De Teylinger

24 januari 2018

De Teylinger 24 januari 2018


Minder reclame op de stoep

De stoep in de Hoofdstraat in Sassenheim staat regelmatig vol met reclameborden en verkoopwaar. | Foto: MV

Teylingen n Wethouder Kees van Velzen maakt zo snel mogelijk nieuw beleid rond de uitstallingen op de trottoirs, zo gaf hij vorige week aan tijdens de vergadering van de raadscommissie Bestuur. Van diverse richtingen is er aangedrongen op een meer krachtdadige handhaving van reclamebord tot tafel en stoel die de doorgang van de passanten belemmeren.

Door Nico Kuyt

Bij de gemeente zijn inmiddels een aardig aantal meldingen van bewoners ingekomen over de uitstallingen, met name van hen die iets minder mobiel zijn. Ook de fracties van Trilokaal en CDA hebben de afgelopen jaren meermalen aangedrongen voor een actief ingrijpen. En er ligt zelfs nog een nota van D66 uit 2006 over reclameborden die bezoekers hinderen.

Een aanpak liet even op zich wachten, het had blijkbaar niet de gewenste prioriteit, maar voor de zomer moet er dan toch een plan rondwaren in politiek Teylingen om de hindernis aan te pakken.

Deregulering

Vanwege de politieke modegolf in de afgelopen jaren van deregulering is het vorige beleid geschrapt, maar dat leidde tot onwenselijke situaties. Het regelen door de winkeliers onderling blijkt niet altijd glad te verlopen. Als er een klacht bij de gemeente wordt ingediend nemen de BOA's weliswaar actie, zij waarschuwen of treden meer krachtdadig op, maar op dit moment is de handhaving verankerd in de Algemene Plaatselijke Verordening en is een aanpak niet in alle situaties mogelijk. Met het nieuwe beleid kan dat beter worden behapstukt.

Oplossing in nieuwe gemeenteraad

Vorige week onderschreef de raadscommissie de noodzaak om nieuw beleid met spoed te regelen. Voor de zomer wordt een oplossing de nieuw gekozen gemeenteraad voorgelegd.

Trilokaal riep B&W op om alvast toch maar wat meer proactief op te treden. Niet te wachten op een melding, maar de BOA's de straat op te sturen om de strijd tegen de hinderlijke uitstallingen zo snel mogelijk te beknotten.

Antwoord van B & W over spoorwegovergang roept teleurstelling op

Voorhout n D66-raadslid Bart van der Ploeg is niet tevreden over het antwoord van B&W over zijn vragen over de verkeerssituatie op de spoorwegovergang in Voorhout.

Door Nico Kuyt

Hij stelde de vragen naar aanleiding van de twee ongelukken die daar eind 2015 en 2017 hebben plaatsgevonden, waarbij één met dodelijke afloop. Van der Ploeg vraagt aandacht voor onder andere de onduidelijke en onoverzichtelijke verkeers- en voorrangswegsituatie met name aan de zijde van de Herenstraat/Beukenrode/Churchilllaan. Tevens is het auto- en treinverkeer de afgelopen jaren toegenomen, wat meer druk geeft op de veiligheid. Mogelijk is er een meer veilige overgang te ontwerpen of alsnog het idee van een ondertunneling uit de kast te halen. In het antwoord geeft B&W aan dat de overgang en beide aansluitende wegvakken voldoen aan de richtlijnen. Door een nieuw ontwerp zal de onveiligheid niet voor 100 procent kunnen worden afgevangen. Er ligt ook een verantwoordelijkheid voor de veiligheid bij de weggebruikers zelf, stelt B&W. Bestuurders mogen niet stilstaan op een spoorovergang en voordat zij deze oprijden er zich van te vergewissen dat er aan de overzijde ruimte is. B&W ziet de ongevallen als incidenten en vindt daarin geen aanleiding om aanvullende maatregelen te treffen. Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van de Noordelijke Randweg. Deze zal de druk op de Herenstraat verminderen. B&W is overigens wel bereid om met ProRail in overleg te treden en eventuele oplossingsrichtingen te bespreken. Daarmee zullen de sluitingstijden van de spoorbomen in relatie tot de veiligheid worden meegenomen en overige maatregelen die helpen om de veiligheid te vergroten. Een tunnel ondersteunt B&W niet. Van der Ploeg uitte vorige week in de raadscommissie Ruimte zijn teleurstelling uit over het antwoord. Hij gaf aan dat de fractie over verdere stappen zich zal beraden.

Fotomiddag bij Warmelda

Warmond n Het Historisch Genootschap Warmelda houdt op zondagmiddag 4 februari tussen 13.30 en 16.30 uur een fotomiddag in De Oude School op het pleintje bij de pomp. Liefhebbers van historische foto's zullen hun hart kunnen ophalen: een immense verzameling prachtige opnames van Warmond en Warmonders uit de late negentiende en vroeg twintigste eeuw is dan vrij te raadplegen. Speciaal voor deze gelegenheid zal Warmelda ook een aantal kunstwerken uit de eigen collectie vertonen: schilderijen van het dorp, die zelden vertoond zijn.

Nomineren voor Sportprijzen Teylingen

Teylingen n Jaarlijks belonen de gemeente Teylingen en de Stichting Sport Promotie Teylingen de sporthelden uit Voorhout, Warmond en Sassenheim met de Sportprijzen Teylingen. Tot en met 1 februari kunnen sporters aangemeld worden.

De jaarlijkse sportprijs gaat naar de beste sportman, sportvrouw of sportploeg. Daarnaast wordt ook de Talentenprijs uitgereikt. De Talentenprijs is voor de beste sporter, sportster of sportploeg tot 18 jaar.

Sportbegeleidersprijs

Daarnaast is de jury ook op zoek naar dié mensen die het sporten voor anderen mogelijk maken. Scheidsrechters, trainers, coaches; als vrijwilliger of professioneel.

Ben of ken jij een recordbreker of prijzenpakker, die in 2017 een bijzondere sportprestatie heeft geleverd?

Ga naar www.sportcafeteylingen.nl om een sporter, begeleider of team aan te melden.

Uitreiking

De uitreiking van de Sportprijzen Teylingen is op dinsdagavond 6 maart tijdens het Sportcafé.

Foto: Marieke Voorn

Lustrum
bibliotheek
Herenstraat

Kleurig,
gastvrij
en
toegankelijk

Groen licht voor nieuw sportpark

Politiek n Buurt in actie voor Overteylingen

Groen licht voor uitbreiding sportpark

Voorhout n Een meerderheid van de statencommissie Ruimte heeft een positief advies gegeven aan Gedeputeerde Staten (GS) voor de uitbreiding van twee velden voor het sport- en recreatiepark Elsgeest op naburig grasland. GS heeft inmiddels toestemming gegeven voor het plan.

Door Nico Kuyt

De provincie moest een ontheffing verlenen omdat het gaat om beschermd grasland. Die status is in het verleden aan graslanden opgelegd zodat zij niet verdwijnen door het omspuiten naar bollengrond. De statenfracties van Partij voor de Dieren en GroenLinks keerden zich tegen het verlenen van de ontheffing voor de sportvelden die grofweg gepland staan op het gras grenzend aan de ijsbaan en de Leidsevaart. Het verlenen van de ontheffing is een zaak van GS, maar moet daarvoor de statenleden om advies vragen. Die konden dus nog roet in het eten gooien. Tegenstemmen kwamen van de Partij voor de Dieren en GroenLinks. Niet dat zij tegen sporten zijn, maar wel tegen het opofferen van open landschap als er alternatieven zijn. Er moest maar nog eens goed onderzocht worden of niet een oud bedrijventerrein geschikt gemaakt kon worden voor de sport, zo vonden zij en wezen naar Sassenheim-Zuid. De twee kregen de overige fracties evenwel vorige week niet mee. Provinciaal gedeputeerde Bom-Lemstra wees erop dat over de uitbreiding niet over een nacht ijs is gegaan. De bedrijventerreinen liggen niet dichtbij en als wel, dan moet je het hele park verplaatsen. Er is een goede afweging gemaakt. Nog meer onderzoeken doen heeft geen zin, want die zijn allemaal al jarenlang uitvoerig gedaan. Er is gewoonweg geen betere alternatieve plek in de gemeente te vinden.

Met het positieve advies kon GS de ontheffing verlenen. Wel onderschreven de commissieleden de opmerking van de SP dat in de toekomst de sportvelden niet omgezet mogen worden naar woningbouw, zoals er al voorbeelden in de provincie te vinden zijn. Het moet dan weer teruggaan naar een landschappelijke oplossing.

