De Teylinger

20 maart 2019

De Teylinger 20 maart 2019


Vertraging vernieuwing sportpark

Vorig jaar is gestart met de voorbereiding om de herinrichting van Sportpark Elsgeest mogelijk te maken. | Foto: MV Foto: MV

Voorhout n De herinrichting van het sport- en recreatiepark Elsgeest trof opnieuw een vertraging, ditmaal vanwege vleermuizen. Daarnaast is er een verschil van inzicht met de provincie ontstaan over een afkeuring door Zuid-Holland. De gemeente legt zich hierbij niet neer en gaat in overleg met de provincie.

Door Nico Kuyt

Vorig jaar is gestart met de voorbereiding om te komen tot een wijziging van het bestemmingsplan om de herinrichting mogelijk te maken. Het weiland op Leidsevaart 3A is door de gemeente voor de uitbreiding aangekocht. Dat jaar is ook het voorontwerp tot stand gekomen. Tevens zijn de onderzoeken uitgevoerd die nodig zijn.

Effecten op milieu

Maar het voorspoedige weer sloeg om. Het ecologisch onderzoek liep vertraging op vanwege de aanwezigheid van vleermuizen en kon pas in september uitgevoerd worden. Daarnaast gaf de de Omgevingsdienst een negatief advies op de rapportage van de verwachte effecten op het milieu. Extra onderzoek naar licht- en geluidsoverlast bleek nodig vanwege de nabijheid van het woonperceel Leidsevaart 3, 3(A) en het woonhuis aan de overkant van de Leidsevaart. En tenslotte is er ook nog een verschil van inzicht ontstaan met de provincie. In januari 2019 is het voorontwerp aan de provincie voorgelegd, maar afgekeurd. Het zou niet voldoen aan de voorwaarden rond zichtlijnen en ruimtelijke integratie. Het blijkt dat de provincie een ruw schetsontwerp als het definitieve ontwerp heeft opgevat, daarnaar gekeken en niet het projectplan waarin de punten, een overkapping over één handbalveld en de verplaatsing van de accommodatie van het clubgebouw, vermeld stonden. Vooralsnog legt de gemeente zich niet neer bij de zienswijze van de provincie en gaat opnieuw in overleg om het voorontwerp met overkapping gerealiseerd te krijgen. De procedure om te komen tot de wijziging van het bestemmingsplan kan starten, maar daarin komt de overkapping dan wel te vervallen. Dit ligt nu ter tafel bij de handbal, voetbal en hockey. Het CDA stelt vragen over de vertraging, lees meer hierover op pagina 5.

Idee voor kleinere restafvalbak

Teylingen n Op dit moment is het nieuwe afvalbeleid van de gemeente in wording. In de raadscommissie Bestuur gaf D66 aan wethouder Rob ten Boden vorige week nog een suggestie mee. Voer naast de huidige twee maten nog een kleine afvalcontainer van 80 liter in, om zo het scheiden te stimuleren.

Het idee kwam bij Edith Alkemade (D66) op na een werkbezoek in Haarlemmermeer bij de afvalverwerker Meerlanden. Die gemeente heeft, naast de afvalbak voor groente-, fruit- en tuinafval van 120 liter, een keuze uit drie maten voor het restafval, namelijk 80, 120 en 240 liter. Hiervoor gelden verschillende tarieven, waarbij de kleinste via de afvalstoffenheffing het goedkoopste is. In de commissie vroeg Alkemade af of een toevoeging van een kleine container van 80 liter ook niet voor Teylingen zinvol zou zijn. Het financiële voordeel voor de inwoners tussen de huidige grote van 240 en kleine bak van 140 liter voor restafval is nu nog weinig. Zo'n goedkopere mini-bak zou hen kunnen aansporen tot meer scheiden. Steun kreeg zij van de fracties om er in ieder geval naar te kijken.

Wethouder Rob ten Boden neemt het mee. In juli gaat de gemeenteraad een nieuw afvalbeleid vaststellen om tot betere scheiding te komen. Vooraf komt hij naar de commissie van 10 april met een aantal mogelijke scenario's' voor een bespreking. (NK)

Woningen in bollenschuur Bergman

Sassenheim n B&W gaat 'in principe' akkoord met de komst van woningen op het perceel Teijlingerlaan 69 naast de Ruïne van Teylingen. Om te polsen of zijn plan een kans van slagen heeft, had de initiatiefnemer hiertoe zo´n aftastend verzoek ingediend.

Het gaat daarbij om het verbouwen van de voormalige bollenschuur, gebouwd in 1914 in opdracht van de gebroeders Bergman en een rijksmonument, tot maximaal zes woningen en het bouwen van maximaal twee woningen min of meer ter plaatse van de 'narcissenloods' op het terrein achter de bollenschuur. Het overige deel van het terrein blijft onbebouwd en krijgt een open karakter.

De voormalige bollenschuur verkeert in een staat van verval. Het gebouw staat al geruime tijd leeg. De eigenaar heeft maatregelen moeten treffen om verdere achteruitgang te voorkomen. Met de nieuwe bestemming krijgt het gebouw een herstart. De naastgelegen Ruïne van Teylingen wordt met de ontwikkeling beter zichtbaar en beleefbaar, vooral vanaf de Teijlingerlaan. De volgende fase is een verdere uitwerking van een inrichtingsplan met daarin de ontsluiting, parkeren en een zo zorgvuldig mogelijke inbedding van de ontwikkeling in de omgeving.

Om de woningen mogelijk te maken moet ook het geldende bestemmingsplan worden aangepast en allerlei onderzoeken gedaan, zoals een akoestisch onderzoek naar de geluidsbelasting op de toekomstige woningen van het kraanverhuurbedrijf Bontje. (NK)

Commissaris van de Koning stemt met date

Regio n Commissaris van de Koning Jaap Smit gaat daten tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Op woensdag 20 maart haalt hij drie inwoners van Zuid-Holland, die voor het eerst gaan stemmen op, om samen naar de stembus te gaan.

De commissaris start deze actie omdat hij het belangrijk vindt dat zoveel mogelijk inwoners van Zuid-Holland hun stem laten horen. "Mensen hebben het niet altijd in de gaten, maar iedere dag heb je met de provincie te maken. Als je in de bus stapt, een stuk gaat fietsen, als je wandelt door een natuurgebied. Dat zijn zaken die de provincie regelt. Je kunt daarover meebeslissen door woensdag 20 maart naar de stembus te gaan." De drie stemmers zijn geselecteerd, nadat ze een foto met hun stempas op Twitter, Facebook of Instagram hebben gepost met de hashtag #StemSamen.

Warmonds Shanty Festival

Warmond n De achtste editie van het Warmonds Shanty Festival wordt gehouden op zondag 31 maart in Het Trefpunt (Herenweg 80). Tussen 14.00 en 17.30 uur zijn optredens van het organiserende Warmonds Schippertjeskoor, met gastoptredens van de Ringvaartzangers uit Weteringbrug en 't Bollenhart uit Noordwijkerhout.

De finale met alle koren is rond 17.30 uur. De toegang is gratis.

Foto: Piet van Kampen

Bekend
'bankgezicht'
met pensioen

Ik kon de volgende dag direct aan de slag

Veel
ontvangers
van jeugdhulp

Bewoners Bolero op pad tijdens NLdoet

column n Buizerds baltsen boven blik en plastic

CDA: vragen over vertraging sportpark

Voorhout n Het CDA heeft aan B&W vragen gesteld over de strubbelingen in de uitvoering van de herinrichting van het sport- en recreatiepark Elsgeest.

Door Nico Kuyt

In de raadscommissie Welzijn vorige week poogde CDA-raadslid Sybrinne de Vries het sportpark op de agenda te zetten en die avond te bespreken. Dat lukte niet. Een raadsmemo van B&W over de laatste stand van zaken was pas de vrijdag ervoor verschenen en diverse fracties gaven aan zich niet te hebben kunnen voorbereiden voor een debat. Besloten werd de bespreking te verschuiven naar de commissie van april. Dit tot groot ongenoegen van De Vries. Zij vond de handelswijze 'heel raar', zo ventileerde zij. De commissie is juist bedoeld om elkaar te bevragen en daar is niet altijd een uitgebreide voorbereiding voor nodig. Steun kreeg zij van Sandra Groenendal (PvdA). Na de afloop van de vergadering ging zij over de handelswijze nog met enkele raadsleden in gesprek. Naar verluidt verliep dit niet zonder enige ontlading van spanning.

De geest geven

De Vries heeft nu haar vragen schriftelijk ingediend en er is afgesproken dat deze voor de volgende commissie zullen worden beantwoord. Zij wijst erop dat de noodzaak tot uitbreiding groot is en vraagt zich onder andere af hoe het mogelijk is dat na zoveel jaar de schop nog steeds in de gemeenteschuur aan de muur hangt, de grond nog niet heeft geraakt en de clubs in onzekerheid verkeren of het er nu van gaat komen én of dat dan gebeurt op de wijze, zoals met de verenigingen is afgesproken.

Waarom zijn de onderzoeken niet eerder gestart? Zo was het niet echt nieuws dat de woonpercelen zich in de nabijheid bevinden. Tevens wil zij weten op welke wijze het college zich alsnog hard zal maken voor de beloofde overkapping voor de handbal en een spoedige realisatie van het projectplan 'In de geest van Els'. En hoe B&W voorkomt dat het plan nog verdere vertraging oploopt? Of, nog erger, dat 'Els straks alsnog de geest zal geven' en de gebruikers van het sport- en recreatiepark Elsgeest, zwaar teleurgesteld en met lege handen achterblijven?

Ingezonden: Mortuarium of woningen?

Ingezonden n "Er zijn plannen om in Warmond een mortuarium te bouwen. Sympathiek idee. Maar de plek daarvoor - waar vroeger de basisschool stond - is niet zo gelukkig gekozen. Want op die plek kun je ook woningen bouwen. En die zijn naar mijn idee harder nodig. Het is fijn als je een overleden familielid, vriend of dorpsgenoot de laatste eer kunt bewijzen. Het is prettig als dat 'dicht bij huis' kan. Maar als dat niet in Warmond kan, dan is Oegstgeest, Voorhout, Sassenheim of eventueel Leiden toch ook niet zo ver? En als je oud of slecht ter been bent, is er toch altijd wel een familielid, vriend of dorpsgenoot die je daar even heen brengt? Er is behoefte aan betaalbare woningen. Voor (jonge) starters en voor (oudere) mensen die kleiner willen wonen en daarmee voor doorstroming zorgen. In Warmond is niet zoveel bouwgrond meer. Iedere nieuwe woning is er één. Daarom is het jammer als het mortuarium juist op deze plek zou komen. En een mortuarium past misschien wel beter in een deel van de katholieke kerk. Die wordt nu bijna niet meer gebruikt. Als ik jong was en nog geen huis had, zou ik de gemeenteraad een briefje sturen (gemeenteraad@raadteylingen.nl). Die heeft daar ook wat over te zeggen."

Dick Duynhoven,
Warmond

Teylingen scoort hoog in aantal ontvangers jeugdhulp

Teylingen scoort vooral op 'zorg zonder verblijf'. | Foto: pr./CC0 Foto: pr / ter illustratie

Teylingen n In Teylingen is het aantal aan jeugd dat hulp ontvang 14,4 procent. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde en hoger dan deze van de regio Holland Rijnland. Een duidelijke verklaring is er nog niet voor, moest wethouder Arno van Kempen aan de raadscommissie Welzijn aangeven, waar hij een presentatie gaf over onderzoeken die uitgevoerd en gebruikt worden voor de komende inkoop van de jeugdzorg.

