. Voor de allerkleinsten is het kidsplein op het kerkplein, waar peuters en kleuters zich onder toezicht kunnen vermaken op kussens en in de ballenbakken.

De basisschooljeugd kan zich opmaken voor een dag springen, klauteren, glijden en kruipen op de vele luchtkussens die in de Herenstraat staan opgesteld.

Voor de jeugd vanaf veertien jaar is er voor het eerst het Jeugdplein, op het parkeerterrein naast Pim's Place. Hier is nog meer actie voor de jongeren. Zij hebben een apart polsbandje nodig om naar binnen te mogen.

Tot slot ontbreken ook de hindernis- en stormbanen niet dit jaar.

Voor, tijdens en na het klimmen is er ook live muziek, gespeeld door De Zotte Zwanen, Niksdus, 'tIs Keun en De Keietoeters.

Goede doel

Het Luchtkussen Festival duurt tot 17.30 uur. De toegang is gratis, maar voor het springen op alle kussens betalen ouders eenmalig 5 euro. Een soort spring-passe partout dus. De opbrengst van het festival gaat naar inzameling van de Rotary voor het verfraaiien van de Nagelbrug. Zo is het plan om bij de onderdoorgang een professionele muurschildering te laten aanbrengen door de Warmondse kunstenares Judith van der Meer.

Leerlingen op zoek naar de tijd

Voorhout n De leerlingen van groep 3 en 4 van de basisscholen uit Voorhout zagen afgelopen week de voorstelling Net op tijd. Dit project is onderdeel van Kijk|Kunst dat wordt georganiseerd door Kunstgebouw. Via Kijk|Kunst komen bijna 61.000 Zuid-Hollandse leerlingen in contact met professionele kunst.

De voorstelling gaat over Elyas. Deze hoofpersoon gaat graag naar opa. Die vertelt altijd mooie verhalen. Maar sinds oma er niet meer is, is alles anders. Opa vergeet dingen en is een beetje in de war. Opa is de tijd kwijt. Elyas gaat opa helpen met deze gekke zoektocht. Want hoe krijg je de tijd te pakken? En lukt het om opa weer gelukkig te maken? Net op tijd is een speelse, interactieve vertelvoorstelling over de band met je opa, wat er verandert als hij oud wordt en hoe geluk hetzelfde blijft.

De kinderen werden actief betrokken bij de voorstelling, mochten ideeën inbrengen en konden af en toe meezingen. Komende weken gaan de leerlingen in de klas zelf aan de slag met opdrachten rondom de voorstelling.

De Duintrappers zien Abraham

Foto: Caroline Spaans

n 'Na het trimmen, kom je altijd thuis met verhalen'

regio n Wat in 1967 begon als een eenvoudig 'trimcluppie' groeide als snel uit tot een volwaardige hardloopclub: De Duintrappers bestaan dit jaar 50 jaar. Gemiddelde leeftijd ruim 60-plus, maar wat een energie! Ik spreek zes leden in hun 'stamcafé', Zonneweelde, op de grens met Noordwijk.

Door Caroline Spaans

André Ligthart richtte de club op. Hij plaatste een oproep in de krant voor 'meelopers' op de zaterdagochtend. Leden van het eerste uur waren onder meer 'ome' Hein Broekhof, Wim Geerlings en Ed Brough. Deze mannen zijn inmiddels allemaal overleden. Ome Hein was 85 toen hij stopte met hardlopen. "En weet je wat hij aangaf als reden? Hij kon de 10 kilometer niet meer binnen een uur lopen!", lachen de mannen, terwijl ze de ene na de andere anekdote vertellen. Het geeft een goed beeld van de sfeer binnen de groep: ze zijn bloedfanatiek als het er op aankomt. Harrie van Haaster: "Ik weet nog dat ik na afloop nog wel eens een praatje met Hein maakte en dan kapte hij dat plots af. 'Ik moet weg', zei hij dan, 'want ik moet naar de verjaardag van m'n dochter'. Ik dacht dan: die woont gewoon hier op het dorp, maar nee hoor. Dan sprong hij op de fiets, want hij ging naar z'n dochter die in de Wieringermeer woont. Toen was hij zeker 70. Ongelofelijk."