Niet bestand tegen windkracht 11

In de Rusthofflaan in Sassenheim waaide een dak van een woning. | Foto: pr./Nico Garstman Foto: pr./Nico Garstman

Teylingen n Een zware westerstorm (windkracht 11) trok donderdag 18 januari over heel Nederland. Het treinverkeer lag plat, en ook op Schiphol vielen bijna alle vluchten uit.

Het KNMI had vanwege de hevige storm code rood afgekondigd. Later in de middag werd het zware weeralarm ingetrokken en gold alleen nog code geel. In Teylingen gingen 's morgens meerdere bomen tegen de vlakte, zoals de boom aan de Wilhelminalaan in Sassenheim, die op een haar na een woonhuis miste. Even verderop had de politie het in de Hoofdstraat ook druk. Een aantal bomen op het terrein waar voorheen Villa West End stond, leek niet bestendig tegen de storm. Uiteindelijk is uit voorzorg een boom omgezaagd en zijn bij meerdere bomen de takken weggehaald. Al die tijd was de straat door de politie afgesloten, waardoor de apotheek niet bereikbaar was. Ook een deel van de Rusthofflaan was langere tijd afgesloten voor verkeer. Het dak van nummer 52 waaide er door de storm af. In de Maximalaan waren een aantal bomen langs de waterkant niet bestand tegen windsnelheden van boven de 110 kilometer per uur.

Foto: Marieke Voorn

In de Componistenlaan in Voorhout verdween aan begin van de ochtend het dak van een hoekhuis. De brandweer heeft de ravage opgeruimd.

Park Rusthoff

De zware storm heeft ook Park Rusthoff niet ontzien (foto onder). Vooral in het bosgedeelte van het park heeft de storm veel schade aangericht. Diverse bomen hebben de ongelijke strijd niet overleefd. Met pijn in het hart vertelde Loe de Goeij, die samen met Jan van Ruiten een eerste inventarisatie heeft uitgevoerd, dat onder andere enkele berken en meidoorns om zijn gegaan. Verder lagen diverse paden bezaaid met afgerukte takken.

Vanwege de vele waarschuwingen die via diverse media zijn gedaan is het park uit voorzorg 's morgen niet geopend. In de loop van de middag, toen de storm weer was gaan liggen, is het park alsnog open gegaan. Op vrijdag is een grote groep vrijwilligers aan de slag gegaan om zo veel mogelijk te ruimen en herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Informatieavond bedrijventerrein 'De Boeg'

regio n Consortium A44 B.V. wil belangstellenden informeren over de stand van zaken van de ontwikkelingen rond het voormalig MEOB-terrein Oegstgeest. Daarom organiseert men op maandag 29 januari om 20.00 uur een informatiebijeenkomst in de raadszaal van het Oegstgeester gemeentehuis aan de Rhijngeesterstraatweg. Consortium A44 B.V., een samenwerkingsverband van vijf bedrijven uit de regio, heeft in juni 2017 het terrein aan de Haarlemmerstraatweg aangekocht. Verschillende bedrijven zullen op dit bedrijventerrein, omgedoopt tot 'De Boeg', gerealiseerd worden.

Tijdens de informatiebijeenkomst van 29 januari zal het ontwerp voor bedrijventerrein 'De Boeg' nader toegelicht worden. Ook bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen. De bijeenkomst staat open voor alle geïnteresseerde burgers en belanghebbenden uit de omliggende wijken.

Elsevier: Vwo op Rijnlands Lyceum is beste in Zuid-Holland

Sassenheim n Elsevier Weekblad maakte vorige week bekend dat het vwo van het Rijnlands Lyceum Sassenheim de eerste plaats inneemt in het scholenoverzicht van Zuid-Holland. "Een compliment waar we blij mee zijn", zegt rector Annechien Verkade. "Op dinsdag hebben we dat gevierd met alle medewerkers, want het is dankzij hun inspanningen dat onze leerlingen kunnen uitblinken."

Op de lijst van Elsevier komen 41 'superscholen' voor, gerangschikt naar provincie. Elsevier baseert zich op de gegevens van de Inspectie van het Onderwijs.

Er werd gekeken naar vier onderdelen. Het eerste is de onderwijspositie: op welk niveau de leerling in klas 3 is uitgekomen, vergeleken met het advies van de basisschool. Het tweede onderdeel is de onderwijssnelheid, dat is de tijd die de leerling nodig heeft voor de eerste twee klassen. Het derde is het bovenbouwsucces, het aantal leerlingen dat zonder zitten blijven het eindexamen haalt. Het laatste onderdeel betreft het gemiddelde behaalde cijfer voor het centraal examen. "Het advies van de basisschool is altijd ons vertrekpunt", legt Willem Visser uit, conrector onderbouw. "Dat wij waarmaken wat zij adviseren, is ook een compliment voor hen."

Vorig jaar ontving de school voor zowel vwo, havo als vmbo het predicaat 'goed'. Elsevier kent vier eindkwalificaties toe: super, goed, voldoende en onvoldoende. De Onderwijsinspectie oordeelt alleen in termen van voldoende en onvoldoende.

Praktijk

Het Rijnlands Lyceum Sassenheim ziet het als een uitdaging om het onderwijs steeds verder te verbeteren en te ontwikkelen. "Deze publicatie in Elsevier is een bevestiging van hoe wij onze schoolvisie in praktijk brengen: 'iedere leerling op de juiste wijze stimuleren en onderwijs bieden op zijn/haar eigen niveau'. We herkennen en erkennen de talenten van leerlingen en collega's en zorgen voor optimale begeleiding in het leer- en werkproces. Daarbij gaat veel aandacht naar het welbevinden van de leerling", besluit de rector.

Beste school in Leeuwarden

Het Gomarus College in Leeuwarden is door het weekblad uitgeroepen tot beste school van 2018. Zij behaalden met de gemengd-theoretische leerweg vmbo als enige school op alle onderdelen de hoogste score. Het Dendron College in het Limburgse Horst behoort met zowel het vmbo, havo en vwo tot de beste scholen van Nederland.

ChristenUnie: Landelijke regeling voor behoud regionale runderrassen

Joanne de Mooij (ChristenUnie Teylingen), Fernand de Willigen en Theo Warmerdam bij de Blaarkoppen in de stal. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Er moet een landelijke regeling komen voor het behoud van regionaal historische runderrassen. Dat stelt de ChristenUnie Teylingen, nu de voor de regio Warmond bekende Blaarkoppen en Lakenvelders in hun voortbestaan worden bedreigd.

Deze twee rassen worden door de nieuwe Fosfaatwet op dezelfde manier beoordeeld als de gangbare Holstein melkkoeien, terwijl die veel hogere melkopbrengst hebben en daarmee ook veel meer uitstoten. De Blaarkoppen waren van oudsher verantwoordelijk voor de melk waar de Leidse kaas van gemaakt werd. In Nederland zou het voor zeldzame huisdierrassen gaan om ongeveer 0,5 procent van de veestapel.

Joanne de Mooij van de fractie van de ChristenUnie Teylingen uit Warmond: "Door Europese regelgeving zitten ook deze runderrassen vast aan de Fosfaatwet. Deze stimuleert een zo hoog mogelijke melkopbrengst. Een Blaarkop levert rond de 7.000 liter melk per jaar, een Holsteiner gemiddeld 9.000 tot 10.000 liter per jaar. Een oplossing zou kunnen zijn om boeren in Nederland die zeldzame huisdierrassen houden extra ondersteuning te bieden in het kader van het behoud van historisch erfgoed of biodiversiteit".

Sophiahoeve

De ChristenUnie bracht onlangs een bezoek aan de Sophiahoeve in Warmond. Blaarkopveehouder en kaasboer Theo Warmerdam: "Oude rassen passen bij uitstek bij een kleinschalige en extensieve veeteelt met korte gesloten kringlopen. Een boer met een zeldzaam ras draagt zorg voor biodiversiteit in Nederland en beschermt het levend erfgoed. Met de nieuwe Fosfaatwet worden ze hier ernstig in gefrustreerd. Dat is niet werkbaar. Je kunt zomaar op een situatie uitkomen waardoor het niet meer te betalen is om deze runderrassen nog te houden".

Samen met Lakenvelder veehouder Fernand de Willigen van de Boterhuispolder en Hansje Huson, voorzitter van Stichting Broek- en Simontjespolder, is er een petitie opgestart om de zeldzame huisdierrassen te ondersteunen. De petitie kan worden ondertekend via www.reddeblaarkop.petities.nl. Op www.reddeblaarkop.nl is meer te lezen over de actie en de historie van de Blaarkop.

Naar de minister

De Mooij: "De ChristenUnie in Teylingen wil zich hard maken, niet alleen voor deze boeren, maar ook voor het behoud van deze voor de Teylingse geschiedenis zo belangrijke runderrassen. Het zijn fantastisch mooie dieren en ze horen echt bij de Warmondse polders".