Door Nico Kuyt

Wellicht ligt er een reden van het hoger gebruik aan hulp dat Teylingen veel leerlingen in het speciaal onderwijs (SBO) kent, vermoedt de wethouder. Teylingen scoort vooral op 'zorg zonder verblijf'. Voor de jeugd die niet thuis verblijft, de gesloten hulp, jeugdbescherming en -reclassering, dat kent juist weer een lager aantal.

Veel verwijzingen huisartsen

Opvallend is dat de huisartsen in Teylingen de grootste verwijzers zijn naar de duurdere specialistische GGZ-jeugdzorg. De 23 procent vindt de wethouder redelijk hoog. De huisartsen zouden, indien mogelijk, iets meer moeten doorverwijzen naar de lichtere, meer bredere zorg bij de Jeugd Gezinsteams (JGT´s). Van Kempen stelt dat continue aan de orde in het overleg met de huisartsen.

Hogere inkomens

Wat ook opvallend is dat veel jeugd uit de hogere inkomensgroepen gebruik maakt van hulp, namelijk 41 procent. Het aantal multi-probleemgezinnen met zorg is hoger in Teylingen dan landelijk en regionaal. En ook hoger is het aantal dat te maken heeft met een scheiding van de ouders en tevens zorg ontvangt. "Moeilijke echtscheidingen is best een dingetje in Teylingen. Mijn conclusie is vechtscheidingen", trekt Van Kempen een voorzichtig verband. Mensen met een hoger inkomen, daar valt ook meer te verdelen. Teylingen scoort verder beter dan land en regio in het mindere aantal achterstandsleerlingen, minder jeugdigen in armoede- en 1-ouder gezinnen. Ook het relatief verzuim bij scholen en thuiszitters is lager. En tevens is het aantal jongeren dat niet op school zit en geen werk heeft een stuk lager dan het gemiddelde van landelijk en de regio. De komende anderhalf jaar zal de hernieuwde inkoop van de zorg zijn verloop hebben.

Judotoppers

Voorhout n Judoka Eva Hornsveld is op de vijfde plaats geëindigd bij het NK-18. Hornsveld verloor in de tweede ronde en kwam in de herkansing tot de kleine finale. Myrthe Dekker plaatste zich met een derde plaats bij het Zuid-Hollands kampioenschap voor het NK-15. Meer op www.deteylinger.nl.

Eerste BuurtAED aan de gevel in de Postwijk

Burgemeester Breuer en wethouder Van Kempen spreken initiatiefnemers Martijn en Monique van der Weijden toe. Foto: MV

Sassenheim n Ze maakte van dichtbij mee dat snelle hulp een leven kan redden. Monique van der Weijden besloot daarna een volgende stap te nemen: een BuurtAED, zodat bij een hartstilstand in de Postwijk, hulp dichtbij is.

Initiatiefnemer Monique van der Weijden is, samen met man Martijn, half december een actie gestart om geld in te zamelen voor de aanschaf van een BuurtAED. Er was 1.660 euro nodig en dat bedrag wist ze binnen zestien dagen bij elkaar te krijgen. "We merkten dat we wel even moeite moesten dan. Dat betekent zelf naar de buren toe en uitleg geven. Het begin ging vlot, daarna hebben we de actie via Facebook voortgezet." Ze nam het initiatief, nadat ze het belang van snelle hulp van dichtbij meemaakte. Door adequaat handelen liep het goed af. "Ik denk dat het belang sneller doordringt als het om familie gaat."

Sinds woensdag 13 maart hangt de AED onder carport aan de Postkoets 21. "Hier hangt de AED uit de regen. Ook hoorden we vaker over vandalisme als de AED op een publieke plek hangt. Bovendien is 'ie hier ook aangesloten op de stroom," legt Van der Weijden uit over de keuze voor de locatie. De gemeente is blij met de eerste BuurtAED. Teylingen is zelf momenteel bezig met de realisatie van een basisnetwerk. Wethouder Arno van Kempen: "We willen een gemeentedekkend netwerk, dat betekent dat er binnen elke 500 meter een AED komt. Daarom zijn we ook trots op jullie eigen initiatief. Via buurtinitiatieven komen er extra AED's bij. Dat is heel welkom." De BuurtAED wordt opgenomen in het netwerk www.hartslagnu.nl, waar burgerhulpverleners, inwoners met een BHV of EHBO-certificaat, zich voor kunnen aanmelden. Op die manier kan snel gestart worden met reanimeren, want juist de eerste zes minuten zijn bij een hartstilstand letterlijk van levensbelang.

Om hun dank uit te spreken, had het college ook nog een cadeau voor de initiatiefnemers. Uit handen van burgemeester Carla Breuer ontvingen ze een reanimatiecursus voor twee wijkbewoners bij de lokale EHBO-vereniging. Breuer: "We hebben besloten om per geslaagd initiatief dit cadeau te doen. Ook andere initiatieven waarbij een BuurtAED wordt gerealiseerd, ontvangen een cursus." Inwoners die een eigen buurtactie willen houden, kunnen kijken op www.buurtaed.nl.

In gesprek met Roos Schlikker

Foto: pr.

Sassenheim n Schrijfster en columnist Roos Schlikker is op dinsdag 26 maart van 20.00 tot 22.00 uur te gast in de bibliotheek (Kerklaan 42). Plaatselijk auteur Geeri Bakker interviewt Schlikker dan over haar werk.

Roos Schlikker heeft een column in het Parool, Kek Mama, Intermediair en Libelle. Ze verschijnt regelmatig als tafeldame bij DWDD en schuift vaak aan bij Radio 1. Naast haar columns schrijft zij voornamelijk fictie. Schlikker is bekend van haar boeken 'Het eerste miljoen is het moeilijkst' (2008), 'Ik wens je het onmogelijke' (2012) en het opvoedboek 'Van achter het behang tot over je oren' (2015). In 2018 schreef ze 'Moeder van glas' over haar manisch depressieve moeder. Kaarten kosten 10 euro voor leden 12,50 euro voor niet-leden. Bij de balie van alle vestigingen van Bibliotheek Bollenstreek of via www.bibliotheekbollenstreek.nl zijn de kaarten te koop.

Ingezonden: Bordenoverlast

Warmond n "Recent is er weer een nieuwe loot aan de bodemboom langs de Herenweg in Warmond verschenen (foto). Nu heb ik niets tegen borden met nuttige informatie, maar als het er veel worden wordt het gewenste doel niet bereikt.

In de economie bestaat de regel van de verminderde meeropbrengst. Deze regel is zeer goed toepasbaar op borden. Naarmate er meer borden langs de weg staan wordt de kans om ze te zien al kleiner, laat staan dat de boodschap tot zijn recht komt. Daarom heb ik bij een wandeling langs de Oranje Nassaulaan en de Herenweg tot aan de Beatrixlaan alle borden geteld. Alle borden, exclusief de straatnaamborden en anwb fietsborden en inclusief alle borden die bij het begin van de zijstraten staan. Dat het er veel waren kun je zo wel zien, maar dat het er 265 zijn vond ik wel verrassend. Op de foto staat bord 266. Helaas heb ik bij de gemeente de afdeling borden nog niet kunnen vinden."

Aad Overgaag,
Warmond.

Stormachtige weesfietsenactie

Samen met de BOA's labelt burgemeester Carla Breuer de fietsen bij station Sassenheim. | Foto: Willem Krol Foto: Willem Krol

Sassenheim n Labels om de fietsen. Eerst groen, na 28 dagen worden ze vervangen door rode labels. Wie in de gestelde periode daarna nog niet zijn fiets heeft verwijderd bij station Sassenheim, kan die nog 13 weken ophalen bij de voormalig milieustraat. Fietsen die dan nog niet zijn opgehaald, worden verloot onder niet-commerciële organisaties. Het is het hele traject in de zogenaamde weesfietsenactie, die op zaterdag 16 maart van start ging. De gemeente houdt de weesfietsenactie jaarlijks bij de stations in Sassenheim en Voorhout. Weesfietsen nemen in de fietsenstalling veel plaats in. Daardoor is er voor andere fietsen vaak geen ruimte en worden deze ernaast geplaatst. Dit ziet er niet netjes uit en geeft fietsendieven meer kans, omdat de fiets niet is vastgezet. Door de acties zien de stations er netter uit en ziet de gemeente een daling van het aantal fietsen dat wordt gestolen.

De actie bij station Voorhout start eind van de zomer.

Wie verdient een lintje in 2020?

Teylingen n De lintjesregen is dit jaar op vrijdag 26 april. Dan worden koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan inwoners die zich jarenlang op verschillende vlakken hebben ingezet voor de samenleving. Wie iemand wil voordragen voor een lintje voor lintjesregen 2020 kan dat doen tot en met 1 juli 2019. Bel 14 0252 en vraag naar een medewerkster Kabinetszaken van de gemeente.

Voor Koos van der Vlugt zit het erop

Koos van der Vlugt is tussen 24 en 27 maart voor het laatst aan het Hortusplein. Klanten kunnen dan afscheid nemen. | Foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

n Bekend 'Rabo-gezicht' gaat met pensioen

Sassenheim n Er zijn vandaag de dag niet zo veel werknemers die hun arbeidzame leven lang bij een en dezelfde werkgever hun diensten hebben verricht. Koos van der Vlugt is echter een van hen. Na 48 jaar trouwe dienst gaat hij van een welverdiend pensioen genieten.

Door Piet van Kampen

Het is geen grap maar realiteit dat Van der Vlugt op 1 april voor de laatste keer plaats neemt achter zijn bureau in de Rabovestiging aan de Hortuslaan in Sassenheim. Na jarenlang 'bankzitter' te zijn geweest, breekt een nieuwe dimensie aan in zijn leven. In zijn team bij de Rabobank was hij altijd een vaste waarde en niet zoals in de sport, een bankzitter die af en toe een bijdrage levert in de strijd. Hij was er altijd, vanaf 1 juli 1971 toen hij voor het eerst in de toenmalige vestiging in Voorhout plaats nam achter de balie. Van der Vlugt blikt terug op dat moment. "Ik ging maandag om vijf uur solliciteren en kon de andere dag direct aan het werk bij directeur Nard van der Nouland. Zo snel ging dat." Met een MULO-diploma in zijn bagage zag de directeur dus blijkbaar een bruikbare kracht in Koos. De praktijk heeft geleerd dat het een juiste keuze van zowel van Van der Nouland als zijn toen nog jonge werknemer was, want het bleek het begin van een lange loopbaan.

Ontwikkelingen

De afscheid nemende Van der Vlugt blikt terug op zijn carrière. "Er is veel veranderd. Van geld tellen, een boekhoudmachine, spaarbankboekjes met de hand invullen, betaalcheques sorteren die voor alle verschillende banken bestemd waren tot aan de automatisering en het digitale tijdperk," somt hij glimlachend de ontwikkelingen in een notendop op. Van der Vlugt verkaste later naar de vestiging aan de J.P. Gouveneurlaan in Sassenheim, zijn woonplaats. "Toen was het Rabobank Teylingen en in 2000 werd het Rabobank Bollenstreek. Deze fusie was vervelend voor een aantal collega's, maar ik behield gelukkig mijn baan. In de loop der jaren heb ik veel tussentijdse bijscholing gedaan vanwege alle nieuwe ontwikkelingen binnen de bankwereld." Zelf ontwikkelde hij zich van administrateur, kasboxbeheerder, baliemedewerker, leidinggevende aan de baliemedewerkers en hypotheekadviseur tot adviseur van algemene dagelijkse bankzaken.