Meer praten, minder lopen

Koos de Winter is er ook vanaf het begin bij geweest. Hij moest weliswaar door gezondheidsredenen stoppen met hardlopen, maar dat was pas twee jaar geleden, nadat hij 47,5 jaar lid was. En hij leeft nog steeds. Naast de huidige trainer, Theo van de Burg, waren Anton Heerkens, André Ligthart en Lydia de Lange ook trainers van de groep. Peter Koning: "Door de jaren heen is het altijd een heel vast gezelschap geweest. Met heel weinig wisselingen. We spreken ook altijd af op dezelfde plek: op het parkeerterrein van de Duindamse Slag. We beslissen op het moment zelf of we links- of rechtsaf het duin ingaan. Het hardlopen gaat op gevoel. Van de Burg vindt dat er wel teveel wordt gepraat: "Tijdens het inlopen gaan we altijd naar 'de kuil', onze vaste plek voor de warming-up. Vroeger was dat een korte warming-up en veel hardlopen, nu is het een lange warming-up, waar gezellig wordt gepraat en wat minder lang hardlopen, ha!"

Maar dat praten vinden de mannen wel heel belangrijk. De balans van lichaam én geest. "Je zit soms zó in een verhaal dat je de route kwijtraakt. Maar er zijn ook leden die harder lopen dan de rest. De groep valt daardoor uit elkaar tijdens het lopen, omdat iedereen zijn eigen ritme loopt. En dat is voor allen alleen maar prettig. Niets hoeft of moet.

Pijntje hier, pijntje daar

En naast het goede contact en het samen bewegen is er ook altijd tijd voor elkaars PHPD: Pijntje Hier, Pijntje Daar en soms PHPO, Pijntje Hier, Pijntje Overal". Gekscherend worden ze wel eens de Duindotters genoemd, als een van hen gedotterd was, of de Prostellies, als er weer een met prostaatklachten bij loopt. De mannen kunnen er hartelijk om lachen.

De groep komt elke zaterdag bij elkaar. Zomer en winter, weer of geen weer. "Gek hé, van die 52 zaterdagen tussen 9.00 en 10.00 uur was het maar één keer echt slecht weer", zegt Paauwe. "Nou, je moet niet overdrijven", werpt Van Haaster tegen, "maar het klopt wel dat het heel weinig voorkomt dat het regent dat het giet. We hebben ook wel eens gelopen met een temperatuur van -12 °C. Boven land is het dan kouder dan boven zee. Eenmaal over de duintoppen heen, zagen we de zee: glad als een spiegel, met waterdamp als mist erboven. Prachtig!"

Doe-dag

Van Haaster: "Ieder keer wanneer we terugkomen van het trimmen, hebben we wel een verhaal. Je kent elkaar al zó lang." Eén keer per jaar gaan ze op stap met de hele club mét partners. Tijdens deze 'doe-dag' gaat het gezelschap naar een leuke stad of dorp, bezoeken ze een museum, maken ze een fietstocht, kortom: ze doen iets. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En het is altijd reuze gezellig. Meeuwenoord: "Tijdens een van die jaarlijkse doe-dagen was het plan om te ga gaan fietsen. De fietsen waren met ons meegereisd in de bus naar Doorn. Een buitje oké, maar het bleef maar regenen. En we wilden toch de trappers op. We zaten aan de zoveelste kop koffie in een restaurant, tot de eigenaar met een aantal vuilniszakken naar buiten kwam. Daar hebben gaten in geknipt en zijn naar buiten gegaan. Het zag er niet uit, maar we hebben wat af gelachen!"