De ChristenUnie gaat in de gemeenteraad steun vragen voor de petitie. Ook wil de partij de situatie aankaarten bij Landbouwminister Carola Schouten. "Dit gaat verder dan alleen deze regio. Elders in Nederland worden ook nog op praktiserende melk-, en vleesveebedrijven zeldzame huisdierrassen gehouden," aldus de Mooij. "Maar de uitnodiging aan minister Schouten om zich in elk geval ook op de Sophiahoeve bij te laten praten is inmiddels verstuurd."

Voorhoutse Groenendal lijsttrekker PvdA Teylingen

Joost van Doesburg, lijsttrekker Sandra Groenendal en Timon Zuurmond vormen samen de top drie van de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen. | Foto: pr. Foto: pr.

Teylingen n Tijdens de Algemene Ledenvergadering is Sandra Groenendal door de leden van de PvdA Teylingen unaniem gekozen tot lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en beoogd fractievoorzitter van de PvdA Teylingen.

Groenendal is een nieuw gezicht in de Teylingse politiek en zit boordevol passie en energie om de PvdA-lijst aan te voeren. "Het zoeken en bouwen van een stabiele verbinding met de omgeving vormt in mijn visie een belangrijke stap naar beter en effectiever gemeentelijk bestuur. Een mooie gemeente maak je samen, maar hiervoor is het nodig dat wij als gemeentelijke politici het vertrouwen en betrokkenheid van burgers en bedrijven terug winnen. Met burgers en inwoners in overleg gaan, geef betrokkenen echte inspraak in bijvoorbeeld bouw- of verkeersprojecten. Daarmee draag je zorg voor duurzaam en toekomstbestendig gemeentelijk bestuur. De PvdA wil investeren in het versterken van de eigen kracht van mensen. Teylingen moet een betrouwbare gemeente worden die zijn inwoners centraal stelt en ons voorbereid op een groene, veilige en gezonde toekomst," aldus de lijsttrekker.

Lijst

De tweede plaats op de kandidatenlijst wordt ingevuld door zittend raadslid Joost van Doesburg en nummer drie is Timon Zuurmond, die eveneens voor een tweede termijn gaat. Elsbeth Koek, het andere huidige fractielid in de gemeenteraad, staat op plaats veertien.

De rest van de lijst bestaat uit Paul Witteman (4) en Albert Olthof (5). Ria Eijck staat op de zesde plaats, Liudger Magre op de zevende plaats, Jan Kuipers is achtste en Peter Rooijmans negende. Gerrit van der Meer staat op plek tien. Nummer elf is Gerard Slingerland, op plaats twaalf is Margreet Vos, Paul Jochemsz staat dertiende.

'Noordwijk is en doet altijd lastig'

politiek n 'Dicht getikt' noemde raadslid Maarten van Welie (CDA) uit Teylingen de mogelijkheden tot samenwerking met Noordwijk en Noordwijkerhout. Hij deed zijn uitspraak op persoonlijke titel tijdens de commissievergadering Ruimte van de gemeente Noordwijkerhout op 16 januari. In een gesprek met Het Noordwijkerhouts Weekblad nuanceert hij zijn uitspraak. Het gaat vooral over de samenwerking met Noordwijk. In Noordwijk is de houding vergelijkbaar met de VS: Noordwijk first.

Door Piet de Boer

Maarten van Welie, nummer drie van de CDA in Teylingen bij de komende verkiezingen, verbaasde zich over de geringe wil tot samenwerking over duurzaamheid. Teylingen krijgt een Duurzaamheid Maatschappij Teylingen, een platform voor duurzaamheidsinitiatieven van burgers. Het ligt voor de hand dat plaatsen in de bollenstreek hierin gaan samenwerken. Teylingen is ambtelijk gefuseerd met Hillegom en Lisse (HLT-Samen). Ook deze gemeenten haakten af. Zij waren nog niet zover. Noordwijk is dan een logische kandidaat. Samenwerking met Noordwijk is echter moeilijk, volgens Van Welie. Hij ziet een overeenkomst met de Amerikaanse gesloten houding voor samenwerking. ''Het is Noordwijk first.'' Maarten van Welie legt uit: ''Ze doen mee als het goed is voor Noordwijk. Niet goed voor Noordwijk, dan kan iedereen de boom in. "Noordwijkerhout treft geen blaam", benadrukt Van Welie. "Met Noordwijkerhout zijn geen problemen, noch bestuurlijk, noch ambtelijk. Het is altijd Noordwijk dat 'lastig is en lastig doet'". Hij sluit dan ook niet uit dat Noordwijk moeilijk gaat doen over de regiomarketing. Een onderdeel van de Economische Agenda. "Dat ligt daar heel gevoelig", weet hij. Is de fusie met Noordwijk dan wel logisch voor Noordwijkerhout? Voor Maarten van Welie ligt de fusie geografisch voor de hand, "maar qua cultuur past Noordwijkerhout beter bij Teylingen en Lisse."

Eerste lustrum voor 'nieuwe' bibliotheek

Het enthousiaste team van de bibliotheek Voorhout in de Herenstraat. | Foto: MV

n 'Er is nog steeds genoeg belangstelling voor lezen'

Voorhout n De verhuizing van de bibliotheek naar de Herenstraat bracht vijf jaar geleden heel wat teweeg. Inmiddels voelt de nieuwe vestiging als thuis. Deze week wordt het eerste lustrum gevierd.

"Is het alweer vijf jaar?!" Lachend schenkt vestigingscoördinator Jacqueline van Sprang thee in aan de leestafel. Het is donderdagmiddag en de bibliotheek is dan gesloten. Doordat het licht brandt, komen verschillende mensen toch even langs. "We merken dat er nog steeds genoeg belangstelling is voor lezen," zegt Jacqueline.

Door bezuinigingen zag de Bibliotheek Bollenstreek zich genoodzaakt het gebouw aan het Raadhuisplein te sluiten. Inwoners waren fel tegen het idee geen bieb meer in het dorp te hebben. Het oude pand van de Blokker werd vervolgens gekozen. Een kleinere vestiging, maar wel heel gezellig, zegt Jacqueline. "Daar hebben we vijf jaar terug echt goed naar gekeken. Het resultaat is een kleurige, gastvrije, toegankelijke bieb." Mensen zeggen vaak dat ze de sfeer fijner vinden dan de oude locatie."

Veel vrijwilligers

Bibliothecaris Brigitte Kerkhoven, verantwoordelijk voor alle vestigingen in Teylingen, is ook aangeschoven. Op zaterdag is ze altijd aanwezig in de Herenstraat. Samen met Jacqueline is Brigitte de enige betaalde kracht in Voorhout. Op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag is de bieb een dagdeel te bezoeken.

De vestiging draait voor een groot deel dankzij vrijwilligers. Edith van der Hoek is zo'n gastvrouw van het eerste uur. Ze meldde zich aan vlak na de verhuizing naar de Herenstraat. "Ik zat tussen twee banen in, maar wilde wel wat gaan doen. Lezen vind ik heerlijk en op deze manier kan ik echt iets bijdragen." Inmiddels combineert Edith het vrijwilligerswerk met een baan, net als een aantal van de andere acht vrijwilligers. "Ik ga nog steeds met veel plezier. We hebben veel vaste gasten. Opvallend is dat steeds meer vaders met hun kinderen langskomen. Dat is leuk om te zien."

Er is in de vestiging bewust gekozen voor een volledig aanbod aan jeugdboeken. Toch moet het aanbod voor volwassenen niet worden onderschat, zegt Jacqueline. "Het is een misverstand is dat wij geen boeken voor volwassenen hebben. De collectie is dan wel kleiner, maar wordt iedere week aangevuld." Ook het online reserveren maakt het makkelijker, vult Brigitte aan. "Leden kunnen thuis een boek reserveren. En ook al hebben wij de titel niet staan, toch kunnen ze het boek hier ophalen."

Feestweekend

Het is een van de services die de bibliotheek biedt. Daarnaast worden er ook cursussen en workshops georganiseerd. De bibliotheek richt zich op de toekomst, besluit Jacqueline, om er daarna aan toe te voegen: "Maar eerst is het dit weekend feest. Op vrijdag 26 januari en zaterdag 27 januari krijgen alle bezoekers een traktatie. We hopen veel mensen even te zien!"

Op de foto: Het team van de Bibliotheek Voorhout; vrijwilligers Ans Duindam, Edith van der Hoek, Maaike de Jong, Hildegard Harens, Els Roest, Marloes Fiers en Gerdien van Kampen. Marfried Kortekaas en Kees den Elzen staan niet op de foto. In de roze stoelen zitten vestigingsmanager Jacqueline van Sprang en bibliothecaris Brigitte Kerkhoven.