Afscheid van vertrouwd gezicht

Wat is er zo leuk aan dit werk? Koos: "Het contact met de klanten. Hen goede adviezen geven en herkend worden als je ze goed van dienst bent geweest. Dat is het mooie van dit vak. Je bouwt een vertrouwensrelatie met klanten op". Manager Michelle van Bohemen: "Als de klant binnen komt en zij zien Koos niet, dan vragen zij 'Is Koos er niet?' Dat zegt genoeg". Dat vertrouwde gezicht zullen zij gaan missen. Van 24 tot en met 27 maart kunnen klanten even binnen lopen aan de Hortuslaan om afscheid van Van der Vlugt te nemen.

Leuke dingen

De tijd van het mooie en leuke werk zit er op. Ruimte voor andere leuke dingen zoals vissen, wandelen, vrijwilligerswerk bij v.v. Teylingen, biljarten en als hij 40 jaar getrouwd is samen met zijn echtgenote en kinderen een rondreis door Vietnam maken. Van der Vlugt zal zich beslist niet vervelen maar zijn werk en de klanten zeker gaan missen.

Woonstichting op de koffie

Teylingen n Medewerkers van Vooruitgang gaan bij zo'n honderd huurders op de koffie om te vragen wat die vinden van het functioneren van de woonstichting.

Vooruitgang verhuurt aan bijna 2000 huishoudens een woning in Teylingen. Medewerkers gaan bij huurders op de koffie om op te halen waar zij behoefte aan hebben. Johan van Buren, manager Wonen & Vastgoed, legt uit: "Meestal komen huurders bij ons op kantoor, nu draaien we het een keer om. Niet onaangekondigd natuurlijk, een groot deel van onze huurders heeft daarom een 'Op de koffie' uitnodiging gekregen".

In de uitnodiging staat dat uit alle reacties ongeveer honderd adressen worden geselecteerd die dan door twee medewerkers, gewapend met een traktatie, worden bezocht. "In het gesprek worden een aantal vragen gesteld. We zijn uiteraard erg benieuwd wat huurders vinden van ons fusievoornemen met Stek en NWS, maar het is ook zeker de bedoeling om de bewoners hún verhaal te laten vertellen", aldus Van Buren. Het verduurzamen van woningen is bijvoorbeeld een thema waar Vooruitgang met haar huurders over wil praten. Daarnaast zegt de woonstichting de opgehaalde verhalen te willen gebruiken in het vormgeven van de nieuwe organisatie, die per 1 januari 2020 moet ingaan.

Workshops Seniorweb

Sassenheim n De bibliotheek (Kerklaan 42) biedt in samenwerking met Seniorweb workshops over Windows 10 aan. Voor de workshop Fotobewerking op 25 maart en de workshop Word op 1 april zijn nog plaatsen beschikbaar. De workshops zijn op maandagmiddag van 14.15 tot 16.15 uur in de bibliotheek. Voor alle deelnemers staat een laptop klaar. Kosten bedragen 5 euro voor leden, 10 euro voor niet-leden. Aanmelden aan de balie in de bieb of via www.bibliotheekbollenstreek.nl.

Tweehonderd kruiwagens met zand in 't Overbosch

Foto: pr.

Teylingen n Ook tijdens NLdoet in Teylingen zijn afgelopen weekend de handen flink uit de mouwen gestoken. De gemeente verraste de vrijwilligers met een taart.

De vrijwilligers hoefden zich zaterdag 16 maart bij het Overbosch niet te vervelen (foto rechtsboven). Daar werden de zandpaden namelijk helemaal vernieuwd en verbeterd met nieuw wit zand. Omdat er geen zwaar verkeer in het Overbosch mag rijden, moest de in totaal twaalf kuub aan zand met kruiwagens naar de achterkant van het bos gereden worden. Daar werd het witzand verdeeld en verspreid over de paden.

Foto: pr.
Foto: pr.
Foto: pr.
Foto: pr.

Gelukkig waren er veel vrijwilligers, waaronder leden van de Rotary Oegstgeest en omstreken, en daardoor konden ook lichtere werkzaamheden uitgevoerd worden. Daardoor is het Overbosch verrijkt met nieuwe takkenrillen. Hierin wordt dood hout opgeslagen en deze takkenrillen zijn een schuilplaats voor kleine dieren en tegelijkertijd een voedingsbron voor vogels.

Ook zorgden de NLdoet-vrijwilligers voor nieuwe aanplant op het talud, dat na de afronding van de rotondewerkzaamheden weer eigendom is geworden van het Overbosch. De Stichting Vrienden van het Overbosch beheert dit natuurgebied, dat onderdeel is van het Natuur Netwerk Nederland. Tijdens de koffiepauze kregen de vrijwilligers van de gemeente Teylingen een slagroomtaart. Na afloop was er een leuke attentie van de organisatie.

Scojesa

Bij scouting Scojesa in Sassenheim stak wethouder Rob ten Boden de handen uit de mouwen en hielp met het betimmeren van de kluscontainer. Ook werden op het terrein een hek verplaatst, een kampvuurkuil beschut en werd het speelbos opgeknapt (foto linksonder).

Schoolplein Buitenplaats

Ook bij basisschool de Buitenplaats in Warmond werd op zaterdag hard gewerkt. Het groene schoolplein is weer klaar voor de zomer, dankzij de inzet van vijftien ouders en wethouder Bas Brekelmans (foto linksboven). Zij hebben de wilgenhutten weer in goede staat gebracht, de bramen struiken teruggesnoeid, de tunnel bedekt met zand, een composthoop gemaakt en de moestuinen klaargemaakt voor het zaaien van de groente. Ook de kinderen hebben geholpen met het verbeteren van hun eigen schoolplein.

Ook hier stond in de pauze en taart klaar, aangeboden door de gemeente (foto rechtsonder).| Foto's: pr.

'Kunnen we er een vijfde jaar aan vastplakken?'

Chris van Rooijen (met oranje gipsvoet), bewoners en vrijwilligers na de overhandiging van de Lentepassen. Foto: Ina Verblaauw

n NLdoet voor de bewoners van de Bolero

Voorhout n Jaarlijks wordt voor de bewoners van de Bolero een uitje georganiseerd in het kader van NLdoet. Deze landelijke actie is een initiatief van het Oranjefonds, waarbij vrijwilligers zich kunnen aanmelden om deel te nemen aan diverse initiatieven. Voor de bewoners van de Bolero betekent dit dat er één op één een vrijwilliger beschikbaar is om een uitstapje buiten de deur mede mogelijk te maken. Sinds 2001 is de 67-jarige Chris van Rooijen de drijvende kracht achter dit initiatief.

Door Ina Verblaauw

Hoe hij tot dit initiatief kwam, vertelt Van Rooijen graag. "Acht jaar geleden werd ik chauffeur op de bus van Marente om bewoners van de Mariënhaven te rijden voor een bezoekje aan een tuin- of winkelcentrum. Ik wilde variatie aanbrengen en kreeg het voor elkaar een doorloopkaart te bemachtigen om ritjes te maken in het gebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Dat smaakte naar meer. Ik ben gaan praten met de Rabobank om doorloopkaarten voor De Keukenhof financieel mogelijk te maken. Met tien kaarten konden wij het hele seizoen twee keer per dag telkens zes bewoners een reisje naar de Keukenhof aanbieden. Tot vorig jaar. Toen stopte de Rabobank met het verstrekken van de kaarten".

Kringloop nieuwe donateur

Het hield, Van Rooijen, een op en top organisator, niet tegen. Via een tip kwam hij in contact met de Kringloop, Herenweg 63 in Voorhout. Zij hebben als motto 'Geen geld op de rekening, maar uitgeven aan goede doelen'. Voorzitter Syp Straathof en penningmeester Atie Paardekooper gingen akkoord met het beschikbaar stellen van een bedrag van 450 euro zodat weer tien Lentepassen voor De Keukenhof konden worden aangeschaft.

Lunch in Noordwijk

De overhandiging van de passen door de Kringloop Voorhout vond plaats in het Radisson Blu Palace Hotel in Noordwijk aan coördinatoren, vrijwillige chauffeurs en bewoners. General Manager van het hotel, André Aay wilde, in het kader van NLdoet, met het personeel een project gaan doen. Dit heeft als resultaat gehad dat het hotel sinds 2015 de lunch verzorgt voor de bewoners en vrijwilligers van de Bolero.

"Al vier jaar verzorgt uw hotel de lunch", aldus van Rooijen. "Zouden we er nog een vijfde jaar aan vast kunnen plakken?". Volgens Aay waren op dat moment de onderhandelingen al gestart. Hij deed de uitspraak dat de bewoners tijdens NLDoet welkom zijn "zolang u daar zin in heeft". Daarna kreeg Aay een fotoboek overhandigd met een impressie van vier jaar NLDoet in het hotel.

Het werd een gezellige dag. In de ochtend muziek van Paul Sellers met veel liedjes uit vroeger tijden en na de bijzonder goed verzorgde lunch een optreden van Zeemanskoor Overal uit Sassenheim. | Foto: Ina Verblaauw

Inloopspreekuur vrijwilligerswerk

Sassenheim n Geïnteresseerden kunnen donderdag 21 maart tussen 18.30 tot 19.30 uur binnenlopen bij het inloopspreekuur in de bibliotheek (Kerklaan 42).

Vrijwilligerswerk is verrijkend, geeft voldoening en staat goed op een CV. Bovendien komt vrijwilligerswerk ten goede aan de eigen woonomgeving. Hoe komt men ertoe om vrijwilligerswerk te gaan doen? Bij velen zal het toevallig zijn, je kind zit op een sportclub en je gaat als ouder meedraaien in de kantine. De ander gaat met zijn of haar (klein)kind naar de kinderboerderij of de buurtspeeltuin, en voor je het weet is er daar een klus te klaren, en doe je mee.

In de kerk zal iedere kerkganger wel eens helpen met koffieschenken of meedenken in een commissie. Veel mensen worden ook aangesproken om mee te denken in een bestuur.

Iets bijdrage aan een organisatie in Teylingen kan, de keuze is zeer uiteenlopend, maar soms ook overweldigd. Welzijn Teylingen denkt mee over de mogelijkheden en gaat met geïnteresseerden in gesprek.

Welzijn Teylingen heeft een online vrijwilligersvacaturebank. Daarin staan allerlei leuke vacatures bij de 200 organisaties die in Teylingen actief zijn. En vrijwilligers kunnen zichzelf ook aanprijzen door een eigen profiel aan te maken. Kijk op www.vacaturebankwelzijnteylingen.nl.

Bij vragen kunnen inwoners ook mailen naar Marian Kofoed, adviseur vrijwillige inzet, via m.kofoed@welzijnteylingen.nl. Of kijk op www.welzijnteylingen vrijwilligerswerk.

'Laat je stem horen voor hetgeen waar jij in gelooft'

Gert-Jan Segers luistert naar zijn tafelgenoten tijdens het diner. | Foto: Lotte Zoet Foto: Lotte Zoet

n Gert-Jan Segers schuift tijdens campagne aan in KTS

VOORHOUT n Fractievoorzitter Gert-Jan Zegers van de ChristenUnie dineerde op maandag 5 maart samen met 40 andere genodigden in het KTS, om zo mensen bij elkaar te brengen en ideeën uit te wisselen tijdens de campagne voor de Provinciale Staten verkiezingen van woensdag 20 maart.