Sassenheimers

De huidige activiteitencommissie telt vier leden: Harrie van Haaster, Peter Koning, Aad Meeuwenoord en Martin Paauwe. In totaal zijn er nu zo'n 30 Duintrappers: de jongste is nog geen 50 en de oudste is 82. Meeuwenoord: "We zijn eigenlijk een mannenclubje maar er hebben ook vrouwen meegelopen, waaronder Betty en Elly. Nu loopt alleen Elly nog mee. Noordwijkerhouters en Zilkers, maar ook hardlopers uit Sassenheim en andere Bollenstreekgemeenten.

Het jubileumfeest staat gepland voor september. Dan wordt de 50ste verjaardag van de hardloopclub gezamenlijk met de vrouwen gevierd in het Sauerland, daar waar ze ook al jarenlang naartoe gaan om te langlaufen. En zaterdag 27 mei houden ze een 'officiële' receptie bij hun eigen Zonneweelde.

Duizend euro voor Hartekind

Esther van Beelen krijgt de cheque voor stichting Hartekind overhandigd van leerlingen van de Antoniusschool. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Bij de Antoniusschool houden ze van cadeautjes uitdelen en dus werd er tijdens de 95ste verjaardag geld ingezameld voor stichting Hartekind tijdens de sponsorloop. Een deel van het geld werd gebruikt voor ICT-projecten in school. De rest van het geld kreeg ook een goede bestemming: Hartekind. De cheque van 1.000 euro werd op dinsdag 16 mei overhandigd aan Esther van Beelen van de stichting. Samen met haar man Jeroen heeft ze zelf twee hartekindjes. Dochter Jentl gaat naar school op de Antonius. Zij is niet het enige hartekindje daar, nog drie mede-leerlingen hebben een hartafwijking. Met het geld financiert Stichting Hartekind onderzoek naar aangeboren hartafwijkingen. Kom je ook in actie en ben je nog op zoek naar een goed doel? Neem dan contact op met Jeroen en Esther van Beelen, regio coördinatoren van stichting Hartekind via hartekindvanbeelen@gmail.com of neem een kijkje op www.hartekind.nl.

Na faillissement maakt Echte Bakker Ammerlaan meteen een doorstart

Sassenheim n Echte Bakker Ammerlaan is woensdag 17 mei door rechtbank in Den Haag failliet verklaard. De bakker uit de Bollenstreek maakt wel een doorstart. In 2016 begon Ammerlaan met het afstoten van de winkels en heeft momenteel zeven franchisewinkels, waaronder die in Sassenheim, Voorhout en Warmond. Voor hen verandert er bij de doorstart weinig. De vier winkels die het bedrijf nog wel in eigen beheer heeft, zoals die in Lisserbroek en Hillegom, blijven voorlopig open, zegt Mitchel Ammerlaan. Hij neemt samen met Jarno Ammerlaan de plaats in de directie in van hun ouders Charles en Ron.

Teylingen begint goed aan nacompetitie

Teylingen n De voetballers van Ter Leede en Teylingen zijn begonnen aan de nacompetitie. Voor Foreholte en Warmunda is het seizoen al afgelopen.

Warmunda

Warmunda hoeft, in tegenstelling tot eerdere berichten, geen nacompetitie te spelen om in de derde klasse te blijven. Doordat verschillende zondagclubs naar de zaterdag gaan, is er voor de Warmondse club volgend jaar weer plek. Goed nieuws voor het team van trainer Alan Campfens, die twee jaar geleden met Warmunda nog van de vierde naar de derde klasse promoveerde. Een terugkeer naar de vierde is met het onverwacht uitblijven van degradatieduels dus van de baan.

Teylingen

Teylingen is de strijd tegen degradatie uit de tweede klasse goed begonnen. De eerste wedstrijd tegen Full Speed werd met 4-1 gewonnen. Voor de Sassenheimers scoorde Jaap Zwetsloot twee keer en wisten ook George Hulsbosch en Tom van der Vlugt het net te vinden. Op donderdag 25 mei speelt Teylingen de return op het eigen sportpark. Bij een klein verlies, gelijkspel of winst plaatsen de Sassenheimers zich voor de laatste ronde, op zondag 28 mei en maandag 5 juni tegen de winnaar van het duel FC Aalsmeer/ODB.