Rode Kruis Duin- en Bollenstreek op zoek naar coördinator fondsenwerving

REGIO n EHBO redt levens. Dit is de slogan waarmee het Rode Kruis haar cursussen onder de aandacht brengt.

Volg een EHBO-cursus in de buurt of op locatie en leer hoe je direct in actie komt bij nood. Vaak worden deze kosten door je zorgverzekeraar gedekt. "In onze regio (gemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk, Hillegom, Lisse, Teylingen en Oegstgeest) organiseert de afdeling Duin- en Bollenstreek diverse cursussen", aldus Hester Aangeenbrug, opleidingscoördinator. "Word je vrijwilliger bij het Rode Kruis, dan is de opleiding zelfs gratis." Voor meer info over de mogelijkheden en voorwaarden kan je een berichtje sturen naar opleidingen@rodekruisbollenstreek.nl.

Vacature

Voorzitter Frans van Rijn benadrukt dat ze altijd nieuwe mensen kunnen gebruiken die zich willen inzetten voor een maatschappelijke organisatie. Iedereen is welkom, jong en oud. "Op dit moment zijn wij op zoek naar een coördinator Fondsenwerving die onder andere de activiteiten in de Rode Kruis Week organiseert, zoals samen met anderen de collectes coördineren." Meer op www.rodekruis.nl/duin-en-bollenstreek onder vacatures of mail: info@rodekruisbollenstreek.nl.

Kratten vol boodschappen: gulle donatie verbouwende AH

Een vrijwilliger van de Voedselbank pakt de verse producten in. | Foto: Esther Luijk

Sassenheim n Gewapend met negen koelboxen en zo'n 180 kratten gingen de vrijwilligers van Voedselbank Sassenheim vorige week de versschappen in de Albert Heijn te lijf. Vanwege de verbouwing van de winkel werd alle groente, fruit, brood, gebak en diepvries gedoneerd aan de Voedselbank. De Albert Heijn aan het Voorhavenkwartier heropent dinsdag 30 januari om 16.00 uur de deuren.

Door Esther Luijk

Het was een beetje een sneu gezicht, de lege schappen. Door op alle verse waar 35-procentkortingstickers op te plakken, hoopte het winkelpersoneel nog zoveel mogelijk kwijt te raken voor de tijdelijke sluiting. Klant Gerrie (67) kijkt een beetje beteuterd naar het lege fruiteiland. "Ik dacht, ik doe nog net even de laatste boodschappen voor ze dichtgaan, maar ik had wat eerder moeten komen. Ach, de andere winkels zijn gewoon open, dus ik kom niet om van de honger. Bovendien krijgen we er een hele mooie winkel voor terug."

Tegen voedselverspilling

Voedselbankcoördinator Leonie Zandbergen zwaaide de scepter over de inpakkers. "We moeten georganiseerd te werk gaan", vertelt ze "We mogen het personeel van de Albert Heijn niet in de weg lopen. Gelukkig hebben we dit al vaker gedaan, dus we worden er steeds handiger in."
Zandbergen is erg blij met de gulle donatie, 171 kratten in totaal, van de winkel. "Het is geweldig dat deze afspraak is gemaakt. Zo wordt voedselverspilling tegen gegaan en hebben wij in een klap weer heel veel lekkers om uit te delen!"

Metamorfose

De winkel ondergaat tijdens de verbouwing een drastische metamorfose. Alle plafonds, muren, stellingen en koelingen worden gesloopt om plaats te maken voor een compleet vernieuwde inrichting. Klanten komen straks binnen op een groot versplein. Supermarktmanager Nathan Ririhena: "We hebben gemerkt dat onze klanten kwalitatief goede producten en ruime keus waarderen. Dat is de reden dat wij een groot versplein gaan creëren in de winkel. Daarnaast breiden wij ons assortiment ook op de houdbaarafdeling uit; zo krijgen wij er een aantal mooie wijnen en speciaalbieren bij."

Lasergame

De lege winkel was vorige week tegelijkertijd een unieke kans voor een bijzondere teambuildingsopdracht. De manshoge schappen en lege kratten vormden een prachtig landschap voor een lasergame. Ririhena: "Het personeel kan zich even lekker uitleven na hun harde werk. Bovendien is het een goede manier voor hen om zich voor te bereiden op de drukke openingsweken die gaan komen."

De vrijwilliger voor of achter het behang

Ik heb veel cursussen gevolgd over hoe je moet omgaan met vrijwilligers. De rode draad die ik daaruit opgepakt heb: de vrijwilliger doet het echt vrijwillig en ik moet zorgen dat de omstandigheden waarin de vrijwilliger zijn klus moet doen, aanvoelen als een warm bad. Als je druk op een vrijwilliger zet, ga je al te ver en als ze met kapotte spullen moeten werken, is het ook snel voorbij. Ik doe vaak als betaalde kracht de zogenoemde k…klussen en de mooie evenementen gaan naar de vrijwilligers.

Toch begint het bij mij te schuren en dat is een risicovolle situatie. Als je dag en dagelijks met vrijwilligers werkt, moet je een olifantenhuid hebben en engelengeduld. Zo heb je de vrijwilliger die op elk gewenst en ongewenst moment te uitgebreid vertelt wat voor belangrijk werk hij doet voor – in mijn geval – de omroep.

Je hebt het bestuurslid dat de functie van stoelwarmhouder lijkt te hebben. Je hebt de vrijwilliger die op zoek is naar een conflict zodat hij met ruzie weg gaat, want op de een of andere, rare manier kan hij niet uit zichzelf stoppen. En natuurlijk cherry picking oftewel: de vrijwilliger pikt de mooie klussen er uit en de mindere zaken laat hij passeren. Ziektes slaan ook vaker toe bij lastige klussen en nooit bij de buitenkansjes.

Voor een raadsvergadering vind je niemand, maar als Marco Borsato een scheet komt laten in de Bollenstreek dan is de vrijwilliger er graag bij. Kan ik het ze verwijten? Nee, of toch wel? Wat is de belangrijkste reden om vrijwilligerswerk te doen? Gewoon omdat je het leuk vindt. Zijn er ook vrijwilligers die klussen doen omdat ze het maatschappelijk van belang vinden? Nou, de rode ijsbeer is minder zeldzaam. Als je een vrijwilligersklus doet omdat je het leuk vindt dan zou je eigenlijk ook werkzaamheden moeten doen die van belang zijn voor de organisatie in zijn totaliteit. Als jouw club, vereniging of organisatie opgeheven wordt, ben jij ook je gezellige klus kwijt. Dat wil je toch niet.

Maar ja, de praktijk is dat sommige sportverenigingen nog geeneens vrijwilligers hebben om de bar in de kantine te bemensen, laat staan scheidsrechters voor wedstrijden. Je tijd opofferen voor de goede zaak. Toch een klus oppakken ook al sta je er niet om te springen. Bestaat het nog? Wordt het steeds minder? Ik ben bang van wel. Je ziet een verschuiving van vrijwillig naar toch maar betaald. Een situatie die helaas niet te vermijden is. Misschien is het omkeerbaar als iedereen die fraaie leus voor ogen houdt: de maatschappij dat ben jij.

En als je je dan inzet, dan ben ik de eerste om dat te belonen met een dikke knuffel! Geheel vrijwillig!

Ard Zandbergen

Hoofdredacteur Bo

ard@bollenstreekomroep.nl

Teylingen blijft Fairtrade gemeente

Teylingen n Teylingen mag zich ook de komende twee jaar Fairtrade gemeente noemen. De landelijke jury besloot vorige week de titel te verlengen.

Een gemeente krijgt de titel Fairtrade als er relatief veel fair trade producten worden verkocht. Deze titel moet vanaf het jaar van de aanvraag, iedere twee jaar worden verlengd.

Teylingen ontving de titel voor het eerst in 2014. Daarna werd het verlengd in 2015. Vorige week ontving de Werkgroep Teylingen Fairtrade bericht dat de aanvraag tot en met 2019 is verlengd. Teylingen is een van 80 fairtrade gemeenten In Nederland.

Op de werkvloer

Volgens de jury voldoet Teylingen aan de criteria en ze noemt het aantal bedrijven en organisaties dat deelneemt "indrukwekkend". Zo hebben 57 bedrijven in onze gemeente fairtrade koffie en thee op de werkvloer. De jury is onder de indruk van de geestdrift die er is bij de gemeente om fairtrade te promoten en daar in verschillende vormen uiting aan te geven. De gouden trouwringenactie wordt speciaal genoemd. Daarbij krijgen stellen die in Teylingen trouwen en aantonen fairtrade trouwringen te hebben gekocht, een fairtrade foodmand cadeau. Ook krijgt de werkgroep Teylingen Fairtrade complimenten voor de bereikte media-aandacht.