Door Lotte Zoet

Burgerraadslid Mirjam Mack - van Bellen vertelt. ''Een dag zoals deze is heel leuk en interessant. Mensen komen met verschillende onderwerpen die goed kunnen zijn voor Teylingen. We hebben mensen uit onze gemeente uitgenodigd, van jong tot oud. We willen graag dat iedereen het gevoel heeft dat er naar hen wordt geluisterd. We zijn ook heel blij dat Gert-Jan Segers vandaag aanwezig wil zijn. Het is altijd goed om te weten dat er ook mensen naar je luisteren die, op landelijk niveau, een nog groter verschil kunnen maken.''

Gezinshuis

Frans Nederstigt, fractievoorzitter van de lokale ChristenUnie, zorgde voor een verscheidenheid tussen de genodigden. Een van hen is Janneke van Beelen. Samen met haar man heeft zij een gezinshuis in Voorhout. Op dit moment heeft zij vijf kinderen bij haar thuis wonen.

Van Beelen: "Wij zijn nu vijf jaar pleegouders. Ons grote plan is om uit te breiden naar een opvang voor moeders, de ChristenUnie steunt ons in dit plan. In Nederland hebben we nu nog drieduizend gezinshuizen nodig. De vraag is erg groot, wij worden zelf al drie keer per week gebeld. Het is heel fijn om te weten dat de lokale politiek achter onze plannen staat.''

Belang van stemmen

Gert-Jan Segers ging ook in gesprek met studenten. Segers: ''Ik merk dat er veel druk staat op de generatie jongeren. Wij hopen de jongere generatie te steunen, bijvoorbeeld met het regelen van collegegeld. Ook komen wij op voor de ouderen in de samenleving. Ons grootste doel is samenwerken voor de mensen die het minder hebben in de samenleving."

Hij heeft zelf deze weken een druk campagneschema. "Een middag zoals deze is erg intensief, maar ik hoor heel veel goede dingen en ik krijg hier veel energie van. In korte tijd heb ik veel plannen gehoord, iedereen heeft recht van spreken. Daarom is het ook zo belangrijk om te stemmen voor de aankomende verkiezingen voor de provincie en de waterschappen. Laat je stem horen voor hetgeen waar jij in gelooft.''

Buizerds baltsen boven plastic en blik

Mariska de Graaff vogelt terwijl herder Cash rustig wacht. Foto: pr.

In het rijk der vogels is bij diverse soorten de hofmakerij in volle gang. Dat is genieten voor elke natuurliefhebber, waarvan er velen zijn. Onder de lezers van De Teylinger, en onder de vele hondenvrienden die ons steunen.

Als Stichting Platform Hondenvrienden verbinden we het belang van een groene leefomgeving met een goed functionerend gemeentelijk hondenbeleid. Met onze viervoeters 'doorlopen' wij alle weertypen in alle seizoenen. Wij zijn er getuige van dat groen verdwijnt voor huizen, bedrijven en wegen. Ook zien we de gevolgen van bezuinigingen op groenbeheer. Tegelijkertijd hebben insecten, zoals bijen, het moeilijk.

Zo'n getuige is natuurkenner Mariska de Graaff (foto). Ze zag de streek in en rond haar woonplaats Voorhout geleidelijk 'verstenen'.

Juist omdat deze tendens rap doorzet, hebben groen en biodiversiteit onze aandacht. Want verblijven in het groen, is niet alleen goed voor ons lijf, maar ook voor onze gemoedstoestand, omdat onze hersenen positieve stofjes aanmaken. Dat groen is dus belangrijk voor ons allemaal.

Daarbij is het ook belangrijk dat er plekken en routes zijn waar loslopende honden zijn toegestaan. Dat is nodig voor hún fysieke en mentale welzijn. Uiteraard is het essentieel dat een hond ook kán loslopen, dat wil zeggen dat het dier luistert en altijd onder toezicht staat.

Het is eenvoudig om meer biodiversiteit te realiseren. Ook in losloopgebieden. Loslopende honden en natuur(ontwikkeling) 'bijten' elkaar namelijk niet. Je kunt inheemse bomen en struiken zodanig plaatsen en met elkaar combineren, dat je loslopende honden zowel kunt weren, als een route kunt laten volgen. Zo kun je eenzelfde gebied 'dubbel' gebruiken.

Voor De Graaff gaat de liefde voor natuur en honden dan ook vanzelfsprekend samen. Ze waakt over nabije flora en fauna, beheert het buurtplantsoen en ruimt altijd de poep van haar hond op. Ook is ze al jarenlang een ZAP'er (ZwerfAfvalPakker), waarvoor de gemeente Teylingen haar erkende met een speldje.

Dagelijks richt ze haar spiedend oog op vogels om in haar cameralens of verrekijker te vangen. Veelal met herder Cash aan haar zijde. Voordat ze de roofvogels in haar vizier krijgt, heeft ze al veel zwerfvuil gezien. "Blikje, blikje, plastic… Hé, baltsende buizerds! Prachtig! Maar wat jammer van die troep eronder."

Schuif aan bij tweede 'ontmoeting aan tafel'

Sassenheim n De eerste editie van 'Ontmoeting aan tafel' zat binnen de kortste keren vol, en dus kijkt de organisatie uit naar de tweede bijeenkomst met maaltijd in de Julianakerk. Die is op zondag 31 maart en start om 17.15 uur. Aanmelden kan voor woensdag 27 maart.

"Al heel snel was onze 'tafel' vol," vertellen initiatiefnemers Wil de Ruijter en Marijke van den Beld. "We hebben zelfs al een paar mensen moeten teleurstellen. Het was een gezellige maaltijd, waarbij lekker gegeten werd en geanimeerd met elkaar gepraat. Of geluisterd, als iemand dat liever deed. Wel viel ons op dat het op één heer na, verder allemaal dames waren. Daarom nogmaals een oproep. Mensen (ook heren) die regelmatig alleen eten en het gezellig zouden vinden samen met anderen aan tafel te zitten, kunnen elkaar één keer per maand op zondagmiddag ontmoeten en voor 5 euro een maaltijd gebruiken. Stap over uw eigen drempel en kom het gewoon eens ervaren!"

Aanmelden verplicht

De inloop in de Julianakerk is vanaf 16.45 uur. Om 17.30 uur wordt het eten opgediend. De maaltijd bestaat uit drie gangen en wordt afgesloten met een kopje koffie of thee. Het is noodzakelijk om vooraf aan te melden via Marijke (0252-217024 of pvandenbeld@online.nl). Vol is vol geldt ook bij 'Ontmoeting aan tafel'.

'Ontmoeting aan tafel' is pilot tot en met de zomer. Ook op zondag 28 april, zondag 26 mei en zondag 23 juni zijn etentjes. Bij voldoende animo komt er een vervolg.

Greenport ondertekent eerste Tuinbouwakkoord

Regio n Het allereerste Tuinbouwakkoord is een feit: minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Jaap Bond van Greenports Nederland en Niek Jan van Kesteren van Greenport Holland bekrachtigden het akkoord tijdens het Nationaal Tuinbouwcongres op 14 maart in Berkel en Rodenrijs. Ook wethouder Gerard Mostert (Katwijk) tekende namens de Greenport Duin- en Bollenstreek.

Minister Schouten: "Met dit Tuinbouwakkoord wordt richting gegeven aan een volledig circulaire tuinbouwsector. Dat waar de tuinbouw al jaren in voorop loopt, gaan we via de omschakeling naar kringlooplandbouw in een breder verband doen: zorgvuldig grondstoffen gebruiken, voedselverspilling verminderen en schadelijke uitstoot voorkomen."

Via dit akkoord werkt de gehele tuinbouwsector, van bloembollen tot aan glastuinbouw, samen met de overheden en kennis- en onderwijsinstellingen aan een vitale en toonaangevende Nederlandse tuinbouwsector. Via zeven prioriteiten zet de sector in op een circulaire, duurzame tuinbouw en verdere versterking van de internationale concurrentiepositie. De zeven prioriteiten zijn energie, modernisering van het tuinbouwareaal, verslogistiek, gezonde planten/gezonde mensen, innovatie, arbeidsmarkt en onderwijs en internationalisering.

Leefbaar

Wethouder Mostert: "De ondertekening is een mooie verbreding van de Visie Vitale Bollenteelt die wij vorig jaar al vastlegden met speerpunten als weerbaarheid, innovatie en natuurlijk kapitaal. Onze bollenvelden trekken jaarlijks miljoenen (inter)nationale toeristen en dat is belangrijk voor de economie en werkgelegenheid in de regio. Met dit Tuinbouwakkoord nemen wij weer een stap in onze verantwoordelijkheid de regio leefbaar en aantrekkelijk te maken voor onze kinderen."

n Ingezonden: 'Zwerfafval, wie wil dat nou?'

Foto: pr.

Ingezonden n "Ja, op dinsdag 12 maart was het weer zo'n dag: stormachtige weer op de plasticophaaldag. Ik hoorde gekletter buiten en wist meteen dat er weer werk aan de winkel was. Even later rende ik in de straat achter wegvliegend plastic aan om te voorkomen dat de hele straat bezaaid zou raken met melkcontainers en allerlei soorten afvalbakjes.

Voor de zoveelste keer probeer ik te bedenken hoe dit toch mogelijk is en belangrijker: wat zou er aan te doen zijn? De directe oorzaak weet ik wel, het blijkt voor verschillende mensen net te veel moeite om de verzamelzakken dicht te binden (in mijn straat waren het er minstens drie). Maar hoe moeilijk kan dit toch zijn? Het bindmateriaal zit zelfs al in de rand van de zak…..

Maar ja…waar zitten nou toch die openingen om aan die band te kunnen gaan trekken? Zou dat het misschien zijn? Dat die openingen zo moeilijk te vinden zijn als je haast hebt? Zou het een idee zijn om de producent van die zakken te vragen die plekken met een kleurtje te markeren of zo? Wat mij betreft wel, alles dat zou kunnen helpen dit onnodige zwerfafval te voorkomen is het overwegen waard.

Mijn tip voor de korte termijn: trek de band er alvast als twee korte lusjes uit op het moment dat je een nieuwe zak in gebruik gaat nemen. Dan zijn ze snel gevonden op het 'moment suprême'. En neem dan alsjeblieft de moeite om die zak even dicht te binden. Bij voorbaat hartelijk dank, vooral namens het milieu!" Ans Duindam, Voorhout

Foto: pr.

Voorhout n Waterschapkandidaat voor het CDA, Carla Hilverda- van Leeuwen uit Voorhout (op de foto), bracht samen met Hans van Ek, kandidaat Provinciale Staten, een bezoek aan de molen 'Hoop doet Leven'. De Voorhoutse molen is in het bezit van de Rijnlandse Molenstichting die dit jaar precies 60 jaar bestaat. Zowel bestuur als de molenaars van deze stichting zijn vrijwilligers, waardoor de 46 poldermolens binnen het Hoogheemraadschap Rijnland in stand kunnen blijven. Het CDA vindt dat de provincie en het waterschap actief beleid moet blijven voeren op het behoud en versterken van dit culturele erfgoed waardoor we ook droge voeten houden.

Foto: pr.

Teylingen n De Voorhoutse Lise Smit, werkzaam bij Tim Kruik Hairstudio, is genomineerd voor de internationale grand finale van de Style & Colour Trophy. Ze is genomineerd met haar inzending waarbij ze al eerder in de smaak viel bij de Nederlandse jury. Haar inzending straalt een echt zachte 'Franse look' uit wat staat voor natuurlijke maar toch multidimensionale haarkleuren.

De grote finale is op maandag 25 maart in het prachtige Salle Pleyel in Parijs, waarbij ook het 110-jarig bestaan van L'oreal Professionnel wordt gevierd.