Ter Leede

Ter Leede kende geen goede avond in Staphorst. Het licht viel een aantal keer uit, en nog veel erger; de thuisclub wist het net twee keer te vinden. De Sassenheimers zetten daar geen goals tegenover en dus moet Ter Leede in de thuiswedstrijd, die dinsdagavond 23 mei gespeeld is, met meer dan twee doelpunten verschil winnen van Staphorst. Als Ter Leede zich plaatst, dan speelt het de laatste ronde in de strijd om promotie naar de Derde Divisie op zaterdag 27 mei en zaterdag 3 juni tegen Odin'59. Zij wonnen in de eerste ronde van Achilles Veen.

Bloemen voor de bridgekampioenen

De kampioenen van bridgeclub Voorhout worden in de bloemen gezet. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim/Voorhout n Na het spelen van een gezellige slotdrives zijn de bridgekampioenen van bridgeclub Voorhout en Sassem Troef gehuldigd.

Foto: pr.

In Voorhout prolongeerden in de hoogste lijn Willem Bakker en Theo Kool hun titel. In de B-lijn werden Clazien Turnhout en Wil van Werkhoven eerste, gemeten over het hele seizoen. En tot hun eigen verbazing werden Jopie van Rooyen en Nellie Sistermans Slemkampioen. Bij een slem moeten alle dertien slagen (groot slem) of twaalf slagen worden geboden en gehaald, wat weinig voorkomt.

Op de woensdagavond ging de titel wederom naar Marja Schoonhoven, Hein Juffermans, Willem Nannings en Rob Prins. Dit viertal wist tevens beslag te leggen op het slemkampioenschap, een knappe prestatie. In de B-lijn van woensdag ging de beker naar Mieke van Aartrijk en Loeky Nannings: een aanmoedigingsprijs om door te stoten naar de A-lijn.

Sassem Troef

Op donderdag 18 mei werden de clubkampioenen van de donderdagavond bridge gehuldigd. Kampioen viertallen werd team Kaandorp, bestaande uit Aad Kaandorp, Peter Staats, Jan van Diepen en Riet van Rijt (helaas kortgeleden overleden). Riet heeft in de eerste competitie een hele grote bijdrage geleverd aan dit kampioenschap. Kampioenen in de parencompetitie werden voor de tweede keer op rij in de A-lijn: Dick v/d Meer, Marcel Lamboo en Arnold Vermeulen (zie foto onder), B-lijn: Robert & Ellen Cornelisse, C-lijn: Richard & Frederique Kramer en in de D-lijn Lidy Padberg en Hanny Wisbrun. De competitie werd afgelopen donderdag afgesloten met een einddrive, die werd gewonnen door Liesbeth van Winsen.

Vanaf 1 juni start de zomerdrive waarbij bridgers op ieder niveau dertien avonden kunnen bridgen voor slechts 25 euro.

Teylingen van A tot Z

Foto: Marieke Voorn

Teylingen n Muziek, sport en cultuur. Teylingen kent veel verenigingen, stichtingen en organisaties waar inwoners terecht kunnen. Iedere week krijgt één van deze organisaties de ruimte om zich voor te stellen in 'Teylingen van A(vondvierdaagse) tot Z(wemvereniging)'.

Naam: Stichting Jumelage Warmond Champigné (Stichting JWC) / Frans Café

Opgericht in: 2003

Aantal leden: 4 bestuursleden, 10 vrijwilligers

Wie zijn we en wat doen we?

Jumelage is een Europees vredesinitiatief dat geïntroduceerd werd na de Tweede Wereldoorlog. Om geweld tussen landen in Europa te voorkomen werd destijds als ideëel doel geformuleerd "het samenbrengen van mensen met verschillende achtergrond en cultuur". In dat kader worden cultuur- en vriendschapsbanden geïnitieerd waarbij gewone burgers centraal staan.