Duurzaamheid

Wethouder Arno van Kempen: "Ik ben blij dat de jury onze aanvraag voor 2018 en 2019 positief heeft beoordeeld. Als wethouder duurzaamheid vind ik het belangrijk dat we deze titel behouden. Het betekent dat we een gemeente zijn waar veel mensen en ondernemers Fairtrade en het milieu een warm hart toedragen. Daar ben ik trots op!"

Werkgroepcoördinator Bart de Jong is zeer blij met de verlenging: "Dit is een kroon op de inzet van velen in de afgelopen jaren. Maar ook in Teylingen is er nog veel werk aan de winkel voor een iets betere wereld".


De werkgroep Teylingen Fairtrade wordt door de jury uitgedaagd aan de slag te gaan met een verdiepingsplan voor de deelnemende winkels, horeca en bedrijven en maatschappelijke organisaties met fairtrade koffie en thee op het werk. De jury geeft ook als tip om de ondernemersvereniging te stimuleren Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) te promoten als norm in de gehele gemeente.

Pubquiz van de Bokken barst uit zijn voegen

De Mexicano's winnen de pubquiz. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Het team van de Mexicano's heeft zaterdag 20 januari gewonnen met de pubquiz van carnavalsvereniging de Bokken. Meer dan twintig teams konden meedoen aan dit spektakel, waarin over tien rondes de kennis werd getest over onder andere de straten van Voorhout, sport, cultuur en het nieuws van vandaag.

Vermoedelijk moet de vereniging voor volgend jaar een andere locatie vinden omdat de zaal nu met de ruim 20 teams helemaal vol was en er nog veel aanvragen waren van teams om mee te mogen doen. Stephan Hoogink was volledig in zijn element als quizmaster van de avond. Hilarisch was ook het optreden van Prins Ron, Prinses Sandy en het jeugdprinsenpaar die het publiek op het verkeerde visuele been zetten. Deze act was uiteindelijk goed voor de Gouden Bok; de trofee voor de beste act.

Diezelfde ochtend nog liepen de Bokken in 'het nieuwe dorp' ook weer de jaarlijkse Bokkenwinkel. De vereniging verkoopt dan plantjes, loten of andere Bokken memorabilia langs de deuren om zo geld op te halen voor de mensen die wat extra aandacht goed kunnen gebruiken. De Bokken bezoeken elk jaar ruim 250 zieken of ouderen in Voorhout en brengen dan een fruitmand en een bloemstukje mee.Magazine niet ontvangen?

Voorhouters die de Bokkenwinkel gemist hebben, kunnen alsnog iets kopen. Op zaterdag 27 januari staat de Bokkenwinkel namelijk van 10.00 tot 14.00 uur met een marktkraam vol Bokken spullen en plantjes bij de Plus Supermarkt op de Herenstraat. Het is tevens ook mogelijk om hier een Bokken magzine af te halen.

Situatie in wijk Overteylingen 'onveilig en onverzorgd'

Bewoners zijn ontevreden over de verzakte straten en het gebrek aan parkeerruimte en een trottoir. | Foto: MV

Sassenheim n De woordvoerster namens de bewoners, Susanne van Dijk, heeft in de afgelopen raadscommissie Ruimte een pleit gevoerd voor een verbeteringen van de situatie rond de Drietanderlaan, Wanmolenlaan en Plantheklaan in de wijk Overteylingen. Vanwege de bouwwerkzaamheden is het al jaren een rommeltje, zo gaf zij aan.

Door Nico Kuyt

De stoepen, bestrating, verlichting en riolering, het is al kommer en kwel, meldt de inspreekster in de commissie. Onderhoud wordt niet gepleegd. Stoepen zijn onveilig en er zijn mensen al gevallen, zoals ouderen met of zonder rollator die struikelen over de gebroken en scheefliggende stelconplaten. De straat is verzakt en ziet er niet uit. Putten verzakken en lopen snel vol. De verlichting is onvoldoende en de groenvoorziening verwaarloosd. Opritten niet goed bereikbaar en parkeerplekken, daar is ook gebrek aan.

Onveilig en onverzorgd, zo typeren de bewoners de huidige situatie en verlangen naar een krachtdadig optreden van de gemeente. Wanneer gebeurt er iets?

De bewoners hebben al eigen initiatieven genomen om de straat zo veilig en vriendelijk mogelijk te maken maar de verantwoordelijkheid zou toch bij de gemeente moeten liggen, zo vinden zij en verlangen een zo spoedig mogelijke aanpak.

Nog geen antwoord op ingezonden brief

De inspraak van Van Dijk werd niet inhoudelijk besproken in de commissie, maar daar leefde wel verbazing over het wel erg laat beantwoorden van de ingezonden brief van de bewoners aan de gemeente. Die was al op 25 november verstuurd.

B&W kon hiervoor nog geen verklaring geven, maar het wordt diepgravend intern in het Bestuurscentrum uitgezocht. Naar zeggen zou er wel iets zijn verstuurd.

Op bezoek in de wereld van Fiep

Veel jonge kinderen konden zich in de Fiepbus vergapen aan diverse tekeningen, spelletjes doen op de Ipad, kleuren of in boeken bladeren. | Tekst en foto: Piet van Kampen Foto: Piet van Kampen

Teylingen n De bekende illustrator Fiep Westendorp zou in 2019 honderd jaar zijn geworden. Zij illustreerde talloze kinderboeken en strips waaronder Jip en Janneke en Pluk van de Petteflet. Vanwege haar verjaardag ging een speciale Fiep Westendorp Bieb Bus on tour door de regio. De bus deed onder andere ook de Antoniusschool in Voorhout en de bibliotheek in Sassenheim aan. Doel is vooral om kinderen voor te lezen en ook zelf de Nederlandse woordenschat spelenderwijze eigen te maken. Mike (6) en Ian (3) de Mol waren er onder begeleiding van mama druk doende mee. Leest mam wel eens voor? "Ja soms Jip en Janneke en dat vind ik heel leuk," antwoordt Mike spontaan terwijl Ian druk is met Pim en Pom op de Ipad. "Het is tot op heden een succes," vindt Marjolein Vierman, begeleidster van het project. De bus doet deze week nog meer plaatsen in de Bollenstreek aan.

Gezellig samenzijn is uitgangspunt in Havencafé

Sassenheim n In het Havencafé, onderdeel van de Havenkerk aan de Bijweglaan, staan een keer in de twee weken op donderdag meerdere activiteiten op de planning.

Op donderdag 11 januari stond het maken van sneeuwuiltjes op het programma. Dit guitige tweetal werd samen met nog minstens tien exemplaren door deelnemers gemaakt en was het resultaat van een erg gezellige middag. Een groep van zo'n twaalf mensen deed aan de activiteit mee.

Creatief en spelletjes

Naast creatieve activiteiten biedt het Havencafé op donderdagmiddag om de veertien dagen bijvoorbeeld ook spelletjesmiddagen, met altijd gezellig samenzijn als uitgangspunt. De tijden zijn van 14.00 tot 16.00 uur. Een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij ontbreekt dan ook niet. Voor de middagen is aanmelden niet nodig en deelname is gratis.

Maaltijd

Een keer per maand biedt het Havencafé de mogelijkheid om in gezamenlijkheid van een heerlijke maaltijd te genieten. Voor slechts 5 euro krijgen bezoekers een drie gangen diner dat geheel door vrijwilligers bereid en verzorgd wordt. Team Havencafé ziet de gasten tegemoet tijdens één van de donderdagmiddagen en/of maaltijden. In verband met de voorbereidingen is aanmelden voor de maaltijd verplicht. Aanmelden kan bij Eef Vonk (0252-221289). De inschrijving voor de maaltijd van 25 januari is gesloten.

De eerstvolgende maaltijd is op 22 februari, opgeven kan tot en met maandag 19 februari. Meer informatie is te vinden op www.havenkerksassenheim.nl.

Inloop bij Historische Kring

Voorhout n De Historische Kring Voorhout houdt op zaterdag 27 januari tussen 10.00 en 12.30 uur weer een inloop in het Kenniscentrum aan de Bonekruidstraat, tegen over nummer 30. Iedereen met interesse in de historie van Voorhout is van harte welkom.

In de Oosthoutzaal kunnen bezoekers bladeren door de tientallen fotoboeken met duizenden foto's uit een ver en recent verleden. Ook de vele boeken zijn er om kennis te nemen van en over het historisch verleden van Voorhout, de bollenvelden, familiegeschiedenissen en boerderijen. Bestuursleden zijn aanwezig om bezoekers rond te leiden en vragen te beantwoorden. Ook zijn de recente aankopen van cultureel erfgoed Voorhout te bewonderen zoals een schilderij van de Ruïne van Teylingen van de hand van de Sassenheimse kunstschilder Louis Dieleman.