Stemmen op Lize kan via de link op www.deteylinger.nl.

Orgelles bij de Regenboog

Foto: pr.

Voorhout n Tijdens de landelijke staking, op vrijdag 15 maart, koos basisschool de Regenboog voor een alternatief programma (zie foto linksboven). Een van de aangeboden lessen werd verzorgd door Roelof Assies. De groepen 5, 6 en 8 gingen aan de slag met een lesprogramma rondom het orgel. Na een introductie konden de leerlingen ook zelf aan de slag met het bouwen van een eigen Doe-orgel. Dat is onderdeel van Orgelkids, dat is opgezet door Stichting Orgelpromotie Zuid-Holland West om kinderen vertrouwd te doen raken met het functioneren van een orgel.

week in beeld

Lentekriebels werken in Park Rusthoff

Bij Park Rusthoff kunnen ze nog veel vrijwilligers gebruiken. | Foto: pr./Kees Guldemond Foto: pr./Kees Guldemond

Sassenheim n Het mooiste seizoen van het jaar, de lente, is weer begonnen. De dagen worden langer, de zon staat hoger en de temperatuur stijgt voelbaar. Hierdoor gaat het gras weer groeien en knoppen van de vele bomen staan op springen om snel te veranderen in jonge frisgroene bladeren. Ook de voor Park Rusthoff zo karakteristieke Rhododendrons zullen weldra uitbundig bloeien.

Op het terras van het Sassennest is het gezellig druk en op het gazon van het grote eiland wordt volop gesport, gestoeid of gewoon lekker ontspannen genoten van de overvloedige zonnestralen.

De vele soorten dieren in het park laten zich ook niet onbetuigd. Volop jonge eendjes zwemmen eigenwijs achter hun moeder aan in de vele singels die het park rijk is en op en rondom de kinderboerderij lopen trotse kippen en pauwen, op de voet gevolgd door hun jonge kroost en alle vogels zingen hun mooiste lied.

Wat is Park Rusthoff nu toch een prachtige plek om te vertoeven. Verreweg de allermooiste plek van Sassenheim die door de inwoners dan ook vaak vol trots hun eigen achtertuin wordt genoemd. Niet alleen om te vertoeven maar waar het aantal van ruim 160 mensen uit alle lagen van de bevolking ook graag als vrijwilliger regelmatig hun steentje bijdragen aan het onderhoud en verzorging van dit prachtige park. Om de huidige hoogstaande kwaliteit van Park Rusthoff te waarborgen en vooral te handhaven zijn er momenteel in diverse functies nog meer vrijwilligers nodig. Voor wie nu ook de lentekriebels krijgt om met een gezellige groep mensen in de vrije natuur de handen uit de mouwen te steken, vindt bijgaand een verkorte versie van de vele mogelijkheden en bijbehorende taken. Uitgebreide informatie is te vinden op de website van Park Rusthoff: http://www.parkrusthoff.nl

Heemtuin

In de Heemtuin werken momenteel negen vrijwilligers elke eerste en de derde zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.00 uur maar echter bijna nooit allemaal tegelijk. Daarom zijn nieuwe vrijwilligers, ook als zij maar eens in de maand kunnen komen helpen, van harte meer dan welkom. Tijdens genoemde dagen en tijden kan men in de Heemtuin altijd even komen kijken en aanmelden. Kennis van heemplanten is geen vereiste: tussen de bedrijven door is er veel te leren over wilde planten, voor wie daarvoor interesse heeft.

De werkzaamheden bestaan uit wieden, hetgeen een uiterst secuur werk is. Tevens planten, verplanten, snoeien, wiedafval afvoeren en de paden onderhouden. Tussendoor is er tijd voor bijvoorbeeld een kop koffie in paviljoen het Sassennest. Uiteraard bestaat er de mogelijkheid om een of meerdere keren vrijblijvend mee te komen werken. Voor nadere informatie en/of aanmelden kan contact worden opgenomen met Danusia Hendriksz per mail: dt.hendriksz@hccnet.nl of op genoemde tijden en dagen in de Heemtuin, welke is gelegen in het park en wel ter hoogte van de hoek Parklaan/Kerklaan.

Onderhoud park

Voor het onderhoud van Park Rusthoff is momenteel behoefte aan de uitbreiding van het team van parkklussers. Er is plek voor enkele enthousiaste vrijwilligers welke in een gezellige groep in de vrije natuur en in een prachtige omgeving elke 3e zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.00 uur allerhande lichte werkzaamheden willen verrichten. Het betreft o.a. schoffelen, harken, snoeien, bruggen schoonmaken, opruimen van zwerfvuil en stormschade etc., etc. Tussendoor is er tijd voor bijvoorbeeld een kop koffie in paviljoen het Sassennest. Voor inlichtingen en aanmelden is de contactpersoon Gerard Rutgrink Tel. 06-30933789. Er wordt verzameld op genoemde zaterdagen vanaf 9.30 uur bij paviljoen het Sassennest, alwaar u zich ook kunt aanmelden. Uiteraard bestaat er ook hier de mogelijkheid om een of meerdere keren vrijblijvend mee te komen werken.

Kinderboerderij

Midden in Park Rusthoff staat de kinderboerderij, waar in totaal zo'n 70 dieren wonen: geiten, schapen, kippen pauwen, cavia's, konijnen, duiven, volièrevogels, varkens en natuurlijk de twee ezels. Al deze dieren worden gevoerd en verzorgd door vrijwilligers en aangezien vele handen licht werk maken, is men op zoek naar versterking. De kinderboerderij zoekt volwassen vrijwilligers die zelfstandig de dieren kunnen voeren, eenmaal per week 's morgens tussen 8.00 en 10.00 uur of eventueel 's middags tussen 15.00 en 17.00 uur. Ook het schoonmaken van de hokken en de stal behoort tot de mogelijkheden. Kinderen zijn ook van harte welkom maar uitsluitend onder begeleiding van een volwassene, zoals een ouder met een zoon en/of dochter.

Zeker 's morgens horen de dieren de verzorger al van verre aan komen en begroeten deze met een enthousiaste kakafonie van dierengeluiden. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Petra Overmeer via 06-43570449.

Paviljoen

Paviljoen het Sassennest bruist van de activiteiten. Naast trouwlocatie wordt het paviljoen ook steeds meer ingeschakeld voor het vieren van feesten, partijen, evenementen, jubilea en andere gelegenheden.

Tevens kent het Sassennest haar reguliere openingstijden. Om alles in goede banen te kunnen leiden is er momenteel plaats voor enkele gastvrouwen en gastheren. Er wordt bij toerbeurt gewerkt. Voor hen die het leuk lijkt om als zodanig actief te zijn in het enthousiaste team van paviljoen het Sassennest, midden in het prachtige park Rusthoff, worden vriendelijk verzocht om te reageren op deze oproep. Al is het maar een maal per week of een maal per maand, geen probleem. Iedereen is heel graag van harte welkom. Ook samen met een vriendin, vriend of partner. Vele handen maken weinig werk. Uiteraard is het mogelijk om een keer op proef mee te draaien. Voor nadere inlichtingen is de contactpersoon Karin ter Beest Tel. 06-53722013 of per e-mail kterbeest@gmail.com.

Evenementencommissie

De Evenementencommissie (EC) van Park Rusthoff is een club enthousiaste mensen die naarstig versterking zoekt voor de organisatie van diverse bestaande evenementen. Ook ideeën voor nieuwe evenementen zullen door alle leden van de EC gestimuleerd en gewaardeerd worden. Alle hulp zal dan worden geboden om dit te doen slagen. Voor aanmelden of nadere informatie is de contactpersoon Ton Wijsman, tel. 06 51153417 of via ecparkrusthoff@gmail.com.

Zilver voor fotograaf Sven van der Vlugt

Met deze Clack begon Sven van der Vlugt zijn carrière als fotograaf. | Foto: Michel ter Wolbeek Foto: Sven van der Vlugt

Regio/zakelijk n Sven van der Vlugt fotografeert nog met evenveel enthousiasme en passie als 25 jaar geleden. Hij treedt elke opdracht goed gemutst tegemoet en weet het vertrouwen van mensen te winnen. 'Dat moet ook', meent de vakgerichte fotograaf. 'Als er iets belangrijk is voor een fotograaf is het 'de klik' met de persoon die op de foto gaat.'

Door Teuntje van Delft

Duizenden mensen heeft hij inmiddels voor de camera gehad. Uiteraard legde hij daarnaast ook dieren, producten, landschappen en gebouwen op de gevoelige plaat vast. In de jaren dat Sven bekend was als de 'fotograaf van de krant' kreeg hij steeds meer andere opdrachten en richtte hij zich eerst op de particuliere markt en later met nadruk op de zakelijke fotografie. Portretten, teamfoto's, producten en fotografie voor websites en magazines.

Krant

Van der Vlugt rondde in 1992 de Fotovakschool af en schreef zich in maart 1994 in bij de Kamer van Koophandel als zelfstandig fotograaf. 'Gewoon Sven van der Vlugt Fotografie', zegt hij. "Duidelijk. In april van dat jaar schoot ik mijn eerste trouwreportage en startte ik als freelance fotograaf van het 'Rode Weekblad'. Ik maakte actuele foto's van Hillegom tot en met Katwijk. Dat was afwisselend werk, goed te combineren en leverde leuke contacten op. Soms word ik nog steeds herkend als Sven van de krant. Ik ben een 'mensenmens' en laat het maken van een foto het liefst gepaard gaan met een gezellig praatje. Ik wil iedere persoon van wie ik een foto maak wat beter leren kennen. Er moet een bepaalde klik zijn, hoe kort het moment ook is."

'Ik maak niet alleen de foto, ik bedenk ook het plaatje'

Details

Sven van der Vlugt staat bekend als de fotograaf met oog voor detail."'Ik grijp in als ik iets zie dat niet kan. Niet alleen in bepaalde situaties, maar ook bij een scheve stropdas, een scheef jasje of vieze bril. Herinneringen vervagen, maar beelden blijven bestaan. Het moet daarom wel kwaliteit zijn. Kleine dingen zorgen voor het verschil en maken de vakman. Mensen zijn toch blij dat er zoveel aandacht wordt besteed aan de persoon en omgeving. Ik maak niet alleen de foto, ik bedenk ook het plaatje. Je moet denken in composities, de setting bepalen. Daarom is goede communicatie zo belangrijk. Wat verwacht men van mij en wat is het doel van de foto. De klant moet blij zijn met het resultaat. Het mooie van deze tijd is, dat we foto's ter plekke kunnen bekijken. Uiteraard besteed ik nog de nodige tijd en aandacht aan de nabewerking: uitsnede, contrast en kleur bepalen het eindresultaat. Maar ook kleine oneffenheden wegwerken zoals pukkeltjes, scheerwondjes of rode vlekjes. Het kost tijd om het goed te doen."

'Mijn leven wordt niet bepaald door de camera, maar hij is er vaak bij. Het blijft een fantastisch beroep.'

Flexibel

Er zijn opdrachtgevers die Sven al bijna 25 jaar in hun hart hebben gesloten. Zoals Rabobank Bollenstreek en Van der Putten/Dunweg. Ook voor het Corso van de Bollenstreek fotografeert hij al meer dan 20 jaar. "Ik vind fotograferen nog steeds heerlijk om te doen en zou niets anders willen. Ik fotografeer van alles; meest voor de zakelijke markt, portretten en teamfoto's van directieleden en medewerkers, burgemeesters, wethouders en raadsleden, vastgoed, interieurs en business event - maar ook in de familiesfeer; bruiloften, partijen en begrafenissen. Ook dat laatste is dankbaar werk. Het is de diversiteit die het beroep van fotograaf zo aantrekkelijk maakt."