In Warmond en Champigné werd het idee van een Jumelage rond de laatste eeuwwisseling opgepikt door de familie Van Panhuys, die afwisselend in beide plaatsen woonden en werkten. Champigné is een plaats in de Franse provincie Anjou, in de buurt van Angers, in het stroomgebied van de Loire. De nieuwe cultuur- en vriendschapsband kreeg zowel in Champigné als Warmond steun uit alle geledingen. In 2003 werd de jumelage officieel bekrachtigd door de burgemeesters van destijds: mevrouw Vosjan en de heer Jeanneteau.

Sindsdien heeft er elk jaar een uitwisseling plaats. Om enkele willekeurige groepen te noemen: scholieren, sporters, amateurmusici, brandweerlieden deden er aan tot nu toe aan mee. In het weekend van Hemelvaartsdag (25, 26, 27 en 28 mei) komt er weer een Franse delegatie van 32 personen naar Teylingen. De Stichting JWC heeft voor hen een gevarieerd programma samengesteld . Op vrijdag 26 mei bezoeken de Fransen "De Zwarte Tulp" in Lisse. Daar zullen ze formeel ook afscheid kunnen nemen van voormalig voorzitter Geneviève van Panhuys, die inmiddels is opgevolgd door Bernadette van Moorsel.

Waarom is het een leuke stichting?

Zowel in Teylingen als in Champigné logeren de deelnemers bij gastgezinnen. Men leert daardoor over en weer het dagelijks leven goed kennen. Er ontstaan daardoor warme en hechte relaties, precies zoals die door de initiatiefnemers destijds werden beoogd.

De stichting organiseert maandelijks een Frans Café, meestal in Het Wapen van Warmond. Het is een ideale plaats van samenkomst voor inwoners van Teylingen en omstreken die van tijd tot tijd Frans willen spreken of hun kennis van deze taal willen ophalen. Men hoeft overigens niet vlekkeloos Frans te spreken om er aan deel te kunnen nemen. Geregeld wordt overgeschakeld naar het Nederlands.

Wat is jullie ambitie?

Frankrijk is een belangrijke handelspartner van ons land. We exporteren jaarlijks naar dat land voor een bedrag van rond 35 miljard euro. Daaronder uiteraard ook bloembollen. We zou graag in samenwerking met andere organisaties een lokaal internationaal beleid willen ontwikkelen voor de gemeente Teylingen. Een beleid dat uitgaat van samenwerking en waar alle instanties in de gemeente Teylingen die op dit vlak actief zijn of willen worden (scholen, vrijwilligers organisaties, bedrijven, etc.) zich kunnen vinden. De te bespreken waarden en doelen zouden kunnen zijn: duurzaamheid, sociale vaardigheden, verdraagzaamheid, kennis, culturele waarden uitwisselen, vriendschap, hulp aan hulpbehoevenden, ontdekking van de wereld op microniveau, medeleven etc.

Meer informatie: http://stichtingjwc.blogspot.nl/

Deze rubriek wordt samengesteld in samenwerking met Welzijn Teylingen. Alles over vrijwilligerswerk vindt u op www.welzijnteylingen.nl en klik op 'vrijwilligerswerk'. Ook in deze rubriek? Stuur dan een e-mail naar m.kofoed@welzijnteylingen.nl. Meer over deze rubriek op www.deteylinger.nl.

Woensdag 24 t/m 31 mei

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): donderdag 25 mei 10.00 uur, Eucharistieviering, voorganger: Pastoor A. Goumans, Zondag 10.00 uur: Eucharistieviering, 11.30 uur: doopviering, voorganger: pastor P. Owel

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): donderdag 9.30 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur; voorganger: Ds. T. Moll

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. W. van 't Spijker

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): donderdag 25 mei 10.00 uur: Hemelvaartsdagviering, voorganger: P. Owel; zondag 28 mei: Woord & Communieviering, voorganger: A. van Kapel

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. M. v.d. Linden uit Katwijk

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): geen informatie

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): donderdag 25 mei 10.00 uur voorganger: Ds. H.J. Hemsteede Leiderdorp, zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. R. Steenstra, Leiden.