Ook is het mogelijk om foto's en voorwerpen uit het historisch verleden van Voorhout aan te bieden, te laten scannen of te schenken.

De eerstvolgende inloop is woensdagmiddag 14 februari van 14.00 tot 16.00 uur.

Fikse schade, getuigen gezocht

Sassenheim n De redactie ontving het volgende bericht van Carolien Geerars uit Sassenheim. Zij zoekt getuigen die hebben gezien hoe haar auto beschadigd is geraakt.

"Op woensdag 17 januari tussen 11.00 en 11.30 uur is mijn auto aangereden op het parkeerdek van de Vomar in Sassenheim. Ik stond vlakbij de ingang van de Vomar geparkeerd. In de linkerachterzijkant van onze auto is een grote deuk gereden.

Helaas is er geen briefje achtergelaten door de dader, zodat dit opgelost kan worden. De schade is fors, rond de 1.500 euro. Ik ben helemaal aangeslagen. Als ik een getuige kan vinden, kan ik het waarschijnlijk via onderlinge waarborgfonds een vergoeding krijgen.

Schoon schip

Nu is mijn vraag of iemand dit heeft zien gebeuren. Of als degene die dit gedaan heeft, zich alsnog wil melden om zo schoon schip te maken. Het is alleen een verzekeringskwestie. Weet u meer, wilt u mij dan bellen op 06-39815000? Hiermee zou ik erg geholpen zijn."

Lions samen in actie voor Buurt Ontmoetings Plek

Vrijwilligers van de twee Lionsclubs houden even pauze tijdens de verbouwing van Hyacintenstraat 7. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Tien leden van de Lionsclub Bollenstreek en Lionsclub Slot Teylingen zijn zaterdag 20 januari gestart met de verbouwing van de bovenverdieping van een woning aan de Hyacintenstraat 7. Het is de bedoeling dat het huis tijdelijk dienst doet als Buurt Ontmoetings Plek 3.0 (BOP).

De woning is sinds begin dit jaar een modelwoning van Woningstichting Vooruitgang, waar een tijdelijke zorgserre is geplaatst. De serre is een idee uit het Zorgpact Teylingen, een samenwerkingsverband tussen verschillende (zorg)organisaties uit Teylingen en de gemeente.

Samen met Vooruitgang heeft Welzijn Teylingen het initiatief genomen om de modelwoning tevens te benutten als BOP 3.0. De toevoeging 3.0 verwijst naar de vernieuwende aanpak: midden in de straat, samen met straat- en buurtbewoners en vrijwilligers onder het genot van koffie of thee in gesprek gaan over wensen en mogelijkheden om het samenleven (nog) plezieriger te maken. Wat kun je voor elkaar betekenen en wie of wat is daarvoor nodig? Welzijn Teylingen faciliteert en organiseert het project en vormt de schakel tussen idee, uitvoering en samenwerking.

Dement Talent

Het project Dement Talent, ook van Welzijn Teylingen, zal ook uitgevoerd worden vanuit de Hyacintenstraat. Mantelzorgers zijn welkom om aan de koffietafel even op adem te komen, in contact te komen met anderen en vanuit het delen van ervaringen met andere mantelzorgers te komen tot hernieuwde energie. Daarnaast zijn er ideeën over de opzet van een buurtcirkel GGZ. GGZ Rivierduinen onderzoekt daarvoor nog de mogelijkheden.

Open dag

Lions noemt de samenwerking rondom Hyacinthstraat 7 vernieuwend: alle inzet en materialen zijn op basis van sponsoring, vrijwilligerswerk en maatschappelijk betrokken activiteiten. Zo zijn de twee Lionsclubs, met materiaal gesponsord door de Hillegomse onderneming ThuisIn Carlo Loos, afgelopen weekend aan de slag gegaan op de bovenverdieping. Die werd helemaal geschilderd, behangen en voorzien van nieuwe vloeren.

Klaar zijn de Lions niet, want op zaterdag 27 januari ronden ze het project af. Iedereen die benieuwd is naar het resultaat, kan op zaterdag 3 februari een kijkje komen nemen. De open dag is van 10.00 tot 15.00 uur.

Lezing Wout Koster over Hergé

Warmond n De historicus Wout Koster geeft op donderdag 8 februari in het Frans Café een lezing over Hergé, de geestelijke vader van Kuifje of, zoals de Fransen zeggen, Tintin. Dat gebeurt in Het Wapen van Warmond (Dorpsstraat 90).

Wie kent ze niet, de gebroeders Jansen en Janssen, kapitein Haddock, professor Zonnebloem en Kuifjes onafscheidelijke hond Bobbie? Een jaar geleden was er in het Grand Palais in Parijs een overzichtstentoonstelling van het immense oeuvre van deze beroemde Belg dat in zeventig talen werd vertaald. In de loop der jaren zijn er van de albums met de avonturen van Kuifje meer dan 200 miljoen exemplaren verkocht die werden gelezen door iedereen tussen de 7 en 77 jaar. Wout Koster, die Frans en geschiedenis studeerde aan de Rijksuniversiteit Leiden, zal uitvoerig ingaan op het leven en werk van Hergé.

Het Frans Café wordt maandelijks gehouden op initiatief van de Stichting Jumelage Warmond Champigné en is bedoeld om bezoekers de gelegenheid te geven hun kennis van de Franse taal op peil te houden en bij te spijkeren. Graag vooraf aanmelden via mevanniftrik@gmail.com.

De Groot speelt #Held

De nieuwe shirtsponsoren van MHC Voorhout. | Foto: pr. Foto: pr.

Sassenheim n Na groot succes vorig theaterseizoen, gaat Marcel de Groot opnieuw het theater in met #HELD. Op vrijdag 23 februari om 20.15 uur staat hij in theater 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a) met zijn een eigen programma met gloednieuw repertoire en hier en daar een oude bekende. De laatste jaren was De Groot vooral in dienst van anderen, met Maarten van Roozendaal en met zijn vader Boudewijn. Maar nu is het tijd om zijn eigen held te zijn en zijn eigen verhaal te vertellen. Kaarten kosten 18 euro en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl.

Nieuwe shirtsponsors voor hockeyclub MHC

Voorhout n Plus van Dijk en L.J. Sport zijn de komende drie jaar de nieuwe shirtsponsors van hockeyclub MHC uit Voorhout. Hoofdsponsor SPORT 2000 L.J. SPORT in combinatie met Reece staan op de voorzijde van alle wedstrijdshirts. De Voorhoutse supermarkt prijkt de komende seizoenen op de mouwen. Beide winkeliers sponsorden de vereniging al een tijdje en zowel Joop van Dijk (Plus, links op de foto) als Richard Landwer Johan (L.J. Sport, rechts op de foto) hebben hun sponsoring uitgebreid. "Beide ondernemers waren al betrokken bij onze hockeyclub. Naast bordsponsoring leverde ze al regelmatig boodschappen voor onze evenementen. Wij zijn vanzelfsprekend trots dat we deze sponsors in huis hebben die de vacante sponsorpositie de komende seizoenen invulling geeft", aldus Jeroen Kosterman van MHC.

Saksen geven Rood-Zwart Feest

Sassenheim n Carnavalsvereniging De Saksen geeft op zaterdag 27 januari een Rood-Zwart Feest in de kantine van voetbalvereniging Teylingen op Sportpark de Roodemolen. Samen met DJ Huub van der Vlugt en de Sassenheimse Straatklinkers gaan Prins Michel 1 en Prins Ronald 1 er een groot feest van maken. De deuren gaan open om 20.00 uur en het feest duurt tot 1.00 uur. De entree is gratis.

Billie!

Sassenheim n Na de succes voorstellingen 'Miles!', 'Louis!' en 'I'm a Soulman' presenteren 'The Legends' onder leiding van trompettist,zanger en verteller Michael Varekamp een nieuw programma over Billie Holiday en andere diva's in de glorietijd van de jazz en soul van de vorige eeuw. Joy Wielkens kruipt in de huid van legende Billie Holiday en schetst een intiem portret van bewogen levens in roerige tijden. De voorstelling 'Lady Sings the blues' is op vrijdag 2 februari om 20.15 uur te zien in theater 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). Kaarten kosten 20 euro en zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl en vanaf 30 minuten voor aanvang aan de kassa van het theater.

Vreemde vogels

Sassenheim n 'Vreemde Vogels' is zevende show van Enge Buren en zit vol muziek, humor en cabaret. Een zoektocht naar vreemde vogels binnen de muziekindustrie, de showbizz maar ook in het dagelijks leven. Via eendagsvliegen en eigenaardige artiesten gaat de cabaretgroep naar excentrieke entertainers en zonderlinge buren. De voorstelling is op zaterdag 3 februari om 20.15 uur te zien in theater 't Onderdak (J.P. Gouverneurlaan 40a). Kaarten a 20 euro zijn verkrijgbaar via www.hetonderdak.nl en bij Primera Sassenheim.