Aanbod

Binnenkort ruimt de fotograaf zijn archief met negatieven van de bruids- en bedrijfsreportages. Mensen die hier interesse in hebben mogen zich aanmelden. Heeft hij nog tijd voor hobby's? Van der Vlugt lacht hartelijk. "Tegenwoordig sta ik langs de lijn van het voetbalveld. Mijn dochter Noa voetbalt bij FC Lisse en dat vind ik fantastisch. Dat is enorm genieten. Van haar, het team en de saamhorigheid. Zelfs de bardienst, die erbij hoort, is leuk. Mijn leven wordt niet bepaald door de camera, maar hij is er vaak bij. Het blijft een fantastisch beroep. Ik geniet er nog steeds van."

Kijk mee in de keuken van de Sassenheimse pindakaasmaker

n Het Klokhuis organiseert landelijke open bedrijvendag

Sassenheim n Geen dokter, advocaat of profvoetballer. Nee, steeds meer kinderen worden later eigen baas! Hoe geef je kinderen hiervoor de juiste tools? Die krijgen ze op zaterdag 30 maart tijdens de landelijke open bedrijvendag Het Klokhuis Onderneemt Backstage. Ruim 130 bedrijven in heel Nederland openen die dag speciaal voor kinderen hun deuren om ze een kijkje achter de schermen te geven. In Sassenheim kunnen kinderen meekijken en proeven bij pindakaasmaker VANMAX.

Van ketchupfabriek tot autowasserette en van hagelslagmaker tot hondenuitlaatservice, het aanbod is enorm gevarieerd tijdens Het Klokhuis Onderneemt. Bij pindakaasmaker VANMAX aan de Tolhuisstraat 14 in Sassenheim, kunnen kinderen meekijken en helpen met het maken van pindakaas. Ook mogen ze hun eigen pindakaas-smaak bedenken. En een heerlijke boterham met pindakaas versieren. Er wordt van alles verteld over het bedrijf en de jonge bezoekers mogen alles vragen over ondernemen.

De open dag is van 11.00 tot 15.00 uur. Vooraf aanmelden is verplicht, want er is een maximum aantal van 15 deelnemers. Ga naar https://backstage.hetklokhuis.nl/, klik op de kaart en selecteer de pindakaasmaker. Via het formulier onderaan, kunnen kinderen zich aanmelden.

Het Klokhuis Onderneemt Backstage

Het Klokhuis Onderneemt Backstage is onderdeel van een crossmediaal project over Ondernemen dat jeugdprogramma Het Klokhuis heeft opgezet met steun van KVK (Kamer van Koophandel). Doel hiervan is om kinderen vertrouwd te maken met ondernemerschap, én om ze te inspireren ondernemende vaardigheden te ontwikkelen. Het is de tweede keer dat deze open bedrijvendag wordt georganiseerd. De eerste editie van Het Klokhuis Onderneemt Backstage was een succes.

Ga voor meer informatie naar www.hetklokhuis.nl/backstage.

Lopen, hollen en rollen door de bollen

Dave van der Wijngaard met een sponsorbord waarop de verschillende sponsorvormen staan. | Foto: EA Foto: Esther Akerboom

n Volledig nieuwe lange routes richting Rijnsburg

LISSE n 'Hollen door de Bollen', georganiseerd door Team Bollenstreek van de Stichting Roparun, gaat op voor de zesde editie. Het evenement is dit jaar op zaterdag 31 maart. En er wordt niet alleen gehold, want je kan ook wandelen of rollen.

Door Esther Akerboom

Roparun is de afkorting van Rotterdam-Parijsrun, die wordt georganiseerd door de landelijke stichting. De plaatselijke afdelingen zorgen ook voor evenementen waarbij geld wordt opgehaald voor het goede doel dat Roparun steunt, namelijk alles dat met het welzijn van mensen met kanker te maken heeft.

"We steunen niet het onderzoek naar kanker, maar juist alles rondom het welzijn van kankerpatiënten", vertelt Dave van der Wijngaard, die zich als voorzitter van Team Bollenstreek met hart en ziel inzet voor de stichting. "Roparun zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen met die ziekte hun laatste vakantie kunnen maken. Of regelt nieuwe laptops voor kinderen die in het ziekenhuis liggen. Nieuw is de actie Koppelbed, waarbij bedden worden aangeschaft die aan de bedden van patiënten in een hospice kunnen worden gekoppeld, zodat de partner kan blijven slapen. Voor dit soort dingen is er tegenwoordig nog maar weinig geld beschikbaar vanuit de overheid. Je merkt dat bedrijven daarin hun verantwoordelijkheid nemen en inspringen om dit alles mogelijk te maken. We zijn hen daar echt heel erg dankbaar voor."

Op 31 maart kan men vanaf 8 uur 's morgens starten vanaf het terrein van Atletiekvereniging De Spartaan, die heel welwillend het terrein beschikbaar heeft gesteld. Er is aan iedereen gedacht, of je nou een korte of lange wandeltocht wilt maken, of een prestatieloop wilt doen. Voor kinderen is er een speciale route en men heeft dit jaar ook rekening gehouden met mensen in een rolstoel of met een rollator, zodat zij ook van de gezellige sfeer kunnen meegenieten. En dat is niet het enige nieuwe dit jaar, volgens Van der Wijngaard. "De lange wandelroutes gaan dit keer helemaal de andere kant op. De voorgaande edities gingen ze richting Hillegom, maar nu lopen ze via Voorhout, Rijnsburg, Oegstgeest en Warmond weer terug naar Lisse. En waarschijnlijk hebben we ook dit jaar weer geluk met de bollen, want het evenement valt vroeg, maar de bollen zijn ook vroeg."

Braderie

Voor degenen die niet mee willen doen loont het toch de moeite om naar De Spartaan te komen, want daar wordt een braderie gehouden waar van alles te koop is, van huisgemaakte jam tot dahliaknollen en mooie vaste planten. Voor inschrijven, kijk op www.hollendoordebollen.nl.

Autisme en Vrouwen

Regio n Over autisme bij vrouwen is minder bekend dan over autisme bij mannen. Toch komt het vaker voor dan wordt gedacht. De uitingsvormen tussen mannen en vrouwen zijn vaak verschillend. Op donderdagavond 11 april wordt er een autismebijeenkomst georganiseerd in Noordwijkerhout over dit onderwerp. Iedereen die belangstelling heeft voor autisme is welkom.

Helen is een vrouw met ASS. Haar partner Geert is een man met ASS. Ondanks dezelfde diagnose bevinden zij zich op verschillende plekken in het autismespectrum. Tijdens een avondvullende presentatie reflecteren zij op persoonlijke ervaringen tijdens verschillende fasen van hun leven, vriendschappen en relaties, maar ook hun talenten en beperkingen. Daarbij kijken ze naar onderlinge verschillen, overeenkomsten en ook wat ze denken nodig te hebben gehad op moeilijke momenten. In combinatie met bestaande theorieën en cijfers hopen zij een allround beeld te geven waar zowel andere mensen met ASS alsmede hun ouders/verzorgers en professionele begeleiders iets van opsteken. De verschillen tussen mannen en vrouwen met autisme zullen duidelijker worden.

Lezing en informatiemarkt

De bijeenkomst is bij Stichting Ontmoetingscentrum Puyckendam (Pilarenlaan 4P1) in Noordwijkerhout. De deuren gaan om 19.30 uur open. Het officiële gedeelte begint om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. Voorafgaand en na afloop van de lezing is er een informatiemarkt. Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden. Er wordt wel verzocht vooraf aan te melden bij de NVA Zuid-Holland via talitha.kaptein@planet.nl onder vermelding van 'autisme bijeenkomst 11 april'.

In de vijf gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek worden roulerend bijeenkomsten georganiseerd. Iedere bijeenkomst heeft een apart thema.

De Jong nieuwe voorzitter Voetveer Warmond

Marius de Jong (links) neemt de voorzittershamer over van Henk Emmerik. | Foto: pr./Cas Juffermans Foto: Foto:

Warmond n Marius de Jong uit Oegstgeest is benoemd tot nieuwe voorzitter van de Stichting Voetveer Warmond. Hij neemt de functie over van Leidenaar Henk Emmerik.

De stichting vaart met de antieke salonboot De heere Schouten over 't Joppe om wandelaars van en naar de Zwanburgerpolder te brengen.

Mensen kunnen op het prachtig gerestaureerde salonbootje uit het begin van de vorige eeuw instappen in Warmond bij de hoofdsteiger op het recreatie-eiland Koudenhoorn, te bereiken via Gemeentehaven aan de Jan Steenlaan bij het VVV-kantoor. Voor twee euro per persoon worden bezoekers dan twee keer overgezet: van Koudenhoorn naar de Zwanburgerpolder en na een wandeling over de dijk van de polder vervolgens naar het schiereiland Tengnagel bij de Leidse Merenwijjk.

Het door vrijwilligers bediende voetveer doet altijd de Zwanburgerpolder aan, waar je ook in dit broedseizoen over de dijk mag wandelen. In deze polder zijn de meeste nesten gemarkeerd en veel schippers kunnen over de broedende vogels en de ganzenfamilies vertellen. De heere Schouten gaat vanaf april weer in de vaart.

Omgaan met borderline

Voorhout n Bij GGZ Rivierduinen start op dinsdag 16 april de cursus 'Omgaan met Borderline'. Deze cursus is bedoeld voor familie en naasten van mensen met borderline problematiek. De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten van elk twee uur.

De omgang met iemand die borderline heeft, is soms behoorlijk ingewikkeld. Wat doet het met familie of naaste en hoe gaan ze er mee om? Tijdens deze cursus krijgen deelnemers informatie over borderline en komen de volgende thema's aan bod: problemen in de relatie of gezin, balans tussen draagkracht en draaglast, communicatie, grenzen stellen en voor jezelf zorgen. Voorafgaand aan de cursus is er een kennismakingsgesprek. Voor deze cursus wordt alleen een bijdrage voor materiaalkosten gevraagd.

De cursus is bij GGZ Rivierduinen, Componistenlaan 248 in Voorhout. Voor meer informatie en aanmelden bel 071-8908888 (afdeling preventie) of mail naar preventie@rivierduinen.nl. Op www.rivierduinen.nl/agenda staat meer informatie over voorlichtingsavonden en cursussen bij .

Grutto vaarexcursie

Warmond n Nu regen en wind hopelijk definitief zijn verdreven uit onze contreien en het landschap weer kleur krijgt , lijkt eindelijk de lente weer voor de deur te staan. En met de terugkeer van de lentevogel bij uitstek, de grutto, is zeker dat een nieuw seizoen is aangebroken. Op zondag 31 maart is de eerste grutto vaarexcursie, georganiseerd door het Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn.

Na een energieverslindende tocht van duizenden kilometers zijn de grutto's een paar weken geleden uitgehongerd teruggekeerd uit Spanje en Afrika om na een korte periode van opvetten hier in onze polders te gaan broeden.

Zomer- en wintergasten

Maart is een leuke maand om de natuur in te trekken omdat niet alleen de zomergasten terugkeren, maar ook de overwinteraars zoals smienten nog niet weg zijn. Ze zijn zich nog volop aan het voorbereiden alvorens te vertrekken voor de reis naar hun broedgebieden in Siberië. Maar ook andere wintergasten zoals de grote zilverreigers kieviten, futen, meeuwen-, eenden- en ganzensoorten houden zich nog even op in de polders.