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): donderdag 25 mei 10.30 uur: Arjen Stellingwerf; zondag 10.30 uur, voorganger: Ds. W.F. van Rijn

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur, eredienst, 19.00 uur doop-avond

TV Overbos trots op gerenoveerd clubhuis

De commissie is blij met het nieuwe clubhuis. V.l.n.r. Nanne Sluymer, Hans v.d. Nieuwendijk, Marijke v.d. Bos, Wil Danes en Nol Sikking. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Na een ingrijpende verbouwing van vier maanden is op zondag 21 mei het vernieuwde clubhuis van tennisvereniging Overbos in gebruik genomen.

Het lukte het bestuur om de financiering en de garantstelling van de gemeente te verkrijgen om zo de financiële middelen te hebben om de broodnodige renovatie te doen. De extra voorzieningen voor gehandicapten, zoals een drempelloos entree, een invalidentoilet en tennisbanen die al geschikt waren voor rolstoelers, waren voor de gemeente een extra aanleiding Overbos met een subsidie te ondersteunen.

In zijn speech roemde een trotse voorzitter Nol Sikking de inzet van zo'n 80 vrijwilligers. "De eerste ideeën werden gelanceerd in 2014 en nu, anno 2017, staat er een prachtig clubhuis," aldus Sikking.

Duurzaam

Bij de verbouwing van het clubhuis is bijzonder gelet op duurzaamheid. Zo zijn alle schakelaars in toiletten, kleedkamers en opslagruimtes vervangen door sensoren. Dat betekent bij betreding van een ruimte gaat automatisch licht aan en bij het verlaten schakelt het licht vanzelf uit. Alle daken zijn geïsoleerd, er is een HR-installatie geïnstalleerd en er is een regeneratie systeem aangelegd waardoor alle lucht wordt gezuiverd en weer wordt 'teruggeven' aan de ruimte. Er is gedacht aan een geïsoleerde vloer en alle armaturen zijn voorzien van ledverlichting. Het betekent niet dat alles nu klaar is. Na een korte pauze gaan de vrijwilligers aan de slag met de volgende projecten: ledverlichting voor de tennisbanen en de aanschaf van zonnepanelen.

De opening werd verricht door de uitvoerder van bouwbedrijf Johlex, Eric v.d. Poel en bouwcommissielid en supervrijwilliger Willem Wehrmann. Vervolgens toostten zo'n honderd belangstellenden op het behaalde resultaat aan de Herenweg.

Zomerbridge De Wasbeek

Sassenheim n In de zomerperiode organiseert Bridgeclub De Wasbeek weer een tiental zomerdrives. Vanaf 12 juni tot en met 14 augustus is er iedere maandag bridge in de tuinzaal van de Bernardus (Hoofdstraat 82).

Deelname aan deze gezellige bridge-avonden is mogelijk voor thuisbridgers, beginnende- en gevorderde spelers. Iedereen is welkom, met of zonder partner. De aanvangstijd is 19.45 uur met na drie rondes een korte pauze. Deelnemers worden verzocht om uiterlijk 19.30 uur aanwezig te zijn. De prijzen in de voorrondes en in de finales zijn in natura. De kosten bedragen 6 euro per paar per avond. De finale is op maandag 21 augustus. Spelers plaatsen zich hiervoor als nummers 1 van elke lijn, mits ze tenminste drie keer hebben meegespeeld. Bridgers die zes van de tien zomerdrives hebben meegespeeld, plaatsen zich automatisch voor de finale. Van de tien drives tellen de zes hoogste scores mee voor het eindklassement. Aanmelden voor een of meerdere avonden kan via www.nbbclubsites.nl/club/9039 , via bridgeclub.de.wasbeek@ziggo.nl of telefonisch via 06-48718367. Aanmelden aan de zaal kan tot uiterlijk 19.15 uur op de speeldag.