Nuffe Tantes niet op bezoek

Sassenheim n De Nuffe Tantes stond op zondag 4 februari met 'Eenuf is Eenuf' geprogrammeerd in theater 't Onderdak. De voorstelling is helaas is afgelast. Publiek dat al kaartjes heeft gekocht, krijgt het aankoopbedrag teruggestort.

nieuws/cultuur

WIJC'ers strijden om Cor Zuiderduin Bokaal en Wim Vergeer Trofee

De start van de koppelkoers in Leeuwarden. | Foto: pr./Chris Zuiderduin Foto: pr./Chris Zuiderduin

Warmond n Leden van de Warmondse IJsclub strijden ieder jaar op het eigen WK - Warmondse Kampioenschappen - om de Cor Zuiderduin Bokaal en de Wim Vergeer Trofee. Op zaterdag 20 januari was het onderlinge toernooi in de 11Stedenhal in Leeuwarden.

Het is vaak lastig om op een goede tijd in het schaatsseizoen ijs te krijgen op de banen in Haarlem en Den Haag. Daarom weken de Warmonders uit naar Leeuwarden. Op 20 januari waren er geen reguliere wedstrijden van district of gewest en zouden zoveel mogelijk leden aan de start kunnen staan. Ook voor het vervoer werd gezorgd, 60 leden lieten zich in een bus naar de 11Stedenhal rijden. Enkele leden gingen met eigen vervoer naar Leeuwarden.

Er stonden 50 leden aan de start en er waren 20 WIJC-vrijwilligers voor een goed verloop van de wedstrijden. De baancommissie van de 11stedenhal zorgde voor de bediening van de elektronische tijdwaarneming.

Pupillen kregen de kans om op een 400 meter baan een officiële 500 meter en 300 meter te rijden. Dat leverde dan ook mooie pr's op. Ook bij de junioren en recreanten werden veel persoonlijke records gereden. De recreanten reden en 500 meter en een 1000 meter, de andere deelnemers een 500 en 1500 meter. Daarnaast reden de bikkels nog een 3000meter. Voor de beste rijder en rijdster op de 500-1500 en 3000 meter is een aantal jaren geleden de Cor Zuiderduin Bokaal ingesteld. Kees Heemskerk won die bokaal bij de heren, de jarige Sosha Zuiderduin deed dat bij de dames.

Het toernooi eindigde met de koppelkoers waarbij de snelste schaatser van de avond gekoppeld wordt aan de langzaamste. Het koppel Frans Biemond-Rianne Koot won de Wim Vergeer Trofee.

Gehavend Foreholte komt tekort tegen kampioenskandidaat

Merel van Drueten (26) in de aanval voor Foreholte. | Foto: pr. Foto: Marieke Voorn

Voorhout n De geweldige reddingen van keepster Mayra de Boer ten spijt verloor Foreholte toch flink in de thuiswedstrijd tegen Dalfsen.

Sanne Jousma speelt een sterke wedstrijd, maar kan niet voorkomen dat TOP verliest. | Foto: pr./Rene van Dam Foto: pr./Rene van Dam

Het team van Dalfsen staat op de tweede plaats en won vorig seizoen de beker. Dit jonge team, dat elke dag minstens een paar uur traint en ook meiden heeft die bij Jong Oranje spelen, heeft wat dat betreft een flinke voorsprong op Foreholte. De Voorhoutse ploeg had bovendien te maken met een vijftal zieken en geblesseerden. Speelsters uit het tweede team, die hun eigen wedstrijd hadden gespeeld vóór die van het eerste, waren bereid de lege plekken in te vullen.

Strakke verdediging

Foreholte begon goed aan de wedstrijd door als eerste te scoren. Dalfsen startte wat dat betreft nogal stroef. Dat was mede te danken aan de verdediging met Britt van Leijden als middenblokkeerster en keepster Myra de Boer. In ieder geval wist Foreholte de bezoekers uit Dalfsen twintig minuten in bedwang te houden. De stand was toen 6-7. Door wisseling van plaatsen en fysiek/conditioneel kon Foreholte het niet allemaal meer bijbenen en maakte veel technische fouten, waar Dalfsen van profiteerde door onder andere na onderschepping vele breaks te lopen en deze te benutten. De Voorhoutse spelers wisten ook zes minuten niet te scoren, waardoor na dertig minuten de ruststand alsnog werd bepaald op 8-17.

In de tweede helft kwam Dalfsen wat meer los van Foreholte, hoewel de thuisploeg er alles aan deed om een zo goed mogelijk resultaat op de paarse vloer te leggen. Keepsters Willienne van der Plas en Romy Verweij vervingen verdienstelijk Mayra de Boer in de tweede helft. Vier speelsters van de thuisclub misten een penalty. Verder was het tempo veel te hoog in de tweede helft. Halverwege was de stand 13-28 en via 16-33 werd het 16-39.

Op zaterdag 27 januari gaat de reis naar Geleen naar V & L. Zij hebben hun koppositie vast te houden in de Hoofdklasse.

Verschil van tien goals is TOP teveel

Sassenheim n De eerste returnwedstrijd voor TOP/SolarCompleet tegen Blauw-Wit is uitgelopen op verlies in Amsterdam. Bij rust stonden de Sassenheimers tien doelpunten achter. Dat verschil kon in de tweede helft niet meer overbrugd worden. TOP verloor afgetekend met 26-23.

Na het winnen van de Europa Cup was het zaak voor de ploeg van Jan Niebeek, weer bijgestaan door Frits Haan, om de draad op te pakken. Blauw-Wit doet het goed in de competitie en heeft al verschillende malen wedstrijden met minimaal verschil naar zich toe weten te trekken. Bij TOP begon Wouter de Koning in de basis, hij verving de nog geblesseerde Paul Anholts.

Sleutelbeenbreuk

Het eerste schot van de wedstrijd viel aan de kant van Blauw-Wit. Het was het begin van een ongekend hoog scoringspercentage dat Blauw-Wit in de eerste helft had. TOP kon daar weinig tegenover stellen en was de bal vaak na een schot weer kwijt. Vanaf de 1-1 door Celeste Split moest TOP in de achtervolging. Blauw-Wit liep vervolgens uit naar 8-4. Het waren de dames van TOP en dan met name Sanne Jousma die zich nog enigszins konden onderscheiden. De Koning, die op de Europa Cup een hele goede indruk had achtergelaten, werd de pechvogel van de avond. Hij moest helaas al na twaalf minuten het veld alweer verlaten met een gebroken sleutelbeen. Deze domper had invloed op de ploeg. Na het uitvallen van De Koning werd Daniël Harmzen van vak gewisseld en kwam Thomas Tiggelman in het andere vak. Deze omzetting had niet veel effect, want bij rust stond er maar liefst 18-10 op het scorebord. Een achterstand die niet meer overbrugbaar leek.


Geloof

Na rust stond er een heel ander TOP in het veld. De goals vielen gemakkelijker, er werd rustiger gespeeld en het hoge percentage dat Blauw-Wit had kon niet worden volgehouden. Onder aanvoering van Sanne Jousma (5) en Barbara Brouwer (4) werd de achtervolging ingezet. De heren van TOP gingen meer in de ondersteunende rol spelen en dit had effect. Bij 18-13 en alweer zeven minuten gespeeld scoorde Blauw-Wit pas weer de eerste goal en dit was de verdienste van TOP dat ook verdedigend beter was gaan spelen. De onrust sloop langzaam in het spel van Blauw-Wit. TOP profiteerde hiervan en kroop dichterbij. Met nog twee minuten zuivere speeltijd was de achterstand toch nog maar twee doelpunten. Blauw-Wit nam echter de tijd en speelde lange aanvallen. Er kwam nog één kans op de aansluiting, maar deze viel net niet. TOP verloor met 26-23.

The Bassets kunnen niet verrassen tegen 't Gooi

Sassenheim n The Bassets speelt na de winterstop in de kampioenspoule. Tegen de echte rugbygiganten komt de ploeg van coach Phil Leck echter net tekort.

Van de zes ploegen doen er nog maar drie teams mee voor het landskampioenschap en daar zit The Bassets niet bij. Dit is niet zo verwonderlijk, omdat The Bassets het vooral moeten hebben van Nederlandse spelers. De top van Nederland doet het hoofdzakelijk met buitenlandse gastspelers en die maken juist het verschil.

Ook in de wedstrijd tegen 't Gooi was dit niet anders. The Bassets gaf alles en vocht voor wat ze waard was. Het lukte niet om het 't Gooi echt lastig te maken, simpelweg omdat hun niveau toch een tandje hoger ligt. De thuisclub verloor met 11-43, maar kan terugkijken op een prima wedstrijd.