Aanmelden

Deelnemers aan de vaarexcursie verzamelen om 9.30 uur bij het Natuur Ontdekking Centrum op Koudenhoorn. Na een introductie door de ervaren vogelaar en IVN gids Jan Westgeest stappen ze aan het boord van de koeienschuit om met eigen ogen de eerste nieuwkomers en laatste wintergasten te aanschouwen in de polders Poelgeest. Om ongeveer 13.00 uur is de boot dan weer terug bij het Natuur Ontdekking Centrum.

De kosten bedragen 7,50 euro. Omdat er maar beperkt plaats is op de schuit is aanmelden noodzakelijk. Dat kan via info@koudenhoornontdekken.nl.

Sevn Rhodes in Ex-Voto

Voorhout n De eerste editie van het drum and bass en dubstep feest Sevn Rhodes Invites is op zaterdag 23 maart in Ex-Voto (Jacoba van Beierenweg 118b).

Sevn Rhodes Invites nodigt underground artiesten in de bass scene uit om een topfeest neer te zetten. Voor de eerste editie van Sevn Rhodes Invites staat de headliner Mind Theory op de bühne. Mind Theory begon als lokaal drum & bass duo in de Nederlandse scene van 2014. Sindsdien hebben ze naam gemaakt met de gekste Neurofunk en Basses.

Ex-Voto's house DJ Sevn Rhodes, Razlo &Heres, Exabyss, Bitcrusher, Klimags en Noonshock maken het programma compleet.

Kaartverkoop

Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via www.ex-voto.nl voor 6 euro. Aan de deur kosten kaarten 7,50 euro. De zaal gaat open vanaf 21.00 uur. Het evenement is voor 18 jaar en ouder.

Voorjaarswandeling in Overbosch

Het voorjaar komt langzaam door in 't Overbosch. | Foto: pr. Foto: pr.

VOORHOUT n Natuur- en bloemenliefhebbers komen zondag 24 maart aan hun trekken in het Overbosch. Dan vindt namelijk de fameuze voorjaarswandeling plaats.

Dit jaar is deze voorjaarswandeling nog specialer dan in voorgaande jaren. En dat komt, omdat het Overbosch onlangs verrijkt is met 15.000 stinsenbollen en stinsenplanten. De deelnemers aan deze wandeling kunnen oordelen, op welke manier deze plantjes zijn ontloken. De IVN-gidsen vertellen tijdens de wandeling ook over de historie van het bos, de bewoners van het Overbosch en wijzen op speciale zaken, die de argeloze wandelaar niet direct zal opvallen. De voorjaarswandeling in het Overbosch (op de hoek van de Rijnsburgerweg en de Leidsevaart) wordt gehouden op zondag 24 maart van 14:00 tot 15.00 uur. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig.

Smakelijk afsluiting met koninklijk concert

Sint Matthias sluit het jubileumjaar af met een koninklijk concert. | Foto: pr. Foto: pr.

Warmond n Harmonie Sint Matthias geeft op zaterdag 30 maart om 20.00 uur een koninklijk concert in het Trefpunt (Herenweg 80).

Sint Matthias bestond in mei 100 jaar. Het hele dorp vierde het feest mee met een muzikale parade. Er was een fantastisch concert en feest bij Dekker. De kers op de taart was toen de vereniging de Koninklijke Erepenning kreeg. Op zaterdag 30 maart besluiten zij het jubileumjaar met een toepasselijk koninklijk concert.

Voor de pauze wordt muziek gespeeld met een koninklijk thema zoals de 'Queen of Sheba' en de spectaculaire 'Music of the Royal Fireworks'. Na de pauze gaat het dak eraf met onder meer The Bohemian Rhapsody. Ook het jeugdorkest, tien leden inmiddels, gaat optreden.

Taart

De jarige trakteert ook. In de pauze kunnen de bezoekers bij de koffie en thee een lekker stuk, zelfgebakken, taart eten. De opbrengst hiervan is voor Stichting de Vrolijkheid. Deze stichting verzorgt muzikale activiteiten in asielzoekerscentra. Het zijn daarom de kinderen van het jeugdorkest die in de pauze ook nog gaan collecteren voor deze stichting.

Donateurs hebben vrij toegang. andere bezoekers betalen 6 euro. Ook is er gelegenheid om donateur te worden van de vereniging.

Singer-songwriterconcert

Voorhout n De Rotary Club Voorhout houdt op vrijdagavond 5 juli voor het vijfde jaar het zomeravondconcert voor jonge singer-songwriters uit de regio. Jonge singer-songwriters uit de regio die belangstelling hebben een optreden van ongeveer 25 minuten te verzorgen kunnen zich aanmelden.

Tijdens het zomeravondconcert zal het muziekpaviljoen en een uitgebreid terras verrijzen op het kerkplein in Voorhout. Jonge singer-songwriters wordt een podium geboden en de gelegenheid om hun muzikale kwaliteiten te tonen aan honderden toeschouwers en zullen daarmee meer bekendheid krijgen.

Open lucht

De eerste vrijdagavond van juli is sinds 2015 de avond waarop jonge singer-songwriters in Voorhout een podium wordt geboden om hun muzikale kunnen te tonen. Op het kerkplein van Voorhout wordt het muziekpaviljoen opgesteld, komt een professionele geluidsinstallatie, wordt een terras voor toeschouwers ingericht. Door onverwacht slecht weer moest in 2016 naar de zaal van Cheers worden uitgeweken. Ook daar genoten velen van de gevarieerde optredens. De derde en vierde keren kon gelukkig in de open lucht worden gespeeld. Veel bezoekers zaten op het terras of stonden te kijken en genoten van mooie optredens.

Aanmelden

Jonge singer-songwriters uit de regio die belangstelling hebben een optreden van ongeveer 25 minuten te verzorgen kunnen zich aanmelden via singersongwritervoorhout@gmail.com. Enkele deskundigen zullen de aanmeldingen beoordelen en daaruit de 4 a 5 muzikanten selecteren die voor een optreden worden uitgenodigd. Singer-songwriters die een eigen nummer ten gehore brengen hebben een streepje voor.

Nieuwe expositie bij De Pomp

Warmond n Drie exposanten vertellen op zondag 24 maart om 16.00 uur in Galerie de Pomp over hun werk.

Lida Geers, Martine de Munnik en Lucienne Kaay vertellen over de kunst die zij maken. Geers werkt met keramiek/glas-organische vormen. Ze vindt haar inspiratie in de natuur. Haar keramisch organische vormen zijn niet van tevoren bedacht, maar tijdens het maken ontstaan. Voor haar moeten deze vormen zowel binnen als buiten iets te vertellen hebben. Dit geeft een extra dimensie aan de beelden die zij maakt. Zij doen een beroep op je fantasie. De Munnik tekent al haar hele leven, maar sinds een jaar of tien is ze vooral gaan schilderen, aquarel – en olieverf. Zij heeft meerdere schilder- en tekencursussen gevolgd. Momenteel schildert zij bij amateur-schildervereniging De Kameleon in Zoeterwoude, en is lid van Kunstgenootschap Vlietstreek. Ze schildert graag 'situaties', vooral met mensen. Regelmatig maakt ze portretten in opdracht, maar ook stads- en zeegezichten, stillevens en botanische aquarellen. Ook Kaay maakt olieverf schilderijen. Na haar opleiding is zij les gaan geven in het middelbaar voortgezet onderwijs. Naast het lesgeven, schilderde zij één dag in de week. Haar inspiratie haalt zij uit tuinen en de planten uit tuinen die zij fotografeert. De foto's vormen het uitgangspunt voor haar schilderijen. Haar stijl varieert van impressionistisch tot expressionistisch.

Adest Musica bij jubileumtaptoe

Sassenheim/Katwijk n De Chr. Muziekvereniging DVS Katwijk is 65 jaar en viert feest met een Jubileum Taptoe op zaterdag 29 juni op het sportcomplex van VV Katwijk aan De Krom in Katwijk.

Gastheer is natuurlijk DVS uit Katwijk. De Marchingband zal voor het eerst in Katwijk, na de try-out op 27 april, haar gloednieuwe show 'The Western Trail' opvoeren. Een wervelende show vol spetterende Westernklassiekers van onder andere Enrico Morricone. Uit Sassenheim zijn de collega's van Adest Musica aanwezig. Ook zij zullen schitteren met een volledig nieuwe show, 'Stairway to Heaven'. Dit voorjaar gaat hij in première en het wordt dus één van de eerste uitvoeringen op de grasmat van een voetbalstadion. Klassieke rocknummers gedoopt in een heerlijke Adest-saus, een traktatie waar de Bollenstreek voor zal uitlopen.

Kaarten zijn verkrijgbaar via webshop.dvskatwijk.nl.

Fertile Reality en TijgerTijger

Sassenheim n Fertile Reality en TijgerTijger staan op zondag 24 maart om 16.30 uur in Café de Twee Wezen. Tijger Tijger is een Katwijk georiënteerde band voortgekomen uit de vermaarde Dead Rudolfs. Psychedelische beach garagerock die soms klinkt als The Velvet Underground. De tweede band is Fertile Reality, een band die ondertussen 25 jaar bestaat in verschillende bezettingen. De toegang is gratis.

Liefde voor folk

Sassenheim n De drie op het eerste gezicht uiteenlopende muzikanten Carel Kraayenhof, Jeroen van Veen en Leoni Jansen vinden elkaar op verrassende wijze in hun nieuwe programma Brakland. De bandoneon van Carel, de vleugel van Jeroen en de gitaren plus stem van Leoni vloeien samen. Op zaterdag 30 maart om 20.15 uur staan ze op het podium van 't Onderdak (J.P. Governeurlaan 40a). Kaarten kosten 25 euro en zijn te koop via www.hetonderdak.nl.

Jubileumkoor Sint Pancratius

Het jubilerende Sint Pancratiuskoor. | Foto: pr./GvS Foto: pr.

Sassenheim n De 165ste verjaardag van het Sint Pancratiuskoor is onder grote belangstelling gevierd in de Pancratiuskerk. Tijdens het gratis concert op zondag 17 maart luisterden de bezoekers naar een afwisselend programma, onder leiding van dirigente Kasia Przedcieczenska, waarin ook ruimte was voor gastoptredens. Popkoor Just for Fun uit de Zilk, strijkorkest Olympia kwartet, solo zangeres Eva Klein en het Rheinberger Trio kwamen het bijzondere jubileum meevieren. Het concert werd afgesloten met het prachtige Rejoice van J. Rathbone (1957), met trompet van Foka Koerts. Na dit jubileum zit het er zeker nog niet op. Het koor kan nog nieuwe leden gebruiken en repeteert iedere donderdagavond om 19.45 uur in de kerk.

20 t/m 27 maart

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor, voorganger: Pastor P. Owel.

Protestantse Gemeente:

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag, geen dienst

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. J.M. Aarnoudse

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur, Eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor, voorganger: Th. Blokland

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): geen informatie

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): zaterdag 19.00 uur, woord- en communieviering, voorganger: B. Prins

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zaterdag 19.00 uur, voorganger: Ds. B. Boter (Voorschoten)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Bram Oudenampsen

Wings of Healing (Veerpolder 6a): zondag 10.00 uur, eredienst o.l.v. Armand Lefeu, 19.00 uur bevrijdingsdienst o.l.v. Jan Zijlstra.

Wilt u kans maken op twee bioscoopkaartjes? Zorg dat de juiste oplossing uiterlijk zondag 24 maart bij de redactie binnen is, samen met uw naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of mail naar redactie@deteylinger.nl.

Het antwoord van vorige week is: CADEAUBON.
De winnaar is: M. Boes uit Voorhout.

WIJC tweede bij Andries Kwikbokaal

De schaatsers van de Warmondse IJsclub met de tweede prijs. | Foto: pr./Paul Frederikse Foto: pr.

Warmond n De laatste schaatslessen van dit seizoen in Schaatshal Leiden, de laatste wedstrijden en mooie resultaten voor de jeugdleden van de Warmondse IJsclub (WIJC). De wedstrijd tussen de schaatsclubs, de wedstrijd om de Andries Kwik Bokaal, leverde de WIJC en STC de Rijnstreek dit jaar een gedeelde tweede plaats op. Eerste werd de ijsclub uit Koudekerk (VIJK).

De laatste vrijdag van het seizoen strijden de veertien ijsclubs die bij het KNSB District Sassenheim zijn aangesloten om de Andries Kwikbokaal. De laatste jaren wisselen Koudekerk en Warmond van eerste en tweede plaats, of delen ze de eerste plaats (2017). STC de Rijnstreek of de ijsclub uit Alkemade stonden vaak op de derde plaats. Alle schaatsers moeten vol aan de bak om punten voor hun vereniging binnen te halen. VIJK stak er ruim bovenuit en de Warmondse IJsclub werd gedeeld tweede. Een grote opsteker was het nieuw baanrecord dat Patricia Koot (WIJC) reed over vier ronden, 1.06.24

Warmonds Kampioenschappen jeugd

De jongste jeugdleden rijden in december een eerste wedstrijd, gewoon om te ervaren hoe dat gaat en om te testen hoe snel ze zijn na zo'n twee maanden oefenen. Aan het einde van het seizoen volgt dan het Warmonds Kampioenschap. Benjamins, mini's, welpen en pupillen, achttien kinderen in totaal, streden om de eer van snelste in hun leeftijdscategorie. Natuurlijk blijkt dan ook of ze vooruit zijn gegaan in de laatste drie maanden. Dat laatste lukte goed met 25 persoonlijke records. Hogere snelheden vragen ook om betere coördinatie en in drie gevallen was dat helaas niet in balans en viel de schaatser. Eerste in hun categorie werden: Anne van Schooten en Floris Mingelen (benjamins), Jet van Winsen en Wout Bakker (mini's), Mara Vergeer en Joep Mol (welpen) en Imme Kok en Rens Vergeer (pupillen). De afsluiting was een marathon over vijf ronden voor de jongste twee categorieën met winst voor Jet van Winsen. Rens Vergeer won de marathon over 8 ronden voor de welpen en pupillen.

De jeugd heeft nu even vrij van lessen en trainen. Er volgen nog leuke afsluitingsmiddagen en dan rond eind mei starten de droogtrainingen weer op donderdag aan het begin van de avond.

Wedstrijd tegen ROAC duurt een corner te lang voor Foreholte

Voorhout n Opnieuw was er sprake van een typerende wedstrijd tussen de kemphanen Foreholte en ROAC: betrekkelijk weinig spektakel, de doelpunten zijn schaars, de inzet is hoog en dus is het altijd een zeer spannende wedstrijd. Deze ontmoeting voldeed volkomen aan de verwachtingen en viel in de laatste seconden van de wedstrijd in het potje van ROAC.

Een gehavend ROAC, zonder basisspelers Rudolf Bax en Freek Heemskerk, begon samen met een compleet Foreholte voortvarend aan de wedstrijd met als inzet de belangrijke tweede plaats achter aanstaande kampioen TAC'90. De Voorhouters probeerden met Sten Admiraal en William van Vliet op het middenveld de wedstrijd te controleren, hetgeen op het oog redelijk lukte, maar de kansen waren voor de paarszwarte formatie van trainer Hein Leliveld. Bijna elke bal die van afstand in het Voorhoutse strafschopgebied neerdaalde, zorgde voor spanning en gevaar. Zo kon na zes minuten spits Dick Heemskerk ongehinderd z'n hoofd tegen een vrije trap van Jaccor den Hollander vanaf de middenlijn zetten, waarna de bal tot opluchting van de Voorhouters over het doel verdween. Even later kopte Sam van der Geest uit een identieke situatie op de lat, waarna de rebound in een mêlee van spelers werd overgeschoten. Daarna was het Thijs van Seggelen die zijn voorzet, na een fout van Olle Roffelsen, aan eenieder voorlangs zag gaan.

Foreholte kon daar voor wat betreft gevaar voor het doel betrekkelijk weinig tegenover zetten. Heel veel langer kon dat niet goed blijven gaan en toen het centrum van de Voorhoutse verdediging Djimmy Wagter over het hoofd zag, bedacht Tjeerd van der Zwaan ten einde raad om de sliding van achteren in te zetten. Met enig fortuin zag Floris Hupkes zijn penalty via de binnenkant van de rechterpaal binnengaan (1-0).

Doelpunt Arroyo

ROAC had zich in de comfortzone gevoetbald en trok zich terug op eigen helft. Foreholte mocht elkaar de bal toeschuiven. De ROAC'ers stonden erbij en keken er naar. Het zou hun tijd wel duren. De Voorhouters leken een lastige tweede helft tegemoet te gaan met als opdracht om de ROAC-muur te slechten, maar nadat Sam Lemmers voor Marouane el Idrissi was gekomen en bij ROAC Yoek Bentvelzen de plaats van Thijs van Seggelen had ingenomen, kwam Foreholte langszij. Toni Arroyo verlengde met het hoofd een soort van een omhaal van Jelle Geerlings en de bal verdween in het linkerzijnet (1-1).

Vol voor de overwinning

De talrijke Voorhoutse supporters gingen er eens goed voor zitten in de verwachting dat de overwinning nu voor het grijpen lag. Dat bleek echter een veel te optimistische gedachte, want ROAC herpakte zich. De ploeg greep de macht op het middenveld met opnieuw een kans voor Dick Heemskerk. Beide ploegen gingen vol voor de overwinning, maar de mogelijkheden waren voor ROAC. Het schot van Jeffrey de Haas verdween over het doel en Floris Hupkes kon nog net achterhaald worden door Tjeerd van der Zwaan. De Voorhouters probeerden op het laatst het gelijkspel over de negentig minuten te trekken, maar moesten daarbij toestaan dat elke voorzet en corner tot hachelijke situaties leidde. Vanuit de laatste corner werd de bal hard ingeschoten tegen de hand van Sam Lemmers en scheidsrechter Oosterlaken kon niet anders dan opnieuw de bal op de stip leggen. Een dappere Floris Hupkes plaatste dit keer de bal veel zekerder in het doel achter Matthijs Guijt voor de overwinning (2-1).

Teylingen geeft niet thuis

Sassenheim n In een zeer povere vertoning heeft Teylingen z'n zwakste wedstrijd van het seizoen verloren tegen directe concurrent DOSR. Waar er uit al met 3-0 verloren werd, ging de 'return' kansloos met 0-2 verloren. Een jammerlijke wedstrijd, na de goede prestatie van een week eerder tegen koploper TAC'90.

In de gehele eerste helft gebeurde er niet bijster veel. DOSR die een positieve speelwijze sinds jaren heeft, probeerde met verzorgd voetbal en hoog druk combinatiespel te spelen, waar Teylingen niet altijd een antwoord op had. De laatste jaren was het 'lange halen, snel thuis' bij DOSR, maar de nieuwe trainer heeft er zichtbaar voetbal ingebracht, wat leidt tot een goede positie op de ranglijst. Ook de verjonging die hij durft door te voeren, spreekt in zijn voordeel.

Pascal de Ridder, nog altijd op nul goals in deze competitie, kreeg dé kans op de 1-0 voor Teylingen na een klein half uur spelen. Oog in oog met de Veense sluitpost schoot hij tegen hem op. Kort hierna volgde de 0-1 voor de bezoekers. Tarek Kharboutli kwam uit op een heel vreemde en onnodige manier. Spits Job Mooren zag dit en met een geniale omhaal scoorde het in het verlaten doel de openingstreffer.

Wissels

In de tweede helft werden al snel Mark van der Vlugt en Jaap Zwetsloot gewisseld met blijvende kwetsuren. Overigens, Zwetsloot kreeg hiervoor de enige grote kans van Teylingen in de tweede helft. Zijn schot met links belandde op de lat. Het spel zonder hen werd er allerminst beter op. DOSR kreeg een terechte penalty, die door Nino Wesselman koeltjes achter Kharboutli geschoten werd.

Op de ranglijst zijn de Sassenheimers gezakt naar de zevende plaats. Op zondag 24 maart gaat Teylingen op bezoek bij lantaarndrager GDA.

33. 0-1, Job Mooren, 70. 0-2, Nino Wesselman (pen.)

Opstelling: Kharboutli, Vooijs, Dolieslager, van den Nouland, Acimovic; Prange, van der Vlugt (63. Rodenburg), van Wijk; Witkamp (73. Seegers), Zwetsloot (63. Ritzen) en de Ridder.

Foreholte verliest opnieuw

Merel van Drueten in de aanval. | Foto: Foto: pr./Marion Hoogervorst Foto: pr./Marion Hoogervorst

Voorhout n Forehole staat weer met twee benen op de grond. Veel mensen dachten vooraf dat een overwinning weer haalbaar was en hadden eigenlijk de punten al bijgeschreven. Maar niets was minder waar. DSVD was veel te sterk, met name in de tweede helft.

Het begin was sterk: een leuke openingstreffer vanaf de cirkel. Daarna echter had Foreholte wat moeite om in het juiste ritme en op de juiste snelheid de terugweg naar het eigen doel te vinden. De tegenstander daarentegen wist dit doel bijzonder snel en efficiënt wel te vinden. Met als gevolg een aantal makkelijke doelpunten tegen en aanvallend moeite om balbezit te houden en vooral moeite om tot een goede afronding te komen. Halverwege de eerste helft komt Foreholte weer op gelijke hoogte en zit het in een goede fase. Snel opbrengen van de bal, explosieve passeeracties, verrassende afstandsschoten en een fanatiek werkende verdediging met als gevolg ook een gelijke stand bij rust (12-12).

De tweede helft was ronduit zeer teleurstellend. Verdedigend lijkt het nog aardig met 24 doelpunten tegen, maar DSVD was de tweede helft gewoon sterker. De wedstrijd eindigt in een 18-24 nederlaag voor Foreholte.

Zeldzaam verlies TOP

Sassenheim n TOP is er in de uitwedstrijd tegen rivaal PKC niet geslaagd om de winst mee terug te nemen naar Sassenheim. PKC was met 27-24 te sterk.

Met Thomas Tiggelman op de plek van de geblesseerde Paul Anholts gingen TOP en PKC in het begin gelijk op. Tot 6-7 stonden de Sassenheimers aan de goede kant van de score. Daarna nam de thuisploeg het initiatief over, met een 14-12 ruststand tot gevolg. Opvallend was met name de aanvallende onmacht van het vak Mick Snel, Celeste Split, Sanne Jousma en Tiggelman. In de tweede helft kon TOP nog op 14-13 komen, maar PKC vergrootte opnieuw het gat naar twee (15-13). De Papendrechters liepen verder uit. Ook de wissel van Wouter de Koning, op de plek van Tiggelman, kon dat vak niet meer vlot trekken.

TOP verliest met 27-24, maar blijft op de eerste plek staan. Op zaterdag 23 maart is de laatste wedstrijd, tegen het al uitgespeelde Blauw-Wit (A). Bij winst is TOP zeker van play-off wedstrijden tegen de nummer vier: dat is óf Fortuna of KZ.