Op zaterdag 27 januari speelt The Bassets in Purmerend tegen Waterland RC. Ook deze ploeg telt niet meer mee, maar het is The Bassets er alles aan gelegen om wel stuivertje te wisselen op de ranglijst.

Zwemcompetitie Columbiaan

Voorhout n Zowel de zwemmers van de De Columbiaan 1 (A-klasse) als ook De Columbiaan 2 (regio 1e klasse) kwamen in actie voor de tweede competitieronde in zwembad Wasbeek in Sassenheim. Tegenstanders waren ZPCH, SG Haerlem en LZ 1886. De Columbiaan 1 zwom een degelijke wedstrijd, zonder echte uitschieters. Het puntentotaal was 6186,54 punten. Hiermee staat De Columbiaan 1 nu toch nog wel verrassend op de derde plaats. Het verschil met plek twee is overigens zeer gering (7 seconden). Als de derde plek wordt vastgehouden in ronde 3 en 4 dan promoveert De Columbiaan 1 weer naar de hoofdklasse.

Laatste scholierenbroei Beekbrug

Foto: Ruth Eppink

regio n Evenals in voorgaande jaren heeft de organisatie van de huisbroeitentoonstelling Lenteflora aan de groepen 5 in Lisse potten met narcissen uitgedeeld. Bij basisschool de Beekbrug doen echter alle leerlingen mee, want de school in De Engel sluit eind van het schooljaar de deuren. De 'roots' van de Lenteflora liggen hier, dus de organisatie kon en wilde het verzoek van directeur Piërre Peters alleen maar inwilligen. Naast het in bloei brengen van de narcissen, zorgen de leerlingen ook voor een fleurig plaatje. Van 17 tot en met 19 februari zijn deze te zien tijdens de Lenteflora in de Hobaho in Lisse. | Tekst en foto: Arie in 't Veld

n Mixed Hockey Club Voorhout viert 25-jarig bestaan

Arjan Rudolphus, de eerste voorzitter van MHC Voorhout, overhandigde de eerste vlag aan de huidige voorzitter Dave van der Wagt. | Foto: pr. Foto: pr.

Voorhout n Een kwart eeuw alweer bestaat Mixed Hockey Club Voorhout dit jaar. Op zaterdag 13 januari was de kick-off van het lustrumjaar.

Bijna 200 leden, oud-leden, bestuurders vulden het clubhuis op Sportpark Elsgeest. De eerste voorzitter van de club, Arjan Rudolphus, vertelde tijdens de receptie hoe vijfentwintig jaar geleden de club werd opgericht, zonder clubhuis en – nog belangrijker – zonder veld. In recordtijd waren er zo'n 50 aanmeldingen en werd een veld gehuurd van de KTS. Een keet, waar maar één team tegelijk in kon, deed dienst als clubhuis. Vijfentwintig jaar later staat de teller op zo'n 600 leden en heeft de vereniging een mooi clubhuis. Als aandenken aan het begin van de vereniging overhandigde Rudolphus de eerste clubvlag aan de huidige voorzitter Dave van der Wagt.

Van der Wagt sprak zijn waardering uit voor alle vrijwilligers die de afgelopen vijfentwintig jaar alle ontwikkelingen van de vereniging mogelijk hebben gemaakt. Door de geplande uitbreiding van het sportpark - nodig om het huidige aantal leden en de voorziene groei daarvan te kunnen laten trainen en wedstrijden spelen - zal de club in de nabije toekomst over drie velden gaan beschikken. Deze uitbreiding gaat de komende tijd nog veel inzet van de vrijwilligers vereisen.

Maar eerst nog even het lustrumjaar, waarin een lustrumfeest, een pubquiz, een familie hockeytoernooi en allerlei andere activiteiten op de planning staan.

Kijkje in de brugklas

Foto: Marieke Voorn

Sassenheim n Zo'n 2000 ouders en leerlingen van groep 8 kwamen op zaterdag 13 januari een kijkje op het Rijnlands nemen tijdens de open Dag. De kinderen konden sfeer proeven, de leuke demonstraties volgen en de mooie exposities bekijken. Tijdens de mini-lessen viel ook zelf veel te ontdekken.

Op donderdag 25 januari volgt de informatieavond over het tweetalig vwo toekomstige leerlingen en hun ouders. Beide avonden starten om 19.30 uur. De inloop is vanaf 19.00 uur.

Dansen voor peuters

Foto: pr.

Sassenheim n Met regelmaat organiseert Trias Kinderopvang bij alle scholen in Sassenheim een PeuterClub die gratis toegankelijk is voor alle peuters in Sassenheim. Op deze manier kunnen peuters vast kennismaken met de basisschool en in groepsverband iets leuks met elkaar doen. De ene keer is dat PeuterDans, zoals op woensdag 17 januari in basisschool de Startbaan, en de andere keer doen de kinderen de ontdekkingstocht KabouterPad. Trais heeft ook een PeuterAcademie, de Zeppelin. | Foto: pr.

F-jeugd Foreholte in het nieuw

Foto: pr.

Voorhout n Bij handbalvereniging Foreholte spelen de F-spelers de komende drie jaar in nieuwe tenues dankzij sponsor Kindercentrum De Speelbrug. In totaal heeft de vereniging vier teams met F'jes, waarvan het jongste team binnenkort de eerste wedstrijdjes gaat spelen. Afgelopen weekend mochten de eerste spelers hun nieuwe paarse shirt showen. Op woensdag 17 januari zijn alle 32 kinderen in hun nieuwe tenue met de sponsor op de foto gegaan. | Foto: pr.

week in beeld

24 t/m 31 januari

Sassenheim

RK_Sint Pancratiuskerk (Hoofdstraat 186): 10.00 uur: Eucharistieviering waarin de a.s. Vormelingen zich presenteren, m.m.v. jongerenkoor Joy, voorganger: Pastor P. Owel

- Dorpskerk (Hoofdstraat 217): zondag 10.00 uur, voorganger: Ds. A.A. Bosma

- Julianakerk (Julianalaan 6): zondag 10.00 uur: voorganger: Ds. T. Moll

Christelijke Gereformeerde Havenkerk (Bijweglaan 4): zondag 10.00 uur, voorganger: ds. J.Groenleer

Voorhout

RK-Sint Bartholomeuskerk (Herenstraat 47): zondag 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het Schola Cantorum, voorganger: A. Goumans

Protestantse Gemeente (Dr. Aletta Jacobslaan 9): zondag 10.00 uur: Eredienst, voorganger: ds. B. Roolvink (Voorhout)

Warmond

RK-Sint Matthiaskerk (Herenweg 76): Zaterdag 19.00 uur: voorganger: A. Goumans

Protestantse Gemeente (Herenweg 82): zondag 10.00 uur: Ds. B. Luttikhuis (Haarlem)

Baptistengemeente Kaleb Teylingen (Herenweg 80): zondag 10.30 uur, voorganger: Ds. W.F. van Rijn (opdrachtdienst)

Wings of Healing (Veerpolder 6a):zondag 10.00 uur, eredienst o.l.v. A. Lefau, 19.00 uur: kinderwensdienst o.l.v. J. Zijlstra.

Actie Kerkbalans van start

Teylingen n De jaarlijkse Actie Kerkbalans gaat van start. In heel het land doen meer dan 2000 kerken mee. Ook in de parochie Sint Maarten wordt hieraan aandacht besteed. In Noordwijk zijn ze druk doende om alle brieven klaar te maken, waarmee de vrijwilligers van Kerkbalans twee weken lang op pad gaan.

'Geef voor je kerk' is het thema van de Kerkbalans 2018. Maar waar geef je eigenlijk voor? Naast pastorale aanwezigheid geven donateurs bijvoorbeeld voor het onderhoud van de gebouwen en verwarmingskosten.

De kerk verbindt mensen met elkaar in geloof, hoop en liefde en biedt steun in vreugde en verdriet. Zo bezoeken het pastoraal team en vrijwilligers ouderen en zieken. Ze helpen bij voedselbanken en ondersteunen als mensen in problemen zijn. Daarmee heeft de kerk een sociale en maatschappelijke functie in onze samenleving. De kerk heeft geen andere inkomstenbron dan de financiële steun uit de parochie. Met financiële steun kan deze verbindende waarde van de kerk blijven bestaan.

Pastor Theo Blokland zegt hierover: "Je geeft voor de kerk, omdat je om je kerk geeft! Die bijzondere plek, waar mensen elkaar ontmoeten, waar ze het Woord van de Bijbel horen en vieren, waar ze in de Eucharistie en andere sacramenten, Jezus in hun midden weten. De kerk die mensen bemoedigt en inspireert, groot en klein, arm en rijk, vreemde en vriend in vreugde en verdriet, in geloof, hoop en liefde. Voor die kerk geef je".